Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 25.05.2000. - ... / Spēkā esošā
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Liepājā 2000.gada 24.februārī (prot.Nr.4, 2.§)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2000.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 41.pantu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2000.gadā" nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātājiem Liepājas pilsētā.

1.2. Noteikumi stājas spēkā likumā ’Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

2.1. Liepājas pilsētas dome atkarībā no budžeta ieņēmumu izpildes var piešķirt atvieglojumus šādām nodokļu maksātāju kategorijām:

2.1.1. pirmās un otrās grupas invalīdiem;

2.1.2. par zemi, kas nodota Latvijas Neredzīgo biedrības SIA "Liepājas neredzīgo biedrības uzņēmums" lietošanā;

2.1.3. Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvokļu saimniecības bezpeļņas organizācijām par pašvaldības dzīvojamā fonda zemi;

2.1.4. nestrādājošiem pensionāriem, kuriem pensija nepārsniedz Ls 60, par zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām;

2.1.5. maznodrošinātiem un trūcīgiem iedzīvotājiem par zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām;

2.1.6. par zemi uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri taksācijas gadā ieguldījuši investīcijas pilsētas infrastruktūras attīstībā;

2.1.7. uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri materiāli atbalstījuši pilsētas vai republikas mēroga izglītības, kultūras un sporta pasākumus, kurus organizējusi vai kuros piedalījusies pašvaldība;

2.1.8. par Karaostas kanālam piegulošo zemi sakarā ar piesārņojumu, kurš kavē uzņēmējdarbības attīstību.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 06.04.2000. saistošajiem noteikumiem Nr.5)

3. Kārtība, kādā nodokļa maksātājs var saņemt nodokļa atvieglojumus

3.1. Nodokļa maksātājam jāiesniedz Liepājas pilsētas domē motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu viena mēneša laikā pēc saistošo noteikumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kurā juridiskai personai jānorāda pamatojums, bet fiziskai personai iesniegumam jāpievieno atvieglojumu piemērošanas apliecinoši dokumenti saskaņā ar pielikumu. 2.1.6. punktā minētajai nodokļu maksātāju kategorijai atvieglojumus piešķir pēc taksācijas gada rezultātiem.

3.2. Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Finansu komiteja pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanu vai iesnieguma noraidīšanu 2.1.1. un 2.1.4. punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām pēc Finansu pārvaldes sagatavotā atzinuma.

3.3. Pārējos gadījumos lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanu pieņem Liepājas pilsētas dome pēc pastāvīgās Finansu komitejas lēmuma.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Liepājas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Pielikums
Iesniedzamo dokumentu saraksts

Liepājas pilsētas domes 2000.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.2 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2000.gadā" 2.1.1. un 2.1.4. punktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

- VDEĀK invaliditātes izziņas kopija;

- pensionāra apliecības kopija;

- trūcīgās ģimenes statusu apliecinošs dokuments;

- dzīvesvietas izziņa.

Liepājas domes priekšsēdētājs U.Sesks
25.05.2000