Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 3

Ventspilī 2018. gada 16. februārī (prot. Nr. 4; 5. §)
Par Ventspils pilsētas simboliku
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Ventspils pilsētas simboliku, tās lietošanas kārtību, kā arī atļaujas par tās lietošanu saņemšanas kārtību.

2. Ventspils pilsētas simbolika ir:

2.1. Ventspils pilsētas ģerbonis;

2.2. Ventspils pilsētas karogs;

2.3. Ventspils pilsētas logotips.

3. Ventspils pilsētas simbolika lietojama atbilstoši šiem Noteikumiem, garantējot tai pienācīgu cieņu.

4. Ventspils pilsētas simbolikas grafiskos attēlus var lejupielādēt Ventspils pilsētas pašvaldības portālā www.ventspils.lv.

II. Ventspils pilsētas ģerboņa apraksts un lietošana

5. Ventspils pilsētas ģerboņa heraldiskais apraksts – purpura laukā ar sudraba tīklojumu sudraba medību rags ar zelta iemuti, stīpu un apmali, virs tā zelta ķetnu krusts. Ventspils pilsētas ģerbonim ir jāatbilst tā aprakstam un pamatā jāsakrīt ar attēlu 1. pielikumā.

6. Ventspils pilsētas ģerboņa krāsas atbilst šādiem toņiem:

6.1. purpura krāsa – Pantone 207C, CMYK četrkrāsu standartā – C:0/M:100/Y:43/K:18,5, RGB krāsu standartā – R:186/G:8/B:56;

6.2. sudraba krāsa – Pantone 877C vai Pantone Cool Gray 4C, CMYK četrkrāsu standartā – C:0/M:0/Y:0/K:27, RGB krāsu standartā – R:195/G:196/B:198;

6.3. zelta krāsa – Pantone 873C, CMYK četrkrāsu standartā – C:0/M:27,5/Y:56/K:18,5, RGB krāsu standartā – R:219/G:162/B:85;

6.4. melnā krāsa – Pantone Black C, CMYK četrkrāsu standartā – C:0/M:0/Y:0/K:100, RGB krāsu standartā – RGB 0/0/0.

7. Ventspils pilsētas ģerboni var attēlot kā vienkrāsas kontūrzīmējumu (1.1. pielikums) vai kongrīvā (reljefspiedē), nodrošinot labi saskatāmu un skaidri nolasāmu ģerboņa attēlojumu.

8. Ventspils pilsētas ģerboni var attēlot, izmantojot tajā lietoto krāsu grafisko atveidojumu heraldikā pieņemtā veidā (1.2. pielikums).

9. Ventspils pilsētas ģerboni ir tiesības lietot:

9.1. Ventspils pilsētas domei, Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, kurās ne mazāk kā 50% kapitāldaļu pieder Ventspils pilsētas pašvaldībai, kā rekvizītu uz pārvaldes dokumentiem, zīmogos, uz diplomiem, atzinības rakstiem, apliecībām, vizītkartēm un citiem dokumentiem, mājaslapā internetā, reprezentācijas materiālos, izvietot pie ēkām, telpās un uz transporta līdzekļiem;

9.2. pasākumu plakātos, izdevumos, reklāmās un pasākumos:

9.2.1. kurus finansiāli atbalsta Ventspils pilsētas pašvaldība;

9.2.2. kurus organizē Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kā arī kapitālsabiedrības, kurās ne mazāk kā 50% kapitāldaļu pieder Ventspils pilsētas pašvaldībai;

9.3. kā ilustratīvu materiālu enciklopēdijās, mācību līdzekļos un citos zinātniska un izziņu rakstura izdevumos;

9.4. jebkurai personai nekomerciāliem mērķiem, ja vien Ventspils pilsētas ģerboņa lietošana nemaldina par lietotāja juridisko statusu;

9.5. citos gadījumos, ja saņemta Ventspils pilsētas pašvaldības atļauja.

III. Ventspils pilsētas karoga apraksts un lietošana

10. Ventspils pilsētas karogs ir balts, tā balto lauku vertikāli un horizontāli šķērso purpursarkanas joslas, veidojot krustu. Krustpunktā izvietots pilsētas ģerbonis, kura lielums ir 3/5 no karoga platuma, un tā labā mala piekļaujas karoga centram. Vertikālā josla karogā izvietota pret ģerboņa centru, horizontālā – sadala karogu divās vienādās daļās. Joslu platums ir 1/5 no karoga platuma. Karoga platuma un garuma attiecība ir 1 : 1,7. Ventspils pilsētas karogam ir jāatbilst tā aprakstam un pamatā jāsakrīt ar attēlu 2. pielikumā.

11. Ventspils pilsētas karoga krāsas atbilst Ventspils pilsētas ģerboņa krāsu toņiem.

12. Ventspils pilsētas karogs pastāvīgi ir pacelts pie Ventspils pilsētas domes ēkas Jūras ielā 36, Ventspilī. Citos gadījumos Ventspils pilsētas karogu un tā attēlu personām ir tiesības lietot pēc brīvas gribas, ievērojot šajos Noteikumos noteiktos ierobežojumus.

13. Ventspils pilsētas karogu aizliegts lietot:

13.1. virs un pie ēkām, kurās tiek veikti būvdarbi;

13.2. pie ēkām, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, vai bojā ainavu;

13.3. pie ēkām, kurām tiek atjaunota fasāde (izņemot Ventspils pilsētas domes ēku);

13.4. karoga novietošanai nepiemērotās vietās un apstākļos (piemēram, kokos, virs un pie palīgēkām, nesakoptās vietās u.tml.);

13.5. ja karogs ir bojāts, izbalējis, netīrs vai citādi vizuāli nepiemērots.

14. Ventspils pilsētas karoga lietošanai pie ēkas fasādes un mastā, kā arī karoga kāta vai masta garuma un diametra izmēriem jāatbilst prasībām, kādas noteiktas Ministru kabineta noteikumos par Latvijas valsts karoga lietošanu.

15. Ventspils pilsētas karogu dekoratīvos nolūkos drīkst lietot arī vimpeļa formā. Ventspils pilsētas karoga vimpelis neaizstāj Ventspils pilsētas karogu.

16. Ventspils pilsētas karoga vimpelis ir trapecveida auduma lente ar Ventspils pilsētas karoga elementiem. Ventspils pilsētas karoga vimpelim pamatā jāsakrīt ar attēlu 2.1. pielikumā.

17. Ventspils pilsētas karoga vimpeli nelieto koka kātā pie ēkas fasādes un sēru noformējumā.

IV. Ventspils pilsētas logotipa apraksts un lietošana

18. Ventspils pilsētas logotips ir reģistrēta preču zīme, kas tiek aizsargāta saskaņā ar likumu "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm", un to ir tiesības lietot:

18.1. publicitātes materiālos par Ventspils pilsētas pašvaldības organizētajiem, atbalstītajiem, sadarbības pasākumiem un aktivitātēm, saskaņojot ar Ventspils pilsētas domes Pilsētas mārketinga nodaļu (turpmāk – Pilsētas mārketinga nodaļa);

18.2. biedrībām, nodibinājumiem, kuru biedrs vai dibinātājs ir Ventspils pilsētas pašvaldība, saskaņojot ar Pilsētas mārketinga nodaļu;

18.3. jebkurai personai nekomerciāliem mērķiem;

18.4. citos gadījumos, ja saņemta Ventspils pilsētas pašvaldības atļauja.

19. Ventspils pilsētas logotips ir grafiska zīme, kas satur Ventspils Livonijas ordeņa pils torņa siluetu un fonu dzeltenā krāsā, uzrakstu "Ventspils" zilā krāsā. Ventspils pilsētas logotipam ir jāatbilst tā aprakstam un pamatā jāsakrīt ar attēlu 3. pielikumā.

20. Ventspils pilsētas logotipa krāsas atbilst šādiem toņiem:

20.1. dzeltenā krāsa – Pantone 123C, CMYK četrkrāsu standartā – C:0/M:21/Y:100/K:0, RGB krāsu standartā – R:255/G:197/B:12, RAL krāsu standartā – RAL 1003;

20.2. zilā krāsa – Pantone 286C, CMYK četrkrāsu standartā – C:100/M:75/Y:0/K:0, RGB krāsu standartā – R:0/G:90/B:171, RAL krāsu standartā – RAL 5005.

21. Ventspils pilsētas logotipu var attēlot arī kā melnbaltu attēlu (3.1. pielikums), vienkrāsas attēlu melnā, baltā, zelta (Pantone 873C) vai sudraba (Pantone 877C) krāsā, kā arī kongrīvā (reljefspiedē), nodrošinot labi saskatāmu un skaidri nolasāmu logotipa attēlojumu.

22. Ventspils pilsētas logotips ir attēlojams uz balta fona. Ja fons ir krāsains, ap logotipu lietojams balts ierobežojošs laukums, kas ir logotipa kontūrlīnija vai kvadrātveida fona laukums noteiktā proporcijā pret logotipu (3.2. pielikums).

23. Ventspils pilsētas logotipu var attēlot arī kopā ar Ventspils pilsētas devīzi "Pilsēta ar rītdienu" (3.3. pielikums) vai kopā ar portāla "visitventspils.com" nosaukumu (3.4. pielikums), ievērojot Noteikumos noteikto Ventspils pilsētas logotipa lietošanas kārtību.

24. Pārveidotu Ventspils pilsētas logotipa attēlu atļauts lietot tikai gadījumos, kad tas saskaņots ar Pilsētas mārketinga nodaļu, pēc jautājuma izskatīšanas Pilsētas mārketinga padomē.

V. Atļaujas saņemšana Ventspils pilsētas simbolikas izmantošanai

25. Ventspils pilsētas simboliku komerciāliem mērķiem (suvenīriem, preču zīmēm, vimpeļiem, kalendāriem un citai produkcijai), kā arī Noteikumos neminētajos gadījumos, personas drīkst izmantot tikai ar Ventspils pilsētas pašvaldības atļauju (4. pielikums) Ventspils pilsētas simbolikas lietošanai (turpmāk – Atļauja).

26. Jebkurai personai, kas realizē izstrādājumus ar Ventspils pilsētas simboliku, ir pienākums izstrādājumu realizēšanas vietā nodrošināt Atļaujas oriģināla vai tās kopijas atrašanos, kas jāuzrāda pēc kontrolējošo amatpersonu pieprasījuma. Izsniegtā Atļauja apliecina personas tiesības lietot Ventspils pilsētas simboliku Ventspils pilsētas pašvaldības noteiktajā laikā un veidā.

27. Atļaujas saņemšanai persona iesniedz aizpildītu iesnieguma formu (5. pielikums) personīgi vai nosūtot pa pastu Ventspils pilsētas domes Vispārējai nodaļai Jūras ielā 36, Ventspilī. Elektroniskā veidā iesniegums iesniedzams, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi dome@ventspils.lv. Iesniegumam pievieno izstrādājuma skici vai etalona paraugu.

28. Atļauju Ventspils pilsētas ģerboņa un karoga attēla lietošanai izdod Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa (turpmāk – Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa), atļauju Ventspils pilsētas logotipa lietošanai izdod Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļa (turpmāk – Ekonomikas nodaļa), pēc saskaņojuma ar Pilsētas mārketinga nodaļu.

29. Iesniegumu Atļaujas saņemšanai Noteikumu 28. punktā minētā institūcija izskata 7 darba dienu laikā un pieņem lēmumu par:

29.1. Atļaujas izsniegšanu;

29.2. atteikumu izsniegt Atļauju;

29.3. iesnieguma atstāšanu bez virzības līdz precizējumu iesniegšanai. Termiņš precizējumu iesniegšanai nav ilgāks par 30 dienām no lēmuma pieņemšanas dienas. Septiņu darba dienu laikā pēc precizējumu iesniegšanas nodaļa pieņem lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju.

30. Atļaujas izsniegšanu var atteikt, ja:

30.1. izgatavojamais izstrādājums ir nekvalitatīvs vai nepiemērots Ventspils pilsētas simbolikas izvietošanai, kas var radīt negatīvu iespaidu par Ventspils pilsētas tēlu (piemēram, identificējot Ventspils pilsētu ar konkrētu izstrādājumu, pasākumu, organizāciju vai arī Ventspils pilsētas simbolika lietota izsmejošā veidā u.tml.);

30.2. nav ievērotas Noteikumos ietvertās prasības.

31. Izsniegtā Atļauja ir derīga, līdz brīdim, kamēr ir spēkā esoša Ventspils pilsētas simbolikas versija, par kuru saņemta Atļauja.

32. Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas vadītāja vai Ekonomikas nodaļas vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram.

VI. Noteikumu izpildes kontrole un atbildība

33. Kontroli par Noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Ventspils pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Ventspils pilsētas domes 12.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

34. Par Noteikumos noteikto prasību neievērošanu, ja atbildība nav noteikta citos normatīvajos aktos, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 280 naudas soda vienībām.

(Ventspils pilsētas domes 12.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

VII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa svītrota no 01.07.2020. ar Ventspils pilsētas domes 12.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; sk. grozījumu 2. punktu)

35. (Svītrots no 01.07.2020. ar Ventspils pilsētas domes 12.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; sk. grozījumu 2. punktu)

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš
1. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2018. gada 16. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3
(prot. Nr. 4; 5. §)

1.1. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2018. gada 16. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3
(prot. Nr. 4; 5. §)

1.2. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2018. gada 16. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3
(prot. Nr. 4; 5. §)

2. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2018. gada 16. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3
(prot. Nr. 4; 5. §)

2.1. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2018. gada 16. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3
(prot. Nr. 4; 5. §)

3. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2018. gada 16. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3
(prot. Nr. 4; 5. §)

3.1. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2018 gada 16. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3
(prot. Nr. 4; 5. §)

3.2. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2018. gada 16. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3
(prot. Nr. 4; 5. §)

3.3. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2018. gada 16. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3
(prot. Nr. 4; 5. §)

3.4. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2018. gada 16. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3
(prot. Nr. 4; 5. §)

4.pielikums
Ventspils pilsētas domes 2018. gada 16. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3
(prot. Nr. 4; 5. §)

ATĻAUJA Nr._____
VENTSPILS PILSĒTAS SIMBOLIKAS LIETOŠANAI

Izsniegta 
 

(fiziskās/juridiskās personas rekvizīti)

  
Izstrādājuma apraksts 
  
  
  
Nosacījumi 
Atļauja derīga līdz  
 nodaļas vadītājs  
  

(paraksts)

(Vārds, Uzvārds)

Saskaņots:
Pilsētas Mārketinga nodaļa vadītājs
  (ja attiecināms)
 

(paraksts)

(Vārds, Uzvārds)

 
Pielikumā: izstrādājuma skice vai etalona fotogrāfija 
5.pielikums
Ventspils pilsētas domes 2018. gada 16. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 3
(prot. Nr. 4; 5. §)

Ventspils pilsētas domei

  
 

(Fiziskās personas vārds, uzvārds;
juridiskās personas nosaukums)

  
 

(Fiziskās personas adrese
juridiskās personas juridiskā adrese);

IESNIEGUMS
Ventspils pilsētas simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai

Atļaujas pieprasītājs –
 
fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs un pilnvarotās vai paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
Adrese, kontakttālrunis –
 
Izstrādājuma nosaukums, uz kura Ventspils pilsētas simbolika tiks lietota –
 
Ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem -
 
Izstrādājuma izmantošanas mērķis un formas apraksts -
 
 
Dizaina autors 
Izstrādājumu ražotājs / izgatavotājs 
 
fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs; adrese, kontakttālrunis
Ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu –
 
 
Pielikumā:

o izstrādājuma skice divos eksemplāros vai etalona paraugs;

o juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopiju vai fiziskām personām – Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecības kopiju, ja persona reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs

  
 

Iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts

01.07.2020