Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 30.09.2022. - 31.12.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumus Nr. 209 "Statistisko datu par kredītiestāžu kredītriska darījumiem un tajos iesaistītajām personām sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi".
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 161

Rīgā 2018. gada 18. janvārī
Informācijas par kredītiestāžu kredītriska darījumiem un tajos iesaistītajām personām sniegšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un termiņus, kādā Latvijā reģistrēta kredītiestāde un citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – informācijas sniedzējs), sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai informāciju par:

1.1. starpbanku kredītriska darījumiem;

1.2. kredītriska darījumiem ar juridiskajām personām, kuras ir:

1.2.1. faktoringa parādnieks,

1.2.2. neautorizēta pārsnieguma kredīta parādnieks,

1.2.3. cita veida naudas līdzekļu prasījumu parādnieks;

1.3. juridiskajām personām, kuras nodrošinājuma sniedzēja, kreditora, pakalpojuma sniedzēja vai iniciatora statusā iesaistītas:

1.3.1. starpbanku kredītriska darījumos,

1.3.2. kredītriska darījumos ar šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētajām juridiskajām personām,

1.3.3. finansēšanas pakalpojumu Kredītu reģistra likuma izpratnē (tālāk tekstā – finansēšanas pakalpojums) sniegšanas darījumos.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. kredītriska darījums – darījums, kurš atbilst šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajam kredītriska darījuma veidam;

2.2. starpbanku kredītriska darījums – kredītriska darījums, kurš veikts ar centrālo banku, Latvijā reģistrētu kredītiestādi vai tai līdzvērtīgu citā valstī reģistrētu komersantu;

2.3. termins "cita veida naudas līdzekļu prasījums" šajos noteikumos lietots Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 18. maija Regulas (ES) 2016/867 par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu (ECB/2016/13) (tālāk tekstā – ECB Regula 2016/867) IV pielikumā lietotā termina "noguldījums, kas nav līgums par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu" (deposit other than reverse repurchase agreement) izpratnē;

2.4. termins "nodrošinājuma sniedzējs" šajos noteikumos lietots ECB Regulas 2016/867 1. panta 13. punkta izpratnē (protection provider);

2.5. termins "kreditors" šajos noteikumos lietots ECB Regulas 2016/867 1. panta 11. punkta izpratnē (creditor);

2.6. termins "pakalpojuma sniedzējs" šajos noteikumos lietots ECB Regulas  2016/867 1. panta 14. punkta izpratnē (servicer);

2.7. termins "iniciators" šajos noteikumos lietots Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, 4. panta 13. punkta izpratnē (originator);

2.8. faktoringa parādnieks – juridiskā persona, kura nav centrālā banka, Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai tai līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants, un kuras beznosacījuma saistības veikt maksājumus informācijas sniedzējam izriet no informācijas sniedzēja klienta izrakstītiem rēķiniem saskaņā ar faktoringa klienta līgumu, kas noslēgts starp informācijas sniedzēju un tā klientu, ja informācijas sniedzējam kā faktoringa devējam nav regresa prasījuma tiesību pret klientu;

2.9. neautorizēta pārsnieguma kredīta parādnieks – juridiskā persona, kura nav centrālā banka, Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai tai līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants, un kurai pret informācijas sniedzēju izveidojies tāda norēķinu konta debeta atlikums, kuram nav paredzēts kredīta limits;

2.10. cita veida naudas līdzekļu prasījuma parādnieks – juridiskā persona, kura nav centrālā banka, Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai tai līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants, pret kuru informācijas sniedzējam ir prasījuma tiesības par tai nodoto naudas līdzekļu atmaksu.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 171)

3. Citu terminu lietojums atbilst Latvijas Bankas noteikumos, kas nosaka ziņu iekļaušanas kārtību Kredītu reģistrā, sniegtajam šo terminu skaidrojumam.

4. Iesniedzamās informācijas saturs atbilst Latvijas Bankas noteikumos, kas nosaka ziņu iekļaušanas kārtību Kredītu reģistrā, norādītajam Kredītu reģistrā iekļaujamo ziņu saturam, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

5. Noteikumos paredzētā informācija nepieciešama, lai izpildītu ECB Regulas  2016/867 prasības.

6. Saskaņā ar šiem noteikumiem savākto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētā likuma prasības.

II. Informācijas sagatavošanas, iesniegšanas, labošanas un anulēšanas termiņi

7. Informācijas sniedzējs sagatavo šajos noteikumos noteikto informāciju par stāvokli kalendārā mēneša beigās, kā arī par stāvokli darījuma beigšanās brīdī, ja kredītriska darījums ir beidzies kalendārā mēneša laikā un informācija par to ir sniegta iepriekšējos periodos. Sagatavoto informāciju iesniedz Latvijas Bankai 10 darbadienu laikā pēc attiecīgā kalendārā mēneša beigām elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā Kredītu reģistra ietvaros notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

8. Informācijas sniedzējs iesniegto informāciju labo vai anulē nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbadienu laikā pēc kļūdas vai nepamatotas informācijas sniegšanas konstatēšanas.

III. Klientu un kredītriska darījumu raksturojošās informācijas saturs un iesniegšanas noteikumi

9. Informācija par klientu:

9.1. vienotās reģistrācijas numurs;

9.2. reģistrācijas valsts kods;

9.3. reģistrācijas numurs;

9.3.1 reģistrācijas numura veids;

9.4. reģistrācijas datums;

9.5. nosaukums;

9.6. juridiskā forma;

9.7. juridiskā adrese;

9.8. tautsaimniecības nozare;

9.9. kategorija;

9.10. tiesvedības statuss;

9.11. tiesvedības statusa noteikšanas datums;

9.12. klienta saistību neizpildes novērtējums;

9.13. klienta saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 171)

10. Informācija par kredītriska darījumu:

10.1. klienta līguma identifikators;

10.2. klienta saistību identifikators;

10.3. klienta saistību veids;

10.4. klienta saistību mērķis;

10.5. klienta saistību sākuma datums;

10.6. klienta saistību pārņemšanas datums;

10.7. norēķina datums;

10.8. klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums;

10.9. klienta saistību faktiskais beigu datums;

10.10. klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms;

10.11. norāde par sindicēto kredītu;

10.12. sindicētā kredīta līguma identifikators;

10.13. norāde par regresa tiesībām;

10.14. norāde par fiduciārajām saistībām;

10.15. norāde par projekta finansēšanas aizdevumu;

10.16. norāde par pakārtotām saistībām;

10.17. norāde par atmaksas tiesībām;

10.18. klienta saistību faktiskais atlikums;

10.19. klienta saistību neizmantotais apjoms;

10.20. norāde par uzskaiti grāmatvedībā;

10.21. procentu likme;

10.22. maksimālā procentu likme;

10.23. minimālā procentu likme;

10.24. atsauces procentu likme;

10.25. procentu likmes pieskaitījums;

10.26. procentu likmes veids;

10.27. procentu likmes pārskatīšanas periodiskums;

10.28. procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums;

10.29. datums, kad beidzas periods, kurā maksāti tiek tikai procenti;

10.30. nodrošinājuma identifikators;

10.31. nodrošinājuma veids;

10.32. nodrošinājuma reģistrācijas vieta;

10.33. nodrošinājuma vērtība;

10.34. nodrošinājuma vērtības veids;

10.35. nodrošinājuma vērtības noteikšanas datums;

10.36. nodrošinājuma novērtēšanas metode;

10.37. nodrošinājuma sākotnējā vērtība;

10.38. nodrošinājuma sākotnējās vērtības noteikšanas datums;

10.39. trešo personu prioritāro prasījumu pret nodrošinājumu vērtība;

10.40. nodrošinājuma attiecināmā vērtība;

10.41. nodrošinājuma beigu termiņš;

10.42. uzkrātā procentu summa;

10.43. klienta saistību pamatsummai uzkrātā vērtības samazinājuma summa;

10.44. klienta saistību vērtības samazinājuma novērtēšanas metode;

10.45. klienta saistību vērtības samazinājuma veids;

10.46. uzkrājumi klienta saistībām ārpusbilancē;

10.47. kavējuma dienu skaits;

10.48. klienta saistību kavētā pamatsumma;

10.49. klienta saistību kavētā procentu summa;

10.50. klienta saistību citu kavēto maksājumu summa;

10.51. klienta saistību nepildīšanas varbūtība;

10.52. iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā;

10.53. norāde par vērtēšanas metodi;

10.54. individuālo klienta saistību neizpildes statuss;

10.55. individuālo klienta saistību neizpildes statusa noteikšanas datums;

10.56. klienta saistību pelnītspējas statuss;

10.57. klienta saistību pelnītspējas statusa noteikšanas datums;

10.58. norāde par atzīšanu bilancē un ārpusbilancē;

10.59. klienta saistību klasifikācija grāmatvedībā;

10.60. amortizācijas veids;

10.61. maksājumu periodiskums;

10.62. klienta saistību faktiskā atlikuma un to novērtējuma pirms tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas starpība;

10.63. pārskaitītā summa;

10.64. valsts riska pārneses pamats;

10.65. valsts, no kuras pārnests risks;

10.66. valsts, uz kuru pārnests risks;

10.67. vērtspapīrošanas veids;

10.68. zaudējumu apjoms;

10.69. klienta saistību apgrūtinājuma avots;

10.70. klienta saistību statuss;

10.71. klienta saistību statusa pazīme;

10.72. klienta saistību statusa pazīmes noteikšanas datums;

10.73. patiesās vērtības uzkrātās pārmaiņas kredītriska rezultātā;

10.74. uzkrātās atgūtās summas kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss;

10.75. norāde par klienta saistību klasifikāciju tirdzniecības portfelī;

10.76. uzskaites vērtība;

10.77. kalendārais mēnesis;

10.78. ziņu subjekts;

10.79. ziņu sniedzējs.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 171)

11. Sniedzot šo noteikumu 9. un 10. punktā minēto informāciju, ar klientu saprot subjektu, ar kuru veikts attiecīgais darījums:

11.1. starpbanku kredītriska darījumā – centrālo banku, Latvijā reģistrētu kredītiestādi vai tai līdzvērtīgu citā valstī reģistrētu komersantu;

11.2. kredītriska darījumā ar šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minēto juridisko personu – faktoringa parādnieku, neautorizēta pārsnieguma kredīta parādnieku vai cita veida naudas līdzekļu prasījumu parādnieku.

12. Informāciju laukā "Reģistrācijas numurs" sniedz par klientu, kas ir juridiskā persona nerezidents, norādot klienta reģistrācijas numuru reģistrācijas valstī. Ja klients ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieks, kas iesaistās kredītriska darījumā uz ieguldījumu fonda, izņemot naudas tirgus fondu, vai alternatīvo ieguldījumu fonda rēķina, iekļaujot reģistrā ziņu "Reģistrācijas numurs", papildus norāda attiecīgā ieguldījumu fonda vai alternatīvo ieguldījumu fonda identifikācijas kodu saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturēto ieguldījumu fondu vai alternatīvo ieguldījumu fondu sarakstu vai identifikācijas kodu reģistrācijas valstī.

(Grozīts ar LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 204)

13. Informāciju laukā "Kategorija" sniedz par juridisko personu nerezidentu, ar kuru veikts attiecīgais kredītriska darījums, saskaņā ar "Kategoriju kodu sarakstu" (2. pielikums).

14. Informāciju laukā "Klienta līguma identifikators" sniedz, ja klienta līgumam piešķirtais unikālais un nemainīgais identifikators atšķiras no laukā "Klienta saistību identifikators" norādītā identifikatora. Ja klienta līgums nosaka vairāku kredītriska darījumu nosacījumus, sniedzot informāciju laukā "Klienta līguma identifikators", attiecīgajiem kredītriska darījumiem lieto vienu un to pašu klienta līguma identifikatoru.

15. Informāciju laukā "Klienta saistību veids" sniedz, norādot kredītriska darījuma veidu saskaņā ar "Kredītriska darījuma veidu kodu sarakstu" (1. pielikums).

16. Informāciju laukā "Klienta saistību identifikators" sniedz, norādot informācijas sniedzēja piešķirtu unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 35 simbolus), ar kuru attiecīgo kredītriska darījumu var identificēt starp citiem informācijas sniedzēja kredītriska darījumiem.

17. Informācijas par kredītriska darījumu ar klientu, kas ir faktoringa parādnieks, sniegšanas īpašie nosacījumi:

17.1. informāciju laukos "Tautsaimniecības nozare", "Kategorija", "Tiesvedības statuss", "Tiesvedības statusa noteikšanas datums", "Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms", "Klienta saistību neizmantotais atlikums", "Valsts riska pārneses pamats", "Valsts, no kuras pārnests risks" un "Valsts, uz kuru pārnests risks" nesniedz;

17.2. informāciju laukā "Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums" sniedz, norādot faktoringa klienta līguma beigu datumu;

17.3. informāciju laukā "Klienta saistību faktiskais beigu datums" sniedz, norādot datumu, kurā faktoringa parādnieks faktiski veicis rēķinu samaksu pilnā apjomā;

17.4. informāciju laukā "Klienta saistību faktiskais atlikums" sniedz, norādot faktoringa parādnieka kalendārā mēneša beigās nesamaksāto rēķina summu un valūtu. Ja rēķini ir vairāki, norāda informāciju par katra atsevišķa nesamaksātā rēķina summu un valūtu vai arī informāciju par nesamaksāto rēķinu kopsummu un valūtu;

17.5. informāciju laukā "Kavējuma dienu skaits" sniedz, ja faktoringa parādnieks kalendārā mēneša beigās kavē rēķina samaksas termiņu, norādot samaksas kavējuma dienu skaitu. Ja rēķini ir vairāki, datumi, kuros faktoringa parādniekam jāveic samaksa, atšķiras un rēķinos noteiktie samaksas termiņi tiek kavēti, norāda ilgāko samaksas kavējuma dienu skaitu;

17.6. informāciju laukā "Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa" sniedz, norādot faktoringa parādniekam izsniegtajā rēķinā noteikto kavēto maksājumu summu un valūtu kalendārā mēneša beigās. Ja rēķini, kuros noteiktie samaksas termiņi tiek kavēti, ir vairāki, norāda informāciju par katrā atsevišķā rēķinā noteikto kavēto maksājumu summu un valūtu vai arī informāciju par visu kavēto maksājumu kopsummu un valūtu;

17.7. informāciju laukā "Klienta saistību sākuma datums" sniedz, norādot faktoringa klienta līguma spēkā stāšanās datumu;

17.8. informāciju laukā "Norēķina datums" sniedz, norādot datumu, kurā saskaņā ar faktoringa klienta līgumu notikusi naudas līdzekļu sākotnējā izmaksa personai, ar ko informācijas sniedzējam ir noslēgts faktoringa klienta līgums, vai kurā naudas līdzekļi kļuvuši faktoringa klientam pieejami;

17.9. informāciju laukā "Amortizācijas veids" sniedz, norādot faktoringa klienta saistību amortizācijas veidu;

17.10. informāciju laukā "Procentu likme" sniedz, norādot faktoringa klienta līgumā faktoringa parādniekam noteikto kavēto maksājumu procentu likmi;

17.11. informāciju laukos "Klienta saistību statuss" un "Klienta saistību statusa pazīme" sniedz atbilstoši faktoringa klienta līgumam un tā pārmaiņām;

17.12. sniedzot informāciju laukā "Nodrošinājuma veids", papildus klienta līgumā noteiktajam nodrošinājumam kā atsevišķu nodrošinājuma veidu norāda faktoringa klientam sākotnēji izmaksāto avansa maksājuma un faktoringa parādnieka rēķinu kopsummas starpību (rezervi);

17.13. informāciju laukos "Klienta saistību nepildīšanas varbūtība", "Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā" un "Norāde par vērtēšanas metodi" sniedz informācijas sniedzējs, kuram kalendārā mēneša beigās ir spēkā atļauja izmantot uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju riska darījumu riska svērto vērtību aprēķinam, norādot atbilstošo novērtējumu attiecībā uz faktoringa parādnieku.

18. Informācijas par kredītriska darījumu ar klientu, kas ir neautorizēta pārsnieguma kredīta parādnieks, sniegšanas īpašie nosacījumi:

18.1. informāciju laukos "Klienta saistību sākuma datums" un "Norēķina datums" sniedz, norādot datumu, kurā izveidojies norēķinu konta debeta atlikums, kuram nav paredzēts kredīta limits;

18.2. informāciju laukos "Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms", "Klienta saistību neizmantotais apjoms", "Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums", "Valsts riska pārneses pamats", "Valsts, no kuras pārnests risks" un "Valsts, uz kuru pārnests risks" nesniedz;

18.3. informāciju laukā "Amortizācijas veids" sniedz, norādot veidu "Cits";

18.4. informāciju laukā "Klienta saistību citu kavēto maksājumu summa" sniedz, norādot neautorizētā pārsnieguma kredīta summu.

IV. Nodrošinājuma sniedzēju, kreditoru, pakalpojuma sniedzēju un iniciatoru raksturojošās informācijas saturs un iesniegšanas noteikumi

19. Informācija par nodrošinājuma sniedzēju, kreditoru, pakalpojuma sniedzēju un iniciatoru:

19.1. klienta līguma identifikators;

19.2. klienta saistību identifikators;

19.3. nodrošinājuma identifikators;

19.4. norāde par iesaistītās personas funkciju;

19.5. informācija par iesaistīto personu:

19.5.1. vienotās reģistrācijas numurs;

19.5.2. reģistrācijas valsts kods;

19.5.3. reģistrācijas numurs;

19.5.3.1 reģistrācijas numura veids;

19.5.4. reģistrācijas datums;

19.5.5. nosaukums;

19.5.6. juridiskā forma;

19.5.7. juridiskā adrese;

19.5.8. tautsaimniecības nozare;

19.5.9. kategorija;

19.5.10. tiesvedības statuss;

19.5.11. tiesvedības statusa noteikšanas datums;

19.5.12. klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējums;

19.5.13. klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums;

19.6. ziņu subjekts;

19.7. ziņu sniedzējs.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 171)

20. Šo noteikumu 19. punktā minēto informāciju sniedz par nodrošinājuma sniedzēju, kreditoru, pakalpojuma sniedzēju (izņemot, ja ziņu sniedzējs pats vienlaikus ir kreditors vai pakalpojuma sniedzējs) un iniciatoru, kuri saistīti ar šāda veida darījumiem:

20.1. starpbanku kredītriska darījums;

20.2. kredītriska darījums ar šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minēto juridisko personu;

20.3. finansēšanas pakalpojuma sniegšanas darījums ar juridisko personu, par kuras saistībām kā klienta saistībām iekļautas ziņas Kredītu reģistrā.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 171)

21. Informāciju laukā "Reģistrācijas numurs" sniedz par juridisko personu nerezidentu, norādot klienta reģistrācijas numuru reģistrācijas valstī. Ja nodrošinājuma sniedzējs ir starptautiskā institūcija, laukā "Reģistrācijas numurs" norāda attiecīgās starptautiskās institūcijas identifikatoru, kāds norādīts Eiropas Centrālās bankas uzturētajā sarakstā, kuru izmanto ziņu sniegšanai atbilstoši ECB Regulas 2016/867 prasībām.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 171; LB 28.03.2022. noteikumiem Nr. 204)

22. Informāciju laukā "Kategorija" sniedz par juridisko personu nerezidentu, norādot nodrošinājuma sniedzēja, kreditora, pakalpojuma sniedzēja un iniciatora kategoriju saskaņā ar "Kategoriju kodu sarakstu" (2. pielikums). Ja nodrošinājuma sniedzējs ir starptautiskā institūcija, informāciju laukā "Kategorija" nesniedz.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 171)

23. Informāciju laukā "Norāde par iesaistītās personas funkciju" sniedz, norādot, vai attiecīgā persona ir nodrošinājuma sniedzējs, kreditors, pakalpojuma sniedzējs vai iniciators.

24. Informāciju laukos "Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējums" un "Klienta galvinieka saistību neizpildes novērtējuma noteikšanas datums" sniedz par nodrošinājuma sniedzēju, ja nodrošinājuma veids saskaņā ar laukā "Nodrošinājuma veids" sniegto informāciju ir "Kredītiestādes galvojums (garantija)", "Vietējās valdības galvojums (garantija)", "Centrālās valdības galvojums (garantija)" vai "Cits galvojums (garantija)".

V. Noslēguma jautājums

25. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī, un pirmā informācija sniedzama par stāvokli 2018. gada 30. aprīlī.

26. Informāciju par nodrošinājuma sniedzēju, kas ir klienta galvinieks Kredītu reģistra likuma izpratnē, sniedz, sākot ar informāciju par stāvokli 2019. gada 30. jūnijā.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 171 redakcijā)

27. Informāciju laukā "Reģistrācijas numura veids" sniedz, sākot ar informāciju par stāvokli 2019. gada 30. septembrī.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 171 redakcijā)

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
1. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 161
Kredītriska darījuma veidu kodu saraksts

Kredītriska darījuma veids

Kods

Cita veida naudas līdzekļu prasījums

pret citu kredītiestādi vai centrālo banku

(t.sk. aktīvu puses finanšu darījums ar kredītrisku, naudas līdzekļu atlikums centrālajā bankā, drošības iemaksa, ja tā ir naudas līdzekļu nodrošinājums, pārsnieguma kredīta atlikums, kā arī īstermiņa naudas tirgus darījumu atlikums un nostro konta atlikums)

13

Cita veida naudas līdzekļu prasījums

pret cita veida naudas līdzekļu prasījuma parādnieku

(t.sk. drošības iemaksa, ja tā ir naudas līdzekļu nodrošinājums (t.sk. darījumiem ar vērtspapīriem))

14

Neautorizētais pārsnieguma kredīts

(neautorizēts norēķinu konta debeta atlikums, kuram nav paredzēts kredīta limits (unauthorised debit))

15

Reversais repo darījums ar citu kredītiestādi

(līgums par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu)

30

Kredīts pret klienta prasījuma tiesībām

(faktorings bez regresa tiesībām)

90

Pārējie kredīti

(t.sk. naudas līdzekļu prasījums pret juridisko personu, kurai atsaukta licence kredītiestādes darbībai)

95

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
2. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra
noteikumiem Nr. 161
Kategoriju kodu saraksts

(Pielikums LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 204 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 30.09.2022., sk. grozījumu 3. punktu)

KategorijaKods 
Valsts institucionālā vienība (centrālā valdība)10 
Centrālā banka11 
Kredītiestāde (izņemot ne-MFI kredītiestādes Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulas 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2) 2. panta 4. punkta izpratnē)12 
Vietējā valdība20 
Pavalsts valdība21 
Noguldījumus pieņemoša sabiedrība, izņemot kredītiestādi22 
Naudas tirgus fonds23 
Vērtspapīrošanas darījumos iesaistītā finanšu instrumentsabiedrība (saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 18. oktobra Regulas Nr. 1075/2013 par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/40) 1. panta 1. un 2. punktu)24 
Sociālās nodrošināšanas fonds25 
Ieguldījumu fonds, izņemot naudas tirgus fondu, un alternatīvo ieguldījumu fonds30 
Cits finanšu starpnieks (izņemot apdrošināšanas sabiedrību, pensiju fondu, vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību un ne-MFI kredītiestādi)31 
Apdrošināšanas sabiedrība32 
Pensiju fonds (saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2018. gada 26. janvāra Regulas (ES) Nr. 2018/231 par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pensiju fondiem (ECB/2018/2) 1. panta 1. punktu)33 
Finanšu palīgsabiedrība34 
Piesaistošā finanšu iestāde un naudas aizdevējs35 
Ne-MFI kredītiestāde36 
Nefinanšu sabiedrība – lielais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā ir 250 vai lielāks, un gada neto apgrozījums pārsniedz 50 milj. euro vai bilances aktīvu kopsumma pārsniedz 43 milj. euro)41 
Nefinanšu sabiedrība – vidējais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā ir 50–249, un gada neto apgrozījums nepārsniedz 50 milj. euro vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 43 milj. euro)42 
Nefinanšu sabiedrība – mazais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā ir 10–49, un gada neto apgrozījums nepārsniedz 10 milj. euro vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 10 milj. euro)43 
Nefinanšu sabiedrība – mikrouzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā ir mazāks par 10, un gada neto apgrozījums nepārsniedz 2 milj. euro vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 2 milj. euro)44 
Mājsaimniecības apkalpojošā bezpeļņas organizācija90 
Cita kategorija110 
30.09.2022