Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2021. - ... / Spēkā esošā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/36

Rīgā 2017.gada 21.decembrī (prot. Nr.46, 18.p.)
Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē
I. Vispārīgie jautājumi

1. Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā energoapgādes komersants iesniedz informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – regulators), kā arī iesniedzamās informācijas saturu, apjomu un iesniegšanas termiņus.

2. Energoapgādes komersants iesniedz informāciju regulatoram tā noteiktajā kārtībā.

3. Energoapgādes komersants iesniedz regulatoram licences nosacījumos vai vispārējās atļaujas noteikumos paredzēto informāciju noteiktajos termiņos.

4. Energoapgādes komersants reizi gadā divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz regulatoram peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci un naudas plūsmas pārskatu atsevišķi par katru sabiedriskā pakalpojuma veidu saskaņā ar energoapgādes komersanta grāmatvedības uzskaites sistēmu, ievērojot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasības un ņemot vērā attiecīgos grāmatvedības standartus.

II. Informācijas iesniegšana elektroenerģijas un siltumenerģijas apgādē

5. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas sadali, iesniedz regulatoram šādu informāciju:

5.1. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 1.pielikumā noteikto investīciju plānu nākamajam gadam un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā iesniedz sadales sistēmas operators, kurš apkalpo mazāk nekā 100 000 lietotāju;

5.2. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 2.pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un sadalītajiem elektroenerģijas apjomiem;

5.3. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 3.pielikumā noteikto atskaiti par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitāti pārskata gadā iesniedz sadales sistēmas operators, kurš apkalpo vairāk nekā 100 000 lietotāju;

5.4. (svītrots ar SPRK padomes 28.02.2019. lēmumu Nr. 1/2);

5.5. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, – noteikumu 4.1pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot: elektroenerģijas tirgotājus, kuri tirgo elektroenerģiju mājsaimniecības lietotājiem un citiem lietotājiem; katra tirgotāja (tajā skaitā pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzēja) lietotāju skaitu mēneša sākumā un attiecīgajā mēnesī balansa apgabalā iekļauto elektroenerģijas daudzumu; informāciju par elektroenerģijas tirgotāju maiņu;

5.6. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 5.pielikumā noteikto atskaiti par elektroenerģijas galalietotāju pieprasītajām kopējām pieslēguma jaudām atbilstoši sprieguma pakāpei un elektroenerģijas lietotāju patēriņa līmeņa grupām;

5.7. ja elektroenerģijas tirgotājs kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm ilgāk par 15 dienām no rēķinā norādītā samaksas termiņa beigām – noteikumu 5.1pielikumā noteikto atskaiti par tirgotāju maksājumu kavējumiem, iesniedzot to ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad elektroenerģijas tirgotāja maksājumu kavējums sasniedzis 15 dienas.

(Grozīts ar SPRK padomes 28.02.2019. lēmumu Nr. 1/2; SPRK padomes 27.02.2020. lēmumu Nr. 1/3; 5.1. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spekā 01.01.2021., sk. 21. punktu)

6. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas pārvadi, iesniedz regulatoram šādu informāciju:

6.1. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 6.pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un pārvadītajiem elektroenerģijas daudzumiem;

6.2. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, – noteikumu 6.1pielikumā noteikto atskaiti par balansēšanas tirgus rādītājiem.

(SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

7. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas tirdzniecību, reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, iesniedz regulatoram noteikumu 8.pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot mēnesī pārdoto elektroenerģijas daudzumu, ieņēmumus no elektroenerģijas tirdzniecības (bez sistēmas pakalpojumiem, bez pievienotās vērtības nodokļa, bez obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm), tirdzniecības līgumu skaitu, nodalot pieprasīto informāciju pēc lietotāja izvēlētā līguma veida, kā arī lietotāju skaitu.

(SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

7.1 Energoapgādes komersants, kas nodrošina pieprasījuma reakcijas pakalpojumu (agregators), reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, iesniedz regulatoram noteikumu 8.4pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot mēnesī sniegto pieprasījuma reakcijas pakalpojuma daudzumu, ieņēmumus no pieprasījuma reakcijas pakalpojuma īstenošanas un informāciju par agregatora portfeli.

(SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

8. Papildus 7.punktā noteiktajam publiskais tirgotājs iesniedz regulatoram šādu informāciju:

8.1. reizi gadā līdz 1.februārim – noteikumu 8.1pielikumā noteikto atskaiti par tādās elektrostacijās uzstādītajām elektriskajām jaudām pārskata gada beigās, kuru saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros iepērk publiskais tirgotājs;

8.2. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 20.janvārim, 20.aprīlim, 20.jūlijam un 20.oktobrim, – noteikumu 8.2pielikumā noteikto atskaiti par iepriekšējā ceturksnī pa kalendārajiem mēnešiem iepirkto elektroenerģijas daudzumu, obligātā iepirkuma izmaksām, vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu un papildu izdevumiem, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū, par katru ražotāju, kurš pārdod elektroenerģiju publiskam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros, atsevišķi nodalot ražotājus, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā un obligātā iepirkuma tiesības ieguvuši saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.pantu, un ražotājus, kas elektroenerģiju ražo elektrostacijās, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un obligātā iepirkuma tiesības ieguvuši saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29.pantu vai elektroenerģiju publiskajam tirgotājam pārdod saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma pārejas noteikumu 52.punktu;

8.3. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 20.janvārim, 20.aprīlim, 20.jūlijam un 20.oktobrim, – noteikumu 8.3pielikumā noteikto atskaiti par ražotājiem, kas saņem garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.1pantu, iepriekšējā ceturksnī pa kalendārajiem mēnešiem.

(SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

9. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas ražošanu hidroelektrostacijā, reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, iesniedz regulatoram noteikumu 9.pielikumā noteikto atskaiti par kalendārajos mēnešos saražoto elektroenerģiju, elektroenerģijas pašpatēriņu, zudumiem, realizēto (tīklā nodoto) elektroenerģiju un ieņēmumiem no elektroenerģijas realizācijas.

(SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

10. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas stacijā ir lielāka par vienu megavatu, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam iesniedz regulatoram noteikumu 10.pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem.

11. Energoapgādes komersants, kas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali un tirdzniecību, kā arī energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas stacijā nav lielāka par vienu megavatu, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam iesniedz regulatoram noteikumu 11.pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem.

12. Energoapgādes komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas stacijā ir lielāka par vienu megavatu, līdz kārtējā mēneša desmitajai kalendārajai dienai vai līdz dienai, kas noteikta tarifu piemērošanas lēmumā, iesniedz regulatoram noteikumu 12.pielikumā noteikto atskaiti par iepriekšējā mēneša faktiskajiem rādītājiem.

(SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

13. Energoapgādes komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali un tirdzniecību, kā arī energoapgādes komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas stacijā nav lielāka par vienu megavatu, līdz kārtējā mēneša desmitajai kalendārajai dienai vai līdz dienai, kas noteikta tarifu piemērošanas lēmumā, iesniedz regulatoram noteikumu 13.pielikumā noteikto atskaiti par iepriekšējā mēneša faktiskajiem rādītājiem.

(SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

13.1 Energoapgādes komersants, kas reģistrēts siltumenerģijas ražotāju reģistrā un siltumenerģiju ražo katlu iekārtās vai koģenerācijā, vai katlu iekārtās un koģenerācijā un ražošanas procesā izmanto biomasu, iesniedz regulatoram noteikumu 13.1pielikumā noteikto atskaiti par jaunu noslēgtu kurināmā piegādes līgumu trīs darbadienu laikā no līguma noslēgšanas vai līguma grozījumu veikšanas vai līdz dienai, kas noteikta regulatora lēmumā par atļaujas pašam noteikt tarifus piešķiršanu.

(SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

14. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas ražošanu vēja elektrostacijā, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam iesniedz regulatoram noteikumu 14.pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem.

14.1 Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas ražošanu un neregulētu siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķā koģenerācijas stacijā ir lielāka par vienu megavatu, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam iesniedz regulatoram noteikumu 14.1pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem.

(SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

III. Informācijas iesniegšana dabasgāzes apgādē

15. Energoapgādes komersants, kas veic dabasgāzes sadali, iesniedz regulatoram šādu informāciju:

15.1. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 15.pielikumā noteikto investīciju plānu nākamajiem pieciem gadiem un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā;

15.2. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 16.pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un sadalītajiem dabasgāzes daudzumiem;

15.3. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim – noteikumu 17.pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem par lietotājiem nodotās dabasgāzes daudzumiem;

15.4. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 18.pielikumā noteikto atskaiti par dabasgāzes sadales pakalpojuma kvalitāti pārskata gadā;

15.5. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, – noteikumu 18.1pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot katra dabasgāzes tirgotāja (tajā skaitā publiskā tirgotāja un pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzēju) lietotāju skaitu mēneša sākumā, attiecīgajā mēnesī pārdoto dabasgāzes daudzumu un informāciju par dabasgāzes tirgotāju maiņu;

15.6. ja dabasgāzes tirgotājs kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem ilgāk par 15 dienām no rēķinā norādītā samaksas termiņa beigām – noteikumu 18.2pielikumā noteikto atskaiti par tirgotāju maksājumu kavējumiem, iesniedzot to ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad dabasgāzes tirgotāja maksājumu kavējums sasniedzis 15 dienas.

(Grozīts ar SPRK padomes 28.02.2019. lēmumu Nr. 1/2; SPRK padomes 27.02.2020. lēmumu Nr. 1/3)

16. Energoapgādes komersants, kas veic dabasgāzes pārvadi, iesniedz regulatoram šādu informāciju:

16.1. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 19.pielikumā noteikto investīciju plānu nākamajiem pieciem gadiem un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā;

16.2. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 20.pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem;

16.3. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, – noteikumu 21.pielikumā noteikto atskaiti par pārvadītās dabasgāzes daudzumu Latvijas un ārvalstu lietotāju vajadzībām sadalījumā pa mēnešiem un pārvades sistēmas lietotājiem.

(Grozīts ar SPRK padomes 28.02.2019. lēmumu Nr. 1/2)

17. Energoapgādes komersants, kas veic dabasgāzes uzglabāšanu, iesniedz regulatoram šādu informāciju:

17.1. reizi gadā līdz 31.martam – noteikumu 22.pielikumā noteikto investīciju plānu nākamajiem pieciem gadiem un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā;

17.2. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim – noteikumu 23.pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem par uzglabātiem dabasgāzes daudzumiem.

18. Energoapgādes komersants, kas veic dabasgāzes tirdzniecību, iesniedz regulatoram šādu informāciju:

18.1. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, – noteikumu 24.pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot mēnesī pārdoto dabasgāzes daudzumu, ieņēmumus no dabasgāzes tirdzniecības (bez sadales sistēmas pakalpojumiem, bez nodokļiem), tirdzniecības līgumu skaitu, nodalot pieprasīto informāciju pēc lietotāja izvēlētā piedāvājuma veida, kā arī lietotāju skaitu;

18.2. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim – atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot ieņēmumus no dabasgāzes tirdzniecības saistītiem lietotājiem, attiecīgajā mēnesī pārdotās dabasgāzes daudzumu, gazificēto objektu skaitu, kuros dabasgāze tiek piegādāta saistītajiem lietotājiem, attiecīgā mēneša sākumā, kā arī saistīto lietotāju skaitu, kuriem attiecīgajā mēnesī ir uzsākta vai pārtraukta dabasgāzes tirdzniecība (attiecas tikai uz publisko tirgotāju);

18.3. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim – informāciju par kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot lietotāju skaitu, kuri izmanto pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu attiecīgā mēneša sākumā (attiecas tikai uz pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzēju);

18.4. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim – noteikumu 25.pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot dabasgāzes iegādes informāciju.

(Grozīts ar SPRK padomes 28.02.2019. lēmumu Nr. 1/2)

IV. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

19. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

20. Grozījumi šo noteikumu 16.pielikumā stājas spēkā 2019.gada 1.aprīlī.

(SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

21. Grozījumi šo noteikumu 5.1.apakšpunktā un 1.pielikumā stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

(SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. lēmuma 21. punktu)

Energoapgādes komersanta nosaukums _____________________________

Vienotais reģistrācijas numurs _______________________________________

Izsniegtās licences numurs ____________________________________________

Darbības veids – elektroenerģijas sadale

Investīciju plāns 20___ .gadam un atskaite par ______ .gada investīciju plāna izpildi

Nr.p.k. Objekta vai darba nosaukums Mērvienība Pārskata gada izpilde Plāns nākamajam gadam
1 2 3 4 5
1. Elektrolīnijas un transformatoru punkti: tūkst. EUR    
1.1. 6–20 kV līnijas km    
1.2. 0,4 kV līnijas km    
1.3. transformatoru punkti gab.    
2. 6–20 kV slēgiekārtas tūkst. EUR    
3. Kapitālieguldījumu projekti pēc lietotāju pieprasījuma tūkst. EUR    
3.1. t.sk. lietotāju līdzfinansējums periodā pabeigtajiem projektiem tūkst. EUR    
4. Par pieslēguma maksu izbūvējamās 110/10 kV apakšstacijas tūkst. EUR    
5. Dispečervadība tūkst. EUR    
6. Slēgto transformatoru ēkas un ražošanas bāzes tūkst. EUR    
7. Pamatlīdzekļu iegāde tūkst. EUR    
8. Viedie elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāti tūkst. EUR    
9. Nemateriālie ieguldījumi tūkst. EUR    
  Kopā:      
           
Datums ____ . ____ . ________ .    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu

 

 
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
tālrunis    
     
e-pasts    
2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
   
Vienotais reģistrācijas numurs  
   
Izsniegtās licences numurs  
   

Darbības veids – elektroenerģijas sadale

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un sadalītajiem elektroenerģijas apjomiem

Nr. p.k.

Rādītāji 

Mērvienība 

Pārskata gads 

1

2

3

4

1. Darbības teritorija

km²

 
2. Elektropārvades līnijas 

 

 
2.1. kopējais gaisvadu līniju garums

km

 
2.1.1.

vidspriegumā

km

 
2.1.2.

zemspriegumā

km

 
2.2. kopējais kabeļu līniju garums

km

 
2.2.1.

vidspriegumā

km

 
2.2.2.

zemspriegumā

km

 
3. Apakšstacijas un transformatori 

 

 
3.1. vidsprieguma / zemsprieguma transformatoru apakšstacijas

gab.

 
3.2. transformatori kopā

gab.

 
3.3. transformatoru jauda kopā

MVA

 
4. Elektroenerģijas lietotāji

 

 
4.1. lietotāju pieslēgumi kopā, t.sk.

gab.

 
4.1.1. 110/6–20kV transformatoru 6–20kV kopnēm pieslēgtie lietotāju pieslēgumi

gab.

 
4.1.2. 6–20kV sadales punktiem, 6–20kV līnijām pieslēgtie lietotāju pieslēgumi

gab.

 
4.1.3. 6–20/0,4kV transformatoru 0,4kV kopnēm pieslēgtie lietotāju pieslēgumi

gab.

 
4.1.4 0,4kV līnijām pieslēgtie lietotāju pieslēgumi

gab.

 
4.2. lietotājiem uzstādītie elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāti kopā, t.sk.

gab.

 
4.2.1. fizisko personu objektiem uzstādītie komercuzskaites mēraparāti, t.sk.

gab.

 
4.2.1.1.

viedie elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāti, t.sk.

gab.

 
4.2.1.1.1.

ar pieslēgtu attālinātu datu nolasīšanu

gab.

 
4.2.2. juridisko personu objektiem uzstādītie komercuzskaites mēraparāti, t.sk.

gab.

 
4.2.2.1.

viedie elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāti, t.sk.

gab.

 
4.2.2.1.1.

ar pieslēgtu attālinātu datu nolasīšanu

gab.

 
5. Sadales sistēmai pievadītā elektroenerģija

MWh

 
5.1. no pārvades sistēmas operatora saņemtā elektroenerģija, atskaitot pārvades sistēmas operatoram nodoto elektroenerģiju

MWh

 
5.2. no citiem sadales sistēmas operatoriem saņemtā elektroenerģija

MWh

 
5.3. no sadales sistēmas operatora tīkliem pieslēgtajiem ražotājiem saņemtā elektroenerģija, t.sk.

MWh

 
5.3.1.

no vidsprieguma tīklam pieslēgtajiem ražotājiem saņemtā elektroenerģija

MWh

 
5.3.2.

no zemsprieguma tīklam pieslēgtajiem ražotājiem saņemtā elektroenerģija, t.sk.

MWh

 
5.3.2.1.

no mājsaimniecības lietotājiem (mikroģeneratoriem) saņemtā elektroenerģija

MWh

 
5.3.2.2.

no pārējiem ražotājiem saņemtā elektroenerģija

MWh

 
5.4. lietotājiem nodotā elektroenerģija, t.sk.

MWh

 
5.4.1.

fiziskām personām nodotā elektroenerģija

MWh

 
5.4.2.

juridiskajām personām nodotā elektroenerģija

MWh

 
5.4.3.

no 110/6–20kV transformatoru 6–20kV kopnēm lietotājiem nodotā elektroenerģija

MWh

 
5.4.4.

no 6–20kV sadales punktiem, 6–20 kV līnijām lietotājiem nodotā elektroenerģija

MWh

 
5.4.5.

no 6–20/0,4kV transformatoru 0,4kV kopnēm lietotājiem nodotā elektroenerģija

MWh

 
5.4.6.

no 0,4kV līnijām lietotājiem nodotā elektroenerģija

MWh

 
5.5. plānotie kopējie elektroenerģijas zudumi

MWh

 

%

 
5.6. faktiskie kopējie elektroenerģijas zudumi

MWh

 

%

 
5.6.1.

- zudumi tīklos un transformatoros

MWh

 
5.6.2.

- pārējie zudumi

MWh

 
5.7. elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām

MWh

 
6. Neto norēķinu sistēmas mājsaimniecības lietotāju pieslēgumi

gab.

 
7. Neto norēķinu sistēmas mājsaimniecības lietotāju ģenerējošo iekārtu kopējā uzstādītā jauda

MW

 
8. Maksimālā slodze

MW

 
8.1.

maksimālās slodzes datums

 

 
8.2.

maksimālās slodzes laiks

 

 
       
Datums __. __. __.    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis    
     
e-pasts    
3. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 27.02.2020. lēmumu Nr. 1/3)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
   
Vienotais reģistrācijas numurs  
   
Izsniegtās licences numurs  
   

Darbības veids – elektroenerģijas sadale

Atskaite par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitāti______ .gadā

1. Komerciālā kvalitāte

1.tabula

Nr.p.k.

Rādītāji

Mērvienība

Pārskata gads

1

2

3

4

1.

Saņemto sūdzību un iesniegumu skaits par sprieguma kvalitāti

gab.

 

1.1.

t.sk. mutvārdu

gab.

 

1.2.

sūdzību un iesniegumu skaits par sprieguma kvalitāti, uz kuriem sniegtas atbildes

gab.

 

1.2.1.

t.sk. rakstveida

gab.

 

1.2.2.

t.sk. mutvārdu

gab.

 

1.2.3.

pamatotu sūdzību un iesniegumu par sprieguma kvalitāti skaits, uz kuriem sniegtas atbildes

gab.

 

1.2.4.

nepamatotu sūdzību un iesniegumu par sprieguma kvalitāti skaits, uz kuriem sniegtas atbildes

gab.

 

1.3.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā

gab.

 

1.4.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16–30 dienu laikā

gab.

 

1.5.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā

gab.

 

1.6.

vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 1.3.–1.5.apakšpunktā minētajām sūdzībām

dienas

 

2.

Saņemto sūdzību un iesniegumu skaits par elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem

gab.

 

2.1.

t.sk. mutvārdu

gab.

 

2.2.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā

gab.

 

2.3.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16–30 dienu laikā

gab.

 

2.4.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā

gab.

 

2.5.

vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 2.2.–2.4.apakšpunktā minētajām sūdzībām

dienas

 

3.

Saņemto sūdzību un iesniegumu skaits par norēķiniem un maksājumiem (izņemot pieslēgumus)

gab.

 

3.1.

t.sk. mutvārdu

gab.

 

3.2.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā

gab.

 

3.3.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16–30 dienu laikā

gab.

 

3.4.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā

gab.

 

3.5.

vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 3.2.–3.4.apakšpunktā minētajām sūdzībām

dienas

 

4.

Pārējo saņemto sūdzību un iesniegumu skaits

gab.

 

4.1.

t.sk. mutvārdu

gab.

 

4.2.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā

gab.

 

4.3.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16–30 dienu laikā

gab.

 

4.4.

sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā

gab.

 

4.5.

vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 4.2.–4.4.apakšpunktā minētajām sūdzībām

dienas

 

5.

Lietotāju kopējais zvanu skaits un vidējais gaidīšanas laiks

gab.

 

sekundes

 

5.1.

t.sk. informatīvais tālrunis

gab.

 

sekundes

 

5.2.

t.sk. skaitītāju rādījumu nodošanas tālrunis

gab.

 

sekundes

 

5.3.

t.sk. bojājumu pieteikšanas tālrunis

gab.

 

sekundes

 

5.3.1.

t.sk. bojājumu pieteikšanas tālrunis ārkārtas situācijās

gab.

 

sekundes

 

6.

Kopējais saņemto sistēmas pieslēgumu pieteikumu skaits (neskaitot pieteikumus vienkāršiem darbiem, piemēram, ievadaizsardzības aparāta nomaiņa)

gab.

 

6.1.

pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 15 dienu laikā

gab.

 

6.2.

pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 16–30 dienu laikā

gab.

 

6.3.

pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā

gab.

 

6.4.

vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visiem 6.1.–6.3.apakšpunktā minētajiem pieteikumiem

dienas

 

7.

Kopējais saņemto sistēmas pieslēgumu pieteikumu skaits vienkāršiem darbiem (piemēram, ievadaizsardzības aparāta nomaiņa)

gab.

 

7.1.

pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 15 dienu laikā

gab.

 

7.2.

pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 16–30 dienu laikā

gab.

 

7.3.

pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā

gab.

 

7.4.

vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visiem 7.1.–7.3.apakšpunktā minētajiem pieteikumiem

dienas

 

8.

Kopējais skaits un vidējais laiks no pieteikuma jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai saņemšanas brīža līdz lietotāja elektroietaišu pieslēgšanai tīklam, pieslēgumiem, kur nav nepieciešami darbi elektrotīklā

gab.

 

dienas

 

8.1.

Lietotāju patērētais laiks lēmuma pieņemšanai un saistību (t.sk. pieslēguma rēķina apmaksa, apliecinājuma par objekta gatavību sprieguma saņemšanai iesniegšana) izpildei

dienas

 

9.

Kopējais skaits un vidējais laiks sprieguma atslēgšanai pēc lietotāja pieprasījuma

gab.

 

dienas

 


2. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu pārbaudes, elektroenerģijas piegādes pārtraukumi un sprieguma raksturlielumu mērījumi

2.tabula

Nr.p.k. Rādītāji Mērvienība Pārskata gads
1 2 3 4
1. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumu nolasījumu uz vietas objektā skaits gadā (neieskaitot nolasījumus, kuri veikti skaitītāju uzstādīšanas/maiņas/noņemšanas laikā, vai apmeklējuma rezultātā netika iegūts rādījums) gab.  
2. Vidējais elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu pamatoto bojājumu novēršanas laiks no bojājuma pieteikšanas brīža līdz tā novēršanai dienas  
3. Kopējais atslēgšanu skaits un vidējais laiks no brīdinājuma par nesamaksātu rēķinu nosūtīšanas līdz lietotāja elektroietaišu atslēgšanai gab.  
dienas  
4. Kopējais objektu skaits un vidējais laiks no elektroenerģijas tirgotāja pieprasījuma atslēgt lietotāja elektroietaises saņemšanas līdz lietotāja elektroietaišu atslēgšanai gab.  
dienas  
5. Kopējais elektroapgādes atjaunošanu skaits un vidējais laiks elektroenerģijas piegādes atjaunošanai pēc samaksas saņemšanas, ja elektroenerģijas piegāde bijusi pārtraukta nesamaksātu rēķinu dēļ gab.  
dienas  
6. Kopējais objektu skaits un vidējais laiks elektroenerģijas piegādes atjaunošanai pēc elektroenerģijas tirgotāja pieprasījuma gab.  
dienas  
7. Pazemināta elektroenerģijas sadales tarifa piemērošanas gadījumu skaits pārskata periodā (gab.)  
kopā (gab.)  
8. Novērsto sprieguma kvalitātes problēmu skaits un vidējais laiks no sūdzības par sprieguma kvalitāti saņemšanas brīža līdz problēmas novēršanai gab.  
dienas  
9. Lietotāju vidējais brīdināšanas laiks pirms plānotiem elektroenerģijas pārtraukumiem un kopējais brīdinājumu skaits gab.  
dienas  
10. Elektroenerģijas piegādes plānoto pārtraukumu (SAIFI) (>3min) skaits uz vienu lietotāju reizes  
10.1. t.sk. 6–20 kV tīklā reizes  
10.2. t.sk. 0,4 kV tīklā reizes  
11. Elektroenerģijas piegādes plānoto pārtraukumu ilgums (SAIDI) (>3min) uz vienu lietotāju min.  
11.1. t.sk. 6–20 kV tīklā min.  
11.2. t.sk. 0,4 kV tīklā min.  
12. Nepiegādātā elektroenerģija plānoto pārtraukumu (>3min) dēļ (ENS) MWh  
13. Elektroenerģijas piegādes neplānoto pārtraukumu skaits (SAIFI) (>3min) uz vienu lietotāju normālos darba apstākļos reizes  
pārējos gadījumos reizes  
13.1. t.sk. 6–20 kV tīklā normālos darba apstākļos reizes  
pārējos gadījumos reizes  
13.2. t.sk. 0,4 kV tīklā normālos darba apstākļos reizes  
pārējos gadījumos reizes  
14. Elektroenerģijas piegādes neplānoto pārtraukumu ilgums (SAIDI) (>3min) uz vienu lietotāju normālos darba apstākļos min.  
pārējos gadījumos min.  
14.1. t.sk. 6–20 kV tīklā normālos darba apstākļos min.  
pārējos gadījumos min.  
14.2. t.sk. 0,4 kV tīklā normālos darba apstākļos min.  
pārējos gadījumos min.  
15. Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiks pēc neplānotiem pārtraukumiem (CAIDI) normālos darba apstākļos min.  
pārējos gadījumos min.  
15.1. t.sk. 6–20 kV tīklā normālos darba apstākļos min.  
pārējos gadījumos min.  
15.2. t.sk. 0,4 kV tīklā normālos darba apstākļos min.  
pārējos gadījumos min.  
16. Nepiegādātā elektroenerģija neplānoto pārtraukumu (>3min) dēļ uz vienu lietotāju normālos darba apstākļos MWh  
pārējos gadījumos MWh  
17. Īslaicīgo pārtraukumu (1s–3min) skaits 6–20 kV tīklā sistēmas normālos darba apstākļos reizes  
18. Īslaicīgo pārtraukumu (1s-3min) 6–20 kV tīklā sistēmas normālos darba apstākļos vidējā skaita indekss (MAIFI) reizes  
19. Sprieguma raksturlielumu mērījumu skaits atbilstoši LVS EN 50160 standartam[1] Kopā gab.  
neatbilst standartam gab.  
19.1. t.sk. 6–20 kV tīklā Kopā gab.  
neatbilst standartam gab.  
19.2. t.sk. 0,4 kV tīklā Kopā gab.  
neatbilst standartam gab.  
20. Elektroenerģijas piegādes neplānoto pārtraukumu skaits, kuru ilgums pārsniedz 24 stundas normālos darba apstākļos gab.  
pārējos gadījumos gab.  

 

3. Elektroenerģijas sistēmas pieslēgumu ierīkošana

3.tabula

Nr.p.k.

Rādītāji

Mērvienība

Pārskata gads

1

2

3

4

1.

Jaunie pieslēgumi līdz 40A, 0,4kV

1.1.

pieteikumu skaits

gab.

 

1.2.

izbūvēto objektu skaits

gab.

 

1.3.

vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

dienas

 

1.4.

vidējās viena pieslēguma izmaksas

EUR

 

2.

Jaunie pieslēgumi 40–100A, 0,4kV

2.1.

pieteikumu skaits

gab.

 

2.2.

izbūvēto objektu skaits

gab.

 

2.3.

vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

dienas

 

2.4.

vidējās viena pieslēguma izmaksas

EUR

 

3.

Jaunie pieslēgumi virs 100A, 0,4kV

3.1.

pieteikumu skaits

gab.

 

3.2.

izbūvēto objektu skaits

gab.

 

3.3.

vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

dienas

 

3.4.

vidējās viena pieslēguma izmaksas

EUR

 

3.5.

jaunie pieslēgumi vai atļautās slodzes palielināšanas gadījumi (skaits) atbilstoši noteikumu par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem[2]

gab.

 

4.

Jaunie pieslēgumi 6–20kV

4.1.

pieteikumu skaits

gab.

 

4.2.

izbūvēto objektu skaits

gab.

 

4.3.

vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

dienas

 

4.4.

vidējās viena pieslēguma izmaksas

EUR

 

4.5.

jaunie pieslēgumi vai atļautās slodzes palielināšanas gadījumi (skaits) atbilstoši noteikumiem par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem

gab.

 

[1] Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka obligāti piemērojamo standartu, kas attiecināms uz publisko elektroapgādes tīklu spriegumu.

[2] Lietotāji, kuri atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajiem noteikumiem par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem pārskata periodā ir saņēmuši piemērojamo koeficientu.

 
Datums __. __. __.    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis    
     
e-pasts    
4. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 28.02.2019. lēmumu Nr. 1/2)

4.1pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums _____________________________

Vienotais reģistrācijas numurs ____________________________________

Izsniegtās licences numurs ________________________________________

Darbības veids – elektroenerģijas sadale

Sadales sistēmas operatora atskaite par tirgotājiem, kas darbojas operatora zonā, _____.gada _______ceturksnī

1.tabula

Nr.p.k. Tirgotājs[1] Mēnesis Mēnesis Mēnesis
Mājsaimniecības lietotāji Citi lietotāji Kopā lietotāji Mājsaimniecības lietotāji Citi lietotāji Kopā lietotāji Mājsaimniecības lietotāji Citi lietotāji Kopā lietotāji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
Kopā   X X X X X X X X X

2.tabula

Nr.p.k.

Tirgotājs[1]

Balansa apgabalā iekļautais elektro-
enerģijas daudzums, kWh
Mēnesis Mēnesis Mēnesis
Mājsaim-
niecības lietotājiem
Citiem lietotājiem Kopā lietotājiem Mājsaim-
niecības lietotājiem
Citiem lietotājiem Kopā lietotājiem Mājsaim-
niecības lietotājiem
Citiem lietotājiem Kopā lietotājiem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
Kopā                      

3.tabula

Nr.p.k. Mēnesis Mēnesis Mēnesis Ceturksnī kopā
Mājsaim-
niecību pieslē-
gumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
Mājsaim-
niecību pie-
slēgumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
Mājsaim-
niecību pie-
slēgumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
Mājsaim-
niecību pie-
slēgumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kopējais sistēmas pieslēgumu skaits mēneša sākumā                   X X X
Pieslēgumu skaits, kuriem mēneša sākumā mainīts elektroenerģijas tirgotājs                   X X X

4.tabula

Nr.p.k. Mēnesis Mēnesis Mēnesis
Mājsaimniecības lietotāji Citi lietotāji Kopā lietotāji Mājsaimniecības lietotāji Citi lietotāji Kopā lietotāji Mājsaimniecības lietotāji Citi lietotāji Kopā lietotāji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sistēmas operatora ieņēmumi no galalietotājiem realizētās elektroenerģijas (EUR)[2]                  

[1] Sistēmas operators atsevišķi izdala un sniedz datus arī par pēdējā garantētā piegādē esošo lietotāju skaitu un piegādāto elektroenerģijas daudzumu.

[2] Aizpilda sadales sistēmas operatori, kuri nav reģistrēti elektroenerģijas tirgotāju reģistrā, bet veic elektroenerģijas tirdzniecību galalietotājiem.

Datums ____ . ____ . ________ .    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
tālrunis    
     
e-pasts    
5. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36
Energoapgādes komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Izsniegtās licences numurs  

Darbības veids – elektroenerģijas sadale

Atskaite par elektroenerģijas galalietotāju uzstādītajām kopējām pieslēguma jaudām uz ______ .gada 31.decembri

N.p.k. Sprieguma pakāpe Lietotāju patēriņa līmeņa grupa Kopējā galalietotāju pieprasītā pieslēguma jauda
(MW)
1 2 3 4
    Mājsaimniecības  
1. 0,4 kV līnijas Mājsaimniecību vienfāzes pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A  
2. 0,4 kV līnijas Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 16A (ieskaitot)  
3. 0,4 kV līnijas Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 17A līdz 63A (ieskaitot)  
4. 0,4 kV līnijas Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 64A un lielāku  
    Pārējie lietotāji  
5. 0,4 kV līnijas Vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A  
6. 0,4 kV līnijas Trīsfāžu pieslēgums visas atļautās slodzes  
7. 0,4 kV kopnes Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 200 A (ieskaitot)  
8. 0,4 kV kopnes Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 201 A līdz 800 A (ieskaitot)  
9. 0,4 kV kopnes Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 801 A un lielāku  
10. 6-20 kV līnijas Visas atļautās slodzes  
11. 6-20 kV kopnes Visas atļautās slodzes  
Datums   ___ . ___ . ______ .
 
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 
/paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
 
tālrunis
   
     
e-pasts
   
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
5.1pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums _____________________________

Vienotais reģistrācijas numurs ____________________________________

Izsniegtās licences numurs ________________________________________

Darbības veids – elektroenerģijas sadale

Atskaite par elektroenerģijas tirgotājiem, kas kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm[1]

Nr.p.k. Elektroenerģijas tirgotāja nosaukums Kavētais maksājums (EUR) Maksājuma termiņš Informācija par tirgotāja lietotājiem
Mājsaimniecības lietotāju skaits Citu lietotāju skaits
1 2 3 4 5 6
1.          
           
Sistēmas operatora komentārs par īstenoto rīcību un tālāko rīcības plānu:

Norāda MK noteikumu Nr.50[2] 117.punktā noteiktās informācijas nosūtīšanas lietotājiem datumu (faktisko vai plānoto). Pēc nepieciešamības sniedz citu sistēmas operatora ieskatā būtisku informāciju par tālāko tā rīcības plānu situācijas risināšanai.

 

[1] Iesniedz informāciju par elektroenerģijas tirgotājiem, kas kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm ilgāk par 15 dienām no rēķinā norādītā samaksas termiņa beigām.

[2] Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumi Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi".

Datums ____ . ____ . ________ .    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
tālrunis    
     
e-pasts    
6. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
   
Vienotais reģistrācijas numurs  
   
Izsniegtās licences numurs  
   

Darbības veids – elektroenerģijas pārvade

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un pārvadītajiem elektroenerģijas daudzumiem

Nr.p.k. 

Rādītāji 

Mērvienība 

Pārskata gads

1

2

3

4

1.

Darbības teritorija

km²

 
  Elektropārvades līnijas 

 

 

2.

Kopējais pārvades gaisvadu līniju garums

km

 

2.1.

330 kV

km

 

2.2.

110 kV

km

 

3.

Kopējais pārvades kabeļu līniju garums

km

 

3.1.

330 kV

km

 

3.2.

110 kV

km

 
  Apakšstacijas un transformatori 

 

 

4.

Apakšstaciju kopējais skaits

gab.

 

4.1.

330/110 kV apakšstacijas

gab.

 

4.2.

110/20–6 kV apakšstacijas

gab.

 

5.

Transformatori kopā

gab.

 

5.1.

330/110 kV autotransformatori

gab.

 

5.2.

110/6–20 kV transformatori

gab.

 

6.

Transformatoru jauda kopā

MVA

 

6.1.

330/110 kV autotransformatori

MVA

 

6.2.

110/6–20 kV transformatori

MVA

 

7.

Elektroenerģijas uzskaites punkti (komercnorēķiniem)

gab.

 

8.

Juridisko personu uzskaites punktu skaits

gab. 

 

9.

Pārvades sistēmai pievadītā elektroenerģija

MWh

 

9.1.

no pārvades sistēmas operatora tīkliem pieslēgtajiem ražotājiem saņemtā elektroenerģija

MWh

 

9.2.

no sadales sistēmas operatoriem saņemtā elektroenerģija

MWh

 

9.3.

no kaimiņvalstīm saņemtā elektroenerģija

MWh

 

10.

Latvijas lietotājiem pārvadītā elektroenerģija

MWh

 

10.1.

sadales sistēmas operatoriem nodotā elektroenerģija

MWh

 

10.2.

pie pārvades sistēmas operatora tīkliem pieslēgtajiem lietotājiem nodotā elektroenerģija

MWh

 

10.2.1.

- no līnijām

MWh

 

10.2.2.

- no kopnēm

MWh

 

11.

Kaimiņvalstīm nodotā elektroenerģija

MWh

 

12.

Elektroenerģijas tranzīta apjoms pārvades sistēmas operatora tīklā

MWh

 

13.

Plānotie kopējie elektroenerģijas zudumi (ieskaitot tranzīta zudumus)

MWh

 

%

 

14.

Faktiskie kopējie elektroenerģijas zudumi pārvades tīklā (ieskaitot tranzīta zudumus)

MWh

 

%

 

14.1.

- elektroenerģijas zudumi pārvades tīklā un transformatoros

MWh

 

%

 

14.2.

- tranzīta zudumi

MWh

 

%

 

15.

Elektroenerģijas patēriņš pārvades sistēmas operatora tīklā pārvades sistēmas operatora tehnoloģiskajām vajadzībām

MWh

 

16.

Faktiskais bojājumu skaits

gadījumi

 

17.

Vidējais bojājumu novēršanas ilgums

stundas

 

18.

Nepiegādātā elektroenerģija elektroenerģijas pārtraukumu dēļ (ENS)

MWh

 

19.

Maksimālā slodze

MW 

 

19.1.

- maksimālas slodzes datums

 

 

19.2.

- maksimālās slodzes laiks

 

 

20.

Starpvalstu tranzīta zudumu mehānisma (ITC)[1] zudumu cena Latvijā

EUR/MWh

 

20.1.

- prognozētā cena

EUR/MWh

 

20.2.

- faktiskā cena

EUR/MWh

 
[1] ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation Mechanism) pārvades sistēmas operatoru savstarpējais kompensāciju mehānisms
 
Datums __. __. __.    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis    
     
e-pasts    
6.1pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums _____________________________

Vienotais reģistrācijas numurs ____________________________________

Izsniegtās licences numurs ________________________________________

Darbības veids – elektroenerģijas pārvade

Balansēšanas tirgus rādītāju atskaite ____.gada _______ceturksnī

Nr.p.k.  Rādītāji Mērvienība Mēnesis Mēnesis Mēnesis
1 2 3 4 5 6
1. Regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem pārdotais regulēšanas elektroenerģijas daudzums:        
1.1. Latvija MWh      
1.2. Lietuva MWh      
1.3. Igaunija MWh      
1.4. Somija MWh      
1.5. Zviedrija MWh      
2. No regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem iepirktais regulēšanas elektroenerģijas daudzums:        
2.1. Latvija MWh      
2.2. Lietuva MWh      
2.3. Igaunija MWh      
2.4. Somija MWh      
2.5. Zviedrija MWh      
3. Darījumi ar atvērtā balansēšanas pakalpojuma nodrošinātāju        
3.1. Pārdotās balansēšanas elektroenerģijas daudzums MWh      
3.2. Iepirktās balansēšanas elektroenerģijas daudzums MWh      
4. Cena par regulēšanas enerģiju        
4.1. Normālās aktivizācijas marginālā cena regulēšanas enerģijai augšupvērstai aktivizācijai EUR/MWh      
4.2. Normālās aktivizācijas marginālā cena regulēšanas enerģijai lejupvērstai aktivizācijai EUR/MWh      
5. Cena par atvērtā balansēšanas pakalpojuma nodrošinātāja pakalpojumiem        
5.1. Cena par balansēšanas elektroenerģijas iepirkšanu no atvērtā balansēšanas pakalpojuma nodrošinātāja EUR/MWh      
5.2. Cena par balansēšanas elektroenerģijas pārdošanu atvērtā balansēšanas pakalpojuma nodrošinātājam EUR/MWh      
6. Maksa par nebalansu Latvijā        
6.1. Vidējā maksa par nebalansu EUR/MWh      
6.2. Mēneša vidējā maksa par nebalansu pret mēneša vidējo nākamās dienas elektroenerģijas cenu Koeficients      
7. Balansēšanas resursu aktivizācijas biežums:        
7.1. Nebalansa aprēķina periodu, kuros veikta normālā aktivizācija, īpatsvars no kopējā stundu skaita mēnesī %      
8. Regulēšanas resursu pietiekamība:        
8.1. Vidējā summārā standarta produkta solījumos piedāvātā jauda nebalansa aprēķina periodā augšupvērstai aktivizācijai (izņemot Somijas un Zviedrijas solījumus) MW      
8.2. Vidējā summārā standarta produkta solījumos piedāvātā jauda nebalansa aprēķina periodā lejupvērstai aktivizācijai (izņemot Somijas un Zviedrijas solījumus) MW      
8.3. Nebalansa aprēķina periodu īpatsvars, kad normālai aktivizācijai izmantots speciālais produkts %      
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  

tālrunis

   
     

e-pasts

   
7. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 28.02.2019. lēmumu Nr. 1/2)

8. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums___________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs __________________________________________

Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs___________________________

Darbības veids – elektroenerģijas tirdzniecība

Elektroenerģijas tirgotāju atskaite ____.gada _______ceturksnī

Nr.p.k.  Rādītāji Mērvienība Mēnesis Mēnesis Mēnesis
1 2 3 4 5 6
1. Pārdotais elektroenerģijas daudzums:        
1.1. mājsaimniecības lietotājiem MWh      
1.2. citiem lietotājiem MWh      
1.3. citiem tirgotājiem MWh      
2. Ieņēmumi no elektroenerģijas tirdzniecības:        
2.1. mājsaimniecības lietotājiem EUR      
2.2. citiem lietotājiem EUR      
2.3. citiem tirgotājiem EUR      
3. Elektroenerģijas tirdzniecības līgumu skaits:        
3.1. mājsaimniecības lietotāji:        
3.1.1. universālais pakalpojums skaits mēneša sākumā      
3.1.2. fiksētā cena, bez maiņas iespējām skaits mēneša sākumā      
3.1.3. mainīgā cena skaits mēneša sākumā      
3.2. citi lietotāji:        
3.2.1. fiksētā cena, bez maiņas iespējām skaits mēneša sākumā      
3.2.2. mainīgā cena skaits mēneša sākumā      
4. Elektroenerģijas lietotāju skaits:        
4.1. mājsaimniecības lietotāji skaits mēneša sākumā      
4.2. citi lietotāji skaits mēneša sākumā      
           
Datums ____ . ____ . ________ .    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
tālrunis    
     
e-pasts    
8.1pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
   
Vienotais reģistrācijas numurs  
   
Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs  
   

Darbības veids – elektroenerģijas tirdzniecība

Atskaite par elektrostacijās, kuru saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros iepērk publiskais tirgotājs, uzstādītajām elektriskajām jaudām _____.gada beigās

Nr.p.k.

Ražotāja nosaukums

Elektrostacijas adrese

Uzstādītā elektriskā jauda

MW

1

2

3

4

1. Elektrostacijas, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā[1]
1.1. Biogāzes koģenerācijas stacijas
       
 

Kopā

   
1.2. Biomasas koģenerācijas stacijas
       
 

Kopā

   
1.3 Dabasgāzes koģenerācijas stacijas
       
 

Kopā

   
2. Elektrostacijas, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus[2]
2.1. Biogāzes stacijas  
       
 

Kopā

   
2.2. Biomasas stacijas  
       
 

Kopā

   
2.3. Hidroelektrostacijas  
       
 

Kopā

   
2.4. Vēja elektrostacijas  
       
 

Kopā

   
3.

Visas stacijas kopā

   
[1] un obligātā iepirkuma tiesības ieguvušas saskaņā ar ETL 28.pantu;

[2] un obligātā iepirkuma tiesības ieguvušas saskaņā ar ETL 29.pantu vai elektroenerģiju publiskajam tirgotājam pārdod saskaņā ar ETL pārejas noteikumu 52.pantu.

 
Datums __. __. __.    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis    
     
e-pasts    
8.2pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
   
Vienotais reģistrācijas numurs  
   
Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs  
   

Darbības veids – elektroenerģijas tirdzniecība

Atskaite par iepirkto elektroenerģijas daudzumu obligātā iepirkuma ietvaros

_____.gada ______ceturksnī

Nr.p.k.

Ražotāja

nosaukums

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis

Iepirktā elektroenerģija

Obligātā iepirkuma izmaksas

Vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena

Papildu izdevumi, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū

Iepirktā elektroenerģija

Obligātā iepirkuma izmaksas

Vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena

Papildu izdevumi, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū

Iepirktā elektroenerģija

Obligātā iepirkuma izmaksas

Vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena

Papildu izdevumi, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū

kWh EUR EUR/kWh EUR kWh EUR/kWh EUR EUR kWh EUR EUR/kWh EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Elektrostacijas, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā[1]
1.1. Biogāzes koģenerācijas stacijas
                           
 

Kopā

                       
1.2. Biomasas koģenerācijas stacijas
                           
 

Kopā

                       
1.3. Dabasgāzes koģenerācijas stacijas
                           
 

Kopā

                       
1.4.

Visas stacijas kopā

                       
2. Elektrostacijas, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus[2]
2.1. Biogāzes stacijas
                           
 

Kopā

                       
2.2. Biomasas stacijas
                           
 

Kopā

                       
2.3. Hidroelektrostacijas
                           
 

Kopā

                       
2.4. Vēja elektrostacijas
                           
 

Kopā

                       
2.5.

Visas stacijas kopā

                       
3. Visas stacijas kopā (1.4.+2.5.)                        
[1] un obligātā iepirkuma tiesības ieguvušas saskaņā ar ETL 28.pantu;

[2] un obligātā iepirkuma tiesības ieguvušas saskaņā ar ETL 29.pantu vai elektroenerģiju publiskajam tirgotājam pārdod saskaņā ar ETL pārejas noteikumu 52.pantu.

 
Datums __. __. __.    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis    
     
e-pasts    
8.3pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
   
Vienotais reģistrācijas numurs  
   
Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs  
   

Darbības veids – elektroenerģijas tirdzniecība

Atskaite par ražotājiem, kas saņem garantētu maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu

saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.1pantu

_____.gada ______ceturksnī

Nr.p.k.

Ražotāja nosaukums

 

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis

Uzstādītā elektriskā jauda

Izmaksas par garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu

Izmaksas par garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu

Izmaksas par garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu

MW

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1. Dabasgāzes koģenerācijas stacijas  
1.1.          
  Dabasgāzes koģenerācijas stacijas kopā        
           
2. Biomasas koģenerācijas stacijas
2.1.          
  Biomasas koģenerācijas stacijas kopā        
3. Visas stacijas kopā        
 
Datums __. __. __.    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis    
     
e-pasts    
8.4pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums ________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs ______________________________________

Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs ________________________

Darbības veids – pieprasījuma reakcijas pakalpojuma nodrošināšana (agregators)

Atskaite par mēnesī pārdoto pieprasījuma reakcijas pakalpojumu, ieņēmumiem no pieprasījuma reakcijas pakalpojuma īstenošanas un agregatora portfeli

Nr.p.k.  Rādītāji Mērvienība Mēnesis Mēnesis Mēnesis
1 2 3 4 5 6
1. Pārdotais pieprasījuma reakcijas pakalpojums:        
1.1. pēc pieprasījuma samazinātais elektroenerģijas patēriņš MWh      
1.2. pēc pieprasījuma palielinātais elektroenerģijas patēriņš MWh      
2. Ieņēmumi no pieprasījuma reakcijas pakalpojuma:        
2.1. ieņēmumi no pieprasījuma reakcijas pakalpojuma saņēmēja EUR      
2.2. ieņēmumi no lietotājiem, kas piedalās pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanā EUR      
2.3. citi ieņēmumi EUR      
3. Agregatora portfelis:        
3.1. mājsaimniecības lietotāji:        
3.1.1. elektroenerģijas lietotāji, kas piedalās pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanā skaits mēneša sākumā      
3.1.2. maksimālā jauda elektroenerģijas patēriņa samazināšanai pēc pieprasījuma MW      
3.1.3. maksimālā jauda elektroenerģijas patēriņa palielināšanai pēc pieprasījuma MW      
3.2. citi lietotāji:        
3.2.1. elektroenerģijas lietotāji, kas piedalās pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanā skaits mēneša sākumā      
3.2.2. maksimālā jauda elektroenerģijas patēriņa samazināšanai pēc pieprasījuma MW      
3.2.3. maksimālā jauda elektroenerģijas patēriņa palielināšanai pēc pieprasījuma MW      
           
Datums ____ . ____ . ________ .    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
tālrunis    
     
e-pasts    
9. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
   
Vienotais reģistrācijas numurs  
   
Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs  
   

Darbības veids – elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijā

Atskaite par saražoto un realizēto elektroenerģiju ____. gada __ ceturksnī

Nr.p.k.

Rādītāji 

Mērvienība

Mēnesis

Mēnesis

Mēnesis

1

2

3

4

5

6

HES nosaukums  
1. Saražotā elektroenerģija, t.sk.

MWh

     
1.1.

elektroenerģijas pašpatēriņš

MWh

     
1.2.

elektroenerģijas zudumi

MWh

     
1.3.

realizētā (tīklā nodotā) elektroenerģija

MWh

     
2. Ieņēmumi no elektroenerģijas realizācijas

EUR

     
 
Datums __. __. __.    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis    
     
e-pasts    
10. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36
Energoapgādes komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs  

Darbības veids – elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana koģenerācijā

Koģenerācijas stacijas faktiskā adrese  

Atskaite par ______. gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem [1]

1. Sniegto pakalpojumu apjomi un tehniskie un operatīvie rādītāji

1.tabula

Nr.
p.k.
Rādītāji Mērvienība Pārskata
gads

______.gads
1 2 3 4
1. Lietotājam nodotais siltuma apjoms no koģenerācijas iekārtām MWh  
2. Koģenerācijas iekārtu neto siltuma jaudas izmantošanas stundu skaits gadā stundas/gadā  
3. Lietotājam nodotais siltuma apjoms no ūdenssildāmajiem katliem** MWh  
4. Lietotājam pārdotais kopējais siltumenerģijas daudzums* MWh  
5. Saražotais (bruto) elektroenerģijas apjoms – kopā MWh  
6. Koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas apjoms MWh  
7. Koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas īpatsvars %  
8. Koģenerācijas režīmā ražotās neto (realizētās) elektroenerģijas apjoms MWh  
9. Elektroenerģijas pašpatēriņš elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai MWh  
10. Elektroenerģijas pašpatēriņš siltumenerģijas ražošanai MWh  
11. Elektroenerģijas pašpatēriņš koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas ražošanai MWh  
12. Kurināmā patēriņš koģenerācijas iekārtā – kopā MWh  
12.1. – siltumenerģijas ražošanai MWh  
12.2. – koģenerācijas režīmā ražotai elektroenerģijai MWh  
12.3. – elektroenerģijas pašpatēriņa ražošanai, kas attiecināms uz siltumenerģijas ražošanu MWh  
12.4. – elektroenerģijas pašpatēriņa ražošanai, kas attiecināms uz koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas ražošanu MWh  
13. Faktiskais kurināmā izmantošanas lietderības koeficients %  
14. Kurināmā patēriņš kondensācijas režīmā ražotai elektroenerģijai MWh  
15. Kurināmā patēriņš ūdenssildāmajos katlos** MWh  
16. Kurināmā patēriņš koģenerācijas iekārtā kopā nat.vien.  
17. Kurināmā patēriņš ūdenssildāmajos katlos** nat.vien.  
18. Uzstādītā bruto elektriskā jauda MW  
19. Koģenerācijas iekārtu uzstādītā bruto siltuma jauda MW  
20. Ūdenssildāmo katlu uzstādītā bruto siltuma jauda** MW  

2. Sniegto pakalpojumu izmaksas

2.tabula

Nr.
p.k
Nosaukums Mērvienība Pārskata
gads

_____.gads
1 2 3 4
1. Mainīgās izmaksas X X
1.1. koģenerācijas iekārtu kurināmā izmaksas kopā tūkst. EUR  
1.1.1. siltumenerģijas ražošanai tūkst. EUR  
1.1.2. koģenerācijas elektroenerģijai tūkst. EUR  
1.1.3. kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai tūkst. EUR  
1.2. ūdenssildāmo katlu kurināmā izmaksas** tūkst. EUR  
1.3. kurināmā izmaksas siltumenerģijas ražošanai kopā tūkst. EUR  
1.4. koģenerācijas stacijas kurināmā izmaksas kopā tūkst. EUR  
1.5. dabas resursu nodoklis kopā tūkst. EUR  
1.5.1. siltumenerģijas ražošanai tūkst. EUR  
1.5.2. koģenerācijas elektroenerģijai tūkst. EUR  
1.5.3. kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai tūkst. EUR  
1.6. Elektroenerģijas, ūdens un ķimikāliju izmaksas kopā tūkst. EUR  
1.6.1. siltumenerģijas ražošanai tūkst. EUR  
1.6.2. koģenerācijas elektroenerģijai tūkst. EUR  
1.6.3. kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai tūkst. EUR  
1.7. Emisijas kvotu izmaksas tūkst. EUR  
1.7.1. siltumenerģijas ražošanai tūkst. EUR  
1.7.2. koģenerācijas elektroenerģijai tūkst. EUR  
1.7.3. kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai tūkst. EUR  
2. Mainīgās izmaksas kopā tūkst. EUR  
2.1. siltumenerģijas ražošanai tūkst. EUR  
2.2. koģenerācijas elektroenerģijai tūkst. EUR  
2.3. kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai tūkst. EUR  
3. Ražošanas pastāvīgās izmaksas X X
3.1. personāla izmaksas tūkst. EUR  
3.2. administrācijas izmaksas tūkst. EUR  
3.3. iekārtu remonta un uzturēšanas izmaksas tūkst. EUR  
3.4. apdrošināšana tūkst. EUR  
3.5. pārējās izmaksas tūkst. EUR  
4. Ražošanas pastāvīgās izmaksas kopā tūkst. EUR  
4.1. uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmās ražošanas pastāvīgās izmaksas tūkst. EUR  
4.2. uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmās ražošanas pastāvīgās izmaksas tūkst. EUR  
5. Pamatlīdzekļu nolietojums kopā tūkst. EUR  
5.1. uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmais nolietojums tūkst. EUR  
5.2. uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmais nolietojums tūkst. EUR  
6. Procentu maksājumi kopā tūkst. EUR  
6.1. uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmie procentu maksājumi tūkst. EUR  
6.2. uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmie procentu maksājumi tūkst. EUR  
7. Aizņēmuma pamatdaļas maksājumi kopā tūkst. EUR  
7.1. uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmie pamatdaļas maksājumi tūkst. EUR  
7.2. uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmie pamatdaļas maksājumi tūkst. EUR  
8. Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) kopā tūkst. EUR  
8.1. uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmais NĪN tūkst. EUR  
8.2. uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmais NĪN tūkst. EUR  
9. Uzņēmuma ienākuma nodoklis (UIN), kas attiecināms uz siltumu un koģenerācijas elektroenerģiju tūkst. EUR  
9.1. uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmais UIN tūkst. EUR  
9.2. uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmais UIN tūkst. EUR  
9.3. uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmās pastāvīgās izmaksas tūkst. EUR  
9.4. uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmās pastāvīgās izmaksas tūkst. EUR  
10. Neto peļņa kopā tūkst. EUR  
10.1. uz kopējo lietotājam pārdoto siltumenerģiju attiecināmā neto peļņa tūkst. EUR  
10.2. uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmā neto peļņa tūkst. EUR  
11. Ieņēmumi par elektroenerģiju tūkst. EUR  
12. ieņēmumi par siltumenerģiju kopā tūkst. EUR  
12.1. par enerģiju tūkst. EUR  
12.2. par siltuma jaudu tūkst. EUR  
13. Gada vidējā kopkapitāla vērtība, kas attiecināta uz siltumenerģiju un koģenerācijas elektroenerģiju tūkst. EUR  
14. Kopkapitāla rentabilitāte %  

* Norāda komersanta nosaukumu, kam tiek pārdota siltumenerģija. Ja ir vairāki komersanti, kam tiek pārdota siltumenerģija, tad pārdotās siltumenerģijas apjomu (MWh) norāda par katru no komersantiem.

** Ja izmanto vairākus kurināmā veidus, tad 1.tabulas 3., 15., 17., 20.punktā un 2.tabulas 1.2.apakšpunktā datus sniedz par katru kurināmā veidu atsevišķi, izveidojot tabulās papildu rindas.

[1] Informāciju sagatavo saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdoto koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodiku.

Datums   ___ . ___ . ______ .
 
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 
/paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
 
tālrunis
   
     
e-pasts
   
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
11. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 27.02.2020. lēmumu Nr. 1/3)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Izsniegtās licences vai energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs  
Darbības veids – siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība
Pakalpojuma sniegšanas darbības zona  

Atskaite par ______. gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem [1] [2]

1. Sniegto pakalpojumu apjomi un tehniskie un operatīvie rādītāji

1.tabula

Nr.
p.k
Sniegto pakalpojumu apjomi un tehniskie un operatīvie rādītāji Mērvienība Apzīmējums/aprēķina izteiksme[3] Pārskata
gads
____.gads
1 2 3 4 5
1. Uzstādītā siltuma jauda MW QJuzst  
2. Uzstādītā elektriskā jauda* MW    
3. Kopējā pieprasītā siltuma jauda MW QJpiepr  
4. Lietotājiem nodotais siltumenerģijas daudzums MWh Qpiepr  
5. Pārvades un sadales zudumi MWh Qzud.=Qneto – Qpiepr  
6. Iepirktā siltumenerģija** MWh Qiep  
7. Siltumtīklos nodotā siltumenerģija MWh Qneto = Qiep + Qk.m  
8. No katlumājas nodotais siltumenerģijas daudzums MWh Qk.m  
9. Katlumājas siltuma pašpatēriņš MWh Qpašp  
10. Saražotais siltumenerģijas daudzums*** MWh Qbruto = Qk.m.+Qpašp  
11. Saražotais elektroenerģijas daudzums* MWh Ebruto  
12. Pārdotais elektroenerģijas daudzums* MWh Eneto  
13. Pārvades un sadales zudumi % Qzud%=Qzud/Qneto x 100  
14. Uzstādītās jaudas izmantošanas stundu skaits stundas/gadā H = Qbruto/QJuzst  
15. Enerģijas ražošanas lietderības koeficients % LK = (Qbruto + Ebruto) /(KP+ KPG) x 100  
16. Kurināmā patēriņš enerģijas vienībās*** MWh KP= KPnv x ZSS  
17. Dabasgāzes patēriņš enerģijas vienībās MWh KPG= KPnv x ASS  
18. Izmantotā kurināmā zemākais sadegšanas siltums*** MWh/nat.vien. ZSS  
19. Dabasgāzes augstākais sadegšanas siltums MWh/MWh ASS  
20. Kurināmā patēriņš naturālās vienībās (tūkst.nm3, t, ber.m³, cieš. m3, utt.)*** nat.vien. KPnv  
21. Siltumtīklu garums km    
22. Centralizēto siltumapgādes sistēmu skaits gab.    
23. Pieslēgumu skaits      

2. Siltumenerģijas ražošanas izmaksas

2.tabula

Nr.
p.k.
Siltumenerģijas ražošanas izmaksas Mērvienība Pārskata
gads
___. gads
1 2 3 4
1. Mainīgās izmaksas X X
1.1. kurināmā izmaksas*** tūkst. EUR  
1.2. dabas resursu nodoklis tūkst. EUR  
1.3. emisijas kvotu izmaksas tūkst. EUR  
1.4. elektroenerģijas izmaksas tūkst. EUR  
1.5. ūdens un ķimikāliju izmaksas tūkst. EUR  
1.6. iepirktās siltumenerģijas izmaksas tūkst. EUR  
1.7. pārējās mainīgās izmaksas tūkst. EUR  
2. Mainīgās izmaksas kopā tūkst. EUR  
3. Pastāvīgās izmaksas X X
3.1. darba samaksa ar sociālo nodokli tūkst. EUR  
3.2. iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas tūkst. EUR  
3.3. pamatlīdzekļu nolietojums vai kredīta pamatsummas maksājums atbilstoši Metodikas 24.punktam[4] tūkst. EUR  
3.4. apdrošināšana tūkst. EUR  
3.5. procentu maksājumi tūkst. EUR  
3.6. pārējās izmaksas tūkst. EUR  
4. Ražošanas pastāvīgās izmaksas kopā tūkst. EUR  
5. Ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas*[6] tūkst. EUR  
6. Uz siltumenerģijas ražošanu attiecināmās izmaksas
Aprēķina pēc 2.tabulas pozīcijām (6.=2.+4.-5.)*
tūkst. EUR  

3. Siltumenerģijas pārvades un sadales izmaksas

3.tabula

Nr.
p.k.
Siltumenerģijas pārvades un sadales izmaksas Mērvienība Pārskata
gads
___. gads
1 2 3 4
1. Mainīgās izmaksas X X
1.1. siltumenerģijas pārvades un sadales zudumu izmaksas tūkst. EUR  
1.2. elektroenerģijas izmaksas tūkst. EUR  
1.3. ūdens, ķimikāliju izmaksas tūkst. EUR  
1.4. pārējās mainīgās izmaksas tūkst. EUR  
2. Mainīgās izmaksas kopā tūkst. EUR  
3. Pastāvīgās izmaksas X X
3.1. darba samaksa ar sociālo nodokli tūkst. EUR  
3.2. iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas tūkst. EUR  
3.4. pamatlīdzekļu nolietojums[4] tūkst. EUR  
3.5. apdrošināšana tūkst. EUR  
3.6. procentu maksājumi tūkst. EUR  
3.7. pārējās izmaksas tūkst. EUR  
4. Pārvades un sadales pastāvīgās izmaksas kopā tūkst. EUR  

4. Siltumenerģijas tirdzniecības izmaksas

4.tabula

Nr.
p.k.
Siltumenerģijas tirdzniecības izmaksas Mērvienība Pārskata
gads
___. gads
1 2 3 4
1. Mainīgās izmaksas tūkst. EUR  
2. Pastāvīgās izmaksas X X
2.1. darba samaksa ar sociālo nodokli tūkst. EUR  
2.2. iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas tūkst. EUR  
2.3. pamatlīdzekļu nolietojums[4] tūkst. EUR  
2.4. apdrošināšana tūkst. EUR  
2.5. procentu maksājumi tūkst. EUR  
2.6. pārējās izmaksas tūkst. EUR  
3. Tirdzniecības pastāvīgās izmaksas kopā tūkst. EUR  

5. Kopējās izmaksas, nodokļi un peļņa

5.tabula

Nr.
p.k.
Kopējās izmaksas, nodokļi un peļņa Mērvienība Pārskata gads
___. gads
1 2 3 4
1. Mainīgās izmaksas kopā[5] tūkst. EUR  
2. Pastāvīgās izmaksas kopā tūkst. EUR  
3. Peļņa pirms nodokļiem tūkst. EUR  
4. Uzņēmuma ienākuma nodoklis tūkst. EUR  
5. Nekustamā īpašuma nodoklis tūkst. EUR  
6. Neto peļņa tūkst. EUR  
7. Gada vidējā kopkapitāla vērtība[4] tūkst. EUR  
8. Kopkapitāla rentabilitāte %  
9. Ieņēmumi par siltumenerģiju tūkst. EUR  

* Šīs ailes aizpilda tikai tie energoapgādes komersanti, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas stacijā nav lielāka par vienu megavatu.

**Norāda komersanta nosaukumu, no kā tiek iepirkta siltumenerģija. Ja ir vairāki komersanti, no kā tiek iepirkta siltumenerģija, tad iepirktās siltumenerģijas apjomu (MWh) norāda par katru no komersantiem.

*** Ja komersants izmanto vairākus kurināmā veidus, tad 1.tabulas 10., 16., 17. un 18. punktā un 2.tabulas 1.1.apakšpunktā datus sniedz par katru kurināmā veidu atsevišķi, izveidojot tabulā papildu rindas.

[1] Informāciju sagatavo saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanu noteikto.

[2] Ja komersants siltumenerģijas pakalpojumus sniedz ar vairākām tehniski savstarpēji nesaistītām centralizētās siltumapgādes sistēmām un siltumenerģijas apgādes tarifi katrai centralizētās siltumapgādes sistēmai ir noteikti atsevišķi, šo atskaiti iesniedz atsevišķi par katru centralizētās siltumapgādes sistēmu.

[3] Apzīmējumi atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanu noteiktajam.

[4] Ailēs neiekļauj no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, starptautiskas organizācijas un institūcijas saņemtā finanšu atbalsta (finanšu palīdzības) vērtību, par attiecīgu summu samazinot kopkapitāla vērtību un pamatlīdzekļu nolietojumu.

[5] Ailē neiekļauj siltumenerģijas pārvades un sadales zudumu izmaksas.

[6] Ailē norāda elektroenerģijas ieņēmumus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanu noteikto.

Datums   ___ . ___ . ______ .  
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
tālrunis    
     
e-pasts    
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
12. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums ___________________________

Vienotais reģistrācijas numurs _________________________________________

Darbības veids – elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana koģenerācijā

Koģenerācijas stacijas faktiskā adrese ____________________________________

Atskaite par ____ .gada ________(mēnesī) koģenerācijas stacijas faktiskajiem rādītājiem

1. Patērētā dabasgāze*

Nr. p.k. Dabasgāzes piegādātāja nosaukums Dabasgāzes produkts Koģenerācijas iekārtās un ūdenssildāmajos katlos patērētā dabasgāze
Dabasgāzes apjoms Dabasgāzes cena EUR/MWh
tūkst. nm3 MWh Dabasgāzes cena bez pakalpojumiem Krātuves pakalpojumu cena Sistēmas pakalpojumu cena Kopā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 
Kopā     x x x x

* koģenerācijas stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu virs 4 MW norāda atsevišķi dabasgāzes apjomu siltumenerģijas ražošanai un elektroenerģijas ražošanai

Vidēji svērtā dabasgāzes cena (EUR/MWh) _____________________________

Iepirktās dabasgāzes izmaksas (tūkst. EUR) ______________________________

t.sk. maksājumi par līguma saistību neizpildi (tūkst. EUR) ___________________

Dati par līgumu par dabasgāzes piegādi**:

noslēgšanas datums_______________________

piegādes periods__________________________

tirdzniecības uzcenojums EUR/MWh_________

** norāda par katru līgumu atsevišķi

2. Pārdotā elektroenerģija, MWh ____________________________

3. Pārdotās elektroenerģijas cena, EUR/MWh _____________________________

4. Lietotājiem nodotā siltumenerģija, MWh __________________

Datums ____ . ____ . ________ .    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
tālrunis    
     
e-pasts    
13. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 27.02.2020. lēmumu Nr. 1/3)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Darbības veids – siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība

Atskaite par ____ .gada ________(mēnesī) faktiskajiem rādītājiem

Patērētā dabasgāze

1.tabula

Nr. p.k. Dabasgāzes piegādātāja nosaukums Dabasgāzes produkts Ūdenssildāmajos katlos un koģenerācijas iekārtās ar uzstādīto elektrisko jaudu zem 1 MW patērētā dabasgāze
Dabasgāzes apjoms Dabasgāzes cena EUR/MWh
tūkst. nm3 MWh Dabasgāzes cena bez pakalpojumiem Krātuves pakalpojumu cena Sistēmas pakalpojumu cena Kopā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 
Kopā     x x x x

Vidēji svērtā dabasgāzes cena (EUR/MWh) __________________

Iepirktās dabasgāzes izmaksas (tūkst. EUR) ______________________________

t.sk. maksājumi par līguma saistību neizpildi (tūkst. EUR) ___________________

Dati par līgumu par dabasgāzes piegādi*:

noslēgšanas datums_______________________

piegādes periods__________________________

tirdzniecības uzcenojums, EUR/MWh_________

* norāda par katru līgumu atsevišķi

2. Iepirktā siltumenerģija

2.tabula

Nr.p.k. Siltumenerģijas piegādātājs Cena, EUR/MWh Apjoms, MWh

 

1 2 3 4
       
       
       
Kopā X  

Vidēji svērtā iepirktās siltumenerģijas cena __________________

3. Pārdotā elektroenerģija, MWh* _____________________________

4. Pārdotās elektroenerģijas cena, EUR/MWh* ____________________________

*aizpilda tikai tie energoapgādes komersanti, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas stacijā nav lielāka par vienu megavatu.

5. Lietotājiem nodotā siltumenerģija, MWh __________________

Datums   ___ . ___ . ______ .  
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
tālrunis    
     
e-pasts    
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
13.1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums__________________________ 

Vienotais reģistrācijas numurs_________________________________   

Darbības veids – siltumenerģijas ražošana katlu iekārtās vai koģenerācijā, vai katlu iekārtās un koģenerācijā

Atskaite par biomasas apjomu un cenu

Līgumā noteiktais biomasas apjoms un cena

Nr. p.k. Ražošanas objekts,  faktiskā adrese Piegādātāja nosaukums Biomasas veids Ūdenssildāmajos katlos un koģenerācijas iekārtās
Līgumā noteiktais biomasas apjoms Līgumā noteiktā biomasas cena
tūkst. nm3 MWh Apjoma izmaiņas saskaņā ar līgumu EUR/nat.mērv. EUR/MWh EUR/MWh pie skaitītāja Līguma slēgšanas datums Līguma darbības periods
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       
                       
                       
Kopā       x x x x x

Vidēji svērtā biomasas cena (EUR/MWh)* __________________

* norāda par katru biomasas veidu un objektu atsevišķi

Datums ____ . ____ . ________ .    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
tālrunis    
     
e-pasts    
14. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
   
Vienotais reģistrācijas numurs  
   
Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs  
   

Darbības veids – elektroenerģijas ražošana vēja elektrostacijā

Atskaite par ______. gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

Nr.p.k.

Rādītāji 

Mērvienība

Pārskata gads 

1

2

3

4

1.

Saražotā elektroenerģija, t.sk.

MWh

 

1.1.

elektroenerģijas pašpatēriņš

MWh

 

1.2.

elektroenerģijas zudumi

MWh

 

1.3.

pārdotā elektroenerģija obligātā iepirkuma ietvaros

MWh

 

1.4.

pārdotā elektroenerģija tirgū

MWh 

 

2.

Ieņēmumi no obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas

EUR

 

3.

Ieņēmumi no tirgū pārdotās elektroenerģijas

EUR

 
 
Datums __. __. __.    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis    
     
e-pasts    
 
14.1 pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums__________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs _________________________________________

Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs elektroenerģijas ražotāju reģistrā _______________________________________

Darbības veids – elektroenerģijas ražošana koģenerācijā

Atskaite par ______. gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

Nr.p.k. Rādītāji  Izmantotā kurināmā veids Uzstādītā elektriskā jauda Mērvienība Pārskata gads
1 2 3 4 5 6
Koģenerācijas elektrostacijas atrašanās vieta (faktiskā adrese vai kadastra numurs)     MW  
1. Saražotā elektroenerģija, t.sk. MWh  
1.1. elektroenerģijas pašpatēriņš MWh  
1.2. elektroenerģijas zudumi MWh  
1.3. tīklā nodotā (realizētā) elektroenerģija: MWh  
1.3.1. pārdotā elektroenerģija obligātā iepirkuma ietvaros MWh  
1.3.2. pārdotā elektroenerģija tirgū

 

MWh  
2. Ieņēmumi no obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas EUR  
3. Ieņēmumi no tirgū pārdotās elektroenerģijas EUR  
4. Saražotā siltumenerģija MWh  
5. Lietotājiem pārdotā siltumenerģija MWh  
6. Ieņēmumi no pārdotās siltumenerģijas EUR  
           
Datums ____ . ____ . ________ .    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
tālrunis    
     
e-pasts    
15. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36
Energoapgādes komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Izsniegtās licences numurs  

Darbības veids – dabasgāzes sadale

Investīciju plāns no 20__ . līdz 20___. gadam un atskaite par ______ .gada investīciju plāna izpildi (tūkst. EUR)

N.p.k. Rādītāji Pārskata gada izpilde Plāns nākamajiem pieciem gadiem
20__ 20__ 20__ 20__ 20__
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Nemateriālie ieguldījumi            
2. Zeme, ēkas, būves            
2.1. zeme            
2.2. ražošanas ēkas            
2.3. tehnoloģisko iekārtu ēkas            
2.4. dabasgāzes vadi            
2.5. inženierkomunikāciju tīkli            
2.6. Pievedceļi laukumi un nožogojumi            
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces            
3.1. gāzes regulēšanas iekārtas            
3.2. elektroaizsardzības iekārtas            
3.3. siltumtehnikas iekārtas, sūkņi, kompresori            
3.4. transporta līdzekļi            
3.5. mehānismi            
3.4. specializētās tehnoloģiskās iekārtas            
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs            
KOPĀ             
Datums   ___ . ___ . ______ .
 
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 
/paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
 
tālrunis
   
     
e-pasts
   
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
16. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.04.2019., sk. lēmuma 20. punktu)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
   
Vienotais reģistrācijas numurs  
   
Izsniegtās licences numurs  
   

Darbības veids – dabasgāzes sadale

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un sadalītajiem dabasgāzes daudzumiem

Nr.p.k. Rādītāji Mērvienība Pārskata gads
1 2 3 4
1. Kopējais sadales sistēmas cauruļvadu garums km  
1.1.   līdz 0,05 bar km  
1.2.   no 0,05 līdz 4 bar km  
1.3.   no 4 līdz 6 bar km  
1.4.   no 6 līdz 12 bar km  
1.5.   no 12 līdz 16 bar km  
2. Gāzes regulēšanas iekārtas gab.  
2.1.   gāzes regulēšanas stacijas gab.  
2.2.   gāzes regulēšanas punkti gab.  
2.3.   skapjveida gāzes regulēšanas punkti gab.  
2.4.   mājas regulatori gab.  
2.5.   stabilizatori gab.  
3. Pretkorozijas aizsardzības iekārtas gab.  
4. Dabasgāzes lietotāji skaits  
4.1. lietotāju objekti pēc dabasgāzes patēriņa daudzuma gadā, t.sk. skaits  
4.1.1. līdz 2 635 kWh skaits  
4.1.2. no 2 635,1 līdz 263 450 kWh skaits  
4.1.3. no 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh skaits  
4.1.4. no 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh skaits  
4.1.5. no 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh skaits  
4.1.6. no 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh skaits  
4.1.7. no 210 760 000,1 līdz 1 053 800 000 kWh skaits  
4.1.8. virs 1 053 800 000 kWh skaits  
4.2. lietotāju objektiem uzstādīto viedo gāzes komercuzskaites mēraparātu skaits, t.sk. gab.  
4.2.1. fizisko personu objektiem uzstādīto viedo gāzes komercuzskaites mēraparātu skaits gab.  
4.2.2. juridisko personu objektiem uzstādīto viedo gāzes komercuzskaites mēraparātu skaits gab.  
5. Sadales sistēmas gāzesvadiem pievadītā dabasgāze tk.m3  
MWh  
5.1. lietotājiem nodotā dabasgāze tk.m3  
MWh  
5.2. plānotie kopējie dabasgāzes zudumi tk.m3  
MWh  
%  
5.3. faktiskie kopējie dabasgāzes zudumi tk.m3  
MWh  
%  
5.3.1. t.sk. zudumi sadales sistēmā MWh  
%  
5.4. dabasgāzes patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām MWh  
%  
6. Maksimālā slodze MW  
6.1. maksimālās slodzes datums    
6.2. maksimālās slodzes laiks

 

 
 
Datums __. __. __.    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
tālrunis    
     
e-pasts    
17. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
   
Vienotais reģistrācijas numurs  
   
Izsniegtās licences numurs  
   

Darbības veids – dabasgāzes sadale

Atskaite par lietotājiem nodotās dabasgāzes daudzumiem ______.gada _____ ceturksnī (MWh)

Nr.p.k. Lietotāji pēc dabasgāzes patēriņa daudzuma gadā Mēnesis Mēnesis Mēnesis
  MWh MWh MWh
1 2 3 4

5

1. līdz 2 635 kWh      
1.1. t.sk. mājsaimniecības lietotāji      
2. no 2 635,1 līdz 263 450 kWh      
2.1. t.sk. mājsaimniecības lietotāji      
3. no 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh      
3.1. t.sk. mājsaimniecības lietotāji      
4. no 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh      
5. no 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh      
6. no 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh      
7. no 210 760 000,1 līdz 1 053 800 000 kWh      
8. virs 1 053 800 000 kWh      
9. Kopā      
 
Datums __. __. __.    
           
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
tālrunis    
     
e-pasts    
18. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
   
Vienotais reģistrācijas numurs  
   
Izsniegtās licences numurs  
   

Darbības veids – dabasgāzes sadale

Atskaite par dabasgāzes sadales pakalpojuma kvalitāti______ .gadā

1. Komerciālā kvalitāte

1.tabula

Nr.p.k. Rādītāji Mērvienība Pārskata gads
1 2 3 4
1. Saņemto sūdzību un iesniegumu skaits par gāzes kvalitāti gab.  
1.1. t.sk. mutvārdu gab.  
1.2. sūdzību un iesniegumu skaits par gāzes kvalitāti, uz kuriem sniegtas atbildes gab.  
1.2.1. t.sk. rakstveida gab.  
1.2.2. t.sk. mutvārdu gab.  
1.2.3. pamatotu sūdzību un iesniegumu par gāzes kvalitāti skaits, uz kuriem sniegtas atbildes gab.  
1.2.4. nepamatotu sūdzību un iesniegumu par gāzes kvalitāti skaits, uz kuriem sniegtas atbildes gab.  
1.3. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā gab.  
1.4. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16–30 dienu laikā gab.  
1.5. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā gab.  
1.6. vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 1.3.–1.5.apakšpunktā minētajām sūdzībām dienas  
2. Saņemto sūdzību un iesniegumu skaits par gāzes piegādes pārtraukumiem gab.  
2.1. t.sk. mutvārdu gab.  
2.2. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā gab.  
2.3. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16–30 dienu laikā gab.  
2.4. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā gab.  
2.5. vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 2.2.–2.4.apakšpunktā minētajām sūdzībām dienas  
3. Saņemto sūdzību un iesniegumu skaits par norēķiniem un maksājumiem (izņemot pieslēgumus) gab.  
3.1. t.sk. mutvārdu gab.  
3.2. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā gab.  
3.3. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16–30 dienu laikā gab.  
3.4. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā gab.  
3.5. vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 3.2.–3.4.apakšpunktā minētajām sūdzībām dienas  
4. Pārējo saņemto sūdzību un iesniegumu skaits gab.  
4.1. t.sk. mutvārdu gab.  
4.2. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā gab.  
4.3. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16–30 dienu laikā gab.  
4.4. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā gab.  
4.5. vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 4.2.–4.4.apakšpunktā minētajām sūdzībām dienas  
5. Lietotāju kopējais zvanu skaits un vidējais gaidīšanas laiks gab.  
min.  
5.1. t.sk. informatīvais tālrunis gab.  
min.  
5.2. t.sk. skaitītāju rādījumu nodošanas tālrunis gab.  
min.  
5.3. t.sk. bojājumu pieteikšanas tālrunis gab.  
min.  
5.4. t.sk. tālrunis ārkārtas situācijās gab.  
6. Kopējais saņemto sistēmas pieslēgumu pieteikumu skaits gab.  
6.1. pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 15 dienu laikā gab.  
6.2. pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 16–30 dienu laikā gab.  
6.3. pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā gab.  
6.4. vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visiem 6.1.–6.3.apakšpunktā minētajiem pieteikumiem dienas  
7. Kopējais skaits un vidējais laiks no pieteikuma jauna gāzes sistēmas pieslēguma ierīkošanai saņemšanas brīža līdz lietotāja gāzes iekārtu pieslēgšanai tīklam gab.  
dienas  
8. Kopējais skaits un vidējais laiks gāzes atslēgšanai pēc lietotāja pieprasījuma gab.  
dienas  

 

2. Tehniskā kvalitāte

Gāzes komercuzskaites mēraparātu pārbaudes, gāzes piegādes

2.tabula

Nr.p.k. Rādītāji Mērvienība Pārskata gads
1 2 3 4
1. Gāzes komercuzskaites mēraparātu rādījumu nolasījumu skaits gadā uz vienu lietotāju (tikai uzskaites, kas nav pieslēgtas attālinātās nolasīšanas sistēmai) gab.  
2. Vidējais gāzes komercuzskaites mēraparātu pamatoto bojājumu novēršanas laiks no bojājuma pieteikšanas brīža līdz tā novēršanai dienas  
3. Kopējais objektu skaits un vidējais laiks no gāzes tirgotāja pieprasījuma atslēgt lietotāja gāzes apgādi saņemšanas līdz lietotāja gāzes apgādes atslēgšanai, ja ir nodrošināta operatora pieeja gazificētam objektam gab.  
dienas  
4. Kopējais objektu skaits un vidējais laiks gāzes piegādes atjaunošanai pēc gāzes tirgotāja pieprasījuma gab.  
dienas  
5. Gāzes piegādes plānoto pārtraukumu skaits reizes  
6. Gāzes piegādes plānoto pārtraukumu (SAIFI) skaits uz vienu lietotāju reizes  
7. Gāzes piegādes plānoto pārtraukumu ilgums (SAIDI) uz vienu lietotāju vienu lietotāju min.  
8. Gāzes piegādes neplānoto pārtraukumu skaits reizes  
9. Gāzes piegādes neplānoto pārtraukumu skaits (SAIFI) uz vienu lietotāju reizes  
10. Gāzes piegādes neplānoto pārtraukumu ilgums (SAIDI) uz vienu lietotāju min.  
11. Gāzes piegādes atjaunošanas laiks pēc neplānotiem pārtraukumiem (CAIDI) min.  
12. Fiksētais gāzes noplūžu skaits skaits  
12.1. t.sk. dabasgāzes sadales sistēmā līdz dabasgāzes apgādes sistēmas piederības robežai skaits  
12.1.1. t.sk. bojājumu rezultātā, veicot celtniecības un zemes rakšanas darbus skaits  
12.1.2. t.sk. bojājumu rezultātā citu iemeslu dēļ (plūdi, vētras, transporta līdzekļi u.c.) skaits  
12.2. t.sk. izsaukums uz gāzes noplūdes vietu, kuru konstatējuši sadales sistēmas operatora darbinieki skaits  
12.2.1. t.sk. uz ievada noslēgierīces mezglu skaits  
12.2.2. t.sk. uz gāzesvadu komplektējošiem izstrādājumiem skaits  
13. Ārējos gāzesvados konstatētu noplūžu skaits uz kopējo sadales gāzesvadu garumu skaits  
14. Gāzes noplūžu skaits uz vienu lietotāju gadā skaits  
15. Avārijas izsaukumu skaits reizes  
16. Vidējais brigādes ierašanās laiks uz avārijas izsaukumu min.  
17. Kopējais brīdināto lietotāju skaits pirms plānotiem gāzes pārtraukumiem gab.  

 

3. Dabasgāzes sistēmas pieslēgumu ierīkošana

3.tabula

Nr.p.k. Rādītāji Mērvienība Pārskata gads
1 2 3 4
1. Jaunie pieslēgumi ar atļauto slodzi līdz 6 m3/h
1.1. pieteikumu skaits gab.  
1.2. izbūvēto objektu skaits gab.  
1.3. vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā dienas  
1.3.1. t.sk. lietotāju domāšanas laiks dienas  
1.4. vidējās viena pieslēguma izmaksas EUR  
2. Jaunie pieslēgumi ar atļauto slodzi no 6,1 līdz 10 m3/h
2.1. pieteikumu skaits gab.  
2.2. izbūvēto objektu skaits gab.  
2.3. vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā dienas  
2.3.1. t.sk. lietotāju domāšanas laiks dienas  
2.4. vidējās viena pieslēguma izmaksas EUR  
3. Jaunie pieslēgumi ar atļauto slodzi no 10,1 līdz 16 m3/h
3.1. pieteikumu skaits gab.  
3.2. izbūvēto objektu skaits gab.  
3.3. vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā dienas  
3.3.1. t.sk. lietotāju domāšanas laiks dienas  
3.4. vidējās viena pieslēguma izmaksas EUR  
4. Jaunie pieslēgumi ar atļauto slodzi no 16,1 līdz 25 m3/h
4.1. pieteikumu skaits gab.  
4.2. izbūvēto objektu skaits gab.  
4.3. vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā dienas  
4.3.1. t.sk. lietotāju domāšanas laiks dienas  
4.4. vidējās viena pieslēguma izmaksas EUR  
5. Jaunie pieslēgumi ar atļauto slodzi no 25,1 līdz 40 m3/h
5.1. pieteikumu skaits gab.  
5.2. izbūvēto objektu skaits gab.  
5.3. vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā dienas  
5.3.1. t.sk. lietotāju domāšanas laiks dienas  
5.4. vidējās viena pieslēguma izmaksas EUR  
6. Jaunie pieslēgumi ar atļauto slodzi no 40,1 līdz 65 m3/h
6.1. pieteikumu skaits gab.  
6.2. izbūvēto objektu skaits gab.  
6.3. vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā dienas  
6.3.1. t.sk. lietotāju domāšanas laiks dienas  
6.4. vidējās viena pieslēguma izmaksas EUR  
7. Jaunie pieslēgumi ar atļauto slodzi virs 65 m3/h
7.1. pieteikumu skaits gab.  
7.2. izbūvēto objektu skaits gab.  
7.3. vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā dienas  
7.3.1. t.sk. lietotāju domāšanas laiks dienas  
7.4. vidējās viena pieslēguma izmaksas EUR  
 
Datums __. __. __.    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
tālrunis    
     
e-pasts    
18.1pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums _____________________________

Vienotais reģistrācijas numurs ____________________________________

Izsniegtās licences numurs ________________________________________

Darbības veids – dabasgāzes sadale

Sadales sistēmas operatora atskaite par tirgotājiem, kas darbojas operatora zonā, _____.gada _______ceturksnī

1.tabula

Nr.p.k Tirgotājs[1] Mēnesis Mēnesis Mēnesis
    Lietotāju skaits mēneša sākumā Pārdotais dabasgāzes daudzums,
kWh
Lietotāju skaits mēneša sākumā Pārdotais dabasgāzes daudzums,
kWh
Lietotāju skaits mēneša sākumā Pārdotais dabasgāzes daudzums,
kWh
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
Kopā              

2.tabula

Nr.p.k. Mēnesis Mēnesis Mēnesis Ceturksnī kopā
Mājsaim-
niecību pieslēgumi
Citi pieslēgumi Kopā pie-
slēgumi
Mājsaim-
niecību pieslēgumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
Mājsaim-
niecību pieslēgumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
Mājsaim-
niecību pieslēgumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kopējais sistēmas pieslēgumu skaits mēneša sākumā                   X X X
Pieslēgumu skaits, kuriem mēneša sākumā mainīts dabasgāzes tirgotājs                   X X X

[1] Sistēmas operators atsevišķi izdala un sniedz informāciju arī par pēdējā garantētā piegādē esošo lietotāju skaitu un piegādāto dabasgāzes daudzumu.

Datums ____ . ____ . ________ .    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
tālrunis    
     
e-pasts    
18.2pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums _____________________________

Vienotais reģistrācijas numurs ____________________________________

Izsniegtās licences numurs ________________________________________

Darbības veids – dabasgāze sadale

Atskaite par dabasgāzes tirgotājiem, kas kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem [1]

Nr.p.k. Dabasgāzes tirgotāja nosaukums Kavētais maksājums (EUR) Maksājuma termiņš Tirgotāja apkalpoto lietotāju skaits
1 2 3 4 5
1.        
         
Sistēmas operatora komentārs par īstenoto rīcību un tālāko rīcības plānu:

Norāda, vai sistēmas operators tirgotāja norēķinu kavējumu dēļ plānojis informēt tirgotāja apkalpotos lietotājus. Informēšanas gadījumā norāda nosūtāmās informācijas saturu. Pēc nepieciešamības sniedz citu sistēmas operatora ieskatā būtisku informāciju par tālāko tā rīcības plānu situācijas risināšanai.

 

[1] Iesniedz informāciju par dabasgāzes tirgotājiem, kas kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem ilgāk par 15 dienām no rēķinā norādītā samaksas termiņa beigām.

Datums ____ . ____ . ________ .    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
tālrunis    
     
e-pasts    
19. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36
Energoapgādes komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Izsniegtās licences numurs  

Darbības veids – dabasgāzes pārvade

Investīciju plāns no 20__. līdz 20___ . gadam un atskaite par ______ .gada investīciju plāna izpildi (tūkst. EUR)

N.p.k. Rādītāji Pārskata gada izpilde Plāns nākamajiem pieciem gadiem
20__ 20__ 20__ 20__ 20__
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Nemateriālie ieguldījumi            
2. Zemes gabali, ēkas, būves            
2.1. zeme            
2.2. ražošanas ēkas            
2.3. tehnoloģisko iekārtu ēkas un būves            
2.4. dabasgāzes vadi            
2.5. ārējās inženierkomunikācijas            
2.6. pievadceļi, laukumi un nozōgojumi            
3. Tehnoloģiskās iekārtas            
3.1. gāzes regulēšanas iekārtas            
3.2. elektroaizsardzības iekārtas            
3.3. enerģētiskās iekārtas, sūkņi, kompresori            
3.4. transporta līdzekļi            
3.5. mehānismi            
3.6. specializētās tehnoloģiskās iekārtas            
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs            
KOPĀ            
Datums   ___ . ___ . ______ .
 
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 
/paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
 
tālrunis
   
     
e-pasts
   
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
20. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums __________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs __________________________________________

Izsniegtās licences numurs _________________________________________________

Darbības veids – dabasgāzes pārvade

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

Nr.p.k. Rādītāji Mērvienība Pārskata gads
1 2 3 4
1. Darbības teritorija km²  
2. Kopējais pārvades cauruļvadu garums km  
3. Kompresoru stacijas gab.  
4. Gāzes regulēšanas stacijas gab.  
5. Pārvades sistēmā saņemtā dabasgāze ieejas punktos, t.sk. MWh  
5.1. pārvades sistēmas starpsavienojums ar krātuvi (Inčukalna pazemes gāzes krātuve) MWh  
5.2. GMS Kiemenai MWh  
5.3. GMS Karksi MWh  
5.4. GMS Korneti ar uzskaiti GMS Izborska MWh  
5.5 pārvades sistēmas starpsavienojums ar tieši pārvades sistēmai pieslēgtu sistēmas lietotāja sistēmu MWh  
6. Dabasgāze pārvades sistēmā izejas punktos, t.sk. MWh  
6.1. pārvades sistēmas starpsavienojums ar krātuvi (Inčukalna pazemes gāzes krātuve) MWh  
6.2. GMS Kiemenai MWh  
6.3. GMS Karksi MWh  
6.4. GMS Korneti MWh  
6.5. izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei MWh  
6.6. pārvades sistēmas starpsavienojums ar tieši pārvades sistēmai pieslēgtu sistēmas lietotāja sistēmu MWh  
7. Plānotie kopējie dabasgāzes zudumi tk.m3  
MWh  
8. Faktiskie kopējie dabasgāzes zudumi tk.m3  
MWh  
9. Dabasgāzes patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām tk. m3  
MWh  
10. Avāriju skaits skaits  
11. Avāriju bojājumu skaits skaits  
12. Vidējais bojājumu novēršanas ilgums stundas  
13. Maksimālā slodze MW   
13.1. maksimālās slodzes datums    
13.2. maksimālās slodzes laiks    
           
Datums ____ . ____ . ________ .    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
tālrunis    
     
e-pasts    
 
21. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 28.02.2019. lēmuma Nr. 1/2 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums  
   
Vienotais reģistrācijas numurs  
   
Izsniegtās licences numurs  
   

Darbības veids – dabasgāzes pārvade

Pārvadītais dabasgāzes daudzums Latvijas un ārvalstu lietotāju vajadzībām ____. gada _______ceturksnī (MWh )

Nr.p.k.

Mēnesis

Ieejas/izejas punkts

Lietotāja nosaukums

Daudzums

1

2

3

4

5

         
         
         
         
         
         
 
Datums
__.
__.
__.
 
 
 
 
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 
/paraksts un tā atšifrējums/
 
 
 
 
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
 
tālrunis
 
 
 
 
 
e-pasts
 
";
22. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36
Energoapgādes komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Izsniegtās licences numurs  

Darbības veids – dabasgāzes uzglabāšana

Investīciju plāns no 20__. līdz 20____. gadam un atskaite par ______ .gada investīciju plāna izpildi (tūkst. EUR)

N.p.k.
Rādītāji
Pārskata gada izpilde
Plāns nākamajiem pieciem gadiem
20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Nemateriālie ieguldījumi
 
 
 
 
 
 
2.
Zemes gabali, ēkas, būves
 
 
 
 
 
 
2.1.
zeme
 
 
 
 
 
 
2.2.
ražošanas ēkas
 
 
 
 
 
 
2.3.
tehnoloģisko iekārtu ēkas un būves
 
 
 
 
 
 
2.4.
dabasgāzes vadi
 
 
 
 
 
 
2.5.
ārējās inženierkomunikācijas
 
 
 
 
 
 
2.6.
urbumi
 
 
 
 
 
 
2.7.
pievedceļi, laukumi un nožogojumi
 
 
 
 
 
 
3.
Tehnoloģiskās iekārtas
 
 
 
 
 
 
3.1.
gāzes regulēšanas iekārtas
 
 
 
 
 
 
3.2.
elektroaizsardzības iekārtas
 
 
 
 
 
 
3.3.
enerģētiskās iekārtas, sūkņi, kompresori
 
 
 
 
 
 
3.4.
transporta līdzekļi
 
 
 
 
 
 
3.5.
mehānismi
 
 
 
 
 
 
3.4.
specializētās tehnoloģiskās iekārtas
 
 
 
 
 
 
4.
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
 
 
 
 
 
 
KOPĀ
 
 
 
 
 
 
Datums   ___ . ___ . ______ .
 
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 
/paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
 
tālrunis
   
     
e-pasts
   
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
23. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36
Energoapgādes komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Izsniegtās licences numurs  

Darbības veids – dabasgāzes uzglabāšana

Uzglabātie dabasgāzes daudzumi ______.gada ____ ceturksnī ( MWh)

Nr.p.k. Rādītāji  Mēnesis Mēnesis  Mēnesis 
1 2 3 4 5
1. Bufergāzes daudzums mēneša sākumā      
2. Aktīvās dabasgāzes daudzums uz perioda sākumu – kopā, t. sk.*:      
2.1.        
2.2.        
2.3.        
2.4.        
3. Iesūknētās dabasgāzes daudzums – kopā, t. sk.*:      
3.1.        
3.2.        
3.3.        
3.4.        
4. Tehnoloģiskais daudzums un zudumi, t. sk.:      
4.1. kompresoru darbībai      
4.2. citiem procesiem      
4.3. zudumi      
5. Izņemtais dabasgāzes daudzums – kopā, t. sk.*:      
5.1.        
5.2.        
5.3.        
6. Aktīvās dabasgāzes daudzums uz perioda beigām – kopā, t. sk.*:      
6.1.        
6.2.        
6.3.        
6.4.        

*Norādīt energoapgādes komersantus

Datums   ___ . ___ . ______ .
 
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 
/paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
 
tālrunis
   
     
e-pasts
   
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
24. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums__________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs __________________________________________

Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs _____________________________

Darbības veids – dabasgāzes tirdzniecība

Dabasgāzes tirgotāju atskaite ______.gada _____ceturksnī

Nr.p.k. Rādītāji  Mērvienība Mēnesis Mēnesis Mēnesis
1 2 3 4 5 6
1. Pārdotais dabasgāzes daudzums:        
1.1. mājsaimniecības lietotājiem MWh      
1.2. citiem lietotājiem MWh      
1.3. citiem tirgotājiem MWh      
1.4. biržā MWh      
1.5. ārpus Latvijas Republikas MWh      
2. Ieņēmumi no dabasgāzes tirdzniecības:        
2.1. mājsaimniecības lietotājiem EUR      
2.2. citiem lietotājiem EUR      
2.3. citiem tirgotājiem EUR      
2.4. biržā EUR      
2.5. ārpus Latvijas Republikas EUR      
3. Dabasgāzes tirdzniecības līgumu skaits:        
3.1. mājsaimniecības lietotāji:        
3.1.1. fiksētā cena, bez maiņas iespējām skaits mēneša sākumā      
3.1.2. mainīgā cena skaits mēneša sākumā      
3.2. citi lietotāji:        
3.2.1. fiksētā cena, bez maiņas iespējām skaits mēneša sākumā      
3.2.2 mainīgā cena skaits mēneša sākumā      
4. Dabasgāzes lietotāju līgumu skaits: skaits mēneša sākumā      
4.1. mājsaimniecības lietotāju līgumi skaits mēneša sākumā      
4.2. citu lietotāju līgumi skaits mēneša sākumā      
           
Datums ____ . ____ . ________ .    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
tālrunis    
     
e-pasts    
25. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

(Pielikums SPRK padomes 27.02.2020. lēmuma Nr. 1/3 redakcijā)

Energoapgādes komersanta nosaukums__________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs __________________________________________

Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs ___________________________________

Darbības veids – dabasgāzes tirdzniecība

Dabasgāzes iegādes atskaite ______.gada _____ceturksnī

Nr.p.k. Rādītāji  Mērvienība Mēnesis Mēnesis Mēnesis
1 2 3 4 5 6
1. Dabasgāzes iegādes vieta (valsts robeža, virtuālais tirdzniecības punkts, krātuve, Klaipēda u.c.)        
2. Darījuma vieta (valsts)        
3. Pārdevējs (komersanta nosaukums)        
4. Dabasgāzes iepirkuma daudzums MWh      
5. Dabasgāzes iepirkuma izmaksas EUR      
           
Datums ____ . ____ . ________ .    
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
  /paraksts un tā atšifrējums/
   
/sagatavotāja vārds, uzvārds/  
tālrunis    
     
e-pasts    
01.01.2021