Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/3

Rīgā 2020. gada 27. februārī (prot. Nr. 10, 1. p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017. gada 21. decembra lēmumā Nr. 1/36 "Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25. panta pirmo daļu, Elektroenerģijas
tirgus likuma
8. panta sesto daļu un
Enerģētikas likuma 5. panta piekto daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 21.decembra lēmumā Nr. 1/36 "Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 257.nr.; 2019, 45.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. reizi gadā līdz 31.martam - noteikumu 1.pielikumā noteikto investīciju plānu nākamajam gadam un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā iesniedz sadales sistēmas operators, kurš apkalpo mazāk nekā 100 000 lietotāju;";

1.2. izteikt 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.5. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, - noteikumu 4.1pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot: elektroenerģijas tirgotājus, kuri tirgo elektroenerģiju mājsaimniecības lietotājiem un citiem lietotājiem; katra tirgotāja (tajā skaitā pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzēja) lietotāju skaitu mēneša sākumā un attiecīgajā mēnesī balansa apgabalā iekļauto elektroenerģijas daudzumu; informāciju par elektroenerģijas tirgotāju maiņu;";

1.3. papildināt lēmumu ar 5.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.7. ja elektroenerģijas tirgotājs kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm ilgāk par 15 dienām no rēķinā norādītā samaksas termiņa beigām - noteikumu 5.1pielikumā noteikto atskaiti par tirgotāju maksājumu kavējumiem, iesniedzot to ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad elektroenerģijas tirgotāja maksājumu kavējums sasniedzis 15 dienas.";

1.4. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas pārvadi, iesniedz regulatoram šādu informāciju:

6.1. reizi gadā līdz 31.martam - noteikumu 6.pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un pārvadītajiem elektroenerģijas daudzumiem;

6.2. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, - noteikumu 6.1pielikumā noteikto atskaiti par balansēšanas tirgus rādītājiem.";

1.5. papildināt lēmumu ar 7.1punktu šādā redakcijā:

"7.1 Energoapgādes komersants, kas nodrošina pieprasījuma reakcijas pakalpojumu (agregators), reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, iesniedz regulatoram noteikumu 8.4pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot mēnesī sniegto pieprasījuma reakcijas pakalpojuma daudzumu, ieņēmumus no pieprasījuma reakcijas pakalpojuma īstenošanas un informāciju par agregatora portfeli.";

1.6. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas ražošanu hidroelektrostacijā, reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, iesniedz regulatoram noteikumu 9.pielikumā noteikto atskaiti par kalendārajos mēnešos saražoto elektroenerģiju, elektroenerģijas pašpatēriņu, zudumiem, realizēto (tīklā nodoto) elektroenerģiju un ieņēmumiem no elektroenerģijas realizācijas.";

1.7. papildināt lēmumu ar 13.1punktu šādā redakcijā:

"13.1 Energoapgādes komersants, kas reģistrēts siltumenerģijas ražotāju reģistrā un siltumenerģiju ražo katlu iekārtās vai koģenerācijā, vai katlu iekārtās un koģenerācijā un ražošanas procesā izmanto biomasu, iesniedz regulatoram noteikumu 13.1pielikumā noteikto atskaiti par jaunu noslēgtu kurināmā piegādes līgumu trīs darbadienu laikā no līguma noslēgšanas vai līguma grozījumu veikšanas vai līdz dienai, kas noteikta regulatora lēmumā par atļaujas pašam noteikt tarifus piešķiršanu.";

1.8. papildināt lēmumu ar 14.1punktu šādā redakcijā:

"14.1 Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas ražošanu un neregulētu siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu uzstādītā elektriskā jauda katrā atsevišķā koģenerācijas stacijā ir lielāka par vienu megavatu, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam iesniedz regulatoram noteikumu 14.1pielikumā noteikto atskaiti par pārskata gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem.";

1.9. izteikt 15.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.5. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, - noteikumu 18.1pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot katra dabasgāzes tirgotāja (tajā skaitā publiskā tirgotāja un pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzēju) lietotāju skaitu mēneša sākumā, attiecīgajā mēnesī pārdoto dabasgāzes daudzumu un informāciju par dabasgāzes tirgotāju maiņu;";

1.10. papildināt lēmumu ar 15.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.6. ja dabasgāzes tirgotājs kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem ilgāk par 15 dienām no rēķinā norādītā samaksas termiņa beigām - noteikumu 18.2pielikumā noteikto atskaiti par tirgotāju maksājumu kavējumiem, iesniedzot to ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad dabasgāzes tirgotāja maksājumu kavējums sasniedzis 15 dienas.";

1.11. izteikt IV sadaļas nosaukumu šādā redakcijā "IV. Noslēguma jautājumi";

1.12. papildināt lēmumu ar 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Grozījumi šo noteikumu 5.1.apakšpunktā un 1.pielikumā stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.";

1.13. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

Energoapgādes komersanta nosaukums _____________________________

Vienotais reģistrācijas numurs _______________________________________

Izsniegtās licences numurs ____________________________________________

Darbības veids - elektroenerģijas sadale

Investīciju plāns 20___ .gadam un atskaite par ______ .gada investīciju plāna izpildi

Nr.p.k. Objekta vai darba nosaukums Mērvienība Pārskata gada izpilde Plāns nākamajam gadam
1 2 3 4 5
1. Elektrolīnijas un transformatoru punkti: tūkst. EUR    
1.1. 6-20 kV līnijas km    
1.2. 0,4 kV līnijas km    
1.3. transformatoru punkti gab.    
2. 6-20 kV slēgiekārtas tūkst. EUR    
3. Kapitālieguldījumu projekti pēc lietotāju pieprasījuma tūkst. EUR    
3.1. t.sk. lietotāju līdzfinansējums periodā pabeigtajiem projektiem tūkst. EUR    
4. Par pieslēguma maksu izbūvējamās 110/10 kV apakšstacijas tūkst. EUR    
5. Dispečervadība tūkst. EUR    
6. Slēgto transformatoru ēkas un ražošanas bāzes tūkst. EUR    
7. Pamatlīdzekļu iegāde tūkst. EUR    
8. Viedie elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāti tūkst. EUR    
9. Nemateriālie ieguldījumi tūkst. EUR    
  Kopā:      
           
Datums ____ . ____ . ________ .
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu

/paraksts un tā atšifrējums/
/sagatavotāja vārds, uzvārds/

tālrunis

e-pasts

";

1.14. izteikt 3.pielikuma 2.tabulu šādā redakcijā:

"2. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu pārbaudes, elektroenerģijas piegādes pārtraukumi un sprieguma raksturlielumu mērījumi

2.tabula

Nr.p.k. Rādītāji Mērvienība Pārskata gads
1 2 3 4
1. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumu nolasījumu uz vietas objektā skaits gadā (neieskaitot nolasījumus, kuri veikti skaitītāju uzstādīšanas/maiņas/noņemšanas laikā, vai apmeklējuma rezultātā netika iegūts rādījums) gab.  
2. Vidējais elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu pamatoto bojājumu novēršanas laiks no bojājuma pieteikšanas brīža līdz tā novēršanai dienas  
3. Kopējais atslēgšanu skaits un vidējais laiks no brīdinājuma par nesamaksātu rēķinu nosūtīšanas līdz lietotāja elektroietaišu atslēgšanai gab.  
dienas  
4. Kopējais objektu skaits un vidējais laiks no elektroenerģijas tirgotāja pieprasījuma atslēgt lietotāja elektroietaises saņemšanas līdz lietotāja elektroietaišu atslēgšanai gab.  
dienas  
5. Kopējais elektroapgādes atjaunošanu skaits un vidējais laiks elektroenerģijas piegādes atjaunošanai pēc samaksas saņemšanas, ja elektroenerģijas piegāde bijusi pārtraukta nesamaksātu rēķinu dēļ gab.  
dienas  
6. Kopējais objektu skaits un vidējais laiks elektroenerģijas piegādes atjaunošanai pēc elektroenerģijas tirgotāja pieprasījuma gab.  
dienas  
7. Pazemināta elektroenerģijas sadales tarifa piemērošanas gadījumu skaits pārskata periodā (gab.)  
kopā (gab.)  
8. Novērsto sprieguma kvalitātes problēmu skaits un vidējais laiks no sūdzības par sprieguma kvalitāti saņemšanas brīža līdz problēmas novēršanai gab.  
dienas  
9. Lietotāju vidējais brīdināšanas laiks pirms plānotiem elektroenerģijas pārtraukumiem un kopējais brīdinājumu skaits gab.  
dienas  
10. Elektroenerģijas piegādes plānoto pārtraukumu (SAIFI) (>3min) skaits uz vienu lietotāju reizes  
10.1. t.sk. 6-20 kV tīklā reizes  
10.2. t.sk. 0,4 kV tīklā reizes  
11. Elektroenerģijas piegādes plānoto pārtraukumu ilgums (SAIDI) (>3min) uz vienu lietotāju min.  
11.1. t.sk. 6-20 kV tīklā min.  
11.2. t.sk. 0,4 kV tīklā min.  
12. Nepiegādātā elektroenerģija plānoto pārtraukumu (>3min) dēļ (ENS) MWh  
13. Elektroenerģijas piegādes neplānoto pārtraukumu skaits (SAIFI) (>3min) uz vienu lietotāju normālos darba apstākļos reizes  
pārējos gadījumos reizes  
13.1. t.sk. 6-20 kV tīklā normālos darba apstākļos reizes  
pārējos gadījumos reizes  
13.2. t.sk. 0,4 kV tīklā normālos darba apstākļos reizes  
pārējos gadījumos reizes  
14. Elektroenerģijas piegādes neplānoto pārtraukumu ilgums (SAIDI) (>3min) uz vienu lietotāju normālos darba apstākļos min.  
pārējos gadījumos min.  
14.1. t.sk. 6-20 kV tīklā normālos darba apstākļos min.  
pārējos gadījumos min.  
14.2. t.sk. 0,4 kV tīklā normālos darba apstākļos min.  
pārējos gadījumos min.  
15. Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiks pēc neplānotiem pārtraukumiem (CAIDI) normālos darba apstākļos min.  
pārējos gadījumos min.  
15.1. t.sk. 6-20 kV tīklā normālos darba apstākļos min.  
pārējos gadījumos min.  
15.2. t.sk. 0,4 kV tīklā normālos darba apstākļos min.  
pārējos gadījumos min.  
16. Nepiegādātā elektroenerģija neplānoto pārtraukumu (>3min) dēļ uz vienu lietotāju normālos darba apstākļos MWh  
pārējos gadījumos MWh  
17. Īslaicīgo pārtraukumu (1s-3min) skaits 6-20 kV tīklā sistēmas normālos darba apstākļos reizes  
18. Īslaicīgo pārtraukumu (1s-3min) 6-20 kV tīklā sistēmas normālos darba apstākļos vidējā skaita indekss (MAIFI) reizes  
19. Sprieguma raksturlielumu mērījumu skaits atbilstoši LVS EN 50160 standartam[1] Kopā gab.  
neatbilst standartam gab.  
19.1. t.sk. 6-20 kV tīklā Kopā gab.  
neatbilst standartam gab.  
19.2. t.sk. 0,4 kV tīklā Kopā gab.  
neatbilst standartam gab.  
20. Elektroenerģijas piegādes neplānoto pārtraukumu skaits, kuru ilgums pārsniedz 24 stundas normālos darba apstākļos gab.  
pārējos gadījumos gab.  

";

1.15. izteikt 4.1pielikumu šādā redakcijā:

"4.1pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

Energoapgādes komersanta nosaukums _____________________________

Vienotais reģistrācijas numurs ____________________________________

Izsniegtās licences numurs ________________________________________

Darbības veids - elektroenerģijas sadale

Sadales sistēmas operatora atskaite par tirgotājiem, kas darbojas operatora zonā, _____.gada _______ceturksnī

1.tabula

Nr.p.k.

Tirgotājs[1]

Mēnesis Mēnesis Mēnesis
Mājsaimniecības lietotāji Citi lietotāji Kopā lietotāji Mājsaimniecības lietotāji Citi lietotāji Kopā lietotāji Mājsaimniecības lietotāji Citi lietotāji Kopā lietotāji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kopā X X X X X X X X X

2.tabula

Nr.p.k.

Tirgotājs[1]

Balansa apgabalā iekļautais elektro-
enerģijas daudzums, kWh
Mēnesis Mēnesis Mēnesis
Mājsaim-
niecības lietotājiem
Citiem lietotājiem Kopā lietotājiem Mājsaim-
niecības lietotājiem
Citiem lietotājiem Kopā lietotājiem Mājsaim-
niecības lietotājiem
Citiem lietotājiem Kopā lietotājiem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kopā

3.tabula

Nr.p.k. Mēnesis Mēnesis Mēnesis Ceturksnī kopā
Mājsaim-
niecību pieslē-
gumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
Mājsaim-
niecību pie-
slēgumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
Mājsaim-
niecību pie-
slēgumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
Mājsaim-
niecību pie-
slēgumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kopējais sistēmas pieslēgumu skaits mēneša sākumā X X X
Pieslēgumu skaits, kuriem mēneša sākumā mainīts elektroenerģijas tirgotājs X X X

4.tabula

Nr.p.k. Mēnesis Mēnesis Mēnesis
Mājsaimniecības lietotāji Citi lietotāji Kopā lietotāji Mājsaimniecības lietotāji Citi lietotāji Kopā lietotāji Mājsaimniecības lietotāji Citi lietotāji Kopā lietotāji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sistēmas operatora ieņēmumi no galalietotājiem realizētās elektroenerģijas (EUR)[2]

[1] Sistēmas operators atsevišķi izdala un sniedz datus arī par pēdējā garantētā piegādē esošo lietotāju skaitu un piegādāto elektroenerģijas daudzumu.

[2] Aizpilda sadales sistēmas operatori, kuri nav reģistrēti elektroenerģijas tirgotāju reģistrā, bet veic elektroenerģijas tirdzniecību galalietotājiem.

Datums ____ . ____ . ________ .
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
/paraksts un tā atšifrējums/
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
tālrunis
e-pasts ";

1.16. papildināt lēmumu ar 5.1pielikumu šādā redakcijā:

"5.1pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

Energoapgādes komersanta nosaukums _____________________________

Vienotais reģistrācijas numurs ____________________________________

Izsniegtās licences numurs ________________________________________

Darbības veids - elektroenerģijas sadale

Atskaite par elektroenerģijas tirgotājiem, kas kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm[1]

Nr.p.k. Elektroenerģijas tirgotāja nosaukums Kavētais maksājums (EUR) Maksājuma termiņš Informācija par tirgotāja lietotājiem
Mājsaimniecības lietotāju skaits Citu lietotāju skaits
1 2 3 4 5 6
1.
Sistēmas operatora komentārs par īstenoto rīcību un tālāko rīcības plānu:

Norāda MK noteikumu Nr.50[2] 117.punktā noteiktās informācijas nosūtīšanas lietotājiem datumu (faktisko vai plānoto). Pēc nepieciešamības sniedz citu sistēmas operatora ieskatā būtisku informāciju par tālāko tā rīcības plānu situācijas risināšanai.

[1] Iesniedz informāciju par elektroenerģijas tirgotājiem, kas kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm ilgāk par 15 dienām no rēķinā norādītā samaksas termiņa beigām.

[2] Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumi Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi".

Datums ____ . ____ . ________ .
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
/paraksts un tā atšifrējums/
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
tālrunis
e-pasts ";

1.17. papildināt lēmumu ar 6.1pielikumu šādā redakcijā:

"6.1pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

Energoapgādes komersanta nosaukums _____________________________

Vienotais reģistrācijas numurs ____________________________________

Izsniegtās licences numurs ________________________________________

Darbības veids - elektroenerģijas pārvade

Balansēšanas tirgus rādītāju atskaite ____.gada _______ceturksnī

Nr.p.k.  Rādītāji Mērvienība Mēnesis Mēnesis Mēnesis
1 2 3 4 5 6
1. Regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem pārdotais regulēšanas elektroenerģijas daudzums:        
1.1. Latvija MWh      
1.2. Lietuva MWh      
1.3. Igaunija MWh      
1.4. Somija MWh      
1.5. Zviedrija MWh      
2. No regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem iepirktais regulēšanas elektroenerģijas daudzums:        
2.1. Latvija MWh      
2.2. Lietuva MWh      
2.3. Igaunija MWh      
2.4. Somija MWh      
2.5. Zviedrija MWh      
3. Darījumi ar atvērtā balansēšanas pakalpojuma nodrošinātāju        
3.1. Pārdotās balansēšanas elektroenerģijas daudzums MWh      
3.2. Iepirktās balansēšanas elektroenerģijas daudzums MWh      
4. Cena par regulēšanas enerģiju        
4.1. Normālās aktivizācijas marginālā cena regulēšanas enerģijai augšupvērstai aktivizācijai EUR/MWh      
4.2. Normālās aktivizācijas marginālā cena regulēšanas enerģijai lejupvērstai aktivizācijai EUR/MWh      
5. Cena par atvērtā balansēšanas pakalpojuma nodrošinātāja pakalpojumiem        
5.1. Cena par balansēšanas elektroenerģijas iepirkšanu no atvērtā balansēšanas pakalpojuma nodrošinātāja EUR/MWh      
5.2. Cena par balansēšanas elektroenerģijas pārdošanu atvērtā balansēšanas pakalpojuma nodrošinātājam EUR/MWh      
6. Maksa par nebalansu Latvijā        
6.1. Vidējā maksa par nebalansu EUR/MWh      
6.2. Mēneša vidējā maksa par nebalansu pret mēneša vidējo nākamās dienas elektroenerģijas cenu Koeficients      
7. Balansēšanas resursu aktivizācijas biežums:        
7.1. Nebalansa aprēķina periodu, kuros veikta normālā aktivizācija, īpatsvars no kopējā stundu skaita mēnesī %      
8. Regulēšanas resursu pietiekamība:        
8.1. Vidējā summārā standarta produkta solījumos piedāvātā jauda nebalansa aprēķina periodā augšupvērstai aktivizācijai (izņemot Somijas un Zviedrijas solījumus) MW      
8.2. Vidējā summārā standarta produkta solījumos piedāvātā jauda nebalansa aprēķina periodā lejupvērstai aktivizācijai (izņemot Somijas un Zviedrijas solījumus) MW      
8.3. Nebalansa aprēķina periodu īpatsvars, kad normālai aktivizācijai izmantots speciālais produkts %      
/sagatavotāja vārds, uzvārds/

tālrunis

e-pasts

";

1.18. izteikt 8.pielikumu šādā redakcijā:

"8.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

Energoapgādes komersanta nosaukums___________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs __________________________________________

Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs___________________________

Darbības veids - elektroenerģijas tirdzniecība

Elektroenerģijas tirgotāju atskaite ____.gada _______ceturksnī

Nr.p.k.  Rādītāji Mērvienība Mēnesis Mēnesis Mēnesis
1 2 3 4 5 6
1. Pārdotais elektroenerģijas daudzums:        
1.1. mājsaimniecības lietotājiem MWh      
1.2. citiem lietotājiem MWh      
1.3. citiem tirgotājiem MWh      
2. Ieņēmumi no elektroenerģijas tirdzniecības:        
2.1. mājsaimniecības lietotājiem EUR      
2.2. citiem lietotājiem EUR      
2.3. citiem tirgotājiem EUR      
3. Elektroenerģijas tirdzniecības līgumu skaits:        
3.1. mājsaimniecības lietotāji:        
3.1.1. universālais pakalpojums skaits mēneša sākumā      
3.1.2. fiksētā cena, bez maiņas iespējām skaits mēneša sākumā      
3.1.3. mainīgā cena skaits mēneša sākumā      
3.2. citi lietotāji:        
3.2.1. fiksētā cena, bez maiņas iespējām skaits mēneša sākumā      
3.2.2. mainīgā cena skaits mēneša sākumā      
4. Elektroenerģijas lietotāju skaits:        
4.1. mājsaimniecības lietotāji skaits mēneša sākumā      
4.2. citi lietotāji skaits mēneša sākumā      
           
Datums ____ . ____ . ________ .
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
/paraksts un tā atšifrējums/
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
tālrunis
e-pasts ";

1.19. papildināt lēmumu ar 8.4pielikumu šādā redakcijā:

"8.4pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

Energoapgādes komersanta nosaukums ________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs ______________________________________

Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs ________________________

Darbības veids - pieprasījuma reakcijas pakalpojuma nodrošināšana (agregators)

Atskaite par mēnesī pārdoto pieprasījuma reakcijas pakalpojumu, ieņēmumiem no pieprasījuma reakcijas pakalpojuma īstenošanas un agregatora portfeli

Nr.p.k.  Rādītāji Mērvienība Mēnesis Mēnesis Mēnesis
1 2 3 4 5 6
1. Pārdotais pieprasījuma reakcijas pakalpojums:        
1.1. pēc pieprasījuma samazinātais elektroenerģijas patēriņš MWh      
1.2. pēc pieprasījuma palielinātais elektroenerģijas patēriņš MWh      
2. Ieņēmumi no pieprasījuma reakcijas pakalpojuma:        
2.1. ieņēmumi no pieprasījuma reakcijas pakalpojuma saņēmēja EUR      
2.2. ieņēmumi no lietotājiem, kas piedalās pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanā EUR      
2.3. citi ieņēmumi EUR      
3. Agregatora portfelis:        
3.1. mājsaimniecības lietotāji:        
3.1.1. elektroenerģijas lietotāji, kas piedalās pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanā skaits mēneša sākumā      
3.1.2. maksimālā jauda elektroenerģijas patēriņa samazināšanai pēc pieprasījuma MW      
3.1.3. maksimālā jauda elektroenerģijas patēriņa palielināšanai pēc pieprasījuma MW      
3.2. citi lietotāji:        
3.2.1. elektroenerģijas lietotāji, kas piedalās pieprasījuma reakcijas pakalpojuma sniegšanā skaits mēneša sākumā      
3.2.2. maksimālā jauda elektroenerģijas patēriņa samazināšanai pēc pieprasījuma MW      
3.2.3. maksimālā jauda elektroenerģijas patēriņa palielināšanai pēc pieprasījuma MW      
           
Datums ____ . ____ . ________ .
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
/paraksts un tā atšifrējums/
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
tālrunis
e-pasts ";

1.20. izteikt 11.pielikuma 1.tabulu šādā redakcijā:

"1. Sniegto pakalpojumu apjomi un tehniskie un operatīvie rādītāji

1.tabula

Nr.
p.k
Sniegto pakalpojumu apjomi un tehniskie un operatīvie rādītāji Mērvienība Apzīmējums/aprēķina izteiksme[3] Pārskata
gads
____.gads
1 2 3 4 5
1. Uzstādītā siltuma jauda MW QJuzst  
2. Uzstādītā elektriskā jauda* MW    
3. Kopējā pieprasītā siltuma jauda MW QJpiepr  
4. Lietotājiem nodotais siltumenerģijas daudzums MWh Qpiepr  
5. Pārvades un sadales zudumi MWh Qzud.=Qneto - Qpiepr  
6. Iepirktā siltumenerģija** MWh Qiep  
7. Siltumtīklos nodotā siltumenerģija MWh Qneto = Qiep + Qk.m  
8. No katlumājas nodotais siltumenerģijas daudzums MWh Qk.m  
9. Katlumājas siltuma pašpatēriņš MWh Qpašp  
10. Saražotais siltumenerģijas daudzums*** MWh Qbruto = Qk.m.+Qpašp  
11. Saražotais elektroenerģijas daudzums* MWh Ebruto  
12. Pārdotais elektroenerģijas daudzums* MWh Eneto  
13. Pārvades un sadales zudumi % Qzud%=Qzud/Qneto x 100  
14. Uzstādītās jaudas izmantošanas stundu skaits stundas/gadā H = Qbruto/QJuzst  
15. Enerģijas ražošanas lietderības koeficients % LK = (Qbruto + Ebruto) /(KP+ KPG) x 100  
16. Kurināmā patēriņš enerģijas vienībās*** MWh KP= KPnv x ZSS  
17. Dabasgāzes patēriņš enerģijas vienībās MWh KPG= KPnv x ASS  
18. Izmantotā kurināmā zemākais sadegšanas siltums*** MWh/nat.vien. ZSS  
19. Dabasgāzes augstākais sadegšanas siltums MWh/MWh ASS  
20. Kurināmā patēriņš naturālās vienībās (tūkst.nm3, t, ber.m³, cieš. m3, utt.)*** nat.vien. KPnv  
21. Siltumtīklu garums km    
22. Centralizēto siltumapgādes sistēmu skaits gab.    
23. Pieslēgumu skaits      

";

1.21. izteikt 12.pielikumu šādā redakcijā:

"12.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

Energoapgādes komersanta nosaukums ___________________________

Vienotais reģistrācijas numurs _________________________________________

Darbības veids - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana koģenerācijā

Koģenerācijas stacijas faktiskā adrese ____________________________________

Atskaite par ____ .gada ________(mēnesī) koģenerācijas stacijas faktiskajiem rādītājiem

1. Patērētā dabasgāze*

Nr. p.k. Dabasgāzes piegādātāja nosaukums Dabasgāzes produkts Koģenerācijas iekārtās un ūdenssildāmajos katlos patērētā dabasgāze
Dabasgāzes apjoms Dabasgāzes cena EUR/MWh
tūkst. nm3 MWh Dabasgāzes cena bez pakalpojumiem Krātuves pakalpojumu cena Sistēmas pakalpojumu cena Kopā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
               
               
               
               
               
Kopā x x x x

* koģenerācijas stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu virs 4 MW norāda atsevišķi dabasgāzes apjomu siltumenerģijas ražošanai un elektroenerģijas ražošanai

Vidēji svērtā dabasgāzes cena (EUR/MWh) _____________________________

Iepirktās dabasgāzes izmaksas (tūkst. EUR) ______________________________

t.sk. maksājumi par līguma saistību neizpildi (tūkst. EUR) ___________________

Dati par līgumu par dabasgāzes piegādi**:

noslēgšanas datums_______________________

piegādes periods__________________________

tirdzniecības uzcenojums EUR/MWh_________

** norāda par katru līgumu atsevišķi

2. Pārdotā elektroenerģija, MWh ____________________________

3. Pārdotās elektroenerģijas cena, EUR/MWh _____________________________

4. Lietotājiem nodotā siltumenerģija, MWh __________________

Datums ____ . ____ . ________ .
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
/paraksts un tā atšifrējums/
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
tālrunis
e-pasts ";

1.22. izteikt 13.pielikuma 1.tabulu šādā redakcijā:

"Atskaite par ____ .gada ________(mēnesī) faktiskajiem rādītājiem

Patērētā dabasgāze

1.tabula

Nr. p.k. Dabasgāzes piegādātāja nosaukums Dabasgāzes produkts Ūdenssildāmajos katlos un koģenerācijas iekārtās ar uzstādīto elektrisko jaudu zem 1 MW patērētā dabasgāze
Dabasgāzes apjoms Dabasgāzes cena EUR/MWh
tūkst. nm3 MWh Dabasgāzes cena bez pakalpojumiem Krātuves pakalpojumu cena Sistēmas pakalpojumu cena Kopā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
               
               
               
               
               
Kopā x x x x

Vidēji svērtā dabasgāzes cena (EUR/MWh) __________________

Iepirktās dabasgāzes izmaksas (tūkst. EUR) ______________________________

t.sk. maksājumi par līguma saistību neizpildi (tūkst. EUR) ___________________

Dati par līgumu par dabasgāzes piegādi*:

noslēgšanas datums_______________________

piegādes periods__________________________

tirdzniecības uzcenojums, EUR/MWh_________

* norāda par katru līgumu atsevišķi";

1.23. papildināt lēmumu ar 13.1pielikumu šādā redakcijā:

"13.1pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

Energoapgādes komersanta nosaukums__________________________ 

Vienotais reģistrācijas numurs_________________________________   

Darbības veids - siltumenerģijas ražošana katlu iekārtās vai koģenerācijā, vai katlu iekārtās un koģenerācijā

Atskaite par biomasas apjomu un cenu

Līgumā noteiktais biomasas apjoms un cena

Nr. p.k. Ražošanas objekts,  faktiskā adrese Piegādātāja nosaukums Biomasas veids Ūdenssildāmajos katlos un koģenerācijas iekārtās
Līgumā noteiktais biomasas apjoms Līgumā noteiktā biomasas cena
tūkst. nm3 MWh Apjoma izmaiņas saskaņā ar līgumu EUR/nat.mērv. EUR/MWh EUR/MWh pie skaitītāja Līguma slēgšanas datums Līguma darbības periods
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       
                       
                       
Kopā       x x x x x

Vidēji svērtā biomasas cena (EUR/MWh)* __________________

* norāda par katru biomasas veidu un objektu atsevišķi

Datums ____ . ____ . ________ .
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
/paraksts un tā atšifrējums/
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
tālrunis
e-pasts ";

1.24. papildināt lēmumu ar 14.1pielikumu šādā redakcijā:

"14.1pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

Energoapgādes komersanta nosaukums__________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs _________________________________________

Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs elektroenerģijas ražotāju reģistrā _______________________________________

Darbības veids - elektroenerģijas ražošana koģenerācijā

Atskaite par ______. gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

Nr.p.k. Rādītāji  Izmantotā kurināmā veids Uzstādītā elektriskā jauda Mērvienība Pārskata gads
1 2 3 4 5 6
Koģenerācijas elektrostacijas atrašanās vieta (faktiskā adrese vai kadastra numurs)     MW  
1. Saražotā elektroenerģija, t.sk. MWh  
1.1. elektroenerģijas pašpatēriņš MWh  
1.2. elektroenerģijas zudumi MWh  
1.3. tīklā nodotā (realizētā) elektroenerģija: MWh  
1.3.1. pārdotā elektroenerģija obligātā iepirkuma ietvaros MWh  
1.3.2. pārdotā elektroenerģija tirgū

MWh  
2. Ieņēmumi no obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas EUR  
3. Ieņēmumi no tirgū pārdotās elektroenerģijas EUR  
4. Saražotā siltumenerģija MWh  
5. Lietotājiem pārdotā siltumenerģija MWh  
6. Ieņēmumi no pārdotās siltumenerģijas EUR  
           
Datums ____ . ____ . ________ .
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
/paraksts un tā atšifrējums/
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
tālrunis
e-pasts ";

1.25. izteikt 18.1pielikumu šādā redakcijā:

"181.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

Energoapgādes komersanta nosaukums _____________________________

Vienotais reģistrācijas numurs ____________________________________

Izsniegtās licences numurs ________________________________________

Darbības veids - dabasgāzes sadale

Sadales sistēmas operatora atskaite par tirgotājiem, kas darbojas operatora zonā, _____.gada _______ceturksnī

1.tabula

Nr.p.k Tirgotājs[1] Mēnesis Mēnesis Mēnesis
Lietotāju skaits mēneša sākumā Pārdotais dabasgāzes daudzums,
kWh
Lietotāju skaits mēneša sākumā Pārdotais dabasgāzes daudzums,
kWh
Lietotāju skaits mēneša sākumā Pārdotais dabasgāzes daudzums,
kWh
1 2 3 4 5 6 7 8
Kopā

2.tabula

Nr.p.k. Mēnesis Mēnesis Mēnesis Ceturksnī kopā
Mājsaim-
niecību pieslēgumi
Citi pieslēgumi Kopā pie-
slēgumi
Mājsaim-
niecību pieslēgumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
Mājsaim-
niecību pieslēgumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
Mājsaim-
niecību pieslēgumi
Citi pie-
slēgumi
Kopā pie-
slēgumi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kopējais sistēmas pieslēgumu skaits mēneša sākumā                   X X X
Pieslēgumu skaits, kuriem mēneša sākumā mainīts dabasgāzes tirgotājs                   X X X

[1] Sistēmas operators atsevišķi izdala un sniedz informāciju arī par pēdējā garantētā piegādē esošo lietotāju skaitu un piegādāto dabasgāzes daudzumu.

Datums ____ . ____ . ________ .
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
/paraksts un tā atšifrējums/
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
tālrunis
e-pasts ";

1.26. papildināt lēmumu ar 18.2pielikumu šādā redakcijā:

"18.2pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

Energoapgādes komersanta nosaukums _____________________________

Vienotais reģistrācijas numurs ____________________________________

Izsniegtās licences numurs ________________________________________

Darbības veids - dabasgāze sadale

Atskaite par dabasgāzes tirgotājiem, kas kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem [1]

Nr.p.k. Dabasgāzes tirgotāja nosaukums Kavētais maksājums (EUR) Maksājuma termiņš Tirgotāja apkalpoto lietotāju skaits
1 2 3 4 5
1.
Sistēmas operatora komentārs par īstenoto rīcību un tālāko rīcības plānu:

Norāda, vai sistēmas operators tirgotāja norēķinu kavējumu dēļ plānojis informēt tirgotāja apkalpotos lietotājus. Informēšanas gadījumā norāda nosūtāmās informācijas saturu. Pēc nepieciešamības sniedz citu sistēmas operatora ieskatā būtisku informāciju par tālāko tā rīcības plānu situācijas risināšanai.

[1] Iesniedz informāciju par dabasgāzes tirgotājiem, kas kavē maksājumus par sistēmas pakalpojumiem ilgāk par 15 dienām no rēķinā norādītā samaksas termiņa beigām.

Datums ____ . ____ . ________ .
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
/paraksts un tā atšifrējums/
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
tālrunis
e-pasts ";

1.27. izteikt 20.pielikumu šādā redakcijā:

"20.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

Energoapgādes komersanta nosaukums __________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs __________________________________________

Izsniegtās licences numurs _________________________________________________

Darbības veids - dabasgāzes pārvade

Atskaite par ______ .gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem

Nr.p.k. Rādītāji Mērvienība Pārskata gads
1 2 3 4
1. Darbības teritorija km²  
2. Kopējais pārvades cauruļvadu garums km  
3. Kompresoru stacijas gab.  
4. Gāzes regulēšanas stacijas gab.  
5. Pārvades sistēmā saņemtā dabasgāze ieejas punktos, t.sk. MWh  
5.1. pārvades sistēmas starpsavienojums ar krātuvi (Inčukalna pazemes gāzes krātuve) MWh  
5.2. GMS Kiemenai MWh  
5.3. GMS Karksi MWh  
5.4. GMS Korneti ar uzskaiti GMS Izborska MWh  
5.5 pārvades sistēmas starpsavienojums ar tieši pārvades sistēmai pieslēgtu sistēmas lietotāja sistēmu MWh  
6. Dabasgāze pārvades sistēmā izejas punktos, t.sk. MWh  
6.1. pārvades sistēmas starpsavienojums ar krātuvi (Inčukalna pazemes gāzes krātuve) MWh  
6.2. GMS Kiemenai MWh  
6.3. GMS Karksi MWh  
6.4. GMS Korneti MWh  
6.5. izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei MWh  
6.6. pārvades sistēmas starpsavienojums ar tieši pārvades sistēmai pieslēgtu sistēmas lietotāja sistēmu MWh  
7. Plānotie kopējie dabasgāzes zudumi tk.m3  
MWh  
8. Faktiskie kopējie dabasgāzes zudumi tk.m3  
MWh  
9. Dabasgāzes patēriņš tehnoloģiskām vajadzībām tk. m3  
MWh  
10. Avāriju skaits skaits  
11. Avāriju bojājumu skaits skaits  
12. Vidējais bojājumu novēršanas ilgums stundas  
13. Maksimālā slodze MW   
13.1. maksimālās slodzes datums    
13.2. maksimālās slodzes laiks    
           
Datums ____ . ____ . ________ .
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
/paraksts un tā atšifrējums/
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
tālrunis
e-pasts ";

1.28. izteikt 24.pielikumu šādā redakcijā:

"24.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

Energoapgādes komersanta nosaukums__________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs __________________________________________

Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs _____________________________

Darbības veids - dabasgāzes tirdzniecība

Dabasgāzes tirgotāju atskaite ______.gada _____ceturksnī

Nr.p.k. Rādītāji  Mērvienība Mēnesis Mēnesis Mēnesis
1 2 3 4 5 6
1. Pārdotais dabasgāzes daudzums:        
1.1. mājsaimniecības lietotājiem MWh      
1.2. citiem lietotājiem MWh      
1.3. citiem tirgotājiem MWh      
1.4. biržā MWh      
1.5. ārpus Latvijas Republikas MWh      
2. Ieņēmumi no dabasgāzes tirdzniecības:        
2.1. mājsaimniecības lietotājiem EUR      
2.2. citiem lietotājiem EUR      
2.3. citiem tirgotājiem EUR      
2.4. biržā EUR      
2.5. ārpus Latvijas Republikas EUR      
3. Dabasgāzes tirdzniecības līgumu skaits:        
3.1. mājsaimniecības lietotāji:        
3.1.1. fiksētā cena, bez maiņas iespējām skaits mēneša sākumā      
3.1.2. mainīgā cena skaits mēneša sākumā      
3.2. citi lietotāji:        
3.2.1. fiksētā cena, bez maiņas iespējām skaits mēneša sākumā      
3.2.2 mainīgā cena skaits mēneša sākumā      
4. Dabasgāzes lietotāju līgumu skaits: skaits mēneša sākumā      
4.1. mājsaimniecības lietotāju līgumi skaits mēneša sākumā      
4.2. citu lietotāju līgumi skaits mēneša sākumā      
           
Datums ____ . ____ . ________ .
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
/paraksts un tā atšifrējums/
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
tālrunis
e-pasts ";

1.29. izteikt 25.pielikumu šādā redakcijā:

"25.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/36

Energoapgādes komersanta nosaukums__________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs __________________________________________

Energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs ___________________________________

Darbības veids - dabasgāzes tirdzniecība

Dabasgāzes iegādes atskaite ______.gada _____ceturksnī

Nr.p.k. Rādītāji  Mērvienība Mēnesis Mēnesis Mēnesis
1 2 3 4 5 6
1. Dabasgāzes iegādes vieta (valsts robeža, virtuālais tirdzniecības punkts, krātuve, Klaipēda u.c.)        
2. Darījuma vieta (valsts)        
3. Pārdevējs (komersanta nosaukums)        
4. Dabasgāzes iepirkuma daudzums MWh      
5. Dabasgāzes iepirkuma izmaksas EUR      
           
Datums ____ . ____ . ________ .
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
/paraksts un tā atšifrējums/
/sagatavotāja vārds, uzvārds/
tālrunis
e-pasts ";

2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 16.martā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

16.03.2020