Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.05.2018. - 07.10.2020. / Nākotnes
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 29. septembra noteikumus Nr. 183 "Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 208

Rīgā 2017. gada 20. decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 55 3. p.)
Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50. panta trešo daļu
un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 37.1 pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka informācijas par kredītiestāžu korespondentattiecībām un klientu veiktajiem un saņemtajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību. Noteikumi izstrādāti, lai pārvaldītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku, tostarp riskus, kas saistīti ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu, līdzekļu izvietošanu un starpbanku finanšu plūsmu pārvaldību.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm un dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu filiālēm (tālāk tekstā – kredītiestāde).

3. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

3.1. nostro korespondentkonts – uz līguma vai vienošanās pamata kredītiestādes atvērts korespondentkonts citā kredītiestādē, šo noteikumu ietvaros – arī Latvijas Bankā;

3.2. loro korespondentkonts (kredītiestādes vostro korespondentkonts) – uz līguma vai vienošanās pamata kredītiestādē atvērts citas kredītiestādes (klienta – loro korespondenta) korespondentkonts;

3.3. korespondentbanka – monetārā finanšu iestāde, kura saskaņā ar līgumu vai vienošanos veic maksājumus un norēķinus citas kredītiestādes uzdevumā vai kura tiek izmantota kredītiestādes līdzekļu izvietošanai, šo noteikumu ietvaros – arī Latvijas Banka;

3.4. iniciatora banka (originator bank) – kredītiestāde, kas ir maksājuma rīkojuma iniciators, vai kredītiestāde, kuras klients ir maksājuma rīkojuma iniciators;

3.5. saņēmēja banka (beneficiary bank) – kredītiestāde, kas ir maksājuma rīkojumā norādītais naudas līdzekļu gala saņēmējs, vai kredītiestāde, kuras klients ir maksājuma rīkojumā norādītais naudas līdzekļu gala saņēmējs;

3.6. citi noteikumos lietotie termini atbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) 22.08.2017. normatīvo noteikumu Nr. 122 "Kredītiestāžu korespondentattiecību nodibināšanas un uzturēšanas normatīvie noteikumi" terminu lietojumam.

II. Informācijas sagatavošanas kārtība

4. Kredītiestāde šajos noteikumos noteiktā kārtībā sagatavo un iesniedz Komisijai šādu informāciju par tās klientu, loro korespondentbanku un citu monetāro finanšu iestāžu, kurai ar pārskatu sagatavojošo kredītiestādi nav tiešu korespondējošu attiecību (tālāk tekstā – trešā banka), klientu veiktajiem un saņemtajiem maksājumiem, izmantojot kredītiestādes korespondentbanku tīklu:

4.1. iniciatora bankas nosaukumu;

4.2. iniciatora bankas reģistrācijas valsts kodu;

4.3. iniciatora bankas identifikācijas kodu;

4.4. korespondentbankas nosaukumu;

4.5. korespondentbankas reģistrācijas valsts kodu;

4.6. korespondentbankas identifikācijas kodu;

4.7. saņēmēja bankas nosaukumu;

4.8. saņēmēja bankas reģistrācijas valsts kodu;

4.9. saņēmēja bankas identifikācijas kodu;

4.10. valūtas kodu;

4.11. maksājumu plūsmas virzienu;

4.12. kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsti;

4.13. maksājumu skaitu;

4.14. maksājumu summu;

4.15. pieejamo korespondentkonta atlikumu perioda beigās;

4.16. apgrūtināto korespondentkonta atlikumu perioda beigās.

5. Informācijas sagatavošanai izmanto noteikumu III nodaļā norādītos informācijas klasifikatorus, izvēloties no tiem katrai maksājuma izpildē iesaistītajai bankai atbilstošās pazīmes, kuras uzrāda pārskata rindas attiecīgajās ailēs.

III. Informācijas pazīmes (klasifikatori)

6. Par kredītiestādes, kredītiestādes loro korespondentu, kā arī trešo banku klientu maksājumiem, kas tiek veikti vai saņemti, izmantojot kredītiestādes nostro korespondentbanku tīklu, norāda šādu informāciju:

6.1. Iniciatora vai saņēmēja bankas nosaukums.

Norāda maksājuma iniciatora (ienākošajam maksājumam) vai saņēmēja (izejošajam maksājumam) bankas nosaukumu.

6.2. Iniciatora vai saņēmēja bankas reģistrācijas valsts kods.

Norāda maksājuma iniciatora (ienākošajam maksājumam) vai saņēmēja (izejošajam maksājumam) bankas reģistrācijas valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:2013.

6.3. Iniciatora vai saņēmēja bankas identifikācijas kods.

Norāda maksājuma iniciatora (ienākošajam maksājumam) vai saņēmēja (izejošajam maksājumam) bankas identifikācijas kodu BIC/SWIFT formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:2014 vai citam formātam atbilstošu bankas identifikācijas kodu, ja maksājumā nav norādīts bankas identifikācijas kods, kas atbilst BIC/SWIFT formātam, piemēram, Fedwire Routing Number (FW), UK Domestic Sort Code (SC) u.c.

6.4. Korespondentbankas nosaukums.

Norāda nostro korespondentbankas, kas izmantota, lai veiktu vai saņemtu maksājumu, nosaukumu.

6.5. Korespondentbankas reģistrācijas valsts kods.

Norāda nostro korespondentbankas, kas izmantota, lai veiktu vai saņemtu maksājumu, reģistrācijas valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:2013.

6.6. Korespondentbankas identifikācijas kods.

Norāda nostro korespondentbankas, kas izmantota, lai veiktu vai saņemtu maksājumu, identifikācijas kodu BIC/SWIFT formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:2014.

6.7. Valūtas kods.

Norāda maksājuma valūtas kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217:2015.

6.8. Maksājumu plūsmas virziens.

Norāda maksājumu, kas veikti vai saņemti, izmantojot nostro korespondentkontu, plūsmas virzienu korespondentkontā:

Debets – ienākošie maksājumi pārskata periodā. D
Kredīts – izejošie maksājumi pārskata periodā. K

6.9. Kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsts kods.

Norāda kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:2013.

6.10. Maksājumu skaits.

Norāda kredītiestādes nostro korespondentkontā veikto un saņemto maksājumu skaitu pārskata periodā.

6.11. Summa.

Norāda kredītiestādes nostro korespondentkontā veikto un saņemto maksājumu kopsummu, kura tiek pārrēķināta euro, attiecīgajā ārvalstu valūtas kontā. Maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķināmas euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma iegrāmatošanas dienā.

6.12. Pieejamais atlikums perioda beigās.

Norāda kredītiestādes nostro korespondentkonta, kas tiek izmantots kredītiestādes, kredītiestādes loro korespondentu un trešo banku klientu maksājumu veikšanai, attiecīgajā ārvalstu valūtā brīvi pieejamo atlikumu pārskata perioda pēdējā dienā, kas tiek pārrēķināts euro. Ārvalstu valūtas pārrēķināmas euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata perioda pēdējā dienā.

6.13. Apgrūtinātais atlikums perioda beigās.

Norāda kredītiestādes nostro korespondentkonta, kas tiek izmantots kredītiestādes, kredītiestādes loro korespondentu un trešo banku klientu maksājumu veikšanai, attiecīgajā ārvalstu valūtā apgrūtināto atlikumu, kas pakļauts jebkāda veida apgrūtinājumiem (piemēram, ieķīlāts), pārskata perioda pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas pārrēķināmas euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata perioda pēdējā dienā.

6.14. Kredītiestādes loro korespondenta identifikācijas kods.

Norāda kredītiestādes loro korespondenta identifikācijas kodu BIC/SWIFT formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:2014, ja maksājuma izpildes ķēdē ir iesaistīts kredītiestādes loro korespondents.

7. Par kredītiestādes, kredītiestādes loro korespondentu, kā arī trešo banku klientu maksājumiem, kas veikti vai saņemti, izmantojot kredītiestādes loro korespondentbanku tīklu, norāda šādu informāciju:

7.1. Iniciatora bankas nosaukums.

Norāda maksājuma iniciatora bankas nosaukumu (pārskatu sagatavojošās kredītiestādes nosaukumu, ja maksājuma iniciators ir pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes loro korespondents)).

7.2. Iniciatora bankas reģistrācijas valsts kods.

Norāda maksājuma iniciatora bankas reģistrācijas valsts kodu (pārskatu sagatavojošās kredītiestādes reģistrācijas valsts kodu, ja maksājuma iniciators ir pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes loro korespondents)) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:2013.

7.3. Iniciatora bankas identifikācijas kods.

Norāda maksājuma iniciatora bankas identifikācijas kodu (pārskatu sagatavojošās kredītiestādes identifikācijas kodu, ja maksājuma iniciators ir pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes loro korespondents)) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:2014 vai citam formātam atbilstošu bankas identifikācijas kodu, ja maksājumā nav norādīts bankas identifikācijas kods, kas atbilst BIC/SWIFT formātam, piemēram, Fedwire Routing Number (FW), UK Domestic Sort Code (SC) u.c.

7.4. Korespondentbankas nosaukums.

Norāda kredītiestādes loro korespondenta, kas izmantots, lai veiktu vai saņemtu maksājumu, nosaukumu.

7.5. Korespondentbankas reģistrācijas valsts kods.

Norāda kredītiestādes loro korespondenta, kas izmantots, lai veiktu vai saņemtu maksājumu, reģistrācijas valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:2013.

7.6. Korespondentbankas identifikācijas kods.

Norāda kredītiestādes loro korespondenta, kas izmantots, lai veiktu vai saņemtu maksājumu, identifikācijas kodu BIC/SWIFT formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:2014.

7.7. Saņēmēja bankas nosaukums.

Norāda maksājuma saņēmēja bankas nosaukumu (pārskatu sagatavojošās kredītiestādes nosaukumu, ja maksājuma saņēmējs ir pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes loro korespondents)).

7.8. Saņēmēja bankas reģistrācijas valsts kods.

Norāda maksājuma saņēmēja bankas reģistrācijas valsts kodu (pārskatu sagatavojošās kredītiestādes reģistrācijas valsts kodu, ja maksājuma saņēmējs ir pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes loro korespondents)) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:2013.

7.9. Saņēmēja bankas identifikācijas kods.

Norāda maksājuma saņēmēja bankas identifikācijas kodu (pārskatu sagatavojošās kredītiestādes identifikācijas kodu, ja maksājuma saņēmējs ir pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes loro korespondents)) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362:2014 vai citam formātam atbilstošu bankas identifikācijas kodu, ja maksājumā nav norādīts bankas identifikācijas kods, kas atbilst BIC/SWIFT formātam, piemēram, Fedwire Routing Number (FW), UK Domestic Sort Code (SC) u.c.

7.10. Valūtas kods.

Norāda maksājuma valūtas kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217:2015.

7.11. Maksājumu plūsmas virziens.

Norāda maksājumu, kas veikti vai saņemti, izmantojot loro korespondentkontu, plūsmas virzienu korespondentkontā:

Kredīts – ienākošie maksājumi pārskata periodā. K
Debets – izejošie maksājumi pārskata periodā. D

7.12. Kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsts kods.

Norāda kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166-1:2013.

7.13. Maksājumu skaits.

Norāda kredītiestādes loro korespondentkontā veikto un saņemto maksājumu skaitu pārskata periodā.

7.14. Summa.

Norāda kredītiestādes loro korespondentkontā veikto un saņemto maksājumu kopsummu, kura tiek pārrēķināta euro, attiecīgajā ārvalstu valūtas kontā. Maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķināmas euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma iegrāmatošanas dienā.

IV. Informācijas iesniegšanas kārtība

8. Informāciju atbilstoši noteikumu II nodaļas prasībām sagatavo katru mēnesi (pārskata periods – kalendārais mēnesis) par stāvokli katra mēneša pēdējā dienā un iesniedz Komisijai ne vēlāk kā 20 dienas pēc pārskata perioda beigām elektroniski XBRL (Extensible Business Reporting Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto taksonomiju, kas publicēta Komisijas mājaslapā (www.fktk.lv). Ja respondents pārskatus nevar sagatavot XBRL faila formātā, tos var iesniegt XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā, aizpildot Komisijas sagatavoto XLSX failu, kas publicēts Datu ziņošanas sistēmā (https://dati.fktk.lv). Informācijas tabulārā struktūra ir noteikta noteikumu 1.3. pielikumā.

9. Informāciju sagatavo saskaņā ar Komisijas 14.10.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi".

10. Ja Komisija konstatē, ka informācija sagatavota kļūdaini, par to tiek paziņots informācijas iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto informāciju iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas. Tādā gadījumā kredītiestāde informāciju sagatavo un iesniedz Komisijai atkārtoti. Par spēkā esošu tiek uzskatīts pēdējais kredītiestādes iesniegtais pārskats par attiecīgo pārskata periodu.

11. Ja kredītiestāde konstatē, ka tās iesniegtā informācija ir sagatavota kļūdaini, kredītiestāde par to nekavējoties paziņo Komisijai, norādot kļūdu rašanās iemeslu un termiņu, kādā tiks iesniegta labota informācija.

12. Konsultācijas par informācijas sagatavošanu un iesniegšanu sniedz Komisijas Atbilstības kontroles departaments un Informācijas tehnoloģiju daļa.

V. Noslēguma jautājumi

13. Noteikumi stājas spēkā 01.05.2018.

14. Kredītiestāde turpina iesniegt pārskatus, kas sagatavoti atbilstoši Komisijas 19.12.2013. normatīvo noteikumu Nr. 288 "Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie noteikumi" prasībām līdz 30.04.2018., pēdējo pārskatu sagatavojot par 2018. gada aprīļa mēnesi un iesniedzot Komisijai ne vēlāk kā 20 dienas pēc pārskata perioda beigām.

15. Kredītiestāde pirmo reizi informāciju saskaņā ar šo noteikumu prasībām iesniedz ne vēlāk kā 20.05.2018., sagatavojot datus atsevišķi par 2018. gada janvāri, februāri, martu un aprīli.

16. Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 19.12.2013. normatīvie noteikumi Nr. 288 "Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P. Putniņš
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
20.12.2017. normatīvajiem noteikumiem Nr. 208

(FKTK 06.02.2018. noteikumu Nr. 29 redakcijā)

M 01.00 (NT) NOSTRO - klientu maksājumu apgrozījums
Pozīcijas nosaukums

Iniciatora vai saņēmēja bankas nosaukums

Iniciatora vai saņēmēja bankas reģistrācijas valsts kods

Iniciatora vai saņēmēja bankas identifikācijas kods

Korespondentbankas nosaukums

Korespondentbankas reģistrācijas valsts kods

Korespondentbankas identifikācijas kods

Valūtas kods

Klientu maksājumu plūsmas virziens

Kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsts kods

Maksājumu skaits

Summa

Kredītiestādes LORO/VOSTRO korespondenta (kas iesaistīts maksājuma izpildes ķēdē) identifikācijas kods*

Pozīcijas kods

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

Noteikumu punkts, kas apraksta pozīcijas vērtības 6.1. punkts 6.2. punkts 6.3. punkts 6.4. punkts 6.5. punkts 6.6. punkts 6.7. punkts 6.8. punkts 6.9. punkts 6.10. punkts 6.11. punkts 6.14. punkts
Informācija                        
  *Ja informācija par iniciatora vai saņēmēja bankas nosaukumu nav pieejama, norāda ''-''. *Ja informācija par iniciatora vai saņēmēja bankas reģistrācijas valsts kodu nav pieejama, norāda ''-''. *Ja informācija par iniciatora vai saņēmēja bankas identifikācijas kodu nav pieejama, norāda ''-''.           *Ja maksājuma iniciators vai saņēmējs nav pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients, bet maksājums tiek veikts starp kredītiestādes loro korespondenta klientu vai trešās bankas klientu, kas veic maksājumu caur kredītiestādes loro korespondentu, tālākai izpildei caur pārskatu sagatavojošo kredītiestādi, un trešās bankas klientu, izmantojot kredītiestādes nostro korespondentbanku tīklu (un pretēji), t.i., pārskatu sagatavojošā kredītiestāde veic korespondentbankas funkciju un nodrošina naudas līdzekļu pārvedumu starp tās loro korespondenta klientu un/vai trešās bankas klientiem, norāda kredītiestādes loro korespondenta, kas iesaistīts maksājuma ķēdē, reģistrācijas valsts kodu.     *Ja maksājuma izpildē netiek iesaistīts kredītiestādes loro korespondents, norāda ''-''.
2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
20.12.2017. normatīvajiem noteikumiem Nr. 208
M 02.00 (VT) VOSTRO - klientu maksājumu apgrozījums

Pozīcijas nosaukums

Iniciatora bankas nosaukums*

Iniciatora bankas reģistrācijas valsts kods*

Iniciatora bankas identifikācijas kods*

LORO/VOSTRO korespondentbankas nosaukums

LORO/VOSTRO korespondentbankas reģistrācijas valsts kods

LORO/VOSTRO korespondentbankas identifikācijas kods

Saņēmēja bankas nosaukums*

Saņēmēja bankas reģistrācijas valsts kods*

Saņēmēja bankas identifikācijas kods*

Valūtas kods

Klientu maksājumu plūsmas virziens

Kredītiestādes klienta reģistrācijas vai izcelsmes valsts kods*

Maksājumu skaits

Summa

Pozīcijas kods

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Noteikumu punkts, kas apraksta pozīcijas vērtības 7.1. punkts 7.2. punkts 7.3. punkts 7.4. punkts 7.5. punkts 7.6. punkts 7.7. punkts 7.8. punkts 7.9. punkts 7.10. punkts 7.11. punkts 7.12. punkts 7.13. punkts 7.14. punkts
Informācija                            
  *Ja informācija par iniciatora bankas nosaukumu nav pieejama, norāda "-". *Ja informācija par iniciatora bankas reģistrācijas valsts kodu nav pieejama, norāda "-". *Ja informācija par iniciatora bankas identifikācijas kodu nav pieejama, norāda "-".       *Ja informācija par saņēmēja bankas nosaukumu nav pieejama, norāda "-". *Ja informācija par saņēmēja bankas reģistrācijas valsts kodu nav pieejama, norāda "-". *Ja informācija par saņēmēja bankas identifikācijas kodu nav pieejama, norāda "-".     *Ja maksājuma iniciators vai saņēmējs nav pārskatu sagatavojošās kredītiestādes klients (klients, kas nav kredītiestādes LORO korespondents), norāda "-".  
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
20.12.2017. normatīvajiem noteikumiem Nr. 208
M 03.00 (NB) NOSTRO - kontu atlikumi

Pozīcijas nosaukums

Korespondentbankas nosaukums

Korespondentbankas reģistrācijas valsts kods

Korespondentbankas identifikācijas kods

Valūtas kods

Pieejamais atlikums perioda beigās

Apgrūtinātais atlikums perioda beigās

Pozīcijas kods

010

020

030

040

050

060

Noteikumu punkts, kas apraksta pozīcijas vērtības 6.4. punkts 6.5. punkts 6.6. punkts 6.7. punkts 6.12. punkts 6.13. punkts
Informācija            
01.05.2018