Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2021. gada 19. augusta saistošos noteikumus Nr. 11 "Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem un materiālo palīdzību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.30

Liepājā 2017.gada 14.decembrī (prot. Nr.15, 17.§)
Par Liepājas pilsētas pašvaldības materiālo palīdzību atsevišķā situācijā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības materiālās palīdzības atsevišķā situācijā (turpmāk – materiālā palīdzība) apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt materiālo palīdzību.

2. Atsevišķa situācija šo noteikumu izpratnē ir situācija, kurā persona vai ģimene ir nonākusi objektīvu apstākļu dēļ, un tās risināšanai nepieciešams materiāls atbalsts, kuru nesaņemot pastāv risks būtiski pazemināties personas vai ģimenes dzīves kvalitātei.

3. Materiālo palīdzību ir tiesības saņemt personai vai ģimenei, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

4. Materiālo palīdzību piešķir Liepājas pilsētas domes Sociālo lietu komisija (turpmāk - Komisija) un izmaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests), pamatojoties uz Komisijas lēmumu.

5. Materiālās palīdzības maksimālais apmērs vienai personai vai ģimenei kalendārajā gadā ir valstī noteiktās minimālās algas apmērā.

6. Materiālās palīdzības saņemšanai persona Sociālajā dienestā vai Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Apmeklētāju pieņemšanas centrā iesniedz Komisijai adresētu iesniegumu un dokumentus, kas apliecina situācijas apstākļus un pamato materiālās palīdzības nepieciešamību.

7. Komisija izvērtē personas vai ģimenes, kura pieprasījusi materiālo palīdzību, situāciju, nepieciešamības gadījumā apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā un pieprasot informāciju no valsts un pašvaldības institūcijām vai citām personām, un pieņem lēmumu par materiālās palīdzības piešķiršanu un apmēru vai atteikumu piešķirt materiālo palīdzību.

8. Komisijas lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē. Liepājas pilsētas domes lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Saistošo noteikumu "Par Liepājas pilsētas pašvaldības materiālo palīdzību atsevišķā situācijā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLiepājas pilsētas domes Sociālo lietu komisijā vēršas Liepājas pilsētas iedzīvotāji ar iesniegumiem, lūdzot piešķirt materiālu atbalstu dažādās dzīves situācijās, kas pamatā ir saistīts ar iedzīvotāju zemiem ienākumiem, kā dēļ nav iespējams nodrošināt visus nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus vai citus pamatvajadzību nodrošināšanai nepieciešamos resursus, savukārt, nesaņemot šo atbalstu pastāv risks būtiski pazemināties personas vai ģimenes dzīves kvalitātei.

Komisija, izvērtējot šādas situācijas, lemj par materiālā atbalsta sniegšanu vai atteikumu sniegt atbalstu, piemērojot vienlīdzīgas attieksmes principu, tomēr, šāda atbalsta apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību ir nepieciešams noteikt pašvaldības saistošajos noteikumos.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts "Par Liepājas pilsētas pašvaldības materiālo palīdzību atsevišķā situācijā" (turpmāk – saistošo noteikumu projekts) nosaka, ka:

‒ materiālu palīdzību ir tiesības saņemt personai vai ģimenei, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un kura objektīvu apstākļu dēļ ir nonākusi situācijā, kuras risināšanai nepieciešams materiāls atbalsts, kuru nesaņemot pastāv risks būtiski pazemināties personas vai ģimenes dzīves kvalitātei;

‒ pabalsta maksimālais apmērs personai vai ģimenei ir līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram kalendārajā gadā;

‒ materiālo palīdzību, izvērtējot ģimenes (personas) situāciju, piešķir Liepājas pilsētas domes Sociālo lietu komisija, bet izmaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSociālā dienesta 2018.gada budžeta projektā materiālās palīdzības atsevišķā situācijā izmaksai plānoti 70000 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāPamatojoties uz saistošajiem noteikumiem, pašvaldībai būs iespējams sniegt materiālu atbalstu Liepājas pilsētas iedzīvotājiem atsevišķu situāciju risināšanai.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas domes Sociālo lietu komisija un Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Priekšlikumus projekta izstrādē ir sniegusi Liepājas pilsētas domes Sociālo lietu komisija.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
01.01.2018