Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 17.12.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 769

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 31. §)
Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība

1. Noteikumi nosaka Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" (turpmāk – fonda programma) finansēšanas, līdzekļu sadales un izmantošanas kārtību.

2. Fonda programmu finansē no valsts budžeta ieņēmumiem, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar nolēmumiem par konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu (finanšu līdzekļu un citas mantas) realizāciju vai citu līdzekļu realizāciju noziedzīgi iegūto līdzekļu vērtībā, ko budžetā ieskaita zvērināti tiesu izpildītāji un citas institūcijas (turpmāk – konfiscētie noziedzīgi iegūtie līdzekļi).

3. Valsts kase līdz saimnieciskā gada 20. aprīlim, 20. augustam un līdz saimnieciskā gada pēdējai dienai fonda programmas kontā pašu ieņēmumos ieskaita 50 procentus no attiecīgajā periodā valsts budžetā iemaksāto konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu summas, nepārsniedzot Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likuma (turpmāk – likums) 45. pantā noteikto maksimālo saimnieciskajā gadā novirzāmās summas apmēru.

4. Fonda programmas līdzekļi (turpmāk – līdzekļi) paredzēti finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanas pasākumiem un atbalsta sniegšanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Līdzekļus piešķir šo noteikumu 6. punktā minētajām institūcijām un Tieslietu ministrijai (turpmāk – līdzekļu pieprasītāji), izņemot līdzekļu pieprasītāja un saņēmēja nodarbināto atlīdzību.

4.1 Līdzekļus nepiešķir ilgtermiņa ieguldījumu uzturēšanas izdevumiem, izņemot gadījumus, kad tie nav atdalāmi no iegādes izmaksām.

(MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 196 redakcijā)

5. Šo noteikumu 4. punkts neattiecas uz Tieslietu ministrijas fonda programmas administrēšanas izdevumiem, kas tiek segti no fonda programmas kontā ieskaitītajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot 2,5 procentus no likuma 45. pantā noteiktā maksimālā saimnieciskajā gadā novirzāmās summas apmēra.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 831 redakcijā)

6. Ja fonda programmas kontā pieejamie līdzekļi pārsniedz 300 000 euro (ieskaitot iepriekšējo gadu atlikumu), Tieslietu ministrija nosūta uzaicinājumu tās noteiktajā termiņā iesniegt pieteikumu līdzekļu izmantošanai (turpmāk – pieteikums) šādām institūcijām:

6.1. Iekšlietu ministrijai;

6.2. prokuratūrai;

6.3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;

6.4. Finanšu ministrijai;

6.5. Izglītības un zinātnes ministrijai;

6.6. Labklājības ministrijai;

6.7. Veselības ministrijai.

7. Pieteikumā atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam norāda:

7.1. līdzekļu pieprasītāja nosaukumu;

7.2. līdzekļu saņēmēja nosaukumu un budžeta programmu vai apakšprogrammu;

7.3. pasākuma nosaukumu;

7.4. pasākuma mērķi atbilstoši likuma 45. pantam;

7.5. pasākuma pamatojumu un sasniedzamo rezultātu. Pamatojumā apraksta konkrēto problēmu un tās risinājumu, norādot risinājuma ietekmi uz finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanu un atbalsta sniegšanu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem;

7.6. finanšu rādītājus, plānotos izdevumus un finanšu avotu šo izdevumu segšanai, kā arī detalizētu plānoto izdevumu aprēķinu. Plānotos izdevumus norāda saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

7.7. plānoto pasākuma aktivitāšu īstenošanas laika grafiku pa mēnešiem no līdzekļu saņemšanas brīža;

7.8. informāciju par iepriekšējos trijos gados piešķirtajiem līdzekļiem identiska vai līdzīga pasākuma īstenošanai. Šādu informāciju sniedz arī par pasākumiem, kuriem valsts budžeta finansējums ir piešķirts kā prioritāriem pasākumiem.

8. Pasākuma īstenošanas termiņš nav ilgāks par 12 mēnešiem no līdzekļu saņemšanas dienas.

8.1 Tieslietu ministrija, pamatojoties uz līdzekļu pieprasītāja iesniegumu, var pieņemt lēmumu pagarināt pasākuma īstenošanas termiņu, ja aizkavētas piegādes vai preču vai pakalpojumu neatbilstošas kvalitātes dēļ līdzekļu saņēmējs nevar nodrošināt galīgā norēķina maksājumus pasākuma īstenošanas termiņā. Pasākuma īstenošanas termiņu var pagarināt ne vairāk kā par sešiem mēnešiem.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

9. Tieslietu ministrija viena mēneša laikā apkopo līdzekļu pieprasītāju pieteikumus un iesniedz tos izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Noziedzības novēršanas padomē. Tieslietu ministrija sagatavo ziņojumu par iepriekšējā periodā izlietotajiem līdzekļiem un sasniegtajiem rezultātiem un pievieno to apkopotajiem pieteikumiem.

9.1 Ja līdzekļu pieprasītāju iesniegtie pieteikumi daļēji atbilst fonda programmas mērķim vai to kopējā summa pārsniedz fonda programmas kontā pieejamos līdzekļus, Tieslietu ministrija vienojas ar līdzekļu pieprasītājiem par atbalstāmajiem un Noziedzības novēršanas padomei izskatīšanai iesniedzamajiem pasākumiem.

(MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 196 redakcijā)

10. Tieslietu ministrija divu nedēļu laikā pēc Noziedzības novēršanas padomes lēmuma pieņemšanas informē līdzekļu pieprasītājus un Finanšu ministriju par pieņemto lēmumu.

11. Atbilstoši Noziedzības novēršanas padomes lēmumam par atbalstītajiem pasākumiem Tieslietu ministrija un līdzekļu pieprasītāji savstarpēji saskaņo plānotos transfertus un iesniedz Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas izmaiņām normatīvajos aktos budžeta plānošanas jomā noteiktajā kārtībā.

12. Pēc apropriācijas palielināšanas līdzekļu pieprasītāji ne vēlāk kā divu nedēļu laikā informē Tieslietu ministriju par kontu Valsts kasē transferta pārskaitījumam.

13. Saimnieciskā gada beigās līdzekļu saņēmēju kontā esošo līdzekļu atlikumu var izmantot nākamajā saimnieciskajā gadā normatīvajos aktos budžeta izpildes jomā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā plānoto pasākuma izpildes termiņu.

14. Līdzekļu saņēmējs līdzekļus izmanto tikai Noziedzības novēršanas padomes lēmumā paredzētajiem mērķiem.

15. Mēneša laikā pēc pasākuma īstenošanas beigām līdzekļu pieprasītājs atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam iesniedz Tieslietu ministrijā līdzekļu izlietojuma pārskatu par katru pasākumu atsevišķi. Pārskatā norāda:

15.1. līdzekļu pieprasītāja nosaukumu;

15.2. līdzekļu saņēmēja nosaukumu un budžeta programmu vai apakšprogrammu;

15.3. pasākuma nosaukumu un līdzekļu piešķiršanas gadu;

15.4. pasākuma īstenošanai saņemto un izlietoto līdzekļu apmēru, iekļaujot arī līdzekļu atlikumu uz kārtējā gada 1. janvāri, kas radies, neizlietojot citam pasākumam piešķirtos līdzekļus;

15.5. vispārēju plānotā pasākuma aprakstu un sasniegtos rezultātus, kas ir izmērāmi (nav deklaratīvi), kā arī darbības rezultatīvos rādītājus, kas atbilst pieteikumā par līdzekļu izmantošanu iekļautajam, norādot plānoto un faktisko vērtību, kā arī skaidrojumu par novirzi no plāna, ja tā ir lielāka par 15 procentiem;

15.6. pieprasītos līdzekļus un veiktos izdevumus detalizēti par katru aktivitāti, kas atbilst pieteikumā par līdzekļu piešķiršanu iekļautajam, kā arī skaidrojumu, ja plānoto izdevumu apmērs kādai no aktivitātēm atšķiras no veikto izdevumu apmēra vairāk par 5 procentiem vai 1000 euro. Plānotos un veiktos izdevumus norāda saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

16. Pirms šo noteikumu 15. punktā minētā pārskata iesniegšanas līdzekļu pieprasītājs izvērtē līdzekļu izlietojuma atbilstību paredzētajam mērķim un apstiprina līdzekļu saņēmēja veiktos izdevumus.

17. Ja nākamajā saimnieciskajā gadā pēc pasākuma īstenošanas līdzekļu pieprasītājam nepiešķir finansējumu no fonda programmas cita pasākuma īstenošanai, līdzekļu pieprasītājs, gatavojot kārtējā gada valsts budžeta pieprasījumu, neizlietoto transferta atlikumu pārskaita fonda programmā normatīvajos aktos budžeta plānošanas jomā noteiktajā kārtībā.

18. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 769
Pieteikums Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" līdzekļu izmantošanai

Līdzekļu pieprasītājs

Ministrija/(cita centrālā valsts iestāde) Kods 

Līdzekļu saņēmējs

Ministrija/iestāde 
Budžeta programmas/apakšprogrammas kods/nosaukums
 

Pasākuma nosaukums

 

Pasākuma mērķis

finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošana  
atbalsta sniegšana noziedzīgos nodarījumos cietušajiem  

Vajadzīgo atzīmēt ar "x"

Pasākuma pamatojums un sasniedzamais rezultāts

 

Pasākuma īstenošanas laikā sasniedzamais rezultāts (izmērāms)

 

n + 1 gads

n + 2 gadi

n + 3 gadi

1. Darbības rezultāta nosaukums
Darbības rezultatīvais rādītājs Nr. 1

vērtība

vērtība

vērtība

Darbības rezultatīvais rādītājs Nr. 2

vērtība

vērtība

vērtība

   
2. Darbības rezultāta nosaukums
Darbības rezultatīvais rādītājs Nr. 1

vērtība

vērtība

vērtība

Darbības rezultatīvais rādītājs Nr. 2

vērtība

vērtība

vērtība

   

Finanšu rādītāji

Plānotie izdevumi kopā (euro) _____________Pasākuma īstenošanas periods (mēn.) _________
t. sk. sadalījumā pa finansēšanas avotiem:
 fonda programmas līdzekļi 
 iepriekšējā perioda atlikums no fonda programmas līdzekļiem 
 ministrijas/iestādes līdzekļi 

Detalizēts pieprasīto līdzekļu aprēķins (sadalot pa aktivitātēm un katrai norādot līdzekļu avotu)

Aktivitāte Nr. 1
Detalizēts aprēķins
Izdevumi, euro
(atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajai struktūrai)
līdzekļu avots
Aktivitāte Nr. 2
Detalizēts aprēķins
Izdevumi, euro
(atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajai struktūrai)
līdzekļu avots
  

KOPĀ

  

Ja nepieciešams, aprēķinu var pievienot kā pieteikuma pielikumu

Pasākuma īstenošanas laika grafiks

Aktivitāte/mēnesis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Aktivitāte Nr. 1            
            

Vajadzīgo atzīmēt ar "x"

Cita informācija

Ja iepriekšējos trijos gados ir piešķirti līdzekļi identiska vai līdzīga pasākuma finansēšanai (t. sk. kā prioritārais pasākums valsts budžetā):
Gads _________Piešķirtie līdzekļi (euro) _____________Izlietotie līdzekļi (euro) _____________
Īss pasākuma apraksts
 
Sasniegtais rezultāts
 
 
Ministrijas/(citas centrālās valsts iestādes) vadītājs   
 

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

 
Sagatavotājs    
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 
 
Tālrunis  
E-pasts  
Datums  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 769
Atskaite par Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" līdzekļu izlietošanu
  

Nr.

  
 

datums

   

Līdzekļu pieprasītājs

Ministrija/(cita centrālā valsts iestāde) Kods 

Līdzekļu saņēmējs

Ministrija/iestāde Reģistrācijas Nr. 
Juridiskā adrese 
 
Budžeta programmas/apakšprogrammas kods/nosaukums 
 
Pasākuma nosaukums 
 
Līdzekļu piešķiršanas gads  
 

Gads

Gads +1

KOPĀ

līdzekļu atlikums uz 1. janvāri

saņemti līdzekļi

izlietoti līdzekļi

līdzekļu atlikums uz 1. janvāri

izlietoti līdzekļi

saņemti līdzekļi*

izlietoti līdzekļi

līdzekļu atlikums

1

2

3

4 = 1 + 2 – 3

5

6 = 1 + 2

7 = 3 + 5

8 = 6 – 7

        

Piezīme. 1. * Saņemtos līdzekļus ailē "KOPĀ" norāda, iekļaujot arī sākotnējo atlikumu.

Plānotais pasākums un sasniegtais rezultāts

Plānotā pasākuma aprakstsSasniegtais rezultāts
  
 

Darbības rezultatīvā rādītāja nosaukums

Plānotais rādītājs pirmajā gadā

Faktiskais rādītājs

Skaidrojums par novirzi no plāna, ja tā ir lielāka par 15 %

Nr. 1…   
Nr. 2…   
…..   

Pieprasīto līdzekļu un veikto izdevumu detalizācija**

Nr.
p.k.

Aktivitātes nosaukums

Plānotie izdevumi
(atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajai struktūrai)

Izpilde
(atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajai struktūrai)

Skaidrojums, ja plānoto izdevumu apmērs atšķiras no veikto izdevumu apmēra vairāk par 5 % vai 1 000 euro

     
     
 

KOPĀ

   

Piezīme. 2. ** Norāda informāciju tikai par fonda programmas līdzekļiem.

Ministrijas/(citas centrālās valsts iestādes) vadītājs   
 

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts***)

 
Sagatavotājs    
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 
 
Tālrunis E-pasts Datums 

Piezīme. 3. *** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
17.12.2021