Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 752

Rīgā 2017. gada 12. decembrī (prot. Nr. 61 54. §)
Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi un piemaksu par vienlaikus vairāku adoptējamo bērnu aprūpi un uzraudzību
Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma
6.1 panta pirmo un trešo daļu, 15. panta pirmo daļu
un 17. panta pirmo un otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi (turpmāk – atlīdzība) un piemaksu par vienlaikus vairāku adoptējamo bērnu aprūpi un uzraudzību (turpmāk – piemaksa), atlīdzības un piemaksas apmēru un to pārskatīšanas kārtību, kā arī dokumentus, kādi iesniedzami, lai saņemtu atlīdzību un piemaksu.

2. Atlīdzības apmērs mēnesī personai, kura:

2.1. nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") un aprūpē bērnu neatkarīgi no bērna vecuma, ir vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam;

2.2. ir nodarbināta (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") un aprūpē bērnu, kas ir sasniedzis astoņu gadu vecumu, ir vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam;

2.3. ir nodarbināta un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, ja bērns nav sasniedzis astoņu gadu vecumu, ir 70 % no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (kalendāra gadā, kas beidzas gadu pirms tā gada, kurā tiek piešķirta atlīdzība);

2.4. ir nodarbināta un neatrodas ar tāda bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, kurš nav sasniedzis astoņu gadu vecumu, ir vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam;

2.5. strādā nepilnu darba laiku (ne vairāk par 20 stundām nedēļā) un aprūpē bērnu, kurš nav sasniedzis astoņu gadu vecumu, ir 70 % no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (kalendāra gadā, kas beidzas gadu pirms tā gada, kurā tiek piešķirta atlīdzība).

3. Piemaksas apmērs par katru nākamo bērnu ir vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam.

4. Atlīdzības un piemaksas apmēru pārskata pēc labklājības ministra ierosinājuma, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī, kā arī ņemot vērā valsts budžeta iespējas un Centrālās statistikas pārvaldes noteikto strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugumu.

5. Lai saņemtu atlīdzību un piemaksu, pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz pieprasījumu par atlīdzības un piemaksas piešķiršanu, norādot šādas ziņas:

5.1. atlīdzības un piemaksas pieprasītāja:

5.1.1. vārds, uzvārds;

5.1.2. personas kods;

5.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

5.1.4. tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai oficiālā elektroniskā adrese (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts);

5.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs (21 zīme);

5.2. bērna:

5.2.1. vārds, uzvārds;

5.2.2. personas kods;

5.3. pieprasītās atlīdzības un piemaksas veids (atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi).

6. Ja pieprasījumu par atlīdzības un piemaksas piešķiršanu iesniedz pilnvarotā persona, pieprasījumam pievieno pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.

7. Šo noteikumu 5. punktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, bet, ja nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, tad ar elektroniskā pasta starpniecību vai nosūtīt pa pastu.

8. Iesniedzot pieprasījumu atlīdzības un piemaksas piešķiršanai, var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tīmekļvietnē (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu.

9. Bāriņtiesa, kura pieņēmusi lēmumu par bērna nodošanu adoptētāju aprūpē, triju darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā par to paziņo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

10. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pieņem lēmumu par atlīdzības un piemaksas piešķiršanu, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par bērna nodošanu adoptētāju aprūpē un uzraudzībā un attiecīgās personas darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto informāciju, kas apliecina, ka attiecīgā persona nav nodarbināta, atrodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, vai darba devēja rakstisku izziņu par laikposmu, kurā atlīdzības un piemaksas pieprasītājam ir noteikts nepilns darba laiks (norādot stundu skaitu nedēļā).

11. Atlīdzību un piemaksu piešķir par laikposmu, kurā adoptējamais bērns atrodas adoptētāju aprūpē un uzraudzībā atbilstoši bāriņtiesas lēmumam.

12. Pieprasījumu par atlīdzības un piemaksas piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata mēneša laikā pēc tā saņemšanas un pieņem lēmumu par atlīdzības un piemaksas piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atlīdzību un piemaksu.

13. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atlīdzību un piemaksu šādos gadījumos:

13.1. pieprasītājs vai pieprasījuma saturs neatbilst Valsts sociālo pabalstu likumā un šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

13.2. pieprasītājs sniedzis nepatiesas ziņas;

13.3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā nav saņemta šo noteikumu 10. punktā minētā informācija, jo darba devējs to nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā;

13.4. zudis tiesiskais pamats atlīdzības un piemaksas piešķiršanai.

14. Par atlīdzības un piemaksas piešķiršanu vai par pamatotu atteikumu piešķirt atlīdzību un piemaksu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa informē pieprasītāju. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt atlīdzību un piemaksu, pieprasītāju informē rakstiski atbilstoši Administratīvā procesa likumam.

15. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa atlīdzību un piemaksu sāk izmaksāt nākamajā kalendāra mēnesī pēc atlīdzības piešķiršanas dienas.

16. Ja mainās faktiskie apstākļi un to rezultātā palielinās atlīdzības apmērs, tad atlīdzības apmēru pārskata ar dienu, kad notikusi faktisko apstākļu maiņa. Ja faktisko apstākļu maiņas rezultātā samazinās atlīdzības apmērs, tad atlīdzības apmēru pārskata ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad notikusi faktisko apstākļu maiņa.

17. Ja atlīdzības un piemaksas saņēmējam radušies apstākļi, kas varētu būt par pamatu atlīdzības un piemaksas izmaksas pārtraukšanai, personai ir pienākums triju darbdienu laikā par to paziņot jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai.

18. Ja bāriņtiesa pieņem lēmumu izbeigt bērna uzturēšanos adoptētāja aprūpē un uzraudzībā, bāriņtiesa triju darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā par to paziņo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

19. Ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas vainas dēļ atlīdzības un piemaksas saņēmējam atlīdzība un piemaksa nav izmaksāta noteiktajā termiņā, attiecīgo summu viņam izmaksā nākamajā kalendāra mēnesī pēc dienas, kad konstatēta pieļautā kļūda.

20. Atlīdzības un piemaksas saņēmēja vainas dēļ nepamatoti saņemto atlīdzības un piemaksas summu atlīdzības saņēmējs atmaksā labprātīgi vai tā tiek ieturēta no tiem valsts sociālajiem pabalstiem, kas personai izmaksājami nākamajos mēnešos un no kuriem atļauts izdarīt ieturējumus.

21. Atlīdzības un piemaksas izmaksu pārtrauc ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama atlīdzības un piemaksas izmaksa (izņemot gadījumu, ja atlīdzības un piemaksas piešķiršanas laikā jau bijis zināms atlīdzības un piemaksas pārtraukšanas termiņš).

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1534 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203. nr.; 2010, 77. nr.; 2011, 175. nr.; 2013, 148. nr.; 2016, 245. nr.).

23. Šo noteikumu 5. un 7. punktā noteiktais regulējums par oficiālās elektroniskās adreses lietošanu stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

24. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministra vietā –
veselības ministre Anda Čakša
01.01.2018