Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr. 622

Rīgā 2017. gada 17. oktobrī (prot. Nr. 51 1. §)
Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtība, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par aviāciju" 29. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi. Noteikumi neskar citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz lidlauku izmantošanu, tai skaitā attiecīgu līgumu slēgšanu par lidlauku izmantošanu.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. alternatīvie drošības pasākumi – pasākumu kopums, kas ļauj atkāpties no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulā (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002, noteiktajiem drošības pasākumiem;

2.2. militārās aviācijas gaisa kuģa personāls – fiziskās personas, kas atrodas militārās aviācijas gaisa kuģī tā lidojuma laikā, izņemot militārās aviācijas gaisa kuģa apkalpi;

2.3. militārās aviācijas gaisa kuģa personāla bagāža – militārās aviācijas gaisa kuģa personāla personīgās lietas un dienesta vai darba vajadzībām nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums, kas militārās aviācijas gaisa kuģa lidojuma laikā ir piesaistīts konkrētai personai;

2.4. militārā krava – munīcija, bruņojums, speciālie līdzekļi un tehnika, kas nodota pārvadāšanai ar militārās aviācijas gaisa kuģi, lietošanai ārvalstu bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, kā arī valsts krava, kas tiek pārvadāta ar militārās aviācijas gaisa kuģi;

2.5. pavadošās personas – personas, kas neatrodas militārās aviācijas gaisa kuģī lidojuma laikā, bet var atrasties civilās aviācijas lidlaukā, lai nodrošinātu militārās aviācijas gaisa kuģa lidojuma organizēšanu un apkalpošanu.

3. Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi civilās aviācijas lidlaukus izmanto saskaņā ar civilās aviācijas lidlauku ekspluatācijas nosacījumiem. Civilās aviācijas gaisa kuģi Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto saskaņā ar Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlauku ekspluatācijas nosacījumiem.

II. Civilās aviācijas lidlauku izmantošana militārās aviācijas gaisa kuģu vajadzībām

4. Civilās aviācijas lidlauku izmantošanu militārās aviācijas gaisa kuģu vajadzībām organizē Nacionālie bruņotie spēki (turpmāk – lidojumu organizators).

5. Lidojumu organizators:

5.1. nosaka atbildīgās amatpersonas, kuras organizē militārās aviācijas gaisa kuģu un to personāla apkalpošanu civilās aviācijas lidlaukā;

5.2. nodrošina, ka šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētās atbildīgās amatpersonas ir apmācītas saskaņā ar Komisijas 2015. gada 5. novembra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā, pielikuma 11.2.2. punkta prasībām un ir saņēmušas pastāvīgo attiecīgā civilās aviācijas lidlauka caurlaidi;

5.3. noslēdz sadarbības līgumu par militārās aviācijas gaisa kuģu apkalpošanu ar tā civilās aviācijas lidlauka administrāciju, kuru izmanto vai plāno izmantot militārās aviācijas gaisa kuģi, un informē par to Civilās aviācijas aģentūru.

6. Ja civilās aviācijas lidlauku, no kura veic gaisa pārvadājumus, plāno izmantot militārās aviācijas gaisa kuģu vajadzībām, tad izmantošanu militārās aviācijas gaisa kuģu vajadzībām plāno ārpus civilās aviācijas lidlauka gaisa satiksmes plūsmas un lidlauka noslogotākajiem periodiem.

7. Lidojumu organizators ne vēlāk kā 48 stundas pirms militārās aviācijas gaisa kuģa lidojuma iesniedz civilās aviācijas lidlauka administrācijai pieteikumu (pielikums), ja:

7.1. militārās aviācijas gaisa kuģi civilās aviācijas lidlauku izmanto šādiem mērķiem:

7.1.1. plānotiem militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumiem;

7.1.2. militārās aviācijas gaisa kuģu mācību lidojumiem;

7.1.3. militārās kravas un militārās aviācijas gaisa kuģa personāla pārvadājumiem;

7.2. militārās aviācijas gaisa kuģa personālam, tā bagāžai, militārajai kravai un pavadošajām personām nepieciešams piemērot šādus alternatīvos drošības pasākumus:

7.2.1. atbrīvojumu no piekļuves kontroles;

7.2.2. atbrīvojumu no drošības pārbaudes;

7.2.3. īpašo drošības pārbaužu piemērošanu.

8. Ja nepieciešama steidzama rīcība, šo noteikumu 7. punktā minētā pieteikuma iesniegšanas laiku var samazināt līdz laikam, par kuru lidojumu organizators ir vienojies ar attiecīgā civilās aviācijas lidlauka administrāciju.

9. Militārās aviācijas gaisa kuģa virszemes apkalpošanu (bagāžas apstrādi, apkalpošanu uz perona, ienākošo, izejošo un tranzīta kravu un pasta fizisko pārkraušanu posmā starp lidostas termināli un gaisa kuģi, gaisa kuģa bagāžas iekraušanas kontroli, informācijas apmaiņu un sakaru nodrošināšanu) civilās aviācijas lidlaukā, attiecībā uz kuru piemēro normatīvos aktus, kas nosaka kārtību, kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum, nodrošina komersants, kurš attiecīgajā civilās aviācijas lidlaukā ir tiesīgs sniegt minētos virszemes apkalpošanas pakalpojumus.

10. Militārās aviācijas gaisa kuģa virszemes apkalpošanu, kas nav minēta šo noteikumu 9. punktā, vai militārās aviācijas gaisa kuģa virszemes apkalpošanu civilās aviācijas lidlaukā, attiecībā uz kuru nepiemēro normatīvos aktus, kas nosaka kārtību, kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum, nodrošina lidojumu organizators vai komersants, kurš attiecīgajā civilās aviācijas lidlaukā ir tiesīgs sniegt attiecīgos virszemes apkalpošanas pakalpojumus.

11. Ja militārās aviācijas gaisa kuģa virszemes apkalpošanas pakalpojumu vēlas saņemt no komersanta, kas nav civilās aviācijas lidlauka ekspluatants, lidojumu organizators šo noteikumu 7. punktā minēto pieteikumu papildus iesniedz attiecīgajam komersantam.

12. Militārās kravas apkalpošanu nodrošina lidojumu organizators vai oficiālais kravu aģents, kura aviācijas drošības programmā ir iekļauta sadaļa par militārās kravas apkalpošanu, un tā ir apstiprināta Civilās aviācijas aģentūrā.

13. Ja militārās aviācijas gaisa kuģī atrodas bīstamās vielas vai izstrādājumi, kas minēti 1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 18. pielikumā un Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas dokumentā "Tehniskās instrukcijas bīstamu izstrādājumu drošai pārvadāšanai pa gaisu" (Doc 9284), tā virszemes apkalpošanas pakalpojumus nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtību.

14. Virszemes apkalpošanas pakalpojumu sniegšanai militārās aviācijas gaisa kuģus ir atļauts novietot civilās aviācijas lidlauka norobežotajās zonās.

15. Šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētos alternatīvos drošības pasākumus piemēro attiecībā uz militārās aviācijas gaisa kuģa personālu, tā bagāžu un militāro kravu, kas izlido no Latvijas Republikas civilās aviācijas lidlauka, kā arī uz pavadošajām personām.

16. Šo noteikumu 7.2.2. un 7.2.3. apakšpunktā minētos alternatīvos drošības pasākumus attiecina uz civilās aviācijas lidlaukiem, no kuriem tiek veikti gaisa pārvadājumi.

17. Lidojumu organizators nosaka alternatīvos drošības pasākumus, kādus piemēro militārās aviācijas gaisa kuģa personālam, tā bagāžai, militārajai kravai un pavadošajām personām.

18. Civilās aviācijas lidlauka administrācija sadarbībā ar lidojumu organizatoru nodrošina, ka militārās aviācijas gaisa kuģa personāls, tā bagāža un pavadošās personas tiek nogādātas līdz militārās aviācijas gaisa kuģim, nošķirot no civilās aviācijas gaisa kuģu pasažieriem, apkalpes un civilās aviācijas lidlauka personāla, kas nav iesaistīts militārās aviācijas gaisa kuģa apkalpošanā.

19. Lidojumu organizators nodrošina, ka no drošības pārbaudes atbrīvotais militārās aviācijas gaisa kuģa personāls un pavadošās personas ir informētas par civilās aviācijas lidlauka aviācijas drošības procedūrām un garantē to ievērošanu, tādējādi neradot apdraudējumu civilās aviācijas drošībai.

20. Lidojumu organizators nodrošina, ka militārās aviācijas gaisa kuģa personāla bagāžai un militārajai kravai no tās nokomplektēšanas brīža līdz iekraušanai militārās aviācijas gaisa kuģī nav piekļuvušas trešās personas.

21. Civilās aviācijas lidlauka īpašā drošības pārbaude ir:

21.1. atvieglotā civilās aviācijas lidlauka drošības pārbaude – bagāžas un virsdrēbju pārbaude ar rentgena caurskates iekārtu;

21.2. pastiprinātā civilās aviācijas lidlauka drošības pārbaude – lidojumu organizators nosaka, kādus papildu drošības pasākumus ir nepieciešams veikt.

III. Militārās aviācijas lidlauku izmantošana civilās aviācijas gaisa kuģu vajadzībām

22. Civilās aviācijas gaisa kuģi Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus var izmantot, ja tie atbilst civilās aviācijas lidlauku ekspluatācijas nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka civilās aviācijas darbību. Civilās aviācijas gaisa kuģi Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus var izmantot gaisa pārvadājumiem, ja Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlauki vai to daļas un iekārtas, ko izmanto šādu pārvadājumu apkalpošanai, atbilst civilās aviācijas gaisa kuģu ekspluatācijas nosacījumiem saskaņā ar Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regulas (EK) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģa ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, IV pielikuma B apakšsadaļā noteiktajām prasībām.

23. Informāciju, kas civilās aviācijas gaisa kuģiem nepieciešama Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlauku izmantošanai, Aizsardzības ministrija pēc saskaņošanas ar valsts aģentūru "Civilās aviācijas aģentūra" iesniedz Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrībai publicēšanai dokumentā "Aeronavigācijas informācijas publikācija".

24. Gaisa kuģi, kuriem draud briesmas vai kuri ir briesmās, vai kuri ir cietuši nelaimes gadījumā, var izmantot jebkuru lidlauku Latvijas Republikas teritorijā.

25. Ja sporta biedrība aktīvi darbojas civilās aviācijas sporta jomā un organizē jauniešu izglītošanu un atpūtu vai sadarbojas ar Jaunsardzes un informācijas centru, tad sporta biedrība bez maksas izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus civilās aviācijas sporta un aviācijas propagandas pasākumiem saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Aizsardzības ministriju, un normatīvajiem aktiem, kas regulē civilās aviācijas sporta jomu, sedzot tikai to pakalpojumu izmaksas, kurus sniedz Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlauku dienesti. Par sporta biedrības aktīvu darbību aviācijas jomā uzskata vismaz vienu no šādiem kritērijiem:

25.1. sporta biedrība kalendāra gadā nodrošina ne mazāk kā 500 lēcienu ar izpletni;

25.2. sporta biedrība kalendāra gadā veic lidojumus vismaz 30 stundu apjomā;

25.3. sporta biedrība kalendāra gadā ir pārstāvējusi valsti vismaz vienās starptautiskās civilās aviācijas sporta sacensībās.

26. Pirms šo noteikumu 25. punktā minētā līguma noslēgšanas:

26.1. sporta biedrība iesniedz rakstisku iesniegumu Aizsardzības ministrijā. Iesniegumā norāda Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlauku, kuru sporta biedrība vēlas izmantot, un lidlauka izmantošanas termiņu. Iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

26.1.1. statūti;

26.1.2. reģistrācijas apliecība;

26.1.3. to sporta biedrības biedru saraksts, kuri darbosies Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukā. Sarakstā norāda biedra vārdu, uzvārdu un personas kodu;

26.1.4. dokumentus, kas apstiprina vismaz vienu no šo noteikumu 25. punktā minētajiem kritērijiem;

26.2. Aizsardzības ministrija pēc šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas pieprasa valsts drošības iestāžu viedokli par sporta biedrību un sagatavo līgumu par Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlauka izmantošanu. Līgumā nosaka sporta biedrības pienākumus, tiesības un atbildību attiecībā uz Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlauka izmantošanu.

IV. Noslēguma jautājumi

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006. gada 18. jūlija noteikumus Nr. 587 "Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 114. nr.; 2007, 33. nr.; 2009, 204. nr.; 2016, 21. nr.).

28. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 17. oktobra
noteikumiem Nr. 622
Pieteikums militārās aviācijas gaisa kuģa virszemes apkalpošanas pakalpojumu saņemšanai un alternatīvo pasākumu piemērošanai civilās aviācijas lidlaukā
1. Informācija par militārās aviācijas gaisa kuģa (turpmāk – gaisa kuģis) lidojumu

Information about military aviation aircraft (hereafter – aircraft) flight

1.1. lidojuma mērķis/ flight purpose

1.2. gaisa kuģa veids un tips/ aircraft's kind and type

1.3. gaisa kuģa plānotais nosēšanās laiks/ aircraft's sceduled arrival time

1.4. gaisa kuģa plānotais izlidošanas laiks/ aircraft's sceduled departure time

1.5. gaisa kuģa lidojuma pasūtītājs/ aircraft's flight customer

1.6. virszemes apkalpošanas pakalpojumu sniedzējs/ ground handling service provider

2. Pavadošās personas, kas nodrošinās gaisa kuģa/personāla/kravas apkalpošanu kontrolējamā teritorijā (amats, vārds, uzvārds)

Accompanying persons who will ensure servicing of the aircraft/staff/cargo in the airside (position, name, surname)

3. Lidojuma organizatora atbildīgā amatpersona, kas organizē un koordinē lidojuma apkalpošanu (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs)*

The responsible official of the organiser of the flight who organises and co-ordinates flight servicing (position, name, surname, telephone number)

4. Gaisa kuģa lidojuma pasūtītāja atbildīgā amatpersona, kas piesakās lidojumu organizatoram (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts)*

The responsible official of the aircraft's flight customer who submits an application to the organiser of the flight (position, name, surname, telephone number, email)

5. Gaisa kuģa personāla skaits:     Ielido/ Arrive ☐   Izlido/ Depart ☐   Tranzītā/ Transit ☐

Number of aircraft's staff:

Gaisa kuģa personāla saraksts pielikumā    ☐  IR/ Yes    ☐  NAV/ No

A list of aircraft's staff has been annexed

6. To transportlīdzekļu valsts numuri, kuriem nepieciešams iebraukt kontrolējamā teritorijā (atzīmēt ar X, ja transportlīdzeklim ir vajadzīga viesu transportlīdzekļa caurlaide)

Registration numbers of vehicles requiring access to the airside part of the Airport (mark X, if the vehicle needs a visitor’s vehicle pass)

7. Informācija par nepieciešamo drošības pārbaudes procedūru

Information about the security screening procedure required

7.1. Atbrīvot no drošības pārbaudes:

Exempt the following from security screening:

☐ personālu/ staff

☐ pavadošās personas/ accompanying persons

☐ rokas bagāžu/ cabin baggage

☐ pieteikto transportu/ vehicles

7.2. Nodrošināt īpašo drošības pārbaudes procedūru:

Ensure the special security screening procedure:

☐ atvieglotā pārbaude/ preferential screening

☐ pastiprinātā pārbaude/ enhanced screening

(prasību apraksts/ description of requirements)

8. Informācija par bruņojumu vai dienesta ieročiem (norādīt veidu un skaitu)

Information regarding armament or service firearms (specify the type and amount)

9. Informācija par kravu, ja tāda ir (norādīt kravas kopējo svaru, gabarītus, vienību skaitu. Vienību skaitu var nenorādīt, ja militārās kravas iekraušanu vai izkraušanu nodrošina lidojumu organizators)

Information regarding cargo (if any) (specify the total weight, dimensions of cargo, number of units. It is permitted not to specify the number of units, if loading or unloading of military cargo is ensured by the flight organiser)

10. Informācija par bīstamām vielām un izstrādājumiem gaisa kuģī (norādīt bīstamās vielas un izstrādājumus vai pievienot sarakstu)

Information regarding hazardous substances and products on board of the aircraft (specify the hazardous substances and products or annex a list)

11. Amatpersona, kas atbildīga par bīstamo vielu un izstrādājumu apkalpošanu (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs)

The official responsible for servicing hazardous substances and products (position, name, surname, telephone number)

12. Citas norādes par gaisa kuģa personāla, bagāžas un/vai kravas apkalpošanu (norādīt, ja gaisa kuģa apkalpošanai ir nepieciešamas papildu tehnoloģiskās iekārtas un/vai aprīkojums)

Other information about servicing aircraft's staff, baggage and/or cargo (specify if any additional technological devices and/ or equipment is needed to service the aircraft)

Piezīme/Remark * Pēdējā brīža izmaiņas. Atbildīgā amatpersona var veikt nebūtiskas izmaiņas pieteikumā esošajā informācijā/ Last minute changes. The responsible official can submit minor changes to the information contained in the application.

Lidojuma organizators garantē, ka pieteikumā minētās personas, kuras lūgts atbrīvot no drošības pārbaudes, neradīs apdraudējumu civilās aviācijas drošībai.
The organiser of the flight guarantees that the persons specified in the application, who are requested to be exempted from security screening, will not pose risk to civil aviation security.

Lidojuma organizators apņemas ievērot drošības procedūras, kas noteiktas civilās aviācijas lidlaukā, kurā notiek lidojuma apkalpošana.
The organiser of the flight undertakes to comply with the security procedures of the relevant civil aviation aerodrome where the flight is organised.

 

(lidojuma organizatora pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts/
position, name, surname, signature of the person authorised by the authority organising the flight)

20__. gada __. ______________

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
01.01.2018