Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 6

Ventspilī 2017. gada 18. augustā (prot. Nr. 13, 7. §)
Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu un Vispārējās izglītības
likuma
26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Izglītības iestāde).

2. Bērnu reģistrāciju uzņemšanai Izglītības iestādēs, bērnu nodrošināšanu ar vietu Izglītības iestādēs un Izglītības iestādes maiņu nodrošina pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde" (turpmāk – Pārvalde).

3. Uz vietu Izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei var pretendēt bērns no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai. Pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā Izglītības iestādē.

4. Pirmsskolas izglītības programmas apguve Izglītības iestādē sākas kārtējā gada 1. septembrī. Pārvaldei ir tiesības vasaras mēnešos pārtraukt pedagoģisko procesu Izglītības iestādēs no četrām līdz astoņām nedēļām. Pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā nepieciešamības gadījumā, pēc iespējas, Pārvalde bērnam nodrošina vietu citā Izglītības iestādē.

II. Pieteikumu reģistrēšanas kārtība

5. Lai bērnu reģistrētu uzņemšanai Izglītības iestādē, bērna vecāki vai persona, kas realizē bērna aizgādību (turpmāk – bērna likumiskais pārstāvis), iesniedz pieteikumu (1.pielikums). Pieteikumu bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs iesniegt no brīža, kad bērnam izsniegta dzimšanas apliecība. Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu.

6. Pieteikumu viens no bērna vecākiem aizpilda un iesniedz Pārvaldē personīgi vai elektroniski, aizpildot pieteikumu portālā www.epakalpojumi.lv. Persona, kas realizē bērna aizgādību, pieteikumu aizpilda un iesniedz Pārvaldē personīgi.

7. Iesniedzot pieteikumu klātienē, bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un nepieciešamības gadījumā – bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona, tā papildus uzrāda pilnvaru.

8. Pieteikumam par vietu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē vai speciālajā pirmsskolas izglītības grupā nepieciešamības gadījumā pievieno valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopiju.

9. Visi pieteikumi to saņemšanas secībā tiek reģistrēti Ventspils pilsētas pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei (turpmāk – Reģistrs) saskaņā ar bērna likumiskā pārstāvja sniegto informāciju.

10. Komplektējot grupas, ar vietu izvēlētajā Izglītības iestādē nodrošina rindas kārtībā, ievērojot šādu prioritāro secību:

10.1. Izglītības iestādē mācās (un turpinās mācīties) bērna brālis vai māsa (audžuģimenē ievietotam vai aizbildnībā esošam bērnam – aizbildņa vai audžuģimenē dzīvojošs bērns), ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš iepriekšējā gada 31. decembra;

10.2. Izglītības iestādē mācās (un turpinās mācīties) bērna brālis vai māsa (audžuģimenē ievietotam vai aizbildnībā esošam bērnam – aizbildņa vai audžuģimenē dzīvojošs bērns), ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

10.3. Izglītības iestādē strādā kāds no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, ja bērna un šī likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

10.4. bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš iepriekšējā gada 31. decembra;

10.5. bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

10.6. bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

10.7. ne bērna, ne bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

11. Noteikumu 10. punktā minētās informācijas aktualitāte tiek pārbaudīta uz attiecīgā gada 1. maiju (uz pretendentu saraksta veidošanas brīdi).

12. Līdz vietas piešķiršanai Izglītības iestādē bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamajām Izglītības iestādēm vai laiku (mācību gadu), kad bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības programmas apguvei Izglītības iestādē, saglabājot pieteikuma pirmreizējās reģistrācijas datumu, kā arī atsaukt pieteikumu (2. pielikums), iesniedzot attiecīgu iesniegumu personīgi vai elektroniski.

13. Pieteikumu ārpuskārtas gadījumā (3. pielikums) izskata un lēmumu pieņem Pārvaldes vadītājs attiecībā uz bērnu, kuru likumiskajam pārstāvim Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu iekārtot Izglītības iestādē ārpus kārtas.

14. Pieteikumu par bērna reģistrēšanu uzņemšanai Izglītības iestādēs, kuras papildus pamatizglītības un vidējās izglītības programmām īsteno pirmsskolas izglītības programmas, bērna likumiskie pārstāvji iesniedz attiecīgajā Izglītības iestādē.

III. Bērnu uzņemšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs

15. Izglītības iestādes vadītājs no 1. maija līdz 15. maijam, atbilstoši brīvo vietu skaitam Izglītības iestādē kārtējā mācību gadā, saskaņā ar Reģistra datiem, ievērojot Noteikumu 10. un 11. punktā minēto, izveido pretendentu sarakstu un informē pretendējošā bērna likumisko pārstāvi par iespēju bērnu uzņemt Izglītības iestādē no 1. septembra, kā arī nepieciešamo dokumentu iesniegšanu saskaņā ar Noteikumu 17. punktu.

16. Pretendentu sarakstā uz vietu Izglītības iestādē iekļauj bērnus, kuriem uz attiecīgā gada 1.septembri būs apritējis vismaz pusotrs gads vai ir sasniegts cits attiecīgajā Izglītības iestādē noteiktais uzņemšanas vecums.

17. Lai bērnu uzņemtu Izglītības iestādē, bērna likumiskais pārstāvis 15 darba dienu laikā no Noteikumu 15. punktā minētās informācijas saņemšanas brīža iesniedz Izglītības iestādē šādus dokumentus:

17.1. iesniegumu (4. pielikums);

17.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u);

17.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu (ja bērns apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu);

17.4. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.

18. Reģistrētais pieteikums tiek anulēts, ja bērna likumiskais pārstāvis pēc Izglītības iestādes atgādinājuma Noteikumu 17. punktā noteiktajā termiņā Izglītības iestādē neiesniedz Noteikumu 17. punktā minētos dokumentus vai atsauc pieteikumu. Šādā gadījumā Izglītības iestāde nosūta nākamā pretendenta rindā uz vietu Izglītības iestādē likumiskajam pārstāvim paziņojumu par bērna iekļaušanu pretendentu sarakstā.

19. Pēc Noteikumu 17. punktā minēto dokumentu saņemšanas Izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē, norādot izglītības programmu, kuru bērns apgūs, un reģistrē bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē kā izglītojamo.

20. Uzsākot apmeklēt Izglītības iestādi, Izglītības iestāde ar bērna likumisko pārstāvi slēdz līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (5. pielikums).

21. Gadījumā, ja pieteikto bērnu nevar nodrošināt ar vietu bērna likumiskā pārstāvja izvēlētajā Izglītības iestādē līdz 1. septembrim, Pārvalde, konsultējoties ar bērna likumisko pārstāvi, koordinē vietas piešķiršanu citā bērna dzīvesvietai tuvākajā Izglītības iestādē, kurā ir brīvas vietas, vai saglabā bērna reģistrāciju rindā uz vietu izvēlētajā Izglītības iestādē.

22. Izglītības iestādes vadītājs līdz katra mēneša piektajam datumam informē Pārvaldi par brīvajām vietām visās vecuma grupās, papildus bērnu uzņemšanai.

23. Nepieciešamības gadījumā bērna likumiskais pārstāvis var iesniegt Pārvaldē iesniegumu (6. pielikums) par vietas maiņu pirmsskolas izglītības programmas apguvei bērnam no vienas Izglītības iestādes uz citu. Iesniegumi tiek reģistrēti iesniegšanas secībā, un Pārvalde iespēju robežās nodrošina vietas maiņu.

24. Vispārējās izglītības likuma noteiktajos gadījumos pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu. Lai saīsinātu vai pagarinātu programmas apguvi bērnam par vienu gadu, bērna likumiskais pārstāvis līdz attiecīgā gada 30. aprīlim iesniedz Izglītības iestādes vadītājam iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

IV. Bērna atskaitīšana no Izglītības iestādes

25. Bērnu no Izglītības iestādes atskaita, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas adresēts Izglītības iestādes vadītājam, vai kādā no Noteikumu 26. punktā minētajiem gadījumiem.

26. Izglītības iestādes vadītājs atskaita bērnu no Izglītības iestādes gadījumos, ja:

26.1. bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu citā Izglītības iestādē;

26.2. bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;

26.3. bērns Izglītības iestādi bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis ilgāk par vienu mēnesi, vai trīs mēnešu periodā Izglītības iestādes apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām;

26.4. sistemātiski netiek ievēroti Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi.

27. Par attaisnojošu iemeslu Noteikumu 26.3. apakšpunkta izpratnē uzskatāma:

27.1. bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa;

27.2. Izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukums vasaras mēnešos.

28. Pirms Noteikumu 26.3. un 26.4. apakšpunkta piemērošanas Izglītības iestādes vadītājs rakstiski brīdina bērna likumisko pārstāvi, dodot termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai par radušos situāciju. Noteikumu 26.3. un 26.4. apakšpunkts tiek piemērots, izvērtējot bērna likumiskā pārstāvja sniegtos paskaidrojumus. Ja paskaidrojumi netiek iesniegti, Izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs rīkoties atbilstoši Noteikumu 29. punktam.

29. Par bērna atskaitīšanu Izglītības iestādes vadītājs informē Pārvaldi un pieņem lēmumu, ko paziņo bērna likumiskajam pārstāvim likumā noteiktā kārtībā. Trīs dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā Izglītības iestādes vadītājs veic izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmā.

V. Lēmuma vai faktiskās rīcības apstrīdēšana

30. Izglītības iestādes vadītāja pieņemto lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Pārvaldes vadītājam.

31. Pārvaldes faktisko rīcību attiecībā uz Reģistra vešanu var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram.

VI. Noslēguma jautājums

32. Noteikumu 6. punktā noteiktā elektroniskā pieteikuma aizpildīšana portālā www.epakalpojumi.lv piemērojama ar 2017. gada 1. decembri.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks sadarbības jautājumos G. Blumbergs
1. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2017. gada 18. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 6

Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds

 

Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis

 
Vēlos saņemt informāciju elektroniski  
e-pasts:  

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt ,
 bērna vārds, uzvārds
personas kods   
dzimšanas datums______. ______. __________. 
 (datums, mēnesis, gads) 
Bērna deklarētās dzīvesvietas adrese 
pirmsskolas izglītības programmas apguvei Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:
Pirmsskolas izglītības iestāde

 

(Ar ciparu atzīmēt ne vairāk kā trīs vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā)

Adrese
   
   
   

Vieta Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama ____________ mācību gadā.

Esmu informēts, ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Ventspils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2017. gada 18. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

Datums: _____/_____/______

Paraksts, atšifrējums _____________________________

Informācijai – Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils Izglītības pārvalde" pirmsskolas metodiķe: 63601225, mājaslapa: vip.ventspils.lv

2. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2017. gada 18. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 6
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis 

Iesniegums pieteikuma atsaukšanai pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Lūdzu atsaukt pieteikumu Nr. 
par manas meitas/ dēla 
 bērna vārds, uzvārds
personas kods   
dzimšanas datums______. ______. __________. 
 (datums, mēnesis, gads) 

reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmas apguvei Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2017. gada 18. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

Datums ______/_____/_____________

Paraksts, atšifrējums __________________________

3. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2017. gada 18. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 6
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis 
  
Vēlos saņemt informāciju elektroniski  
e-pasts:  

IESNIEGUMS vietas piešķiršanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas

Lūdzu piešķirt vietu ārpus kārtas pirmsskolas izglītības programmas apguvei Ventspils pilsētas
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 
 iestādes nosaukums
manam dēlam/ meitai 
 bērna vārds, uzvārds
personas kods   
dzimšanas datums______. ______. __________. 
 (datums, mēnesis, gads) 
deklarētās dzīvesvietas adrese 
Pamatojums 
  

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldības 2017. gada 18. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

Datums _____/_____/_______________

Paraksts, atšifrējums ____________________________________

Informācijai – Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils Izglītības pārvalde" pirmsskolas metodiķe: 63601225, mājaslapa: vip.ventspils.lv

4. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2017. gada 18. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 6

Ventspils pilsētas pašvaldības

 

pirmsskolas izglītības iestādes

 
  iestādes nosaukums
 vadītājai 
  vārds, uzvārds
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis 

Iesniegums
bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu 
personas kods   
dzimšanas datums______. ______. __________. 
 (datums, mēnesis, gads) 
deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss 

pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

Datums _____/_____/_______________

Paraksts, atšifrējums ____________________________________

5. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2017. gada 18. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 6
LĪGUMS
Par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

Ventspilī

20____.gada "____"___________ Nr. ___________

Ventspils pilsētas pašvaldības, turpmāk – Pašvaldība, pirmsskolas izglītības iestāde "____________________", reģ. Nr. ______________________, adrese: __________________________________, Ventspilī, LV–______, turpmāk – Iestāde, tās vadītājas ___________________________ personā, kura darbojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses, un
 , , turpmāk – Vecāks,
(bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds) (personas kods) 
Deklarētās dzīvesvietas adrese: ,
faktiskās dzīvesvietas adrese (ja nesakrīt ar deklarēto adresi): , no otras puses,
kopā saukti – Puses, noslēdz sekojoša satura līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Iestāde nodrošina bērna

 ,
(bērna vārds, uzvārds) 
personas kods dzimšanas datums_____. _____. _______.
   (datums, mēnesis, gads)
(turpmāk – Bērns), Bērna deklarētas dzīves vietas adrese ,
sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, veicinot Bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot Bērna attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālā un sabiedriskā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

2. Pušu pienākumi un tiesības

2.1. Iestāde nodrošina Bērna izglītošanu un aprūpi atbilstoši Iestādes nolikumam, Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, ar kuriem Iestāde iepazīstina Vecāku pirms Līguma noslēgšanas.

2.2. Iestāde Bērnam nodrošina pirmsskolas izglītības programmas ieguvi pēc izglītības programmas:

 .
(izglītības programmas kods) 

2.3. Vecākam ir tiesības piedalīties mācību satura pilnveidē un Iestādes pašpārvaldē, sniegt un saņemt no Iestādes informāciju par Bērna audzināšanas un izglītošanas jautājumiem, kā arī īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības Bērna izglītošanas nodrošināšanā.

2.4. Vecākam ir pienākums:

2.4.1. savlaicīgi veikt samaksu par Bērna ēdināšanu Iestādē atbilstoši Līguma 3. punktā noteiktajam;

2.4.2. ievērot Iestādes iekšējās kārtības noteikumus.

3. Norēķinu kārtība un termiņi

3.1. Maksa par Bērna ēdināšanu Iestādē tiek aprēķināta, pamatojoties uz Pašvaldības domes lēmumu, kas nosaka bērnu ēdināšanas Iestādē maksas apmēru par 1 (vienu) dienu.

3.2. Vecāks samaksu par Bērna ēdināšanu veic priekšapmaksas veidā līdz kārtējā mēneša 20.datumam atbilstoši rēķinam (kvītij), iemaksājot naudu rēķinā (kvītī) norādītajā Pašvaldības Izglītības pārvaldes norēķinu kontā. Ēdināšanas maksa tiek piemērota par tām dienām, kurās Bērns ir apmeklējis Iestādi. Maksa par ēdināšanu kārtējā mēnesī tiek samazināta proporcionāli iepriekšējā mēnesī kavēto dienu skaitam.

3.3. Vecāks tiek atbrīvots no maksas par Bērna ēdināšanu Iestādē, ja Bērns atbilst kādai no kategorijām, kurām atbilstoši Pašvaldības saistošajiem noteikumiem, piešķirams pilnīgs vai daļējs maksas par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu atvieglojums, vai ja Vecāks rakstiski atteicies no Bērna ēdināšanas Iestādē.

4. Līguma darbības termiņš

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

4.2. Līgums noslēgts uz pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas laiku.

5. Strīdu izšķiršanas kārtība

5.1. Visus strīdus, kas rodas starp Pusēm Līguma darbības laikā, Puses izšķir pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj panākt vienošanos, strīdus izšķir Pašvaldība vai tiesa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

5.2. Attiecībās un prasījumos, kas starp Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā, bet, kas Līgumā nav atrunāti, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem, kas nosaka šādas attiecības vai prasījumus.

6. Citi noteikumi

6.1. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas Puses.

6.2. Parakstot Līgumu, Vecāks apliecina, ka Līguma nosacījumi tam ir saprotami un pieņemami un, ka Vecāks ir iepazīstināts ar Iestādes nolikumu un Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, un Vecāks apņemas tos ievērot.

6.4. Līgums sagatavots uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, viens Līguma eksemplārs glabājas Iestādē, viens Līguma eksemplārs – pie Vecāka. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7. Pušu rekvizīti

Iestāde

Nosaukums

 

Vecāks

 

Reģ. Nr. Pers. kods
Adrese Adrese
Tālr. Tālr.
Paraksts Paraksts
6. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2017. gada 18. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 6
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis 
  
Vēlos saņemt informāciju elektroniski  
e-pasts:  

Iesniegums vietas maiņai no vienas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uz citu

Lūdzu mainīt vietu pirmsskolas izglītības programmas apguvei manam dēlam/ meitai
 ,
(vārds, uzvārds) 
personas kods   
dzimšanas datums______. ______. __________. 
 (datums, mēnesis, gads) 
bērna deklarētā dzīvesvieta –
 
no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes " " uz
 iestādes nosaukums 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi " ".
 iestādes nosaukums 

Datums _____/_____/_______________

Paraksts, atšifrējums __________________________________

Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2017. gada 18. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas"
SadaļaInformācija
1. Īss projekta satura izklāstsAr šiem saistošajiem noteikumiem nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Saistošie noteikumi nosaka to, ka bērnu reģistrēt uzņemšanai pirmskolas izglītības iestādē var gan klātienē pašvaldības iestādē "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde", gan elektroniski portālā www.epakalpojumi.lv.
2. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā Ventspils pilsētas pašvaldība īsteno pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkciju, veicinot saprotamāku pakalpojuma pieejamību un sekmējot sistēmas pārraudzību.
3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetuIr ietekme uz pašvaldības 2017. gada budžetu 7260 EUR apmērā – ir izstrādāts Ventspils pilsētas pašvaldības elektroniskais pakalpojums, kas iedzīvotājiem ļaus iegūt pārskatāmu informāciju par iespēju bērnam uzsākt pirmsskolas izglītības programmas apguvi pieteikumā norādītajā termiņā un izvēlētajā pirmskolas izglītības iestādē. Elektroniskā pakalpojuma uzturēšanas maksa gadā ir plānota 363 EUR apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Netiek radīts papildu slogs esošajām administratīvajām procedūrām.

Šo saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde". Personas šo saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Ventspils pilsētas domē, pašvaldības iestādē "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde" un Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ventspils pilsētas domes Izglītības komisijās (07.07.2016., 06.09.2016. un 01.12.2016.), Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (27.07.2016.) un Ventspils pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā (03.08.2017.).

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmIzstrādājot saistošos noteikumus, tikuši izvērtēti iedzīvotāju viedokļi un ierosinājumi, kas pausti portālā www.ventspils.lv un saņemti pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde" e-pastā vip@ventspils.lv.
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks sadarbības jautājumos G. Blumbergs
12.09.2017