Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 09.01.2018. - 05.11.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Talsos 2010. gada 25. martā (prot. Nr. 8, 21. §, lēmums Nr. 234)
Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Latvijas Republikas Autopārvadājumu likuma
35.panta pirmo daļu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumos lietotie termini:

Licence (speciāla atļauja) – dokuments, kas apliecina tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar autotransportu Talsu novada administratīvajā teritorijā, turpmāk tekstā – licence (veidlapas paraugs 1. pielikumā).

Licences kartīte – noteikta parauga dokuments, ko izsniedz pārvadātājam uz vieglo taksometru kā apliecinājumu, ka pārvadātājs kā šī transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņēmis licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Talsu novada administratīvajā teritorijā (veidlapas paraugs 2. pielikumā).

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Talsu novada dome izsniedz licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Talsu novada administratīvajā teritorijā, kā arī kārtību, kādā licences un licences kartītes tiek pārreģistrētas, anulētas vai to darbība tiek apturēta uz laiku.

1.3. Licenci un licences kartīti izsniedz, pārreģistrē, anulē vai tās darbību aptur uz laiku Talsu novada Licencēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), kas tiek sasaukta pēc nepieciešamības. Komisija pēc pakalpojumu sniedzēja priekšlikuma apstiprina konkrētā vieglo pasažieru taksometru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu tarifus (ieskaitot PVN), kas nepārsniedz sekojošos maksimālos tarifus – iekāpšana – 2,13 euro, maksa par vienu kilometru – 0,71 euro, gaidīšanas 0,14 euro par minūti.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 29; 30.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

1.4. Komisija darbojas saskaņā ar Talsu novada domes apstiprinātu nolikumu. Komisijai adresētie pieteikumi un dokumenti jāiesniedz Talsu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā. Komisijas piešķirtās licences un licences kartītes tiek izsniegtas Talsu novada pašvaldības juridiskajā nodaļā.

1.5. Lai saņemtu licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Talsu novada administratīvajā teritorijā, pārvadātājam jābūt atbilstošam ekonomiskam un profesionālam nodrošinājumam licencētās komercdarbības veikšanai, nedrīkst būt nodokļu maksājumu parāda.

1.6. Lai veiktu pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem, tiek noteiktas šādas prasības pasažieru komercpārvadāšanai izmantojamam transportlīdzeklim:

1.6.1. tehniskā stāvokļa atbilstība pasažieru pārvadāšanas ar vieglajiem taksometriem prasībām;

1.6.2. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoši noformēta īpašumā, valdījumā (turējumā) esoša transportlīdzekļa dokumentācija;

1.6.3. Taksometru aprīkojumam jāatbilst normatīvo aktu prasībām par ceļu satiksmi un papildus tam ir jābūt aprīkotam un apgādātam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ar pazīšanās zīmi, taksometra numura zīmi un gaismas kontrolsignālu, kas ir piestiprināts taksometra salonā aiz priekšējā stikla un ieslēdzas vai izslēdzas reizē ar pazīšanas zīmi un taksometra skaitītāju un uzlīmi uz vieglā pasažieru taksometra abām priekšējām durvīm ar dzeltenu pamatkrāsu un melnu apzīmējumu (6. pielikums);

1.7. Pārvadātājam, kurš saņēmis licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, jānodrošina:

1.7.1. ka pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus sniedz vadītāji, kuru kvalifikācija atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

1.7.2. darba, satiksmes drošības un citu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto prasību, kas attiecas uz konkrēto pasažieru komercpārvadājumu veidu, ievērošana;

1.7.3. darba līgumisko attiecību noformēšana ar taksometru vadītājiem Darba likumā noteiktajā kārtībā par taksometru vadīšanu, izņemot gadījumu, kad taksometra vadītājs ir individuālais komersants, kas saņēmis licenci.

1.8. Taksometra vadītājam jānodrošina pasažieru pārvadāšana saskaņā ar pārvadātāja paziņojumu par licences nosacījumiem (tarifu plānu) pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru Talsu novada administratīvajā teritorijā.

2. Licences un licences kartītes piešķiršanas un izsniegšanas kārtība

2.1. Lai saņemtu licenci un licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru, licences pieprasītājam – juridiskai vai fiziskai personai Komisijā jāiesniedz:

2.1.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (veidlapas paraugs 3. pielikumā);

2.1.2. Uzņēmumu reģistra izsniegtā uzņēmuma (komersanta) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

2.1.3. transportlīdzekļa vadītāja apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) vadītājam, kurš vadīs transportlīdzekli, kam tiks izsniegta licences kartiņa;

2.1.4. Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu). Izziņa derīga iesniegšanai ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā no tās izsniegšanas dienas;

2.1.5. pasažieru pārvadāšanā izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

2.1.6. ja transportlīdzeklis tiek nomāts – nomas līguma (līzinga, kredīta līguma, turpmāk – nomas līgums) kopija (uzrādot oriģinālu), iznomātāja pases vai reģistrācijas apliecības kopija. Nomas līgumā norādītais transportlīdzekļa nomas termiņš nedrīkst būt īsāks par licences pieprasītāja uzrādīto licences kartītes derīguma termiņu;

2.1.7. pasažieru komercpārvadāšanā izmantojamā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija (uzrādot oriģinālu);

2.1.8. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu); jaunam transportlīdzeklim, ja kopš tā reģistrācijas datuma Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav pagājis vairāk nekā viens gads, transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokols nav vajadzīgs;

2.1.9. ja transportlīdzeklis, kuru izmantos pasažieru komercpārvadāšanā, nav reģistrēts Latvijā, 2.1.5.–2.1.8. apakšpunktā norādīto dokumentu vietā jāiesniedz tehniskos datus apliecinošs dokuments vai ārvalstīs izdots transportlīdzekļa reģistrācijas dokuments un muitas apliecība, kā arī transportlīdzekļa īpašuma un turējuma tiesības apliecinošs dokuments.

2.2. Jautājums par licences piešķiršanu tiek izskatīts Komisijā tikai tad, ja ir saņemti visi 2.1. punktā minētie dokumenti.

2.3. Pirms pieteikuma izskatīšanas Komisija pieprasa ziņas no attiecīgās Policijas pārvaldes daļas par pārvadātāja ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem laika periodā – viens gads, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai. Ceļu policijas pārvaldes izziņa par pārkāpumiem var būt par pamatu Komisijas lēmuma par atteikumu izsniegt pārvadātajam licenci un licences kartīti pieņemšanai.

2.4. Komisija atbilstoši savai kompetencei var pieprasīt papildu informāciju, pieaicināt speciālistus vai ekspertus konkrētu jautājumu noskaidrošanai.

2.5. Komisija izskata pieteikumu un pieņem lēmumu 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Ja saņemtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izskatīšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu, pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu atbilstoši Administratīvā procesa likumam un trīs dienu laikā pēc Komisijas sēdes nosūta licences pieprasītājam lēmumu par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu un paziņojumu, kurā pieprasa nepieciešamās ziņas un dokumentus.

2.6. Ja termiņā, par kādu ir pagarināta administratīvā akta izdošana, licences pieprasītājs nav sniedzis nepieciešamās ziņas vai iesniedzis dokumentus, Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izdot adresātam labvēlīgu administratīvo aktu atbilstoši Administratīvā procesa likumam.

2.7. Uz Komisijas sēdi var tikt uzaicināts licences un licences kartītes pieprasītājs. Par uzaicināšanu uz Komisijas sēdi licences un licences kartītes pieprasītājs, nosūtot paziņojumu, tiek informēts ne vēlāk kā 5 dienas pirms Komisijas sēdes. Ja licences un licences kartītes pieprasītājs neierodas uz sēdi, Komisija var atlikt jautājuma izskatīšanu, noteikt jaunu lietas izskatīšanas laiku divu nedēļu laikā, paziņojot par to licences un licences kartītes pieprasītājam.

2.8. Ievērojot pieteikumā minēto, licence tiek piešķirta uz laiku no viena līdz pieciem pilniem gadiem. Ja licence tiek piešķirta uz īsāku termiņu, nekā norādīts pieteikumā, Komisija paziņojumā pieteicējam sniedz paskaidrojumu par šāda lēmuma pieņemšanas iemeslu.

Licences derīguma termiņš tiek skaitīts no licences izsniegšanas dienas. Licences kartiņas tiek piešķirtas uz laiku līdz kārtējā kalendārā gada beigām, bet ne ilgāk kā līdz valdījumā (turējumā) esošā transporta līdzekļa nomas līguma termiņa beigām.

2.9. Licenci tās pieprasītājam izsniedz, kā arī licenci pārreģistrē 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas bez maksas, bet par katras licences kartiņas izsniegšanu, kuras darbības termiņš ir ilgāks par trim mēnešiem, noteikta maksa 7,11 euro un papildus PVN, par licences kartiņu izsniegšanu, kuru darbības termiņš ir trīs mēneši vai mazāks, noteikta maksa 3,56 euro un papildus PVN.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 29; saistošajos noteikumos ietverto skaitļu pārrēķinu no latiem uz euro sk. grozījumu pielikumā)

2.10. Licences derīguma termiņš tiek skaitīts no licences izsniegšanas dienas.

2.11. Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas, komisijas sekretārs izsniedz izziņu (veidlapas paraugs 5. pielikumā), uz kuras pamata pārvadātājs veic attiecīgā transportlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

2.12. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu, licences kartīti tās pieprasītājam izsniedz Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa 3 dienu laikā pēc tam, kad licences kartītes pieprasītājs ir pilnībā aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajam taksometram un iesniedzis Talsu novada pašvaldības juridiskajā nodaļā to apliecinošus dokumentus.

3. Licences un licences kartītes pārreģistrācijas kārtība

3.1. Pēc pārvadātāja pieprasījuma, Komisija ir tiesīga pārreģistrēt izsniegto licenci, pagarinot izsniegtās licences derīguma termiņu uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem.

3.2. Lai licenci pārreģistrētu, pārvadātājs ne agrāk kā divus mēnešus un ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms esošās licences derīguma termiņa izbeigšanās iesniedz Komisijā pieteikumu. (veidlapas paraugs 3. pielikumā).

Pārvadātāja pieteikums par licences pārreģistrāciju tiek izskatīts kārtējā Komisijas sēdē. Ja pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņu un licences derīguma termiņš līdz Komisijas lēmuma pieņemšanas dienai ir beidzies, Komisija izskata pieteikumu 2. punktā paredzētajā kārtībā, t.i., kā pieteikumu jaunas licences saņemšanai.

3.3. Ja licences derīguma termiņa laikā beidzas Komisijas piešķirtās licences kartītes derīguma termiņš, pārvadātājam ne vēlāk kā 15 dienas pirms tās derīguma termiņa izbeigšanās Komisijā jāiesniedz:

3.3.1. pieteikums licences kartītes pārreģistrācijai (veidlapas paraugs 4. pielikumā);

3.3.2. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;

3.3.3. nomas līguma kopija, ja transportlīdzeklis tiek nomāts;

3.3.4. iznomātāja pases vai reģistrācijas apliecības kopija;

3.3.5. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto nodokļu samaksu.

3.4. Pārvadātāja pieteikums par licences kartītes pārreģistrāciju tiek izskatīts kārtējā Komisijas sēdē. Ja pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņu un licences kartītes derīguma termiņš līdz Komisijas lēmuma pieņemšanas dienai ir beidzies, Komisija izskata pieteikumu 2. punktā paredzētajā kārtībā, t.i., kā pieteikumu jaunas licences kartītes saņemšanai.

3.5. Izskatot jautājumu par licences un licences kartītes pārreģistrāciju, Komisija ir tiesīga pieprasīt pārvadātājam iesniegt attiecīgos 2.1. punktā minētos dokumentus.

4. Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku, licences un licences kartītes anulēšana

4.1. Komisija ir tiesīga apturēt licences un licences kartītes darbību uz laiku vai anulēt licenci un licences kartīti.

4.2. Apturot licences darbību uz laiku vai to anulējot, attiecīgi uz laiku tiek apturēta vai anulēta licences kartītes darbība. Apturot licences un licences kartītes darbību uz laiku vai to anulējot, pārvadātāja samaksātā maksa Talsu novada pašvaldībai (noteikumu 2.9. punkts) netiek atmaksāta.

4.3. Licences, licences kartītes darbību var apturēt:

4.3.1. uz laiku līdz trīs mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadājumu darbību saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

4.3.2. uz laiku līdz transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola iesniegšanai, ja pasažieru komercpārvadāšanai izmantojamajam transportlīdzeklim ir beidzies tehniskās apskates termiņš;

4.3.3. uz laiku līdz attiecīga nomas līguma kopijas iesniegšanai (uzrādot oriģinālu), ja nomātā transportlīdzekļa nomas līguma darbības termiņš ir beidzies ātrāk nekā paredzēts.

4.4. Licenci un licences kartīti Komisija var anulēt, ja:

4.4.1. pārvadātājs ierosina anulēt izsniegto licenci, licences kartīti, iesniedzot pieteikumu licences vai licences kartītes anulēšanai (veidlapas paraugs 3., 4. pielikumā);

4.4.2. licence, licences kartīte tiek nodota lietošanā, pārdota, dāvināta, iznomāta vai citādā veidā atsavināta par labu citam pārvadātājam vai citai fiziskai vai juridiskai personai, kā arī ja ar licenci iegūtās saistības tiek nodotas citai personai;

4.4.3. pārvadātājs licences, licences kartītes saņemšanai vai pārreģistrācijai iesniegtajos dokumentos ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju, vai nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā rakstiski nav paziņojis Komisijai par izmaiņām šajos dokumentos norādītajās ziņās;

4.4.4. pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 2.7., 2.9., 3.2., 3.3. punktu viena mēneša laikā pārvadātājs nav saņēmis piešķirto licenci, nav aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši noteiktajām prasībām, nav iesniedzis attiecīgus dokumentus un pieprasījis licences kartīti;

4.4.5. sniegtie pakalpojumi ir nekvalitatīvi un pārvadātājs noteiktajā laikā nav novērsis attiecīgās institūcijas lēmumā norādītos trūkumus;

4.4.6. pārvadātājs atkārtoti, sistemātiski vai būtiski pārkāpj šo noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadāšanu saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

4.4.7. pārvadātājs pārkāpj šo noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadāšanu darbību saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības tādējādi, ka tiek apdraudēta pasažieru vai citu ceļu satiksmē iesaistīto personu dzīvība vai veselība;

4.4.8. pārvadātājs pasažieru komercpārvadāšanai izmanto transportlīdzekli, kurā uzstādīts attiecīgajā Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē nereģistrēts skaitītājs vai uzstādītais skaitītājs kā citādi neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

4.4.9. pārvadātājs liedz piekļuvi šajos noteikumos minētajai kontrolei;

4.4.10. pārvadātājam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek anulēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (komercreģistra, nodokļu maksātāju reģistra u.tml.) izsniegtā reģistrācijas apliecība vai viņa komercdarbība tiek ierobežota, apturēta, izbeigta u.tml. citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

4.4.11. transportlīdzeklis, kuru izmanto pasažieru komercpārvadāšanai, ir noņemts no uzskaites vai speciālās valsts reģistrācijas numura zīmes nodotas Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

4.5. Jautājumu par licences, licences kartītes anulēšanu, kā arī tās darbības apturēšanu uz laiku izskata Komisijas sēdē.

Uz Komisijas sēdi tiek uzaicināts pārvadātājs. Par uzaicināšanu uz Komisijas sēdi, kā arī par pārkāpuma būtību pārvadātājs, nosūtot paziņojumu, tiek informēts ne vēlāk kā trīs dienas pirms Komisijas sēdes. Pārvadātāja neierašanās uz Komisijas sēdi nav iemesls jautājuma izskatīšanas atlikšanai. 

4.6. Ja licences, licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku vai anulēta, licence, licences kartīte ir jānodod Komisijai lēmumā noteiktajā termiņā. Ja licences, licences kartītes darbība ir apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no lēmuma paziņošanas dienas.

5. Licences un licences kartītes glabāšana un nodošana

5.1. Par licences un licences kartītes izmantošanu ir atbildīgs pārvadātājs, kuram izsniegta licence un licences kartīte. Licenci un licences kartīti nedrīkst nodot lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai citādā veidā atsavināt par labu citam pārvadātājam vai citai fiziskai vai juridiskai personai, kā arī jebkādā veidā nodot citai personai ar licenci iegūtās saistības.

5.2. Veicot pasažieru pārvadāšanu ar vieglo taksometru, licences kartītei jāatrodas attiecīgajā vieglajā taksometrā. 

5.3. Beidzoties licences derīguma termiņam, licence 5 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa izbeigšanās jānodod Komisijā.

5.4. Licences, licences kartītes nozaudēšanas gadījumā Komisija, pēc pārvadātāja rakstiska pieprasījuma, izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme "Dublikāts". Par licences dublikātu jāmaksā pilnā apmērā. Par licences nozaudēšanu pārvadātājs publicē informāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Licences dublikātu Komisija izsniedz pēc publikācijas uzrādīšanas. Atsevišķos gadījumos, pēc pārvadātāja pamatota rakstiska pieprasījuma, Komisija var izsniegt licences dublikātu pirms attiecīgās publikācijas uzrādīšanas.

5.5. Ja izsniedz licences, licences kartītes dublikātu, licences un licences kartītes derīguma termiņš netiek pagarināts.

6. Licencētās komercdarbības kontrole

6.1. Pārvadātājs ir atbildīgs par Latvijas Republikas likumdošanas aktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu, šo noteikumu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ievērošanu attiecībā uz komercdarbību, kura norādīta izsniegtajā licencē.

6.2. Šo noteikumu, kā arī citu ar pasažieru komercpārvadāšanu saistīto tiesību aktu prasību izpildi kontrolē Licencēšanas komisija un Talsu novada pašvaldības policija.

Kontrole var tikt veikta sadarbībā ar citām kontroles iestādēm un institūcijām (Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, policija, pārvadātāju Licencēšanas komisija u.c.). Veicot šo noteikumu izpildes kontroli, Licencēšanas komisijai un pašvaldības policijai ir tiesības apskatīt un pieprasīt apskatei dokumentus, transportlīdzekļus, to iekārtas un ierīces, u.tml., kas attiecas uz kontrolējamo sfēru.

6.3. Lai veiktu kontroli, pēc Licencēšanas komisijas vai pašvaldības policijas pieprasījuma, taksometra vadītājs, kurš veic pasažieru pārvadājumus, nekavējoties uzrāda Licencēšanas komisijai vai pašvaldības policijai licences kartīti, kā arī citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kuriem jāatrodas transportlīdzeklī, bet pārvadātās – licenci.

6.4. Komisijas izdotos administratīvos aktus persona var apstrīdēt Talsu novada domē.

7. Pārejas noteikumi

7.1. Licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, kuras izsniegusi Talsu rajona padome Talsu rajona administratīvajā teritorijā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

7.2. Taksometru pakalpojumu sniedzējiem jāiesniedz licencēšanas pieprasījumi tarifu noteikšanai viena mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža, un šīs prasības neievērošana var būt pamats izsniegtās licences atzīšanai par spēkā neesošu.

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
1. pielikums
Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 13
(apstiprināti 25.03.2010. sēdē (prot. Nr. 8, 21. §, lēmums Nr. 234))

(Pielikums grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 29; saistošajos noteikumos ietverto skaitļu pārrēķinu no latiem uz euro sk. grozījumu pielikumā)

1.puse

Latvijas Republika
TALSU NOVADA DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532
Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv

Talsos

L I C E N C E
Nr. _____
pasažieru komercpārvadājumu veikšanai
Talsu novadā

Izsniegta 
 (saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods) vai (nosaukums, reģistrācijas Nr.)
  
(adrese)

par tiesībām nodarboties ar pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo taksometru Talsu novadā.

Licence derīga no 20__.gada_____________ līdz 20__.gada ___________________

Licences izsniegšanas datums 20__.gada ___________________

Licencēšanas  / /
komisijas priekšsēdētājs (paraksts) (vārds, uzvārds) 
 

 

 

2. puse

Licences Nr. ___nosacījumi (tarifu plāns)
Pasažieru pārvadāšanai ar
vieglo taksometru
Talsu novada administratīvajā teritorijā

Pārvadātājs (licences īpašnieks) 
  
Nr.p.k.Taksometra nolīgšana (ieskaitot PVN), euroViena km nobraukuma maksa (ieskaitot PVN), euroStundas stāvēšanas maksa (ieskaitot PVN), euro
1.   
2.   
3.   
Licencēšanas  / /
komisijas priekšsēdētājs (paraksts) (vārds, uzvārds) 
 
Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
2. pielikums
Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 13
(apstiprināti 25.03.2010. sēdē (prot. Nr. 8, 21. §, lēmums Nr. 234))

Latvijas Republika
TALSU NOVADA DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532
Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv

Talsos

L I C E N C E S K A R T I Ņ A Nr. ____
pasažieru pārvadājumu veikšanai
ar vieglajiem taksometriem Talsu novadā

Izsniegta 
 (saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods) vai (nosaukums, reģistrācijas Nr.)
  
(adrese)
Automašīnas marka 
Valsts reģistrācijas Nr. 
   
 (Atzīme par transportlīdzekļa nomu) 

Licences kartiņa derīga no 20__.gada_____________ līdz 20__.gada ___________________

Licences kartiņas izsniegšanas datums 20__.gada ___________________

Licencēšanas  / /
komisijas priekšsēdētājs (paraksts) (vārds, uzvārds) 
 
Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
3. pielikums
Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 13
(apstiprināti 25.03.2010. sēdē (prot. Nr. 8, 21. §, lēmums Nr. 234))

(Pielikums grozīts ar Talsu novada domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 29; saistošajos noteikumos ietverto skaitļu pārrēķinu no latiem uz euro sk. grozījumu pielikumā)

TALSU NOVADA DOME
P I E T E I K U M S
LICENCES PASAŽIERU KOMERCPĀRVADĀJUMU VEIKŠANAI
TALSU NOVADĀ SAŅEMŠANAI (PĀRREĢISTRĀCIJAI) VAI ANULĒŠANAI

Lūdzu IZSNIEGT/PĀRREĢISTRĒT/ANULĒT (nevajadzīgo nosvītrot) licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru Talsu novada administratīvajā teritorijā no 20__.gada ________________ līdz 20__. gada ___________________ .

1. Licences prasītājs: 
 (komersanta nosaukums, reģistrācijas Nr.)
  
(juridiskā adrese)
  
(tālrunis, e-pasts)

2. Licences termiņš līdz 20__.gada _______________

3. Pasažieru pārvadāšanai nepieciešamās licences kartītes:

Nr.p.k.Automašīnas markaValsts reģistrācijas Nr.Licences kartītes derīguma termiņš (norādot laiku no – līdz)
1.   
2.   
3.   

4. Pārvadājumos tiks pielietoti šādi taksometru pārvadājumu tarifi:

Nr.p.k.Taksometra nolīgšana (ieskaitot PVN), euroViena km nobraukuma maksa (ieskaitot PVN), euroStundas stāvēšanas maksa (ieskaitot PVN), euro
1.   
2.   
3.   

5. Licences saņemšanas/pārreģistrācijas gadījumā apņemos pildīt visas spēkā esošās likumdošanas prasības autotransporta nozarē.

6. Pieteikumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

1) Uzņēmumu reģistra izsniegtā uzņēmuma (komersanta) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

2) transportlīdzekļa vadītāja apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) vadītājam, kurš vadīs transportlīdzekli, kam tiks izsniegta licences kartiņa;

3) Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

4) pasažieru pārvadāšanā izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

5) ja transportlīdzeklis tiek nomāts – nomas līguma (līzinga, kredīta līguma, turpmāk – nomas līgums) kopija (uzrādot oriģinālu), iznomātāja pases vai reģistrācijas apliecības kopija;

6) pasažieru komercpārvadāšanā izmantojamā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija (uzrādot oriģinālu);

7) transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu).

7. Pieteikuma iesniegšanas datums 20___. gada ______________
8. Pieteikumu iesniedza  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
4. pielikums
Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 13
(apstiprināti 25.03.2010. sēdē (prot. Nr. 8, 21. §, lēmums Nr. 234))

TALSU NOVADA DOME
P I E T E I K U M S
LICENCES KARTĪŠU PASAŽIERU KOMERCPĀRVADĀJUMU VEIKŠANAI
TALSU NOVADĀ SAŅEMŠANAI (PĀRREĢISTRĀCIJAI) VAI ANULĒŠANAI

Lūdzu IZSNIEGT/PĀRREĢISTRĒT/ANULĒT(nevajadzīgo nosvītrot) licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru Talsu novada administratīvajā teritorijā no 20__.gada ________________ līdz 20__. gada ___________________ .

1. Licences prasītājs: 
 (komersanta nosaukums, reģistrācijas Nr.)
  
(juridiskā adrese)
  
(tālrunis, e-pasts)

2. Licences kartītes derīguma termiņš līdz 20__.gada _______________

3. Pasažieru pārvadāšanai nepieciešamās licences kartītes:

Nr.p.k.Automašīnas markaValsts reģistrācijas Nr.Licences kartītes derīguma termiņš (norādot laiku no – līdz)
1.   
2.   
3.   

4. Anulējamās licences kartītes:

Nr.p.k.Automašīnas markaValsts reģistrācijas Nr.Licences kartītes derīguma termiņš (norādot laiku no – līdz)
1.   
2.   
3.   

5. Pieteikumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

1) transportlīdzekļa vadītāja apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) vadītājam, kurš vadīs transportlīdzekli, kam tiks izsniegta licences kartiņa;

2) pasažieru pārvadāšanā izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3) ja transportlīdzeklis tiek nomāts – nomas līguma (līzinga, kredīta līguma, turpmāk – nomas līgums) kopija (uzrādot oriģinālu), iznomātāja pases vai reģistrācijas apliecības kopija;

4) pasažieru komercpārvadāšanā izmantojamā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija (uzrādot oriģinālu);

5) transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu);

6) Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtā dokumenta, kas apliecina taksometra zīmju izsniegšanu (transporta līdzeklim, kas pieprasījuma iesniegšanas brīdī tiek izmantots kā vieglais taksometrs);

7) dokumenti, kas apliecina pasažieru pārvadāšanai izmantojamo transporta līdzekļu uzstādīto skaitītāju reģistrāciju attiecīgajā VID teritoriālajā iestādē (transporta līdzeklim, kas pieprasījuma iesniegšanas brīdī tiek izmantots kā vieglais taksometrs).

6. Pieteikuma iesniegšanas datums 20___. gada ______________
7. Pieteikumu iesniedza  
  (paraksts un tā atšifrējums)
 
Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
5. pielikums
Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 13
(apstiprināti 25.03.2010. sēdē (prot. Nr. 8, 21. §, lēmums Nr. 234))

Latvijas Republika
TALSU NOVADA DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532
Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv

LICENCĒŠANAS KOMISIJA
Talsos

I Z Z I Ņ A

Apstiprinu, ka Talsu novada licencēšanas komisijas pieņēma lēmumu atļaut

   
 (saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods)
vai (nosaukums, reģistrācijas Nr.)
 
   
 (juridiskā adrese) 

veikt pasažieru pārvadāšanu ar vieglo taksometru (automašīna __________________, šasijas Nr. ________________) un izsniegt licences kartiņu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru Talsu novadā.

Izziņa izdota iesniegšanai Ceļu satiksmes drošības direkcijas ___________________ nodaļai.

Licencēšanas  / /
komisijas sekretārs (paraksts) (vārds, uzvārds) 
 
Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
09.01.2018