Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 292

Rīgā 2017. gada 30. maijā (prot. Nr. 28 30. §)
Noteikumi par kārtību, kādā sniedzama informācija par savākto, reģenerācijai nodoto, atkritumu poligonā nodoto un atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masu
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39. panta piekto daļu un 41. panta 1.5 daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā atkritumu apsaimniekotājs informē pašvaldību par savākto, reģenerācijai nodoto un atkritumu poligonā nodoto sadzīves atkritumu masu;

1.2. kārtību un termiņu, kādā atkritumu poligona apsaimniekotājs informē pašvaldību par atkritumu poligonā pieņemto un apglabāto sadzīves atkritumu masu.

2. Atkritumu apsaimniekotājs informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā savākto, reģenerācijai nodoto un atkritumu poligonā nodoto sadzīves atkritumu masu (1. pielikums) līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz pašvaldībā, ar kuru tas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. pantam ir noslēdzis līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Šo noteikumu 1. pielikumā minēto informāciju elektroniska dokumenta formā sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. Ja vairākas pašvaldības ir noteikušas vienu kopīgu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonu, atkritumu apsaimniekotājs pašvaldībām sniedz šo noteikumu 1. pielikumā minēto informāciju par kopējo attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas zonā savākto, reģenerācijai nodoto un atkritumu poligonā nodoto sadzīves atkritumu masu.

4. Ja pašvaldība atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. pantam ir noslēgusi vairākus līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar vairākiem sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem, katrs atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru ir noslēgts attiecīgais līgums, iesniedz pašvaldībā šo noteikumu 1. pielikumā minēto informāciju.

5. Atkritumu poligona apsaimniekotājs informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā atkritumu poligonā pieņemto un apglabāto sadzīves atkritumu masu (2. pielikums) līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz pašvaldībā, ar kuru tas ir noslēdzis līgumu par sadzīves atkritumu apglabāšanu, norādot informāciju par kopējo atkritumu poligonā pieņemto, atkārtotai izmantošanai sagatavoto, pārstrādei sagatavoto un kompostēto, kā arī no poligona izvesto un apglabāto sadzīves atkritumu masu. Šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju elektroniska dokumenta formā sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6. Šo noteikumu 1. un 2. pielikumā minēto informāciju pirmo reizi iesniedz pašvaldībā līdz 2018. gada 1. martam.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 292
Informācija par savākto, reģenerācijai nodoto un atkritumu poligonā nodoto sadzīves atkritumu masu
1. Ziņas par atkritumu apsaimniekotāju:
1.1.komersanta nosaukums 
1.2.faktiskā adrese 
1.3.juridiskā adrese 
1.4.kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) 
1.5.reģistrācijas numurs komercreģistrā 
 
2. Informācija par administratīvajā teritorijā
 

(pašvaldības nosaukums)

 

savākto, reģenerācijai nodoto un atkritumu poligonā nodoto sadzīves atkritumu masu _________. gadā

Nr.
p.k.

Atkritumu nosaukums1

Atkritumu klase1

Savākto atkritumu masa2 (tonnas)

Reģenerācijai nodoto atkritumu masa2 (tonnas)

Atkritumu poligonā nodoto atkritumu masa2 (tonnas)

      
      

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

Komersanta pārstāvis3 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts4)

  

Z. v.4

 

Datums4

  

.

  

.

    .

diena

 

mēnesis

 

gads

 

Piezīmes.
1. Norāda atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.
2. Neaizpilda, ja minētā darbība nav veikta.
3. Iesniegumu paraksta persona atbilstoši komersanta pilnvarojuma dokumentos noteiktajām pārstāvības tiesībām. Ja pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, iesniegumu iesniedz personīgi un tam pievieno pilnvarojuma dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt attiecīgo personu.
4. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "zīmoga vieta" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 292
Informācija par atkritumu poligonā pieņemto un apglabāto sadzīves atkritumu masu

1. Ziņas par atkritumu poligona apsaimniekotāju:

1.1.komersanta nosaukums 
1.2.faktiskā adrese 
1.3.juridiskā adrese 
1.4.kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) 
1.5.reģistrācijas numurs komercreģistrā 

2. Informācija par kopējo _________. gadā poligonā pieņemto un apglabāto sadzīves atkritumu masu

Nr.
p.k.

Atkritumu nosaukums1

Atkritumu klase1

Kopējā atkritumu poligonā pieņemto sadzīves atkritumu masa (tonnas)

Kopējā atkritumu poligonā atkārtotai izmantošanai sagatavoto atkritumu masa (tonnas)

Kopējā atkritumu poligonā pārstrādei sagatavoto atkritumu masa (tonnas)

Kopējā atkritumu poligonā kompostēto atkritumu masa (tonnas)

Kopējā no atkritumu poligona izvesto atkritumu masa (tonnas)

Kopējā atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masa (tonnas)

         
         

3. Koeficients, kas atbilst attiecībai starp poligonā apglabāto atkritumu un poligonā pieņemto sadzīves atkritumu daudzumu ____________________________________ .2

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

Komersanta pārstāvis3 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts4)

  

Z. v.4

 

Datums4

  

.

  

.

    .

diena

 

mēnesis

 

gads

 

Piezīmes.
1. Norāda atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.
2. Norāda līdz brīdim, kad tiek apstiprināts Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta 1.4 daļā minētais tarifs.
3. Iesniegumu paraksta persona atbilstoši komersanta pilnvarojuma dokumentos noteiktajām pārstāvības tiesībām. Ja pārstāvības tiesības nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, iesniegumu iesniedz personīgi un tam pievieno pilnvarojuma dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt attiecīgo personu.
4. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "zīmoga vieta" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
06.06.2017