Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 23

Talsos 2015. gada 10. decembrī (prot. Nr. 28, 3. p., lēmums Nr. 544)
Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 21. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Talsu novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) tiek segti transporta izdevumi vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem (turpmāk tekstā – izglītojamie), kuri iegūst izglītību Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, papildus Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumos Nr. 872 noteiktajām izglītojamo kategorijām.

2. Pašvaldība sedz izglītojamiem braukšanas izdevumus, kas radušies, izmantojot sabiedrisko transportu, un saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Talsu novada pašvaldības izglītības iestādei un/vai atpakaļ, ja netiek nodrošināts pašvaldības transports:

2.1. Talsu novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem 100% apmērā, ja izmanto sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus pilsētas vai reģionālās nozīmes maršrutā;

2.2. Talsu novadā deklarētajiem izglītojamiem 1 braucienam dienā līdz Talsu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei vai atpakaļ.

3. Pašvaldība nesedz transporta izdevumus:

3.1. par dienām, kad netiek apmeklēta izglītības iestāde;

3.2. par laika posmu, kad noteikts izglītojamo brīvlaiks, izņemot, ja tā laikā noteiktas nodarbības, konsultācijas vai valsts pārbaudes darbi;

3.3. ja savlaicīgi, līdz nākamā mēneša 15. datumam netiek iesniegtas biļetes, kas apliecina braukšanu atbilstošos datumos;

3.4. ja attiecīgajā maršrutā un laikā pārvadājums tiek veikts ar pašvaldības transportu.

4. Izdevumu kompensēšana par braucieniem reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos izglītojamajiem tiek veikta, pamatojoties uz iegādātajām un kompensēšanai iesniegtajām braukšanas biļetēm. Biļetēs veiktajiem ierakstiem jābūt skaidri salasāmiem, biļetēm jābūt nesaburzītām – pretējā gadījumā kompensācija par nesalasāmām biļetēm netiek izmaksāta.

5. Izglītojamā vecāks, persona, kas viņu aizstāj, vai izglītojamais, ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu, līdz nākamā mēneša 15. datumam iesniedz novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēs vai Talsu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā iesniegumu (pielikums Nr. 1), braukšanas biļetes par izmantoto sabiedrisko transportu un izziņu (pielikums Nr. 2) no izglītības iestādes par faktisko apmeklējumu.

6. Novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldes nodrošina 5. punktā minēto dokumentu izskatīšanu un izdevumu apmaksu 10 darba dienu laikā.

7. Izdevumu apmaksu apstiprina pašvaldības izpilddirektors:

7.1. ja apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumiem;

7.2. ja apmaksa tiek veikta skaidrā naudā Talsu novada pašvaldības administratīvā centra kasē.

8. Izdevumu apmaksu apstiprina novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldes vadītājs, ja apmaksa tiek veikta skaidrā naudā novada pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvaldes kasē ārpus Talsiem.

9. Transporta izdevumu apmaksa var tikt organizēta, izmantojot sabiedriskā pārvadātāja izsniegtās braukšanas kartes izglītojamajiem domes priekšsēdētāja noteiktajā kārtībā.

10. Amatpersonu pieņemtos lēmumus un/vai faktisko rīcību var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Talsu novada domē, iesniedzot iesniegumu Talsu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu nov.

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
1. pielikums
Talsu novada domes 2015. gada 10. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 23
 Talsu novada pašvaldības 
  pārvaldes vadītājam
  
 skolēna vecāka (aizbildņa) vai skolēna, ja sasniedzis 18 g.v. vārds, uzvārds
  
  
 dzīves vietas adrese

IESNIEGUMS

Lūdzu atmaksāt transporta izdevumus, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Talsu novada pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ.

Skolēna vārds, uzvārds 
Skolēna personas kods 
Sabiedriskā transporta maršruts 
Sabiedriskā transporta biļetes (Nr., datums) 
     
     
     
     
     
     
     
Kompensācijas saņēmējs 
Kompensācijas saņēmēja personas kods 
Kompensāciju vēlos saņemt pārvaldes kasē 
  
  kredītiestādes norēķinu kontā

Kredītiestāde

 

Konta numurs

 

Esmu informēts/-a, ka Talsu novada pašvaldība apmaksā tikai tās transporta biļetes, kas atbilst iesnieguma veidlapā norādītajam maršrutam un datumiem, izglītības iestādes izziņā minētajiem datumiem un iesniegtas noteiktajā kārtībā.

201___.gada ________._____________________ _______________________

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
2. pielikums
Talsu novada domes 2015. gada 10. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 23

(Iestādes veidlapa)
IZZIŅA

_____________________________
sastādīšanas vieta

par izglītības iestādes apmeklējumu

201__.gada ________________mēnesī

201___.gada _____._______________Nr___________________
Apliecinu, ka    
  mēnesī  
apmeklēja dienas, šādos datumos:  
     
     

Iestādes vadītājs:______________________/________________________/

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 23 "Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem"
paskaidrojuma raksts
Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus Talsu novada pašvaldības vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem.
Projekta nepieciešamības raksturojumsTalsu novada pašvaldība kompensēja izglītojamiem braukšanas izdevumus, kas radušies, izmantojot sabiedrisko transportu, un saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Talsu novada vispārējās izglītības iestādei un atpakaļ, ja netiek nodrošināts pašvaldības transports, saskaņā ar Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumiem Nr. 872. Savukārt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem tika kompensēts viens brauciens uz vai no izglītības iestādes līdz mājām, saskaņā ar atsevišķu lēmumu.

Ar šo noteikumu pieņemšanu paredzēts apvienot kompensēšanas kārtību vienos saistošajos noteikumos, pie kam paredzēt, ka pašvaldības vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem tiek kompensētas izmaksas 100% apmērā par izdevumiem, kas radušies, izmantojot sabiedrisko transportu, un saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Talsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei un atpakaļ, ja netiek nodrošināts pašvaldības transports.

Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetuPašvaldības 2015. gada budžetu ietekmēs minimāli. Plānojot pašvaldības 2016. gada budžeta izdevumus, jāņem vērā papildus izdevumi transporta izdevumu segšanai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem visa gada laikā, kuri vidējās izglītības posmā līdz šim tika segti 50% apmērā.
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijāNeietekmē.
Administratīvās procedūrasIzskatīts novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā un Finanšu komitejā.
Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
02.02.2016