Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 254

Daugavpilī 2017. gada 16. maijā (prot. Nr. 25 7. §)
Izdoti saskaņā ar Patvēruma likuma 21. panta otro daļu un
Imigrācijas likuma 59. panta ceturto daļu,
59.1 panta otro daļu un 59.2 panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Valsts robežsardzes (turpmāk – Robežsardze) aizturēto patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu un ārzemnieku izmitināšanas centra (turpmāk – izmitināšanas telpas) iekšējās kārtības noteikumus;

1.2. aizturētā ārzemnieka veselības stāvokļa pārbaudes un sanitārās apstrādes, kā arī to rezultātu fiksēšanas kārtību;

1.3. aizturētā patvēruma meklētāja un ārzemnieka (turpmāk kopā – aizturētais) tiesības, pienākumus un ierobežojumus izmitināšanas telpās (turpmāk – tiesības un pienākumi);

1.4. to priekšmetu un vielu sarakstu, kuras aizturētajam aizliegts glabāt izmitināšanas telpās (turpmāk – aizliegtie priekšmeti un vielas).

2. Šo noteikumu izpratnē izmitināšanas telpu priekšnieks ir tās Robežsardzes teritoriālās pārvaldes struktūrvienības priekšnieks, kurā izveidotas izmitināšanas telpas (turpmāk – izmitināšanas telpu priekšnieks).

II. Aizturētā ievietošana izmitināšanas telpās, aizturētā ārzemnieka veselības stāvokļa pārbaude un sanitārā apstrāde, kā arī to rezultātu fiksēšanas kārtība

3. Ievietojot aizturēto izmitināšanas telpās, izmitināšanas telpu priekšnieks organizē šādu darbību veikšanu:

3.1. aizturētā reģistrēšanu reģistrācijas žurnālā (1. pielikums);

3.2. aizturētā un viņa mantu apskati, sastādot apskates un izņemšanas protokolu (2. pielikums).

4. Apskates un izņemšanas protokola oriģinālu pievieno aizturētā lietai, kurā iekļauti dokumenti, kas saistīti ar viņa aizturēšanu, identifikāciju, turēšanu apsardzībā un procesuālajām darbībām (turpmāk – aizturētā lieta). Vienu protokola kopiju izsniedz aizturētajam, bet otru pievieno glabāšanā nodotajām mantām.

5. Apskates laikā izņemtās aizturētā mantas, dokumentus, kā arī aizliegtos priekšmetus un vielas glabā speciāli šim nolūkam paredzētā telpā (noliktavā). 

6. Vērtspapīrus, dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus (turpmāk – vērtslietas) aizturētais var nodot glabāšanā. Par nodotajām vērtslietām sastāda pieņemšanas un nodošanas aktu (3. pielikums). Vērtslietu pieņemšanas un nodošanas akta kopiju izsniedz aizturētajam, bet oriģinālu ievieto aizlīmētā aploksnē vai slēgtā kastē kopā ar vērtslietām un uzglabā ugunsdrošā seifā.

7. Aizturētais nodod glabāšanā visu to naudas summu, kas pārsniedz pusi no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Par nodoto naudu sastāda aizturētā personīgās naudas uzskaites karti (4. pielikums). Aizturētā personīgās naudas uzskaites kartes kopiju izsniedz aizturētajam, bet oriģinālu ievieto aizlīmētā aploksnē vai slēgtā kastē kopā ar naudu un uzglabā ugunsdrošā seifā.

8. Ja saņemta izmitināšanas telpu priekšnieka rakstiska atļauja, aizturētais glabāšanā nodoto naudu vai vērtslietas var nodot citai personai.

9. Ievietojot aizturēto ārzemnieku izmitināšanas telpās, aizturētā ārzemnieka veselības stāvokli pārbauda, sanitāro apstrādi veic, kā arī to rezultātus fiksē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizturētā patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi un sanitāro apstrādi, kā arī to rezultātu fiksēšanu kārtību.

10. Ievietojot aizturēto izmitināšanas telpās, izmitināšanas telpu darbinieks izsniedz viņam individuālai lietošanai:

10.1. tīru gultas veļas komplektu (palagu, segas pārvalku, segu, spilvendrānu un spilvenu, roku dvieli un vannas dvieli);

10.2. higiēnas preces un pirmās nepieciešamības preces saskaņā ar normatīvajiem aktiem par uzturēšanas normām, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu Robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās izmitinātajam patvēruma meklētājam un Robežsardzes izmitināšanas centrā ievietotajam ārzemniekam.

11. Aizturētajam tiek nodrošināta iespēja mazgāt personīgo apģērbu un veļu bez ierobežojumiem dienas kārtībā noteiktajā laikā, izmantojot izmitināšanas telpās pieejamo aprīkojumu, bet gultas veļas maiņa tiek nodrošināta ne retāk kā reizi septiņās dienās.

III. Aizturētā tiesības un pienākumi izmitināšanas telpās

12. Ievietojot aizturēto izmitināšanas telpās, izmitināšanas telpu priekšnieks organizē aizturētā iepazīstināšanu pret parakstu (valodā, kuru viņš saprot, vai valodā, kuru ir pamats uzskatīt par viņam saprotamu, ja nepieciešams, izmantojot tulka pakalpojumus) ar:

12.1. aizturētā tiesībām, pienākumiem un drošības pasākumiem izmitināšanas telpās;

12.2. izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumiem;

12.3. izmitināšanas telpu ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumiem;

12.4. izmitināšanas telpu dienas kārtību.

13. Aizturēto pret parakstu brīdina, ka pret viņu Robežsardzes likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā var lietot fizisku spēku, speciālos līdzekļus, kā arī izmantot dienesta suņus. 

14. Aizturētā ārzemnieka tiesības un pienākumus izmitināšanas centrā nosaka Imigrācijas likums

15. Aizturētajam patvēruma meklētājam ir tiesības:

15.1. informēt ģimenes locekļus, radiniekus vai citas personas par savu atrašanās vietu;

15.2. tikties ar ģimenes locekļiem vai radiniekiem, kā arī ar valsts pārvaldes iestāžu amatpersonām, biedrību un nodibinājumu, starptautisko organizāciju pārstāvjiem;

15.3. iesniegt sūdzības un iesniegumus;

15.4. saņemt uzturēšanas, kā arī higiēnas un pirmās nepieciešamības preces saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām;

15.5. par saviem līdzekļiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, kas neietilpst normatīvajos aktos garantētajos veselības aprūpes pakalpojumos, un medikamentus, ko izrakstījusi ārstniecības persona;

15.6. turēt pie sevis naudas summu, kas nepārsniedz pusi no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;

15.7. izmantot koplietošanas telpas;

15.8. lietot aizturētajam patvēruma meklētājam paredzēto aprīkojumu;

15.9. saņemt sūtījumus un pienesumus;

15.10. glabāt pārtikas produktus tam speciāli paredzētā vietā;

15.11. glabāt pie sevis mantas, kas nav iekļautas aizliegto priekšmetu un vielu sarakstā.

16. Aizturētajam patvēruma meklētājam ir pienākumi:

16.1. ievērot izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumus, dienas kārtību un ugunsdrošības noteikumus;

16.2. pildīt Robežsardzes amatpersonu likumīgās prasības;

16.3. saudzīgi izturēties pret izmitināšanas telpu īpašumu;

16.4. uzturēt kārtību uzturēšanās telpās un koplietošanas telpās, kā arī ievērot personīgo higiēnu.

17. Aizturētajam ir pienākums nekavējoties informēt izmitināšanas telpu amatpersonu par visiem gadījumiem, kuri var radīt kaitējumu izmitināšanas telpām, vai darbībām, kuras vērstas pret izmitināšanas telpu amatpersonām, darbiniekiem vai citām personām.

18. Ja aizturētais atsakās no kādu tiesību izmantošanas (piemēram, no pastaigas svaigā gaisā), izmitināšanas telpu amatpersona var pieprasīt to apliecināt ar rakstisku iesniegumu.

19. Ja aizturētajam nav iespējas informēt ģimenes locekļus, radiniekus vai citas personas par savu atrašanās vietu (piemēram, aizturētajam nav personīgo sakaru līdzekļu), izmitināšanas telpu priekšnieks ar rakstisku atļauju, izvērtējot iespēju un individuālos lietas apstākļus, var nodrošināt aizturētajam iespēju vienu reizi (ne ilgāk par piecām minūtēm) izmantot Robežsardzes sakaru līdzekļus.

IV. Izmitināšanas telpu dienas kārtība

20. Izmitināšanas telpu dienas kārtību nosaka Robežsardzes teritoriālās pārvaldes priekšnieks.

21. Dienas kārtībā ietver:

21.1. ikdienas pastaigu laiku svaigā gaisā – ne mazāk kā divas stundas;

21.2. ne mazāk kā trīs ēdienreizes;

21.3. atpūtas laiku;

21.4. tikšanās laiku;

21.5. nepārtrauktu astoņu stundu naktsmieru no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00;

21.6. ne mazāk kā trīs aizturēto skaitliskās pārbaudes;

21.7. reliģisko rituālu izpildes laiku (laikposmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00);

21.8. izglītošanās laiku (aizturētajiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem tā jānodrošina), ja aizturētais to vēlas izmantot.

V. Tikšanās ar apmeklētājiem

22. Izmitināšanas telpās apmeklētāju pieņemšanas laiks ir dienas kārtībā noteiktajā laikā katru dienu laikposmā no plkst. 10.00 līdz plkst. 19.00.

23. Tikšanās laiku saskaņo ar izmitināšanas telpu priekšnieku. Nosakot tikšanās laiku, izmitināšanas telpu priekšnieks ņem vērā dienas kārtību un tikšanās tehniskās iespējas.

24. Tikšanās notiek speciāli šim nolūkam aprīkotā telpā, un tikšanās ilgums nepārsniedz divas stundas vienam aizturētajam.

25. Šo noteikumu 22. un 24. punktā minēto kārtību nepiemēro attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu amatpersonām, biedrību un nodibinājumu, starptautisko organizāciju pārstāvjiem, ja viņi plāno apmeklēt izmitināšanas telpas.

26. Aizturētais vienlaikus var tikties ne vairāk kā ar diviem apmeklētājiem. Minēto nosacījumu nepiemēro, ja apmeklētājs ir aizturētā laulātais ar vairākiem bērniem.

27. Pirms tikšanās apmeklētāju pret parakstu iepazīstina ar izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumiem, kas attiecas uz apmeklētājiem.

28. Apmeklētājam ir pienākums:

28.1. uzrādīt pārbaudei un uz apmeklējuma laiku nodot glabāšanā izmitināšanas telpu amatpersonai:

28.1.1. personu apliecinošu dokumentu;

28.1.2. izmitināšanas telpās aizliegtos priekšmetus un vielas (izņemot šo noteikumu 38. punktā minētos priekšmetus vai vielas), kā arī citai personai piederošus personu apliecinošus dokumentus;

28.2. uzrādīt pārbaudei personīgās mantas un atnestos priekšmetus;

28.3. atrasties izmitināšanas telpās izmitināšanas telpu amatpersonas norādītā vietā;

28.4. pildīt izmitināšanas telpu amatpersonas likumīgās prasības.

29. Apmeklētājam, atrodoties izmitināšanas telpās, ir aizliegts:

29.1. patvaļīgi pārvietoties pa izmitināšanas telpu teritoriju;

29.2. bez izmitināšanas telpu amatpersonas atļaujas nodot aizturētajam jebkādus priekšmetus vai vielas;

29.3. smēķēt tam neparedzētā vietā;

29.4. spēlēt galda vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai citāda veida labumu;

29.5. lietot necenzētus vārdus;

29.6. ienest izmitināšanas telpās aizliegtos priekšmetus un vielas, kā arī citai personai piederošus personu apliecinošus dokumentus.

30. Izmitināšanas telpu amatpersona datus par glabāšanai nodoto apmeklētāja personu apliecinošu dokumentu reģistrē personu apliecinošo dokumentu reģistrācijas žurnālā (5. pielikums) un apmeklētājam izsniedz caurlaidi. 

31. Lai nodrošinātu izmitināšanas telpu drošības pasākumus, izmitināšanas telpu amatpersona pārbauda apmeklētāju, viņa personīgās mantas un atnestos priekšmetus.

32. Ja apmeklētājs nepilda šo noteikumu 28. un 29. punktā minētās prasības, ar izmitināšanas telpu priekšnieka mutisku rīkojumu apmeklētājam tiek atteikta tikšanās ar aizturēto.

33. Šo noteikumu 53. un 54. punktā minētajos gadījumos izmitināšanas telpu priekšnieks informē apmeklētāju par vispārēju tikšanās pagaidu aizliegumu vai individuālu tikšanās aizliegumu konkrētajam aizturētajam.

VI. Pienesumu un sūtījumu saņemšanas kārtība

34. Apmeklētājam un aizturētajam redzamā vietā izvieto attiecīgo normatīvo aktu izrakstus vismaz divās svešvalodās, kuros noteikts pienesumos aizliegto priekšmetu un vielu saraksts, kā arī pienesumu pieņemšanas kārtība.

35. To priekšmetu un vielu saraksts, kuras aizturētajam aizliegts glabāt izmitināšanas telpās, noteikts šo noteikumu 6. pielikumā.

36. Izmitināšanas telpu amatpersona:

36.1. pārbauda pienesuma vai sūtījuma piegādātāja personu apliecinošu dokumentu;

36.2. pārbauda pienesuma saturu tā piegādātāja klātbūtnē;

36.3. sūtījumu atver un pārbauda tā aizturētā klātbūtnē, kuram tas ir adresēts.

37. Konstatējot pienesumā vai sūtījumā aizliegtos priekšmetus vai vielas (izņemot šo noteikumu 38. punktā minētos priekšmetus vai vielas):

37.1. pienesumu nepieņem un atdod pienesuma piegādātājam, ja atklāj, ka aizliegtie priekšmeti vai vielas pienesumā ir ievietotas slēptā veidā;

37.2. aizliegtos priekšmetus vai vielas no sūtījuma izņem, sastādot apskates un izņemšanas protokolu. No sūtījuma izņemtos aizliegtos priekšmetus vai vielas glabā speciāli šim nolūkam paredzētā telpā (noliktavā). Apskates un izņemšanas protokola oriģinālu pievieno aizturētā lietai. Vienu kopiju izsniedz aizturētajam, bet otru pievieno glabāšanā nodotajām mantām.

38. Ja ir aizdomas, ka pienesumā vai sūtījumā ir narkotiskās vai psihotropās vielas, sprāgstvielas, ieroči vai munīcija, pienesumu vai sūtījumu nodod Valsts policijai. Pienesuma piegādātāju aiztur un nodod Valsts policijai.

39. Ja aizturētais pārvietots uz citām izmitināšanas telpām, viņam adresētu sūtījumu neatver, bet par Robežsardzes līdzekļiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc sūtījuma piegādāšanas pārsūta uz izmitināšanas telpām, kurās atrodas aizturētais.

40. Ja aizturētajam nav iespējams nodot viņam adresētu sūtījumu (piemēram, aizturētais atstājis valsts teritoriju, atbrīvots no izmitināšanas telpām, miris), sūtījumu par Robežsardzes līdzekļiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc sūtījuma piegādāšanas nosūta atpakaļ sūtītājam ar norādi "Sūtījumu nodot nevar".

VII. Drošības pasākumi

41. Lai nodrošinātu izmitināšanas telpu drošības pasākumus, aizturētajam ir noteikti šādi ierobežojumi:

41.1. patvaļīgi atstāt izmitināšanas telpas;

41.2. patvaļīgi atrasties vietās, kurās aizturētajam nav paredzēta brīva piekļuve ārpus noteiktā laika;

41.3. iegādāties, izgatavot, lietot vai glabāt aizliegtos priekšmetus un vielas;

41.4. bez izmitināšanas telpu priekšnieka rakstiskas atļaujas atsavināt vai atdot lietošanā citām personām personīgās mantas, izstrādājumus un vielas, kā arī iegādāties vai aizņemties tās no citām personām;

41.5. spēlēt galda vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai citāda veida labumu;

41.6. lietot necenzētus vārdus;

41.7. tetovēt sevi vai citus aizturētos;

41.8. bez izmitināšanas telpu priekšnieka rakstiskas atļaujas savstarpēji mainīties gultas vietām ar citiem aizturētajiem;

41.9. tīši kaitēt savai vai citu personu veselībai;

41.10. turēt dzīvniekus;

41.11. bojāt izmitināšanas telpas un tajās esošos priekšmetus, kā arī citu aizturēto mantas;

41.12. smēķēt tam neparedzētā vietā;

41.13. lietot, glabāt vai izgatavot (ražot) alkoholiskos dzērienus;

41.14. lietot vai glabāt narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošas vielas;

41.15. turēt pie sevis un lietot izmitināšanas telpu aprīkojumā neparedzētas elektroierīces;

41.16. turēt pie sevis jebkuras sakaru un informācijas apmaiņas, fiksēšanas un glabāšanas ierīces (piemēram, mobilais tālrunis, dators, fotoaparāts);

41.17. organizēt masu nekārtības un piedalīties tajās.

42. Aizturētā un viņa mantu apskati (tai skaitā izmantojot tehniskos līdzekļus vai dienesta suņus) veic:

42.1. ievietojot aizturēto izmitināšanas telpās;

42.2. pirms un pēc tikšanās ar apmeklētāju;

42.3. pirms izvešanas no izmitināšanas telpām un pēc atgriešanās tajās;

42.4. pirms atbrīvošanas no izmitināšanas telpām;

42.5. veicot dzīvojamo un koplietošanas telpu apskati;

42.6. katru reizi, kad radušās aizdomas, ka aizturētais pie sevis glabā priekšmetus vai vielas, kuras aizliegts glabāt un lietot izmitināšanas telpās, kā arī aizdomas, ka pie aizturētā varētu atrasties tādi priekšmeti vai vielas, kuras aizturētais var izmantot noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai bēgšanas mēģinājumam.

43. Aizturētā apskati veic tā paša dzimuma (izņemot gadījumu, ja apskati veic ārstniecības persona) Robežsardzes amatpersona. Aizturētā mantu apskati var veikt jebkura Robežsardzes amatpersona. Veicot aizturētā vai viņa mantu apskati, Robežsardzes amatpersona visos gadījumos lieto personīgās aizsardzības līdzekļus – cimdus, kā arī, ja nepieciešams, citus personīgās aizsardzības līdzekļus atkarībā no situācijas.

44. Aizturētajam un viņa mantām var veikt daļēju apskati bez aizturētā izģērbšanās vai pilnīgu apskati ar aizturētā pilnu vai daļēju izģērbšanos.

45. Veicot aizturētā un viņa mantu daļēju apskati:

45.1. aizturētajam piedāvā labprātīgi nodot aizliegtos priekšmetus un vielas;

45.2. aizturētajam liek pacelt rokas uz augšu, pagriezties ar seju pret sienu, atspiežoties ar rokām pret sienu, un izplest kājas plecu platumā;

45.3. no mugurpuses pārmeklē aizturētā apģērbu no augšas uz leju;

45.4. apskata galvassegu un apavus;

45.5. apskata aizturētā mantas.

46. Ja, veicot aizturētā daļēju apskati un viņa mantu apskati, aizturētā uzvedība izraisa aizdomas, ka viņš pie sevis glabā aizliegtos priekšmetus vai aizliegtas vielas, kā arī aizdomas, ka pie aizturētā varētu atrasties tādi priekšmeti vai vielas, kuras var izmantot noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai bēgšanas mēģinājumam, jāveic pilnīga aizturētā un viņa mantu apskate.

47. Aizturētā un viņa mantu pilnīgu apskati veic speciāli šim nolūkam paredzētā telpā, nodrošinot aizturētā tiesības uz privātumu.

48. Veicot aizturētā un viņa mantu pilnīgu apskati:

48.1. aizturētajam ir pienākums pirms pilnas izģērbšanās nodot aizliegtos priekšmetus vai vielas;

48.2. apskata aizturētā ķermeni (tai skaitā mutes dobumu, ausis, matus, kāju un roku pirkstu starpas), protēzes un medicīniskos pārsējus (ja nepieciešams, pārbaudi veic ārstniecības personas klātbūtnē);

48.3. padziļināti apskata aizturētā mantas un apģērbu. 

49. Lai nodrošinātu iekšējās kārtības un drošības pasākumu ievērošanu, Robežsardzes amatpersonai ir tiesības jebkurā laikā apskatīt aizturētā dzīvojamo telpu un koplietošanas telpas, kā arī tajās esošās mantas un priekšmetus. Aizturētā personīgās mantas var apskatīt jebkurā laikā un bez aizturētā klātbūtnes divu izmitināšanas telpu amatpersonu klātbūtnē.

50. Ja apskatē konstatē aizliegtos priekšmetus vai vielas, kuras aizliegts glabāt un lietot izmitināšanas telpās, kā arī priekšmetus vai vielas, kuras var izmantot noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai bēgšanas mēģinājumam, sastāda apskates un izņemšanas protokolu. Apskates laikā izņemtos aizliegtos priekšmetus vai vielas glabā speciāli šim nolūkam paredzētā telpā (noliktavā). Apskates un izņemšanas protokola oriģinālu pievieno aizturētā lietai. Vienu kopiju izsniedz aizturētajam, bet otru pievieno glabāšanā nodotajām mantām.

51. Robežsardzes priekšnieka pilnvarota amatpersona lēmumu par aizturētā ievietošanu speciāli aprīkotā telpā (Patvēruma likumā vai Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos) noformē rakstveidā (7. pielikums).

52. Aizturētajam, kuru Patvēruma likumā vai Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos ievieto speciāli aprīkotā telpā, atļauts ņemt līdzi personīgās higiēnas piederumus.

53. Izmitināšanas telpu priekšnieks var noteikt vispārēju tikšanās vai koplietošanas telpu (tai skaitā to inventāra) izmantošanas pagaidu aizliegumu (piemēram, karantīnas vai masu nekārtību dēļ).

54. Izmitināšanas telpu priekšnieks var noteikt individuālo tikšanās vai koplietošanas telpu (tai skaitā to inventāra) izmantošanas aizliegumu, ja aizturētais ir ievietots:

54.1. atsevišķā telpā, līdz brīdim, kad veikta aizturētā sanitārā apstrāde un veselības pārbaude;

54.2. medicīnas izolatorā, pēc ārstniecības personas norādījuma un līdz brīdim, kad ar ārstniecības personas atļauju aizturētais ievietots dzīvojamā telpā;

54.3. speciāli aprīkotā telpā, Patvēruma likumā vai Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos.

VIII. Rīcība ārkārtas situācijā

55. Ārkārtas situācijā izmitināšanas telpu priekšnieks organizē un nodrošina izmitināšanas telpu amatpersonu un ārstniecības personas darbību saskaņā ar attiecīgi izstrādātu ārkārtas situācijas novēršanas plānu.

56. Pēc fiziskā spēka un speciālo līdzekļu lietošanas pret aizturēto izmitināšanas telpu priekšnieks nekavējoties organizē aizturētā nosūtīšanu pie ārstniecības personas medicīniskās apskates veikšanai.

57. Ja pieteikts bada streiks, izmitināšanas telpu priekšnieks nekavējoties organizē:

57.1. aizturētā nosūtīšanu pie ārstniecības personas medicīniskās apskates veikšanai;

57.2. pastāvīgu aizturētā uzraudzību (tai skaitā medicīnisko uzraudzību);

57.3. pasliktinoties aizturētā veselības stāvoklim, pasākumus, kas nepieciešami, lai nepieļautu turpmāku veselības stāvokļa pasliktināšanos vai aizturētā nāvi.

58. Kad novērsta ārkārtas situācija, kurā bija iesaistīts aizturētais, izmitināšanas telpu priekšnieks nekavējoties organizē aizturētā nosūtīšanu pie ārstniecības personas medicīniskās apskates veikšanai.

IX. Rīcība ar izmitināšanas telpās esošo aizturētā mantu

59. Ja aizturētais atbrīvots, viņš, atstājot izmitināšanas telpas, sakopj dzīvojamo telpu un atbrīvo to no savām personīgajām mantām.

60. Atbrīvojot aizturēto no izmitināšanas telpām, aizturētajam izsniedz izņemtās vai glabāšanā nodotās vērtslietas, mantas un naudu. Minētās darbības fiksē šo noteikumu 2., 3. vai 4. pielikumā minēto dokumentu attiecīgajās ailēs. Attiecīgo dokumentu kopiju izsniedz vērtslietu, mantu un naudas saņēmējam, bet oriģinālu pievieno aizturētā lietai.

61. Ja aizturētais miris, viņam izņemtās vai glabāšanā nodotās vērtslietas, mantas un naudu izsniedz viņa mantiniekiem šo noteikumu 60. punktā minētajā kārtībā.

62. Ja aizturētajam mantinieku nav, ar viņam izņemto vai glabāšanā nodoto vērtslietu, mantu un naudu rīkojas saskaņā ar Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību par rīcību ar bezmantinieku mantu.

X. Noslēguma jautājums

63. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumus Nr. 742 "Izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 146. nr.; 2009, 75. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 254
Reģistrācijas žurnāls

Nr. p. k.

Aizturētā ievietošanas datums un laiks

Aizturētā vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums, dzimums

Pamatojums aizturētā ievietošanai

Amatpersona, kura pieņēma aizturēto (speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

Pamatojums aizturētā atbrīvošanai, atbrīvošanas datums un laiks

Amatpersona, kura atbrīvo aizturēto (speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

Piezīmes

        
        
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 254
Apskates un izņemšanas protokols
20__. gada ___. _______________ plkst.______  
  

(vieta)

 

(Valsts robežsardzes struktūrvienības nosaukums, amatpersonas amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

 

(izmitināšanas telpu nosaukums)

izmitināšanas telpās izdarīta aizturētā 
 

(aizturētā vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums)

un viņa mantu apskate. Apskates laikā

KONSTATĒTS

 

(norādīt apskatītās mantas un to raksturīgākās vai individuālās pazīmes, vērtslietas,

 

naudu, norādot to nominālvērtību un valūtu, dokumentus, to numurus,

 

aizturētajam konstatētos miesas bojājumus, raksturīgākos tetovējumus, rētas

 

un citas individuālās fiziskās pazīmes)

Aizturētā apskates laikā izteiktie paziņojumi un piezīmes (tai skaitā par veselības stāvokli) 
 
Apskates laikā glabāšanā nodotās mantas 
 
Apskates laikā izņemtie aizliegtie priekšmeti vai vielas 
 
Protokola kopiju saņēmu 
 

(aizturētā vārds (vārdi), uzvārds, paraksts)

Glabāšanā nodotās mantas un izņemtos aizliegtos priekšmetus un vielas pieņēmu 
 

(amatpersonas amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds, paraksts)

Glabāšanā nodotās mantas un izņemtos aizliegtos priekšmetus un vielas saņēmu 
 

(aizturētā vārds (vārdi), uzvārds, paraksts)

20___. gada ____. ________________

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 254
Vērtslietu pieņemšanas un nodošanas akts
20___. gada ___. _____________
 par  
  

(aizturētā (vērtslietu īpašnieka) vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums)

 
 

vērtslietu pieņemšanu

 

Nr.
p. k.

Vērtslietu nosaukums

Uzskaitījums

Piezīmes

    
    
    

Kopā

  
 

(vērtslietu skaits vārdiem)

Vērtslietas pieņēma glabāšanā 
 

(Valsts robežsardzes struktūrvienības nosaukums,

 

amatpersonas amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un paraksts)

Piekrītu aktā ierakstītajam 
 

(vērtslietu īpašnieka vārds (vārdi), uzvārds un paraksts)

20___. gada ____. ________________

Vērtslietas nodeva 
 

(Valsts robežsardzes struktūrvienības nosaukums,

 

amatpersonas amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds un paraksts)

20___. gada ____. ________________ 

Glabāšanā nodotās vērtslietas pieņēmu 
 

(vērtslietu īpašnieka vārds (vārdi), uzvārds un paraksts)

20___. gada ____. ________________ 

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  16. maija
noteikumiem Nr. 254
Aizturētā personīgās naudas uzskaites karte
   
 

(aizturētā vārds (vārdi), uzvārds, dzimšanas datums)

 
   

Datums

Ieraksta pamatojums

Ienākumi

Izdevumi

Atlikums

Aizturētā paraksts par atlikuma apstiprināšanu

Amatpersonas paraksts

       
       
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 254
Personu apliecinošo dokumentu reģistrācijas žurnāls

Nr.
p. k.

Vārds (vārdi),
uzvārds,
dzimšanas datums

Personu apliecinošā
dokumenta numurs

Personu apliecinošā dokumenta veids

Izsniegtās caurlaides numurs

Amatpersonas paraksts

      
      
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  16. maija
noteikumiem Nr. 254
Aizliegto priekšmetu un vielu saraksts

Aizturētajam izmitināšanas telpās ir aizliegts glabāt šādus priekšmetus un vielas:

1) jebkuras sakaru un informācijas apmaiņas, fiksēšanas un glabāšanas ierīces (piemēram, mobilo tālruni, datoru, fotoaparātu);

2) medikamentus (izņemot gadījumu, ja ir ārstniecības personas atļauja);

3) jebkura veida munīciju;

4) ieročus, aukstos ieročus un citus priekšmetus, kas var kalpot kā ieroči;

5) pornogrāfiska satura vai vardarbību ierosinošus audioierakstus, videoierakstus un literatūru (tai skaitā reliģisko);

6) pirotehniku, sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas;

7) narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošas vielas;

8) raugu un citus rūgstošus pārtikas produktus;

9) alkoholu saturošas vielas;

10) priekšmetus un vielas, kuras var izmantot noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai bēgšanas mēģinājumam.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
7. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  16. maija
noteikumiem Nr. 254
Lēmums Nr. ________
par aizturētā ievietošanu speciāli aprīkotā telpā
Lēmuma sastādīšanas vieta, adrese Datums, laiks 
Valsts robežsardzes struktūrvienības nosaukums 
Amatpersona, kura pieņēma lēmumu, – amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds 

Informācija par aizturēto

Vārds (vārdi) 
Uzvārds 
Dzimšanas datums 
Valstiskā piederība un tās veids 

Pamatojums aizturētā ievietošanai speciāli aprīkotā telpā

 
Aizturētā viedoklis un argumenti 

nolēmu:

Ievietot

Apstrīdēšanas kārtība

 
Amatpersona, kura pieņēma lēmumu, – paraksts 
Ar lēmumu iepazinos, lēmuma būtība man izskaidrota, ar savām tiesībām esmu iepazīstināts un lēmuma eksemplāru saņēmu
   
 

(aizturētā paraksts)

 
Persona, kura veica tulkojumu, – vārds, uzvārds, paraksts 
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
20.05.2017