Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.30

Rīgā 2017.gada 6.aprīlī (prot. Nr.14, 1.p.)

Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2016.gada 17.oktobrī saņēma akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls", vienotais reģistrācijas numurs: 40003575567, juridiskā adrese: Dārzciema iela 86, LV-1073 (turpmāk - AS "Augstsprieguma tīkls"), 2016.gada 17.oktobra iesniegumu Nr.501111-06-2419, ar kuru AS "Augstsprieguma tīkls" iesniedza elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu. Regulators 2016.gada 28.decembrī saņēma AS "Augstsprieguma tīkls" 2016.gada 27.decembra iesniegumu Nr.501111-06-3125 par koriģēto elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu, 2016.gada 29.decembrī - AS "Augstsprieguma tīkls" 2016.gada 29.decembra iesniegumu Nr.501111-06-3154 par sastrēgumu vadības ieņēmumu izmantošanu, 2017.gada 7.februārī - AS "Augstsprieguma tīkls" 2017.gada 6.februāra iesniegumu Nr.501110-42-368 par AS "Augstsprieguma tīkls" darbinieku atalgojumu, 2017.gada 9.februārī - AS "Augstsprieguma tīkls" 2017.gada 7.februāra iesniegumu Nr.501110-42-376 par papildu informāciju un 2017.gada 31.martā - AS "Augstsprieguma tīkls" 2017.gada 31.marta iesniegumu Nr.501111-06-878 par koriģēto elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu (turpmāk visi iesniegumi kopā - tarifu projekts).

Regulators konstatē

1. Spēkā esošie elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi apstiprināti ar Regulatora 2015.gada 18.jūnija lēmumu Nr.92 "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 121.nr.).

2. AS "Augstsprieguma tīkls" tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr.1/6 "Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

3. AS "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu pārskatīšanas nepieciešamību pamato ar:

3.1. Regulatora 2015.gada 18.jūnija lēmumā Nr.92 "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem" dotās atļaujas par sastrēgumu vadības ieņēmumu izmantošanu, lai segtu ar pārvades pakalpojumu sniegšanu saistītās tehniski un ekonomiski pamatotās izmaksas, nosacījumu izpildi;

3.2. pārvades sistēmas aktīvu nomas maksas samazinājumu par 2%, ievērojot Regulatora 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr.165 "Par kapitāla atdeves likmes noteikšanu elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projekta izstrādāšanai", ar kuru kapitāla atdeves likme noteikta 4,43% apmērā;

3.3. uz Latvijas lietotāju elektroapgādes vajadzībām attiecināmo elektroenerģijas zudumu un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanas pārvades sistēmā izmaksu samazinājumu 8% apmērā, atbilstoši aktuālajām NASDAQ OMX biržas Latvijas elektroenerģijas nākotnes darījumu (forward) cenu prognozēm;

3.4. personāla izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbinieku skaita pieaugumu un darba samaksas pieaugumu valstī;

3.5. pārējo saimnieciskās darbības izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar darbinieku skaita pieaugumu, papildu pētniecības un audita pasākumu īstenošanu, lai sekmētu komersanta darbības efektivitāti;

3.6. kapitāla izmaksu pieaugumu saistībā ar regulējamo aktīvu bāzes pieaugumu;

3.7. avārijas jaudas rezervju uzturēšanas izmaksu pieaugumu.

4. AS "Augstsprieguma tīkls" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatorā publicēja 2016.gada 25.oktobrī (Latvijas Vēstnesis, 2016, 207.nr.).

5. Regulators 2016.gada 9.novembrī saņēma biedrības "Būvmateriālu ražotāju asociācija" 2016.gada 9.novembra iesniegumu Nr.23/16 par AS "Augstsprieguma tīkls" iesniegto tarifu projektu. Biedrība "Būvmateriālu ražotāju asociācija" iebilst pret elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu celšanu, aicina pārvades sistēmas operatora izmaksu segšanai meklēt citus risinājumus, nemainot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus, kā arī lūdz Regulatoru vērtēt investīciju apjoma pamatotību pārvades tīklos.

6. Regulators 2016.gada 15.novembrī saņēma akciju sabiedrības "Latvenergo" (turpmāk - AS "Latvenergo") vēstuli Nr.01VD00-19/4163 par pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu, kurā AS "Latvenergo" norāda, ka neiebilst pret ekonomiski pamatotu sabiedrisko pakalpojumu izmaksu iekļaušanu tarifos, tomēr norāda, ka jāvērtē iespēja izmaksu pieaugumu segt no sastrēgumu vadības ieņēmumiem.

7. Regulators 2016.gada 17.novembrī saņēma biedrības "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" 2016.gada 14.novembra iesniegumu Nr.146 par AS "Augstsprieguma tīkls" iesniegto tarifu projektu. Iesniegumā biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" norāda, ka uzskata pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu paaugstināšanu neilgi pēc sadales sistēmas pakalpojumu tarifu paaugstināšanas par nepieņemamu un aicina pārvades sistēmas operatoru meklēt citus risinājumus izmaksu pieauguma segšanai.

8. Lai izzinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju viedokli, ievērojot likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 13.panta otro daļu, Regulators 2016.gada 22.novembrī organizēja uzklausīšanas sanāksmi, kurā AS "Augstsprieguma tīkls" informēja par tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās AS "Sadales tīkls", Ekonomikas ministrijas, AS "Valmieras stikla šķiedra", AS "Latvijas finieris", SIA "Cemex", Latvijas arodbiedrības "Enerģija", AS "Latvijas elektriskie tīkli", biedrības "Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija" un biedrības "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" pārstāvji, kuri aicināja izvērtēt iespēju izmantot uzkrātos sastrēgumu vadības ieņēmumus no Latvijas - Igaunijas starpsavienojuma pārslodzes elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu samazināšanai. Latvijas arodbiedrības "Enerģija" pārstāvji norādīja uz AS "Augstsprieguma tīkls" darbinieku augsto kompetences līmeni un tehnisko izglītību, kas nosaka šādu cilvēkresursu ierobežotību tirgū, pauda bažas par negatīvajām sekām, ko varētu izraisīt atalgojuma pieauguma bremzēšana, aicināja atbildīgi vērtēt personāla izmaksas. Ekonomikas ministrijas pārstāvis aicināja, skatot iesniegto tarifu projektu, ņemt vērā 2018.gadā gaidāmās obligātā iepirkuma komponentes aprēķināšanas kārtībā sagaidāmās izmaiņas, lai pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksu kāpums ir pakāpenisks, un izvairīties no straujiem pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu pieaugumiem. Ar uzklausīšanas sanāksmes protokolu var iepazīties Regulatora mājas lapā internetā.

9. Regulators 2016.gada 28.novembrī saņēma Ekonomikas ministrijas 2016.gada 28.novembra iesniegumu Nr.441-2-10029 par elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu, kurā Ekonomikas ministrija vērsa uzmanību uz iespēju paaugstināt pārvades sistēmas izmantošanas efektivitāti, attiecīgi optimizējot izmaksu un ieņēmumu pozīcijas, un tarifu projekta izstrādi balstīt uz skaidriem un pamatotiem pārslodzes vadības principiem.

10. 2016.gada 21.novembrī, 2017.gada 24.janvārī un 2017.gada 22.martā Regulators nosūtīja informācijas pieprasījumu AS "Augstsprieguma tīkls" par tarifu projekta izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju un nepieciešamajiem precizējumiem. 2016.gada 28.decembrī, 2017.gada 7.februārī, 2017.gada 9.februārī un 2017.gada 31.martā Regulators saņēma pieprasīto papildu informāciju.

11. Regulators 2017.gada 16.janvārī Finanšu ministrijai lūdza sniegt skaidrojumu par AS "Augstsprieguma tīkls" valdes locekļu un padomes locekļu atalgojuma noteikšanas pamatotību. Regulators 2017.gada 20.martā saņēma Finanšu ministrijas iesniegumu Nr.7-1-01/2431 par AS "Augstsprieguma tīkls" iesniegto tarifu projektu.

12. Regulators 2014.gada 23.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.90 "Par ieguldījumu izmaksu sadali kopīgu interešu projektiem "Starpsavienojums starp Kilingi-Nõmme (EE) un Rīgas TEC2 apakšstaciju (LV)" un "Iekšējā līnija starp Harku un Sindi (EE)"", kurā Regulators konstatēja sastrēgumu vadības ieņēmumu uzkrājuma apjomu lēmuma sagatavošanas brīdī un akceptēja turpmāku sastrēgumu vadības ieņēmumu ieguldīšanu Eiropas Savienības kopīgo interešu projektos.

13. No Elektroenerģijas tirgus likuma 13.1panta septītās daļas izriet Regulatora pienākums pārraudzīt pārslodzes maksas izmantošanu.

14. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulas (EK) Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu (turpmāk - Regula Nr. 714/2009) 16.panta sestā daļa noteic, ka gadījumā, ja ieņēmumus, kas rodas starpsavienojuma jaudu piešķiršanas rezultātā, nevar efektīvi izmantot piešķirtās jaudas faktiskās pieejamības nodrošināšanā vai starpsavienojumu jaudas saglabāšanai vai uzlabošanai, izmantojot ieguldījumus tīklā, jo īpaši jaunos starpvalstu savienojumos, tos var izmantot kā ieņēmumus, ko valsts regulatīvās iestādes ņem vērā, apstiprinot tīkla tarifu aprēķina metodiku vai nosakot tīkla tarifus.

15. Regulators 2017.gada 22.martā nosūtīja AS "Augstsprieguma tīkls" vēstuli Nr.1-2.83/1299 par papildu informācijas pieprasījumu, kurā lūdza AS "Augstsprieguma tīkls" iesniegt informāciju par to, cik liela daļa no sastrēgumu vadības ieņēmumiem novirzāma kā papildu ieņēmumi tarifu projekta aprēķinā, lai nodrošinātu, ka precizētie elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi nepārsniegtu spēkā esošos elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus, vienlaikus nodrošinot tarifu projekta atbilstību Metodikai.

16. AS "Augstsprieguma tīkls" 2017.gada 31.martā iesniedza tarifu projektu, iekļaujot tarifu projekta aprēķinā sastrēgumu vadības ieņēmumus 6500 tūkst. EUR apmērā, tādējādi palielinot tarifu projektā iekļautos plānotos ieņēmumus par 6500 tūkst. EUR. AS "Augstsprieguma tīkls" norāda, ka atlikušo uzkrāto sastrēgumu vadības ieņēmumu daļu būtu lietderīgi novirzīt, lai segtu ar elektroenerģijas pārvades pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas un nodrošinātu AS "Augstsprieguma tīkls" rentabilitāti.

17. Atbilstoši Metodikas 7.1.punktam, ja pārvades sistēmas operatora faktiskā peļņa no pārvades pakalpojumu sniegšanas ir lielāka nekā spēkā esošo tarifu aprēķinā iekļautais plānotās peļņas apjoms, pārvades tarifu projekta aprēķinā izmaksu korekcijas apjomu nosaka tā, lai nākamajā periodā par pārsniegto plānotās peļņas apjomu samazinātu tarifu projektā iekļautās izmaksas. Ja korekcijas apjoms pārsniedz spēkā esošo tarifu aprēķinā iekļauto plānoto apgrozījuma rentabilitāti, korekciju veic pakāpeniski vairāku gadu laikā tā, lai tarifu aprēķinā iekļautais ikgadējais korekcijas apjoms nepārsniegtu attiecīgajam gadam plānoto apgrozījuma rentabilitāti. Savukārt Metodikas 24.punkts noteic, ka pārvades sistēmas operatora peļņu veido kapitāla atdeve un apgrozījuma rentabilitāte.

18. Atbilstoši Metodikas 91.punktam laika posmā no 2012.gada līdz 2016.gadam pamatotas nomas maksas kapitāla atdeves aprēķinā iekļaujamo RAB vērtību nosaka atbilstoši finanšu uzskaites vērtībai, kas samazināta par ieguldījuma rezultātā radušos sistēmas īpašnieka aktīvu vērtības pieaugumu 2011.gada 1.aprīlī, salīdzinot ar 2011.gada 31.martu. Attiecīgo RAB vērtības pieaugumu pamatotas nomas maksas kapitāla atdeves aprēķinā iekļauj vienmērīgi un pakāpeniski līdz 2016.gadam.

19. Likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pants noteic šā likuma un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas mērķi - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs. Ievērojot minētā likuma 5.pantā noteikto, Regulators pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, lai aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principiem.

20. Atbilstoši likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 20.pantam tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

21. Regulators kā atvasināta publisko tiesību juridiskā persona ir tiesīgs savas autonomās kompetences ietvaros izdot administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem, nodrošinot likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantā minēto sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sniedzēju interešu līdzsvarošanu saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principiem.

22. Regulatora padomes sēdē AS "Augstsprieguma tīkls" pārstāvji uzturēja lūgumu apstiprināt elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus no 2017.gada 1.jūnija un lūdza ar lēmumu noteikt, ka ne tikai 2017.gadā, bet arī 2018. un 2019.gadā no sastrēgumu vadības ieņēmumiem ir jānovirza ne vairāk kā 6500 tūkst. EUR gadā, lai nodrošinātu tarifu stabilitāti un prognozējamību lietotājiem ilgākā laika posmā.

Regulators secina

1. Tarifu projekts aprēķināts tādā apmērā, lai elektroenerģijas lietotāju izdarītie maksājumi segtu AS "Augstsprieguma tīkls" ekonomiski pamatotas elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti, kā to paredz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 20.pants.

2. AS "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķins ir ekonomiski pamatots. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar:

2.1. personāla izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbinieku skaita pieaugumu, salīdzinot ar spēkā esošajā tarifu aprēķinā iekļauto, un darba samaksas palielināšanu, lai nodrošinātu līdzsvarotu darbinieku atalgojumu ar atalgojuma līmeni darba tirgū;

2.2. pārējo saimnieciskās darbības izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar ekspluatācijas, administratīvo un citu izmaksu palielināšanos; izmaksu pieaugums saistīts ar darbinieku skaita pieaugumu, papildu pētniecības un audita pasākumu īstenošanu, lai sekmētu komersanta darbības efektivitāti;

2.3. kapitāla izmaksu pieaugumu saistībā ar regulējamo aktīvu bāzes pieaugumu, ko veido pamatlīdzekļu iegāde ar īsu lietderīgo kalpošanas laiku;

2.4. avārijas jaudas rezervju uzturēšanas izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar izmaiņām elektroenerģijas tirgū, jaudas rezerves izmaksas izcenojot pēc alternatīvā ieguvumu principa - aprēķinot negūto ieguvumu no attiecīgās jaudas apjoma neiekļaušanas elektroenerģijas biržas tirdzniecības piedāvājumā.

3. Tarifu projektā salīdzinājumā ar spēkā esošo elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķinu ir samazinātas šādas izmaksas:

3.1. pārvades aktīvu nomas maksas izmaksas, ievērojot Regulatora ar 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr.165 "Par kapitāla atdeves likmes noteikšanu elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projekta izstrādāšanai" noteikto kapitāla atdeves likmi, kā rezultātā kapitāla atdeves likme samazinājās uz 4,43%;

3.2.  ekspluatācijas remontu izmaksas saistībā ar apakšstaciju iekārtu ekspluatācijas un remonta izmaksu samazināšanos;

3.3. elektroenerģijas zudumu un tehnoloģiskā procesa izmaksas, kas saistīts ar elektroenerģijas zudumu cenas samazinājumu elektroenerģijas biržā.

4. Sastrēgumu vadības ieņēmumu apjoms uz 2016.gada 31.decembri ir uzkrāts tādā apmērā, lai nodrošinātu laika periodā līdz 2020.gadam plānotos kapitālieguldījumus Eiropas Savienības kopīgu interešu projektā "Starpsavienojums starp Kilingi-Nõmme (EE) un Rīgas TEC2 apakšstaciju (LV)" ("Igaunijas - Latvijas trešais 330kV starpsavienojums" un "Iekšējā līnija starp Rīgas TEC2 un Rīgas HES (LV)" projekti), un pārsniedz kapitālieguldījumiem nepieciešamo apjomu.

5. Projekta "Iekšējā līnija starp Rīgas TEC2 un Rīgas HES (LV)" plānotā kapitālieguldījumu summa ir noteikta, balstoties uz  pieņēmumu par Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanu 50% apmērā, kura nesaņemšanas gadījumā atlikušie 50% būtu jāsedz no sastrēgumu vadības ieņēmumiem vai šīs izmaksas jāiekļauj elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifos.

6. Uzkrātos sastrēgumu vadības ieņēmumus, kas pārsniedz nepieciešamos kapitālieguldījumus minētajos projektos, šobrīd nevar efektīvi izmantot Latvijas - Igaunijas starpsavienojuma jaudas faktiskās pieejamības nodrošināšanai vai palielināšanai. Līdz ar to atbilstoši Regulas Nr. 714/2009 16.panta sestajai daļai uzkrātos sastrēgumu vadības ieņēmumus var izmantot kā ieņēmumus, aprēķinot un apstiprinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus atbilstoši Metodikai.

7. 2017.gada 31.martā iesniegtajā tarifu projektā AS "Augstsprieguma tīkls" ir novirzījusi sastrēgumu vadības ieņēmumus 6500 tūkst. EUR apmērā kā papildu ieņēmumus 2017.gadā, kas nodrošina, ka precizētie elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi nepārsniedz spēkā esošos elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus un atbilst Metodikai. Regulatora ieskatā, šāds risinājums nodrošina, ka AS "Augstsprieguma tīkls" rentabilitāte 2017.gadā atbilst Metodikas 7.1.punktā un 24.punktā minētājām prasībām. Ievērojot, ka sastrēgumu vadības ieņēmumu apjoms ir pietiekams apstiprināto un laika periodā līdz 2020.gadam plānoto kapitālieguldījumu realizēšanai, un uzkrātos ieņēmumus, kas pārsniedz minētajos projektos nepieciešamos kapitālieguldījumus, nevarēs efektīvi izmantot Latvijas - Igaunijas starpsavienojuma jaudas faktiskās pieejamības nodrošināšanai vai palielināšanai arī 2018. un 2019.gadā, ir pamatoti noteikt, ka līdz 2019.gadam katru gadu AS "Augstsprieguma tīkls" no uzkrātajiem sastrēgumu vadības ieņēmumiem novirza ne vairāk kā 6500 tūkst. EUR kā papildu ieņēmumus elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifos, tādējādi nodrošinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu stabilitāti un prognozējamību.

8. Šā lēmuma konstatējumu daļas 12.-16.punktā un secinājumu daļas 4.-7.punktā noteiktais neierobežo AS "Augstsprieguma tīkls" tiesības turpināt uzkrāt sastrēgumu vadības ieņēmumus, kas nepieciešami līdz 2020.gadam plānoto kapitālieguldījumu realizēšanai Eiropas Savienības kopīgu interešu projektos, lai nodrošinātu un palielinātu Latvijas - Igaunijas starpsavienojuma jaudu.

Saskaņā ar Regulatora 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr.1/6 "Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" 86., 87. un 88.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un 13.daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Elektroenerģijas tirgus likuma 16.panta pirmo daļu un trešo daļu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulas (EK) Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu 16.panta sesto daļu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi: Mērvienība Tarifs
1.1. Pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijas:    
- elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs EUR/kWh 0,00301
- maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu* EUR/kW/gadā** 6,738
     
1.2. Pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnes:    
- elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs EUR/kWh 0,00353
- tarifs par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu EUR/kW/gadā 8,045
     
1.3. Pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110/6-20 kV transformatora 06-20 kV pusē:    
- elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs EUR/kWh 0,00403
- tarifs par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu EUR/kW/gadā 9,101

* maksu par pārvades jaudas uzturēšanu nosaka atbilstoši 110/20-10-06 kV transformatoru jaudai;

** transformatora jauda kilovatos [kW] atbilst tā tehniskajā dokumentācijā uzrādītajai nominālai jaudai kilovoltampēros [KVA];

2. noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātie elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi stājas spēkā 2017.gada 1.jūnijā;

3. atcelt no 2017.gada 1.jūnija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 18.jūnija lēmumu Nr.92 "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 121.nr.);

4. atļaut AS "Augstsprieguma tīkls" no uzkrātajiem sastrēgumu vadības ieņēmumiem katru gadu līdz 2019.gadam (ieskaitot) novirzīt ne vairāk kā 6500 tūkst. EUR gadā kā papildu ieņēmumus elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifos, lai nodrošinātu AS "Augstsprieguma tīkls" rentabilitātes atbilstību Metodikas prasībām.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

06.04.2017