Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.2008/18

Carnikavā 2008.gada 17.septembrī
Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2008.gada 17.septembra lēmumu (prot. Nr.19, 1.§)

Izdoti saskaņā ar:
LR likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 1. un 13.punktu, LR MK 12.12.2006.
noteikumu Nr.1002 "Aizsargjoslu datu bāzes izveides,
uzturēšanas un informācijas aprites kārtība
" 6. un 8.punktu,
LR MK 02.05.2000. noteikumiem Nr.168
"Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99
"Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"
" un Būvnormatīva LBN 005-99
"Inženierizpētes noteikumi būvniecībā" 27.punktu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Carnikavas novada administratīvajā teritorijā notiek topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana un pārbaude. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

2. Novada administratīvajā teritorijā mēroga 1:500 topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Carnikavas novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, kas ir saskaņota ar pašvaldību.

3. Carnikavas novada pašvaldība, ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē pieņem tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus un izpildhēmas un būvasu nospraušanas aktus), kas veikti digitālā formā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

4. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai par samaksu sniedz pašvaldības izvēlētā juridiskā persona, pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā.

5. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo divu darba dienu laikā gadījumā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai un valstī noteiktajiem standartiem. Carnikavas novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.

6. Ja veicot būvdarbus tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad jāfiksē to novietne dabā un tās jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

7. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no pašvaldības izvēlētās juridiskās personas.

8. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc paziņojuma par to pieņemšanu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja E.Sloceniece
03.04.2009