Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 13.05.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. novembra saistošos noteikumus Nr. 20 "Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Jēkabpilī 2017.gada 9.martā
Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – PII).

2. Jēkabpils pilsētā ir vienota bērnu reģistrācija uzņemšanai PII.

3. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadu vecumam un bērni PII tiek komplektēti šādās grupās:

3.1. vecuma grupa no 1,5 gadiem līdz 3 gadiem (no 14 līdz 22 bērni grupā);

3.2. vecuma grupa no 3 gadiem līdz 4 gadiem (no 18 līdz 24 bērni grupā);

3.3. vecuma grupa no 4 gadiem līdz 5 gadiem (no 20 līdz 26 bērni grupā);

3.4. vecuma grupa no 5 gadiem līdz 6 gadiem (no 22 līdz 28 bērni grupā);

3.5. vecuma grupa no 6 gadiem līdz 7 gadiem (no 22 līdz 28 bērni grupā).

4. Bērnu, kurš sasniedzis 5 gadu vecumu un nav uzsācis pirmsskolas izglītības programmas apguvi, pašvaldība Noteikumos noteiktajā kārtībā nodrošina ar vietu PII saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

II. Iesniegumu reģistrācija un bērnu uzņemšana

5. Iesniegumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu no bērna dzimšanas laika.

6. Lai pieteiktu bērnu PII, bērna likumiskajam pārstāvim (turpmāk – vecāks) jāiesniedz iesniegums Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, vai www.latvija.lv, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz elektroniskā pasta adresi pasts@jekabpils.lv, norādot PII, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības ieguvi un laiku, kad nepieciešama vieta PII.

(Jēkabpils pilsētas domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

7. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Izglītības pārvalde izskata iesniegumus, pārbauda bērna un vecāka deklarēto dzīvesvietu un veic iesniegumu uzskaiti. Jēkabpils Izglītības pārvalde 5 (piecu) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas par iesnieguma reģistrāciju reģistrā rakstiski paziņo iesnieguma iesniedzējam uz norādīto adresi vai pēc iesnieguma iesniedzēja pieprasījuma nosūta atbildi elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta) uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja paziņojums pēc iesnieguma iesniedzēja norādes sniegts uz elektronisko pastu, tad paziņojums papildus papīra formā netiek sniegts.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

8. Jēkabpils Izglītības pārvalde reģistrē iesniegumus elektroniski datu bāzē atsevišķi pa bērnu dzimšanas gadiem iesniegumu iesniegšanas secībā, norādot laiku, kad nepieciešama vieta PII, konkrētu PII, bērna vārdu, uzvārdu un personas kodu.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

9. Vecākam ir tiesības mainīt 6. punktā minētajā iesniegumā norādīto informāciju ne vēlāk kā desmit dienas pirms Noteikumu 11. punktā noteiktā termiņa, rakstiski iesniedzot iesniegumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, vai www.latvija.lv, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz elektroniskā pasta adresi pasts@jekabpils.lv.

(Jēkabpils pilsētas domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā)

10. Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā PII.

11. Līdz kārtējā gada 30.maijam Jēkabpils Izglītības pārvalde ar PII vadītājiem sastāda sarakstu par grupā uzņemamo bērnu skaitu, atbilstoši reģistrā reģistrētajiem iesniegumiem bērnu uzņemšanai PII.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

12. Sastādot sarakstu par grupā uzņemamo bērnu skaitu, nodrošina grupu veidošanu sekojošiem bērniem iesniegumu iesniegšanas secībā:

12.1. obligāto izglītības vecumu sasniegušie bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā;

12.2. bez vecāku gādības palikušie bērni, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība un aizbildņa dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā;

12.3. attiecīgās PII darbinieku bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā (bērnam ir priekšrocība tikt uzņemtam PII, kurā strādā bērna vecāks);

12.4. 1,5 līdz 5 gadus veciem bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

13. Ja veidojot PII grupas ir nodrošināti augstāk minētie pieprasījumi, tad var tikt nodrošināti pieprasījumi citās pašvaldībās deklarētiem bērniem iesniegumu iesniegšanas secībā.

14. Jēkabpils Izglītības pārvalde pēc 11.punktā minētā saraksta sastādīšanas iesnieguma iesniedzējam paziņo rakstiski vai pēc iesnieguma iesniedzēja pieprasījuma nosūta atbildi elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta) uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi par piedāvājumu uzņemt bērnu konkrētajā PII (grupā), informāciju, kur jāgriežas un kādā termiņā uzņem bērnu PII. Ja paziņojums pēc iesnieguma iesniedzēja norādes sniegts uz elektronisko pastu, tad paziņojums papildus papīra formā netiek sniegts.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

15. Pēc Jēkabpils Izglītības pārvaldes paziņojuma saņemšanas vecākam PII jāiesniedz iesniegums par bērna uzņemšanu PII.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

16. Bērna uzņemšanu PII noformē ar PII vadītāja rīkojumu.

17. PII vadītājs pēc Noteikumu 16.punktā minētā rīkojuma izdošanas noslēdz ar vecākiem Līgumu par bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē.

18. Bērnus, kurus nebija iespējams uzņemt PII iesniegumā norādītajā laikā, Jēkabpils Izglītības pārvalde iesniegumu iesniegšanas secībā pārreģistrē uz nākamo gadu.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

III. Bērnu atskaitīšana

19. Bērnu atskaita no PII, pamatojoties uz PII vadītājas lēmumu šādos gadījumos:

19.1. pēc vecāku iniciatīvas;

19.2. bērns saņēmis izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmas apguvi;

19.3. pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziena par bērna veselības stāvokli, kas nepieļauj PII apmeklēšanu;

19.4. vecāki par PII saņemto bērna ēdināšanas pakalpojumu nav veikuši maksājumus 3 (trīs) mēnešus pēc kārtas un vecāks nereaģē uz PII vadītāja nosūtīto brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts, izņemot piecgadīgos un sešgadīgos bērnus;

19.5. bērns bez attaisnojoša iemesla 3 (trīs) mēnešus nav apmeklējis PII, izņemot piecgadīgos un sešgadīgos bērnus;

19.6. bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu citā pašvaldības izglītības iestādē;

19.7. bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi.

20. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, PII pedagoģiskā procesa pārtraukums vasaras mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem vecāks PII ir rakstiski informējis pirms plānotās prombūtnes.

21. Ja vecāks vēlas izbeigt bērna uzturēšanos PII, vecāks iesniedz iesniegumu PII, norādot pamatojumu. PII vadītājs 1 (vienas) darba dienas laikā izskata iesniegumu, izdod rīkojumu un paziņo Jēkabpils Izglītības pārvaldei.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

22. PII vadītāja rīkojumu par bērna atskaitīšanu Noteikumos noteiktajos gadījumos nosūta pa pastu vai izsniedz personīgi pret parakstu vecākam.

23. Ja bērns attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē PII laikā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, vieta tiek saglabāta. Pamatojoties uz vecāka iesniegumu, kurā norāda laiku, uz kādu bērns pārtrauc apmeklēt konkrēto PII, PII vadītājs paziņo par vecāka iesniegumu Jēkabpils Izglītības pārvaldei, kura promesošā bērna vietā ir tiesīga uz terminētu laiku piedāvāt vietu un uzņemt nākošo bērnu no datu bāzē reģistrētajiem iesniegumiem.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

IV. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

24. Jēkabpils Izglītības pārvaldes faktisko rīcību, PII vadītāja pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas domē.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

25. Jēkabpils pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājumi

26. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 21.augusta saistošie noteikumi Nr.12 "Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs".

27. Bērni, kas līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrēti uzņemšanai PII, saglabā iegūtās tiesības un netiek izslēgti no reģistra.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
13.05.2021