Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 11.06.2022. - ... / Spēkā esošā
Saistošo noteikumu tekstā nav iekļauti 2021. gada 30. septembrī izdarītie grozījumi. Minēto grozījumu darbība ir apturēta, sākot ar 2021. gada 16. decembri. Sk. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu Nr. 1-2/168.
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Jūrmalā 2017.gada 12.janvārī (prot. Nr.1, 5.p.)
Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
13.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 6.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt
pašvaldības nodevas" 11.punktu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā personas var iebraukt ar autotransporta līdzekļiem, tricikliem, kvadricikliem un motocikliem (turpmāk – transportlīdzekļi) īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – īpaša režīma zona Jūrmalā);

1.2. kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā (turpmāk – nodeva), nodevas apmēru, atvieglojumus un atbrīvojumus no nodevas;

1.3. kārtību, kādā izsniedz un anulē speciālās caurlaides iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā (turpmāk – caurlaides);

1.4. atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

2. Noteikumu mērķis ir ierobežot tranzīta satiksmi caur Jūrmalas valstspilsētas teritoriju un veicināt videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanu. No nodevas samaksas iekasētos līdzekļus uzskaita valstspilsētas pamatbudžetā un izlieto tūrismam un kūrorta attīstībai labvēlīgas vides radīšanai, vides aizsardzībai, kultūras pieminekļu aizsardzībai, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

3. Noteikumi neattiecas uz elektromobiļiem.

II. Transportlīdzekļu iebraukšanas kārtība un iebraukšanas kārtības kontrole īpaša režīma zonā Jūrmalā

4. Īpašā režīma zonu transportlīdzekļu iebraukšanai Jūrmalā nosaka Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojumā.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

5. Laika periodā no kalendārā gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim transportlīdzekļiem atļauts iebraukt īpaša režīma zonā Jūrmalā, ja iebraukšanas dienā saņemta caurlaide, izņemot šo noteikumu 20.punktā noteiktos gadījumus.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

6. Noteikumos noteiktajos gadījumos caurlaidi izsniedz pēc nodevas samaksas. Jūrmalas dome var noteikt maksu par caurlaides saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un datu apstrādi, ja persona, kas vēlas saņemt caurlaidi, ir atbrīvota no nodevas samaksas. Maksas apmērs nepārsniedz administratīvos izdevumus.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

7. Lai informētu transportlīdzekļu vadītājus, pirms iebrauktuvēm īpašā režīma zonā Jūrmalā (turpmāk – kontrolpunkti) saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām uzstāda attiecīgas zīmes.

8. Kontrolpunktos un īpaša režīma zonā, ņemot vērā satiksmes intensitāti un tehniskās iespējas, uzstāda:

8.1. dienas caurlaides apmaksas aparātus;

8.2. tehniskos līdzekļus – videotehniskās kontroles ierīces, kuras izmanto pārkāpumu fiksēšanai, neapturot transportlīdzekli.

(Jūrmalas pilsētas domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

9. Lai nodrošinātu transportlīdzekļu iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā kārtības ievērošanu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība izmanto Jūrmalas valstspilsētas transportlīdzekļu kontroles informācijas sistēmu (turpmāk – informācijas sistēma). Informācijas sistēmā uzkrāj un apstrādā datus, kas nepieciešami transportlīdzekļu iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā ievērošanas kontrolei.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

9.1 Nodevas administrēšanas un transportlīdzekļu iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā kontroles nodrošināšanai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība iegūst datus no šādām valsts un pašvaldības informācijas sistēmām:

9.11. valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" pārziņā esošā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra;

9.12. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošā Fizisko personu reģistra;

9.13. Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas;

9.14. Valsts ieņēmumu dienesta pārziņā esošās informācijas sistēmas;

9.15. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pārziņā esošām informācijas sistēmām;

9.16. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas pārziņā esošās Invaliditātes informatīvās sistēmas;

9.17. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" pārziņā esošās informācijas sistēmas;

9.18. vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

III. Nodevas objekts, maksātāji un piemērošanas periods

10. Nodevu maksā par transportlīdzekļa iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā.

11. Nodevu maksā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai vadītājs.

12. Nodevu piemēro par periodu no kalendārā gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim

IV. Nodevas likmes, atvieglojumi un maksāšanas kārtība

13. Nodevu nosaka šādā apmērā:

13.1. vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma 2,00 euro;

13.2. transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām (ieskaitot) bez iebraukšanas reižu ierobežojuma:

13.2.1. septiņām dienām 10,00 euro;

13.2.2. trīsdesmit dienām 31,00 euro;

13.2.3. deviņdesmit dienām 55,00 euro;

13.2.4. nodevas periodam 107,00 euro;

13.3. transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām bez iebraukšanas reižu ierobežojuma:

13.3.1. septiņām dienām 12,00 euro;

13.3.2. trīsdesmit dienām 43,00 euro;

13.3.3. deviņdesmit dienām 110,00 euro

13.3.4. nodevas periodam 213,00 euro.

(Jūrmalas pilsētas domes 22.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

14. Nodevas atvieglojumu no šo noteikumu 13.2.4.apakšpunktā noteiktās nodevas likmes par personas īpašumā, valdījumā vai turējumā esošu transportlīdzekli ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām vai vienu lietošanā esošo transportlīdzekli ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām saskaņā ar 1.pielikumu ir tiesīga saņemt:

14.1. persona, kuras laulātais ir deklarējis dzīvesvietu Jūrmalas valstspilsētā vai laulātā īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas valstspilsētā;

14.2. persona, kuras ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas valstspilsētā;

14.3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta iestādes darbinieks;

14.4. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai, darbinieks;

14.5. Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esošas ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks, kas veic darba pienākumus Jūrmalas valstspilsētas teritorijā;

14.6. Jūrmalas valstspilsētas teritorijā reģistrētā sporta kluba licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks;

14.7. Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, vai šādas iestādes, aģentūras vai kapitālsabiedrības darbinieks;

14.8. valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas valstspilsētā, vai šādas iestādes, aģentūras vai kapitālsabiedrības darbinieks;

14.9. persona, kura strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas valstspilsētā;

14.10. bērna vecāks, ja bērns mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību izglītības iestādē, kas atrodas īpaša režīma zonā Jūrmalā;

14.11. reliģiskā organizācija, kas veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību, vai sabiedriskā labuma organizācija, kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā, vai šādas organizācijas darbinieks;

14.12. persona, kurai ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni).

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34; 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

15. Nodevas atvieglojuma apmērs un saņemšanas ierobežojumi noteikti 1.pielikumā.

16. Nodevas atvieglojuma piemērošanas gadījumā, ja nodevu maksā, sākot ar kalendārā gada 1.jūliju, tās apmēru samazina par 50%, izņemot šo noteikumu 14.1. un 14.3.apakšpunktā noteiktos gadījumus.

(Jūrmalas pilsētas domes 22.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

17. Nodevu var maksāt:

17.1. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību;

17.2. veicot tiešsaistes maksājumus;

17.3. dienas caurlaides apmaksas aparātā (tikai nodevu vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma) skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī;

17.4. skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Jūrmalas valstspilsētas administrācijā;

17.5. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Jūrmalas valstspilsētas administrācijas struktūrvienībās. Struktūrvienību sarakstu, kurās pieejams šāds pakalpojums, publicē pašvaldības tīmekļa vietnē un izliek redzamā vietā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ēkā.

(Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā, kas grozīta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

18. Ja personai ir tiesības saņemt gan nodevas atvieglojumu, gan nodevas atbrīvojumu, personai piemēro nodevas atbrīvojumu.

(Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

19. Caurlaides neizmantošanas vai anulēšanas gadījumā samaksāto nodevu neatmaksā.

V. Atbrīvojumi no nodevas maksāšanas

20. Nodevu nemaksā un bez caurlaides īpaša režīma zona Jūrmalā var iebraukt valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – Ceļu satiksmes drošības direkcija) reģistrētie:

20.1. transportlīdzekļi, kas pielāgoti vadītājam invalīdam;

20.2. operatīvie transportlīdzekļi;

20.3. specializēto dienestu (Satversmes aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Drošības policija) transportlīdzekļi un avārijas dienestu transportlīdzekļi, kuriem piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss;

20.4. ārvalstu diplomātiskā korpusa transportlīdzekļi;

20.5. valsts policijas, Valsts robežsardzes, Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības, Militārās policijas, Saeimas, Ministru kabineta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un prokuratūras īpašumā vai turējumā esošie transportlīdzekļi;

20.6. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu īpašumā vai turējumā esošie transportlīdzekļi.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34; 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

21. Nodevu nemaksā, ja iebraukšanas dienā īpaša režīma zonā Jūrmalā saņemta caurlaide:

21.1. par fiziskajai personai īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo transportlīdzekli, kas reģistrēts uz šīs personas vārda Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai citas valsts transportlīdzekļu reģistrā, ja:

21.1.1. persona ir deklarējusi dzīvesvietu Jūrmalas valstspilsētā;

21.1.2. personai piederošais nekustamais īpašums atrodas Jūrmalas valstspilsētā;

21.1.3.  nekustamais īpašums Jūrmalas valstspilsētā ir nodots personai lietošanā, lai to izmantotu dzīvošanai, pamatojoties uz dzīvojamo telpas īres līgumu vai persona uz līguma pamata lieto izglītības iestādes dienesta viesnīcas dzīvojamās telpas. Atbrīvojumu no nodevas samaksas piemēro, ja dzīvojamās telpas īres līgums ir ierakstīts zemesgrāmatā;

21.1.4. nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā, pamatojoties uz pilnvarojuma dokumentu par pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tiesībām, ir nodots lietošanā personai, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību;

21.1.5. persona nekustamo īpašumu Jūrmalas valstspilsētā ieguvusi valdījumā un tas paredzēts dzīvošanai, kā arī persona lietojumā un valdījumā Jūrmalas valstspilsētā ir dzīvojamo māju palīgēka, garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, garāžu īpašnieku biedrības garāža (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāža), ja tā netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai;

21.2. par juridiskajai personai, kuras Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā adrese reģistrēta Jūrmalas valstspilsētā, īpašumā vai turējumā esošo transportlīdzekli, kas reģistrēts uz šīs personas vārda Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai citas valsts transportlīdzekļu reģistrā;

21.3. par transportlīdzekli, kas pārvadā I grupas invalīdus, bērnus invalīdus, kā arī invalīdus, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;

21.4. par transportlīdzekli, kas pārvadā fiziskas personas uz ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēto ārstniecības iestādi Jūrmalā, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar Jūrmalas valstspilsētas administrāciju, ja pārvadājums ir saistīts ar ārstniecības pakalpojuma saņemšanu;

21.5. par transportlīdzekļiem, kas veic regulāros pasažieru pārvadājumus (sabiedriskais transports);

21.6. par pārvadātāja īpašumā vai turējumā reģistrētajiem taksometriem, kuriem pārvadātājs ir saņēmis licences kartītes pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru veikšanai Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

21.7. par atkritumu apsaimniekotājam, ar kuru Jūrmalas valstspilsētas administrācijai ir spēkā esošs pakalpojuma līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, īpašumā vai turējumā esošiem transportlīdzekļiem – kravas atkritumvedējiem;

21.8. par transportlīdzekļiem, ja to atbrīvojums no nodevas maksāšanas ir paredzēts starptautiskajos līgumos;

21.9. par fiziskajai personai, kurai ir piešķirts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss, īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo transportlīdzekli, kas reģistrēts uz šīs personas vārda Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34; 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 42; 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

22. Ja persona atbilst šo noteikumu 21.1.1.–21.1.5.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, no nodevas samaksas atbrīvo vienu šīs personas lietošanā esošo Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrēto transportlīdzekli, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

22.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrēta atzīme, ka par transportlīdzekli ir veikta uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa samaksa;

22.2. Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz šīs personas vārda nav reģistrēti īpašumā, valdījumā vai turējumā esošie transportlīdzekļi un personai ir derīga vadītāja apliecība ar tiesībām vadīt atbilstošas kategorijas transportlīdzekli.

VI. Caurlaides veidi, derīguma termiņš un izsniegšanas kārtība

23. Caurlaide ir elektronisks ieraksts informācijas sistēmā, kuram piešķirts identifikācijas numurs. Caurlaidi izsniedz uz konkrētu transportlīdzekli, un tā ir derīga no nodevas vai maksas pakalpojuma (ja piemērojams) apmaksas dienas plkst.00.00 vai norādītā caurlaides derīguma sākuma datuma plkst.00.00.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

24. Ir šādi caurlaides veidi:

24.1. dienas caurlaide – izsniedz pēc šo noteikumu 13.1.apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā attiecīgajā dienā no 00.00 līdz 23.59. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības elektronisko pakalpojumu tīmekļa vietnē epakalpojumi.jurmala.lv (turpmāk – e-pakalpojums) nodevas samaksu par iebraukšanas dienu var veikt līdz nākamās dienas plkst. 23.59;

24.2. septiņu dienu caurlaide – izsniedz pēc šo noteikumu 13.2.1. vai 13.3.1.apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā norādītajā termiņā septiņas dienas pēc kārtas;

24.3. trīsdesmit dienu caurlaide – izsniedz pēc 13.2.2. vai 13.3.2.apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā norādītajā termiņā trīsdesmit dienas pēc kārtas. Nodevas maksātājam ir tiesības ne vairāk kā 1 reizi caurlaides derīguma periodā pārreģistrēt caurlaidi uz citu transportlīdzekli bez atkārtotas nodevas samaksas;

24.3.1 deviņdesmit dienu caurlaide - izsniedz pēc 13.2.3. vai 13.3.3.apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā norādītajā termiņā deviņdesmit dienas pēc kārtas. Nodevas maksātājam ir tiesības ne vairāk kā 2 reizes caurlaides derīguma periodā pārreģistrēt caurlaidi uz citu transportlīdzekli bez atkārtotas nodevas samaksas;

24.4. perioda caurlaide – izsniedz pēc 13.2.4. vai 13.3.4.apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga vienam nodevas periodam. Nodevas maksātājam vai personai, kurai piemērots nodevas atvieglojums, ir tiesības ne vairāk kā 2 reizes nodevas periodā pārreģistrēt perioda caurlaidi uz citu transportlīdzekli bez atkārtotas nodevas samaksas;

24.5. terminētā caurlaide – izsniedz personām, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.1.3., 21.1.4., 21.1.5., 21.3., 21.4., 21.7., 21.8. vai 21.9. apakšpunktu. Terminētā caurlaide derīga laika periodā, kurā šo noteikumu 21.1.3., 21.1.4., 21.1.5., 21.7., 21.8. vai 21.9. apakšpunktā minētajai personai ir tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas. Ja līgumā vai citā dokumentā, uz kura pamata personu atbrīvo no nodevas samaksas, nav norādīts tā darbības termiņš vai tas ir garāks par nodevas periodu, caurlaidi izsniedz vienam nodevas periodam. Personai, kura atbrīvota no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.3. vai 21.4.apakšpunktu, izsniedz terminēto caurlaidi uz konkrētu dienu. Šo noteikumu 21.3.apakšpunktā minētajai personai ar invaliditāti ir tiesības reģistrēt terminēto caurlaidi vienam nodevas periodam vienam šīs personas īpašumā, valdījumā vai turējumā esošam transportlīdzeklim;

24.6. pastāvīgā caurlaide – izsniedz personām, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.1.1., 21.1.2. vai 21.2.apakšpunktu, derīga periodā, kurā ir spēkā atbrīvojums no nodevas samaksas. Ja caurlaidi izsniedz fiziskās personas lietošanā esošam transportlīdzeklim vai citas valsts transportlīdzekļu reģistrā reģistrētam transportlīdzeklim, caurlaide ir derīga vienam nodevas periodam, ja šajā laikā ir spēkā atbrīvojums no nodevas samaksas;

24.7. automātiskā elektroniskā caurlaide – izsniedz personām, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.5. vai 21.6. apakšpunktu, derīga periodā, kurā ir spēkā atbrīvojums no nodevas samaksas.

(Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā, kas grozīta ar 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 42; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

25. Perioda caurlaidi ar nodevas atvieglojumu, terminēto un pastāvīgo caurlaidi uzskata par personificēto caurlaidi. Personificētās caurlaides saņemšanai persona iesniedz pieteikumu šo noteikumu VII nodaļā noteiktajā kārtībā.

25.1 Šo noteikumu izpratnē personu uzskata par Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieku, valdītāju vai turētāju ar dienu, kad Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā veikts attiecīgais ieraksts.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

26. Informācijas sistēma, veicot datu apmaiņu, pēc stāvokļa uz katra gada 1.martu identificē personas, kuras atbilst šo noteikumu 21.1.1., 21.1.2. un 21.2.apakšpunktā minētajiem kritējiem. Ja identificētajai personai ir tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas, pastāvīgo caurlaidi Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētajiem īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajiem transportlīdzekļiem informācijas sistēmā reģistrē bez personas pieteikuma līdz katra gada 15.martam. Personas pienākums pirms iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā ir pārliecināties par caurlaides derīgumu pašvaldības tīmekļa vietnē vai, izmantojot e-pakalpojumu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

26.1 Informāciju par šo noteikumu 26.punktā minētajām pastāvīgajām caurlaidēm izmaiņu gadījumā var aktualizēt:

26.11. informācijas sistēma, veicot datu apmaiņu;

26.12. persona, izmantojot e-pakalpojumu;

26.13. persona, vēršoties Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā.

(Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā, kas grozīta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

27. Caurlaides (izņemot automātisko elektronisko caurlaidi) saņemšanai un pārreģistrācijai persona var izmantot e-pakalpojumu vai vērsties Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Šo noteikumu 24.1.‒24.4.apakšpunktā minēto caurlaižu (bez nodevas atvieglojuma) saņemšanai persona var vērsties arī Jūrmalas valstspilsētas administrācijas struktūrvienībās atbilstoši šo noteikumu 17.5.apakšpunktam.

(Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā, kas grozīta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

28. Ja e-pakalpojumu izmanto personificētās caurlaides saņemšanai, persona aizpilda speciālu tiešsaistes formu, autentifikācijai izmantojot tīmekļa vietnē epakalpojumi.jurmala.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus. E-pakalpojums pieejams Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

29. Personas, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.3. apakšpunktu, uzrādot dokumentus, kas pamato tiesības saņemt atbrīvojumu no nodevas samaksas, pieteikties terminētās caurlaides saņemšanai var arī Jūrmalas valstspilsētas administrācijas struktūrvienībā vai iestādē. Struktūrvienību un iestāžu sarakstu, kurās pieejams šāds pakalpojums, publicē pašvaldības tīmekļa vietnē un izliek redzamā vietā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ēkā.

(Jūrmalas pilsētas domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā, kas grozīta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

30. Personas, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.4.apakšpunktu, pieteikumu terminētās caurlaides saņemšanai iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu. Pieteikumu elektroniski apstiprina ārstniecības iestāde, kura personai sniegs ārstniecības pakalpojumu un ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Jūrmalas valstspilsētas administrāciju par e-pakalpojumu sistēmas izmantošanu. Informāciju par šādām ārstniecības iestādēm publicē pašvaldības tīmekļa vietnē un izliek redzamā vietā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ēkā.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

30.1 Personas, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.9. apakšpunktu, pieteikumu terminētās caurlaides saņemšanai iesniedz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā, uzrādot Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības oriģinālu. Ja persona, iesniedzot pieteikumu, piekrīt personas datu turpmākai apstrādei, turpmākajos nodevas periodos caurlaidi Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētajiem šīs personas īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajiem transportlīdzekļiem informācijas sistēmā reģistrē bez pieteikuma.

(Jūrmalas pilsētas domes 31.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 42 redakcijā, kas grozīta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

31. Caurlaides (izņemot automātisko elektronisko caurlaidi) izsniegšanu (pārreģistrāciju) pamato informācijas sistēmas elektronisks apliecinājums, ja persona izmanto e-pakalpojumu, vai šī apliecinājuma izdruka, ja caurlaidi saņem Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai citā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas struktūrvienībā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

32. Caurlaides izsniegšanas (pārreģistrācijas) elektronisks apliecinājums (tā izdruka) satur šādu informāciju :

32.1. caurlaidei piešķirto identifikācijas numuru informācijas sistēmā;

32.2. caurlaides veidu;

32.3. transportlīdzekļa, kuram izsniegta caurlaide, valsts reģistrācijas numuru;

32.4. caurlaides derīguma termiņu;

32.5. personas, kura pieprasīja personificēto caurlaidi, datiem (vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukumus un reģistrācijas numurs);

32.6. caurlaides izsniegšanas tiesisko pamatojumu;

32.7. veikto nodevas vai maksas par caurlaides saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un datu apstrādi samaksu (ja piemērojams);

32.8. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34).

33. Dienas caurlaides izsniegšanu atkarībā no izvēlētā nodevas samaksas veida pamato dienas caurlaides apmaksas aparāta čeks, maksājumu pakalpojumu sniedzēja paziņojums vai šo noteikumu 32.punktā minētais elektronisks apliecinājums.

(Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

34. Automātisko elektronisko caurlaidi informācijas sistēmā reģistrē:

34.1. transportlīdzekļiem, kuriem ir izsniegta licences kartīte pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

34.2. transportlīdzekļiem, kuriem Jūrmalas valstspilsētas administrācija izsniedza licences kartītes regulāro pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

34.3. transportlīdzekļiem, kuriem saskaņā ar Autotransporta direkcijas sniegto informāciju ir izsniegtas licences kartītes un kuri veic regulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem ar apstiprinātajām pieturvietām Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

34.4. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 42).

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

35. Persona var pārliecināties par izsniegtās caurlaides (izņemot dienas caurlaidi) derīguma termiņu pašvaldības tīmekļa vietnē, norādot transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un reģistrācijas apliecības numuru.

(Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

VII. Pieteikuma iesniegšana un izskatīšana personificētās caurlaides saņemšanai

36. Pieteikumā pastāvīgās caurlaides saņemšanai norāda:

36.1. personas, kurai ir tiesības uz atbrīvojumu, datus (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs);

36.2. datus par transportlīdzekli (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, reģistrācijas apliecības numurs). Ja pastāvīgo caurlaidi saņem uz citas valsts transportlīdzekļu reģistrā reģistrēto transportlīdzekli, persona Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā uzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības oriģinālu;

36.3. vadītāja apliecības numuru, ja caurlaidi saņem uz personas lietošanā esošo transportlīdzekli atbilstoši šo noteikumu 22.2.apakšpunktam. Ja vadītāja apliecība nav reģistrēta Ceļu satiksmes drošības direkcijā, persona Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā uzrāda tās oriģinālu.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

37. Ja pastāvīgās caurlaides saņemšanai persona personīgi vēršas Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā, tā var nenoformēt pieteikumu kā dokumentu, bet uzrādīt personas apliecinošo dokumentu (juridiskās personas pārstāvim arī pārstāvību apliecinošo dokumentu) un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības oriģinālu. Ja saskaņā ar šo noteikumu 22.2.apakšpunktu caurlaidi saņem uz lietošanā esošo transportlīdzekli, persona papildus uzrāda vadītāja apliecības oriģinālu, ja tā nav reģistrēta Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

38. Izskatot pieteikumu pastāvīgās caurlaides saņemšanai, atbildīgais darbinieks, informācijas sistēmā tiešsaistē pārbauda personas tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas.

39. Pieteikumā perioda caurlaides ar nodevas atvieglojumu vai terminētās caurlaides saņemšanai norāda:

39.1. personas, kurai ir tiesības uz atvieglojumu vai atbrīvojumu no nodevas samaksas, datus (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs);

39.2. datus par transportlīdzekli (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, reģistrācijas apliecības numurs);

39.3. tiesisko pamatu caurlaides saņemšanai;

39.4. papildus informāciju saskaņā ar 2.pielikumu;

39.5. pasta vai elektroniskā pasta adresi informācijas nosūtīšanai par caurlaides anulēšanu saskaņā ar šo noteikumu 45.9.apakšpunktu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

40. Pieteikumam perioda caurlaides ar nodevas atvieglojumu vai terminētās caurlaides saņemšanai pievieno dokumentus saskaņā ar 2.pielikumu.

41. Iesniedzot pieteikumu perioda caurlaides ar nodevas atvieglojumu vai terminētās caurlaides saņemšanai, persona ar savu parakstu apliecina iesniegtās informācijas patiesumu, kā arī šo noteikumu 21.1.3. un 21.1.4.apakšpunktā noteiktajā gadījumā piekrīt iesniegtās informācijas par īpašuma lietošanu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestam.

42. Jūrmalas valstspilsētas administrācija pieteikumā norādītās informācijas pārbaudei ir tiesīga no pieteikuma iesniedzēja vai citas institūcijas pieprasīt papildu informāciju, ja:

42.1. transportlīdzeklis nav reģistrēts Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;

42.2. transportlīdzeklis vai īpašums ir nodots valdījumā vai lietošanā saskaņā ar likumīgā kārtā noslēgtu darījuma aktu citai fiziskai personai.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

43. Jūrmalas valstspilsētas administrācija izskata pieteikumu perioda caurlaides ar nodevas atvieglojumu vai terminētās caurlaides saņemšanai piecu darba dienu laikā no pieteikuma vai papildu informācijas, ja tāda ir pieprasīta, saņemšanas. Ja pieteikumu iesniedz persona, kas ir atbrīvota no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.3.apakšpunktu, caurlaidi informācijas sistēmā reģistrē pēc pieteikuma saņemšanas. Personai, kas ir atbrīvota no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.4.apakšpunktu, caurlaidi informācijas sistēmā reģistrē pēc ārstniecības iestādes apstiprinājuma saņemšanas.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

44. Caurlaidi neizsniedz, ja persona neatbilst šo noteikumu prasībām (tai nav tiesību uz nodevas samaksas atvieglojumu vai atbrīvojumu), pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija, nav samaksāta nodeva vai maksa par caurlaides saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un datu apstrādi (ja piemērojams).

44.1 Informāciju par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu nosūta uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja pieteikumā elektroniskā pasta adrese nav norādīta vai norādīta nepareizi, informāciju par pieteikuma izskatīšanas rezultātiem var saņemt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai e-pakalpojumu sistēmā.

(Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā, kas grozīta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

VIII. Caurlaides anulēšana

45. Personificēto un automātisko elektronisko caurlaidi anulē šādos gadījumos:

45.1. transportlīdzeklis, uz kuru izsniegta caurlaide, ir noņemts no uzskaites, atsavināts vai pārtraukta tā reģistrācija, nododot speciālas nozīmes numura zīmes;

45.2. transportlīdzeklim, uz kuru izsniegta caurlaide, piemērots aizliegums izmantot to ceļu satiksmē;

45.3. transportlīdzeklis, uz kuru izsniegta caurlaide, zaudējis īpašu statusu, kas dod tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas vai šīs tiesības zudušas transportlīdzekļa turētāja izmaiņu rezultātā;

45.4. transportlīdzeklis, uz kuru izsniegta caurlaide, izgājis no īpašnieka vai lietotāja valdījuma citas personas prettiesisku darbību dēļ un par to ir paziņots attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

45.5. fiziskā persona, kurai izsniegta caurlaide, ir mirusi;

45.6. juridiskā persona, kurai izsniegta caurlaide, ir likvidēta;

45.7. persona ir zaudējusi tiesības uz nodevas samaksas atvieglojumu vai atbrīvojumu;

45.8. persona, kurai izsniegta caurlaide, ir lūgusi to anulēt;

45.9. personas pieteikumā caurlaides saņemšanai vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

46. Caurlaidi anulē šādā kārtībā:

46.1. šo noteikumu 45.1.–45.4.apakšpunktā noteiktajā gadījumā caurlaidi anulē ar attiecīgo notikumu reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;

46.2. šo noteikumu 45.5.–45.8.apakšpunktā noteiktajā gadījumā caurlaidi anulē ar nākamo dienu pēc attiecīgo notikumu reģistrācijas vai nosacījumu, kas pastāvēja caurlaides izsniegšanas brīdī, izmaiņām;

46.3. šo noteikumu 45.9.apakšpunktā noteiktajā gadījumā caurlaidi anulē ar tās izsniegšanas brīdi, informāciju nosūtot uz personas pasta vai elektroniskā pasta adresi, kuru tā norādīja savā pieteikumā caurlaides saņemšanai.

47. Šo noteikumu 45.1.‒45.7.apakšpunktā minētajos gadījumos caurlaidi anulē informācijas sistēma. Persona var iegūt informāciju par caurlaides anulēšanu e-pakalpojumu sistēmā, ja anulēta caurlaide transportlīdzeklim, kas reģistrēts Ceļu satiksmes drošības direkcijā, vai pašvaldības tīmekļa vietnē atbilstoši šo noteikumu 35.punktam.

(Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

IX. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu un kompetence administratīvā pārkāpuma procesā

(Nodaļa Jūrmalas pilsētas domes 31.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 42 redakcijā. Nodaļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

48. Par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā bez caurlaides, kuras nepieciešamību nosaka šie noteikumi, piemēro naudas sodu fiziskajai personai un juridiskajai personai desmit naudas soda vienību apmērā.

(Jūrmalas pilsētas domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

49. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu 48. punktā minēto pārkāpumu veic Jūrmalas pašvaldības policija.

(Jūrmalas pilsētas domes 31.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 42 redakcijā, kas grozīta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

IX.1 Personas datu apstrādes vispārīgie noteikumi

(Nodaļa Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

49.1 Informācijas sistēmas pārzinis un turētājs ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

49.2 Reģistrējot informāciju par notikumiem, kas saistīti ar iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā, informācijas sistēmā iekļauj šādas ziņas:

49.21. notikuma datumu, laiku un vietu;

49.22. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un valstisko piederību;

49.23. transportlīdzekļa fotofiksāciju;

49.24. transportlīdzekļa braukšanas virzienu.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

49.3 Reģistrējot informāciju par izsniegtām, anulētām vai atteiktām caurlaidēm, informācijas sistēmā iekļauj šādas ziņas:

49.31. transportlīdzekļa, kuram reģistrēta, anulēta vai atteikta caurlaide, identificējošos datus;

49.32. nodevas vai maksājuma pakalpojuma apmaksas datus;

49.33. caurlaides derīguma termiņu;

49.34. caurlaides izsniegšanas, anulēšanas vai atteikuma datumu, laiku un pamatojumu.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

49.4 Ja izsniedz, anulē vai atsaka personificētās caurlaides izsniegšanu, papildus informācijas sistēmā iekļauj šādas ziņas:

49.41. personas, kurai izsniegta, anulēta vai atteikta caurlaide, identificējošos datus;

49.42. personas atbilstību šo saistošo noteikumu 14., 21. vai 22. punktam pamatojošo informāciju;

49.43. transportlīdzekļa īpašnieka, valdītāja, turētāja identificējošos datus.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

49.5 Uzkrātās ziņas par iebraukšanas notikumiem informācijas sistēmā glabā administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanai nepieciešamo laika periodu, bet ne ilgāk par 1 gadu. Pēc minētā termiņa beigām ziņas no sistēmas automātiski dzēš.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

49.6 Uzkrātās ziņas par izsniegtām, anulētām vai atteiktām caurlaidēm informācijas sistēmā glabā 5 gadus pēc caurlaides derīguma termiņa beigām. Pēc minētā termiņa beigām ziņas no sistēmas automātiski dzēš.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 18 redakcijā)

X. Noslēguma jautājumi

50. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.28 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā".

51. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos tiek atcelti Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošie noteikumi Nr.32 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Sproģe
1.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2017.gada 12.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1
(prot. Nr.1, 5.p.)

(Pielikums grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

Nodevas atvieglojuma apmērs un saņemšanas ierobežojumi
Nr. p.k.Persona, kurai ir tiesības uz nodevas atvieglojumuAtvieglojuma apmērs %, ja persona ir transportlīdzekļa
īpašnieks, valdītājs vai turētājslietotājs
1.persona, kuras laulātais ir deklarējis dzīvesvietu Jūrmalas valstspilsētā vai laulātā īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas valstspilsētā90atvieglojumu nepiešķir
2.persona, kuras ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas valstspilsētā75atvieglojumu nepiešķir
3.Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta iestādes darbinieks9075
4.Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai, darbinieks7550
5.Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esošas ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks, kas veic darba pienākumus Jūrmalas valstspilsētas teritorijā7550
6.Jūrmalas valstspilsētas teritorijā reģistrētā sporta kluba licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks7550
7.Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij5050
8.Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esošas valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, darbinieks5030
9.valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas valstspilsētā5050
10.valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas valstspilsētā, darbinieks5030
11.persona, kura strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas valstspilsētā5030
12.bērna vecāks, ja bērns mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību izglītības iestādē, kas atrodas īpaša režīma zonā Jūrmalā5030
13.reliģiskā organizācija, kas veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību, vai sabiedriskā labuma organizācija, kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā, vai šādas organizācijas darbinieks5050
14.persona, kurai ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni)5050
2.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2017.gada 12.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1
(prot. Nr.1, 5.p.)

(Pielikums grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34; 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 42; 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

Pieteikumā papildus norādāmās informācijas un pievienojamo dokumentu saraksts
Caurlaides veidsNr. p.k.Persona, kurai ir tiesības uz nodevas
atvieglojumu vai atbrīvojumu
Pieteikumā papildus norādāmā
informācija
Pieteikumam pievienojamais dokuments
perioda caurlaide ar atvieglojumu1.persona, kuras laulātais ir deklarējis dzīvesvietu Jūrmalas valstspilsētā vai laulātā īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas valstspilsētā– laulātā vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums (ja personas kods nav piešķirts);

– īpašuma adrese;

– īpašuma kadastra numurs

2.persona, kuras ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas valstspilsētā– ģimenes locekļa (bērns, vecāks) vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums (ja personas kods nav piešķirts);

– īpašuma adrese;

– īpašuma kadastra numurs

3.Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta iestādes darbinieks– iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

– darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku

 
4.Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai, darbinieks– iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

– darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku

 
5.Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esošas ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks, kas veic darba pienākumus Jūrmalas valstspilsētas teritorijā– iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

– darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku

– līguma kopija par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu (ja to nav iesniegusi iestādes pilnvarotā persona)

6.Jūrmalas valstspilsētas teritorijā reģistrētā sporta kluba licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks– sporta kluba nosaukums un reģistrācijas numurs;

– licences numurs, datums, izdevējs un licences derīguma termiņš;

– bērna vārds, uzvārds, personas kods (ja pieteikumu iesniedz vecāks)

– izziņa no sporta kluba;

– licences kopija vai norāde uz interneta vietni, kur informācija par izsniegto licenci ir publiski pieejama

7.Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij
8.Jūrmalas valstspilsētas teritorijā esošas valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, darbinieks– iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

– darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku

 
9.valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas valstspilsētā
10.valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas valstspilsētā, darbinieks– iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

– darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku

 
11.persona, kura strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas valstspilsētā– iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

– darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku (ja pieteikumu iesniedz darbinieks)

izziņa no mācību iestādes (ja nav iesniegta iestādes pilnvarotās personas autorizēta elektroniskā informācija par iestādes darbiniekiem strukturizētā veidā)
12.bērna vecāks, ja bērns mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību izglītības iestādē, kas atrodas īpaša režīma zonā Jūrmalā– bērna vārds, uzvārds, personas kods;

– izglītības iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs

izziņa no mācību iestādes
13.reliģiskā organizācija, kas veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību, vai sabiedriskā labuma organizācija, kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā, vai šādas organizācijas darbinieks– organizācijas nosaukums un reģistrācijas numurs (ja pieteikumu iesniedz organizācijas darbinieks);

– darba tiesisko attiecību beigu termiņš, ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku (ja pieteikumu iesniedz organizācijas darbinieks)

– apliecinājums, ka organizācija veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā
14.persona, kurai ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni)bērna vārds, uzvārds, personas kodslēmuma kopija par aizbildnībā esošiem vai audžuģimenē ievietotiem bērniem (ja piemērojams)
terminētā caurlaide15.persona, kurai nekustamais īpašums Jūrmalas valstspilsētā ir nodots lietošanā, lai to izmantotu dzīvošanai, pamatojoties uz dzīvojamo telpas īres līgumu, vai persona uz līguma pamata lieto izglītības iestādes dienesta viesnīcas dzīvojamās telpas.

Atbrīvojumu no nodevas samaksas piemēro, ja dzīvojamās telpas īres līgums ir ierakstīts zemesgrāmatā.

– īpašuma adrese;

– īpašuma kadastra numurs;

– ēkas, telpas, zemes platība;

– izīrētāja vārds, uzvārds, personas kods, juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs;

– laika periods, kurā īpašums atradīsies personas lietošanā

īres līguma kopija
16.persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību un kurai nekustamais īpašums Jūrmalas valstspilsētā personai, ir nodots lietošanā, pamatojoties uz pilnvarojuma dokumentu par pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tiesībām– īpašuma adrese;

– īpašuma kadastra numurs;

– ēkas, telpas, zemes platība;

– pilnvarotāja vārds, uzvārds, personas kods, juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs;

– laika periods, kurā īpašums atradīsies personas lietošanā

dokumenta par īpašuma pārvaldīšanu, apsaimniekošanu kopija
17.persona, kura nekustamo īpašumu Jūrmalas valstspilsētā ieguvusi valdījumā un tas paredzēts dzīvošanai, kā arī persona lietojumā un valdījumā Jūrmalas valstspilsētā ir dzīvojamo māju palīgēka, garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, garāžu īpašnieku biedrības garāža (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāža), ja tā netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai– īpašuma adrese;

– īpašuma kadastra numurs;

– ēkas, telpas, zemes platība;

– lietojuma vai valdījuma tiesību devēja vārds, uzvārds, personas kods, juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs;

– laika periods, kurā īpašums atradīsies personas valdījumā vai lietošanā

dokumenta par īpašuma valdījuma vai lietojuma tiesībām kopija
18.persona, kas pārvadā I grupas invalīdus, bērnus invalīdus kā arī invalīdus, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās– personas ar invaliditāti vārds, uzvārds, personas kods;

– invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes numurs vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņas datums un numurs (ja personai ir noteiktas medicīniskās indikācijas speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai)

 19.persona, kas pārvadā fiziskas personas uz ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēto Jūrmalas valstspilsētas ārstniecības iestādi, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar Jūrmalas valstspilsētas domi, ja pārvadājums ir saistīts ar ārstniecības pakalpojuma saņemšanu– personas, kura apmeklē ārstniecības iestādi, vārds, uzvārds, personas kods;

– iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;

– apmeklējuma datums un laiks

 
 20.atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru Jūrmalas valstspilsētas domei ir spēkā esošs pakalpojuma līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā
 21.persona, kurai ir tiesības lietot transportlīdzekli, kas atbrīvots no nodevas maksāšanas saskaņā ar starptautiskajiem līgumiematsauce uz starptautisko līgumu, saskaņā ar kuru transportlīdzeklis ir atbrīvots no nodevas maksāšanas
 22.persona, kurai ir piešķirts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statussČernobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības numurs (uzrādot apliecības oriģinālu)
11.06.2022