Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 35

Rīgā 2017. gada 17. janvārī (prot. Nr. 3 12. §)
Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
13. panta pirmās daļas 9. punktu

1. Noteikumi nosaka institūciju, kura ir atbildīga par zemes pārskata sagatavošanu, un kārtību, kādā tiek sagatavota un iesniegta atbildīgajai institūcijai zemes pārskatā iekļaujamā informācija.

2. Par zemes pārskata sagatavošanu atbildīgā institūcija ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

3. Zemes pārskata sagatavošanai nepieciešamo datu iesniegšanu atbilstoši šo noteikumu pielikumā norādītajam datu saturam un struktūrai nodrošina šādas institūcijas:

3.1. Lauku atbalsta dienests – Lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmā reģistrētus datus atbilstoši situācijai, kāda tā ir kalendāra gada 1. janvārī;

3.2. Tiesu administrācija – datus par notikušajiem darījumiem, kuros iesaistītas ārvalstu fiziskās un juridiskās personas, iepriekšējā kalendāra gadā;

3.3. Valsts augu aizsardzības dienests – iepriekšējā kalendāra gadā augšņu agroķīmiskā izpētē iegūtos datus;

3.4. Valsts meža dienests – datus par inventarizētu meža zemju platību izmaiņām iepriekšējā kalendāra gadā un atbilstoši situācijai, kāda tā ir kalendāra gada 1. janvārī;

3.5. Valsts zemes dienests – datus par nekustamo īpašumu struktūru un sadalījumu atbilstoši situācijai, kāda tā ir kalendāra gada 1. janvārī;

3.6. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – datus par meliorētajām platībām atbilstoši situācijai, kāda tā ir kalendāra gada 1. janvārī;

3.7. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" – datus par piesārņotajām un potenciāli piesārņotām vietām atbilstoši situācijai, kāda tā ir kalendāra gada 1. janvārī.

4. Šo noteikumu 3. punktā minētās institūcijas sagatavo un iesniedz informāciju Valsts reģionālās attīstības aģentūrai reizi gadā līdz 1. jūlijam, un aģentūra to glabā aģentūras pārziņā esošajā Reģionālās attīstības indikatoru modulī.

5. Šo noteikumu 3. punktā minētos datus sagatavo atbilstoši šo noteikumu pielikumā norādītajām administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienībām.

6. Šo noteikumu 3. punktā minētās institūcijas attiecīgos datus iesniedz elektroniski, publicējot tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošajā Latvijas Atvērto datu portālā (https://data.gov.lv) vai, ja dati satur informāciju, kas neatbilst Informācijas atklātības likuma 1. panta 6. punktam un nododami tikai zemes pārskata sagatavošanai, ievietojot tos Valsts reģionālās attīstības aģentūras datņu pārsūtīšanas protokola (File Transfer Protocol) serverī.

(MK 16.01.2018. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

7. Reģionālās attīstības indikatoru modulis nodrošina institūciju sniegto datu un zemes pārskata publisku pieejamību.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 17. janvāra
noteikumiem Nr. 35

(Pielikums grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 259)

Zemes pārskatā iekļaujamie dati

 

Nr.
p.k.

Statistikas nosaukums

Informācijas sistēma

Mērvienība

Administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienība

1. Lauku atbalsta dienests
1.1.Lauku bloku platībaLauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmahaNovads un novada pagasts
1.2.Vienoto platību maksājumiem pieteiktā platībahaNovads un novada pagasts
1.3.Vienoto platību maksājumiem nepieteiktā platībahaNovads un novada pagasts
1.4.Neapstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībahaNovads un novada pagasts
2. Tiesu administrācija
2.1.Zemes īpašumu skaits, darījumos ar kuriem iesaistītas ārvalstu fiziskās un juridiskās personasValsts vienotā datorizētā zemesgrāmataskaitsValstspilsēta, novads, novada pilsēta un novada pagasts
2.2.Zemes un būvju īpašumu skaits, darījumos ar kuriem iesaistītas ārvalstu fiziskās un juridiskās personasskaitsValstspilsēta, novads, novada pilsēta un novada pagasts
2.3.Zemes īpašumi, darījumos ar kuriem iesaistītas ārvalstu fiziskās un juridiskās personaskadastra numursValstspilsēta, novads, novada pilsēta un novada pagasts
2.4.Zemes un būvju īpašumi, darījumos ar kuriem iesaistītas ārvalstu fiziskās un juridiskās personaskadastra numursValstspilsēta, novads, novada pilsēta un novada pagasts
3. Valsts augu aizsardzības dienests
3.1.Kaļķojamās augsnesAugšņu agroķīmiskās izpētes ģeogrāfiskās informācijas sistēmahaNovads
3.2.Augsnes, kurām nepieciešama pamatkaļķošanahaNovads
3.3.Platības ar nepietiekamu organisko vielu saturuhaNovads
3.4.Platības ar ļoti zemu un zemu fosfora saturuhaNovads
3.5.Platības ar ļoti zemu un zemu kālija saturuhaNovads
3.6.Platības ar vidēju, augstu un ļoti augstu fosfora saturu augsnēhaNovads
3.7.Platības ar vidēju, augstu un ļoti augstu kālija saturu augsnēhaNovads
4. Valsts meža dienests
4.1.Atmežotā platībaMeža valsts reģistrshaValstspilsēta un novads
4.2.Mežu ieaudzētā platībahaValstspilsēta un novads
4.3.Inventarizētā meža zemes platībahaValstspilsēta un novads
5. Valsts zemes dienests
5.1.Zemes vienību skaits lietošanas mērķa grupā "Lauksaimniecības zeme"Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmaskaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.2.Zemes vienību kopplatība lietošanas mērķa grupā "Lauksaimniecības zeme"haValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.3.Zemes vienību skaits lietošanas mērķa grupā "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu", kurām noteikts lietošanas mērķis "Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība"skaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.4.Zemes vienību kopplatība lietošanas mērķa grupā "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu", kurām noteikts lietošanas mērķis "Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība"haValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.5.Nekustamo īpašumu skaits  
5.5.1.ar 1 zemes vienību lietošanas mērķa grupā "Lauksaimniecības zeme"skaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.5.2.ar 2–5 zemes vienībām, no kurām visas vai daļa atrodas lietošanas mērķa grupā "Lauksaimniecības zeme"skaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.5.3.ar 6 un vairāk zemes vienībām, no kurām visas vai daļa atrodas lietošanas mērķa grupā "Lauksaimniecības zeme"skaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.6.Nekustamo īpašumu skaits  
5.6.1.ar 1 zemes vienību lietošanas mērķa grupā "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu", kurai noteikts lietošanas mērķis "Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība"skaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.6.2.ar 2–5 zemes vienībām, no kurām visas vai daļa atrodas lietošanas mērķa grupā "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu" un kurām noteikts lietošanas mērķis "Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība"skaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.6.3.ar 6 un vairāk zemes vienībām, no kurām visas vai daļa atrodas lietošanas mērķa grupā "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu" un kurām noteikts lietošanas mērķis "Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība"skaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.7.Tādu nekustamo īpašumu skaits, kuros pēc platības dominē lietošanas mērķa grupa "Lauksaimniecības zeme"  
5.7.1.nekustamā īpašuma kopplatība 0–4,9999 haskaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.7.2.nekustamā īpašuma kopplatība 5–19,9999 haskaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.7.3.nekustamā īpašuma kopplatība 20–49,9999 haskaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.7.4.nekustamā īpašuma kopplatība 50 ha un vairākskaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.8.Tādu nekustamo īpašumu skaits, kuros pēc platības dominē lietošanas mērķa grupa "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu" un noteikts lietošanas mērķis "Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība"  
5.8.1.nekustamā īpašuma kopplatība 0–4,9999 haskaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.8.2.nekustamā īpašuma kopplatība 5–19,9999 haskaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.8.3.nekustamā īpašuma kopplatība 20–49,9999 haskaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.8.4.nekustamā īpašuma kopplatību 50 ha un vairākskaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.9.Nekustamo īpašumu skaits, kuros noteikts zemes lietošanas veids "Aramzeme", "Augļu dārzs", "Pļava" un "Ganības"  
5.9.1.attiecīgajiem lietošanas veidiem atbilstošās platības 0–4,9999 haskaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.9.2attiecīgajiem lietošanas veidiem atbilstošās platības 5–19,9999 haskaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.9.3.attiecīgajiem lietošanas veidiem atbilstošās platības 20–49,9999 haskaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.9.4.attiecīgajiem lietošanas veidiem atbilstošās platības ir 50 ha un vairākskaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.10.Nekustamo īpašumu skaits, kuriem noteikts zemes lietošanas veids "Mežs"  
5.10.1.attiecīgajam lietošanas veidam atbilstošās platības 0–4,9999 haskaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.10.2.attiecīgajam lietošanas veidam atbilstošās platības 5–19,9999 haskaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.10.3.attiecīgajam lietošanas veidam atbilstošās platības 20–49,9999 haskaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
5.10.4.attiecīgajam lietošanas veidam atbilstošās platības 50 ha un vairākskaitsValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
6. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
6.1.Meliorēta platībaMeliorācijas kadastra informācijas sistēmahaNovads
7. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
7.1.Piesārņota vietaPiesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrshaValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
7.2.Potenciāli piesārņota vietahaValstspilsēta, novada pilsēta un novada pagasts
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
01.07.2021