Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2021. gada 19. augusta saistošos noteikumus Nr. 11 "Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem un materiālo palīdzību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26

Liepājā 2016.gada 8.decembrī (prot. Nr.15, 9.§)
Par pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 7.punktu un
43.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pabalsta personu apliecinoša dokumenta noformēšanai (turpmāk – pabalsts) apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu.

2. Pabalsts paredzēts valsts nodevas apmaksai par personu apliecinoša dokumenta – pases vai personas apliecības – izsniegšanu.

3. Pabalstu ir tiesības saņemt personai:

3.1. kurai noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem un kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā;

3.2. krīzes situācijā, ja persona nespēj segt izdevumus par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu, un personu apliecinoša dokumenta neesības dēļ persona nevar realizēt savas sociālās tiesības un palielināt ienākumus, un personas ienākumi nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto ienākumu līmeni personas atzīšanai par trūcīgu, un personas deklarētā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Pabalstu noteikumu 3.punktā minētajai personai piešķir vienu reizi piecos gados:

4.1. personu apliecinoša dokumenta pirmreizējai saņemšanai, sasniedzot 15 gadu vecumu;

4.2. ja iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir zudis un personu apliecinoša dokumenta turētājs rakstiski ir ziņojis par dokumenta zudumu Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajā kārtībā;

4.3. iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir kļuvis lietošanai nederīgs.

5. Pabalsta apmērs ir normatīvajos aktos noteiktās valsts nodevas par attiecīgā veida personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu minimālajā apmērā.

6. Pabalstu piešķir un izmaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais dienests).

7. Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtu izziņu par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.

8. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

8.1. par pabalsta piešķiršanu;

8.2. par atteikumu piešķirt pabalstu, ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt pabalstu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

9. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē. Liepājas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

10. Personai piešķirto pabalstu pārskaita uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņā par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai norādīto Valsts kases kontu.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Saistošo noteikumu "Par pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsPersonas apliecība vai Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa pase ir obligāts personu apliecinošs dokuments attiecīgi Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu. Par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu personai ir jāmaksā valsts nodeva Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu" noteiktajā apmērā. Minētie noteikumi paredz personu kategorijas (personas vecumā līdz 20 gadiem, pensionāri, I vai II grupas invalīdi), kurām ir noteikti valsts nodevas atvieglojumi, t.i., maksājama puse no nodevas apmēra. Valsts nodevas atvieglojumi nav paredzēti personām ar zemiem ienākumiem vai bez ienākumiem. Līdz ar to personas, kuras nespēj samaksāt normatīvajos aktos noteikto valsts nodevu par personas apliecinoša dokumenta izsniegšanu, nevar saņemt personu apliecinošu dokumentu. Savukārt personu apliecinoša dokumenta neesības dēļ šīs personas nevar realizēt savas sociālās tiesības un palielināt ienākumus, t.i., stāties darba tiesiskajās attiecības un noslēgt darba līgumu, iesniegt dokumentus pašvaldības sociālās palīdzības saņemšanai, atbalsta saņemšanai no valsts sociālās drošības sistēmas u.c.

Lai novērstu šādas situācijas, ir nepieciešams ieviest jaunu pabalsta veidu Liepājas iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem – pabalstu personas apliecinoša dokumenta noformēšanai.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi paredz, ka pašvaldība vienu reizi piecos gados apmaksās valsts nodevu minimālā apmērā par personu apliecinoša dokumenta – pases vai personas apliecības – izsniegšanu, šādai personai:

1) kurai noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem un kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā;

2) krīzes situācijā, ja persona nespēj segt izdevumus par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu, un personu apliecinoša dokumenta neesības dēļ persona nevar realizēt savas sociālās tiesības un palielināt ienākumus, un personas ienākumi nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto ienākumu līmeni personas atzīšanai par trūcīgu, un personas deklarētā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuLIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLĀ DIENESTA 2017.gada budžeta projektā pabalsta personas apliecinoša dokumenta noformēšanai izmaksai ir paredzēti 3000 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāSaņemot pašvaldības atbalstu, pilsētas iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem varēs noformēt personu apliecinošu dokumentu un realizēt savas sociālās tiesības un iekļauties sabiedrībā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNotikušas konsultācijas ar Liepājas pilsētas domes Sociālo lietu komisiju, kura ir atbalstījusi saistošo noteikumu projektu.
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
05.01.2017