Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.09.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 810

Rīgā 2016. gada 13. decembrī (prot. Nr. 68 44. §)
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka vienotu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – iestāde) amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona) amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību, amatu katalogu, kā arī amatiem noteiktās augstākās speciālās dienesta pakāpes un atbilstošās mēnešalgu grupas.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 655)

2. Amatu klasifikācijas sistēmā ir apkopotas un klasificētas amatu saimes iestādēs, kā arī aprakstītas attiecīgā amata veicēju pamatfunkcijas.

3. Amatu klasifikācijas sistēmas pamatā ir Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatu katalogs (turpmāk – amatu katalogs) (1. pielikums). Amatu katalogs ir iestādes tiešo funkciju (funkcija vai uzdevums, kas ir paredzēts iestādes darbību regulējošajā speciālajā normatīvajā aktā) veikšanā iesaistīto amatu sistematizēts apkopojums. Amatu katalogā ir sniegts amatu saimju un apakšsaimju apraksts, kā arī amatu saimei nepieciešamā izglītības tematiskā joma (2. pielikums) (izņemot amatus, kuriem noteiktā minimālā prasība attiecībā uz izglītības līmeni ir vidējā izglītība), līmeņa raksturojums, amata nosaukums (iestādei ir tiesības mainīt amata nosaukumu atbilstoši tās specifikai), attiecīgajam amatam atbilstošo pamatpienākumu apraksts un amatam noteiktā augstākā speciālā dienesta pakāpe.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 655 redakcijā)

4. Pamatojoties uz amata saimi un līmeni, nosaka amatam atbilstošo mēnešalgu grupu (3. pielikums).

II. Amatu klasificēšanas kārtība

5. Amatam atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeni nosaka iestādes vadītājs pēc saskaņošanas ar attiecīgās nozares ministriju.

6. Amatus klasificē atbilstošās saimēs (apakšsaimēs) un līmeņos, ņemot vērā saimju (apakšsaimju) aprakstus un līmeņu raksturojumus.

7. Amatu klasificēšanā izmanto amatpersonu amata aprakstus, amatu sarakstu, iestādes nolikumu, struktūrvienību reglamentus, struktūras shēmu, kā arī citus dokumentus, kas apraksta amata pienākumus.

8. Klasificējot amatus, izvēlas to saimi (apakšsaimi) un līmeni, kura apraksts visprecīzāk atbilst konkrētajā amata aprakstā minētajiem pamatpienākumiem.

9. Ja amata pienākumi ietilpst vairākās saimēs (apakšsaimēs), amatu klasificē tajā saimē (apakšsaimē) un līmenī, kurā attiecīgie pamatpienākumi to apjoma vai nozīmīguma ziņā ir pārsvarā.

10. Ja lielākā daļa amata pamatpienākumu nav atrodami nevienā no saimju (apakšsaimju) un līmeņu aprakstiem, amatu klasificē tajā saimē (apakšsaimē) un līmenī, kurš visvairāk atbilst klasificējamā amata atbildības līmenim un vadības apjomam.

11. Jaunos amatus vai amatus, kuru veicēju pamatpienākumi pēc amatu klasificēšanas būtiski mainās, klasificē vispārīgā kārtībā atbilstoši šīs nodaļas nosacījumiem.

12. Divu nedēļu laikā pēc jauna amata izveidošanas iestāde klasificē amatu. Ja atsevišķos amatu aprakstos tiek veikti būtiski grozījumi, iestāde pārskata amatu klasifikāciju un, ja nepieciešams, pārklasificē amatus.

13. Iestāde apkopo jauno amatu klasificēšanas rezultātus un iesniedz tos saskaņošanai attiecīgajā nozares ministrijā (4. pielikums). Divu nedēļu laikā pēc padotības iestādes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma saņemšanas ministrija izvērtē tos. Ja atsevišķu amatu klasificēšanas rezultāti neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem amatu klasificēšanas principiem, ministrija iesaka padotības iestādei pārskatīt attiecīgo amatu klasifikāciju.

14. Attiecīgā nozares ministrija, ja nepieciešams, izlīdzina (kalibrē) amatu klasificēšanas rezultātus, nodrošinot, lai vienādi vai līdzīgi amati, ņemot vērā amata aprakstā noteiktos pienākumus, amata veikšanai nepieciešamās profesionālās pieredzes un izglītības prasības, darba un domāšanas sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas, tiktu klasificēti vienādi visās iestādēs. Izlīdzināšanas procesā ministrija izvērtē visus amatu klasificēšanas rezultātus un ierosina iestādei mainīt to amatu klasifikāciju, kuri ir klasificēti atšķirīgi no pārējiem vienādiem vai līdzīgiem amatiem.

15. Kadeta amatā ieceltai amatpersonai, kas pirms mācību uzsākšanas Iekšlietu ministrijas sistēmas vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes izglītības iestādē nav ieņēmusi citu amatpersonas amatu iestādē un apgūst II, III vai IV profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmu, amatam atbilstošā augstākā speciālā dienesta pakāpe ir ierindnieka speciālā dienesta pakāpe un mēnešalgas apmēru tai nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksas noteikšanas kārtību.

16. Kadeta amatā pārceltai amatpersonai, kas pirms mācību uzsākšanas Iekšlietu ministrijas sistēmas vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes izglītības iestādē ir ieņēmusi citu amatpersonas amatu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē un apgūst II, III vai IV profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmu, amatam atbilstošā augstākā speciālā dienesta pakāpe ir virsniekvietnieka speciālā dienesta pakāpe.

III. Amatu kataloga aktualizācija

17. Par amatu kataloga aktualizāciju ir atbildīga attiecīgā nozares ministrija. Ja nepieciešams aktualizēt amatu katalogu, iestāde iesniedz ministrijā priekšlikumus amatu kataloga aktualizācijai vai izstrādā normatīvā akta projektu par grozījumiem amatu katalogā.

18. Iesniedzot priekšlikumus attiecīgajā nozares ministrijā par jaunu saimju, apakšsaimju vai līmeņu iekļaušanu amatu katalogā vai būtisku grozījumu izdarīšanu esošo saimju, apakšsaimju un līmeņu aprakstā, norāda šādu informāciju:

18.1. klasificējamā amata apraksts, amata vieta iestādes struktūrā, attiecīgās struktūrvienības reglaments un cita informācija, kas raksturo amatu;

18.2. pamatojums jaunas saimes, apakšsaimes vai līmeņa nepieciešamībai vai grozījumu izdarīšanai esošajos saimju, apakšsaimju vai līmeņu aprakstos;

18.3. attiecīgās saimes, apakšsaimes vai līmeņa paredzamā vieta amatu katalogā.

IV. Noslēguma jautājumi

19. Prasības, kas šajos noteikumos noteiktas attiecībā uz izglītības tematisko jomu, ir attiecināmas uz amatpersonām, kuras pieņemtas dienestā ar 2017. gada 1. janvāri.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 655)

20. Amatpersonas, kuras pieņemtas dienestā līdz 2016. gada 31. decembrim, pēc 2022. gada 31. decembra bez atbilstošas izglītības programmas apguves netiek pārceltas augstākā amatā un viņām netiek piešķirta kārtējā speciālā dienesta pakāpe.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 264 redakcijā)

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumus Nr. 601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 105., 148. nr.; 2011, 52. nr.; 2012, 11., 57., 188. nr.; 2013, 22., 244. nr.; 2015, 127. nr.).

22. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
noteikumiem Nr. 810

(Pielikums MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 576 redakcijā)

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu katalogs

1. saime

Iestāžu vadība

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir organizēt, vadīt un nodrošināt iestāžu darbu. Iekšlietu sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadītāji, viņu vietnieki, reģiona pārvaldes vadītāji, vadītāju vietnieki, ieslodzījuma vietu vadītāji, vadītāju vietnieki

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

VIII

Vada lielas un ļoti lielas padotības iestādes darbu

Amata nosaukums

Vada iestādes darbu un nodrošina iestādei deleģēto funkciju izpildi

Ģenerālis

Organizē nozares rīcībpolitikas izstrādi un politisko lēmumu īstenošanu
Izdod iestādes pārvaldes lēmumus
Organizē starptautisko sadarbību iestādes līmenī
Organizē izmeklēšanu pirmstiesas procesā un operatīvās darbības pasākumu veikšanu iestādē
Organizē iestādes stratēģijas izstrādi un tās īstenošanu saskaņā ar valdības nostādnēm
Organizē un kontrolē iestādes budžeta līdzekļu plānošanu, sadali un izlietošanu iestādes darbības jomā
Apstiprina iestādes struktūrvienību reglamentus, amatu sarakstus, amatpersonu un darbinieku amatu aprakstus
Pārstāv iestādi citās valsts un starptautiskajās institūcijās
     

VII

Koordinē un kontrolē vairāku teritoriālu (ieslodzījuma vietu) iestāžu darbu, palīdz iestādes vadītājam vadīt iestādes darbu noteiktā jomā

Iestādes priekšnieka vietnieks

Koordinē un vada noteiktu iestādes darbības jomu

Ģenerālis

Piedalās finanšu līdzekļu plānošanā noteiktās jomas procesa nodrošināšanai
Organizē iestādes resursu iesaistīšanu iestādes tiešo funkciju izpildē
Nodrošina iestādes kompetencē esošās rīcībpolitikas plānošanu un īstenošanu
Organizē starptautisko sadarbību atbilstoši iestādes struktūrvienību kompetencei
Koordinē un kontrolē vairāku struktūrvienību darbu
Atbilstoši kompetencei pārstāv iestādi citās valsts vai starptautiskajās institūcijās
Pilda iestādes vadītāja deleģētas funkcijas
Veic citus iestādes vadītāja uzdotos uzdevumus
Aizvieto iestādes vadītāju
     

VI

Koordinē un kontrolē vairāku struktūrvienību darbu, palīdz iestādes vadītājam vadīt iestādes darbu noteiktā jomā

Galvenās pārvaldes priekšnieks

Koordinē un vada noteiktu iestādes darbības jomu

Pulkvedis

Piedalās finanšu līdzekļu plānošanā noteiktās jomas procesa nodrošināšanai
Organizē iestādes resursu iesaistīšanu iestādes tiešo funkciju izpildē
Piedalās iestādes kompetencē esošās rīcībpolitikas plānošanā un īstenošanā
Organizē starptautisko sadarbību iestādes struktūrvienību kompetences jomas līmenī
Koordinē un kontrolē vairāku struktūrvienību darbu
     

V E

Teritoriālās struktūrvienības vadītājs Valsts policijā Rīgas reģionā

Teritoriālās pārvaldes priekšnieks

Vada, kontrolē un koordinē teritoriālo struktūrvienību

Ģenerālis

Atbilstoši kompetencei piedalās iestādes rīcībpolitikas plānošanā
Pilda iestādes vadītāja deleģētās funkcijas
Organizē starptautisko sadarbību teritoriālā līmenī
Piedalās iestādes personāla politikas plānošanā un īstenošanā
Savas kompetences ietvaros pārstāv teritoriālās struktūrvienības viedokli un intereses valsts, pašvaldību un citās institūcijās
     

V D

Vada iestādes centrālā aparāta struktūrvienību, piedalās iestādes funkciju izpildes plānošanā un nodrošināšanā

Pārvaldes priekšnieks

Vada, kontrolē un koordinē struktūrvienību

Pulkvedis

Atbilstoši kompetencei piedalās iestādes rīcībpolitikas plānošanā
Pilda iestādes vadītāja deleģētās funkcijas
Piedalās iestādes personāla politikas plānošanā un īstenošanā
Organizē starptautisko sadarbību struktūrvienības līmenī
Savas kompetences ietvaros pārstāv struktūrvienības viedokli un intereses valsts, pašvaldību un citās institūcijās
     

V C

Vada iestādes teritoriālo struktūrvienību, piedalās iestādes funkciju izpildes plānošanā un nodrošināšanā

Teritoriālās pārvaldes priekšnieks

Vada, kontrolē un koordinē teritoriālo struktūrvienību

Pulkvedis

Atbilstoši kompetencei piedalās iestādes rīcībpolitikas plānošanā un īstenošanā
Piedalās iestādes personāla politikas plānošanā un īstenošanā
Pilda iestādes vadītāja deleģētas funkcijas
Organizē priekšlikumu, normatīvo aktu, iekšējo normatīvo aktu sagatavošanu atbilstoši kompetencei
Piedalās finanšu līdzekļu plānošanā padotībā esošo struktūrvienību procesa nodrošināšanai
Savas kompetences ietvaros pārstāv iestādes viedokli un intereses valsts, pašvaldību un citās institūcijās
Organizē struktūrvienību amatpersonu apmācības un kvalifikācijas pilnveidi
 

V B

Teritoriālās struktūrvienības vadītājs Valsts policijā

Teritoriālās pārvaldes priekšnieks

Vada, kontrolē un koordinē teritoriālo struktūrvienību

Pulkvedis

Pilda iestādes vadītāja deleģētās funkcijas
Piedalās iestādes personāla politikas plānošanā un īstenošanā
Organizē starptautisko sadarbību teritoriālā līmenī
Savas kompetences ietvaros pārstāv struktūrvienības viedokli un intereses valsts, pašvaldību un citās institūcijās
     

V A

Plāno, organizē un kontrolē teritoriālās struktūrvienības darbu ugunsdrošības, civilās aizsardzības, ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu jomā

Pārvaldes priekšnieks

Plāno, organizē un kontrolē teritoriālās struktūrvienības darbu

Pulkvedis

Nodrošina ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumu izpildi, ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu
Organizē un veic teritoriālās struktūrvienības darbības analīzi
Sadarbībā ar pašvaldībām nodrošina civilās aizsardzības plānu izstrādi
Nodrošina un veic sabiedrības informēšanu ugunsdzēsības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomās
Veic valsts ugunsdrošības uzraudzību un kontrolē civilās aizsardzības prasību ievērošanu objektos
Piedalās vai vada paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus, vada reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus katastrofu un to draudu gadījumā
 

IV C

Ieslodzījuma vietas vadītājs ar ieslodzīto limitu virs 1000 ieslodzītajiem

Cietuma priekšnieks

Plāno, vada, organizē un kontrolē apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas soda izpildi ieslodzījuma vietā

Pulkvedis

Organizē resocializācijas procesa norisi ieslodzījuma vietā
Pieņem ieslodzījuma vietas kompetencē esošus lēmumus
Organizē iekšējo normatīvo aktu izstrādi, pēc saskaņošanas ar iestādes vadību izdod iekšējos normatīvos aktus
Nodrošina ieslodzījuma vietas lietošanā esošo materiālo vērtību saglabāšanu, lietošanu, izlietojumu un uzskaiti
Nodrošina finanšu un saimnieciskās darbības tiesiskumu un tās attaisnojuma dokumentu noformēšanas pareizību un savlaicīgu iesniegšanu iestādē
Organizē noziedzīgu nodarījumu profilakses pasākumus ieslodzījuma vietā
Sniedz priekšlikumus par racionālu ieslodzījuma vietas struktūras izveidi
Kompetences ietvaros bez īpaša pilnvarojuma pārstāv iestādi citās institūcijās
     

IV B

Ieslodzījuma vietas vadītājs ar ieslodzīto limitu no 200 līdz 1000 ieslodzītajiem

Cietuma priekšnieks

Plāno, vada, organizē un kontrolē apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas soda izpildi ieslodzījuma vietā

Pulkvedis

Organizē resocializācijas procesa norisi ieslodzījuma vietā
Pieņem ieslodzījuma vietas kompetencē esošus lēmumus
Organizē iekšējo normatīvo aktu izstrādi, pēc saskaņošanas ar iestādes vadību izdod iekšējos normatīvos aktus
Nodrošina ieslodzījuma vietas lietošanā esošo materiālo vērtību saglabāšanu, lietošanu, izlietojumu un uzskaiti
Nodrošina finanšu un saimnieciskās darbības tiesiskumu un tās attaisnojuma dokumentu noformēšanas pareizību un savlaicīgu iesniegšanu iestādē
Organizē noziedzīgu nodarījumu profilakses pasākumus ieslodzījuma vietā
Sniedz priekšlikumus par racionālu ieslodzījuma vietas struktūras izveidi
Kompetences ietvaros bez īpaša pilnvarojuma pārstāv iestādi citās institūcijās
     

IV A

Ieslodzījuma vietas vadītājs ar ieslodzīto limitu iestādē līdz 200 ieslodzītajiem

Cietuma priekšnieks

Plāno, vada, organizē un kontrolē apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas soda izpildi ieslodzījuma vietā

Pulkvedis

Organizē resocializācijas procesa norisi ieslodzījuma vietā
Pieņem ieslodzījuma vietas kompetencē esošus lēmumus
Organizē iekšējo normatīvo aktu izstrādi, pēc saskaņošanas ar iestādes vadību izdod iekšējos normatīvos aktus
Nodrošina ieslodzījuma vietas lietošanā esošo materiālo vērtību saglabāšanu, lietošanu, izlietojumu un uzskaiti
Nodrošina finanšu un saimnieciskās darbības tiesiskumu un tās attaisnojuma dokumentu noformēšanas pareizību un savlaicīgu iesniegšanu iestādē
Organizē noziedzīgu nodarījumu profilakses pasākumus ieslodzījuma vietā
Sniedz priekšlikumus par racionālu ieslodzījuma vietas struktūras izveidi
Kompetences ietvaros bez īpaša pilnvarojuma pārstāv iestādi citās institūcijās
 

III B

Atbild par noteiktās jomas koordinēšanu un darbību

Galvenās pārvaldes priekšnieka vietnieks

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

Koordinē un kontrolē struktūrvienības darbu konkrētajā jomā

Pulkvedis

Piedalās iestādes rīcībpolitikas plānošanā
Organizē un veic struktūrvienības darbības analīzi konkrētajā jomā
Piedalās iestādes personāla politikas plānošanā un īstenošanā
     

III A

Koordinē un kontrolē vairākas struktūrvienības, palīdz struktūrvienības vadītājam vadīt struktūrvienības darbu noteiktā jomā

Kriminālistikas pārvaldes priekšnieka vietnieks

Koordinē un kontrolē struktūrvienības darbu noteiktā jomā

Pulkvežleitnants

Vada un kontrolē kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu
Organizē un veic struktūrvienības darbības analīzi
Kontrolē resursu izmantošanu noteiktā jomā
Piedalās iestādes rīcībpolitikas plānošanā un īstenošanā
     

II E

Koordinē un kontrolē teritoriālo struktūrvienību Valsts policijā Rīgas reģionā

Teritoriālās pārvaldes priekšnieka vietnieks

Koordinē un kontrolē struktūrvienības darbu konkrētajā jomā

Pulkvedis

Vada konkrētās jomas vairākas struktūrvienības teritoriālajā līmenī
Kontrolē resursu izmantošanu noteiktā jomā
Ar iestādes vadītāja rīkojumu var aizvietot teritoriālās struktūrvienības vadītāju
Sniedz priekšlikumus un izstrādā noteiktās jomas darbībai nepieciešamos iekšējos normatīvos aktus, metodiskās rekomendācijas un tiesību aktu projektus teritoriālajā līmenī
     

II D

Koordinē un kontrolē teritoriālo struktūrvienību

Teritoriālās pārvaldes priekšnieka vietnieks

Koordinē un kontrolē struktūrvienības darbu konkrētajā jomā

Pulkvežleitnants

Vada konkrētās jomas vairākas struktūrvienības teritoriālajā līmenī
Ar iestādes vadītāja rīkojumu var aizvietot teritoriālās struktūrvienības vadītāju
Sniedz priekšlikumus un izstrādā noteiktās jomas darbībai nepieciešamos iekšējos normatīvos aktus, metodiskās rekomendācijas un tiesību aktu projektus teritoriālajā līmenī
 

II C

Ieslodzījuma vietas vadītāja vietnieks ar ieslodzīto limitu virs 1000 ieslodzītajiem

Cietuma priekšnieka vietnieks

Plāno, vada, organizē un koordinē noteiktas darbības jomu ieslodzījuma vietā

Pulkvežleitnants

Koordinē un kontrolē vairāku ieslodzījuma vietas struktūrvienību darbu
Kontrolē un analizē noteiktas darbības jomas ieslodzījuma vietas struktūrvienību darbu, iesniedz cietuma priekšniekam priekšlikumus nepilnību novēršanai un situācijas uzlabošanai
Sniedz priekšlikumus par racionālu ieslodzījuma vietas struktūras izveidi
Pilda cietuma priekšnieka amata pienākumus tā prombūtnes laikā
     

II B

Ieslodzījuma vietas vadītāja vietnieks ar ieslodzīto limitu no 200 līdz 1000 ieslodzītajiem

Cietuma priekšnieka vietnieks

Plāno, vada, organizē un koordinē noteiktas darbības jomu ieslodzījuma vietā

Pulkvežleitnants

Koordinē un kontrolē vairāku ieslodzījuma vietas struktūrvienību darbu
Kontrolē un analizē noteiktas darbības jomas ieslodzījuma vietas struktūrvienību darbu, iesniedz cietuma priekšniekam priekšlikumus nepilnību novēršanai un situācijas uzlabošanai
Sniedz priekšlikumus par racionālu ieslodzījuma vietas struktūras izveidi
Pilda cietuma priekšnieka amata pienākumus tā prombūtnes laikā
     

II A

Ieslodzījuma vietas vadītāja vietnieks ar ieslodzīto limitu iestādē līdz 200 ieslodzītajiem

Cietuma priekšnieka vietnieks

Plāno, vada, organizē un koordinē noteiktas darbības jomu ieslodzījuma vietā

Pulkvežleitnants

Koordinē un kontrolē vairāku ieslodzījuma vietas struktūrvienību darbu
Kontrolē un analizē noteiktas darbības jomas ieslodzījuma vietas struktūrvienību darbu, iesniedz cietuma priekšniekam priekšlikumus nepilnību novēršanai un situācijas uzlabošanai
Sniedz priekšlikumus par racionālu ieslodzījuma vietas struktūras izveidi
Pilda cietuma priekšnieka amata pienākumus tā prombūtnes laikā
     

I G

Teritoriālās pārvaldes struktūrvienības vadītājs Valsts policijā Rīgas reģionā

Pārvaldes priekšnieks

Vada teritoriālās iestādes struktūrvienības darbu iecirkņa līmenī ar iedzīvotāju skaitu virs 170 tūkst.

Pulkvedis

Organizē un piedalās operatīvās darbības pasākumos
Noteiktos jautājumos bez īpaša pilnvarojuma pārstāv struktūrvienību citās institūcijās
Piedalās iestādes personāla politikas plānošanā un īstenošanā
     

I F

Koordinē un kontrolē vairākas struktūrvienības, palīdz teritoriālās struktūrvienības vadītājam Valsts policijā Rīgas reģionā vadīt struktūrvienības darbu noteiktā jomā

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

Koordinē un kontrolē pārvaldes darbu noteiktā jomā

Pulkvežleitnants

Organizē un veic pārvaldes darbības analīzi, izstrādā priekšlikumus darba organizācijas un tiesiskās reglamentācijas pilnveidošanai
Kontrolē resursu izmantošanu noteiktā jomā
Organizē un vada pasākumus, kas saistīti ar pārvaldes kompetencē ietilpstošās jomas attīstību saistīto jautājumu analīzi, plānošanu un īstenošanu
Nodrošina dienesta pienākumu izpildes kvalitāti
Sniedz priekšlikumus un izstrādā noteiktās jomas darbībai nepieciešamos iekšējos normatīvos aktus, metodiskās rekomendācijas un tiesību aktu projektus iecirkņa līmenī
     

I E

Teritoriālās struktūrvienības vadītājs Valsts policijā

Iecirkņa priekšnieks

Vada teritoriālās iestādes struktūrvienības darbu iecirkņa līmenī ar iedzīvotāju skaitu virs 48 tūkst., bet ne vairāk par 170 tūkst.

Pulkvežleitnants

Organizē un piedalās operatīvās darbības pasākumos
Noteiktos jautājumos bez īpaša pilnvarojuma pārstāv struktūrvienību citās institūcijās
Piedalās iestādes personāla politikas plānošanā un īstenošanā
     

I D

Koordinē un kontrolē vairākas struktūrvienības, palīdz teritoriālās struktūrvienības vadītājam vadīt struktūrvienības darbu noteiktā jomā

Iecirkņa priekšnieka vietnieks

Koordinē un kontrolē iecirkņa darbu noteiktā jomā

Pulkvežleitnants

Organizē un veic iecirkņa darbības analīzi, izstrādā priekšlikumus darba organizācijas un tiesiskās reglamentācijas pilnveidošanai
Kontrolē resursu izmantošanu noteiktā jomā
Organizē un vada pasākumus, kas saistīti ar iecirkņa kompetencē ietilpstošās jomas attīstību saistīto jautājumu analīzi, plānošanu un īstenošanu
Nodrošina dienesta pienākumu izpildes kvalitāti
Sniedz priekšlikumus un izstrādā noteiktās jomas darbībai nepieciešamos iekšējos normatīvos aktus, metodiskās rekomendācijas un tiesību aktu projektus iecirkņa līmenī
     

I C

Pirmā līmeņa teritoriālās struktūrvienības vadītājs

Iecirkņa priekšnieks

Vada teritoriālās iestādes struktūrvienības darbu iecirkņa līmenī ar iedzīvotāju skaitu virs 48 tūkst.

Pulkvežleitnants

Organizē un piedalās operatīvās darbības pasākumos
Noteiktos jautājumos bez īpaša pilnvarojuma pārstāv struktūrvienību citās institūcijās
Piedalās iestādes personāla politikas plānošanā un īstenošanā
     

I B

Otrā līmeņa teritoriālās struktūrvienības vadītājs

Iecirkņa priekšnieks

Vada teritoriālās iestādes struktūrvienības darbu iecirkņa līmenī ar iedzīvotāju skaitu zem 48 tūkst.

Pulkvežleitnants

Organizē un piedalās operatīvās darbības pasākumos
Piedalās iestādes personāla politikas plānošanā un īstenošanā
Noteiktos jautājumos bez īpaša pilnvarojuma pārstāv struktūrvienību citās institūcijās
     

I A

Plāno, organizē un kontrolē ugunsdzēsības daļas darbu

Daļas komandieris

Plāno, organizē un kontrolē daļas darbu

Majors

Nodrošina ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumu izpildi, ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu
Veic daļas darbības analīzi, organizē un kontrolē dokumentu apriti, kvalitāti, sagatavo dokumentus un atskaites
Veic ugunsdrošības uzraudzību un kontrolē civilās aizsardzības prasību ievērošanu objektos, analizē ugunsdrošības stāvokli
Nodrošina un kontrolē tehnisko resursu ekspluatāciju, glabāšanu, tehnisko apkopi un remontu
Piedalās un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus
 

2. saime

Pedagoģiskais darbs

2.1.

Izglītības iestāžu vadība

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir vadīt izglītības iestādi un tās struktūrvienības, organizēt un nodrošināt mācību procesu, nodrošināt mācību programmu izstrādi un attīstīt izglītības iestādes darbību

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

VII

Vada izglītības iestādi

Koledžas direktors

Vada izglītības iestādi un nodrošina tai deleģēto funkciju izpildi

Pulkvedis

Organizē un pārrauga izglītības iestādes studiju/mācību procesu
Plāno un nodrošina izglītības iestādes darbības stratēģisko vadību, organizē attīstības stratēģijas izstrādi
Nodrošina izglītības iestādes personāla politikas plānošanu un īstenošanu, finanšu vadību un tās atbilstību normatīvo aktu prasībām
Nodrošina izglītības iestādē iegūstamās izglītības un profesionālās pilnveides kursu kvalitāti
Organizē dalību sporta, kultūras un iestādes popularizēšanas pasākumos
Pārstāv izglītības iestādi citās institūcijās, īsteno zinātnisku un profesionālu sadarbību
Organizē un kontrolē izglītības iestādei piešķirto budžeta līdzekļu mērķtiecīgu un efektīvu izmantošanu izglītības iestādes darbības nodrošināšanai
Izdod rīkojumus visos izglītības iestādes kompetencē esošajos jautājumos
Organizē starptautisko sadarbību izglītības iestādes kompetences jautājumos
Vada izglītības iestādes darbību sekmējošu projektu pieteikumu izstrādi un atbalstīto projektu realizāciju Eiropas Savienības finansēto struktūrfondu, citu fondu un programmu ietvaros
Pilda iestādes vadītāja deleģētas funkcijas
 

VI B

Koordinē un vada izglītības iestādes darbu vienā vai vairākās jomās

Koledžas direktora vietnieks

Vada un koordinē noteiktu izglītības iestādes darbības jomu

Pulkvedis

Piedalās finanšu līdzekļu plānošanā noteiktas jomas procesu nodrošināšanai
Piedalās iestādes politikas plānošanā un īstenošanā
Koordinē un nodrošina sporta darbu
Plāno, vada un koordinē izglītības iestādē starptautisko sadarbību un dalību aktivitātēs
Organizē izglītības iestādes darbību sekmējošu projektu pieteikumu izstrādi un atbalstīto projektu realizāciju Eiropas Savienības finansēto struktūrfondu, citu fondu un programmu ietvaros
Organizē, kontrolē un izvērtē izglītības programmu īstenošanas kvalitāti
Vada metodisko darbu izglītības iestādē
Plāno, organizē un kontrolē studiju un mācību procesu
Plāno, organizē un kontrolē pētniecisko un zinātnisko darbu izglītības iestādē
     

VI A

Vada izglītības iestādes struktūrvienību noteiktajā izglītības jomā (katedra)

Katedras vadītājs

Plāno, organizē un kontrolē struktūrvienības darbu

Pulkvežleitnants

Plāno akadēmiskā personāla pedagoģisko slodzi un kontrolē tās izpildi
Veic studiju/mācību procesa analīzi katedras docētajos studiju kursos un mācību priekšmetos
Nodrošina ar iestādes dienesta pamatfunkcijām saistītu izglītības (kvalifikācijas paaugstināšanas) programmu izstrādi, īstenošanu, satura izvērtēšanu un programmu aktualizēšanu
Organizē un vada lekcijas/nodarbības
Plāno, koordinē, kontrolē pētniecisko un metodisko darbu
Nodrošina pētījumu, t. sk. kvalifikācijas darbu tematikas, izstrādi un apstiprināšanu
Hospitē pedagogu nodarbības
Organizē un vada struktūrvienības personāla kvalifikācijas paaugstināšanu
Organizē un vada struktūrvienības personāla sadarbību ar Latvijas un ārvalstu sadarbības partneriem un izglītības iestādēm
Popularizē izglītības iestādi
     

V D

Vada izglītības iestādes filiāli

Filiāles vadītājs

Vada izglītības iestādes filiāli un nodrošina tai deleģēto funkciju izpildi

Pulkvedis

Organizē un pārrauga izglītības iestādes filiāles studiju/mācību procesu
Plāno filiāles akadēmiskā personāla pedagoģisko slodzi un kontrolē tās izpildi
Atbilstoši pilnvarojumam pārstāv izglītības iestādi citās institūcijās
     

V C

Vada izglītības iestādes struktūrvienību, attīstības sadarbības projektus un kadetu izglītības pilnveides procesus (nepieciešamas padziļinātas zināšanas par iestādes darbību un praktiska dienesta pieredze)

Dienesta priekšnieks

Organizē, plāno un vada struktūrvienības darbu

Pulkvežleitnants

Nodrošina un kontrolē kadetu iekšējās kārtības, profesionālās ētikas, dienesta disciplīnas un subordinācijas ievērošanu, nodrošina kadetu sekmju kontroli
Nodrošina iestādes un izglītības iestādes darbību sekmējošo projektu pieteikumu izstrādi un īstenošanu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanas ietvaros
Piedalās un koordinē Eiropas Savienības institūciju (aģentūru) projektu un Eiropas Savienības izglītības programmu izvērtēšanu un izstrādi
Pārstāv iestādi starptautiskajās institūcijās profesionālās izglītības satura jautājumos, mācību aktivitātēs un projektos
Nodrošina profesionālu sakaru īstenošanu ar iestādes ārvalstu un Latvijas sadarbības partneriem un izglītības iestādēm
Organizē un kontrolē bruņojuma glabāšanas, uzskaites un izsniegšanas kārtību, nodrošina tās ievērošanu
Nodrošina veselību veicinošu vidi
Nodrošina izglītības iestādes popularizēšanu
     

V B

Vada mācību centru

Mācību centra priekšnieks

Plāno, organizē, vada un kontrolē mācību centra darbu

Pulkvežleitnants

Analizē mācību centra darbu, veido mācību procesa attīstības stratēģiju
Kontrolē mācību priekšmetu programmu izstrādi, pilnveidi un īstenošanu
Kontrolē mācību centra noslogotību, personāla slodzes, atpūtas laiku
Sagatavo mācību centra darbībai nepieciešamo dokumentāciju
Apstiprina katram mācību posmam nodarbību sarakstu
Vada mācību nodarbības, sniedz izglītojamajiem individuālās konsultācijas mācību priekšmetos
Vada mācību centra metodisko un mācību centra pedagoģiskās padomes darbu
Organizē un kontrolē mācību materiāltehniskās bāzes pilnveidošanu, mācību līdzekļu izstrādi, mācību materiālu veidošanu un aktīvi ievieš mācību procesā jaunākos mācību tehniskos līdzekļus
Organizē sadarbību ar citām institūcijām un iestādes struktūrvienībām mācību procesa pilnveidošanai un uzlabošanai
Organizē un vada pasākumus mācību centra popularizēšanai
     

V A

Vada izglītības iestādes struktūrvienību, nodrošina iegūstamās izglītības pielāgošanu starptautiskajiem standartiem

Nodaļas vadītājs

Vada struktūrvienības darbu noteiktajā izglītības iestādes kompetences jomā

Pulkvežleitnants

Koordinē studiju un mācību procesu izglītības iestādē tās pamatuzdevumu izpildes nodrošināšanai
Plāno, vada un koordinē pētniecisko darbu iestādes pamatuzdevumu izpildes nodrošināšanai
Organizē un nodrošina amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm profesionālās pilnveides, kvalifikācijas celšanas un pieaugušo neformālās izglītības īstenošanas procesu iestādē
Organizē un nodrošina iestājpārbaudījumu, kvalifikācijas pārbaudījumu un noslēguma pārbaudījumu norisi izglītības iestādē
Nodrošina iestādei nepieciešamo kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmu izstrādi un aktualizēšanu
Veic noteiktus uzdevumus iestādes pamatfunkcijas veicošo amatu profesijas standartu izstrādē un aktualizēšanā, profesionālās sagatavošanas stratēģisko dokumentu izstrādē
Nodrošina un veic amatpersonu izglītības programmu izstrādi, to satura izvērtēšanu, aktualizēšanu un licencēšanu, akreditācijas dokumentu sagatavošanu
Nodrošina sadarbību ar ārvalstu un Latvijas sadarbības partneriem un izglītības iestādēm
Organizē starptautiski noteikto apmācību standartu prasību ieviešanu izglītības procesā, piemērošanu un novērtēšanu (CCC, SQF, EJMSBM)
Organizē un kontrolē izglītības dokumentu uzskaiti, sagatavošanu, aizpildīšanu, reģistrēšanu, glabāšanu un norakstīšanu
 

IV

Palīdz vadīt mācību centru

Mācību centra priekšnieka vietnieks

Plāno, organizē un kontrolē mācību procesu

Majors

Organizē mācību priekšmetu programmu izstrādāšanu, pilnveidošanu un īstenošanu
Sagatavo un noformē ar izglītojamo uzskaiti saistītos dokumentus
Organizē pārbaudes darbu satura izstrādāšanu un novērtēšanu
Nodrošina savlaicīgu mācību priekšmetu tematisko un nodarbību plānu izstrādi un aktualizāciju
Sagatavo apmācību un kvalifikācijas pilnveidošanas kursu grafikus
Vada mācību centra metodisko un mācību centra pedagoģiskās padomes darbu
Izstrādā katram mācību posmam nodarbību sarakstu
Vada mācību nodarbības, sniedz izglītojamajiem individuālās konsultācijas mācību priekšmetos
Organizē izglītojamo mācību praksi, tās gaitu un atbilstību mācību programmai
Piedalās un kontrolē mācību materiāltehniskās bāzes pilnveidošanu, mācību līdzekļu izstrādi, mācību materiālu veidošanu un aktīvi ievieš mācību procesā jaunākos mācību tehniskos līdzekļus
Pilda mācību centra priekšnieka amata pienākumus tā prombūtnes laikā
     

III B

Vada izglītības iestādes struktūrvienību

Rotas komandieris

Organizē, plāno un vada struktūrvienības darbu

Majors

Organizē un kontrolē bruņojuma izmantošanu, glabāšanu un apkopi
Kontrolē kadetu sekmju rezultātus, veic pasākumus to uzlabošanai
Risina problēmas un nestandarta situācijas
Veic kadetu sagatavošanu dalībai iestādes un izglītības iestādes rīkotajos pasākumos
Piedalās izglītības iestādes popularizēšanā
     

III A

Vada izglītības iestādes struktūrvienību (nepieciešamas padziļinātas zināšanas par iestādes darbību un praktiska dienesta pieredze)

Centra priekšnieks

Organizē, plāno un vada struktūrvienības darbu

Majors

Nodrošina mācību plānos paredzēto pasākumu un daudzfunkcionālu taktisko darbību norisi daudzfunkcionālā šautuvē un mācību poligonā
Nodrošina iestādes, resora, starpresoru un starptautisko sacensību organizēšanu lietišķajos sporta veidos (disciplīnās)
Organizē, plāno un īsteno sporta centra resursu un stadiona efektīvu un lietderīgu izmantošanu
Plāno un nodrošina iestādes, mācību iestādes un sadarbības institūciju pasākumus lietišķajos sporta veidos (disciplīnās) mācību un studiju kursu ietvaros
Plāno padotās struktūrvienības noslodzi (tajā skaitā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus), piedalās studiju un mācību procesa plānošanā un nodrošināšanā
Piedalās izglītības iestādes popularizēšanā
     

II

Piedalās studiju/mācību procesa organizēšanā un nodrošināšanā (nepieciešamas padziļinātas zināšanas par iestādes darbību un praktiska dienesta pieredze

Galvenais inspektors

Plāno izglītības iestādes noslodzi (t. sk. iestādes amatpersonu kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus), studiju un mācību procesu, kontroles un citus organizatoriskos pasākumus

Majors

Pārzina izglītības programmu/kvalifikācijas paaugstināšanas programmu tematiku un specifiku
Piedalās iestādes pamatfunkcijas veicošo amatu profesijas standartu satura izstrādē un aktualizēšanā
Piedalās ar dienesta specifiku saistītu izglītības programmu izstrādē, satura izvērtēšanā, programmu aktualizēšanā, licencēšanas un akreditācijas dokumentu gatavošanā
Piedalās iestādes akadēmiskā personāla darba slodzes (studiju (mācību) darba) plānošanā, izpildē un kontrolē
Kontrolē mācību plānu un noslodzes grafiku izpildi
Piedalās ar dienesta specifiku saistītu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmu izstrādē, pilnveidošanā un izvērtēšanā
Piedalās iestādes amatpersonu kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālās pilnveides kursu plānošanā, organizēšanā un koordinēšanā
Pārstāv iestādi starptautiskajās institūcijās ar profesionālo izglītību saistītās aktivitātēs
 

I

Piedalās mācību procesa nodrošināšanā

Vecākais inspektors

Nodrošina mācību plānos paredzēto pasākumu norisi

Kapteinis

Īsteno studiju un mācību darba pasākumus
Vada praktiskās šaušanas nodarbības
Vada praktiskās nodarbības profilējošo studiju/mācību priekšmetos
Plāno padotās struktūrvienības noslodzi (t. sk. kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus), studiju un mācību procesu, kontroles un citus organizatoriskos pasākumus
     

2.2.

Profesionālā izglītošana

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākumos ir izstrādāt mācību kursu un priekšmetu programmas, vadīt lekcijas un nodarbības, studējošo/izglītojamo patstāvīgo darbu, veikt zinātnisko darbu un attīstīt izglītības iestādes pētniecisko darbību

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

V B

Īsteno izglītības programmas, lasa augsti kvalificētas lekcijas un vada nodarbības, veic zinātniskās pētniecības darbu, vada pētnieciskos darbus saskaņā ar noteikto darba slodzi

Docents

Īsteno ar iestādes dienesta pamatfunkcijām saistītās izglītības programmas, lasa augsti kvalificētas lekcijas, vada studiju nodarbības un veic pētniecisko darbu

Pulkvežleitnants

Vada un recenzē kvalifikācijas darbus
Izstrādā un aktualizē profilējošo mācību priekšmetu/kursu (kvalifikācijas paaugstināšanas kursu) programmas
Izstrādā pārbaudījumu programmas
Organizē noslēguma pārbaudījumus un studiju kursu pārbaudījumus
Recenzē izstrādātos mācību līdzekļus
Izstrādā kvalifikācijas darbu tēmas un organizē studējošo kvalifikācijas tēmu izvēli
Hospitē nodarbības
Pārstāv iestādi starptautiskajās institūcijās ar profesionālo izglītību saistītās aktivitātēs
Pilnveido pedagoģiskās prasmes un profesionālo kompetenci
Sniedz priekšlikumus mācību materiālās bāzes pilnveidošanai, auditoriju iekārtojumam
     

V A

Īsteno izglītības programmas, lasa lekcijas un vada studiju nodarbības, veic/vada pētniecisko darbu saskaņā ar noteikto darba slodzi

Lektors

Īsteno ar iestādes dienesta pamatfunkcijām saistītas izglītības (kvalifikācijas paaugstināšanas) programmas un vada nodarbības

Pulkvežleitnants

Izstrādā un aktualizē profilējošo mācību priekšmetu/kursu (kvalifikācijas paaugstināšanas kursu) programmas
Organizē un veic zināšanu pārbaudes (ieskaites, eksāmenus) profilējošos mācību priekšmetos un studiju kursos
Izstrādā un pilnveido mācību un metodiskos materiālus un līdzekļus profilējošos mācību priekšmetos un studiju kursos
Veic mācību metodisko un pētniecisko darbu profilējošajos mācību priekšmetos un studiju kursos
Vada un recenzē kvalifikācijas darbus
Pilnveido pedagoģiskās prasmes un profesionālo kompetenci
Pārstāv iestādi starptautiskajās institūcijās ar profesionālo izglītību saistītās aktivitātēs
 

IV

Nodrošina mācību centra darbu

Galvenais inspektors

Veic mācību grafika saskaņošanu pieejamai mācību materiāltehniskai bāzei

Majors

Nodrošina izdales materiālu, uzskates līdzekļu, iekārtu un citu mācību līdzekļu pieejamību
Vada mācību nodarbības saskaņā ar mācību centra priekšnieka apstiprināto nodarbību sarakstu, izmanto inovatīvas pasniegšanas metodes
Noformē ar izglītojamo uzskaiti saistītos dokumentus
Noformē mācību centra pedagoģiskās padomes sēžu protokolus
Piedalās pārbaudes darbu satura izstrādāšanā un novērtēšanā
Izstrādā un pilnveido mācību metodiskos materiālus
Kontrolē izglītojamo atrašanos dienesta viesnīcā
Kontrolē izglītojamo mācību praksi, tās gaitu un atbilstību mācību programmai
Piedalās mācību centra pedagoģiskās padomes darbā
     

III C

Īsteno izglītības programmas – lasa lekcijas, vada praktiskās nodarbības un seminārus, piedalās pētnieciskā darba veikšanā/vadīšanā saskaņā ar noteikto darba slodzi

Asistents

Īsteno ar iestādes dienesta pamatfunkcijām saistītas izglītības (kvalifikācijas paaugstināšanas) programmas un vada nodarbības

Majors

Izstrādā un aktualizē profilējošo mācību priekšmetu/kursu (kvalifikācijas paaugstināšanas kursu) programmas
Izstrādā pārbaudījumu programmas
Izstrādā un pilnveido mācību un metodiskos materiālus/līdzekļus profilējošajos mācību priekšmetos/kursos
Veic mācību metodisko un pētniecisko darbu profilējošajos mācību priekšmetos un studiju kursos
Organizē un veic zināšanu pārbaudes (ieskaites, eksāmenus) profilējošos mācību priekšmetos un studiju kursos
Pilnveido pedagoģiskās prasmes un profesionālo kompetenci
Vada un recenzē kvalifikācijas darbus
     

III B

Izstrādā mācību programmas, vada lekcijas un nodarbības

Vecākais pasniedzējs

Izstrādā, pilnveido un īsteno izstrādātās mācību priekšmetu programmas

Majors

Vada mācību nodarbības saskaņā ar mācību centra priekšnieka apstiprināto nodarbību sarakstu, izmanto inovatīvas pasniegšanas metodes
Sagatavo izdales materiālus, uzskates līdzekļus, iekārtas un citus mācību līdzekļus
Piedalās mācību centra metodiskajā darbā
Piedalās pārbaudes darbu satura izstrādāšanā, organizēšanā un novērtēšanā mācību centra līmenī
Izstrādā mācību metodiskos materiālus
     

III A

Nodrošina amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm profesionālās pilnveides norisi

Vecākais inspektors

Nodrošina iestādes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm profesionālās pilnveides norisi, sniedz metodisko palīdzību profesionālās pilnveides izglītības kursu programmu izstrādē

Majors

Sniedz priekšlikumus un organizē profesionālās pilnveides īstenošanai un tālākizglītībai nepieciešamo speciālistu piesaistīšanu iestādes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm apmācībai
Savas kompetences ietvaros nodrošina izglītības iestādes starptautiskās sadarbības attīstību
Vada kadetiem praktiskās nodarbības profesionālās ētikas, dienesta disciplīnas, rīcības ārkārtas situācijās jautājumos un ierindas mācībā
Kontrolē kadetu sekmes, dienesta disciplīnas un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, sniedz vadībai priekšlikumus dienesta disciplīnas un sekmju uzlabošanai
Nodrošina iestādes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm obligāto fiziskās sagatavotības atbilstības pārbaužu veikšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām
Organizē un kontrolē iestādes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm vispārējās un speciālās fiziskās sagatavotības procesu
Izstrādā un aktualizē pieaugušo neformālās izglītības programmas iestādes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm apmācībā speciālajā fiziskajā sagatavotībā un šaušanā, īsteno programmas
Organizē un īsteno profesionālās pilnveides pasākumus tuvcīņas un šaušanas instruktoriem un sniedz metodisko palīdzību tuvcīņas un šaušanas apmācības procesā
Analizē informāciju par iestādes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm teorētiskās un fiziskās sagatavotības līmeni un šaušanas prasmēm, sniedz vadībai priekšlikumus zināšanu un prasmju līmeņa uzlabošanai
Veic iestādes un izglītības iestādes darbību sekmējošo projektu pieteikumu izstrādi un realizāciju Eiropas Savienības finansēto struktūrfondu un citu fondu un programmu ietvaros
Veic studiju virzienu un izglītības programmu akreditācijas un licencēšanas procesa administrēšanu, izstrādā izglītības nozares un izglītības procesu reglamentējošo normatīvo aktu vai tiesību aktu projektus
     

II

Iesaistās profesionālās izglītības programmu un profesionālās pilnveides (kvalifikācijas paaugstināšanas) kursu īstenošanā

Pasniedzējs

Īsteno ar iestādes dienesta pamatfunkcijām saistītas profesionālās izglītības (kvalifikācijas paaugstināšanas) programmas un vada nodarbības

Kapteinis

Izstrādā un aktualizē profilējošo mācību priekšmetu programmas
Veic izglītojamo zināšanu vērtēšanu
Izstrādā pārbaudījumu programmas
Veic pētniecisko darbu
Pilnveido pedagoģiskās prasmes un profesionālo kompetenci
Izstrādā, pilnveido mācību un metodiskos materiālus/līdzekļus profilējošajos mācību priekšmetos
     

I B

Piedalās studiju/mācību procesa nodrošināšanā

Inspektors

Kompetences ietvaros nodrošina mācību rotai noteikto uzdevumu izpildi

Virsniekvietnieks

Nodrošina mācību rotas ieroču, munīcijas, speclīdzekļu glabāšanu, uzskaiti un izsniegšanu
Kontrolē rotas bruņojuma tehnisko stāvokli, komplektāciju, numerācijas atbilstību uzskaites datiem
Nodrošina materiālo vērtību glabāšanu, uzskaiti un norakstīšanu
Kontrolē apmācāmā personāla sadzīves apstākļu dienesta viesnīcā atbilstību higiēnas prasībām
Nodrošina mācību procesa (praktisko nodarbību) atbalstu
Uzrauga kadetu disciplīnu, kontrolē sadzīves apstākļus
Sagatavo un nodrošina mācību vietas ar attiecīgiem mācību līdzekļiem un tehnisko aprīkojumu
Sagatavo darbam tehnisko aprīkojumu, uztur to darba kārtībā, savas kompetences ietvaros veic tehniskā aprīkojuma apkopi
Kontrolē mācību telpu un tehniskā aprīkojuma stāvokli
 

I A

Piedalās studiju/mācību procesa nodrošināšanā

Vecākais instruktors

Organizē un vada mācību grupu darbu, kontrolē doto uzdevumu izpildi

Virsniekvietnieks

Nodrošina mācību grupu bruņojuma izmantošanas, glabāšanas un apkopes prasības
Piedalās praktiskajās nodarbībās saskaņā ar nodarbību sarakstu
Organizē metodiskās nodarbības, veic ikmēneša fiziskās sagatavotības pārbaudes un to rezultātu apkopošanu
Kontrolē mācību grupu sekmes un disciplīnu, veic nodarbību apmeklējuma rezultātu apkopošanu
Nodrošina koledžas dienas sadales ievērošanu mācību grupās
 

3. saime

Iekšējā drošība

3.1.

Izmeklēšana

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar amatpersonu izdarīto noziedzīgu nodarījumu pirmstiesas izmeklēšanu, pierādījumu sagatavošanu kriminālvajāšanas uzsākšanai

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

IV B

Vada izmeklēšanas funkciju iestādes līmenī

Nodaļas priekšnieks

Vada izmeklēšanu veicošo struktūrvienību

Pulkvedis

Pārbauda kriminālprocesus, kuros tiek veikta izmeklēšana
Dod izmeklētājam norādījumus par pirmstiesas izmeklēšanas izdarīšanu un atsevišķu izmeklēšanas darbību veikšanu
Var nodot lietu citam izmeklētājam
Var uzdot lietā veikt pirmstiesas izmeklēšanu vairākiem izmeklētājiem un iecelt izmeklēšanas grupas vadītāju
Veic personu iesniegumu un sūdzību izskatīšanu, materiālu, pieteikumu un paziņojumu par izdarītu vai gatavojamu noziedzīgu nodarījumu pārbaudi Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā
Var piedalīties izmeklēšanā un personīgi veikt pirmstiesas izmeklēšanu, izmantojot izmeklētāja pilnvaras, tiesības un pienākumus
 

IV A

Organizē, koordinē un kontrolē saņemto fizisko un juridisko personu sūdzību, iesniegumu izskatīšanu un izpildi

Nodaļas priekšnieka vietnieks

Veic materiālu, pieteikumu un paziņojumu par izdarītu vai gatavojamu noziedzīgu nodarījumu pārbaudi

Pulkvežleitnants

Veic personu iesniegumu un sūdzību izskatīšanu
Organizē no ārvalstīm saņemto krimināltiesiskās sadarbības lūgumu izpildi
Dod norādījumus izmeklēšanas izdarītājam par pirmstiesas izmeklēšanas izdarīšanu un atsevišķu izmeklēšanas darbību veikšanu
Var nodot lietu citam izmeklētājam
Veic pirmstiesas izmeklēšanu, izmantojot izmeklētāja pilnvaras, tiesības un pienākumus
Veic nodaļas darba rezultātu analīzi, plānošanu un īstenošanu
Sniedz izmeklētājiem metodisku un praktisku palīdzību izmeklēšanas, sūdzību un resorisko pārbaužu jomā atbilstoši noteiktajiem darbības virzieniem
Veic normatīvo aktu projektu izstrādi
Aizvieto augstāka līmeņa priekšnieku
     

III

Veic izmeklēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī par amatpersonu izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem

Galvenais inspektors

Veic izmeklēšanu īpaši sarežģītās lietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem nacionālā un starptautiskā līmenī smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, kā arī veic ar organizēto noziedzību saistīto kriminālprocesu izmeklēšanu par amatpersonu izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem

Majors

Veic personu iesniegumu un sūdzību izskatīšanu, materiālu, pieteikumu un paziņojumu par izdarītu vai gatavojamu noziedzīgu nodarījumu pārbaudi Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā
Uzsāk kriminālprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu, līdz tiek noskaidrota persona, kas saucama pie kriminālatbildības, un iegūti pietiekami pierādījumi kriminālvajāšanas uzsākšanai
Pieņem lēmumus par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana
Dod rakstiskus uzdevumus operatīvās darbības pasākumu veicējiem tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanai, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus
Saņem informāciju, kas iegūta, veicot operatīvo darbību kriminālprocesā, un pārbauda operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā
Var vadīt izmeklēšanas grupas darbību pirmstiesas kriminālprocesa veikšanai nacionālā un starptautiskā līmenī, piedalīties šādās izmeklēšanas grupās
Izpilda uzdevumus, lai nodrošinātu izmeklēšanas iestādes vadītāja pilnvaru sūdzību un organizatorisku jautājumu lemšanā īstenošanu
Koordinē un izstrādā metodiku izmeklēšanas jomā, sniedz metodisko palīdzību hierarhiski zemāka līmeņa izmeklētājiem izmeklēšanas jomā
Veic iepriekšējā līmeņa speciālistu darbaudzināšanu
Var koordinēt citus izmeklētājus
Izpilda no ārvalstīm saņemtos krimināltiesiskās sadarbības lūgumus īpaši sarežģītās lietās, kā arī sagatavo nosūtīšanai krimināltiesiskās palīdzības lūgumus, koordinē un izstrādā metodikas šajā jomā
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

II

Veic izmeklēšanu par amatpersonu izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem

Vecākais inspektors

Uzsāk kriminālprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu, līdz tiek noskaidrota persona, kas saucama pie kriminālatbildības, un iegūti pietiekami pierādījumi kriminālvajāšanas uzsākšanai; pieņem lēmumus par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana

Majors

Veic personu iesniegumu un sūdzību izskatīšanu, materiālu, pieteikumu un paziņojumu par izdarītu vai gatavojamu noziedzīgu nodarījumu pārbaudi Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā
Dod rakstiskus uzdevumus operatīvās darbības pasākumu veicējiem tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanai, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus
Saņem informāciju, kas iegūta, veicot operatīvo darbību kriminālprocesā, un pārbauda operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā
 

I

Veic izmeklēšanu par amatpersonu izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem

Inspektors

Veic izmeklēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanai

Kapteinis

Veic personu iesniegumu un sūdzību izskatīšanu, materiālu, pieteikumu un paziņojumu par izdarītu vai gatavojamu noziedzīgu nodarījumu pārbaudi Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā
Uzsāk kriminālprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu
Pieņem lēmumus par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana
Dod rakstiskus uzdevumus operatīvās darbības pasākumu veicējiem tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanai, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus
     

3.2.

Operatīvā darbība

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir vākt informāciju un pierādījumus par noziedzīgām darbībām, tajā skaitā saistītām ar korupciju, aizturēt personas, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī izstrādāt operatīvās darbības pasākumu veikšanas metodiku

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

IV

Vada operatīvo darbību amatpersonu izdarīto noziedzīgo nodarījumu jomā

Nodaļas priekšnieks

Vada operatīvās darbības struktūrvienību

Pulkvedis

Plāno, vada, koordinē un kontrolē operatīvo darbu struktūrvienības kompetences ietvaros, kā arī var nodrošināt slepenības un drošības režīmu un veikt disciplinārās uzraudzības pasākumus
Pārstāv iestādi attiecībās ar citām valsts, pašvaldību un starptautiskajām institūcijām, juridiskām un fiziskām personām atbilstoši kompetencei
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
     

III

Atbilstoši normatīvajiem aktiem organizē, koordinē un veic operatīvo darbību sarežģītās lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētas jomas pārzināšana

Galvenais inspektors

Organizē, koordinē un veic operatīvās darbības pasākumus īpaši sarežģītās lietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem nacionālā un starptautiskā līmenī smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, kā arī organizētās noziedzības apkarošanā

Majors

Organizē, koordinē un veic personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, personību noskaidrošanu īpaši sarežģītos gadījumos
Piedalās nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās operatīvās darbības un personu meklēšanas pasākumu īstenošanā
Koordinē un izstrādā metodiku operatīvās darbības un personu meklēšanas jomā, īsteno metodisko vadību operatīvās darbības un personu meklēšanas jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var koordinēt citus operatīvās darbības pasākumu veicējus
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

II

Veic operatīvo darbību īpaši sarežģītās lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa amatpersonu izdarīto noziedzīgo nodarījumu jomas pārzināšana

Vecākais inspektors

Var koordinēt citus operatīvo pasākumu veicējus

Majors

Veic operatīvo darbību struktūrvienības kompetences ietvaros īpaši sarežģītās lietās vispārīgā un sevišķā veidā, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētas jomas pārzināšana, īstenojot šādus operatīvos pasākumus: operatīvā izzināšana, operatīvā novērošana, operatīvā apskate, operatīvā paraugu iegūšana un operatīvā izpēte, personu operatīva aplūkošana, operatīvā iekļūšana, operatīvais eksperiments, operatīvā detektīvdarbība, operatīvā korespondences kontrole, operatīvā informācijas iegūšana no tehniskajiem līdzekļiem, operatīvā sakaru noklausīšanās
     

I

Veic operatīvo darbību, lai nodrošinātu kontroli pār amatpersonām

Inspektors

Veic operatīvo darbību lietās vispārīgā un sevišķā veidā, īstenojot šādus operatīvos pasākumus: operatīvā izzināšana, operatīvā novērošana, operatīvā apskate, operatīvā paraugu iegūšana un operatīvā izpēte, personu operatīva aplūkošana, operatīvā iekļūšana, operatīvais eksperiments, operatīvā detektīvdarbība, operatīvā korespondences kontrole, operatīvā informācijas iegūšana no tehniskajiem līdzekļiem, operatīvā sakaru noklausīšanās

Kapteinis

     

3.3.

Analītiski preventīvās funkcijas realizēšana un stratēģiskā plānošana

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir piedalīties politikas plānošanas dokumentu izstrādē attiecīgajā politikas jomā, organizēt politikas ieviešanu iestādē, izstrādāt iestādes vadības un plānošanas dokumentu projektus un sagatavot iestādes pārskatus par politikas plānošanas, vadības dokumentos un plānos noteikto uzdevumu ieviešanu, izvērtēt citu iestāžu izstrādātos politikas plānošanas dokumentus un sniegt atzinumus, realizēt analītiski preventīvo funkciju, uzkrāt un sistematizēt informāciju

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

IV

Vada un kontrolē stratēģisko plānošanu, preventīvo pasākumu izstrādi, ietekmes novērtēšanu, informācijas tehnoloģiju (IT) infrastruktūras attīstību un operatīvo darbību lietās vispārīgā veidā amatpersonu izdarīto noziedzīgo nodarījumu jomā

Nodaļas priekšnieks

Vada padotībā esošo personālu, kontrolē uzdevumu izpildi un darba kvalitāti

Pulkvedis

Organizē analītiski preventīvās un stratēģiskās funkcijas realizēšanu noziedzīgu nodarījumu novēršanai attiecībā uz Iekšējās drošības biroja likuma 4. pantā minētajām amatpersonām un darbiniekiem, proti, likumsakarību, cēlonisko saistību un to veicinošo apstākļu noskaidrošanu, attīstības tendenču analīzi, citu valstu un iestāžu pieredzes analīzi, situācijas novērtējuma izstrādes ietvaros nepieciešamo ieteikumu un metodisko norādījumu sagatavošanu, kā arī novēršanas un apkarošanas prioritāšu izstrādi
Organizē, koordinē un kontrolē iestādes vadības un plānošanas dokumentu izstrādi un pārskatu sagatavošanu par politikas plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu ieviešanas gaitu iestādes pamatfunkciju jomā
Izvērtē politikas plānošanas dokumentu un citu valsts iestāžu izstrādāto vadības dokumentu projektus un sagatavo iestādes priekšlikumu projektus iestādes pamatfunkciju jomā
Organizē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras izstrādi, uzstādīšanu, uzturēšanu un modernizāciju
Organizē funkciju realizēšanas ietvaros iegūtās informācijas uzkrāšanu un sistematizāciju
Organizē, koordinē un kontrolē iestādes vadības un plānošanas dokumentu izstrādi un pārskatu sagatavošanu par politikas plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu ieviešanas gaitu iestādes pamatfunkciju jomā
     

III

Veic operatīvo darbību, lai nodrošinātu kontroli pār amatpersonām (nepieciešamas padziļinātas zināšanas par iestādes darbību un praktiska dienesta pieredze

Galvenais inspektors

Izstrādā iestādes vadības un plānošanas dokumentu projektus iestādes pamatfunkciju jomā

Majors

Analizē struktūrvienību iesniegto informāciju un sagatavo iestādes pārskatu projektus par politikas plānošanas dokumentos noteikto saistošo uzdevumu ieviešanas gaitu iestādes pamatfunkciju jomā
Nodrošina analītiski preventīvā un stratēģiskā novērtējuma veikšanu noziedzīgu nodarījumu novēršanai attiecībā uz Iekšējās drošības biroja likuma 4. pantā minētajām amatpersonām un darbiniekiem, proti, likumsakarību, cēlonisko saistību un to veicinošo apstākļu noskaidrošanu, attīstības tendenču analīzi, citu valstu un iestāžu pieredzes analīzi, situācijas novērtējuma izstrādes ietvaros nepieciešamo ieteikumu un metodisko norādījumu sagatavošanu, kā arī novēršanas un apkarošanas prioritāšu izstrādi
Analizē pirmstiesas izmeklēšanas un operatīvās darbības pasākumu veikšanas praksi
Nodrošina operatīvo darbību lietās vispārīgā veidā, īstenojot operatīvo izzināšanu un operatīvo izpēti
     

II

Realizē ar dienesta funkcionēšanas nodrošināšanu saistītos procesus

Veic operatīvo darbību, lai nodrošinātu kontroli pār amatpersonām

Vecākais inspektors

Analizē struktūrvienību iesniegto informāciju un sagatavo iestādes pārskatu projektus par politikas plānošanas dokumentos noteikto saistošo uzdevumu ieviešanas gaitu iestādes pamatfunkciju jomā, iekšējās drošības risku izvērtējumu, nepieciešamās informācijas uzkrāšanu un darbības plānošanas dokumentu īstenošanas nodrošināšanu

Majors

Veic analītiski preventīvā un stratēģiskā novērtējuma veikšanu noziedzīgu nodarījumu novēršanai attiecībā uz Iekšējās drošības biroja likuma 4. pantā minētajām amatpersonām un darbiniekiem, proti, likumsakarību, cēlonisko saistību un to veicinošo apstākļu noskaidrošanu, attīstības tendenču analīzi, citu valstu un iestāžu pieredzes analīzi, situācijas novērtējuma izstrādes ietvaros nepieciešamo ieteikumu sagatavošanu, kā arī apkarošanas prioritāšu izstrādi
Veic procesuālo uzdevumu izpildi pirmstiesas izmeklēšanas un operatīvās darbības jomā
Veic I līmenim noteiktos pienākumus
     

I

Veic operatīvo darbību, lai nodrošinātu kontroli pār amatpersonām

Inspektors

Veic operatīvo darbību lietās vispārīgā veidā, īstenojot operatīvo izzināšanu un operatīvo izpēti

Kapteinis

Veic diennakts un nedēļas notikumu uzskaiti, ziņojumu sagatavošanu un nodrošina elektroniski saglabājamo datu apriti
Sagatavo taktisko novērtējumu, analizē Iekšējās drošības biroja 4. pantā minēto amatpersonu un darbinieku izdarīto noziedzīgo nodarījumu attīstības tendences
Izmantojot ārējās un iekšējās informācijas sistēmas, nodrošina ar tajās pieejamo informāciju Iekšējās drošības birojā nodarbinātos
 

4. saime

Disciplinārā uzraudzība un iekšējā kontrole

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji veic pienākumus dienesta disciplīnas uzraudzības un korupcijas risku novēršanas jomā

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

VII C

Vada iekšējās kontroles struktūrvienības darbu iestādē

Biroja priekšnieks

Vada un organizē iekšējās kontroles un uzraudzības funkcijas korupcijas novēršanas jomā

Pulkvežleitnants

Vada un organizē darbu dienesta disciplīnas un likumības nostiprināšanas jomā
Vada un organizē sadarbību ar citām valsts, tiesībsargājošajām u. c. iestādēm dienesta disciplīnas un korupcijas novēršanas jomā
     

VII B

Vada kontroles un disciplinārās uzraudzības funkciju iestādē, organizē disciplinārās uzraudzības funkciju iestādes centrālajā aparātā

Dienesta priekšnieks

Plāno un organizē struktūrvienības personāla dalību plānotās un neplānotās pārbaudēs iestādē un tās teritoriālajās struktūrvienībās

Pulkvežleitnants

Organizē disciplinārās uzraudzības pasākumus iestādē vai tās centrālajā aparātā
Pārstāv iestādi valsts un pašvaldību iestādēs un tiesā
Organizē slepenības režīma nodrošināšanu un uzraudzību iestādē
Organizē kontroli un pārbaudi par slepenības režīma nodrošināšanu atbildīgo amatpersonu darbu iestādes struktūrvienībās, nepieciešamības gadījumā sniedzot praktisku un metodisku atbalstu
Izstrādā un gatavo saskaņošanai ar valsts drošības iestādēm amatu sarakstu pieejai valsts noslēpumam
Organizē regulāru reģistrēto un uzskaitīto valsts noslēpuma objektu un klasificētās informācijas esamības pārbaudi
Nodrošina nepieciešamo dokumentu nosūtīšanu valsts drošības iestādēm speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam saņemšanai
Organizē normatīvo aktu projektu un metodisko ieteikumu izstrādi, nodrošina atzinumu sagatavošanu par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas
Organizē informācijas par struktūrvienību amatpersonu pieļautajiem disciplīnas un likumības pārkāpumiem uzskaiti un analīzi
 

VII A

Vada kontroles struktūrvienības darbu teritoriālā struktūrvienībā

Teritoriālās pārvaldes biroja priekšnieks

Vada un organizē darbu dienesta disciplīnas un likumības nostiprināšanas jomā teritoriālajā struktūrvienībā

Pulkvežleitnants

Organizē juridisko un fizisko personu iesniegumu un sūdzību pārbaudi par policijas darbinieku iespējamiem pārkāpumiem
Organizē un kontrolē pārbaužu par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikto ierobežojumu un aizliegumu ievērošanu
     

VI

Organizē un kontrolē dienesta disciplīnas un likumības nostiprināšanu

Biroja priekšnieka vietnieks

Pilda biroja priekšnieka pienākumus tā prombūtnes laikā

Pulkvežleitnants

Plāno, organizē un koordinē (atsevišķos gadījumos veic) pārbaudes par likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikto ierobežojumu un aizliegumu ievērošanu Valsts policijā
Organizē, kontrolē un uzrauga pārziņa (Valsts policijā) veiktās personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām (veic personas datu aizsardzības speciālista funkcijas)
Veic Valsts policijā nodarbināto apmācību (izglītošanu) ētikas, interešu konflikta novēršanas un pretkorupcijas pasākumu jautājumos
Organizē un kontrolē visas informācijas par Valsts policijā nodarbināto pieļautajiem disciplīnas un likumības pārkāpumiem apkopošanu, uzskaiti un analīzi
Organizē juridisko un fizisko personu iesniegumu un sūdzību pārbaudi par policijas darbinieku iespējamiem pārkāpumiem
Organizē un kontrolē Valsts policijas struktūrvienību disciplinārprakses lēmumu padziļinātas analīzes veikšanu par Valsts policijā nodarbināto saukšanas pie disciplināratbildības tiesiskumu un lietderību
Piedalās personas datu drošības stratēģijas izstrādē un īstenošanā
Sniedz konsultatīvu un organizatorisku atbalstu pārziņa drošības risku identificēšanā, analīzē un pasākumu ieviešanā risku mazināšanai un novēršanai personas datu aizsardzībā
Organizē un pārrauga iestādes darbu personas datu aizsardzības jomās
Uzrauga, vai tiek ievērota regula un citi Eiropas Savienības vai dalībvalstu noteikumi par datu aizsardzību, un/vai pārziņa un/vai apstrādātāja politika saistībā ar personas datu aizsardzību, tostarp pienākumu sadali, apstrādes darbībās iesaistīto darbinieku informēšanu un apmācību
Konsultē iestādes darbiniekus jautājumos, kas saistīti ar personas datu aizsardzības pasākumiem, ziņo uzraudzības iestādei par iespējamiem drošības incidentiem
     

V C

Vada nodaļas darbu informācijas drošības un disciplināratbildības jomā iestādē

Nodaļas priekšnieks

Organizē, plāno un vada struktūrvienības darbu

Pulkvežleitnants

Vada un organizē darbu dienesta disciplīnas un likumības nostiprināšanas jomā iestādē
Vada un organizē uzraudzības funkciju korupcijas novēršanas jomā iestādē
Vada un organizē sadarbību ar citām iestādēm dienesta disciplīnas un korupcijas novēršanas jomā
Nodrošina iestādes informācijas resursu, kuru turētājs ir iestāde, drošības pārvaldību
Veic resursu drošības apdraudējuma risku analīzi
Izstrādā normatīvo aktu projektus un metodiskos ieteikumus, sagatavo atzinumus par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas
Pārstāv iestādi informācijas resursu drošības plānošanas jautājumos
Izstrādā plānošanas dokumentus informācijas drošības jomā, sniedz priekšlikumus iestādes stratēģijas izstrādei
Veic drošības incidentu izmeklēšanu un analīzi
 

V B

Vada kontroles struktūrvienības darbu, organizē un kontrolē pasākumus korupcijas novēršanas jomā, atbild par personas datu aizsardzību iestādes līmenī

Nodaļas priekšnieks

Vada un organizē struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

Pulkvežleitnants

Plāno, organizē un koordinē (atsevišķos gadījumos veic) pārbaužu par likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikto ierobežojumu un aizliegumu ievērošanu
Organizē, kontrolē un uzrauga pārziņa veiktās personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām (veic personas datu aizsardzības speciālista funkcijas)
Veic nodarbināto apmācību (izglītošanu) par ētikas, interešu konflikta novēršanas un pretkorupcijas pasākumu jautājumiem
Organizē un kontrolē visas informācijas par nodarbināto pieļautajiem disciplīnas un likumības pārkāpumiem apkopošanu, uzskaiti un analīzi
Organizē un kontrolē struktūrvienību disciplinārprakses lēmumu padziļinātu analīzes veikšanu par nodarbināto saukšanas pie disciplināratbildības tiesiskumu un lietderību
     

V A

Vada attiecīgās struktūrvienības darbu teritoriālā struktūrvienībā vai iestādes apakšstruktūrvienībā

Nodaļas priekšnieks

Organizē uzsākto dienesta pārbaužu un disciplinārlietu veikšanu

Pulkvežleitnants

Organizē normatīvo aktu projektu un metodisko ieteikumu izstrādi, nodrošina atzinumu par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas, sagatavošanu
Organizē informācijas par struktūrvienību amatpersonu pieļautajiem disciplīnas un likumības pārkāpumiem uzskaiti un analīzi
 

IV C

Veic un uzrauga ar drošību un iekšējo kontroli saistītos pasākumus iestādē

Galvenais inspektors

Organizē informācijas par iestādes amatpersonu un darbinieku pieļautajiem disciplīnas un likumības pārkāpumiem apkopošanu, uzskaiti un analīzi

Majors

Organizē struktūrvienības darba rezultātu apkopošanu, uzskaiti un analīzi
Organizē un veic pārbaudes par likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikto ierobežojumu un aizliegumu ievērošanu no iestādes amatpersonu puses, lai novērstu interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā, kā arī veic pārbaudes par iestādes nodarbināto amatu savienošanu un nodrošina amatu savienošanas uzskaiti un kontroli
Organizē, koordinē un veic personas datu apstrādes un aizsardzības politikas izstrādi, personas datu apstrādes uzraudzību, drošības apdraudējumu identificēšanu, risku analīzi un novēršanu iestādes pārziņā un lietošanā esošajās informācijas sistēmās, videonovērošanas un citās datu apstrādes sistēmās, tajā skaitā informācijas sistēmās, kas satur valsts noslēpumu, informāciju dienesta vajadzībām vai operatīva rakstura informāciju. Ja iestāde ir noslēgusi līgumu par informācijas sistēmu, videonovērošanas sistēmu uzturēšanu, tad nodrošina iepriekš minēto procesu organizēšanu vai koordinēšanu
Organizē un veic kriminālprocesa, operatīvās darbības procesa, administratīvā procesa un administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros saņemto personas datu apstrādes atbilstības pārbaudi
Organizē un veic pārbaudes par iestādes amatpersonu un darbinieku pieprasīto ziņu no informācijas sistēmu (IS) datubāzēm pamatotību
Sniedz tiešajam priekšniekam priekšlikumus iekšējo normatīvo aktu, metodisko rekomendāciju izstrādāšanai un pilnveidošanai
Izmeklē dienesta pārbaudes un disciplinārlietas, gatavo atzinumus un lēmumu projektus, kā arī veic citas procesuālas darbības
Veic struktūrvienību disciplinārprakses lēmumu padziļinātu analīzi
Atbilstoši kompetencei izskata juridisko un fizisko personu iesniegumus un sūdzības par nodarbināto iespējamiem pārkāpumiem
Veic dienesta pārbaudes un disciplinārlietu izmeklēšanu par amatpersonu un darbinieku disciplīnas un likumības pārkāpumiem
Veic amatu savienošanas lūgumu izvērtēšanu un lēmumu par struktūrvienības darbiniekiem sagatavošanu
Piedalās un izstrādā normatīvo aktu projektus un metodiskos ieteikumus, sagatavo atzinumus par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas
Virza administratīvā procesa lietas un sagatavo lēmumu projektus par iestādes faktisko rīcību
Veic audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību un kontroli
Veic plānoto (neplānoto) pārbaužu plānošanu un organizēšanu, rezultātu analīzi
Izstrādā un nodrošina ar iekšējās kontroles sistēmu saistīto dokumentu ieviešanu iestādē
Nodrošina datu uzskaiti un ievadi IS "Disciplinārprakse"
Izskata apstrīdētos administratīvos aktus un gatavo administratīvā akta lēmuma projektus
Pārstāv iestādi tiesā
 

IV B

Sniedz atbalstu struktūrvienības vadītājam un piedalās pārbaužu veikšanā

Galvenais inspektors

Organizē (arī veic) dienesta pārbaužu veikšanu un disciplinārlietu izmeklēšanu par Valsts policijas teritoriālo pārvalžu amatpersonu un darbinieku disciplīnas un likumības pārkāpumiem

Majors

Organizē un veic pārbaudes par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikto ierobežojumu un aizliegumu ievērošanu no teritoriālās struktūrvienības darbinieku puses, lai novērstu interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā
     

IV A

Piedalās pārbaužu veikšanā un lēmumu sagatavošanā pārraudzībā esošas iestādes vai iestādes teritoriālās struktūrvienības līmenī

Galvenais inspektors

Sagatavo paskaidrojumus par tiesā iesniegtajiem pieteikumiem, procesuālo dokumentu projektus pirmstiesas, tiesvedības un tiesu nolēmumu izpildes stadijā administratīvajās, administratīvo pārkāpumu lietās un civillietās

Majors

Pārstāv iestādi tiesā
Veic dienesta pārbaudes un disciplinārlietu izmeklēšanu par amatpersonu un darbinieku disciplīnas un likumības pārkāpumiem
Veic administratīvo pārkāpumu incindentālo pārbaudi
Izskata sūdzības par teritoriālās struktūrvienības amatpersonu faktisko rīcību un pieņemtajiem lēmumiem, sagatavo administratīvo aktu, lēmumu administratīvajās lietās un vēstuļu projektus
     

III D

Pieņem lēmumus (arī lēmumus par prettiesisku lēmumu atcelšanu attiecīgajā jomā, disciplinārsodu uzlikšanu vainīgajai amatpersonai) lietā, kas saistīts ar nodarbināto rīcību

Vecākais inspektors

Organizē informācijas par iestādes amatpersonu un darbinieku pieļautajiem disciplīnas un likumības pārkāpumiem apkopošanu, uzskaiti un analīzi

Majors

Veic pārbaudes par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikto ierobežojumu un aizliegumu ievērošanu no iestādes darbinieku puses, lai novērstu interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā, kā arī veic pārbaudes par iestādes nodarbināto amatu savienošanu, kā arī nodrošina iestādes amatu savienošanas uzskaiti un kontroli
Sniedz tiešajam priekšniekam priekšlikumus iekšējo normatīvo aktu, metodisko rekomendāciju izstrādāšanai un pilnveidošanai
Veic dienesta pārbaudes un disciplinārlietu izmeklēšanu, gatavo atzinumus un lēmumu projektus, kā arī veic citas procesuālas darbības
Veic struktūrvienību disciplinārprakses lēmumu padziļinātu analīzi
Savas kompetences ietvaros izskata juridisko un fizisko personu iesniegumus un sūdzības par nodarbināto iespējamiem pārkāpumiem
Veic dienesta pārbaudes un disciplinārlietu izmeklēšanu par reģiona struktūrvienību amatpersonu un darbinieku disciplīnas un likumības pārkāpumiem
Nodrošina datu uzskaiti un ievadi IS "Disciplinārprakse"
Izskata apstrīdētos administratīvos aktus un gatavo administratīvā akta lēmuma projektus. Pārstāv iestādi tiesā
     

III C

Pieņem lēmumus, kas saistīti ar valsts amatpersonu rīcību, kā arī veic pārbaudes par iestādes darbinieku amatu savienošanu, pieprasīto ziņu no IS (datubāzēm) pamatotību un iestādes darbinieku mantas, t. sk. finanšu līdzekļu, iegūšanas tiesiskumu

Vecākais inspektors

Veic dienesta pārbaudes un disciplinārlietu izmeklēšanu par reģionu struktūrvienību amatpersonu un darbinieku disciplīnas un likumības pārkāpumiem

Majors

Veic iestādē pieņemto lēmumu lietderības un tiesiskuma kontroli disciplinārlietās
Veic kontroli par personas datu apstrādi reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu
Piedalās pārbaudēs reģiona struktūrvienībās par pirmstiesas izmeklēšanas organizatoriskajiem jautājumiem. Veic dienesta pārbaudes un disciplinārlietu izmeklēšanu reģiona struktūrvienībās par pirmstiesas izmeklēšanas darba organizāciju, pieļautajiem kriminālprocesuālajiem un likuma normu pārkāpumiem
Veic kontroli par amatpersonu amatu savienošanu reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu
Kontrolē reģiona struktūrvienību pirmstiesas izmeklēšanas darbu un savstarpējo sadarbību pirmstiesas izmeklēšanas jomā
Izmeklē disciplinārlietas, gatavo atzinumus un lēmumu projektus, kā arī veic citas procesuālas darbības
Nepieciešamības gadījumā izlemj jautājumu par iesniegumu izskatīšanas un kriminālprocesa izmeklēšanas piekritību starp reģiona struktūrvienībām. Sniedz metodiska rakstura palīdzību reģiona struktūrvienību amatpersonām Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normu piemērošanā
Izskata sūdzības par amatpersonu darbu
Izskata administratīvo pārkāpumu lietas un sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus
     

III B

Veic pārraudzībā esošas iestādes vai iestādes teritoriālās struktūrvienības disciplinārprakses datu apkopošanu, uzskaiti un analīzi

Vecākais inspektors

Veic dienesta pārbaudes un disciplinārlietu izmeklēšanu par reģionu struktūrvienību amatpersonu un darbinieku disciplīnas un likumības pārkāpumiem

Kapteinis

Veic iestādē pieņemto lēmumu lietderības un tiesiskuma kontroli disciplinārlietās
Veic kontroli par personas datu apstrādi reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu
Veic kontroli par amatpersonu amatu savienošanu reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu
Izmeklē disciplinārlietas, gatavo atzinumus un lēmumu projektus, kā arī veic citas procesuālas darbības
Izskata sūdzības par amatpersonu darbu
Izskata administratīvo pārkāpumu lietas un sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus
 

III A

Sagatavo lēmumu projektus (arī lēmumus par prettiesisku lēmumu atcelšanu attiecīgajā jomā, disciplinārsodu uzlikšanu vainīgajai amatpersonai) lietā, kas saistīta ar valsts amatpersonu rīcību

Vecākais inspektors

Veic dienesta pārbaudes un disciplinārlietu izmeklēšanu par ieslodzījuma vietas amatpersonu un darbinieku disciplīnas un likumības pārkāpumiem

Kapteinis

Veic iestādē pieņemto lēmumu lietderības un tiesiskuma kontroli
Veic kontroli par personas datu apstrādi reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu
Veic amatu savienošanas lūgumu izvērtēšanu un lēmumu par ieslodzījuma vietu amatpersonu amatu savienošanas sagatavošanu
Veic kontroli par amatpersonu amatu savienošanu reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu
Izmeklē disciplinārlietas, gatavo atzinumus un lēmumu projektus, kā arī veic citas procesuālas darbības
Izskata sūdzības par amatpersonu darbu
     

II

Veic iestādes disciplinārprakses datu apkopošanu, uzskaiti un analīzi, sagatavo lēmumus lietā, kas saistīta ar valsts amatpersonu rīcību

Inspektors

Apkopo, uzskaita, analizē informāciju par iestādes amatpersonu un darbinieku pieļautajiem disciplīnas un likumības pārkāpumiem. Sagatavo pārskatus. Savas kompetences ietvaros izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus un sūdzības

Kapteinis

Piedalās pārbaudēs reģionu struktūrvienībās par pirmstiesas izmeklēšanas darba organizāciju. Veic dienesta pārbaudes un izmeklē disciplinārlietas par kriminālprocesuālo un likuma normu pārkāpumiem
Veic dienesta pārbaudes un disciplinārlietu izmeklēšanu par reģiona struktūrvienību amatpersonu un darbinieku disciplīnas un likumības pārkāpumiem; veic amatu savienošanas lūgumu izvērtēšanu un lēmumu par struktūrvienības darbiniekiem sagatavošanu
     

I

Datu uzskaite un analīze

Jaunākais inspektors

Veic informācijas par struktūrvienību amatpersonu pieļautajiem disciplīnas un likumības pārkāpumiem uzskaiti un analīzi

Virsniekvietnieks

Piedalās pārbaudēs reģiona struktūrvienībās par pirmstiesas izmeklēšanas darba organizāciju

Inspektors

Veic struktūrvienības darba rādītāju apkopošanu un analīzi
 

5. saime

Dienesta tiešo funkciju attīstības plānošana

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir piedalīties politikas plānošanas dokumentu izstrādē attiecīgajā politikas jomā, organizēt politikas ieviešanu iestādē, izstrādāt iestādes vadības un plānošanas dokumentu projektus un sagatavot iestādes pārskatus par politikas plānošanas, vadības dokumentos un plānos noteikto uzdevumu ieviešanu, izvērtēt citu iestāžu izstrādātos politikas plānošanas dokumentus un sniegt atzinumus

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

III

Vada un kontrolē plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu

Nodaļas priekšnieks

Vada pakļautībā esošo personālu, kontrolē uzdevumu izpildi un darba kvalitāti

Pulkvežleitnants

Organizē un piedalās iestādes politikas plānošanas dokumentu pamatfunkciju jomā izstrādē un tajos noteikto uzdevumu ieviešanā
Organizē, koordinē un kontrolē iestādes vadības un plānošanas dokumentu izstrādi un pārskatu sagatavošanu par politikas plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu ieviešanas gaitu iestādes pamatfunkciju jomā
Organizē citu valsts iestāžu izstrādāto attīstības, vadības, politikas plānošanas dokumentu un darbības plānu izvērtēšanu, iestādei saistošo uzdevumu ieviešanu un iestādes izpildes pārskatu sagatavošanu iestādes pamatfunkciju jomā
Izstrādā procedūras, kas regulē iestādes vadības un plānošanas dokumentu izstrādi, kā arī politikas plānošanas dokumentos iestādei noteikto uzdevumu ieviešanu, to izpildes kontroli un pārskatu sagatavošanu iestādes pamatfunkciju jomā
Izvērtē politikas plānošanas dokumentu un citu valsts iestāžu izstrādāto vadības dokumentu projektus un sagatavo iestādes priekšlikumu projektus iestādes pamatfunkciju jomā
     

II

Realizē ar dienesta funkcionēšanu nodrošināšanu saistītos procesus padotības iestādē (nepieciešamas padziļinātas zināšanas par iestādes darbību un praktiska dienesta pieredze)

Galvenais inspektors

Izstrādā iestādes vadības un plānošanas dokumentu projektus iestādes pamatfunkciju jomā

Majors

Analizē struktūrvienību iesniegto informāciju un sagatavo iestādes pārskatu projektus par politikas plānošanas dokumentos noteikto saistošo uzdevumu ieviešanas gaitu iestādes pamatfunkciju jomā
Analizē struktūrvienību iesniegto informāciju un sagatavo iestādes pārskatu projektus par vadības un plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu ieviešanas gaitu iestādes pamatfunkciju jomā
Izvērtē citu valsts iestāžu izstrādāto plānu projektus un sagatavo iestādes priekšlikumu projektus iestādes pamatfunkciju jomā
Sagatavo pārskatu projektus par citu valsts iestāžu izstrādāto vadības, politikas plānošanas dokumentos un darbības plānos noteikto saistošo uzdevumu ieviešanas gaitu iestādes pamatfunkciju jomā
     

I

Realizē ar dienesta funkcionēšanu nodrošināšanu saistītos procesus padotības iestādē (nepieciešamas padziļinātas zināšanas par iestādes darbību un praktiska dienesta pieredze)

Vecākais inspektors

Sagatavo priekšlikumus attīstības jomā un informāciju vadībai par iestādes struktūrvienību savstarpējās sadarbības jautājumiem

Majors

Apkopo struktūrvienību sniegtos priekšlikumus un izstrādā iestādes attīstības plānošanas dokumentu projektus
Apkopo un analizē iestādes struktūrvienību darbības rezultatīvos rādītājus
Sagatavo dažādu veidu informāciju par iestādes darbības rezultātiem
Veic attīstības plānošanas dokumentu un atsevišķu uzdevumu izpildes kontroli iestādes struktūrvienībās
Koordinē un kontrolē ministrijas audita ieteikumu izpildi
 

6. saime

Starptautiskā sadarbība

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir piedalīties valsts ārējo sakaru veidošanā attiecīgajā politikas jomā, arī apkopojot informāciju par sadarbību ar ārvalstu institūcijām, gatavojot sadarbības līgumus un sadarbojoties ar citām institūcijām

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

VI

Koordinē un organizē iestādes un kaimiņvalsts radniecīgo iestāžu struktūrvienību sadarbību iestādes pamatdarbības jautājumos

Valsts robežas pilnvarotais

Plāno, organizē un koordinē informācijas apmaiņu starp iestādes un kaimiņvalstu radniecīgo iestāžu struktūrvienībām

Pulkvedis

Patstāvīgi vai kopīgi ar kaimiņvalsts pilnvaroto robežas pārstāvi organizē, koordinē un veic robežincidentu novēršanu, izmeklēšanu un noregulēšanu
Organizē un veic personu izdošanu un pieņemšanu
Piedalās starpinstitūciju un starpvaldību darba grupās
Koordinē starpvalstu līgumos noteikto pārrobežu vajāšanas veikšanu un kopīgo dienesta pienākumu izpildi pierobežas apgabalos
Organizē un nodrošina kopējās situācijas uzraudzību un informācijas apmaiņu iestādes kompetences jomā
     

V

Piedalās valsts ārējo sakaru veidošanā noteiktā iestādes darbības jomā

Sakaru virsnieks

Nodrošina informācijas apmaiņu, sadarbības koordināciju un pārstāv nacionālo tiesībaizsardzības iestāžu intereses attiecībās ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām

Pulkvedis

Nodrošina sadarbību ar tiesībaizsardzības iestādēm savas kompetences ietvaros
Sniedz atbalstu valsts konsulārajām iestādēm ārzemju vīzu izsniegšanas procesā, nodrošina vīzu iesniedzēju pārbaudi
Organizē regulāras apmācības ar valsts konsulāro iestāžu amatpersonām dokumentu drošības jomā, piedalās valstij saistošo readmisijas līgumu īstenošanā
Nodrošina informācijas nodošanu iestādes, kā arī citu valstu tiesībaizsardzības iestādēm par riska personām
Nodrošina starptautisko apmaiņas un sadarbības līgumu projektu sagatavošanu
Dibina kontaktus un koordinē sadarbību ar starptautiskajām institūcijām iestādes pamatdarbības jomā
     

IV

Vada starptautiskās sadarbības struktūrvienību iestādes līmenī

Nodaļas priekšnieks

Vada struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

Pulkvežleitnants

Piedalās valsts ārējo sakaru veidošanā iestādes pamatdarbības jomā
Piedalās Eiropas Savienības normatīvo aktu un to projektu izvērtēšanā un analīzē, kā arī virzības uzraudzībā
Organizē un kontrolē Eiropas Savienības normatīvo aktu prasību ieviešanas procesu
Organizē un realizē sadarbību ar Eiropas Savienības un citām starptautiskajām institūcijām iestādes pamatfunkciju ietvaros, pārstāv iestādi Eiropas Savienības institūciju darba grupās un komitejās
Koordinē iestādes ekspertu aktivitātes starptautisko projektu ietvaros
Organizē starptautiskās vizītes, nodrošina sadarbību ar ārvalstu sakaru virsniekiem, organizē komandējumus
Organizē plānoto un neplānoto Šengenas pārbaužu Latvijā koordinēšanu, ar to saistīto plānu un grafiku izstrādi, novērošanas gaitas uzraudzību, rezultātu apkopošanu un analīzi
Organizē personāla atlasi Eiropas Savienības vienībām
Organizē amatpersonu (darbinieku) dalību starptautiskajās misijās un operācijās, Eiropas Savienības darba grupās institūcijās, komitejās un citos starptautiskās sadarbības pasākumos
 

III

Koordinē sadarbību ar starptautiskajām institūcijām, izstrādā un vada projektus, nodrošina līgumu sagatavošanu un ārvalstu delegāciju vizīšu organizēšanu

Galvenais inspektors

Izstrādā, vada un realizē starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto programmu projektus

Majors

Koordinē to projektu uzdevumu izpildi, kuros iesaistītas vairākas struktūrvienības vai citu organizāciju pārstāvji
Piedalās starpvalstu līgumu un vienošanos sagatavošanā ar citu valstu sadarbības iestādēm, savas darbības jomā analizē starptautisko līgumu un citu normatīvo aktu piemērošanas praksi
Koordinē Eiropas Savienības acquis prasību ieviešanas un novērtēšanas procesu
Veic sadarbību Eiropas Savienības jautājumos, kā arī sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām, citām starptautiskajām organizācijām un citu valstu sadarbības iestādēm
Gatavo atzinumus par Eiropas Savienības institūciju un citu starptautisko organizāciju sagatavotajiem novērtējuma ziņojumiem, anketām un rekomendācijām attiecībā uz iestādes kompetences jautājumiem
Pārstāv iestādi Eiropas Savienības institūciju darba grupās un komitejās
Koordinē amatpersonu (darbinieku) dalību starptautiskajās misijās un operācijās, Eiropas Savienības darba grupās institūcijās, komitejās un citos starptautiskās sadarbības pasākumos
Ja nepieciešams, oficiālajās sarunās veic tulka funkcijas
Nodrošina iestādi apmeklējošo ārvalstu delegāciju un viesu vizītes, kā arī iestādes delegāciju vizītes uz ārvalstīm iestādes pamatdarbības jautājumu risināšanai
     

II

Piedalās valsts ārējo sakaru veidošanā noteiktā iestādes darbības jomā, pildot pienākumus ārvalstīs

Sakaru virsnieks (eksperts)

Piedalās valsts ārējo sakaru veidošanā noteiktā iestādes pamatdarbības jomā

Kapteinis

Dibina kontaktus un koordinē sadarbību ar starptautiskajām institūcijām attiecīgajā jomā
Sniedz atbalstu dokumentu padziļinātās izpētes jomā Latvijas un citu valstu kompetento iestāžu amatpersonām rezidences valstī
Piedalās starptautisko apmaiņas un sadarbības līgumu projektu sagatavošanā
     

I B

Piedalās valsts ārējo sakaru veidošanā noteiktā iestādes darbības jomā

Vecākais inspektors

Ja nepieciešams, oficiālajās sarunās veic tulka funkcijas

Majors

Organizē ārvalstu delegāciju vizītes pamatdarbības jautājumu risināšanai
Organizē, koordinē un nodrošina dienesta sadarbību ar ārvalstu tiesību aizsardzības iestādēm un citām starptautiskajām organizācijām, kā arī organizē un koordinē dienesta starptautisko pasākumu norises kārtību
Nodrošina dienesta sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām
     

I A

Piedalās valsts ārējo sakaru veidošanā noteiktā iestādes darbības jomā

Vecākais inspektors

Nodrošina sadarbību ar dienesta sadarbības institūcijām

Kapteinis

Ja nepieciešams, oficiālajās sarunās veic tulka funkcijas
Organizē ārvalstu delegāciju vizītes Latvijā pamatdarbības jautājumu risināšanai
Organizē dienesta amatpersonu komandējumus ārzemēs
 

7. saime

Kinoloģija

7.1.

Pedagoģiskais darbs kinoloģijas jomā

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir organizēt un nodrošināt kinoloģijas jomas darbību iestādē vai iestādes teritoriālajā struktūrvienībā

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

VII

Nodrošina kinoloģijas darba struktūrvienības vadīšanu iestādē

Dienesta priekšnieks

Organizē kinoloģijas jomas attīstību un pilnveidi iestādē

Pulkvedis

Analizē informāciju par iestādes kinoloģijas jomu, sniedz priekšlikumus darbības uzlabošanai
Vada struktūrvienību, nosaka personāla uzdevumus un kontrolē to izpildi
Koordinē kinoloģijas jautājumus ar sadarbības iestādēm un struktūrvienībām
Nodrošina un veic kinologu izglītības programmu izstrādi, aktualizēšanu, licencēšanu un akreditācijas dokumentu sagatavošanu
Nodrošina iestādei nepieciešamo kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmu izstrādi un aktualizēšanu
Plāno, organizē un kontrolē iestādes teritoriālo struktūrvienību kinologu un dienesta suņu pamata apmācības un kvalifikācijas celšanas kursu apmācības procesu
Plāno, organizē un kontrolē dienesta suņu vaislas darbu, koordinē suņu iepirkšanu un kucēnu sadali iestādes teritoriālajām struktūrvienībām
Kontrolē kinoloģijas darbu iestādes teritoriālajās struktūrvienībās
     

VI

Vada struktūrvienības darbu kinoloģijas jomā

Centra priekšnieks

Organizē un vada padotībā esošajām struktūrvienībām deleģēto uzdevumu izpildi, nosaka darbinieku pienākumu sadali un pārrauga to izpildi

Pulkvežleitnants

Nodrošina iestādes vajadzībām nepieciešamo darba suņu kondīcijas – atbilstības – novērtēšanu pirms to iegādes, iestādē esošo darba suņu apmācību, regulāru testēšanu un brāķēšanu
Organizē un kontrolē apmācību procesu un dienesta suņu vaislas darbu
Pārrauga struktūrvienības materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras stāvokli, sagatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem pasākumiem tā uzlabošanai
 

V

Vada struktūrvienību (kinoloģijas nodaļu) izglītības iestādē

Nodaļas vadītājs

Organizē un vada struktūrvienībai deleģēto uzdevumu izpildi, nosaka amatpersonu pienākumu sadali un pārrauga to izpildi

Pulkvežleitnants

Organizē un vada iestādes dienesta vajadzībām nepieciešamo suņu (kandidātu) atbilstības novērtēšanu pirms to iegādes un apmācības sākšanas
Organizē un vada iestādes kinologu darba spēju un dienesta suņu darba kondīcijas uzturēšanu un pilnveidošanu
Nodrošina informācijas par iestādes kinologu darba rezultātiem un dienesta suņu darba kondīcijas līmeni
Sniedz priekšlikumus par iestādes kinologu un dienesta suņu apmācību nepieciešamību, kā arī par darba kondīcijas uzturēšanas attīstību
Organizē vai piedalās kinoloģijas darba jomai nepieciešamo ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādē
Organizē, vada un nodrošina izglītības programmu kinoloģijas darbības jomā izstrādāšanu un īstenošanu
     

IV

Veic izglītības, testēšanas un dienesta suņu vaislas darba procesa ekspertīzi iestādes līmenī

Galvenais inspektors

Piedalās padziļinātā izglītības, testēšanas, dienesta suņu izmantošanas un dienesta suņu vaislas darba procesa novērtēšanā iestādē

Majors

Regulāri paaugstina kvalifikāciju, piedaloties robežkontrolē un imigrācijas kontrolē iestādes teritoriālajās struktūrvienībās un ārvalstīs
Realizē izglītības programmu, testēšanas metodikas izstrādi un iesniegšanu apstiprināšanai, plāno un kontrolē izglītības procesu
Strādā ar piesaistītu dienesta suni, nodrošina tā sagatavošanu nepieciešamajā līmenī, nodrošina dienesta suņa uzturēšanu un aprūpi
     

III B

Nodrošina un kontrolē iestādes kinologu izglītības un dienesta suņu apmācības un testēšanas procesus, strādā ar piesaistītu dienesta suni

Vecākais inspektors

Nodrošina kinologu profesionālās pilnveides vai pieaugušo neformālās izglītības pasākumus un dienesta suņu apmācību, kā arī darba kondīcijas uzturēšanas pasākumu plānošanu

Majors

Veic dienesta vajadzībām nepieciešamo suņu (kandidātu) atbilstības novērtēšanu pirms to iegādes un apmācības sākšanas.
Veic kinologu darba spēju un dienesta suņu darba kondīcijas uzturēšanu un pilnveidošanu
Veic personāla administrēšanas procesa vienkāršākos uzdevumus
Apkopo un analizē kinoloģijas nodaļas darbības rezultātus un sagatavo priekšlikumus rezultātu uzlabošanai
Sniedz metodisko palīdzību izglītības programmu īstenošanā
Piedalās kinoloģijas darba jomai nepieciešamo ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādē
Organizē, vada un nodrošina izglītības programmu izstrādāšanu un īstenošanu
     

III A

Nodrošina un kontrolē izglītības, testēšanas un dienesta suņu vaislas darba procesa realizēšanu iestādes līmenī

Vecākais inspektors

Plāno un realizē izglītības procesu struktūrvienībā

Kapteinis

Plāno un realizē dienesta suņu vaislas darba pasākumus
Veic iestādes vajadzībām nepieciešamo darba suņu kondīcijas – atbilstības – novērtēšanu pirms to iegādes, iestādē esošo darba suņu apmācību, regulāro testēšanu un brāķēšanu
Veic iestādes personāla ar dienesta suņiem darba ārkārtas spēju pārbaudi un suņu uzturēšanas atbilstības likumiem un normatīvajiem aktiem, Iekšlietu ministrijas un iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem pārbaudi
Regulāri paaugstina kvalifikāciju, piedaloties iestādei noteikto funkciju izpildē iestādes teritoriālajās struktūrvienībās un ārvalstīs
Realizē izglītības programmu, testēšanas metodikas izstrādi un iesniegšanu apstiprināšanai
Strādā ar piesaistītu dienesta suni, nodrošina tā sagatavošanu nepieciešamajā līmenī, nodrošina dienesta suņa uzturēšanu un aprūpi
     

II B

Nodrošina iestādes kinologu izglītības un dienesta suņu apmācības procesu, strādā ar piesaistītu dienesta suni

Inspektors

Sistematizē un analizē mācību procesa rezultātus

Kapteinis

Nodrošina lietvedībā esošo dokumentu par mācību pasākumu plānošanu un īstenošanu apriti
Nodrošina informācijas par kinologu darba rezultātiem un dienesta suņu darba kondīcijas līmeni apkopošanu un apriti
Nodrošina izglītības programmu īstenošanu
Veic kinologu profesionālās kvalifikācijas un dienesta suņu darba kondīcijas pārbaudes, sagatavo slēdzienu projektus
     

II A

Nodrošina izglītības, testēšanas un dienesta suņu vaislas darba procesa realizēšanu iestādes līmenī

Inspektors

Īsteno noteiktajiem standartiem atbilstošas izglītības programmas

Virsniekvietnieks

Īsteno kinologu un dienesta suņu testēšanu
Īsteno dienesta suņu vaislas darba pasākumus
Strādā ar piesaistītu dienesta suni, nodrošina tā sagatavošanu nepieciešamajā līmenī, nodrošina dienesta suņa uzturēšanu un aprūpi
     

I

Piedalās iestādes kinologu izglītības un dienesta suņu apmācības procesā, strādā ar piesaistītu dienesta suni

Jaunākais inspektors

Piedalās kinologu profesionālās kvalifikācijas un dienesta suņu darba kondīcijas pārbaudēs

Virsniekvietnieks

Piedalās izglītības programmu īstenošanā
Piedalās dienesta vajadzībām nepieciešamo suņu (kandidātu) atbilstības novērtēšanā
     

7.2. 

Dienesta pienākumu pildīšana ar suni

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir veikt dienestam noteikto tiešo funkciju izpildi ar dienesta suni

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

VII B

Nodrošina kinoloģijas jomas vadīšanu iestādē un speciāli apmācīta dienesta suņa izmantošanu iestādei noteikto funkciju izpildē

Nodaļas priekšnieks

Veic VII A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

Pulkvežleitnants

Izstrādā kinoloģijas darba jomai nepieciešamo ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektus, metodiskos materiālus, vadlīnijas un citus dokumentus
Organizē metodikas izstrādi, ieviešanu un pilnveidošanu dienesta suņu izmantošanā
Plāno pasākumus kinologu kvalifikācijas paaugstināšanai un nodarbības dienesta suņu darba kondīcijas uzturēšanai
Koordinē kinoloģijas jautājumus ar sadarbības iestādēm un struktūrvienībām
Organizē nodaļai deleģēto uzdevumu izpildi, kontrolē dienesta suņu izmantošanu iestādei noteikto funkciju izpildē, nosaka pienākumu sadali un pārrauga to izpildi nodaļā, pārrauga un koordinē kinologu darbu iestādē
Organizē kinologu iesaistīšanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā visā Latvijas Republikas teritorijā
Organizē un piedalās iestādes vajadzībām nepieciešamo dienesta suņu atlasē, darba kondīcijas novērtēšanā, sagatavotības līmeņa noteikšanas pārbaudēs un dienesta suņu apmācībās
 

VII A

Nodrošina kinoloģijas jomas struktūrvienības vadīšanu iestādes teritoriālajā struktūrvienībā

Nodaļas priekšnieks

Kontrolē dienesta suņu izmantošanu iestādei noteikto funkciju izpildē

Majors

Organizē dienesta suņu apgādi ar barību un inventāru iestādes teritoriālajā struktūrvienībā
Plāno, organizē un kontrolē kinologu un dienesta suņu izmantošanu iestādei noteikto funkciju izpildē, veic sadarbību un riska analīzi dienesta suņu efektīvākai izmantošanai struktūrvienībā
Var strādāt ar piesaistītu dienesta suni
Plāno un nodrošina kinologu kvalifikācijas paaugstināšanu
Pārrauga un koordinē struktūrvienības personāla darbu
Sniedz priekšlikumus kinologu un dienesta suņu izmantošanas uzlabošanai iestādei noteikto funkciju izpildē
 

VI B

Organizē kinoloģijas jomas darbu iestādē un nodrošina speciāli apmācīta dienesta suņa izmantošanu iestādei noteikto funkciju izpildē

Galvenais inspektors

Veic VI A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

Majors

Apzina un nosaka kinologu un dienesta suņu mācību vajadzības kinoloģijas jomā, izstrādā metodiskos materiālus, sniedz priekšlikumus mācību (profesionālās pilnveides) programmu izstrādāšanai, īstenošanai un pilnveidošanai
Sniedz priekšlikumus kinoloģijas jomai nepieciešamo ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektu, metodisko materiālu, vadlīniju u. c. dokumentu izstrādei
Koordinē iestādes kinoloģijas jomas personāla darbu, organizē un piedalās kinologu ikdienas darba pārbaudēs
Sagatavo vēstuļu, rīkojuma dokumentu un iekšējo normatīvo aktu projektus par jautājumiem kinoloģijas jomā
Piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas darbību veikšanā visā Latvijas Republikas teritorijā
 

VI A

Veic dienesta pienākumus kinoloģijas jomā iestādes teritoriālajā struktūrvienībā

Galvenais inspektors

Nodrošina dienesta suņu izmantošanu iestādei noteikto funkciju izpildē

Kapteinis

Plāno iestādes teritoriālās struktūrvienības dienesta suņu apgādi ar barību un inventāru
Plāno un veic pasākumus kinologu kvalifikācijas paaugstināšanai
Strādā ar piesaistīto dienesta suni, nodrošina tā sagatavošanu nepieciešamajā līmenī, nodrošina dienesta suņa uzturēšanu un aprūpi
Koordinē iestādes teritoriālās struktūrvienības kinoloģijas jomas personāla darbu
Sniedz priekšlikumus kinologu un dienesta suņu izmantošanas uzlabošanai iestādes uzdevumu izpildē
Plāno un organizē regulāros treniņus iestādes teritoriālās struktūrvienības kinologiem un dienesta suņiem
 

V B

Veic dienesta pienākumus iestādes teritoriālajā struktūrvienībā un nodrošina speciāli apmācīta dienesta suņa izmantošanu iestādei noteikto funkciju izpildē

Vecākais inspektors

Patstāvīgi veic norīkojumam vai amatam noteikto pienākumu izpildi kopā ar dienesta suni, plāno un uzņemas atbildību par dienesta suņa izmantošanu atbilstoši tā specializācijai un izmantošanas klasei

Majors

Strādā ar piesaistīto dienesta suni, nodrošina tā sagatavošanu nepieciešamajā līmenī, nodrošina dienesta suņa uzturēšanu un aprūpi
Apkopo informāciju par kinologu un dienesta suņu rezultatīvajiem rādītājiem
Vada un plāno kinologu darbu norīkojuma laikā
Piedalās kinologu darba pārbaudēs
Sniedz priekšlikumus kvalifikācijas paaugstināšanai un piedalās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos
Sagatavo vēstuļu un rīkojuma dokumentu projektus, piedalās kinoloģijas jomai nepieciešamo iekšējo normatīvo aktu projektu un citu dokumentu izstrādē
Sniedz priekšlikumus kinologu un dienesta suņu izmantošanas uzlabošanai iestādes uzdevumu izpildē
Koordinē un vada teritoriālās struktūrvienības kinologu darbu norīkojuma laikā
Piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas darbību veikšanā visā Latvijas Republikas teritorijā
Var izpildīt vecākā inspektora pienākumus teritoriālās pārvaldes struktūrvienībā kārtības vai kriminālpolicijas jomā, ja teritoriālajā pārvaldē nav atsevišķi izveidota kinoloģijas nodaļa
 

V A

Veic dienesta pienākumus kinoloģijas jomā iestādes teritoriālajā struktūrvienībā

Vecākais inspektors

Pārrauga un koordinē iestādes teritoriālās struktūrvienības kinoloģijas jomas personāla darbu

Virsleitnants

Vada regulāros treniņus iestādes teritoriālās struktūrvienības kinologiem un dienesta suņiem
Kontrolē kinologu un dienesta suņu darbību
Regulāri paaugstina kvalifikāciju, piedaloties iestādei noteikto funkciju izpildē iestādes teritoriālajās struktūrvienībās un ārvalstīs
Strādā ar piesaistītu dienesta suni, nodrošina tā sagatavošanu nepieciešamajā līmenī, nodrošina dienesta suņa uzturēšanu un aprūpi
Apkopo informāciju par dienesta suņu izmantošanu un apgādi iestādes teritoriālajās struktūrvienībās
Sagatavo vēstuļu, rīkojuma dokumentu un iekšējo normatīvo aktu projektus par jautājumiem kinoloģijas jomā
Kontrolē pasākumu plānā noteikto uzdevumu izpildi
 

IV B

Nodrošina speciāli apmācīta dienesta suņa izmantošanu iestādei noteikto funkciju izpildē iestādes teritoriālajā struktūrvienībā

Inspektors (kinologs)

Patstāvīgi veic norīkojumam vai amatam noteikto pienākumu izpildi kopā ar dienesta suni, personīgi plāno un uzņemas atbildību par dienesta suņa izmantošanu atbilstoši tā specializācijai un izmantošanas klasei

Kapteinis

Strādā ar piesaistīto dienesta suni, nodrošina tā sagatavošanu nepieciešamajā līmenī, nodrošina dienesta suņa uzturēšanu un aprūpi, piedalās kinologu darba pārbaudēs
Sniedz priekšlikumus kvalifikācijas paaugstināšanai un piedalās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos
Sniedz priekšlikumus kinoloģijas jomai nepieciešamo iekšējo normatīvo aktu projektu un citu dokumentu izstrādē
Vada un plāno kinologu darbu norīkojuma laikā
Piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas darbību veikšanā visā Latvijas Republikas teritorijā
Var izpildīt inspektora pienākumus teritoriālās pārvaldes struktūrvienībā kārtības vai kriminālpolicijas jomā, ja teritoriālajā pārvaldē nav atsevišķi izveidotas kinoloģijas nodaļas
 

IV A

Nodrošina speciāli apmācīta dienesta suņa izmantošanu iestādei noteikto funkciju izpildē iestādes teritoriālajā struktūrvienībā

Inspektors (kinologs)

Veic piesaistītā dienesta suņa apmācību teritoriālās struktūrvienības augstākā amatā esošas amatpersonas vadībā

Virsniekvietnieks

Pilda attiecīgās struktūrvienības inspektora pienākumus, izmantojot speciāli apmācītu dienesta suni, nodrošina tā sagatavošanu nepieciešamajā līmenī, nodrošina dienesta suņa uzturēšanu un aprūpi
Sniedz priekšlikumus kinoloģijas dienesta uzlabošanai
Regulāri paaugstina kvalifikāciju, piedaloties iestādei noteikto funkciju izpildē iestādes teritoriālajās struktūrvienībās un ārvalstīs
 

III B

Veic dienesta pienākumus kinoloģijas jomā iestādes teritoriālajā struktūrvienībā

Jaunākais inspektors (kinologs)

Norīkojuma laikā izpilda tiešā priekšnieka norādījumus, plānojot dienesta suņa izmantošanu atbilstoši tā sagatavotības līmenim

Virsniekvietnieks

Uzņemas atbildību par dienesta suņa izmantošanu atbilstoši tā specializācijai
Strādā ar piesaistīto dienesta suni, nodrošina tā sagatavošanu nepieciešamajā līmenī, nodrošina dienesta suņa uzturēšanu un aprūpi
Piedalās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos
Sniedz priekšlikumus kinoloģijas darba jomas pilnveidošanai
Piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas darbību veikšanā visā Latvijas Republikas teritorijā
 

III A

Nodrošina speciāli apmācīta dienesta suņa izmantošanu iestādei noteikto funkciju izpildē ieslodzījuma vietā

Jaunākais inspektors (kinologs)

Uzņemas atbildību par dienesta suņa izmantošanu ieslodzījuma vietas telpās vai teritorijā atbilstoši tā specializācijai

Virsniekvietnieks

Veic patstāvīgus piesaistītā dienesta suņa ikdienas treniņus dienesta suņa darba spēju efektīvai uzturēšanai, nodrošina dienesta suņa uzturēšanu un aprūpi, seko dienesta suņa veselības stāvokļa izmaiņām
Nodrošina dienesta suni ar nepieciešamo ekipējumu operatīvo izbraukumu laikā
Veic ieslodzījuma vietas teritorijā iebraucoša vai no tās izbraucoša transportlīdzekļa pārbaudi, izmantojot dienesta suni
Veic ieslodzītā, ieslodzījuma vietas apmeklētāja vai amatpersonas mantu un apģērbu pārbaudi, izmantojot dienesta suni
Veic ieslodzījuma vietas telpas vai teritorijas pārbaudi, izmantojot dienesta suni
Veic pienesumu vai sūtījumu pārbaudi ieslodzījuma vietā, izmantojot dienesta suni
Izmanto un vada dienesta suni atbilstoši tā specializācijai, lai novērstu ķīlnieka sagrābšanu, grautiņus, dedzināšanu, masu nekārtības vai masveida pretošanos amatpersonām
Nodrošina ieslodzījuma vietu apsardzes daļas amatpersonām atbalstu ieslodzīto apsardzes nodrošināšanā
Aiztur personu, kura izdara vai par kuru pastāv aizdomas, ka tā izdarījusi administratīvo pārkāpumu, un izraida šādu personu no ieslodzījuma vietas teritorijas
Vada un piedalās profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas apmācībās, nokārto dienesta pienākumu izpildei nepieciešamos pārbaudījumus
 

II

Veic dienesta pienākumus kinoloģijas jomā iestādes teritoriālajā struktūrvienībā

Kārtībnieks (kinologs)

Norīkojuma laikā izpilda tiešā priekšnieka norādījumus, plānojot dienesta suņa izmantošanu atbilstoši tā sagatavotības līmenim

Seržants

Uzņemas atbildību par dienesta suņa izmantošanu atbilstoši tā specializācijai
Strādā ar piesaistīto dienesta suni, nodrošina tā sagatavošanu nepieciešamajā līmenī, nodrošina dienesta suņa uzturēšanu un aprūpi
Piedalās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos
Sniedz priekšlikumus kinoloģijas jomas pilnveidošanai
Piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas darbību veikšanā visā Latvijas Republikas teritorijā
 

I

Nodrošina speciāli apmācīta dienesta suņa izmantošanu iestādei noteikto funkciju izpildē ieslodzījuma vietā

Vecākais apsargs (kinologs)

Veic 26. saimes II līmeņa pienākumus

Virsseržants

Uzņemas atbildību par dienesta suņa izmantošanu ieslodzījuma vietas telpās vai teritorijā atbilstoši tā specializācijai
Veic pastāvīgus piesaistītā dienesta suņa ikdienas treniņus dienesta suņa darba spēju efektīvai uzturēšanai, nodrošina dienesta suņa uzturēšanu un aprūpi, seko dienesta suņa veselības stāvokļa izmaiņām
Veic ieslodzījuma vietas teritorijā iebraucoša vai no tās izbraucoša transportlīdzekļa pārbaudi, izmantojot dienesta suni
Veic ieslodzītā, ieslodzījuma vietas apmeklētāja vai amatpersonas mantu un apģērbu pārbaudi, izmantojot dienesta suni
Veic ieslodzījuma vietas telpas vai teritorijas pārbaudi, izmantojot dienesta suni
Veic pienesumu vai sūtījumu pārbaudi ieslodzījuma vietā, izmantojot dienesta suni
Izmanto un vada dienesta suni atbilstoši tā specializācijai, lai novērstu ķīlnieka sagrābšanu, grautiņus, dedzināšanu, masu nekārtības vai masveida pretošanos amatpersonām.
Norīkojuma laikā pilda tiešā priekšnieka norādījumus, plānojot dienesta suņa izmantošanu atbilstoši tā specializācijai un sagatavotības līmenim
Piedalās profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas apmācībās un nokārto dienesta pienākumu izpildei nepieciešamos pārbaudījumus
 

8. saime

Iekšējā drošība un slepenības režīms

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēju pienākums ir organizēt, nodrošināt un kontrolēt iestādes iekšējo drošības un slepenības režīma ievērošanu iestādē

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

IV

Vada slepenības režīma nodrošināšanas jomu iestādē

Nodaļas priekšnieks

Izstrādā, analizē un organizē iestādes iekšējās drošības sistēmu, ievieš un kontrolē izpildi, kā arī uzlabo to

Pulkvežleitnants

Sadarbojas ar valsts drošības iestādēm nolūkā pilnveidot iestādes iekšējo drošību un slepenības režīma nodrošināšanu. Pārstāv iestādi visos ar iekšējo drošību, slepenības režīma nodrošināšanu un valsts noslēpuma aizsardzību saistītajos jautājumos. Piedalās ārējo normatīvo aktu izstrādē
Sadarbībā ar valsts drošības iestādēm izstrādā normatīvos aktus pretizlūkošanas risku novēršanai iestādē
Izstrādā iekšējos ar slepenības režīma nodrošināšanu un valsts noslēpuma objektu aizsardzību saistītos normatīvos aktus. Organizē un kontrolē slepenības režīma nodrošināšanu iestādē
Var uzraudzīt NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas apriti un aizsardzību
Plāno un organizē pārbaudes par valsts noslēpuma objektu aizsardzību un slepenības režīma nodrošināšanu. Uzrauga Valsts drošības dienesta pārbaudēs konstatēto trūkumu novēršanu
Veic dienesta pārbaudes par valsts noslēpuma aizsardzības pasākumu neievērošanu un iespējamu valsts noslēpuma izpaušanu
Organizē un kontrolē apmācību nodrošināšanu valsts noslēpuma aizsardzības jomā
Identificē riskus un informē priekšnieku par iespējamiem iekšējās drošības un slepenības režīma apdraudējumiem
Vada un organizē struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi
     

III C

Veic un uzrauga ar informācijas sistēmas drošību (ISD) saistītos pasākumus iestādē

Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks

Izstrādā iestādes informācijas sistēmu drošības politiku. Izstrādā un ievieš ar informācijas sistēmu drošības saistītos normatīvos aktus

Pulkvežleitnants

Organizē informācijas sistēmu fizisko un loģisko aizsardzību
Izstrādā informācijas sistēmu nepārtrauktās darbības plānu
Organizē un veic informācijas sistēmu drošības pārbaudes
Kontrolē informācijas sistēmu drošību regulējošos dokumentos minēto prasību ievērošanu
Var koordinēt iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu
Organizē un kontrolē ar informācijas sistēmas drošību saistītās mācības
Sadarbojas ar valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī valsts drošības iestādēm nolūkā pilnveidot informācijas sistēmu drošību
Organizē un veic informācijas sistēmu risku novērtēšanu
Nodrošina ar informācijas sistēmu drošību saistīto incidentu reģistrēšanu un analīzi
     

III B

Veic un uzrauga ar informācijas sistēmas drošību (ISD) saistītos pasākumus iestādē

Galvenais inspektors

Ievieš ar informācijas sistēmu drošību saistīto normatīvo aktu prasības iestādē

Majors

Sagatavo normatīvo aktu projektus par informācijas sistēmu drošības jautājumiem
Izstrādā informācijas sistēmu nepārtrauktās darbības plānu
Konsultē, kontrolē, kā amatpersonas un darbinieki veic darbu ar valsts noslēpuma objektiem, NATO vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju
Izstrādā un nodrošina ar slepenības režīma nodrošināšanu un valsts noslēpuma objektu aizsardzību saistītos normatīvos aktus iestādē
Nodrošina valsts noslēpuma objektu aizsardzības pasākumus iestādē
Sadarbībā ar valsts drošības iestādēm izstrādā normatīvos aktus slepenības režīma nodrošināšanai, kā arī pretizlūkošanas risku novēršanai iestādē
Veic dienesta pārbaudes par valsts noslēpuma aizsardzības pasākumu neievērošanu un iespējamu valsts noslēpuma izpaušanu
Organizē un kontrolē apmācību nodrošināšanu valsts noslēpuma aizsardzības jomā
Uzrauga NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas apriti un aizsardzību
Organizē ar informācijas sistēmas drošību saistītās mācības
     

III A

Veic un uzrauga ar informācijas sistēmas drošību (ISD) saistītos pasākumus teritoriālajā iestādē

Galvenais inspektors (informācijas sistēmu drošības pārzinis)

Izstrādā un ievieš ar informācijas sistēmu drošības saistīto dokumentāciju

Majors

Veic ar informācijas sistēmu drošību saistītās mācības
Veic ar informācijas sistēmu drošību saistītās pārbaudes
Veic informācijas sistēmu risku novērtēšanu
Nodrošina nepieciešamās informācijas saglabāšanu incidenta gadījumā
Veic pasākumus, lai tiktu nodrošināta informācijas sistēmu fiziskā un loģiskā aizsardzība
     

II B

Veic un uzrauga ar slepenības režīma nodrošināšanu saistītos pasākumus iestādē

Galvenais inspektors

Konsultē, kontrolē, kā amatpersonas un darbinieki veic darbu ar valsts noslēpuma objektiem, NATO vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju

Majors

Organizē un nodrošina apmācību valsts noslēpuma aizsardzības jomā iestādē
Izstrādā un nodrošina ar slepenības režīma nodrošināšanu un valsts noslēpuma objektu aizsardzību saistītos normatīvos aktus iestādē
Veic audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību un kontroli
Nodrošina valsts noslēpuma objektu aizsardzības pasākumu ieviešanu iestādē
Veic plānoto (neplānoto) pārbaužu plānošanu, organizēšanu un rezultātu analīzi
Izstrādā un nodrošina ar iekšējās kontroles sistēmu saistīto dokumentu ieviešanu iestādē
     

II A

Nodrošina slepenības režīmu iestādē

Galvenais inspektors

Nodrošina ar iekšējo drošību, slepenības režīma ievērošanu un valsts noslēpuma objektu aizsardzību saistīto pasākumu ieviešanu un uzraudzību reģionā

Majors

Nodrošina apmācības valsts noslēpuma aizsardzības jomā reģionā
Veic plānotās (neplānotās) pārbaudes par valsts noslēpuma objektu aizsardzību un slepenības režīma nodrošināšanu, kā arī valsts noslēpuma objektu esamības pārbaudes reģionā
Piedalās dienesta pārbaudēs par valsts noslēpuma aizsardzības pasākumu neievērošanu un iespējamu valsts noslēpuma izpaušanu reģionā
Sagatavo un iesniedz valsts drošības iestādēm nepieciešamos dokumentus speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam saņemšanai, kā arī NATO un Eiropas Savienības sertifikātu saņemšanai
Nodrošina sevišķās lietvedības organizēšanu reģionā
     

I B

Nodrošina slepenības režīmu iestādē

Vecākais inspektors

Nodrošina ar iekšējo drošību, slepenības režīma ievērošanu un valsts noslēpuma objektu aizsardzību saistīto pasākumu ieviešanu un uzraudzību iestādē

Majors

Izstrādā ar slepenības režīma nodrošināšanu un valsts noslēpuma objektu aizsardzību saistītos normatīvos aktus iestādē, nodrošina ieviešanu un kontrolē izpildi
Izstrādā ar iekšējo drošību (fiziskā drošība, caurlaižu režīms u. c.) saistītos dokumentus, organizē to ieviešanu un kontroli iestādē
Nodrošina apmācības valsts noslēpuma aizsardzības jomā iestādē
Veic plānoto (neplānoto) pārbaužu par valsts noslēpuma objektu aizsardzību un slepenības režīma nodrošināšanu organizēšanu un rezultātu analīzi
Piedalās dienesta pārbaudēs par valsts noslēpuma aizsardzības pasākumu neievērošanu un iespējamu valsts noslēpuma izpaušanu
     

I A

Nodrošina slepenības režīmu iestādes teritoriālā struktūrvienībā

Vecākais inspektors

Nodrošina ar iekšējo drošību, slepenības režīma ievērošanu un valsts noslēpuma objektu aizsardzību saistīto pasākumu ieviešanu un uzraudzību reģionā

Majors

Nodrošina apmācības valsts noslēpuma aizsardzības jomā reģionā
Veic plānotās (neplānotās) pārbaudes par valsts noslēpuma objektu aizsardzību un slepenības režīma nodrošināšanu, kā arī valsts noslēpuma objektu esamības pārbaudes reģionā
Piedalās dienesta pārbaudēs par valsts noslēpuma aizsardzības pasākumu neievērošanu un iespējamu valsts noslēpuma izpaušanu reģionā
Sagatavo un iesniedz Valsts drošības iestādēm nepieciešamos dokumentus speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam saņemšanai, kā arī NATO un Eiropas savienības sertifikātu saņemšanai
Nodrošina sevišķās lietvedības organizēšanu reģionā
 

9. saime

Operatīvā vadība un reaģēšana Valsts policijā

9.1.

Operatīvā vadība

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst kārtības policijas amati, kuru veicēji ikdienā veic operatīvās vadības struktūrvienības funkcijas

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

VIII B

Vada struktūrvienību – iestādes līmenis

Biroja priekšnieks

Plāno, vada, organizē un koordinē operatīvās vadības struktūrvienības darbu, noteikto uzdevumu izpildi, pieņem lēmumus, dod rīkojumus, izstrādā priekšlikumus darba organizācijas un tiesiskās reglamentācijas pilnveidošanai

Pulkvežleitnants

Organizē un koordinē Valsts policijas un citu saistīto iestāžu reaģēšanas un darbības plānu izstrādi
Pārstāvot Valsts policiju, piedalās nacionāla un starptautiska līmeņa darba grupās, sanāksmēs un mācībās operatīvās vadības jomā un sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas jomā
Koordinē, plāno un vada uzņemošās valsts atbalsta funkciju nodrošināšanu atbilstoši Valsts policijas kompetencei
Kontrolē un koordinē sabiedriskās kārtības nodrošināšanas plānu un oficiālo delegāciju pavadīšanas plānu izstrādi un izpildi
Atbilstoši kompetencei piedalās valsts apdraudējuma pārvarēšanas pasākumu plānošanas, vadīšanas un koordinācijas procesā
 

VIII A

Vada struktūrvienību – teritoriālās pārvaldes līmenis (Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde)

Biroja priekšnieks

Plāno, vada, organizē un koordinē operatīvās vadības struktūrvienības darbu, noteikto uzdevumu izpildi, pieņem lēmumus, dod rīkojumus, izstrādā priekšlikumus darba organizācijas un tiesiskās reglamentācijas pilnveidošanai

Pulkvežleitnants

 

VII

Vada struktūrvienību iestādes līmenī un teritoriālās pārvaldes līmenī

Nodaļas priekšnieks

Plāno, vada, organizē, koordinē operatīvās vadības nodaļas darbu, noteikto uzdevumu izpildi, pieņem lēmumus, dod rīkojumus, izstrādā priekšlikumus darba organizācijas un tiesiskās reglamentācijas pilnveidošanai

Pulkvežleitnants

 

VI B

Pastāvīgi veic operatīvās vadības struktūrvienības pienākumus – iestādes līmenis (Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvalde)

Operatīvais dežurants

Veic Valsts policijas pārvalžu un iecirkņu operatīvās vadības struktūrvienību nepārtrauktu kontroli un dod norādījumus to darbiniekiem

Pulkvežleitnants

Ārkārtas situāciju radītas nepieciešamības gadījumā pārņem jebkura valsts reģiona operatīvu vadību, nodrošina starpreģionu pasākumu koordināciju
Koordinē un nepieciešamības gadījumā pieņem lēmumu par darbību, kas saistītas ar pārrobežu vajāšanu, pārtraukšanu
Nodrošina starpreģionu sadarbību un radiosakaru savietojamību īpašos gadījumos
Pārvalda informāciju par valstī notikušajiem smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem, masu pasākumiem, masu nekārtībām, dabas katastrofām vai citiem ārkārtas notikumiem
Pieņem lēmumus par speciālo plānu ieviešanu un nepieciešamības gadījumā koordinē to izpildi
 

VI A

Pastāvīgi veic operatīvās vadības struktūrvienības pienākumus – teritoriālās pārvaldes līmenis

Operatīvais dežurants

Vada un organizē operatīvās vadības struktūrvienības dežūrmaiņas darbu un atbild par tai uzdoto uzdevumu izpildi

Pulkvežleitnants

Operatīvi vada un koordinē teritoriālās pārvaldes iecirkņu operatīvās vadības struktūrvienību darbu un organizē to savstarpēju sadarbību
Nodrošina diennakts informācijas par operatīvo situāciju apkalpojamajā teritorijā apkopošanu un iesniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
Organizē, koordinē un kontrolē spēku un līdzekļu operatīvo vadīšanu smagu un sevišķi smagu noziegumu izdarīšanas gadījumā un ārkārtas situācijās
Kontrolē īslaicīgās aizturēšanas vietu norīkojumu darbu
 

V

Pastāvīgi veic operatīvās vadības struktūrvienības pienākumus – teritoriālās pārvaldes līmenis (Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde)

Galvenais inspektors

Veic operatīvās vadības struktūrvienības dežūrmaiņas pirmsdienesta instruktāžu un kontrolē dežūrmaiņas dienesta pienākumu izpildi

Majors

Organizē un veic sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā iesaistīto norīkojumu un operatīvās vadības struktūrvienību dienesta pienākumu izpildes organizācijas pārbaudes
Nodrošina pastāvīgu informācijas apmaiņu starp Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes vadību un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes iecirkņiem
Veic Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes iecirkņu operatīvās vadības struktūrvienību nepārtrauktu kontroli, dot konkrētus norādījumus iecirkņu operatīvās vadības struktūrvienību darbiniekiem
Operatīvi veic speciālus uzdevumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā
 

IV C

Metodiski koordinē un kontrolē Valsts policijas reģionu pārvalžu operatīvās vadības struktūrvienību darbu – iestādes līmenis

Vecākais inspektors

Koordinē un kontrolē Valsts policijas reģionu pārvalžu operatīvās vadības struktūrvienību amatpersonu darbu un darba organizēšanu

Majors

Nodrošina metodiskās palīdzības sniegšanu operatīvās vadības struktūrvienību amatpersonām, kā arī apmācības organizēšanu operatīvās vadības struktūrvienību amatpersonu darba jautājumos
Organizē un veic sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā iesaistīto norīkojumu un operatīvās vadības struktūrvienību dienesta pienākumu izpildes organizācijas pārbaudes
Nodrošina sadarbības organizēšanu un koordinēšanu operatīvās vadības struktūrvienību darba jautājumos
 

IV B

Vada un kontrolē operatīvās vadības grupas darbu – teritoriālās pārvaldes līmenis

Vecākais inspektors

Koordinē teritoriālās pārvaldes iecirkņu operatīvās vadības struktūrvienību darbu un nepieciešamības gadījumā organizē to savstarpējo sadarbību

Majors

Nodrošina diennakts informācijas par operatīvo situāciju apkalpojamajā teritorijā apkopošanu un analīzi, kā arī noteiktajā kārtībā to sniedz vadībai
Sniedz metodisku un praktisku palīdzību saistībā ar darba organizāciju operatīvās vadības struktūrvienībā
Kontrolē informācijas reģistrēšanu un apriti par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem notikumiem
 

IV A

Vada un kontrolē operatīvās vadības grupas darbu – iecirkņa līmenis

Vecākais inspektors

Veic inspektoram (operatīvās vadības jomā) noteiktos amata pienākumus, kā arī:

Majors

Vada un kontrolē dežūrmaiņu un tās rīcībā esošos norīkojumus, operatīvo grupu darbu
Nekavējoties reaģē uz saņemto informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem, administratīvajiem pārkāpumiem, masu nekārtībām, dabas katastrofām vai citiem ārkārtas notikumiem
Pārvalda informāciju par apkalpojamajā teritorijā notiekošajiem masu pasākumiem, īslaicīgās aizturēšanas vietā ievietotajām personām, izdoto bruņojumu, dežūrmaiņas rīcībā esošo spēku izvietojumu, plānotām personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, aizturēšanas operācijām, citu speciālo plānu realizāciju
     

III B

Patstāvīgi veic operatīvās vadības grupas funkcijas – teritoriālās pārvaldes līmenis

Inspektors

Pieņem un reģistrē informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem

Kapteinis

Kontrolē, organizē un vada norīkojumu darbu teritoriālās pārvaldes apkalpojamajā teritorijā
Pastāvīgi pārzina norīkojumu dislokāciju un patrulēšanas maršrutus
Kontrolē informācijas apriti par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem notikumiem, kā arī informācijas ievadīšanu Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas "Elektroniskais notikumu žurnāls" (IIIS ENŽ) teritoriālās pārvaldes iecirkņos
 

III A

Patstāvīgi veic operatīvās vadības grupas funkcijas – iecirkņa līmenis

Inspektors

Izbrauc uz notikumu vietu lai veiktu sākotnējās izmeklēšanas darbības noziedzīga nodarījuma izdarīšanas gadījumā

Kapteinis

Uzsāk un nodrošina administratīvo lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās
Uzsāk resoriskās pārbaudes
 

II C

Veic operatīvās vadības struktūrvienības funkcijas – iestādes līmenis (Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvalde)

Jaunākais inspektors

Izdod un pieņem bruņojumu, sakaru līdzekļus diennakts norīkojumā esošajiem darbiniekiem, kā arī citu Valsts policijas struktūrvienību darbiniekiem

Virsniekvietnieks

Īslaicīgas prombūtnes laikā veic operatīvā dežuranta amata pienākumus
Kontrolē informācijas, iesniegumu, sūdzību vai ziņojumu par noziedzīgiem nodarījumiem, administratīvajiem pārkāpumiem vai citiem notikumiem pieņemšanu un reģistrāciju teritoriālajās operatīvās vadības struktūrvienībās
Nodrošina informācijas par noziedzīgiem nodarījumiem, administratīvajiem pārkāpumiem, masu nekārtībām, dabas katastrofām vai citiem ārkārtas notikumiem reģistrāciju Integrētās iekšlietu informācijas sistēmā "Elektroniskais notikumu žurnāls" (IIIS ENŽ)
Veic un kontrolē informācijas sniegšanu Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam
 

II B

Veic operatīvās vadības struktūrvienības funkcijas – teritoriālās pārvaldes līmenis

Jaunākais inspektors

Pieņem un reģistrē informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem, nodod to tālāk pēc teritoriālās piekritības

Virsniekvietnieks

Veic bruņojuma uzskaiti, uzglabāšanu un norakstīšanu. Izdod un pieņem bruņojumu, sakaru līdzekļus diennakts norīkojumā esošajiem darbiniekiem, kā arī citu struktūrvienību darbiniekiem
Norīkojumā esošajiem darbiniekiem sniedz nepieciešamo informāciju un palīdzību dienesta pienākumu izpildē
Organizē, koordinē un kontrolē patruļpolicijas vienību darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā teritoriālās pārvaldes apkalpojamajā teritorijā
 

II A

Veic operatīvās vadības struktūrvienības funkcijas ‒iecirkņa līmenis

Jaunākais inspektors

Vecākā inspektora prombūtnes laikā pilda tā pienākumus

Virsniekvietnieks

Ievieto un atbrīvo no pagaidu turēšanas vietas aizturētās personas
Reģistrē nogādātās aizturētās personas, veic šo personu mantu apskati, sastāda aizturēšanas protokolu, veic šo personu apsardzi
Izdod un pieņem bruņojumu, sakaru līdzekļus diennakts norīkojumā esošajiem darbiniekiem, kā arī citu struktūrvienību darbiniekiem
Izbrauc uz notikumu vietām nelikumīgo darbību pārtraukšanai un vainīgo personu aizturēšanai
 

I

Palīdz jaunākajam inspektoram, veic vienkāršus uzdevumus tā uzraudzībā – teritoriālās pārvaldes līmenis, iecirkņa līmenis

Kārtībnieks

Veic ienākošās informācijas saņemšanu un nodošanu pēc piekritības

Seržants

Veic informācijas reģistrēšanu Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā "Elektroniskais notikumu žurnāls" (IIIS ENŽ)
Nodrošina personu, dokumentu un transportlīdzekļu pārbaudi informācijas sistēmās
Veic lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās
Veic speciālus uzdevumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā
Veic patrulēšanu un personu pavadīšanu apsardzes uzraudzībā ‒ konvojēšanu
Veic dienesta transportlīdzekļa vadītāja pienākumus
     

9.2.

Reaģēšana

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina reaģēšanu uz noziedzīgiem nodarījumiem, citiem likumpārkāpumiem un notikumiem, kā arī veic noteiktos uzdevumus, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības un satiksmes uzraudzības nodrošināšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

 

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

VII B

Vada vairākas struktūrvienības – iestādes līmenis

Pārvaldes priekšnieks

Vada vairākas struktūrvienības resursu vadības, operatīvās vadības, krīzes vadības, reaģēšanas, licencēšanas un atļauju sistēmas jomās

Pulkvedis

Nodrošina reaģēšanas funkcijas attīstību iestādes līmenī
Nosaka iestādes reaģēšanas darba prioritātes un to īstenošanu
Organizē un kontrolē reaģēšanas darba mērķu un uzdevumu izpildi
Pārstāv iestādi vai nozari nacionālā līmeņa un starptautiskā līmeņa darba grupās, kas saistītas ar reaģēšanas jautājumiem
     

VII A

Vada vairākas struktūrvienības – iestādes līmenis

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

Vada vairākas struktūrvienības resursu vadības, operatīvās vadības, krīzes vadības un reaģēšanas jomā

Pulkvežleitnants

Organizē un vada pasākumus, kas saistīti ar iestādes un tās kompetencē ietilpstošās reaģēšanas jomas attīstību saistīto jautājumu analīzi, plānošanu un īstenošanu
Organizē kontroli par dienesta pienākumu izpildes kvalitāti
Apkopo un analizē informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, gatavo un iesniedz ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un procedūrās
Plāno un organizē pakļautības struktūrvienības personālsastāva darbu
     

VI C

Vada struktūrvienību – iestādes līmenis

Biroja priekšnieks

Vada un organizē darbu vairākās struktūrvienībās resursu vadības, operatīvās vadības, krīzes vadības un reaģēšanas jomā

Pulkvežleitnants

Savas kompetences ietvaros piedalās normatīvo aktu projektu izstrādē, sniedz atzinumus un priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem un grozījumiem spēkā esošajos normatīvajos aktos
Atbilstoši kompetencei pārstāv biroju citās valsts vai starptautiskajās institūcijās
Nodrošina biroja darba organizācijas un prioritāro virzienu izstrādi
     

VI B

Organizē, vada un kontrolē struktūrvienību Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī noteiktā jomā

Biroja priekšnieks

Vada, kontrolē un koordinē struktūrvienību darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

Pulkvežleitnants

Organizē plānu izstrādi un īstenošanu par preventīva rakstura pasākumiem likumpārkāpumu novēršanai un noziedzīgu nodarījumu atklāšanai apkalpojamajā teritorijā
Nodrošina dienesta pienākumu izpildes kvalitāti
Piedalās iestādes politikas plānošanā un īstenošanā
Sniedz tiešajam priekšniekam ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un procedūrās
     

VI A

Organizē, vada un kontrolē struktūrvienību Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī noteiktā jomā

Biroja priekšnieka vietnieks

Nodrošina struktūrvienības vadības uzdevumu izpildi un kontroli

Pulkvežleitnants

Kontrolē biroja darbinieku amata pienākumu izpildi un disciplīnas ievērošanu
Veic plānu izstrādi un īstenošanu par preventīva rakstura pasākumiem likumpārkāpumu novēršanai un noziedzīgu nodarījumu atklāšanai apkalpojamajā teritorijā
Kontrolē dienesta pienākumu izpildes kvalitāti
Nodrošina biroja darba organizācijas un prioritāro virzienu izstrādāšanu
Savas kompetences ietvaros uzdod biroja amatpersonām uzsākt un veikt administratīvo procesu, noteiktajā kārtībā pieņem lēmumus
Pilnveido darba tiesisko reglamentāciju, izstrādā normatīvo aktu projektus, izskata un sniedz atzinumus par normatīvo aktu projektiem
     

V B

Organizē, vada un kontrolē nodaļas darbu – iestādes līmenis

Nodaļas priekšnieks

Plāno, vada, organizē, koordinē nodaļas darbu, tai noteikto uzdevumu izpildi

Pulkvežleitnants

Pieņem lēmumus, dod rīkojumus, izstrādā priekšlikumus darba organizācijas un tiesiskās reglamentācijas pilnveidošanai
Savas kompetences ietvaros piedalās normatīvo aktu projektu izstrādē, kā arī sniedz atzinumus un priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem un grozījumiem spēkā esošajos normatīvajos aktos
Atbilstoši kompetencei pārstāv nodaļu citās valsts vai starptautiskajās institūcijās
Atbilstoši kompetencei piedalās un veic teritoriālo policijas struktūrvienību darba organizācijas pārbaudes, tajā skaitā pārbauda darba plānošanu un izpildes kvalitāti
     

V A

Vada struktūrvienību – nodaļas darbu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā noteiktā jomā

Nodaļas priekšnieks

Vada struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

Pulkvežleitnants

Īsteno izmeklētāja tiešā priekšnieka pienākumus un tiesības Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirknim piekritīgu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā sākotnējo procesuālo darbību veikšanas laikā
Organizē un veic iecirkņa apkalpojamajā teritorijā reģistrēto likumpārkāpumu un noziedzīgo nodarījumu analīzi, piedalās pasākumu plānu izstrādē un īstenošanā likumpārkāpumu novēršanai un noziedzīgu nodarījumu atklāšanai
Nodrošina aizturēto personu reģistrēšanu un ievietošanu pagaidu turēšanas vietā, kā arī ievietoto personu turēšanas termiņus un kārtību
Plāno reaģēšanas norīkojumu dislokāciju atbilstoši operatīvajai situācijai iecirkņa apkalpojamajā teritorijā
Nodrošina nodaļas amatpersonu piedalīšanos apmācības procesā
     

IV C

Metodiski vada, koordinē un kontrolē Valsts policijas reģionu pārvalžu kārtības policijas reaģējošo struktūrvienību darbu – iestādes līmenis

Galvenais inspektors

Organizē nodaļas amatpersonu, kuru dienesta pienākumos ietilpst reaģēšanas joma, darbu un atbild par to kompetencē ietilpstošo uzdevumu izpildi

Majors

Nodrošina sadarbības organizēšanu un koordinēšanu sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas jautājumos ar Valsts policijas teritoriālajām struktūrvienībām, pašvaldības policiju, citām iestādēm, valsts un nevalstiskajām organizācijām, kā arī citu valstu policiju un starptautiskajām organizācijām
Pilda nodaļas priekšnieka pienākumus tā prombūtnes laikā
Apkopo nodaļas darba rezultātus, analizē tos un iesniedz priekšlikumus darba organizācijas uzlabošanai
Piedalās darbam nepieciešamo normatīvo aktu projektu un citu dokumentu izstrādē
Veic reaģēšanas struktūrvienību darba kontroli un pārbaudes, sniedz priekšlikumus dienesta pienākumu izpildes uzlabošanai
Organizē un veic reaģēšanas nodrošināšanā iesaistīto Valsts policijas struktūrvienību dienesta pienākumu izpildes tiesiskās reglamentācijas pilnveidošanu, kā arī metodiskās palīdzības sniegšanu
     

IV B

Vada struktūrvienību – nodaļas darbu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā noteiktā jomā

Galvenais inspektors

Veic IVA līmenim noteiktos pienākumus

Majors

Veic nodaļas amatpersonu darba rezultātu apkopošanu, analīzi un iesniedz priekšlikumus darba organizācijas uzlabošanai
Kompetences ietvaros pārstāv Valsts policijas intereses valsts pārvaldes, kā arī sabiedriskajās institūcijās (organizācijās) un pašvaldībās
     

IV A

Vada struktūrvienību – nodaļas darbu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā noteiktā jomā

Galvenais inspektors

Organizē un vada grupas darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi, nodrošina norīkojumu izvietošanu apkalpojamajā teritorijā

Majors

Īsteno izmeklētāja tiešā priekšnieka pienākumus un tiesības Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirknim piekritīgu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā, līdz tiek izdarītas sākotnējās kriminālprocesuālās darbības
Organizē un veic iecirkņa apkalpojamajā teritorijā reģistrēto likumpārkāpumu un noziedzīgo nodarījumu analīzi, piedalās pasākumu plānu izstrādē un īstenošanā likumpārkāpumu novēršanai un noziedzīgu nodarījumu atklāšanai, preventīvo pasākumu veikšanai apkalpojamajā teritorijā
Kontrolē aizturēto personu ievietošanu pagaidu turēšanas vietā, kā arī ievietoto personu turēšanas termiņus un kārtību
Piedalās struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās jomas attīstības jautājumu analīzē, plānošanā un īstenošanā
Reaģē uz saņemto informāciju par noziedzīgu nodarījumu vai citu likumpārkāpumu, izbrauc uz notikuma vietu un noziedzīga nodarījuma konstatēšanas gadījumā uzsāk kriminālprocesu un veic sākotnējās izmeklēšanas darbības
Savas kompetences ietvaros izskata administratīvo pārkāpumu lietas, noteiktajā kārtībā pieņem lēmumus
     

III B

Veic struktūrvienību darba organizācijas pārbaudes, kontroli, sniedz priekšlikumus, izstrādā metodiskos norādījumus un iekšējo normatīvo aktu projektus – iestādes līmenis

Vecākais inspektors

Piedalās Valsts policijas reģionu pārvalžu reaģējošās struktūrvienības darbinieku noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšanā, koordinēšanā un kontrolē, tajā skaitā noziedzīgu nodarījumu, sabiedriskās kārtības pārkāpumu un citu likumpārkāpumu novēršanā un atklāšanā

Majors

Sniedz priekšlikumus reaģējošo struktūrvienību darba tiesiskās reglamentācijas pilnveidošanai
Sniedz metodisko palīdzību reaģējošo struktūrvienību darbiniekiem, piedalās apmācības organizēšanā darba jautājumos
Veic reaģējošās struktūrvienības darbinieku darba organizācijas pārbaudes, sagatavo priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai
     

III A

Veic pasākumus noziedzīga nodarījuma un citu likumpārkāpumu novēršanas jomā, kā arī veic sākotnējās procesuālās darbības notikuma vietā (Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā noteiktā jomā)

Vecākais inspektors

Nodrošina sabiedrisko kārtību publiskajās vietās, veic ceļu un ūdens satiksmes uzraudzību, regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, kā arī novērš likumpārkāpumus, pārvietojoties patrulēšanas maršrutā vai atrodoties patrulēšanas postenī

Majors

Reaģē un izbrauc uz notikuma vietu
Uzsāk un veic resoriskās pārbaudes
Uzsāk un nodrošina lietvedību administratīvo pārkāpumu procesos, savas kompetences ietvaros izskata administratīvo pārkāpumu lietas, noteiktajā kārtībā pieņem lēmumus
Noziedzīga nodarījuma konstatēšanas gadījumā uzsāk kriminālprocesu un veic sākotnējās izmeklēšanas darbības
Notikuma vietā veic nepieciešamās izmeklēšanas darbības noziedzīgā nodarījuma (likumpārkāpuma) apstākļu noskaidrošanai
Pieņem policijas lēmumu par nošķiršanu
Vada un piedalās vispārējās un individuālās prevencijas pasākumos
Vada bezvēsts prombūtnē esošo personu meklēšanas pasākumus, piedalās meklēšanas pasākumos
Veic nepieciešamos pasākumus ārkārtas gadījumos (ugunsgrēki, dabas stihijas, karantīna, bīstamu vielu atrašanās) tiešās vadības un citu kompetentu iestāžu informēšanā, kā arī palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem
Sniedz priekšlikumus policijas norīkojumu un posteņu izvietojumam
     

II

Veic pasākumus noziedzīga nodarījuma un citu likumpārkāpumu novēršanas jomā, kā arī veic sākotnējās procesuālās darbības notikuma vietā (Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā noteiktā jomā)

Inspektors

Reaģē un izbrauc uz notikuma vietu

Kapteinis

Uzsāk un veic resoriskās pārbaudes
Uzsāk un nodrošina lietvedību administratīvo pārkāpumu procesos, savas kompetences ietvaros izskata administratīvo pārkāpumu lietas, noteiktajā kārtībā pieņem lēmumus
Noziedzīga nodarījuma konstatēšanas gadījumā uzsāk kriminālprocesu un veic sākotnējās izmeklēšanas darbības
Notikuma vietā veic nepieciešamās izmeklēšanas darbības noziedzīgā nodarījuma (likumpārkāpuma) apstākļu noskaidrošanai
Nodrošina sabiedrisko kārtību publiskajās vietās, veic ceļu un ūdens satiksmes uzraudzību, regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, kā arī novērš likumpārkāpumus, pārvietojoties patrulēšanas maršrutā vai atrodoties patrulēšanas postenī
Piedalās vispārējās un individuālās prevencijas pasākumos
Veic informācijas ievadīšanu informācijas sistēmās
Pieņem policijas lēmumu par nošķiršanu
Veic nepieciešamos pasākumus ārkārtas gadījumos (ugunsgrēki, dabas stihijas, karantīna, bīstamu vielu atrašanās) tiešās vadības un citu kompetentu iestāžu informēšanā, kā arī palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem
Veic aizturēto, apcietināto un notiesāto personu apsardzību un pavadīšanu apsardzes uzraudzībā atbilstoši aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas noteiktajai kārtībai
Veic aizturēto personu reģistrēšanu un ievietošanu pagaidu turēšanas vietā, kā arī ievietoto personu turēšanas termiņus un kārtību
Veic bezvēsts prombūtnē esošu personu meklēšanu
     

I

Veic pasākumus noziedzīga nodarījuma un citu likumpārkāpumu novēršanas jomā, kā arī veic sākotnējās procesuālās darbības notikuma vietā (Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā noteiktā jomā)

Jaunākais inspektors

Nodrošina sabiedrisko kārtību publiskajās vietās, veic ceļu un ūdens satiksmes uzraudzību, regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, kā arī novērš likumpārkāpumus, pārvietojoties patrulēšanas maršrutā (saskaņā ar dislokāciju) vai atrodoties patrulēšanas postenī

Virsniekvietnieks

Reaģē uz informāciju par noziedzīgu nodarījumu vai citu likumpārkāpumu, izbrauc uz notikuma vietām
Uzsāk un veic resoriskās pārbaudes
Konstatējot administratīvos pārkāpumus, uzsāk administratīvā pārkāpuma procesu, savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu
Kriminālprocesa virzītāja uzdevumā veic procesuālās darbības kriminālprocesos
Noskaidro aizturētās personas datus un pārbauda, vai persona ir izsludināta meklēšanā, neizvairās no īslaicīgas brīvības atņemšanas soda izciešanas vai nepārkāpj tam ar tiesas nolēmumu, procesa virzītāja lēmumu noteiktos ierobežojumus vai pienākumus
Veic aizturēto personu pārmeklēšanu un personīgo mantu apskati
Veic aizturēto, apcietināto un notiesāto personu apsardzi un pavadīšanu apsardzes uzraudzībā atbilstoši aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas noteiktajai kārtībai
Veic nepieciešamos pasākumus ārkārtas gadījumos (ugunsgrēki, dabas stihijas, karantīna, bīstamu vielu atrašanās) tiešās vadības un citu kompetentu iestāžu informēšanā, kā arī palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem
Piedalās vispārējās un individuālās prevencijas pasākumos
Veic aizturēto personu reģistrēšanu un ievietošanu pagaidu turēšanas vietā, kā arī ievietoto personu turēšanas termiņus un kārtību
Veic bezvēsts prombūtnē esošu personu meklēšanu
Veic informācijas ievadīšanu informācijas sistēmās
Pieņem policijas lēmumu par nošķiršanu
 

10. saime

Operatīvā vadība Valsts robežsardzē

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji nodrošina iestādes darbības vai sniegto pakalpojumu koordināciju

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

VI B

Organizē operatīvo vadību iestādes līmenī

Centra priekšnieks

Vada pakļautībā esošo personālu, kontrolē uzdevumu izpildi un darba kvalitāti

Pulkvežleitnants

Organizē un koordinē bruņojuma glabāšanu, saņemšanu, uzskaiti un izsniegšanu
Organizē un koordinē savlaicīgu ziņu saņemšanu no iestādes teritoriālajām struktūrvienībām un apkopošanu
Organizē un koordinē diennakts notikumu informatīvā apkopojuma sagatavošanu, noteiktās informācijas apmaiņu ar citām tiesībaizsardzības struktūrām valstī un iestādes sadarbības partneriem ārzemēs
Organizē un veic noteiktas iestādes struktūrvienības personāla apziņošanu un rīcības nodrošināšanu trauksmes gadījumos
Organizē EUROSUR reglamentējošo ārējo un iekšējo normatīvo aktu, līgumu, sadarbības plānu un rīkojuma dokumentu sagatavošanu
Koordinē sadarbību ar citām iestādēm ārkārtas situāciju novēršanas plānu ietvaros
Organizē centrālā piekļuves punkta uzdevumus tiesībaizsardzības nolūkos
     

VI A

Organizē struktūrvienības darbu iestādes un teritoriālās struktūrvienības līmenī

Centra priekšnieks

Vada pakļautībā esošos darbiniekus, kontrolē uzdevumu izpildi un darba kvalitāti

Pulkvežleitnants

Organizē un koordinē diennakts notikumu informatīvā apkopojuma sagatavošanu
Organizē un koordinē noteiktās informācijas apmaiņu un sadarbību ar citām tiesībaizsardzības valsts struktūrām un iestādes sadarbības partneriem ārzemēs
Organizē un koordinē bruņojuma glabāšanu, saņemšanu, uzskaiti un izsniegšanu
Organizē un koordinē struktūrvienību rīcību ārkārtas situāciju gadījumos
Organizē jūras robežas uzraudzību, izmantojot tehniskos līdzekļus
Organizē kuģošanas līdzekļu koordināciju patrulēšanas laikā
Organizē noteiktas iestādes struktūrvienības personāla apziņošanu un rīcības nodrošināšanu trauksmes gadījumos
     

V

Organizē operatīvās vadības struktūrvienības darbu iestādes līmenī

Centra priekšnieka vietnieks

Vada pakļautībā esošo personālu, kontrolē uzdevumu izpildi un darba kvalitāti

Pulkvežleitnants

Organizē un koordinē diennakts notikumu informatīvā apkopojuma sagatavošanu
Organizē un koordinē noteiktās informācijas apmaiņu ar citām tiesībaizsardzības struktūrām valstī un iestādes sadarbības partneriem ārzemēs
Organizē un veic noteiktas iestādes struktūrvienības personāla apziņošanu un rīcības nodrošināšanu trauksmes gadījumos
Nodrošina EUROSUR reglamentējošo ārējo un iekšējo normatīvo aktu, līgumu, sadarbības plānu un rīkojuma dokumentu sagatavošanu
Koordinē sadarbību ar citām iestādēm ārkārtas situāciju novēršanas plānu ietvaros
Organizē un veic centrālā piekļuves punkta uzdevumus tiesībaizsardzības nolūkos
     

IV B

Vada struktūrvienības darbu iestādes līmenī

Nodaļas priekšnieks

Vada pakļautībā esošo personālu, kontrolē uzdevumu izpildi un darba kvalitāti

Pulkvežleitnants

Organizē un koordinē bruņojuma glabāšanu, saņemšanu, uzskaiti un izsniegšanu
Organizē un koordinē savlaicīgu ziņu saņemšanu, apkopošanu no iestādes teritoriālajām struktūrvienībām un diennakts notikumu informatīvā apkopojuma sagatavošanu
Organizē un koordinē iestādes noteiktās informācijas apmaiņu ar citām tiesībaizsardzības valsts struktūrām un iestādes sadarbības partneriem ārzemēs
Organizē un veic iestādes personāla apziņošanu un rīcības nodrošināšanu trauksmes gadījumos
Organizē un koordinē pārvaldes struktūrvienību rīcību ārkārtas situāciju novēršanas gadījumos
Organizē robežkontroles tehnisko līdzekļu darbību un remonta pasākumus
     

IV A

Vada struktūrvienības darbu pārraudzībā esošas iestādes vai iestādes teritoriālās struktūrvienības līmenī

Nodaļas priekšnieks

Vada personālu, kontrolē uzdevumu izpildi un darba kvalitāti

Majors

Organizē un vada pakļautībā esošos darbiniekus, kontrolē uzdevumu izpildi un darba kvalitāti
Organizē un nodrošina iekšējā dienesta organizāciju struktūrvienībā
Organizē un vada instruktāžas un metodiskās nodarbības personālam
Nodrošina bruņojuma, tehnikas, telpu un objektu apsardzību
Kompetences ietvaros organizē iestādē glabāšanā esošo valsts noslēpuma objektu apsardzības pasākumu izpildi
Organizē un koordinē bruņojuma glabāšanu, saņemšanu, uzskaiti un izsniegšanu
Organizē un koordinē savlaicīgu ziņu saņemšanu, apkopošanu no iestādes teritoriālajām struktūrvienībām
Organizē un koordinē teritoriālo struktūrvienību diennakts notikumu informatīvā apkopojuma sagatavošanu, noteiktās informācijas apmaiņu ar citām tiesībaizsardzības valsts struktūrām un iestādes sadarbības partneriem ārzemēs
Organizē un veic teritoriālās struktūrvienības personāla apziņošanu un rīcības nodrošināšanu trauksmes gadījumos
Organizē un koordinē pārvaldes struktūrvienību rīcību ārkārtas situāciju novēršanas gadījumos
Organizē robežkontroles tehnisko līdzekļu darbību un remonta pasākumus
     

III D

Veic Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) valsts vienības pienākumus

Galvenais inspektors

Izskata ceļošanas atļauju pieteikumus un pieņem lēmumus par tiem

Majors

Reģistrē rezultātus ceļošanas atļaujas pieteikuma datnēs
Atjaunina datus ceļošanas atļaujas pieteikuma datnēs
Pieņem lēmumus izdot ceļošanas atļaujas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu
Koordinē apspriešanos ar citām ETIAS valsts vienībām un Eiropolu
Sniedz ceļošanas atļaujas pieteikuma iesniedzējiem informāciju par procedūru, kas jāievēro pārsūdzības gadījumā
Anulē un atceļ ceļošanas atļauju
Sagatavo ārējo un iekšējo normatīvo aktu, līgumu, vienošanās, vēstuļu un rīkojuma dokumentu projektus ETIAS jomā
Izstrādā metodiskos materiālus un veic apmācības izraudzītajām kompetentajām iestādēm ETIAS jomā
Sniedz priekšlikumus ETIAS valsts vienības darbības pilnveidošanai
     

III C

Veic informācijas apmaiņu un struktūrvienību darbības koordinēšanu iestādē un Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) jomā

Galvenais inspektors

Kontrolē un analizē struktūrvienību darbību EUROSUR jomā, sniedz priekšlikumus to pilnveidošanai

Majors

Koordinē darbības, kas saistītas dienestu vai iestādes struktūrvienību operatīvo sadarbību krīzes situācijās
Izstrādā un sniedz metodisko praksi iestādes teritoriālajām struktūrvienībām EUROSUR jomā
Veic EUROSUR darbību reglamentējošo ārējo un iekšējo normatīvo dokumentu, līgumu, vienošanās un rīkojuma dokumentu sagatavošanu
Organizē un vada darbības EUROSUR drošības un tehniskā atbalsta jautājumos
Koordinē EUROSUR operacionālā mezgla serveru un aprīkojumu programmēšanas un profilaktisko darbu veikšanu
Veic sadarbību un koordinē pasākumus valsts drošības un aizsardzības plānu īstenošanas jomā
Sagatavo ārējo un iekšējo normatīvo aktu, vēstuļu un rīkojuma dokumentu projektus
Nodrošina un kontrolē attiecīgā drošības un tehniskā līmeņa ievērošanu informācijas apmaiņas organizēšanā
     

III B

Veic informācijas apmaiņu un struktūrvienību darbības koordinēšanu iestādē un Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) jomā

Galvenais inspektors

Sagatavo iestādes diennakts notikumu informatīvo apkopojumu

Majors

Koordinē darbības, kas saistītas dienestu vai iestādes struktūrvienību operatīvo sadarbību krīzes situācijās
Veic EUROSUR ietvaros nepieciešamās informācijas apkopošanu un sagatavošanu nosūtīšanai situāciju centram, informācijas izvērtēšanu un apmaiņu ar starptautiskām institūcijām
Sniedz konsultācijas juridiskajām un fiziskajām personām par iestādes pamatdarbības jautājumiem un pieņem iedzīvotāju zvanus, noskaidro problēmas būtību, pieņem lēmumu par iespējamo problēmas risinājumu (nepieciešamo palīdzību)
Nodrošina bruņojuma uzglabāšanu, saņemšanu un izsniegšanu
Nodrošina no Latvijas Gaisa satiksmes saņemto lidojumu plānu kopiju tulkošanu un nosūtīšanu struktūrvienībām analīzei un kontroles veikšanai
Organizē un vada darbības EUROSUR drošības un tehniskā atbalsta jautājumos
Koordinē EUROSUR operacionālā mezgla serveru un aprīkojumu programmēšanas un profilaktisko darbu veikšanu
Organizē un koordinē centra iesaisti starptautiskās sadarbības realizācijā
Veic informācijas apmaiņu ar kaimiņvalstu un citu ārvalstu kompetentajām iestādēm un nodrošina sadarbību un aktuālās informācijas apriti EUROSUR ietvaros
Veic centrālā piekļuves punkta uzdevumus tiesībaizsardzības nolūkos
Sagatavo ārējo un iekšējo normatīvo aktu, vēstuļu un rīkojuma dokumentu projektus
Nodrošina un kontrolē attiecīgā drošības un tehniskā līmeņa ievērošanu informācijas apmaiņas organizēšanā
 

III A

Koordinē struktūrvienību darbību un pieņem lēmumus par problēmas risināšanu iestādes teritoriālās struktūrvienības līmenī un par jūras robežuzraudzību iestādes līmenī

Galvenais inspektors

Veic II A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

Kapteinis

Koordinē iestādes personāla un jūras robežuzraudzības tehnisko līdzekļu darbību un dalību jūras negadījumu novēršanā un piedalīšanos cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijās jūrā (SAR operācijas)
Koordinē iestādes personāla un jūras robežuzraudzības tehnisko līdzekļu dalību jūras operācijās un taktiskajās mācībās
Nodrošina informācijas apmaiņu ar iestādes sadarbības partneriem ārzemēs
Apkopo statistisko informāciju par noteiktu laikposmu un veic analīzi struktūrvienības līmenī
Nodrošina noteiktas iestādes struktūrvienības personāla apziņošanu un rīcību trauksmes gadījumos
Nodrošina bruņojuma un ekipējuma uzskaiti
Sagatavo vēstuļu un rīkojuma dokumentu projektus, atbildes uz iesniegumiem
Sniedz konsultācijas juridiskajām un fiziskajām personām iestādes pamatdarbības jautājumos, noskaidro problēmas būtību, pieņem lēmumu par iespējamo nepieciešamo palīdzību
Veic personāla apmācības, piedalās apmācību organizēšanā dienesta vietā
Aizvieto struktūrvienības priekšnieku tā prombūtnes laikā
 

II B

Piedalās informācijas apmaiņā un struktūrvienību darbības koordinēšanā iestādē
Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) jomā

Vecākais inspektors

Saņem un apkopo informāciju par notikumiem visā iestādes atbildības teritorijā

Kapteinis

Veic iestādes struktūrvienībām, citām institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām adresētās informācijas nosūtīšanu
Veic EUROSUR ietvaros nepieciešamās informācijas apkopošanu, sagatavošanu un nosūtīšanu situāciju centram
Veic dienesta atzīmes informācijas sistēmā "REIS" (IS REIS)
Pieņem iedzīvotāju zvanus, noskaidro problēmas būtību, pieņem lēmumu par iespējamo problēmas risinājumu (nepieciešamo palīdzību)
Veic objektu (noteiktas teritorijas) videonovērošanu
Veic no Latvijas Gaisa satiksmes saņemto lidojumu plānu kopiju tulkošanu un nosūtīšanu struktūrvienībām analīzei un kontroles veikšanai
Nodrošina bruņojuma uzglabāšanu, saņemšanu un izsniegšanu
Kontrolē un uzrauga informācijas sistēmu pamatfunkciju izpildi, tajā skaitā EUROSUR un Nacionālās radiometriskās kontroles sistēmas ietvaros
Veic centrālā piekļuves punkta uzdevumus kompetences ietvaros tiesībaizsardzības nolūkos
 

II A

Koordinē struktūrvienību darbību un pieņem lēmumu par problēmas risināšanu iestādes teritoriālās struktūrvienības līmenī

Vecākais inspektors

Sagatavo diennakts notikumu informatīvo apkopojumu

Virsleitnants

Koordinē darbības, kas saistītas ar dienestu vai iestādes struktūrvienību operatīvo sadarbību krīzes situācijās
Veic objektu un teritorijas videonovērošanu un apsardzību
Nodrošina informācijas sistēmu un videonovērošanas sistēmas datu apstrādi un rezultātu analīzi
Veic informācijas apmaiņu ar Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku, nodrošinot kontaktpunkta funkcijas
Pieņem iedzīvotāju zvanus, noskaidro problēmas būtību, pieņem lēmumu par iespējamo problēmas risinājumu (nepieciešamo palīdzību)
Apkopo informāciju par sakaru, robežkontroles un informācijas sistēmu darbības traucējumiem, nodrošina problēmu risināšanu
Nodrošina bruņojuma uzglabāšanu, saņemšanu, izsniegšanu un apsardzību
     

I B

Veic darbības, kas ir saistītas ar informācijas saņemšanu un apkopošanu iestādes teritoriālās struktūrvienības līmenī

Inspektors

Veic objektu (noteiktas teritorijas) videonovērošanu, nodrošina iestādes teritoriālās struktūrvienības izvietojuma caurlaižu režīmu

Virsniekvietnieks

Veic iestādes struktūrvienībām, citām institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām adresētās informācijas nosūtīšanu
Sniedz konsultācijas juridiskajām un fiziskajām personām par iestādes pamatdarbības jautājumiem
Saņem un apkopo informāciju par notikumiem iestādes teritoriālās struktūrvienības atbildības teritorijā
     

I A

Veic pienākumus augstākas amatpersonas pārraudzībā teritoriālās struktūrvienības līmenī

Inspektora palīgs

Veic I B līmeņa vienkāršākos pienākumus augstākas amatpersonas pārraudzībā

Ierindnieks

 

11. saime

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vienotais kontaktu centrs

Saimes apraksts

Šajā saimē ietilpst amati, kuru veicēji iestādē veic Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura "112" ienākošo pieteikumu saņemšanu, apstrādi un informācijas par ārkārtas notikumu nodošanu operatīvo dienestu resursu vadītājiem, ugunsgrēkos un glābšanas darbos izsūta iestādes apakšvienības uz notikuma vietu, organizē informācijas apmaiņu ar citām notikumā iesaistītajām institūcijām un dienestiem, sniedz informāciju iedzīvotājiem apdraudējuma gadījumos, veic Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” pieteikumu saņemšanas un apstrādes kvalitātes kontroli, veic resursu vadības kvalitātes kontroli

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

VII

Plāno, organizē un kontrolē iestādes darbu vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura "112" darbības jomā

Pārvaldes priekšnieks

Plāno, organizē un kontrolē iestādes darbu vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura "112" darbības jomā

Pulkvedis

Izstrādā normatīvo aktu projektus un metodiskos ieteikumus, sagatavo atzinumus par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas
Kontrolē vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura "112" darbības nodrošināšanu
Organizē normatīvo aktu projektu, atzinumu par normatīvo aktu projektiem vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura "112" darbības jomā
Izstrādā plānošanas dokumentus attiecīgajā jomā, sniedz priekšlikumus iestādes stratēģijas izstrādei
Kontrolē Vienotā kontaktu centra dežūrmaiņu amatpersonu profesionālo apmācību iestādē
 

VI C

Uzrauga un koordinē iestādes darbu "112" pieteikumu saņemšanas, apstrādes un dienesta resursu vadības kvalitātes kontroles jomā

Nodaļas priekšnieks

Organizē, plāno un kontrolē nodaļas darbu vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura "112" pieteikumu saņemšanas un apstrādes kvalitātes kontrolē

Pulkvežleitnants

Organizē, plāno un kontrolē nodaļas darbu resursu vadības kvalitātes kontrolē
Sadarbojas ar citām institūcijām operatīvajos jautājumos
Organizē, kontrolē un veic apmācību pārvaldes amatpersonām, konsultē tās
Piedalās un izstrādā normatīvo aktu projektus
Savas kompetences ietvaros izstrādā attīstības plānošanas dokumentu projektus, normatīvo aktu projektus un citu dokumentu projektus, kā arī sniedz atzinumus par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu un dokumentu projektiem
Izstrādā iestādes vadības un plānošanas dokumentu projektus Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 jomā
Var aizvietot pārvaldes priekšnieku
 

VI B

Plāno, organizē un kontrolē nodaļas darbu vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura "112" darbības jomā Rīgas reģionā

Nodaļas priekšnieks

Organizē, plāno un kontrolē nodaļas darbu vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura "112" darbības jomā Rīgas reģionā

Pulkvežleitnants

Sadarbojas ar citām institūcijām operatīvajos jautājumos
Organizē, kontrolē un veic apmācību, konsultē darba jautājumos
Piedalās un izstrādā normatīvo aktu projektus
Pārzina operatīvo situāciju valstī, sagatavo atskaites
Risina nestandarta problēmas sarežģītās situācijās
Var aizvietot pārvaldes priekšnieku
 

VI A

Plāno, organizē un kontrolē nodaļas darbu vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura "112" darbības jomā attiecīgajā reģionā

Nodaļas priekšnieks

Organizē, plāno un kontrolē nodaļas darbu vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura "112" darbības jomā attiecīgajā reģionā

Pulkvežleitnants

Sadarbojas ar citām institūcijām operatīvajos jautājumos
Organizē, kontrolē un veic apmācību, konsultē darba jautājumos
Piedalās un izstrādā normatīvo aktu projektus
Pārzina operatīvo situāciju reģionā, sagatavo atskaites
Risina nestandarta problēmas sarežģītās situācijās
     

V

Uzrauga un koordinē iestādes darbu "112" pieteikumu saņemšanā, apstrādē un dienesta resursu vadības jomā

Vecākais inspektors

Kontrolē un analizē Vienotā kontaktu centra nodaļu darbu "112" pieteikumu saņemšanā, apstrādē un dienesta resursu vadības jomā

Majors

Izstrādā reglamentējošo normatīvo aktu projektus, sagatavo atzinumus par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas
Veic Vienotā kontaktu centra amatpersonu profesionālo apmācību, sagatavo informāciju apmācībai "112" pieteikumu saņemšanā, apstrādē un dienesta resursu vadības jomā
Sadarbojas ar citiem operatīvajiem dienestiem ziņojumu saņemšanas jautājumu algoritmu uzturēšanā un aktualizēšanā
Sagatavo priekšlikumus attīstības jomā un informāciju par iestādes struktūrvienību savstarpējās sadarbības jautājumiem
Apkopo pārvaldes nodaļu sniegtos priekšlikumus un izstrādā iestādes attīstības plānošanas dokumentu projektus
Sagatavo dažādu veidu informāciju par pārvaldes darbības rezultātiem
Veic attīstības plānošanas dokumentu un atsevišķu uzdevumu izpildes kontroli pārvaldē
Var aizvietot nodaļas priekšnieku
 

IV

Vada un organizē nodaļas dežūrmaiņas dispečeru vai vecāko dispečeru darbu

Inspektors dežurants

Vada un organizē nodaļas dežūrmaiņas dispečeru vai vecāko dispečeru darbu un atbild par tai uzdoto uzdevumu izpildi

Kapteinis

Pārzina operatīvo situāciju valstī, sagatavo atskaites
Saņem un izvērtē informāciju no Latvijas Republikas un starptautiskajām institūcijām
Vada un kontrolē darbu ar paaugstinātas bīstamības notikumiem
Risina nestandarta problēmas sarežģītās situācijās pārziņas reģionos
Piedalās profesionālajā apmācībā, konsultē darba jautājumos
Var aizvietot nodaļas priekšnieku
 

III

Nodrošina "112" pieteikumu saņemšanu un apstrādi, ugunsgrēkos un glābšanas darbos vada iestādes resursus

Vecākais dispečers

Pieņem, izvērtē un reģistrē pieteikumus uz tālruņiem "112" par ugunsgrēkiem, glābšanas darbiem, noziedzīgiem nodarījumiem, likumpārkāpumiem, veselības problēmām un citiem iespējamiem apdraudējumiem cilvēkiem, īpašumam un videi, pieņem lēmumu par iespējamo problēmas risinājumu (nepieciešamo palīdzību)

Virsniekvietnieks

Nodrošina pieteikumu apstrādi un, ja nepieciešams, to pāradresēšanu pēc piekritības
Veic ugunsdzēsības un glābšanas darbu izpildei nepieciešamo iestādes resursu izsūtīšanu uz notikuma vietu, vada iestādes resursus un veic balss radiosakaru apmaiņu
Veic informācijas ievadīšanu informācijas sistēmās
Veic citu institūciju resursu iesaistīšanu notikuma seku likvidēšanas pasākumos
Sniedz informāciju iedzīvotājiem apdraudējuma gadījumā
Var aizvietot inspektoru dežurantu
Nodrošina informācijas apmaiņu, sadarbības koordināciju starp dienestu resursu vadītājiem
     

II

Nodrošina "112" ziņojumu saņemšanu, apstrādi un informācijas par notikumu nodošanu operatīvo dienestu resursu vadītājiem

Dispečers

Pieņem, izvērtē un reģistrē pieteikumus uz tālruņiem "112" par ugunsgrēkiem, glābšanas darbiem, noziedzīgiem nodarījumiem, likumpārkāpumiem, veselības problēmām un citiem iespējamiem apdraudējumiem cilvēkiem, īpašumam un videi, pieņem lēmumu par iespējamo problēmas risinājumu (nepieciešamo palīdzību)

Virsseržants

Nodrošina pieteikumu apstrādi un, ja nepieciešams, to pāradresēšanu pēc piekritības
Veic informācijas ievadīšanu informācijas sistēmās
Sniedz informāciju iedzīvotājiem apdraudējuma gadījumā
Var aizvietot inspektoru dežurantu
 

I

Pieņem "112" ziņojumus

Dispečera palīgs

Pieņem ziņojumus uz tālruņiem "112"

Ierindnieks

Sagatavo reģistrācijai pieteikumus uz tālruņiem "112" par ugunsgrēkiem, glābšanas darbiem, noziedzīgiem nodarījumiem, likumpārkāpumiem un citiem iespējamiem apdraudējumiem cilvēkiem, īpašumam un videi
Piedalās nodarbībās un mācībās
 

12. saime

Noziedzības novēršana un apkarošana

12.1.

Izmeklēšana

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji nodarbojas ar noziedzīgu nodarījumu pirmstiesas izmeklēšanu, gatavo pierādījumus kriminālvajāšanas uzsākšanai un izpilda no ārvalstīm saņemtos krimināltiesiskās sadarbības lūgumus

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

IX B

Vada izmeklēšanas funkciju Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Pārvaldes priekšnieks

Veic VC līmenim noteiktos pienākumus, vadot pārvaldi, kas veic smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu izmeklēšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, ar organizēto noziedzību saistīto kriminālprocesu izmeklēšanu, no ārvalstīm saņemto krimināltiesiskās sadarbības lūgumu izpildi, kā arī:

Pulkvedis

Vada vairākas struktūrvienības, kuras realizē pārvaldei noteikto izmeklēšanas funkciju Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī
Nosaka Valsts policijas līmeņa izmeklēšanas darba prioritātes
Organizē un kontrolē izmeklēšanas darba mērķu un uzdevumu izpildi
Nodrošina izmeklēšanas funkcijas attīstību Valsts policijas līmenī
Organizē uzdevumu izpildi, lai nodrošinātu izmeklēšanas iestādes vadītāja pilnvaru sūdzību un organizatorisku jautājumu lemšanā īstenošanu
Pārstāv Valsts policiju vai nozari nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās, kas saistītas ar izmeklēšanas jautājumiem
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

IX A

Vada izmeklēšanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī

Pārvaldes priekšnieks

Veic V B līmenim noteiktos pienākumus, vadot pārvaldi, kas veic Valsts policijas reģiona pārvaldei piekritīgu smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu izmeklēšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu un ar lokālo reģionālā līmeņa organizēto noziedzību saistīto kriminālprocesu izmeklēšanu, kā arī:

Pulkvedis

Vada vairākas struktūrvienības, kuras realizē izmeklēšanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī
Organizē Valsts policijas izmeklēšanas darba prioritāšu īstenošanu reģionā
Organizē un kontrolē izmeklēšanas darba mērķu un uzdevumu izpildi reģionā
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

VIII B

Vada izmeklēšanas funkciju Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī noteiktā jomā (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

Veic V C līmenim noteiktos pienākumus, vadot pārvaldē minēto pienākumu īstenošanu noteiktā jomā, lai nodrošinātu smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu izmeklēšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, ar organizēto noziedzību saistīto kriminālprocesu izmeklēšanu, no ārvalstīm saņemto krimināltiesiskās sadarbības lūgumu izpildi, kā arī:

Pulkvežleitnants

Vada vairākas struktūrvienības, kuras realizē pārvaldei noteikto izmeklēšanas funkciju noteiktā jomā Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī
Organizē uzdevumu izpildi, lai nodrošinātu izmeklēšanas iestādes vadītāja pilnvaru sūdzību un organizatorisku jautājumu lemšanā īstenošanu
Pārstāv Valsts policiju vai nozari nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās, kas saistītas ar izmeklēšanas jautājumiem
Var aizvietot pārvaldes priekšnieku
     

VIII A

Vada izmeklēšanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī noteiktā jomā

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

Veic V B līmenim noteiktos pienākumus, vadot pārvaldē minēto pienākumu īstenošanu noteiktā jomā, lai nodrošinātu Valsts policijas reģiona pārvaldei piekritīgu smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu izmeklēšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu un ar lokālo reģionālā līmeņa organizēto noziedzību saistīto kriminālprocesu izmeklēšanu, kā arī:

Pulkvežleitnants

Vada vairākas struktūrvienības, kuras realizē izmeklēšanas funkciju noteiktā jomā Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī
Pārrauga un koordinē reģiona pārvaldes padotībā esošo struktūrvienību izmeklēšanas darbu, risina organizatoriskus jautājumus kriminālprocesos reģiona līmenī
Sadarbojas ar prokuratūras, tiesas un citām tiesību aizsardzības iestādēm reģiona līmenī organizatoriska un metodiska rakstura jautājumu risināšanai izmeklēšanas jomā
Veic reģiona pārvaldes padotībā esošo struktūrvienību izmeklēšanas darba rezultātu analīzi, nosaka problēmas un izstrādā priekšlikumus izmeklēšanas darba pilnveidošanai
Var aizvietot pārvaldes priekšnieku
     

VII B

Vada izmeklēšanas funkciju Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Biroja priekšnieks

Veic V C līmenim noteiktos pienākumus, vadot biroju, kas veic smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu izmeklēšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, ar organizēto noziedzību saistīto kriminālprocesu izmeklēšanu, no ārvalstīm saņemto krimināltiesiskās sadarbības lūgumu izpildi, kā arī:

Pulkvežleitnants

Organizē uzdevumu izpildi, lai nodrošinātu izmeklēšanas iestādes vadītāja pilnvaru sūdzību un organizatorisku jautājumu lemšanā īstenošanu
Realizē birojam noteikto izmeklēšanas funkciju Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī, vadot vairākas struktūrvienības vai vienu struktūrvienību, kurā personālsastāva skaits un funkciju sarežģītība atbilst biroja līmenim
Nosaka Valsts policijas līmeņa izmeklēšanas darba prioritātes, organizē un kontrolē izmeklēšanas jomas mērķu un uzdevumu izpildi, nodrošina izmeklēšanas funkcijas attīstību Valsts policijas līmenī, ja birojs izveidots kā patstāvīga struktūrvienība
Var aizvietot pārvaldes priekšnieku, ja birojs izveidots pārvaldes ietvaros
     

VII A

Vada izmeklēšanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī

Biroja priekšnieks

Veic V B līmenim noteiktos pienākumus, vadot biroju, kas veic Valsts policijas reģiona pārvaldei piekritīgu smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu izmeklēšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu izmeklēšanu, kā arī:

Pulkvežleitnants

Realizē birojam noteikto izmeklēšanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī, vadot vairākas struktūrvienības vai vienu struktūrvienību, kurā personālsastāva skaits un funkciju sarežģītība atbilst biroja līmenim
Organizē Valsts policijas izmeklēšanas darba prioritāšu īstenošanu, organizē un kontrolē izmeklēšanas darba mērķu un uzdevumu izpildi reģionā, ja birojs izveidots kā patstāvīga struktūrvienība
Var aizvietot pārvaldes priekšnieku, ja birojs izveidots pārvaldes ietvaros
     

VI B

Vada izmeklēšanas funkciju noteiktā jomā Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Biroja priekšnieka vietnieks

Veic V C līmenim noteiktos pienākumus, vadot birojā minēto pienākumu īstenošanu noteiktā jomā, lai nodrošinātu smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu izmeklēšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, ar organizēto noziedzību saistīto kriminālprocesu izmeklēšanu, no ārvalstīm saņemto krimināltiesiskās sadarbības lūgumu izpildi, kā arī:

Pulkvežleitnants

Realizē birojam noteikto izmeklēšanas funkciju noteiktā jomā Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī, vadot vairākas struktūrvienības vai vienu struktūrvienību, kurā personālsastāva skaits vai funkciju sarežģītība atbilst biroja līmenim
Organizē uzdevumu izpildi, lai nodrošinātu izmeklēšanas iestādes vadītāja pilnvaru sūdzību un organizatorisku jautājumu lemšanā īstenošanu
Pārstāv Valsts policiju vai nozari nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās, kas saistītas ar izmeklēšanas jautājumiem
Var aizvietot biroja priekšnieku
 

VI A

Vada izmeklēšanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī noteiktā jomā

Biroja priekšnieka vietnieks

Veic V B līmenim noteiktos pienākumus, vadot birojā minēto pienākumu īstenošanu noteiktā jomā, lai nodrošinātu Valsts policijas reģiona pārvaldei piekritīgu smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu izmeklēšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu un ar lokālo reģionālā līmeņa organizēto noziedzību saistīto kriminālprocesu izmeklēšanu, kā arī:

Pulkvežleitnants

Realizē birojam noteikto izmeklēšanas funkciju noteiktā jomā Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī, vadot vairākas struktūrvienības vai vienu struktūrvienību, kurā personālsastāva skaits vai funkciju sarežģītība atbilst biroja līmenim
Pārrauga un koordinē reģiona pārvaldes padotībā esošo struktūrvienību izmeklēšanas darbu, risina organizatoriskus jautājumus kriminālprocesos reģiona līmenī
Sadarbojas ar prokuratūras, tiesas un citām tiesību aizsardzības iestādēm reģiona līmenī organizatoriska un metodiska rakstura jautājumu risināšanai izmeklēšanas jomā
Veic reģiona pārvaldes padotībā esošo struktūrvienību izmeklēšanas darba rezultātu analīzi, nosaka problēmas un izstrādā priekšlikumus izmeklēšanas darba pilnveidošanai
Var aizvietot biroja priekšnieku
     

V C

Vada izmeklēšanas struktūrvienību Valsts policijas Galvenajā kriminālpolicijas pārvaldē, kas veic izmeklēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī noteiktā jomā

Nodaļas priekšnieks

Īsteno izmeklētāja tiešā priekšnieka pienākumus un tiesības smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu izmeklēšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, kā arī ar organizēto noziedzību saistīto kriminālprocesu izmeklēšanā

Pulkvežleitnants

Vada struktūrvienību, kas veic izmeklēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī, izpilda no ārvalstīm saņemtos krimināltiesiskās sadarbības lūgumus, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi
Pārbauda kriminālprocesus, kuros tiek izdarīta izmeklēšana
Dod norādījumus izmeklētājam par pirmstiesas izmeklēšanas izdarīšanu un atsevišķu izmeklēšanas darbību veikšanu
Var nodot lietu citam izmeklētājam
Var uzdot lietā veikt pirmstiesas izmeklēšanu vairākiem izmeklētājiem un iecelt izmeklēšanas grupas vadītāju
Organizē un izpilda uzdevumus, lai nodrošinātu izmeklēšanas iestādes vadītāja pilnvaru sūdzību un organizatorisku jautājumu lemšanā īstenošanu
Vada pasākumus, kas saistīti ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās izmeklēšanas jomas attīstību saistīto jautājumu analīzi, plānošanu un īstenošanu
Piedalās nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās, kas saistītas ar izmeklēšanas jautājumiem
Vada metodiku izmeklēšanas jomā izstrādi, sniedz metodisko palīdzību hierarhiski zemāka līmeņa izmeklētājiem izmeklēšanas jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
 

V B

Vada izmeklēšanas struktūrvienību Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī noteiktā jomā

Nodaļas priekšnieks

Īsteno izmeklētāja tiešā priekšnieka pienākumus un tiesības Valsts policijas reģiona pārvaldei piekritīgu smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu izmeklēšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu un ar lokālo reģionālā līmeņa organizēto noziedzību saistīto kriminālprocesu izmeklēšanā

Pulkvežleitnants

Vada struktūrvienību, kas veic izmeklēšanu Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi
Pārbauda kriminālprocesus, kuros tiek izdarīta izmeklēšana
Dod norādījumus izmeklētājam par pirmstiesas izmeklēšanas izdarīšanu un atsevišķu izmeklēšanas darbību veikšanu
Var nodot lietu citam izmeklētājam
Var uzdot lietā veikt pirmstiesas izmeklēšanu vairākiem izmeklētājiem un iecelt izmeklēšanas grupas vadītāju
Vada pasākumus, kas saistīti ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās izmeklēšanas jomas attīstību saistīto jautājumu analīzi, plānošanu un īstenošanu
Sniedz metodisko palīdzību Valsts policijas iecirkņu izmeklētājiem izmeklēšanas jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
 

V A

Vada izmeklēšanas struktūrvienību Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirknī noteiktā jomā

Nodaļas priekšnieks

Īsteno izmeklētāja tiešā priekšnieka pienākumus un tiesības Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirknim piekritīgu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā

Pulkvežleitnants

Vada struktūrvienību, kas veic izmeklēšanu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi
Pārbauda kriminālprocesus, kuros tiek izdarīta izmeklēšana
Dod norādījumus izmeklētājam par pirmstiesas izmeklēšanas izdarīšanu un atsevišķu izmeklēšanas darbību veikšanu
Var nodot lietu citam izmeklētājam
Var uzdot lietā veikt pirmstiesas izmeklēšanu vairākiem izmeklētājiem un iecelt izmeklēšanas grupas vadītāju
Vada pasākumus, kas saistīti ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās izmeklēšanas jomas attīstību saistīto jautājumu analīzi, plānošanu un īstenošanu
Nodrošina Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa amatpersonu metodisko vadību izmeklēšanas jautājumos
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

IV C

Vada izmeklēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī Valsts policijas Galvenajā kriminālpolicijas pārvaldē noteiktā jomā

Nodaļas priekšnieka vietnieks

Īsteno izmeklētāja tiešā priekšnieka pienākumus un tiesības smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, kā arī ar organizēto noziedzību saistīto kriminālprocesu izmeklēšanā

Majors

Pārbauda kriminālprocesus, kuros tiek izdarīta izmeklēšana
Dod norādījumus izmeklētājam par pirmstiesas izmeklēšanas izdarīšanu un atsevišķu izmeklēšanas darbību veikšanu
Var nodot lietu citam izmeklētājam
Var uzdot lietā veikt pirmstiesas izmeklēšanu vairākiem izmeklētājiem un iecelt izmeklēšanas grupas vadītāju
Var piedalīties izmeklēšanā un personīgi veikt pirmstiesas izmeklēšanu, izmantojot izmeklētāja pilnvaras, tiesības un pienākumus
Organizē un var piedalīties no ārvalstīm saņemto krimināltiesiskās sadarbības lūgumu izpildē
Organizē un izpilda uzdevumus, lai nodrošinātu izmeklēšanas iestādes vadītāja pilnvaru sūdzību un organizatorisku jautājumu lemšanā īstenošanu
Piedalās struktūrvienības, kas veic izmeklēšanu, darbības vadīšanā, uzdevumu izpildes koordinēšanā un to izpildes rezultātu novērtēšanā
Piedalās ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās izmeklēšanas jomas attīstību saistīto jautājumu analīzē, plānošanā un īstenošanā
Piedalās nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās, kas saistītas ar izmeklēšanas jautājumiem
Vada metodiku izmeklēšanas jomā izstrādi, sniedz metodisko palīdzību hierarhiski zemāka līmeņa izmeklētājiem izmeklēšanas jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot nodaļas priekšnieku
     

IV B

Vada izmeklēšanu Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī noteiktā jomā

Nodaļas priekšnieka vietnieks

Īsteno izmeklētāja tiešā priekšnieka pienākumus un tiesības Valsts policijas reģiona pārvaldei piekritīgu smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu izmeklēšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu un ar lokālo reģionālā līmeņa organizēto noziedzību saistīto kriminālprocesu izmeklēšanā

Majors

Pārbauda kriminālprocesus, kuros tiek izdarīta izmeklēšana
Dod norādījumus izmeklētājam par pirmstiesas izmeklēšanas izdarīšanu un atsevišķu izmeklēšanas darbību veikšanu
Var nodot lietu citam izmeklētājam
Var uzdot lietā veikt pirmstiesas izmeklēšanu vairākiem izmeklētājiem un iecelt izmeklēšanas grupas vadītāju
Var piedalīties izmeklēšanā un personīgi veikt pirmstiesas izmeklēšanu, izmantojot izmeklētāja pilnvaras, tiesības un pienākumus
Piedalās struktūrvienības, kas veic izmeklēšanu, darbības vadīšanā, uzdevumu izpildes koordinēšanā un to izpildes rezultātu novērtēšanā
Piedalās ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās izmeklēšanas jomas attīstību saistīto jautājumu analīzē, plānošanā un īstenošanā
Sniedz metodisko palīdzību Valsts policijas iecirkņu izmeklētājiem izmeklēšanas jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot nodaļas priekšnieku
     

IV A

Vada izmeklēšanu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirknī noteiktā jomā

Nodaļas priekšnieka vietnieks

Īsteno izmeklētāja tiešā priekšnieka pienākumus un tiesības Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirknim piekritīgu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā

Majors

Pārbauda kriminālprocesus, kuros tiek izdarīta izmeklēšana
Dod norādījumus izmeklētājam par pirmstiesas izmeklēšanas izdarīšanu un atsevišķu izmeklēšanas darbību veikšanu
Var nodot lietu citam izmeklētājam
Var uzdot lietā veikt pirmstiesas izmeklēšanu vairākiem izmeklētājiem un iecelt izmeklēšanas grupas vadītāju
Var piedalīties izmeklēšanā un personīgi veikt pirmstiesas izmeklēšanu, izmantojot izmeklētāja pilnvaras, tiesības un pienākumus
Piedalās struktūrvienības, kas veic izmeklēšanu, darbības vadīšanā, uzdevumu izpildes koordinēšanā un to izpildes rezultātu novērtēšanā
Piedalās ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās izmeklēšanas jomas attīstību saistīto jautājumu analīzē, plānošanā un īstenošanā
Nodrošina Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa amatpersonu metodisko vadību izmeklēšanas jautājumos
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot nodaļas priekšnieku
 

III C

Veic izmeklēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī Valsts policijas Galvenajā kriminālpolicijas pārvaldē īpaši sarežģītās lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētās jomas pārzināšana

Galvenais inspektors

Veic izmeklēšanu īpaši sarežģītās lietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem nacionālā un starptautiskā līmenī smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, kā arī veic ar organizēto noziedzību saistīto kriminālprocesu izmeklēšanu:

Majors

Uzsāk kriminālprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu, līdz tiek noskaidrota persona, kas saucama pie kriminālatbildības, un iegūti pietiekami pierādījumi kriminālvajāšanas uzsākšanai
Pieņem lēmumus par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana
Dod rakstiskus uzdevumus operatīvās darbības pasākumu veicējiem tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanai, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus
Saņem informāciju, kas iegūta, veicot operatīvo darbību kriminālprocesā, un pārbauda operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā
Var vadīt izmeklēšanas grupas darbību pirmstiesas kriminālprocesa veikšanai nacionālā un starptautiskā līmenī, piedalīties šādās izmeklēšanas grupās
Izpilda uzdevumus, lai nodrošinātu izmeklēšanas iestādes vadītāja pilnvaru sūdzību un organizatorisku jautājumu lemšanā īstenošanu
Koordinē un izstrādā metodiku izmeklēšanas jomā, sniedz metodisko palīdzību hierarhiski zemāka līmeņa izmeklētājiem izmeklēšanas jomā
Veic iepriekšējā līmeņa speciālistu darbaudzināšanu
Var koordinēt citus izmeklētājus
Izpilda no ārvalstīm saņemtos krimināltiesiskās sadarbības lūgumus īpaši sarežģītās lietās, kā arī sagatavo nosūtīšanai krimināltiesiskās palīdzības lūgumus, koordinē un izstrādā metodikas šajā jomā
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

III B

Veic izmeklēšanu Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī īpaši sarežģītās lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētās jomas pārzināšana

Galvenais inspektors

Veic izmeklēšanu īpaši sarežģītās lietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts policijas reģiona pārvaldei piekritīgu smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu un ar lokālo reģionālā līmeņa organizēto noziedzību saistīto kriminālprocesu atklāšanā:

Majors

Uzsāk kriminālprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu, līdz tiek noskaidrota persona, kas saucama pie kriminālatbildības, un iegūti pietiekami pierādījumi kriminālvajāšanas uzsākšanai
Pieņem lēmumus par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana
Dod rakstiskus uzdevumus operatīvās darbības pasākumu veicējiem tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanai, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus
Saņem informāciju, kas iegūta, veicot operatīvo darbību kriminālprocesā, un pārbauda operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā
Var vadīt izmeklēšanas grupas darbību pirmstiesas kriminālprocesa veikšanai
Sniedz metodisko palīdzību Valsts policijas iecirkņu izmeklētājiem izmeklēšanas jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var koordinēt citus izmeklētājus
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
 

III A

Veic izmeklēšanu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirknī īpaši sarežģītās lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētās jomas pārzināšana

Galvenais inspektors

Veic izmeklēšanu īpaši sarežģītās lietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanai:

Majors

Uzsāk kriminālprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu, līdz tiek noskaidrota persona, kas saucama pie kriminālatbildības, un iegūti pietiekami pierādījumi kriminālvajāšanas uzsākšanai
Pieņem lēmumus par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana
Dod rakstiskus uzdevumus operatīvās darbības pasākumu veicējiem tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanai, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus
Saņem informāciju, kas iegūta, veicot operatīvo darbību kriminālprocesā, un pārbauda operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā
Var vadīt izmeklēšanas grupas darbību pirmstiesas kriminālprocesa veikšanai
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var koordinēt citus izmeklētājus
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

II C

Veic izmeklēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī Valsts policijas Galvenajā kriminālpolicijas pārvaldē sarežģītās lietās, kur nepieciešama pieredze un konkrētās jomas pārzināšana

Vecākais inspektors

Veic izmeklēšanu sarežģītās lietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem nacionālā un starptautiskā līmenī smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai izdarītu organizētā grupā noziegumu atklāšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, kā arī veic ar organizēto noziedzību saistīto kriminālprocesu izmeklēšanu:

Majors

Uzsāk kriminālprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu, līdz tiek noskaidrota persona, kas saucama pie kriminālatbildības, un iegūti pietiekami pierādījumi kriminālvajāšanas uzsākšanai
Pieņem lēmumus par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana
Dod rakstiskus uzdevumus operatīvās darbības pasākumu veicējiem tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanai, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus
Saņem informāciju, kas iegūta, veicot operatīvo darbību kriminālprocesā, un pārbauda operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var vadīt izmeklēšanas grupas darbību pirmstiesas kriminālprocesa veikšanai nacionālā un starptautiskā līmenī, piedalīties šādās izmeklēšanas grupās
Izpilda uzdevumus, lai nodrošinātu izmeklēšanas iestādes vadītāja pilnvaru sūdzību un organizatorisku jautājumu lemšanā īstenošanu
Izstrādā metodiku izmeklēšanas jomā
Izpilda no ārvalstīm saņemtos krimināltiesiskās sadarbības lūgumus sarežģītās lietās, kā arī sagatavo nosūtīšanai krimināltiesiskās palīdzības lūgumus, izstrādā metodikas šajā jomā
     

II B

Veic izmeklēšanu Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī sarežģītās lietās, kur nepieciešama pieredze un konkrētās jomas pārzināšana

Vecākais inspektors

Veic izmeklēšanu sarežģītās lietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts policijas reģiona pārvaldei piekritīgu smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu un ar lokālo reģionālā līmeņa organizēto noziedzību saistīto kriminālprocesu atklāšanā:

Majors

Uzsāk kriminālprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu, līdz tiek noskaidrota persona, kas saucama pie kriminālatbildības, un iegūti pietiekami pierādījumi kriminālvajāšanas uzsākšanai
Pieņem lēmumus par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana
Dod rakstiskus uzdevumus operatīvās darbības pasākumu veicējiem tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanai, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus
Saņem informāciju, kas iegūta, veicot operatīvo darbību kriminālprocesā, un pārbauda operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā
Var vadīt izmeklēšanas grupas darbību pirmstiesas kriminālprocesa veikšanai
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
 

II A

Veic izmeklēšanu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirknī sarežģītās lietās, kur nepieciešama pieredze un konkrētās jomas pārzināšana

Vecākais inspektors

Veic izmeklēšanu sarežģītās lietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanai:

Majors

Uzsāk kriminālprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu, līdz tiek noskaidrota persona, kas saucama pie kriminālatbildības, un iegūti pietiekami pierādījumi kriminālvajāšanas uzsākšanai
Pieņem lēmumus par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana
Dod rakstiskus uzdevumus operatīvās darbības pasākumu veicējiem tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanai, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus
Saņem informāciju, kas iegūta, veicot operatīvo darbību kriminālprocesā, un pārbauda operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā
Var vadīt izmeklēšanas grupas darbību pirmstiesas kriminālprocesa veikšanai
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
 

I C

Veic izmeklēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī Valsts policijas Galvenajā kriminālpolicijas pārvaldē, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus un gatavojot pierādījumus apsūdzības celšanai

Inspektors

Veic izmeklēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem nacionālā un starptautiskā līmenī smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, kā arī veic ar organizēto noziedzību saistīto kriminālprocesu izmeklēšanu:

Kapteinis

Uzsāk kriminālprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu
Pieņem lēmumus par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana
Dod rakstiskus uzdevumus operatīvās darbības pasākumu veicējiem tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanai, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus
Saņem informāciju, kas iegūta, veicot operatīvo darbību kriminālprocesā, un pārbauda operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā
Izpilda no ārvalstīm saņemtos krimināltiesiskās sadarbības lūgumus, kā arī sagatavo nosūtīšanai krimināltiesiskās palīdzības lūgumus
     

I B

Veic izmeklēšanu Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus un gatavojot pierādījumus apsūdzības celšanai

Inspektors

Veic izmeklēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts policijas reģiona pārvaldei piekritīgu smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu un ar lokālo reģionālā līmeņa organizēto noziedzību saistīto kriminālprocesu atklāšanā:

Kapteinis

Uzsāk kriminālprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu
Pieņem lēmumus par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana
Dod rakstiskus uzdevumus operatīvās darbības pasākumu veicējiem tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanai, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus
Saņem informāciju, kas iegūta, veicot operatīvo darbību kriminālprocesā, un pārbauda operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā
     

I A

Veic izmeklēšanu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirknī, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus un gatavojot pierādījumus apsūdzības celšanai

Inspektors

Veic izmeklēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanai:

Kapteinis

Uzsāk kriminālprocesu un veic nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu
Pieņem lēmumus par izmeklēšanas virzību un izmeklēšanas veikšanu, izņemot gadījumus, ja nepieciešams tiesneša lēmums vai prokurora piekrišana
Dod rakstiskus uzdevumus operatīvās darbības pasākumu veicējiem tādu apstākļu vai faktu noskaidrošanai, kuri ir būtiski kriminālprocesā, bet kurus var noskaidrot, tikai izmantojot operatīvās darbības metodes un līdzekļus
Saņem informāciju, kas iegūta, veicot operatīvo darbību kriminālprocesā, un pārbauda operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā
     

12.2.

Operatīvā darbība

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji vāc informāciju un pierādījumus par noziedzīgām darbībām, aiztur personas, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, īsteno kriminālizlūkošanas funkciju, operatīvās darbības pasākumus un personu meklēšanu, krimināltiesisko un operatīvo starptautisko sadarbību

12.2.1.

Operatīvās darbības pasākumu īstenošana

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji vāc informāciju un pierādījumus par noziedzīgām darbībām, aiztur personas, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, īsteno operatīvās darbības pasākumus un personu meklēšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

X B

Vada operatīvā darba un personu meklēšanas funkciju nacionālajā un starptautiskajā līmenī (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Pārvaldes priekšnieks

Veic VI C līmenim noteiktos pienākumus, vadot pārvaldi, kas veic operatīvo darbību nacionālajā un starptautiskajā līmenī jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, organizētās noziedzības apkarošanu, personu meklēšanu īpaši sarežģītos gadījumos, kā arī:

Pulkvedis

Vada vairākas struktūrvienības, kuras realizē pārvaldei noteikto operatīvā darba un personu meklēšanas funkciju Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī
Nosaka Valsts policijas līmeņa operatīvās darbības un personu meklēšanas prioritātes
Organizē un kontrolē operatīvās darbības pasākumu un personu meklēšanas mērķu un uzdevumu izpildi
Nodrošina operatīvās darbības un personu meklēšanas funkcijas attīstību Valsts policijas līmenī
Pārstāv Valsts policiju vai nozari nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās operatīvās darbības un personu meklēšanas jomā
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

X A

Vada operatīvā darba un personu meklēšanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī

Pārvaldes priekšnieks

Veic VI B līmenim noteiktos pienākumus, vadot pārvaldi, kas veic operatīvo darbību Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī, jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanu, to izdarījušo personu un noziedzīgo grupu noskaidrošanu, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu atklāšanu, lokālās reģionālā līmeņa organizētās noziedzības apkarošanu, kā arī:

Pulkvedis

Vada vairākas struktūrvienības, kuras realizē operatīvā darba un personu meklēšanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī
Organizē Valsts policijas operatīvās darbības un personu meklēšanas prioritāšu īstenošanu reģionā
Organizē un kontrolē operatīvās darbības pasākumu un personu meklēšanas mērķu un uzdevumu izpildi reģionā
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

IX B

Vada operatīvā darba un personu meklēšanas funkciju nacionālā un starptautiskā līmenī noteiktā jomā (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

Vada vairākas struktūrvienības, kuras realizē pārvaldei noteikto operatīvā darba un personu meklēšanas funkciju noteiktā jomā Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī

Pulkvežleitnants

Pārstāv Valsts policiju vai nozari nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās operatīvās darbības un personu meklēšanas jomā
Var aizvietot pārvaldes priekšnieku
     

IX A

Vada operatīvā darba un personu meklēšanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī noteiktā jomā

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

Veic VI B līmenim noteiktos pienākumus, vadot pārvaldē minēto pienākumu īstenošanu noteiktā jomā, lai nodrošinātu operatīvo darbību Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī, jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanu, to izdarījušo personu un noziedzīgo grupu noskaidrošanu, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu atklāšanu, lokālās reģionālā līmeņa organizētās noziedzības apkarošanu, kā arī:

Pulkvežleitnants

Vada vairākas struktūrvienības, kuras realizē operatīvā darba un personu meklēšanas funkciju noteiktā jomā Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī
Var aizvietot pārvaldes priekšnieku
     

VIII B

Vada operatīvā darba un personu meklēšanas funkciju nacionālā un starptautiskā līmenī (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Biroja priekšnieks

Veic VI C līmenim noteiktos pienākumus, vadot biroju, kas veic operatīvo darbību nacionālajā un starptautiskajā līmenī jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, organizētās noziedzības apkarošanu, personu meklēšanu īpaši sarežģītos gadījumos, kā arī:

Pulkvežleitnants

Realizē birojam noteikto operatīvā darba un personu meklēšanas funkciju Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī, vadot vairākas struktūrvienības vai vienu struktūrvienību, kurā personālsastāva skaits vai funkciju sarežģītība atbilst biroja līmenim
Nosaka Valsts policijas līmeņa operatīvās darbības un personu meklēšanas prioritātes, organizē un kontrolē operatīvās darbības pasākumus un personu meklēšanas mērķu un uzdevumu izpildi, nodrošina operatīvās darbības pasākumu un personu meklēšanas funkcijas attīstību Valsts policijas līmenī, ja birojs izveidots kā patstāvīga struktūrvienība
Pārstāv Valsts policiju vai nozari nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās operatīvās darbības un personu meklēšanas jomā
Var aizvietot pārvaldes priekšnieku, ja birojs izveidots pārvaldes ietvaros
     

VIII A

Vada operatīvā darba un personu meklēšanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī

Biroja priekšnieks

Veic VI B līmenim noteiktos pienākumus, vadot biroju, kas veic operatīvo darbību Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī, jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanu, to izdarījušo personu un noziedzīgo grupu noskaidrošanu, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu atklāšanu, kā arī:

Pulkvežleitnants

Realizē birojam noteikto operatīvā darba un personu meklēšanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī, vadot vairākas struktūrvienības vai vienu struktūrvienību, kurā personālsastāva skaits vai funkciju sarežģītība atbilst biroja līmenim
Organizē Valsts policijas operatīvās darbības pasākumu un personu meklēšanas prioritāšu īstenošanu, organizē un kontrolē operatīvās darbības pasākumu un personu meklēšanas mērķu un uzdevumu izpildi reģionā, ja birojs izveidots kā patstāvīga struktūrvienība
Var aizvietot pārvaldes priekšnieku, ja birojs izveidots pārvaldes ietvaros
     

VII B

Vada operatīvā darba un personu meklēšanas funkciju nacionālā un starptautiskā līmenī noteiktā jomā (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Biroja priekšnieka vietnieks

Veic VI C līmenim noteiktos pienākumus, vadot birojā minēto pienākumu īstenošanu noteiktā jomā, lai nodrošinātu operatīvo darbību nacionālajā un starptautiskajā līmenī jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, organizētās noziedzības apkarošanu, personu meklēšanu īpaši sarežģītos gadījumos, kā arī:

Pulkvežleitnants

Realizē birojam noteikto operatīvā darba un personu meklēšanas funkciju noteiktā jomā Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī, vadot vairākas struktūrvienības vai vienu struktūrvienību, kurā personālsastāva skaits vai funkciju sarežģītība atbilst biroja līmenim
Pārstāv Valsts policiju vai nozari nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās operatīvās darbības un personu meklēšanas jomā
Var aizvietot biroja priekšnieku
     

VII A

Vada operatīvā darba un personu meklēšanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī noteiktā jomā

Biroja priekšnieka vietnieks

Veic VI B līmenim noteiktos pienākumus, vadot birojā minēto pienākumu īstenošanu noteiktā jomā, lai nodrošinātu operatīvo darbību Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī, jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanu, to izdarījušo personu un noziedzīgo grupu noskaidrošanu, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu atklāšanu, lokālās reģionālā līmeņa organizētās noziedzības apkarošanu, kā arī:

Pulkvežleitnants

Realizē birojam noteikto operatīvā darba un personu meklēšanas funkciju noteiktā jomā Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī, vadot vairākas struktūrvienības vai vienu struktūrvienību, kurā personālsastāva skaits vai funkciju sarežģītība atbilst biroja līmenim
Var aizvietot biroja priekšnieku
     

VI C

Vada struktūrvienību, kas veic operatīvo darbību un personu meklēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī noteiktā jomā (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Nodaļas priekšnieks

Vada struktūrvienību, kas veic operatīvo darbību noteiktā jomā nacionālā un starptautiskā līmenī, jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, kā arī organizētās noziedzības apkarošanu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

Pulkvežleitnants

Vada struktūrvienību, kas nacionālā un starptautiskā līmenī veic personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bezvēsts pazudušo personu meklēšanu, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanu, neatpazītu līķu identificēšanu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi
Vada pasākumus, kas saistīti ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās operatīvās darbības un personu meklēšanas jomas attīstības jautājumu analīzi, plānošanu un īstenošanu
Piedalās nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās operatīvās darbības un personu meklēšanas pasākumu īstenošanā
Nodrošina Valsts policijas struktūrvienību metodisko vadību operatīvās darbības un personu meklēšanas jautājumos noteiktā jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

VI B

Vada struktūrvienību, kas veic operatīvo darbību un personu meklēšanu Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī noteiktā jomā

Nodaļas priekšnieks

Vada struktūrvienību, kas veic operatīvo darbību noteiktā jomā Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī, jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanu, to izdarījušo personu un noziedzīgo grupu noskaidrošanu, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu atklāšanu, lokālās reģionālā līmeņa organizētās noziedzības apkarošanu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

Pulkvežleitnants

Vada struktūrvienību, kas Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī veic personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bezvēsts pazudušo personu meklēšanu, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanu, neatpazītu līķu identificēšanu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi
Vada pasākumus, kas saistīti ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās operatīvās darbības un personu meklēšanas jomas attīstības jautājumu analīzi, plānošanu un īstenošanu
Nodrošina reģiona pārvaldes un iecirkņu metodisko vadību operatīvās darbības pasākumu un personu meklēšanas jautājumos noteiktā jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

VI A

Vada struktūrvienību, kas veic operatīvo darbību un personu meklēšanu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā

Nodaļas priekšnieks

Vada struktūrvienību, kas veic operatīvo darbību un personu meklēšanu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

Pulkvežleitnants

Vada pasākumus, kas saistīti ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās operatīvās darbības pasākumu un personu meklēšanas jomas attīstības jautājumu analīzi, plānošanu un īstenošanu
Nodrošina Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa amatpersonu metodisko vadību operatīvās darbības pasākumu un personu meklēšanas jautājumos
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
 

V C

Vada operatīvo darbību un personu meklēšanu nacionālajā un starptautiskajā līmenī noteiktā jomā (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Nodaļas priekšnieka vietnieks

Vada operatīvās darbības uzdevumu izpildi īpaši sarežģītās lietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem nacionālā un starptautiskā līmenī smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, kā arī organizētās noziedzības apkarošanā

Majors

Vada nacionālā un starptautiskā līmenī personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bezvēsts pazudušo personu meklēšanu, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanu, neatpazītu līķu identificēšanu īpaši sarežģītos gadījumos
Piedalās struktūrvienības, kas veic operatīvo darbību un personu meklēšanu, darbības vadīšanā, uzdevumu izpildes koordinēšanā un to izpildes rezultātu novērtēšanā
Piedalās ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās operatīvās darbības un personu meklēšanas jomas attīstību saistīto jautājumu analīzē, plānošanā un īstenošanā
Piedalās nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās operatīvās darbības un personu meklēšanas pasākumu īstenošanā
Vada metodiku operatīvās darbības un personu meklēšanas jomā izstrādi, īsteno Valsts policijas kriminālpolicijas struktūrvienību metodisko vadību šajā jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot nodaļas priekšnieku
     

V B

Vada operatīvo darbību un personu meklēšanu Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī noteiktā jomā

Nodaļas priekšnieka vietnieks

Vada operatīvās darbības uzdevumu izpildi īpaši sarežģītās lietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts policijas reģiona pārvaldei piekritīgu smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu atklāšanā, lokālās reģionālā līmeņa organizētās noziedzības apkarošanu

Majors

Vada personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bezvēsts pazudušo personu meklēšanu, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanu, neatpazītu līķu identificēšanu īpaši sarežģītos gadījumos
Piedalās struktūrvienības, kas veic operatīvo darbību un personu meklēšanu, darbības vadīšanā, uzdevumu izpildes koordinēšanā un to izpildes rezultātu novērtēšanā
Piedalās ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās operatīvās darbības un personu meklēšanas jomas attīstību saistīto jautājumu analīzē, plānošanā un īstenošanā
Īsteno Valsts policijas reģiona pārvalžu iecirkņu metodisko vadību operatīvās darbības un personu meklēšanas jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot nodaļas priekšnieku
     

V A

Vada operatīvo darbību un personu meklēšanu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā noteiktā jomā

Nodaļas priekšnieka vietnieks

Vada operatīvās darbības uzdevumu izpildi īpaši sarežģītās lietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirknim piekritīgu noziedzīgu nodarījumu atklāšanā, kā arī noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, kas ir saistītas ar noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu iecirkņa apkalpojamajā teritorijā

Majors

Vada personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bezvēsts pazudušo personu meklēšanu, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanu, neatpazītu līķu identificēšanu īpaši sarežģītos gadījumos
Piedalās struktūrvienības, kas veic operatīvo darbību un personu meklēšanu, darbības vadīšanā, uzdevumu izpildes koordinēšanā un to izpildes rezultātu novērtēšanā
Piedalās ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās operatīvās darbības un personu meklēšanas jomas attīstību saistīto jautājumu analīzē, plānošanā un īstenošanā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot nodaļas priekšnieku
     

IV C

Atbilstoši normatīvajiem aktiem organizē, koordinē un veic operatīvo darbību un personu meklēšanu nacionālajā un starptautiskajā līmenī īpaši sarežģītās lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētas jomas pārzināšana (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Galvenais inspektors

Organizē, koordinē un veic operatīvās darbības uzdevumus īpaši sarežģītās lietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem nacionālā un starptautiskā līmenī smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai izdarītu organizētā grupā noziegumu atklāšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, kā arī organizētās noziedzības apkarošanā

Majors

Organizē, koordinē un veic nacionālā un starptautiskā līmenī personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bezvēsts pazudušo personu meklēšanu, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanu, neatpazītu līķu identificēšanu īpaši sarežģītos gadījumos
Piedalās nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās operatīvās darbības un personu meklēšanas pasākumu īstenošanā
Koordinē un izstrādā metodiku operatīvās darbības un personu meklēšanas jomā, īsteno kriminālpolicijas struktūrvienību metodisko vadību operatīvās darbības un personu meklēšanas jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var koordinēt citus operatīvās darbības pasākumu veicējus
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
 

IV B

Atbilstoši normatīvajiem aktiem organizē, koordinē un veic operatīvo darbību un personu meklēšanu īpaši sarežģītās lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētas jomas pārzināšana, Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī

Galvenais inspektors

Organizē, koordinē un veic operatīvās darbības uzdevumus īpaši sarežģītās lietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts policijas reģiona pārvaldei piekritīgu smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu atklāšanā, lokālās reģionālā līmeņa organizētās noziedzības apkarošanu

Majors

Organizē, koordinē un veic personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bezvēsts pazudušo personu meklēšanu, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanu, neatpazītu līķu identificēšanu īpaši sarežģītos gadījumos
Īsteno Valsts policijas reģiona pārvalžu iecirkņu metodisko vadību operatīvās darbības un personu meklēšanas jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var koordinēt citus operatīvās darbības pasākumu veicējus
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
 

IV A

Atbilstoši normatīvajiem aktiem organizē, koordinē un veic operatīvo darbību un personu meklēšanu īpaši sarežģītās lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētas jomas pārzināšana, Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā

Galvenais inspektors

Organizē, koordinē un veic operatīvās darbības uzdevumus īpaši sarežģītās lietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirknim piekritīgu noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, kā arī noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, kas ir saistītas ar noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu iecirkņa apkalpojamajā teritorijā

Majors

Organizē, koordinē un veic personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bezvēsts pazudušo personu meklēšanu, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanu, neatpazītu līķu identificēšanu īpaši sarežģītos gadījumos
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var koordinēt citus operatīvās darbības pasākumu veicējus
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

III C

Atbilstoši normatīvajiem aktiem veic operatīvo darbību un personu meklēšanu nacionālajā un starptautiskajā līmenī sarežģītās lietās, kur nepieciešama pieredze un konkrētās jomas pārzināšana (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Vecākais inspektors

Veic operatīvās darbības uzdevumus sarežģītās lietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem nacionālā un starptautiskā līmenī smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, kā arī organizētās noziedzības apkarošanā

Majors

Veic nacionālā un starptautiskā līmenī personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bezvēsts pazudušo personu meklēšanu, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanu, neatpazītu līķu identificēšanu sarežģītos gadījumos
Piedalās nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās operatīvās darbības un personu meklēšanas pasākumu īstenošanā
Izstrādā metodiku operatīvās darbības un personu meklēšanas jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var koordinēt citus operatīvās darbības pasākumu veicējus
     

III B

Atbilstoši normatīvajiem aktiem veic operatīvo darbību un personu meklēšanu sarežģītās lietās, kur nepieciešama pieredze un konkrētas jomas pārzināšana, Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī

Vecākais inspektors

Veic operatīvās darbības uzdevumus sarežģītās lietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts policijas reģiona pārvaldei piekritīgu smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu atklāšanā, lokālās reģionālā līmeņa organizētās noziedzības apkarošanu

Majors

Veic personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bezvēsts pazudušo personu meklēšanu, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanu, neatpazītu līķu identificēšanu sarežģītos gadījumos
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var koordinēt citus operatīvās darbības pasākumu veicējus
     

III A

Atbilstoši normatīvajiem aktiem veic operatīvo darbību un personu meklēšanu sarežģītās lietās, kur nepieciešama pieredze un konkrētas jomas pārzināšana, Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā

Vecākais inspektors

Veic operatīvās darbības pasākumus sarežģītās lietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirknim piekritīgu noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, kā arī noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, kas ir saistītas ar noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu iecirkņa apkalpojamajā teritorijā

Majors

Veic personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bezvēsts pazudušo personu meklēšanu, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanu, neatpazītu līķu identificēšanu sarežģītos gadījumos
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var koordinēt citus operatīvās darbības pasākumu veicējus
     

II C

Atbilstoši normatīvajiem aktiem veic operatīvo darbību un personu meklēšanu nacionālajā un starptautiskajā līmenī (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Inspektors

Veic operatīvās darbības uzdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem nacionālā un starptautiskā līmenī smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, kā arī organizētās noziedzības apkarošanā

Kapteinis

Veic personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bezvēsts pazudušo personu meklēšanu, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanu, neatpazītu līķu identificēšanu
     

II B

Atbilstoši normatīvajiem aktiem veic operatīvo darbību un personu meklēšanu Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī

Inspektors

Veic operatīvās darbības uzdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts policijas reģiona pārvaldei piekritīgu smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu atklāšanā, lokālās reģionālā līmeņa organizētās noziedzības apkarošanu

Kapteinis

Veic personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bezvēsts pazudušo personu meklēšanu, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanu, neatpazītu līķu identificēšanu
 

II A

Atbilstoši normatīvajiem aktiem veic operatīvās darbības un personu meklēšanas pasākumus Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā

Inspektors

Veic operatīvās darbības uzdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirknim piekritīgu noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, kā arī noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, kas ir saistītas ar noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu iecirkņa apkalpojamajā teritorijā

Kapteinis

Veic personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bezvēsts pazudušo personu meklēšanu, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanu, neatpazītu līķu identificēšanu
     

I C

Atbilstoši normatīvajiem aktiem piedalās operatīvās darbības un personu meklēšanas pasākumu īstenošanā Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Jaunākais inspektors

Sniedz atbalstu operatīvās darbības pasākumu veicējiem Valsts policijas Galvenajai kriminālpolicijas pārvaldei piekritīgu noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā

Virsniekvietnieks

Veic vienkāršus operatīvās darbības uzdevumus vecākā speciālista pārraudzībā
Piedalās personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bezvēsts pazudušo personu meklēšanā, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanā, neatpazītu līķu identificēšanā
     

I B

Atbilstoši normatīvajiem aktiem piedalās operatīvās darbības un personu meklēšanas pasākumu īstenošanā Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī

Jaunākais inspektors

Sniedz atbalstu operatīvās darbības pasākumu veicējiem Valsts policijas reģiona pārvaldei piekritīgu noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, kā arī noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, kas ir saistītas ar noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu Valsts policijas reģiona pārvaldes apkalpojamajā teritorijā

Virsniekvietnieks

Veic vienkāršus operatīvās darbības uzdevumus vecākā speciālista pārraudzībā
Piedalās personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bezvēsts pazudušo personu meklēšanā, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanā, neatpazītu līķu identificēšanā
     

I A

Atbilstoši normatīvajiem aktiem piedalās operatīvās darbības un personu meklēšanas pasākumu īstenošanā Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā

Jaunākais inspektors

Sniedz atbalstu operatīvās darbības pasākumu veicējiem Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirknim piekritīgu noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, kā arī noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanā, kas ir saistītas ar noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu iecirkņa apkalpojamajā teritorijā

Virsniekvietnieks

Veic vienkāršus operatīvās darbības uzdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem vecākā speciālista pārraudzībā
Piedalās personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bezvēsts pazudušo personu meklēšanā, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanā, neatpazītu līķu identificēšanā
 

12.2.2. 

Krimināltiesiskā un operatīvā starptautiskā sadarbība

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji īsteno starptautisko sadarbību noziedzības apkarošanā krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības jomā

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

IX

Vada starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības funkciju Valsts policijā

Pārvaldes priekšnieks

Veic V līmenim noteiktos pienākumus, vadot pārvaldi, kas veic starptautisko krimināltiesisko un operatīvo sadarbību, kā arī:

Pulkvedis

Vada vairākas struktūrvienības, kuras realizē pārvaldei noteikto starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības funkciju Valsts policijā
Vada Valsts policijas starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības prioritāšu īstenošanu
Organizē un kontrolē starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības mērķu un uzdevumu izpildi
Nodrošina starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības funkcijas attīstību Valsts policijā
Pārstāv Valsts policiju vai nozari nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības jomā
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
 

VIII

Vada starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības funkciju noteiktā jomā Valsts policijā

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

Veic V līmenim noteiktos pienākumus, vadot pārvaldē minēto pienākumu īstenošanu noteiktā jomā, lai nodrošinātu starptautisko krimināltiesisko un operatīvo sadarbību, kā arī:

Pulkvežleitnants

Vada vairākas struktūrvienības, kuras realizē pārvaldei noteikto starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības funkciju noteiktā jomā Valsts policijā
Pārstāv Valsts policiju vai nozari nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības jomā
Var aizvietot pārvaldes priekšnieku
     

VII

Vada starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības funkciju Valsts policijā

Biroja priekšnieks

Veic V līmenim noteiktos pienākumus, vadot biroju, kas veic starptautisko krimināltiesisko un operatīvo sadarbību, kā arī:

Pulkvežleitnants

Realizē birojam noteikto starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības funkciju Valsts policijā, vadot vairākas struktūrvienības vai vienu struktūrvienību, kurā personālsastāva skaits vai funkciju sarežģītība atbilst biroja līmenim
Vada Valsts policijas līmeņa starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības prioritāšu īstenošanu, organizē un kontrolē starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības mērķu un uzdevumu izpildi, nodrošina starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības funkcijas attīstību Valsts policijas līmenī, ja birojs izveidots kā patstāvīga struktūrvienība
Pārstāv Valsts policiju vai nozari nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības jomā
Var aizvietot pārvaldes priekšnieku, ja birojs izveidots pārvaldes ietvaros
     

VI

Vada starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības funkciju noteiktā jomā Valsts policijā

Biroja priekšnieka vietnieks

Veic V līmenim noteiktos pienākumus, vadot birojā minēto pienākumu īstenošanu noteiktā jomā, lai nodrošinātu starptautisko krimināltiesisko un operatīvo sadarbību, kā arī:

Pulkvežleitnants

Realizē birojam noteikto starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības funkciju noteiktā jomā Valsts policijā, vadot vairākas struktūrvienības vai vienu struktūrvienību, kurā personālsastāva skaits vai funkciju sarežģītība atbilst biroja līmenim
Pārstāv Valsts policiju vai nozari nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības jomā
Var aizvietot biroja priekšnieku
     

V

Vada struktūrvienību, kas veic starptautisko krimināltiesisko un operatīvo sadarbību noteiktā jomā Valsts policijā

Nodaļas priekšnieks

Vada struktūrvienību, kas veic starptautisko krimināltiesisko un operatīvo sadarbību noteiktā jomā Valsts policijā, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

Pulkvežleitnants

Vada pasākumus, kas saistīti ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības jomas attīstības jautājumu analīzi, plānošanu un īstenošanu
Piedalās nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības jomā
Nodrošina Valsts policijas struktūrvienību metodisko vadību starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības jautājumos
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

IV

Vada starptautisko krimināltiesisko un operatīvo sadarbību Valsts policijā noteiktā jomā

Nodaļas priekšnieka vietnieks

Vada starptautisko krimināltiesisko un operatīvo sadarbību noteiktā jomā

Majors

Piedalās struktūrvienības, kas veic starptautisko krimināltiesisko un operatīvo sadarbību, darbības vadīšanā, uzdevumu izpildes koordinēšanā un to izpildes rezultātu novērtēšanā
Piedalās ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības jomas attīstību saistīto jautājumu analīzē, plānošanā un īstenošanā
Piedalās nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības jomā
Vada metodiku starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības jomā izstrādi un īsteno Valsts policijas struktūrvienību metodisko vadību šajā jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot nodaļas priekšnieku
     

III

Nodrošina starptautisko krimināltiesisko un operatīvo sadarbību Valsts policijā īpaši sarežģītās lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētās jomas pārzināšana

Galvenais inspektors

Koordinē un nodrošina krimināltiesisko un operatīvo starptautisko sadarbību ar ārvalstu tiesību aizsardzības iestādēm, sadarbojas ar starptautiskām organizācijām

Majors

Organizē un piedalās Latvijas izdodamo personu nodošanas procedūrās un ārvalsts izdodamo personu pārņemšanas procedūrās
Koordinē personu un objektu starptautisko meklēšanu, kā arī koordinē pasākumu kompleksus ārvalstīs meklējamo personu un objektu meklēšanai Latvijā
Nodrošina kompetento dienestu koordināciju gadījumos, kad nepieciešama operatīva rīcība pārrobežu noziegumu novēršanai un atklāšanai, kā arī veic pasākumu koordinēšanu pārrobežu vajāšanas un novērošanas gadījumos
Piedalās nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības jomā
Koordinē un izstrādā metodiku starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības jomā, īsteno Valsts policijas struktūrvienību metodisko vadību šajā jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Koordinē citas amatpersonas starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības jomā
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

II

Nodrošina starptautisko krimināltiesisko un operatīvo sadarbību Valsts policijā sarežģītās lietās, kur nepieciešama pieredze un konkrētās jomas pārzināšana

Vecākais inspektors

Koordinē un nodrošina krimināltiesisko un operatīvo starptautisko sadarbību ar ārvalstu tiesību aizsardzības iestādēm, sadarbojas ar starptautiskām organizācijām

Majors

Organizē un piedalās Latvijas izdodamo personu nodošanas procedūrās un ārvalsts izdodamo personu pārņemšanas procedūrās
Koordinē personu un objektu starptautisko meklēšanu, kā arī koordinē pasākumu kompleksus ārvalstīs meklējamo personu un objektu meklēšanai Latvijā
Nodrošina kompetento dienestu koordināciju gadījumos, kad nepieciešama operatīva rīcība pārrobežu noziegumu novēršanai un atklāšanai, kā arī veic pasākumu koordinēšanu pārrobežu vajāšanas un novērošanas gadījumos
Piedalās nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības jomā
Izstrādā metodiku starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var koordinēt citas amatpersonas starptautiskās krimināltiesiskās un operatīvās sadarbības jomā
 

I

Nodrošina starptautisko krimināltiesisko un operatīvo sadarbību Valsts policijā

Inspektors

Nodrošina krimināltiesisko un operatīvo starptautisko sadarbību ar ārvalstu tiesību aizsardzības iestādēm, sadarbojas ar starptautiskām organizācijām

Kapteinis

Piedalās Latvijas izdodamo personu nodošanas procedūrās un ārvalsts izdodamo personu pārņemšanas procedūrās
 

12.2.3. 

Kriminālizlūkošana

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru veicēji īsteno kriminālizlūkošanas funkciju

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

IX B

Vada kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas, nacionālā un starptautiskā līmenī (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Pārvaldes priekšnieks

Veic V C līmenim noteiktos pienākumus, vadot pārvaldi, kas veic kriminālizlūkošanu Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, organizētās noziedzības apkarošanu, kā arī:

Pulkvedis

Vada vairākas struktūrvienības, kuras realizē pārvaldei noteikto kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas, nacionālā un starptautiskā līmenī
Nosaka Valsts policijas līmeņa kriminālizlūkošanas prioritātes
Organizē un kontrolē kriminālizlūkošanas mērķu un uzdevumu izpildi
Nodrošina kriminālizlūkošanas funkcijas attīstību Valsts policijas līmenī
Pārstāv Valsts policiju vai nozari nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās kriminālizlūkošanas jomā
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

IX A

Vada kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī

Pārvaldes priekšnieks

Veic V B līmenim noteiktos pienākumus, vadot pārvaldi, kas veic kriminālizlūkošanu Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanu, to izdarījušo personu un noziedzīgo grupu noskaidrošanu, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu atklāšanu, lokālās reģionālā līmeņa organizētās noziedzības apkarošanu, kā arī:

Pulkvedis

Vada vairākas struktūrvienības, kuras realizē kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī
Organizē Valsts policijas kriminālizlūkošanas prioritāšu īstenošanu reģionā
Organizē un kontrolē kriminālizlūkošanas mērķu un uzdevumu izpildi reģionā
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
 

VIII B

Vada kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas, nacionālā un starptautiskā līmenī noteiktā jomā (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

Veic V C līmenim noteiktos pienākumus, vadot pārvaldē minēto pienākumu īstenošanu noteiktā jomā, lai nodrošinātu kriminālizlūkošanu Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, organizētās noziedzības apkarošanu, kā arī:

Pulkvežleitnants

Vada vairākas struktūrvienības, kuras realizē pārvaldei noteikto kriminālizlūkošanas funkciju noteiktā jomā Valsts policijas, nacionālā un starptautiskā līmenī
Pārstāv Valsts policiju vai nozari nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās kriminālizlūkošanas jomā
Var aizvietot pārvaldes priekšnieku
     

VIII A

Vada kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī noteiktā jomā

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

Veic V B līmenim noteiktos pienākumus, vadot pārvaldē minēto pienākumu īstenošanu noteiktā jomā, lai nodrošinātu kriminālizlūkošanu Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanu, to izdarījušo personu un noziedzīgo grupu noskaidrošanu, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu atklāšanu, lokālās reģionālā līmeņa organizētās noziedzības apkarošanu, kā arī:

Pulkvežleitnants

Vada vairākas struktūrvienības, kuras realizē kriminālizlūkošanas funkciju noteiktā jomā Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī
Var aizvietot pārvaldes priekšnieku
     

VII B

Vada kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas, nacionālā un starptautiskā līmenī (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Biroja priekšnieks

Veic V C līmenim noteiktos pienākumus, vadot biroju, kas veic kriminālizlūkošanu Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, organizētās noziedzības apkarošanu, kā arī:

Pulkvežleitnants

Realizē birojam noteikto kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas, nacionālā un starptautiskā līmenī, vadot vairākas struktūrvienības vai vienu struktūrvienību, kurā personālsastāva skaits vai funkciju sarežģītība atbilst biroja līmenim
Nosaka Valsts policijas līmeņa kriminālizlūkošanas prioritātes, organizē un kontrolē kriminālizlūkošanas mērķu un uzdevumu izpildi, nodrošina kriminālizlūkošanas funkcijas attīstību Valsts policijas līmenī, ja birojs izveidots kā patstāvīga struktūrvienība
Pārstāv Valsts policiju vai nozari nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās kriminālizlūkošanas jomā
Var aizvietot pārvaldes priekšnieku, ja birojs izveidots pārvaldes ietvaros
     

VII A

Vada kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī

Biroja priekšnieks

Veic V B līmenim noteiktos pienākumus, vadot biroju, kas veic kriminālizlūkošanu Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanu, to izdarījušo personu un noziedzīgo grupu noskaidrošanu, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu atklāšanu, kā arī:

Pulkvežleitnants

Realizē birojam noteikto kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī, vadot vairākas struktūrvienības vai vienu struktūrvienību, kurā personālsastāva skaits vai funkciju sarežģītība atbilst biroja līmenim
Organizē Valsts policijas kriminālizlūkošanas prioritāšu īstenošanu, organizē un kontrolē kriminālizlūkošanas mērķu un uzdevumu izpildi reģionā, ja birojs izveidots kā patstāvīga struktūrvienība
Var aizvietot pārvaldes priekšnieku, ja birojs izveidots pārvaldes ietvaros
 

VI B

Vada kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas, nacionālā un starptautiskā līmenī noteiktā jomā (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Biroja priekšnieka vietnieks

Veic V C līmenim noteiktos pienākumus, vadot birojā minēto pienākumu īstenošanu noteiktā jomā, lai nodrošinātu kriminālizlūkošanu Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, organizētās noziedzības apkarošanu, kā arī:

Pulkvežleitnants

Realizē birojam noteikto kriminālizlūkošanas funkciju noteiktā jomā Valsts policijas, nacionālā un starptautiskā līmenī, vadot vairākas struktūrvienības vai vienu struktūrvienību, kurā personālsastāva skaits vai funkciju sarežģītība atbilst biroja līmenim
Pārstāv Valsts policiju vai nozari nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās kriminālizlūkošanas jomā
Var aizvietot biroja priekšnieku
     

VI A

Vada kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī noteiktā jomā

Biroja priekšnieka vietnieks

Veic V B līmenim noteiktos pienākumus, vadot birojā minēto pienākumu īstenošanu noteiktā jomā, lai nodrošinātu kriminālizlūkošanu Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanu, to izdarījušo personu un noziedzīgo grupu noskaidrošanu, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu atklāšanu, lokālās reģionālā līmeņa organizētās noziedzības apkarošanu, kā arī:

Pulkvežleitnants

Realizē birojam noteikto kriminālizlūkošanas funkciju noteiktā jomā Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī, vadot vairākas struktūrvienības vai vienu struktūrvienību, kurā personālsastāva skaits vai funkciju sarežģītība atbilst biroja līmenim
Var aizvietot biroja priekšnieku
     

V C

Vada struktūrvienību, kas veic kriminālizlūkošanu Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī noteiktā jomā (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Nodaļas priekšnieks

Vada struktūrvienību, kas veic kriminālizlūkošanu noteiktā jomā Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, kā arī organizētās noziedzības apkarošanu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

Pulkvežleitnants

Vada pasākumus, kas saistīti ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās kriminālizlūkošanas jomas attīstības jautājumu analīzi, plānošanu un īstenošanu
Vada pasākumus Valsts policijas, nacionālā un starptautiskā līmenī, kas izriet no nacionālās un starptautiskās kriminālizlūkošanas
Vada stratēģiskās un operatīvās analīzes īstenošanu
Piedalās nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās kriminālizlūkošanas jomā
Nodrošina Valsts policijas struktūrvienību metodisko vadību kriminālizlūkošanas jautājumos
Vada jautājumu izskatīšanu, kas saistīti ar kriminālizlūkošanas informācijas aprites pilnveidošanu starp Valsts policijas struktūrvienībām, kā arī nacionālā un starptautiskā līmenī
Vada pasākumus, kas saistīti ar kriminālizlūkošanas informācijas apstrādes tehnisko resursu izstrādi, analītisko rīku un darba izpildes metožu attīstību
Organizē Valsts policijas kriminālpolicijas struktūrvienību vadības funkciju – organizēšana, plānošana (t. sk. attīstības plānošana), koordinēšana un kontrole – īstenošanu, kas saistītas ar kriminālpolicijas darba organizāciju, personu meklēšanu, operatīvo darbību un citām noziedzības apkarošanas jomām
Valsts policijas līmenī vada problēmu izpēti, risinājumu variantu un vadības lēmumu projektu sagatavošanu, priekšlikumu normatīvo aktu pilnveidošanai izstrādi ar kriminālpolicijas darba organizāciju un noziedzības apkarošanu saistītajās jomās
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

V B

Vada struktūrvienību, kas veic kriminālizlūkošanu Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī noteiktā jomā

Nodaļas priekšnieks

Vada struktūrvienību, kas veic kriminālizlūkošanu noteiktā jomā Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanu, tos izdarījušo personu un noziedzīgo grupu noskaidrošanu, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu atklāšanu, lokālās reģionālā līmeņa organizētās noziedzības apkarošanu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

Pulkvežleitnants

Vada pasākumus, kas saistīti ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās kriminālizlūkošanas jomas attīstības jautājumu analīzi, plānošanu un īstenošanu
Vada pasākumus Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī, kas izriet no nacionālās un starptautiskās kriminālizlūkošanas
Vada stratēģiskās un operatīvās analīzes īstenošanu
Nodrošina reģiona pārvaldes un iecirkņu metodisko vadību kriminālizlūkošanas jautājumos
Vada jautājumu izskatīšanu, kas saistīti ar kriminālizlūkošanas informācijas aprites pilnveidošanu starp Valsts policijas reģiona pārvaldes struktūrvienībām
Organizē kriminālpolicijas struktūrvienību vadības funkciju – organizēšana, plānošana, koordinēšana un kontrole – īstenošanu reģiona pārvaldes kompetences jomā, kas saistītas ar kriminālpolicijas darba organizāciju, personu meklēšanu, operatīvo darbību un citām noziedzības apkarošanas jomām
Reģiona pārvaldes līmenī organizē problēmu izpēti, risinājumu variantu un vadības lēmumu projektu sagatavošanu ar kriminālpolicijas darba organizāciju un noziedzības apkarošanu saistītajās jomās
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

V A

Vada struktūrvienību, kas veic kriminālizlūkošanu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā noteiktā jomā

Nodaļas priekšnieks

Vada struktūrvienību, kas veic kriminālizlūkošanu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

Pulkvežleitnants

Vada pasākumus, kas saistīti ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās kriminālizlūkošanas jomas attīstības jautājumu analīzi, plānošanu un īstenošanu
Vada pasākumus Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamā teritorijā, kas izriet no nacionālās un starptautiskās kriminālizlūkošanas
Vada stratēģiskās un operatīvās analīzes īstenošanu
Nodrošina Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa metodisko vadību kriminālizlūkošanas jautājumos
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

IV C

Vada kriminālizlūkošanu Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī noteiktā jomā (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Nodaļas priekšnieka vietnieks

Vada kriminālizlūkošanas uzdevumu izpildi Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī īpaši sarežģītos jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, kā arī organizētās noziedzības apkarošanu

Majors

Piedalās struktūrvienības, kas veic kriminālizlūkošanu, darbības vadīšanā, uzdevumu izpildes koordinēšanā un to izpildes rezultātu novērtēšanā
Piedalās ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās kriminālizlūkošanas jomas attīstību saistīto jautājumu analīzē, plānošanā un īstenošanā
Organizē un koordinē pasākumus, kas izriet no nacionālās kriminālizlūkošanas
Organizē un koordinē pasākumus, kas izriet no starptautiskās kriminālizlūkošanas
Vada īpaši sarežģītu uzdevumu izpildi stratēģiskās un operatīvās analīzes jomā
Piedalās nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās kriminālizlūkošanas jomā
Vada metodiku kriminālizlūkošanas jomā izstrādi un īsteno Valsts policijas struktūrvienību metodisko vadību kriminālizlūkošanas jomā
Organizē un koordinē jautājumu izskatīšanu, kas saistīti ar kriminālizlūkošanas informācijas aprites pilnveidošanu starp Valsts policijas struktūrvienībām, kā arī nacionālā un starptautiskā līmenī
Organizē un veic pasākumus, kas saistīti ar kriminālizlūkošanas informācijas apstrādes tehnisko resursu izstrādi, analītisko rīku un darba izpildes metožu attīstību
Koordinē un realizē Valsts policijas kriminālpolicijas struktūrvienību vadības funkciju – organizēšana, plānošana (t. sk. attīstības plānošana), koordinēšana un kontrole – jautājumos, kas saistīti ar kriminālpolicijas darba organizāciju, personu meklēšanu, operatīvo darbību un citām noziedzības apkarošanas jomām
Valsts policijas līmenī organizē, koordinē un veic problēmu izpēti, sagatavo risinājumu variantus, vadības lēmumu projektus un priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai ar kriminālpolicijas darba organizāciju un noziedzības apkarošanu saistītajās jomās
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot nodaļas priekšnieku
 

IV B

Vada kriminālizlūkošanu Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī noteiktā jomā

Nodaļas priekšnieka vietnieks

Vada kriminālizlūkošanas uzdevumu izpildi Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī īpaši sarežģītos jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanu, tos izdarījušo personu un noziedzīgo grupu noskaidrošanu, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu atklāšanu, lokālās reģionālā līmeņa organizētās noziedzības apkarošanu

Majors

Piedalās struktūrvienības, kas veic kriminālizlūkošanu, darbības vadīšanā, uzdevumu izpildes koordinēšanā un to izpildes rezultātu novērtēšanā
Piedalās ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās kriminālizlūkošanas jomas attīstību saistīto jautājumu analīzē, plānošanā un īstenošanā
Koordinē pasākumus, kas izriet no nacionālās kriminālizlūkošanas
Koordinē pasākumus, kas izriet no starptautiskās kriminālizlūkošanas
Vada īpaši sarežģītu uzdevumu izpildi stratēģiskās un operatīvās analīzes jomā
Vada metodiku kriminālizlūkošanas jomā izstrādi un īsteno Valsts policijas reģiona pārvalžu iecirkņu metodisko vadību kriminālizlūkošanas jomā
Organizē un koordinē jautājumu izskatīšanu, kas saistīti ar kriminālizlūkošanas informācijas aprites pilnveidošanu starp Valsts policijas reģiona pārvaldes struktūrvienībām
Koordinē un realizē kriminālpolicijas struktūrvienību vadības funkciju – organizēšana, plānošana, koordinēšana un kontrole ‒ reģiona pārvaldes kompetences jomā jautājumos, kas saistīti ar kriminālpolicijas darba organizāciju, personu meklēšanu, operatīvo darbību un citām noziedzības apkarošanas jomām
Reģiona pārvaldes līmenī organizē, koordinē un veic problēmu izpēti, sagatavo risinājumu variantus un vadības lēmumu projektus ar kriminālpolicijas darba organizāciju un noziedzības apkarošanu saistītajās jomās
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot nodaļas priekšnieku
     

IV A

Vada kriminālizlūkošanu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā noteiktā jomā

Nodaļas priekšnieka vietnieks

Vada kriminālizlūkošanas uzdevumu izpildi īpaši sarežģītos jautājumos Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā

Majors

Piedalās struktūrvienības, kas veic kriminālizlūkošanu, darbības vadīšanā, uzdevumu izpildes koordinēšanā un to izpildes rezultātu novērtēšanā
Piedalās ar struktūrvienības un tās kompetencē ietilpstošās kriminālizlūkošanas jomas attīstību saistīto jautājumu analīzē, plānošanā un īstenošanā
Koordinē pasākumus, kas izriet no nacionālās kriminālizlūkošanas
Koordinē pasākumus, kas izriet no starptautiskās kriminālizlūkošanas
Vada īpaši sarežģītu uzdevumu izpildi stratēģiskās un operatīvās analīzes jomā
Vada metodiku kriminālizlūkošanas jomā izstrādi
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var aizvietot nodaļas priekšnieku
     

III C

Organizē, koordinē un veic kriminālizlūkošanu Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī īpaši sarežģītos jautājumos, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētas jomas pārzināšana (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Galvenais inspektors

Īsteno kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī īpaši sarežģītos jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, kā arī organizētās noziedzības apkarošanu

Majors

Organizē, koordinē un veic pasākumus, kas izriet no nacionālās kriminālizlūkošanas
Organizē, koordinē un veic pasākumus, kas izriet no starptautiskās kriminālizlūkošanas
Organizē, koordinē un izpilda īpaši sarežģītus uzdevumus stratēģiskās un operatīvās analīzes jomā
Piedalās nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās kriminālizlūkošanas jomā
Organizē, koordinē un īsteno kriminālizlūkošanas informācijas apriti starp Valsts policijas struktūrvienībām, kā arī nacionālā un starptautiskā līmenī
Organizē, izstrādā un uztur kriminālizlūkošanas informācijas apstrādes tehniskos resursus; attīsta analītiskos rīkus un darba izpildes metodes
Realizē Valsts policijas kriminālpolicijas struktūrvienību vadības funkciju – organizēšana, plānošana (t. sk. attīstības plānošana), koordinēšana un kontrole ‒ sarežģītos jautājumos, kas saistīti ar kriminālpolicijas darba organizāciju, personu meklēšanu, operatīvo darbību un citām noziedzības apkarošanas jomām
Valsts policijas līmenī koordinē un veic problēmu izpēti, sagatavo risinājumu variantus, vadības lēmumu projektus un priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai ar kriminālpolicijas darba organizāciju un noziedzības apkarošanu saistītajās jomās
Koordinē vai izstrādā metodiku kriminālizlūkošanas jomā, īsteno Valsts policijas struktūrvienību metodisko vadību šajā jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Koordinē citas amatpersonas kriminālizlūkošanas jomā
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

III B

Koordinē un veic kriminālizlūkošanu Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī īpaši sarežģītos jautājumos, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētas jomas pārzināšana

Galvenais inspektors

Īsteno kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī īpaši sarežģītos jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanu, tos izdarījušo personu un noziedzīgo grupu noskaidrošanu, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu atklāšanu, lokālās reģionālā līmeņa organizētās noziedzības apkarošanu

Majors

Veic un koordinē pasākumus, kas izriet no nacionālās kriminālizlūkošanas
Veic un koordinē pasākumus, kas izriet no starptautiskās kriminālizlūkošanas
Koordinē un izpilda īpaši sarežģītus uzdevumus stratēģiskās un operatīvās analīzes jomā
Organizē, koordinē un īsteno kriminālizlūkošanas informācijas apriti starp Valsts policijas reģiona pārvaldes struktūrvienībām
Realizē kriminālpolicijas struktūrvienību vadības funkciju – organizēšana, plānošana, koordinēšana un kontrole – sarežģītos jautājumos reģiona pārvaldes kompetences jomā, kas saistīti ar kriminālpolicijas darba organizāciju, personu meklēšanu, operatīvo darbību un citām noziedzības apkarošanas jomām
Reģiona pārvaldes līmenī koordinē un veic problēmu izpēti, sagatavo risinājumu variantus un vadības lēmumu projektus ar kriminālpolicijas darba organizāciju un noziedzības apkarošanu saistītajās jomās
Koordinē vai izstrādā metodiku kriminālizlūkošanas jomā, īsteno Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņu metodisko vadību šajā jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Koordinē citas amatpersonas kriminālizlūkošanas jomā
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

III A

Koordinē un veic kriminālizlūkošanu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā īpaši sarežģītos jautājumos, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētas jomas pārzināšana

Galvenais inspektors

Īsteno kriminālizlūkošanas funkciju īpaši sarežģītos jautājumos Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā

Majors

Veic un koordinē pasākumus, kas izriet no nacionālās kriminālizlūkošanas
Veic un koordinē pasākumus, kas izriet no starptautiskās kriminālizlūkošanas
Izpilda īpaši sarežģītus uzdevumus stratēģiskās un operatīvās analīzes jomā
Koordinē vai izstrādā metodiku kriminālizlūkošanas jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Koordinē citas amatpersonas kriminālizlūkošanas jomā
Var aizvietot hierarhiski augstāka līmeņa priekšnieku
     

II C

Koordinē un veic kriminālizlūkošanu Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī sarežģītos jautājumos, kur nepieciešama pieredze un konkrētas jomas pārzināšana (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Vecākais inspektors

Īsteno kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī sarežģītos jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, kā arī organizētās noziedzības apkarošanu

Majors

Veic un koordinē pasākumus, kas izriet no nacionālās kriminālizlūkošanas
Veic un koordinē pasākumus, kas izriet no starptautiskās kriminālizlūkošanas
Izpilda sarežģītus uzdevumus stratēģiskās un operatīvās analīzes jomā
Piedalās nacionāla līmeņa un starptautiska līmeņa darba grupās kriminālizlūkošanas jomā
Koordinē un īsteno kriminālizlūkošanas informācijas apriti starp Valsts policijas struktūrvienībām, kā arī nacionālā un starptautiskā līmenī
Izstrādā un uztur kriminālizlūkošanas informācijas apstrādes tehniskos resursus; attīsta analītiskos rīkus un darba izpildes metodes
Realizē Valsts policijas kriminālpolicijas struktūrvienību vadības funkciju – organizēšana, plānošana (t. sk. attīstības plānošana), koordinēšana un kontrole – jautājumos, kas saistīti ar kriminālpolicijas darba organizāciju, personu meklēšanu, operatīvo darbību un citām noziedzības apkarošanas jomām
Valsts policijas līmenī veic problēmu izpēti, sagatavo risinājumu variantus, vadības lēmumu projektus un priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai ar kriminālpolicijas darba organizāciju un noziedzības apkarošanu saistītajās jomās
Izstrādā metodiku kriminālizlūkošanas jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var koordinēt citas amatpersonas kriminālizlūkošanas jomā
     

II B

Veic kriminālizlūkošanu Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī sarežģītos jautājumos, kur nepieciešama pieredze un konkrētas jomas pārzināšana

Vecākais inspektors

Īsteno kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī sarežģītos jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanu, tos izdarījušo personu un noziedzīgo grupu noskaidrošanu, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu atklāšanu, lokālās reģionālā līmeņa organizētās noziedzības apkarošanu

Majors

Veic pasākumus, kas izriet no nacionālās kriminālizlūkošanas
Veic pasākumus, kas izriet no starptautiskās kriminālizlūkošanas
Izpilda sarežģītus uzdevumus stratēģiskās un operatīvās analīzes jomā
Koordinē un īsteno kriminālizlūkošanas informācijas apriti starp Valsts policijas reģiona pārvaldes struktūrvienībām
Realizē kriminālpolicijas struktūrvienību vadības funkciju – organizēšana, plānošana, koordinēšana un kontrole ‒ reģiona pārvaldes kompetences jomā, kas saistīta ar kriminālpolicijas darba organizāciju, personu meklēšanu, operatīvo darbību un citām noziedzības apkarošanas jomām
Reģiona pārvaldes līmenī veic problēmu izpēti, sagatavo risinājumu variantus un vadības lēmumu projektus ar kriminālpolicijas darba organizāciju un noziedzības apkarošanu saistītajās jomās
Piedalās izstrādē vai izstrādā metodiku kriminālizlūkošanas jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var koordinēt citas amatpersonas kriminālizlūkošanas jomā
     

II A

Veic kriminālizlūkošanu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā sarežģītos jautājumos, kur nepieciešama pieredze un konkrētas jomas pārzināšana

Vecākais inspektors

Īsteno kriminālizlūkošanas funkciju sarežģītos jautājumos Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā

Majors

Veic pasākumus, kas izriet no nacionālās kriminālizlūkošanas
Veic pasākumus, kas izriet no starptautiskās kriminālizlūkošanas
Izpilda sarežģītus uzdevumus stratēģiskās un operatīvās analīzes jomā
Piedalās izstrādē vai izstrādā metodiku kriminālizlūkošanas jomā
Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu
Var koordinēt citas amatpersonas kriminālizlūkošanas jomā
     

I C

Veic kriminālizlūkošanu Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī (Valsts policijas Galvenā kriminālpolicijas pārvalde)

Inspektors

Īsteno kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas, nacionālajā un starptautiskajā līmenī jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida, starpreģionāla, starptautiska rakstura vai organizētā grupā izdarītu noziegumu atklāšanu, tos izdarījušo noziedzīgo grupu un personu noskaidrošanu, kā arī organizētās noziedzības apkarošanu

Kapteinis

Izpilda uzdevumus, kas izriet no nacionālās kriminālizlūkošanas
Izpilda uzdevumus, kas izriet no starptautiskās kriminālizlūkošanas
Izpilda uzdevumus stratēģiskās un operatīvās analīzes jomā
Piedalās izstrādē un uztur kriminālizlūkošanas informācijas apstrādes tehniskos resursus; piedalās analītisko rīku attīstīšanā
Veic operatīvā ceļā iegūtās un kriminālizlūkošanas informācijas iekļaušanu datubāzēs un informācijas pieprasījumu izpildi
Piedalās vienkāršu uzdevumu izpildē, kas saistīti ar kriminālpolicijas struktūrvienību vadības funkciju – organizēšana, plānošana, koordinēšana un kontrole – kriminālpolicijas darba organizācijas, personu meklēšanas, operatīvās darbības un citās noziedzības apkarošanas jomās
     

I B

Veic kriminālizlūkošanu Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī

Inspektors

Īsteno kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes līmenī jautājumos, kas saistīti ar smagu un sevišķi smagu, sērijveida un starpiecirkņu rakstura noziegumu atklāšanu, tos izdarījušo personu un noziedzīgo grupu noskaidrošanu, reģionāla rakstura pārrobežu noziegumu atklāšanu, lokālās reģionālā līmeņa organizētās noziedzības apkarošanu

Kapteinis

Izpilda uzdevumus, kas izriet no nacionālās kriminālizlūkošanas
Izpilda uzdevumus, kas izriet no starptautiskās kriminālizlūkošanas
Izpilda uzdevumus stratēģiskās un operatīvās analīzes jomā
Īsteno kriminālizlūkošanas informācijas apriti starp Valsts policijas reģiona pārvaldes struktūrvienībām
     

I A

Veic kriminālizlūkošanu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā

Inspektors

Īsteno kriminālizlūkošanas funkciju Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā

Kapteinis

Izpilda uzdevumus stratēģiskās un operatīvās analīzes jomā
 

13. saime

Kārtības policija

13.1.

Kārtības policijas vadība

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst kārtības policijas amati, kuru veicēji ikdienā veic likumā "Par policiju" noteiktos uzdevumus, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, likumpārkāpumu novēršanu un atklāšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

VII B

Vada vairākas struktūrvienības – iestādes līmenis

Pārvaldes priekšnieks

Vada vairākas struktūrvienības likumpārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanas un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā

Pulkvedis

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka prombūtnē pilda tā pienākumus
     

VII A

Vada vairākas struktūrvienības – teritoriālās pārvaldes līmenis (Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde)

Teritoriālās pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes priekšnieks

Vada vairākas struktūrvienības likumpārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanas, sabiedriskās kārtības un satiksmes drošības nodrošināšanas, īslaicīgās aizturēšanas vietu un konvoja jomās

Pulkvedis

 

VI C

Vada vairākas struktūrvienības – iestādes līmenis

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

Vada vairākas struktūrvienības likumpārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanas, sabiedriskās kārtības un satiksmes drošības nodrošināšanas, autopārvadājumu uzraudzības, satiksmes noziegumu izmeklēšanas, nepilngadīgo likumpārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atļauju sistēmas, policijas kontroles, īslaicīgās aizturēšanas vietu un konvoja jomās

Pulkvežleitnants

Pārvaldes priekšnieka prombūtnē pilda pārvaldes priekšnieka pienākumus
     

VI B

Vada vairākas struktūrvienības – teritoriālās pārvaldes līmenis (Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde)

Teritoriālās pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks

Vada vairākas struktūrvienības likumpārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanas, sabiedriskās kārtības un satiksmes drošības nodrošināšanas, satiksmes noziegumu izmeklēšanas, nepilngadīgo likumpārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atļauju sistēmas, policijas kontroles, speciālo objektu apsardzes, īslaicīgās aizturēšanas vietu un konvoja jomās

Pulkvežleitnants

Pārvaldes priekšnieka prombūtnē pilda pārvaldes priekšnieka pienākumus
     

VI A

Vada vairākas struktūrvienības – teritoriālās pārvaldes līmenis (Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde)

Teritoriālās pārvaldes priekšnieka vietnieks

Vada vairākas struktūrvienības likumpārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanas un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā

Pulkvežleitnants

 

V B

Vada struktūrvienību – iestādes līmenis

Biroja priekšnieks

Vada un organizē vairākas struktūrvienības likumpārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanas, sabiedriskās kārtības un satiksmes drošības nodrošināšanas, satiksmes noziegumu izmeklēšanas, nepilngadīgo likumpārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atļauju sistēmas, policijas kontroles, īslaicīgās aizturēšanas vietu un konvoja jomās

Pulkvežleitnants

Pārvaldes priekšnieka prombūtnē pilda pārvaldes priekšnieka pienākumus
     

V A

Vada struktūrvienību – teritoriālās pārvaldes līmenis

Biroja priekšnieks

Vada un organizē vairākas struktūrvienības likumpārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanas, sabiedriskās kārtības un satiksmes drošības nodrošināšanas, satiksmes noziegumu izmeklēšanas, nepilngadīgo likumpārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atļauju sistēmas, policijas kontroles, īslaicīgās aizturēšanas vietu un konvoja jomās

Pulkvežleitnants

Pārvaldes priekšnieka prombūtnē pilda pārvaldes priekšnieka pienākumus
     

IV B

Vada struktūrvienību – iestādes līmenis

Biroja priekšnieka vietnieks

Koordinē un kontrolē vairākas struktūrvienības likumpārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanas, sabiedriskās kārtības un satiksmes drošības nodrošināšanas, satiksmes noziegumu izmeklēšanas, nepilngadīgo likumpārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atļauju sistēmas, policijas kontroles, īslaicīgās aizturēšanas vietu un konvoja jomās

Pulkvežleitnants

Biroja priekšnieka prombūtnes laikā pilda tā pienākumus
     

IV A

Vada struktūrvienību – teritoriālās pārvaldes līmenis

Biroja priekšnieka vietnieks

Koordinē un kontrolē vairākas struktūrvienības likumpārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanas, sabiedriskās kārtības un satiksmes drošības nodrošināšanas, satiksmes noziegumu izmeklēšanas, nepilngadīgo likumpārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atļauju sistēmas, policijas kontroles, īslaicīgās aizturēšanas vietu un konvoja jomās

Pulkvežleitnants

Biroja priekšnieka prombūtnes laikā pilda tā pienākumus
 

III B

Vada Kriminālpolicijas un Kārtības policijas grupu darbu pirmā līmeņa teritoriālajā struktūrvienībā (Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde)

Nodaļas priekšnieks

Organizē nodaļas personāla darbu noziedzīgu nodarījumu novēršanā un atklāšanā

Pulkvežleitnants

Organizē un piedalās operatīvās darbības pasākumos
Organizē pirmstiesas izmeklēšanas darbu
Kompetences ietvaros izskata un pieņem lēmumus par administratīvajiem likumpārkāpumiem
Piedalās nodaļas personāla mācību un karjeras plānošanā
Noteiktos jautājumos bez īpaša pilnvarojuma pārstāv struktūrvienību citās institūcijās
     

III A

Organizē, vada un kontrolē nodaļas darbu – iecirkņa līmenis

Nodaļas priekšnieks

Plāno, vada, organizē nodaļas darbu iecirkņa inspektoru darbu nepilngadīgo noziedzības novēršanas un policijas uzraudzības un kontroles jomā, pieņem lēmumus, dod rīkojumus, izstrādā priekšlikumus darba organizācijas un tiesiskās reglamentācijas pilnveidošanai

Pulkvežleitnants

     

II

Organizē, vada un kontrolē nodaļas darbu – iecirkņa līmenis

Nodaļas priekšnieka vietnieks

Koordinē un kontrolē nodaļas darbu iecirkņa inspektoru darbu nepilngadīgo noziedzības novēršanas un policijas uzraudzības un kontroles jomā, pieņem lēmumus, dod rīkojumus, izstrādā priekšlikumus darba organizācijas un tiesiskās reglamentācijas pilnveidošanai; nodaļas priekšnieka prombūtnes laikā pilda tā pienākumus

Majors

     

I

Koordinē un kontrolē Kriminālpolicijas un Kārtības policijas grupu darbu otrā līmeņa teritoriālajā struktūrvienībā, palīdz iecirkņa priekšniekam vadīt struktūrvienības darbu noteiktā jomā (Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes lidostas "Rīga" iecirknis)

Galvenais inspektors

Koordinē un kontrolē Kriminālpolicijas un Kārtības policijas grupas darbību

Majors

Piedalās speciālu pasākumu rīkošanas organizācijā un pasākumu veikšanā
Gatavo sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un preventīvo pasākumu norises plānus, kontrolē un koordinē šo plānu izpildi
Kompetences ietvaros izskata un pieņem lēmumus par administratīvajiem likumpārkāpumiem
Piedalās personāla mācību un karjeras plānošanā
Noteiktos jautājumos bez īpaša pilnvarojuma pārstāv struktūrvienību citās institūcijās, priekšnieka prombūtnē pilda otrā līmeņa teritoriālās struktūrvienības vadītāja (iecirkņa priekšnieka) pienākumus
     

13.1.1.

Patruļdienests

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst kārtības policijas amati, kuru veicēji ikdienā veic likumā "Par policiju" noteiktos uzdevumus, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, likumpārkāpumu novēršanu un atklāšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

XI

Organizē, vada un kontrolē bataljona/nodaļas darbu – teritoriālās pārvaldes līmenis (Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde)

Bataljona komandieris

Vada struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

Pulkvežleitnants

Apkopo informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, gatavo un iesniedz tiešajam priekšniekam ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un procedūrās
 

X

Savas kompetences ietvaros organizē, vada, kontrolē bataljona darbu – teritoriālās pārvaldes līmenis (Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde)

Bataljona komandiera vietnieks

Palīdz bataljona komandierim organizēt un kontrolēt uzdevumu izpildi

Majors

Var aizvietot struktūrvienības vadītāju
Kontrolē iekšējās kārtības un dienesta disciplīnas ievērošanu bataljona struktūrvienībās, personālsastāva gatavību dienesta pienākumu izpildei norīkojumos
Organizē bataljona struktūrvienību dienesta pienākumu izpildes laiku, atbilstoši noteikto uzdevumu un funkciju izpildei
Nodrošina bataljona apakšstruktūrvienību taktisko un citu mācību programmu izstrādi, sagatavošanu un izpildi, plāno fiziskās sagatavošanas pasākumus un citas nodarbības
Organizē sabiedriskās kārtības nodrošināšanas plānu izpildi valsts un reģionālajos masu pasākumos, kā arī ārkārtas situāciju, stihisku nelaimju vai masu nekārtību laikā
 

IX

Organizē, vada un kontrolē nodaļas darbu – teritoriālās pārvaldes līmenis

Nodaļas priekšnieks

Plāno, vada, organizē, koordinē nodaļas darbu, tai noteikto uzdevumu izpildi, pieņem lēmumus, dod rīkojumus, izstrādā priekšlikumus darba organizācijas un tiesiskās reglamentācijas pilnveidošanai

Pulkvežleitnants

     

VIII B

Vada darbu, konsultē vecākos inspektorus, nodrošina sadarbību ar citām Valsts policijas struktūrvienībām, citām iestādēm un organizācijām – iestādes līmenis (Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvalde)

Galvenais inspektors

Organizē biroja amatpersonu, kuru dienesta pienākumos ietilpst sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas joma, darbu un atbild par to kompetencē ietilpstošo uzdevumu izpildi

Majors

Organizē un veic sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku dienesta pienākumu izpildes kontroli, sniedz priekšlikumus dienesta pienākumu izpildes uzlabošanai
Organizē un veic sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā iesaistīto Valsts policijas struktūrvienību dienesta pienākumu izpildes tiesiskās reglamentācijas pilnveidošanu, kā arī metodiskās palīdzības sniegšanu
Nodrošina sadarbības organizēšanu un koordinēšanu sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas jautājumos ar Valsts policijas struktūrvienībām, pašvaldības policiju, citām iestādēm, valsts un nevalstiskajām organizācijām, kā arī citu valstu policiju un starptautiskajām organizācijām
     

VIII A

Vada darbu mazajā grupā –teritoriālās pārvaldes līmenis (Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde)

Galvenais inspektors

Vada vai koordinē citus darbiniekus, veic darbinieku apmācību

Majors

Organizē un veic sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku dienesta pienākumu izpildes kontroli
   

VII

Organizē, vada, kontrolē rotas darbu – teritoriālās pārvaldes līmenis

Rotas komandieris

Organizē, vada un kontrolē apakšstruktūrvienības darbu

Majors

Nodrošina uzdoto uzdevumu, rīkojumu un noteikto funkciju izpildi
Veic administratīvo pārkāpumu lietu izmeklēšanas metodisko vadību, procesuālo darbību un procedūras ievērošanas kontroli
Nodrošina norīkojumu izvietošanu apkalpojamās teritorijas publiskajās vietās, meža masīvos, sastāda nepieciešamo dokumentāciju
Izstrādā sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pasākumu plānus
Nodrošina dienesta uzdevumam atbilstošu un racionālu personālsastāva, transportlīdzekļu, apbruņojuma un speciālo līdzekļu izmantošanu, veic rotas darba laika uzskaiti
 

VI

Palīdz organizēt, vadīt, kontrolēt rotas darbu – teritoriālās pārvaldes līmenis

Rotas komandiera vietnieks

Var aizvietot rotas komandieri

Kapteinis

Nodrošina uzdoto uzdevumu, rīkojumu un noteikto funkciju izpildi
Veic vada darba un speciālo apmācību plānošanu un organizēšanu
Nodrošina norīkojumu izvietošanu apkalpojamajā teritorijā
Nodrošina nepārtrauktu un efektīvu vada dienesta darbu atbilstoši saņemtajām pavēlēm (rīkojumiem, plāniem)
 

V B

Veic struktūrvienību darba organizācijas pārbaudes, kontroli, sniedz priekšlikumus, izstrādā metodiskos norādījumus un normatīvo aktu projektus – iestādes līmenis

Vecākais inspektors

Izstrādā normatīvo dokumentu projektus, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas jautājumiem, kā arī izskata šādu dokumentu projektus un sagatavo par tiem priekšlikumus un atzinumus

Majors

Veic dienesta pienākumu izpildes organizācijas pārbaudes Valsts policijas reģionu pārvalžu struktūrvienībās, t. sk. norīkojumu pārbaudes, kontrolē sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, kā arī satiksmes uzraudzības jomā iesaistīto Valsts policijas struktūrvienību dienesta pienākumu izpildi
Sniedz priekšlikumus sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā iesaistīto Valsts policijas struktūrvienību dienesta pienākumu izpildes organizācijas pilnveidošanai, kā arī metodiskās palīdzības sniegšanai
Organizē un koordinē sadarbību sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas jautājumos ar Valsts policijas struktūrvienībām, pašvaldības policiju, citām iestādēm, valsts un nevalstiskajām organizācijām, kā arī citu valstu policiju un starptautiskajām organizācijām
     

V A

Patstāvīgi veic policijas darbinieka pienākumus, pārrauga un koordinē jaunāko speciālistu darbu, vada darbinieku grupas konkrētu uzdevumu veikšanai – teritoriālās pārvaldes līmenis

Vecākais inspektors

Veic rotas darba un speciālo apmācību plānošanu un organizēšanu

Majors

Vada vai koordinē rotas darbiniekus
Nodrošina nepārtrauktu un efektīvu rotas dienesta darbu atbilstoši saņemtajām pavēlēm (rīkojumiem, plāniem)
Vada padotos darbiniekus, nodrošina uzdoto uzdevumu izpildi
Nodrošina norīkojumu izvietošanu apkalpojamajā teritorijā
Nodrošina sabiedrisko kārtību un ceļu satiksmes drošību masu pasākumu laikā, kā arī ārkārtēju situāciju, stihisku nelaimju vai masu nekārtību laikā
Nepieciešamības gadījumā, savas kompetences ietvaros veic neatliekamās kriminālprocesuālās darbības
 

IV

Plāno, pārrauga, koordinē un kontrolē vada darbu – teritoriālās pārvaldes līmenis

Vada komandieris

Veic vada darba un speciālo apmācību plānošanu un organizēšanu

Virsleitnants

Vada vai koordinē vada darbiniekus
Nodrošina nepārtrauktu un efektīvu vada dienesta darbu atbilstoši saņemtajām pavēlēm (rīkojumiem, plāniem)
Vada padotos darbiniekus, nodrošina uzdoto uzdevumu izpildi
Nodrošina norīkojumu izvietošanu apkalpojamajā teritorijā
     

III

Patstāvīgi veic policijas darbinieka pienākumus, pārrauga un koordinē jaunāko speciālistu darbu, vada darbinieku grupas konkrētu uzdevumu veikšanai – teritoriālās pārvaldes līmenis

Inspektors

Nepieciešamības gadījumā pilda vecākā inspektora pienākumus

Kapteinis

Novērš un pārtrauc administratīvo pārkāpumu, noskaidro vainīgos, sastāda protokolus, izskata lietas par šiem pārkāpumiem vai nodod tās izskatīšanai atbilstoši pakļautībai
Nodrošina sabiedrisko kārtību un ceļu satiksmes drošību masu pasākumu laikā, kā arī ārkārtēju situāciju, stihisku nelaimju vai masu nekārtību laikā, pilda kinologa pienākumus
Nepieciešamības gadījumā savas kompetences ietvaros veic neatliekamās kriminālprocesuālās darbības
Apkopo un analizē patruļdienesta rotas darba rezultātus, sastāda un koordinē ikdienas patruļdienesta rotas norīkojumus
Veic informācijas ievadi datu sistēmās, sniedz un nosūta citu informāciju normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
 

II

Patstāvīgi veic policijas darbinieka pienākumus – teritoriālās pārvaldes līmenis

Jaunākais inspektors

Veic šīs saimes kārtībnieka amatam noteiktos amata pienākumus, kā arī:

Virsniekvietnieks

Pilda norīkojuma vecākā pienākumus, koordinē norīkojuma darbiniekus
Novērš un pārtrauc administratīvos pārkāpumus, noskaidro vainīgos, sastāda protokolus, izskata lietas par šiem pārkāpumiem vai nodod tās izskatīšanai atbilstoši pakļautībai
Patrulē, nodrošina kārtību sabiedriskās vietās, meža masīvos, sniedz atbalstu glābšanas darbu veikšanā
Saskaņā ar speciālajos plānos noteikto piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā svētku, masu pasākumu laikā, pasākumos, kas saistīti ar akcīzes preču, narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgas aprites apkarošanu
Veic nepieciešamos meklēšanas un citus noteiktos pasākumus, lai atklātu, pārtrauktu un novērstu noziedzīgus nodarījumus, konstatētu un meklētu personas, kuras tos izdarījušas
Nodrošina sabiedrisko kārtību ārkārtas situāciju, stihisku nelaimju vai masu nekārtību laikā
     

I

Patstāvīgi veic policijas darbinieka pienākumus – teritoriālās pārvaldes līmenis

Kārtībnieks

Patrulē, nodrošina kārtību sabiedriskās vietās

Seržants

Novērš un pārtrauc administratīvos pārkāpumus, noskaidro vainīgos, sastāda protokolus, izskata lietas par šiem pārkāpumiem vai nodod tās izskatīšanai atbilstoši pakļautībai
Piedalās vispārēji preventīvos pasākumos
Sniedz pirmo palīdzību un organizē citu veidu palīdzības nodrošināšanu likumpārkāpumā vai nelaimes gadījumā cietušai vai bezpalīdzības stāvoklī esošai personai
Atbilstoši kompetencei veic likumā noteiktos meklēšanas pasākumus, sniedz nepieciešamo palīdzību operatīvo darbību veicējiem
Pilda operatīvā transportlīdzekļa vadītāja pienākumus
     

13.1.2. 

Speciālo uzdevumu vienība

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst kārtības policijas amati, kuru veicēju pienākums ir veikt speciālos uzdevumus, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, likumpārkāpumu novēršanu un atklāšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

VII

Organizē, vada un kontrolē bataljona darbu iestādes līmenī

Bataljona komandieris

Organizē, vada un kontrolē bataljona darbu, pieņem lēmumus, nosaka bataljona darbības galvenos uzdevumus un atbild par bataljonam uzlikto pienākumu izpildi

Pulkvežleitnants

Nodrošina bataljona darba un speciālo apmācību plānošanu un organizēšanu, saņemto pavēļu un rīkojumu izpildi, nodrošina augstu bataljona mobilizācijas un kaujas gatavību
Organizē plānu izpildi valsts un reģionālajos pasākumos, kā arī ārkārtas situāciju, stihisku nelaimju vai masu nekārtību laikā, piedalās speciālo un paaugstinātas bīstamības uzdevumu plānošanā un veikšanā, tajā skaitā operatīvi veicot speciālus uzdevumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā
Saskaņā ar augstāku amatpersonu rīkojumiem nodrošina norīkojumu izvietošanu apkalpojamās teritorijas publiskajās vietās, meža masīvos un iekšējos ūdeņos visā valsts teritorijā
 

VI

Atbilstoši kompetencei organizē, vada, kontrolē bataljona darbu iestādes līmenī

Bataljona komandiera vietnieks

Organizē bataljona struktūrvienību dienesta pienākumu izpildi atbilstoši noteiktajiem uzdevumiem un funkcijām

Majors

Kontrolē iekšējās kārtības un dienesta disciplīnas ievērošanu bataljona struktūrvienībās un personālsastāva gatavību dienesta pienākumu izpildei norīkojumos
Organizē bataljona struktūrvienību dienesta pienākumu izpildes laiku atbilstoši noteiktajiem uzdevumiem un funkcijām
Nodrošina bataljona struktūrvienību taktisko un citu mācību programmu izstrādi, sagatavošanu un izpildi, plāno fiziskās sagatavošanas pasākumus un citas nodarbības
Piedalās bataljona darba un speciālo apmācību plānošanā un organizēšanā, nodrošina saņemto pavēļu un rīkojumu izpildi, nodrošina augstu bataljona mobilizācijas un kaujas gatavību
Pārzina bataljonam piesaistītā bruņojuma, munīcijas, speciālo un sakaru līdzekļu štata un faktisko daudzumu, to kvalitatīvo stāvokli un tehnisko raksturojumu
Nodrošina plānu izpildi valsts un reģionālajos pasākumos, kā arī ārkārtas situāciju, stihisku nelaimju vai masu nekārtību laikā, piedalās speciālo un paaugstinātas bīstamības uzdevumu plānošanā un veikšanā, tajā skaitā operatīvi veicot speciālus uzdevumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā
 

V C

Organizē, plāno, koordinē un vada speciālo uzdevumu vienības struktūrvienību noteiktā jomā iestādes līmenī

Galvenais inspektors

Organizē, vada un kontrolē pakļautās struktūrvienības darbu

Majors

Apkopo un analizē starptautisko pieredzi speciālo uzdevumu vienību darba organizācijā, tostarp masu nekārtību novēršanā, policijas speciālajā taktikā, sagatavo priekšlikumus bataljona darbības pilnveidošanai
Piedalās bataljona stratēģiskās attīstības plāna izstrādē un veicina izvirzīto uzdevumu izpildi
Veido un attīsta jaunus speciālo uzdevumu vienībai nepieciešamos apmācību procesus atbilstošās jomās (bruņotu personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, aizturēšana, šaušana, masu nekārtību novēršana, policijas speciālā taktika, speciālā fiziskā sagatavotība u. c.)
Bataljona vadības uzdevumā izstrādā ikgadējo mācību plānu (programmas) un apmācību metodoloģiju
Pārstāv bataljonu materiāltehniskā nodrošinājuma, ekipējuma un bruņojuma iegādes procesos
 

V B

Organizē, vada, kontrolē rotas darbu iestādes teritoriālās pārvaldes līmenī

Rotas komandieris

Organizē, vada un kontrolē pakļautās struktūrvienības darbu

Majors

Nodrošina uzdoto uzdevumu, rīkojumu un noteikto funkciju izpildi
Nodrošina nepārtrauktu un efektīvu rotas dienesta darbu atbilstoši saņemtajām pavēlēm (rīkojumiem, plāniem)
Saskaņā ar vadības rīkojumiem un pavēlēm organizē un veic padoto darbinieku dienesta pienākumu izpildes plānošanu (sabiedrībai sevišķi bīstamu personu aizturēšana un savaldīšana, bruņotu personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, vai noziedzīgu grupējumu neitralizācija noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas laikā, šķēršļu sagraušana u. c.)
Operatīvi veic speciālus uzdevumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, piedalās to plānošanā, pārliecinās, ka padotie darbinieki ir apgādāti ar nepieciešamo ekipējumu un bruņojumu
Veic personāla atlasi
Saskaņā ar mācību plāniem vada speciālās policijas taktikas, vispārējās fiziskās sagatavotības un teorētiskās nodarbības, kā arī, ja ir atbilstoši sertifikāti, – šaušanas un speciālās fiziskās apmācības nodarbības
Saskaņā ar augstāku amatpersonu rīkojumiem nodrošina norīkojumu izvietošanu apkalpojamās teritorijas publiskajās vietās, meža masīvos un iekšējos ūdeņos visā valsts teritorijā
 

V A

Kontrolē un koordinē speciālo uzdevumu vienības struktūrvienību noteiktā jomā iestādes teritoriālās pārvaldes līmenī

Vecākais inspektors

Izstrādā mācību plānu (programmas) un apmācību metodoloģiju, koordinē bataljona mācību un praktisko apmācību procesu

Majors

Saskaņā ar mācību plāniem vada speciālās policijas taktikas, vispārējās fiziskās sagatavotības un teorētiskās nodarbības, kā arī, ja ir atbilstoši sertifikāti, – šaušanas un speciālās fiziskās apmācības nodarbības
Saskaņā ar vadības rīkojumiem organizē un vada bataljona darbiniekus, pildot dienesta pienākumus paaugstināta apdraudējuma situācijās, kā arī noziedzīgu nodarījumu pārtraukšanā (sabiedrībai sevišķi bīstamu personu aizturēšana un savaldīšana, bruņotu personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, vai noziedzīgu grupējumu neitralizācija noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas laikā, šķēršļu sagraušana u. c.)
Pārstāv bataljonu materiāltehniskā nodrošinājuma, ekipējuma un bruņojuma iegādes procesos
 

IV B

Plāno, pārrauga, koordinē un kontrolē rotas darbu iestādes teritoriālās pārvaldes līmenī

Rotas komandiera vietnieks

Plāno un organizē rotas darbu un speciālās apmācības

Kapteinis

Vada un koordinē rotas darbiniekus
Nodrošina nepārtrauktu un efektīvu rotas dienesta darbu atbilstoši saņemtajām pavēlēm (rīkojumiem, plāniem)
Vada padotos darbiniekus, pildot dienesta pienākumus paaugstināta apdraudējuma situācijās (sabiedrībai sevišķi bīstamu personu aizturēšana un savaldīšana, bruņotu personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, vai noziedzīgu grupējumu neitralizācija noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas laikā, šķēršļu sagraušana u.c.)
Saskaņā ar augstāku amatpersonu rīkojumiem nodrošina norīkojumu izvietošanu apkalpojamās teritorijas publiskajās vietās, meža masīvos un iekšējos ūdeņos visā valsts teritorijā
 

IV A

Piedalās mācību procesa organizēšanā un nodrošina nepieciešamo priekšlikumu izstrādi darba organizācijas pilnveidošanai iestādes teritoriālās pārvaldes līmenī

Inspektors

Izstrādā mācību un praktisko apmācību plānu

Kapteinis

Sadarbībā ar bataljona rotu komandējošo sastāvu organizē un vada mācību un praktisko apmācību procesu
Izstrādā priekšlikumus bataljona mobilizācijas un kaujas spēju pilnveidei
Pārstāv bataljonu materiāltehniskā nodrošinājuma, ekipējuma un bruņojuma iegādes procesos
 

III

Plāno, pārrauga, koordinē un kontrolē vada darbu iestādes teritoriālās pārvaldes līmenī

Vada komandieris

Plāno un organizē vada darbu un speciālās apmācības

Virsleitnants

Vada un koordinē vada darbiniekus
Nodrošina nepārtrauktu un efektīvu vada dienesta darbu atbilstoši saņemtajām pavēlēm (rīkojumiem, plāniem)
Vada padotos darbiniekus speciālo uzdevumu izpildē, nodrošina uzdoto uzdevumu izpildi
Nodrošina norīkojumu izvietošanu apkalpojamajā teritorijā
 

II

Plāno, pārrauga, koordinē un kontrolē vada darbu iestādes teritoriālās pārvaldes līmenī

Vada komandiera vietnieks

Nodrošina nepārtrauktu un efektīvu vada dienesta darbu atbilstoši saņemtajām pavēlēm (rīkojumiem, plāniem)

Leitnants

Saskaņā ar mācību plāniem vada speciālās policijas taktikas, vispārējās fiziskās sagatavotības un juridiskās nodarbības, kā arī, ja ir atbilstoši sertifikāti, – šaušanas un speciālās fiziskās apmācības nodarbības
Nodrošina norīkojumu izvietošanu apkalpojamajā teritorijā
 

I

Patstāvīgi veic policijas darbinieka pienākumus iestādes teritoriālās pārvaldes līmenī

Jaunākais inspektors

Novērš un pārtrauc likumpārkāpumus, noskaidro vainīgās personas, lieciniekus, cietušos, veic pasākumus aizdomās turēto personu noskaidrošanā un aizturēšanā, kā arī pārbauda personu apliecinošos dokumentus

Virsniekvietnieks

Saskaņā ar vadības rīkojumiem un pavēlēm pilda dienesta pienākumus paaugstināta apdraudējuma situācijās, veicot speciālus uzdevumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un noziedzīgu nodarījumu pārtraukšanā (sabiedrībai sevišķi bīstamu personu aizturēšana un savaldīšana, bruņotu personu, kuras izdarījušas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, vai noziedzīgu grupējumu neitralizācija noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas laikā, šķēršļu sagraušana u. c.)
Nodrošina sabiedrisko kārtību ārkārtas situāciju, stihisku nelaimju vai masu nekārtību laikā
Nodrošina sabiedrisko kārtību saskaņā ar norīkojumu vai speciālu uzdevumu Valsts policijas reģiona pārvalžu apkalpojamās teritorijas publiskajās vietās, meža masīvos un iekšējos ūdeņos
Aktīvi piedalās speciālās taktikas, vispārējās fiziskās sagatavotības, speciālās fiziskās apmācības, teorētisko zināšanu un šaušanas apmācību nodarbībās, nokārtojot ieskaites
     

13.1.3.

Satiksmes drošības nodrošināšana

13.1.3.1.

Satiksmes drošības uzraudzība un koordinācija

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst kārtības policijas amati, kuru veicēji ikdienā veic likumā "Par policiju" noteiktos uzdevumus, kas saistīti ar satiksmes uzraudzības nodrošināšanu, likumpārkāpumu novēršanu un atklāšanu iestādes līmenī (Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvalde)

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata nosaukums

Amata paraugapraksts

Augstākā speciālā dienesta pakāpe*

VII

Vada vairākas struktūrvienības – iestādes līmenis (Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvalde)

Biroja priekšnieks

Organizē, vada un kontrolē biroja darbu, pieņem lēmumus, nosaka biroja darbības galvenos uzdevumus un atbild par birojam uzlikto pienākumu izpildi

Pulkvežleitnants

Pārvaldes priekšnieka prombūtnes laikā plāno, organizē, kontrolē un vada pārvaldes darbu
     

VI

Vada policijas struktūrvienību – iestādes līmenis (Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvalde)

Biroja priekšnieka vietnieks

Organizē, vada un kontrolē nodaļas darbu, pieņem lēmumus, nosaka nodaļas darbības galvenos uzdevumus un atbild par nodaļai uzlikto pienākumu izpildi

Pulkvežleitnants

Savas kompetences ietvaros piedalās noteikto satiksmes drošības uzdevumu īstenošanā Ceļu satiksmes drošības plānā, starptautiskajās programmās un rīcības plānos noteikto satiksmes drošības uzdevumu īstenošanā
Biroja priekšnieka prombūtnes laikā pilda biroja priekšnieka pienākumus
     

V B

Vada struktūrvienību, kas saistīta ar satiksmes drošības nodrošināšanu – iestādes līmenis (Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvalde)

Nodaļas priekšnieks

Organizē, vada un kontrolē nodaļas darbu, pieņem lēmumus, nosaka nodaļas darbības galvenos uzdevumus un atbild par nodaļai uzlikto pienākumu izpildi

Pulkvežleitnants

Izskata administratīvā pārkāpuma lietas par personām, kurām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības uz diplomātisko imunitāti, un personām, kuru atbildības ierobežojumi noteikti speciālajos normatīvajos aktos
Piedalās speciālo plānu izstrādē un īstenošanā sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai svētku un masu pasākumu laikā, kā arī ārvalstu delegāciju sagaidīšanas, pavadīšanas un eskortēšanas nodrošināšanai
Organizē nepieciešamo pasākumu veikšanu, kas saistīti ar pārkāpumu fiksēšanu, izmantojot stacionāros un pārvietojamos tehniskos līdzekļus, neapturot transportlīdzekli, kā arī jaunu tehnisko līdzekļu ieviešanu un izmantošanas nodrošināšanu ceļu satiksmes uzraudzībā
 

V A

Vada struktūrvienību, kas saistīta ar satiksmes drošības nodrošināšanu – iestādes līmenis (Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvalde)

Nodaļas priekšnieka vietnieks

Organizē nepieciešamo pasākumu veikšanu, kas saistīti ar pārkāpumu fiksēšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli, kā arī jaunu tehnisko līdzekļu ieviešanu un izmantošanas nodrošināšanu ceļu satiksmes uzraudzībā

Majors

Kontrolē nodaļas darbinieku amata pienākumu izpildi un disciplīnas ievērošanu
Piedalās normatīvo aktu projektu izstrādē, kā arī sniedz atzinumus un priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem un grozījumiem spēkā esošajos normatīvajos aktos jautājumos par tehnisko līdzekļu izmantošanu ceļu satiksmes uzraudzībā
Atbilstoši kompetencei pārstāv nodaļu citās valsts vai starptautiskajās institūcijās
Veic sarežģītu fizisko un juridisko personu, valsts un pašvaldības iestāžu, organizāciju un uzņēmumu sūdzību un iesniegumu izskatīšanu par pārkāpumiem, kas fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem (fotoiekārtām vai videoiekārtām) un sagatavo lēmumu un atbilžu projektus, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību un termiņus
Atbilstoši kompetencei piedalās un veic teritoriālo policijas struktūrvienību darba organizācijas pārbaudes, tajā skaitā pārbauda darba plānošanu un lietvedības administratīvo pārkāpumu lietās organizēšanas kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām
     

IV B

Patstāvīgi veic policijas darbinieka pienākumus, pārrauga un koordinē amatā jaunāko darbinieku darbu, veic pārbaudes – iestādes līmenis (Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvalde)

Galvenais inspektors

Savas kompetences ietvaros sniedz metodisko palīdzību teritoriālo struktūrvienību darbiniekiem, kuri iesaistīti ceļu, dzelzceļa, ūdens un gaisa satiksmes uzraudzībā un kontrolē

Majors

Piedalās iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādē un atzinumu sniegšanā par ārējiem normatīvo aktu projektiem satiksmes uzraudzības un kontroles jomā
Sadarbojas ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Valsts policijas struktūrvienībām un citām institūcijām informātikas uzlabošanas un pielietošanas jomā
Veic sevišķi sarežģītu fizisko personu, valsts un pašvaldības iestāžu, organizāciju un uzņēmumu sūdzību un iesniegumu izskatīšanu par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē, kā arī autopārvadājumu uzraudzības un kontroles jomā un sagatavo lēmumu un atbilžu projektus
Pēc Valsts policijas vadības norādījuma veic dienesta pārbaudes par policijas darbinieku rīcību
Nodaļas priekšnieka prombūtnes laikā pilda priekšnieka uzdevumus
     

IV A

Patstāvīgi veic policijas darbinieka pienākumus, pārrauga un koordinē amatā jaunāko darbinieku darbu, veic pārbaudes – iestādes līmenis (Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvalde)

Galvenais inspektors

Organizē nodaļas amatpersonu dienesta pienākumu izpildi atbilstoši noteiktajiem uzdevumiem

Majors

Veic nodaļas personālsastāva apmācības
Piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pasākumu plānu izstrādē
Nodrošina ceļu satiksmes drošības pasākumu vadību publisko pasākumu laikā
Nodrošina transportlīdzekļu kustības drošību un sabiedrisko kārtību masu pasākumu, ārvalstu delegāciju sagaidīšanas, pavadīšanas un eskortēšanas laikā
Nodaļas priekšnieka prombūtnes laikā pilda priekšnieka uzdevumus
     

III B

Patstāvīgi veic policijas darbinieka pienākumus – iestādes līmenis (Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvalde)

Vecākais inspektors

Izstrādā normatīvo aktu projektus. Sniedz atzinumus un priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem un grozījumiem spēkā esošajos normatīvajos aktos jautājumos, kas skar satiksmes jomu

Majors

Veic sarežģītu fizisko personu, valsts un pašvaldības iestāžu, organizāciju un uzņēmumu sūdzību un iesniegumu izskatīšanu par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē, kā arī autopārvadājumu uzraudzības un kontroles jomā un sagatavo lēmumu un atbilžu projektus
Piedalās satiksmes drošības profilaktisko pasākumu plānu, kampaņu un programmu izstrādē un īstenošanā
Veic teritoriālo struktūrvienību, kuras iesaistītas ceļu satiksmes uzraudzībā, darba organizācijas pārbaudes, tai skaitā pārbauda – darba plānošanu, autotransporta un tehnisko līdzekļu izmantošanu, lietvedības organizēšanu administratīvo pārkāpumu lietās
Pārstāv iestādi tiesās un citās iestādēs
Sniedz satiksmes uzraudzības, autopārvadājumu kontroles, ūdens satiksmes uzraudzības pienākumu izpildei nepieciešamo metodisko palīdzību
     

III A

Patstāvīgi veic policijas darbinieka pienākumus, pārrauga un koordinē amatā jaunāko darbinieku darbu – iestādes līmenis (Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvalde)

Vecākais inspektors

Organizē struktūrvienības inspektoru un jaunāko inspektoru dienesta pienākumu izpildi

Majors

Veic ceļu satiksmes uzraudzību un kontroli visā valsts teritorijā
Nodrošina transportlīdzekļu kustības drošību un sabiedrisko kārtību masu pasākumu, ārvalstu delegāciju sagaidīšanas, pavadīšanas un eskortēšanas laikā visā valsts teritorijā
     

II B

Patstāvīgi veic policijas darbinieka pienākumus, pārrauga un koordinē amatā jaunāko darbinieku darbu – iestādes līmenis (Valsts policijas Galvenā kārtības policijas pārvalde)

Inspektors

Savas kompetences jomā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņos veic fizisko personu, valsts un pašvaldības iestāžu, organizāciju un uzņēmumu sūdzību un iesniegumu izskatīšanu par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē, kā arī autopārvadājumu uzraudzības un kontroles jomā un sagatavo lēmumu un atbilžu projektus

Kapteinis

Piešķirtā pilnvarojuma ietvaros pārstāv Valsts policiju rajonu (pilsētu) tiesās, Administratīvajā rajona tiesā, Administratīvajā apgabaltiesā
Veic izskatīto sūdzību un tiesu nolēmumu analīzi, sagatavo priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī sagatavo priekšlikumus policijas struktūrvienību, kas piedalās ceļu satiksmes uzraudzībā, darba organizācijas uzlabošanai
Savas kompetences ietvaros sniedz metodisko palīdzību teritoriālo struktūrvienību darbiniekiem, kuri iesaistīti ceļu, ūdens, gaisa un dzelzceļa satiksmes uzraudzībā
Veic nepieciešamās darbības, kas saistītas ar lietvedības procesa nodrošināšanu administratīvo pārkāpumu lietās par pārkāpumiem, kas fiksēti ar pārvietojamiem tehniskajiem līdzekļiem (fotoiekārtām vai videoiekārtām), neapturot transportlīdzekli
     

II A

Patstāvīgi veic policijas darbinieka pienākumus, pārrauga un koordinē amatā jaunāko darbinieku darbu – iestādes līmenis

Inspektors

Savas kompetences jomā veic satiksmes uzraudzību un kontroli visā valsts teritorijā

Kapteinis

Atbild par nodaļas jaunāko inspektoru darba rezultātiem, disciplīnu
Piedalās speciālos pasākumos smagu noziegumu apkarošanā, sniedz atbalstu kriminālpolicijas struktūrvienībām organizētās noziedzības un smago noziegumu apkarošanā