Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 705

Rīgā 2016. gada 1. novembrī (prot. Nr. 58 8. §)
Kārtība, kādā piesaka preču reeksportu un iesniedz reeksporta paziņojumu
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 6. panta 14. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piesaka preču reeksportu un iesniedz reeksporta paziņojumu, un paziņojumā norādāmās ziņas.

2. Preču reeksportu piesaka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – regula Nr. 952/2013), 270. panta 1. un 3. punktu un 271. panta 1. punktu.

3. Reeksporta paziņojumu (pielikums) iesniedz atbilstoši regulas Nr. 952/2013 274. panta 1., 3. un 4. punktam.

4. Reeksporta deklarāciju un reeksporta paziņojumu paraksta un iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – elektroniskās deklarēšanas sistēma) pirms reeksporta, pievienojot skenētus pavaddokumentus, kas apliecina iekļauto datu pareizību.

5. Reeksporta paziņojumā norāda šādas ziņas:

5.1. reeksporta paziņojuma iesniedzēja komersanta reģistrācijas un identifikācijas numuru (EORI);

5.2. reeksporta paziņojuma iesniedzēja vai viņa pārstāvja vārdu, uzvārdu vai komersanta reģistrācijas un identifikācijas numuru (EORI) un pārstāvības veidu;

5.3. preču nosūtītāja vārdu, uzvārdu un adresi vai komersanta nosaukumu un adresi;

5.4. to preču aprakstu (nosaukumu) un daudzumu, kurām piemēros reeksportu, un kravas transporta dokumentā norādīto kravas iepakojumu vietu skaitu;

5.5. plānoto preču reeksporta datumu un laiku;

5.6. tā transportlīdzekļa veidu un reģistrācijas numuru, ar kuru preces paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas;

5.7. muitas iestādē iesniegtā iepriekšējā dokumenta (kas satur preču identifikācijai nepieciešamos datus) veidu (piemēram, ievešanas kopsavilkuma deklarācija, manifests, starptautiskā preču transporta pavadzīme), numuru un datumu;

5.8. informāciju par paredzamo preču izkraušanas vietu (valstī, kas nav Savienības dalībvalsts);

5.9. tā kravas pavaddokumenta veidu un numuru, ar kuru notiek reeksports.

6. Ja reeksporta paziņojuma iesniegšanas brīdī (izvešanas muitas iestādē) nedarbojas elektroniskās deklarēšanas sistēma, tad persona muitas iestādē, kuras uzraudzībā ir vieta, no kuras preces izvedīs no Savienības muitas teritorijas, reeksporta paziņojumu iesniedz papīra dokumenta veidā (pielikums) divos eksemplāros (atkāpšanās režīms).

7. Ja preču reeksportu piesaka ar reeksporta paziņojumu, pirms reeksporta personai ir pienākums Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētās regulas (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 244. panta 1. punktā noteiktajos termiņos atbilstoši transporta veidam iesniegt elektroniskās deklarēšanas sistēmā ierašanās paziņojumu.

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumus Nr. 602 "Preču atpakaļizvešanas paziņojuma iesniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 210. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 1. novembra
noteikumiem Nr. 705
Preču reeksporta paziņojums
EIROPAS SAVIENĪBA1. DOKUMENTS

REEKSPORTA PAZIŅOJUMS

2. Nosūtītājs/EksportētājsCiti SCI (S32)
3.Veidlapas4. Kravas saraksti

<MRN>

5. Pozīcijas6. Iepakojumu kopskaits7. Atsauces numuri
Persona, kas iesniedz reeksporta paziņojumuPlombas numurs (S28)
21. Robežas šķērsotāja aktīvā transportlīdzekļa identifikācijas datiPreču reeksporta datums17. Galamērķa valsts kods
Preču reeksporta laiksa|
20. Piegādes vieta22. Rēķina valūta un kopsumma23. Valūtas kurss
25. Transporta veids pie robežas29. Izvešanas muitas iestāde
31. Iepakojumi un preču aprakstsMarķējumi un numuri – Konteinera(-u) numurs(-i) – Skaits un veids32. Pozīcijas numurs33. Preču kods
35. Bruto svars (kg)
38. Tīrsvars (kg)
40. Kopsavilkuma deklarācija/Iepriekšējais dokuments
44. Papildu informācija/
Uzrādītie dokumenti, sertifikāti un atļaujas
41. Papildu mērvienības
Plombas numurs (S28)
46. Statistiskā vērtība
IZVEŠANAS MUITAS IESTĀDES IZDARĪTA KONTROLE (K)

Ierašanās datums

Plombu pārbaude

Piezīmes

Zīmoga vieta54. Vieta un datums

Deklarētāja/Pārstāvja paraksts un vārds, uzvārds


EIROPAS SAVIENĪBA
PREČU SARAKSTS
Veidlapas (3)

<MRN>

Poz. Nr. (32)Iepakojumu skaits un veids, daļas iepakojuma marķējums un numuri (31/1)Preču apraksts (31/2)
Nosūtītājs/Eksportētājs (2)Kopsavilkuma deklarācija/Iepriekšējais dokuments (40)
Atsauces numuri (7)
Uzrādītie dokumenti/Apliecības un atļaujas (44/1)Konteinera(-u) numurs(-i) (31/3)Plombas numurs (S28)
Papildu ziņas (44/2)Preces kods (33)
UNDG (44/4)Galamērķa valsts kods (17)Bruto svars (kg) (35)
Papildu mērvienības (41)Dokuments (1)Statistiskā vērtība (46)Neto svars (kg) (38)
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
08.11.2016