Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 689

Rīgā 2016. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 57 18. §)

Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības saprašanās memorandu par Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmu

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31. panta pirmās daļas 2. punktu

1. Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības saprašanās memorands par Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmu (turpmāk - memorands) ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.

2. Memorandā paredzēto saistību izpildi koordinē Izglītības un zinātnes ministrija.

3. Memoranda 13. pantā paredzēto saistību izpildi nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra.

4. Memorands stājas spēkā tā 17. pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

5. Atzīt par spēku zaudējušiem ar memoranda spēkā stāšanās dienu Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumus Nr. 446 "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības saprašanās memorandu par Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmu" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 102. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS
UN
AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU VALDĪBAS
SAPRAŠANĀS MEMORANDS
PAR
FULBRAITA AKADĒMISKĀS APMAIŅAS PROGRAMMU

Latvijas Republikas valdība un Amerikas Savienoto Valstu valdība (turpmāk tekstā kopā sauktas "Dalībnieki" un atsevišķi "Latvijas Dalībnieks," un "ASV Dalībnieks"),

ņemot vērā ilgstošo veiksmīgo sadarbību izglītības un zinātnes jomā,

ņemot vērā mērķus, kas ir noteikti 2006.gada 21.jūnijā Vīnē parakstītajā Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm, ar ko atjauno programmu sadarbībai augstākās izglītības un arodizglītības un arodapmācību jomā,

ņemot vērā Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības saprašanās memorandu par Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmu, kas bija spēkā līdz 2015.gada 28.jūnijam,

tiecoties attīstīt sadarbību starp Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu izglītības, zinātnes, un pētniecības institūcijām, papildus veicinot savstarpējo sapratni, un draudzību starp abām mūsu tautām, un

atzīstot par nozīmīgiem Latvijas Dalībnieka centienus sasniegt paritāti Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmas atbalstam Latvijā,

ir vienojušās par turpmāko.

1. PANTS

Šī Saprašanās memoranda mērķis ir stiprināt un attīstīt saites starp Dalībniekiem Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmas (turpmāk tekstā - "Fulbraita programmas") īstenošanas procesā izglītības, zinātnes un pētniecības jomā, pamatojoties uz savstarpēji izdevīgiem nosacījumiem.

2. PANTS

Šī Saprašanās memoranda koordinators Latvijas Dalībnieka vārdā ir Izglītības un zinātnes ministrija (vai nozīmēts Latvijas pārstāvis) un ASV Dalībnieka vārdā - ASV vēstniecības Rīgā Preses un kultūras nodaļa (vai ASV vēstniecības iecelts pārstāvis).

3. PANTS

Dalībnieki plāno apmainīties ar informāciju par savas valsts izglītības iestāžu, zinātnisko un pētniecības institūciju piedalīšanos Fulbraita programmā, lai noteiktu savas izglītības, zinātnes un pētniecības prioritārās vajadzības.

4. PANTS

Dalībnieki paredz, ka viņu piedalīšanās Fulbraita programmā veicinās izglītības iestāžu, zinātnisko un pētniecības institūciju sadarbību to valstīs, un rosinās akadēmiskās jomas speciālistu, pētnieku un pasniedzēju, un studentu kvalifikācijas pilnveidošanu, un kopīgu zinātniski pētniecisku projektu veicināšanu.

5. PANTS

Izpildot šo Saprašanās memorandu, ASV Dalībnieks paredz koordinēt Fulbraita programmas administrēšanu Latvijas Republikā, organizēt sākotnējo programmas kandidātu atlasi, kā arī zinātniskās un apmācības aktivitāšu attīstību, un izzināt nepieciešamību pēc papildus akadēmiskajām apmaiņām. Kandidātu atlase notiek atklāti, izvērtējot kandidātu sasniegumus un ievērojot Amerikas Savienoto Valstu Dž.Viljama Fulbraita Ārzemju stipendiju padomes noteiktos principus.

6. PANTS

Katru gadu ASV Dalībnieks paredz izvirzīt Latvijas Republikas augstākās izglītības iestāžu studentus studijām ASV augstskolās un koordinēt ASV studentu nosūtīšanu uz Latvijas Republikas akadēmiskajām institūcijām un izglītības iestādēm studiju, pētnieciskās vai akadēmiskās stažēšanās nolūkā.

7. PANTS

Katru gadu ASV Dalībnieks paredz izvirzīt pētniekus un pasniedzējus no Latvijas Republikas, lai nolasītu lekcijas un (vai) veiktu pētniecību ASV augstskolās, un zinātniskajās institūcijās, un koordinēt ASV, pētnieku un pasniedzēju nosūtīšanu uz Latvijas Republikas akadēmiskajām institūcijām un izglītības iestādēm uz laiku no trīs (3) līdz deviņiem (9) mēnešiem, pētniecības vai apmācību veikšanai.

8. PANTS

ASV Dalībnieks paredz koordinēt Fulbraita programmas finansēšanu un īstenošanu Latvijas Republikā un Amerikas Savienotajās Valstīs. ASV Valsts departamenta Izglītības un kultūras lietu birojs piešķir stipendijas, uzturlīdzekļus un veselības apdrošināšanu studentiem, pasniedzējiem, un pētniekiem, kas piedalās Fulbraita programmā, atkarībā no līdzekļu pieejamības.

9. PANTS

A. Lai turpmāk atbalstītu Fulbraita programmas pārvaldi un administrēšanu Latvijā, Dalībnieki ir izveidojuši atlases komisijas, kuras nodarbojas ar pieteikumu izskatīšanas jautājumiem, intervijām un kandidātu atlasi Programmai.

B. ASV Dalībnieks sagaida, ka tiks nodrošināta Latvijas Dalībnieka pārstāvība ar vienas balss tiesībām katrā apmaiņas studentu un apmaiņas pētnieku un pasniedzēju programmu atlases komisijā. Latvijas Dalībnieka pārstāvis(-ji) var tikt izvirzīti pēc Latvijas Dalībnieka ieskatiem, taču katru gadu ikvienu šo amatu jāieņem jaunam pārstāvim. Tiek sagaidīts, ka visiem pārstāvjiem ir ļoti labas angļu valodas zināšanas un pieredze (piem., izglītība un darba pieredze) izglītībā vai izglītības jautājumu administrēšanā.

10. PANTS

Izpildot šo Saprašanās memorandu, Latvijas Dalībnieks saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un citiem tiesību aktiem, paredz rosināt valsts un izglītības iestādes, zinātniskās un pētniecības institūcijas radīt vislabvēlīgākos apstākļus Fulbraita programmas īstenošanai Latvijas Republikā.

11. PANTS

Latvijas Dalībnieks paredz nodrošināt savlaicīgu uzturēšanās atļauju un citu juridisko dokumentu apstiprināšanu un izsniegšanu, kas nepieciešami studentiem, pasniedzējiem un pētniekiem (un laulātajiem un apgādājamiem, kuri viņus pavada), lai piedalītos Fulbraita programmā Latvijas Republikā.

12. PANTS

Latvijas Dalībnieks paredz sadarboties ar savām izglītības iestādēm, zinātniskajām un pētniecības institūcijām, kuras uzņem Fulbraita programmas dalībniekus, lai nodrošinātu tos ar akadēmiskajai pētniecībai piemērotām telpām un aprīkojumu, kas nepieciešams akadēmiskajai pētniecībai; nepieciešamības gadījumā norīkotu konsultantus; nodrošinātu piekļuvi uzņemošo institūciju bibliotēkām un arhīviem; un ļautu dalībniekiem apmeklēt programmas, kursus, lekcijas un seminārus pēc viņu izvēles.

13. PANTS

Latvijas Dalībnieks paredz katru apmaiņas pētnieku, pasniedzēju un apmaiņas studentu no Latvijas, kurš piedalās Fulbraita programmā, turpināt nodrošināt ar vienu divvirzienu lidmašīnas biļeti vai divām vienvirziena lidmašīnas biļetēm.

14. PANTS

Latvijas Dalībnieks paredz veicināt turpmāku sadarbību ar ASV Dalībnieku, tiecoties panākt papildu resursu piešķiršanu Fulbraita programmas stipendijām Latvijas studentiem un pētniekiem un pasniedzējiem, jomās, kurās Latvijai ir īpašas intereses. Vienošanās par šādām iespējām būtu jāizstrādā atsevišķi.

15. PANTS

Dalībnieki paredz, ka šajā Saprašanās memorandā plānotās akadēmiskās apmaiņas tiks īstenotas saskaņā ar to attiecīgajās valstīs spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ieskaitot tos, kas attiecas uz līdzekļu pieejamību.

16. PANTS

Dalībnieki paredz apmainīties ar informāciju par šī Saprašanās memoranda īstenošanu un jebkādus strīdus vai neskaidrības risināt draudzīgi savstarpējo konsultāciju, vai sarunu ceļā.

17. PANTS

A. Šis Saprašanās memorands stājas spēkā brīdī, kad to parakstījuši abi Dalībnieki, un ir spēkā piecus (5) gadus. Tā darbība tiek automātiski pagarināta uz nākamo piecu gadu periodu, izņemot, ja viens no Dalībniekiem par to rakstiski iebilst otram Dalībniekam.

B. Šo saprašanās memorandu var rakstiski grozīt ar Dalībnieku abpusēju piekrišanu.

C. Šī Saprašanās memoranda darbību jebkurā brīdī var pārtraukt jebkurš no Dalībniekiem. Dalībnieks, kurš vēlas pārtraukt sadarbību, vismaz sešus (6) mēnešus iepriekš rakstiski informē otru Dalībnieku par savu nodomu pārtraukt šī Saprašanās memoranda darbību. Ja vien netiek nolemts citādi, Dalībniekiem nav nolūka šī Saprašanās memoranda pārtraukšanas dēļ ietekmēt programmas vai projektus, kuri jau tiek īstenoti saskaņā ar Saprašanās memorandu, bet nav vēl pabeigti tā pārtraukšanas brīdī.

Parakstīts_________ divos eksemplāros 2016.gada ____________, latviešu un angļu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā

_________________________

Amerikas Savienoto Valstu
valdības vārdā

____________________________

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
AND
THE LATVIA GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
ON THE FULBRIGHT ACADEMIC EXCHANGE PROGRAM

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the United States of America (hereinafter jointly referred to as "the Participants" and, in the singular, as "Latvian Participant" and "U.S. Participant");

Noting the continuing successful cooperation in the area of education and science;

Considering the purposes set forth in the Agreement Between the European Community and the United States of America Renewing a Program of Cooperation in Higher Education and Vocational Education and Training signed at Vienna June 21, 2006;

Acknowledging the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the United States of America on the Fulbright Academic Exchange Program that was in effect until June 28, 2015;

Seeking to develop cooperation between educational, scientific, and research institutions of the Republic of Latvia and the United States of America, in addition to promoting mutual understanding and friendship between our two nations; and

Recognizing the importance of the Latvian Participant's efforts to reach parity in support of the Fulbright Academic Exchange Program in Latvia;

Have reached the following understanding:

SECTION 1

The purpose of this Memorandum of Understanding is to strengthen and develop ties between the Participants in the process of implementing the Fulbright Academic Exchange Program (hereinafter referred to as "the Fulbright Program") in education, science and research based on circumstances that are mutually beneficial.

SECTION 2

The coordinator of this Memorandum of Understanding on behalf of the Latvian Participant, the Ministry of Education and Science (or designated Latvian representative) and on behalf of the U. S. Participant is the Public Affairs Section of the U. S. Embassy in Riga (or designated U.S. Embassy representative).

SECTION 3

The Participants plan to exchange information about the participation of their respective country's educational, scientific, and research institutions in the Fulbright Program in order to prioritize their educational, scientific, and research needs.

SECTION 4

The Participants intend for their participation in the Fulbright Program to stimulate the cooperation of educational, scientific and research institutions in their respective countries and to encourage improvement in the qualifications of academic professionals, scholars, educators and students, and the promotion of common scientific research projects.

SECTION 5

In carrying out this Memorandum of Understanding, the U. S. Participant intends to coordinate the management of the Fulbright Program in the Republic of Latvia, organize the primary selection of candidates for the Program, as well as the development of scientific and teaching activities, and investigate the need for additional academic exchanges. Selection of candidates is to be open and merit-based, consistent with principles established by the J. William Fulbright Foreign Scholarship Board of the United States of America.

SECTION 6

Each year, the U.S. Participant intends to nominate students from higher educational institutions of the Republic of Latvia to study at U. S. universities and to coordinate the sending of U. S. students to academic and educational institutions in the Republic of Latvia for study, research or academic internships.

SECTION 7

Each year, the U.S. Participant intends to nominate scholars from the Republic of Latvia to lecture and/or conduct research at U. S. universities and scientific institutions and to coordinate the sending of U. S. scholars to academic and educational institutions in the Republic of Latvia for three (3) to nine (9) months of research or instruction.

SECTION 8

The U. S. Participant intends to coordinate the funding and implementation of the Fulbright Program in the Republic of Latvia and in the United States of America. The U.S. Participant, through the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs ("ECA"), should fund stipends, living allowances, and health benefits for students, lecturers, and researchers participating in the Fulbright Program, depending on the availability of funds.

SECTION 9

A. To further assist with the management and administration of the Fulbright Program in Latvia, the Participants have created selection committees to handle matters related to application review, interviews, and selection of candidates for the Program.

B. The U.S. Participant expects the Latvian Participant to have one seat, which carries with it one vote, on each selection committee for the Visiting Student and Visiting Scholar programs. The Latvian Participant's representative(s) may be appointed at the discretion of the Latvian Participant, but each position is to be filled by a new representative annually. All representatives are expected to have strong English language skills and a background (e.g., education and working experience) in education or educational administration.

SECTION 10

In carrying out this Memorandum of Understanding, the Latvian Participant, consistent with laws and other legal requirements in the Republic of Latvia, intends to encourage governmental, educational, scientific, and research institutions to provide the most favorable conditions for the implementation of the Fulbright Program in the Republic of Latvia.

SECTION 11

The Latvian Participant intends to ensure the timely approval and issuance of residency permits and other legal documentation necessary for students, lecturers, and researchers (and their accompanying spouses and dependents) to participate in the Fulbright Program in the Republic of Latvia.

SECTION 12

The Latvian Participant intends to work with its educational, scientific and research institutions receiving participants in the Fulbright Program to: provide adequate work space and equipment required for academic research; assign advisers as needed; grant access to libraries and archives of the host institutions; and allow participants to attend programs, courses, lectures, and seminars of their choice.

SECTION 13

The Latvian Participant intends to continue to furnish one roundtrip or two one-way airplane tickets to each Latvian Visiting Scholar, Lecturer and Visiting Student participating in the Fulbright Program.

SECTION 14

The Latvian Participant intends to strive to further cooperate with the U.S. Participant by seeking the allocation of additional resources for Fulbright scholarships for Latvian students and scholars in fields of special interest for Latvia. Arrangements for such opportunities should be worked out separately.

SECTION 15

The Participants intend that the academic exchanges foreseen in this Memorandum of Understanding be implemented in accordance with the laws and regulations in force in their respective countries, including those concerning the availability of funds.

SECTION 16

The Participants intend to exchange information about the implementation of this Memorandum of Understanding and to resolve any disputes or ambiguities amicably through consultation or negotiation between them.

SECTION 17

A. This Memorandum of Understanding is intended to commence upon its signing by both Participants and to continue for a period of five (5) years, renewing automatically for an additional five-year period unless one of the Participants objects in writing to the other Participant.

B. This Memorandum of Understanding may be modified in writing by mutual consent of the Participants.

C. This Memorandum of Understanding may, at any time, be discontinued by either Participant. The discontinuing Participant should inform the other Participant in writing at least six (6) months in advance of its intent to discontinue. Unless decided otherwise, the Participants do not intend for discontinuation of this Memorandum of Understanding to affect the projects or programs already implemented under the Memorandum of Understanding but not yet completed at the time of discontinuation.

Signed at ________, this _____day of______2016, in duplicate, in the Latvian and English languages.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF LATVIA:

FOR THE GOVERNMENT OF
THE UNITED STATES OF AMERICA:

29.10.2016