Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Liepājā 2016.gada 14.jūlijā (prot. Nr.8, 12.§)
Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk arī – Pašvaldība) pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus Pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2. Pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā. Pašvaldības teritorija tiek pārvaldīta nedalīti.

II. PAŠVALDĪBAS DOMES UN PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA

3. Liepājas pilsētas iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts Pašvaldības lēmējorgāns – Liepājas pilsētas dome (turpmāk – Dome), kas pieņem lēmumus, nosaka Pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā Pašvaldība nodrošina tai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda Pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par Pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstošu izlietojumu.

4. Domi atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam veido 15 deputāti.

5. Lai nodrošinātu savu darbību un izskatītu Domes lēmumu projektus, Dome no Domes deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas (turpmāk – komiteja):

5.1. Finanšu komiteju deviņu locekļu sastāvā;

5.2. Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteju septiņu locekļu sastāvā;

5.3. Pilsētas attīstības komiteju septiņu locekļu sastāvā;

5.4. Izglītības, kultūras un sporta komiteju septiņu locekļu sastāvā.

6. Atsevišķu Pašvaldības funkciju pildīšanai un savas darbības nodrošināšanai Dome no deputātiem, Pašvaldības administrācijas, iestāžu un aģentūru darbiniekiem un Pašvaldības iedzīvotājiem, kuri ir attiecīgās nozares speciālisti vai eksperti, veido komisijas, darba grupas vai konsultatīvās padomes.

7. Komisijas, darba grupas un konsultatīvās padomes tiek izveidotas, pieņemot atsevišķus Domes lēmumus. Komisiju un konsultatīvo padomju darbību reglamentē Domes apstiprināti nolikumi, kuros nosaka komisiju un konsultatīvo padomju skaitlisko sastāvu, kompetenci, uzraudzību un kontroli. Komisiju, darba grupu un konsultatīvo padomju personālsastāvi tiek apstiprināti ar atsevišķiem Domes lēmumiem. Komisiju, darba grupu un konsultatīvo padomju darba tehnisko nodrošinājumu veic Pašvaldības institūcijas darbinieks, kuru norīko ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu.

8. Par trīs pēc kārtas neattaisnotiem komisijas un konsultatīvās padomes sēžu kavējumiem vai vismaz piecu sēžu neattaisnotiem kavējumiem gada laikā komisijas vai konsultatīvās padomes priekšsēdētājs var ierosināt Domei izslēgt attiecīgo komisijas vai konsultatīvās padomes locekli no komisijas vai konsultatīvās padomes sastāva.

9. Atsevišķu jautājumu sagatavošanai vai konkrētu uzdevumu veikšanai Dome ar šo nolikumu pilnvaro Domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietniekus, izpilddirektoru un izpilddirektora vietniekus ar rīkojumu izveidot komisijas, konsultatīvās padomes vai darba grupas.

10. Pašvaldības administrācija ir Pašvaldības iestāde, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, organizē vietējās pārvaldes darbu, ievērojot normatīvo aktu prasības, tai skaitā sagatavo Domes lēmumu projektus un nodrošina to virzību, izdod administratīvos aktus, atbild par normatīvo aktu ievērošanu un to piemērošanu Pašvaldības darbā. Pašvaldības administrāciju vada izpilddirektors.

11. Pašvaldības institūciju darbības tiesiskuma, lietderības un finanšu kontroles nodrošināšanai ir izveidota Pašvaldības administrācijas struktūrvienība "Kapitālpārvaldības un audita daļa", kas darbojas saskaņā ar apstiprinātu nolikumu.

12. Pašvaldības administrācijā darbojas Kvalitātes vadības sistēma (turpmāk – KVS), novērtēta un atzīta saskaņā ar Kvalitātes standartu LVS EN ISO 9001.

13. KVS atbilstību LVS EN ISO 9001 prasībām nodrošina Kvalitātes konsultatīvā padome, Kvalitātes vadītājs un Pašvaldības administrācijas iekšējie auditori.

14. Visi Domes deputāti un Pašvaldības administrācijas darbinieki ir atbildīgi par KVS politikas procedūru ievērošanu, uzturēšanu un pilnveidošanu Pašvaldībā.

15. Dome ir izveidojusi šādas Pašvaldības iestādes:

15.1. Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija;

15.2. Liepājas pilsētas Pašvaldības policija;

15.3. Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests;

15.4. Liepājas pilsētas bāriņtiesa;

15.5. Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa;

15.6. Kultūras pārvalde, kuras pārraudzībā atrodas:

15.6.1. Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un kultūras centrs;

15.6.2. Liepājas muzejs;

15.6.3. Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka;

15.7. Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde, kuras pārraudzībā atrodas:

15.7.1. Liepājas Kompleksā sporta skola;

15.7.2. Liepājas Sporta spēļu skola;

15.7.3. Liepājas Tenisa sporta skola;

15.7.4. Liepājas Futbola skola;

15.8. Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, kuras pārraudzībā atrodas:

15.8.1. Liepājas Valsts 1.ģimnāzija;

15.8.2. Liepājas A.Puškina 2.vidusskola;

15.8.3. Liepājas 3.pamatskola;

15.8.4. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola;

15.8.5. Liepājas Raiņa 6.vidusskola;

15.8.6. Liepājas 7.vidusskola;

15.8.7. Liepājas 8.vidusskola;

15.8.8. J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola;

15.8.9. Liepājas pilsētas 12.vidusskola;

15.8.10. Liepājas 15.vidusskola;

15.8.11. Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola;

15.8.12. Liepājas Ezerkrasta sākumskola;

15.8.13. Liepājas Centra sākumskola;

15.8.14. Liepājas speciālā internātpamatskola;

15.8.15. Liepājas internātpamatskola;

15.8.16. Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde;

15.8.17. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Sauleszaķis";

15.8.18. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa";

15.8.19. Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Gulbītis";

15.8.20. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte";

15.8.21. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepiņa";

15.8.22. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis";

15.8.23. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Gailītis";

15.8.24. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis";

15.8.25. Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Kriksītis";

15.8.26. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Stārķis";

15.8.27. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liesmiņa";

15.8.28. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa";

15.8.29. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte";

15.8.30. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks";

15.8.31. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte";

15.8.32. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis";

15.8.33. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš";

15.8.34. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis";

15.8.35. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Delfīns";

15.8.36. Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis";

15.8.37. Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola;

15.8.38. Liepājas bērnu un jaunatnes centrs;

15.9. Liepājas kapsētu pārvalde;

15.10. Nekustamā īpašuma pārvalde;

15.11. Liepājas pilsētas būvvalde;

15.12. Komunālā pārvalde.

16. Dome ir izveidojusi šādas Pašvaldības aģentūras:

16.1. Nodarbinātības projekti;

16.2. Liepājas sabiedriskais transports.

17. Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

17.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS";

17.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS";

17.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS TRAMVAJS";

17.4. SIA "Liepājas autostāvvietas";

17.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVIASABIEDRĪBA "LIEPĀJA"";

17.6. SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS";

17.7. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS";

17.8. SIA "Liepājas latviešu biedrības nams";

17.9. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs";

17.10. SIA "OC Liepāja";

17.11. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA";

17.12. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS";

17.13. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS";

17.14. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars";

17.15. SIA "LIEPĀJAS RAS";

17.16. SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS";

17.17. SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA";

17.18. akciju sabiedrība "LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS".

18. Pašvaldība ir biedrs šādās biedrībās:

18.1. biedrība "Latvijas Lielo pilsētu asociācija";

18.2. biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība";

18.3. biedrība "Latvijas Pašvaldību mācību centrs";

18.4. biedrība "Liepājas ezeri";

18.5. biedrība "Latvijas kūrortpilsētu asociācija";

18.6. biedrība "Latvijas zinātnes centru apvienība";

18.7. Kurzemes reģiona attīstības aģentūra.

19. Pašvaldības iestāžu un aģentūru kompetence tiek noteikta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un iestāžu nolikumiem, kurus apstiprina Dome un par kuru izstrādi un aktualizāciju ir atbildīgi attiecīgo institūciju vadītāji. Kapitālsabiedrību tiesības un pienākumi tiek noteikti to statūtos.

20. Pašvaldības funkciju realizācijas nolūkā Pašvaldībai pieder un var piederēt kapitāla daļas vai akcijas kapitālsabiedrībās, kuru funkcijas ir saistītas ar Pašvaldības autonomo funkciju pildīšanu, kā arī brīvprātīgajām iniciatīvām. Lēmumu par Pašvaldības līdzdalību šādās kapitālsabiedrībās pieņem Dome. Papildus pašvaldības funkciju realizēšanai Domei ir tiesības dibināt biedrības, nodibinājumus, aģentūras un iestādes.

21. Liepājas pilsētas mērķu un interešu pārstāvības nodrošināšanai Latvijas valsts pārvaldes institūcijās tautsaimniecībā, reģionālajā attīstībā, kultūrā, izglītībā un citās jomās ir izveidota un darbojas Pašvaldības administrācijas struktūrvienība "Liepājas pārstāvniecība Rīgā", kuras darbību reglamentē apstiprināts nolikums.

22. Pašvaldības administrācija – pārvaldes un daļas, kā arī to darbinieki – veic savus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu un izpilddirektora apstiprinātajiem struktūrvienību nolikumiem.

23. Pašvaldības administrācijā ietilpst šādas struktūrvienības un speciālisti:

23.1. Attīstības pārvalde;

23.2. Finanšu pārvalde;

23.3. Administratīvā daļa;

23.4. Domes priekšsēdētāja birojs;

23.5. Informācijas tehnoloģiju daļa;

23.6. Izpilddirektora birojs;

23.7. Juridiskā daļa;

23.8. Kapitālpārvaldības un audita daļa;

23.9. Liepājas pārstāvniecība Rīgā;

23.10. Personāla daļa;

23.11. Publisko iepirkumu daļa;

23.12. Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa;

23.13. Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa;

23.14. Domes priekšsēdētāja vietnieku palīgi;

23.15. Ārējo sakaru organizatore.

III. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKU UN IZPILDDIREKTORA, IZPILDDIREKTORA VIETNIEKU PILNVARAS

24. Domes priekšsēdētāju un Domes priekšsēdētāja vietniekus, atklāti un vārdiski balsojot ar vēlēšanu zīmēm, ievēlē no Domes deputātiem uz Domes pilnvaru laiku. Domes priekšsēdētāja un Domes priekšsēdētāja vietnieku amati ir algoti. Domes priekšsēdētāja un Domes priekšsēdētāja vietnieku atalgojuma apmēru nosaka saskaņā ar darba samaksas nolikumu, kuru apstiprina Dome.

25. Domes darbu vada Domes priekšsēdētājs, kurš pilnvaras iegūst ar ievēlēšanas brīdi. Domes priekšsēdētājs:

25.1. vada Domes sēdes un Domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās;

25.2. ir tiesīgs dot norādījumus un uzdevumus Domes deputātiem;

25.3. vada Finanšu komitejas un Budžeta komisijas darbu, darbojas arī citās komitejās, komisijās, darba grupās un konsultatīvajās padomēs, kurās viņu ievēl Dome;

25.4. ne retāk kā reizi gadā uzaicina auditorfirmas vai zvērinātus revidentus Pašvaldības finanšu revīziju veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par Pašvaldības saimnieciskā gada pārskatu;

25.5. saskaņo Pašvaldības administrācijas darbinieku un nosaka Pašvaldības iestāžu un aģentūru vadītāju atlīdzību atbilstoši normatīvajiem aktiem;

25.6. veic Pašvaldības administrācijas amata vienību iekšējas strukturālas izmaiņas sakarā ar Pašvaldības funkciju izpildes nepieciešamību Domes apstiprinātā amata vienību skaita un atlīdzības fonda ietvaros;

25.7. dod saistošus rīkojumus Pašvaldības amatpersonām un Pašvaldības administrācijas darbiniekiem, Pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājiem;

25.8. veic Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja funkcijas kapitālsabiedrībās, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas, ja saskaņā ar Domes lēmumu šīs funkcijas nav nodotas priekšsēdētāja vietniekiem, izpilddirektoram vai kādam no Pašvaldības administrācijas struktūrvienību vadītājiem;

25.9. veic biedra funkcijas biedrībās, kurās Pašvaldība ir biedrs vai pilnvaro šīs funkcijas veikt Domes priekšsēdētāja vietniekiem vai citai Pašvaldības amatpersonai;

25.10. izdod pilnvaras, slēdz līgumus un paraksta citus juridiskus dokumentus, atver un slēdz kontus bankās (t.sk. aizdevumu, līzingu un noguldījumu līgumus);

25.11. pārstāv Pašvaldību attiecībās ar valsti, citām pašvaldībām un jebkuru citu personu;

25.12. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Pašvaldību tiesā;

25.13. nepieciešamības gadījumā ierosina jautājumu par Liepājas pilsētas valsts pārvaldes iestāžu vadītāju atbrīvošanu no ieņemamā amata;

25.14. iesniedz Domei priekšlikumus par Pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu;

25.15. vīzē atbilstoši institūcijas kompetencei tiesu lietas;

25.16. atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir Dome;

25.17. koordinē jautājumus, kas attiecas uz sabiedrisko kārtību un drošību, kā arī civilo aizsardzību Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā;

25.18. pārrauga informācijas sniegšanas iedzīvotājiem un pilsētas sadarbības partneriem, kā arī kopējā pilsētas tēla un mārketinga jomas;

25.19. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, Domes lēmumos un šajā nolikumā.

26. Domes priekšsēdētājam ir trīs vietnieki: Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos, Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos un Domes priekšsēdētāja vietnieks tūrisma un investīciju jautājumos.

27. Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos:

27.1. saskaņā ar rīkojumu pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus un realizē tiesības priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī Domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos un Domes priekšsēdētāja vietnieka tūrisma un investīciju jautājumos pienākumus un tiesības viņu prombūtnes laikā;

27.2. atbilstoši kompetencei un pārraudzības jomām dod saistošus rīkojumus Pašvaldības amatpersonām un Pašvaldības administrācijas darbiniekiem, Pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājiem;

27.3. koordinē vides, veselības aprūpes pieejamības un veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu kopumu Liepājas pilsētā;

27.4. pārrauga pašvaldības funkciju izpildi nodarbinātības jautājumos Pašvaldības teritorijā un komercdarbības atbalsta un veicināšanas politiku Liepājas pilsētā, kā arī koordinē Eiropas līdzekļu piesaistīšanu Liepājas pilsētas attīstības projektiem;

27.5. pārrauga un koordinē sociālo jomu Liepājas pilsētā;

27.6. organizē Pašvaldības iesaistīšanos dažādās pašvaldību, valsts un nevalstiskajās programmās, koordinē sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām;

27.7. koordinē jautājumus, kas saistīti ar Pašvaldības funkcijām aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizstāvības jomām;

27.8. organizē pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības plāna izstrādāšanu un īstenošanu, iesniedz Domei pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības plāna un pilsētas teritorijas attīstības programmas projektus;

27.9. saskaņā ar Domes lēmumu veic Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus kapitālsabiedrībās, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas;

27.10. savu pienākumu un tiesību realizācijai iesniedz Domes priekšsēdētājam priekšlikumus par komisiju, konsultatīvo padomju izveidošanu un darba grupu izveidi, iesaistot tajās Pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājus, kā arī pieaicinātos speciālistus un Pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

27.11. savas kompetences ietvaros ierosina Domes priekšsēdētājam iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pašvaldības iestāžu vadītājus;

27.12. iesniedz Domei priekšlikumus par pārraudzībā esošo nozaru Pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu;

27.13. atbild par normatīvo aktu, Domes lēmumu un rīkojumu izpildi savas padotības jomās;

27.14. pilnvaro personas, kas veic Pašvaldības pārstāvību tiesā vai citās institūcijās;

27.15. slēdz līgumus un izdod pilnvaras Pašvaldības vārdā atbilstoši savai kompetencei;

27.16. nodrošina Pašvaldības sadarbību ar ministrijām, kā arī veicina Liepājas pilsētas attīstības projektu virzību izskatīšanai Ministru kabinetā un ministrijās;

27.17. veic citus uzdevumus un pilda pienākumus, kurus nosaka atsevišķi Domes lēmumi un priekšsēdētāja rīkojumi.

28. Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos:

28.1. saskaņā ar rīkojumu pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus un realizē tiesības priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī Domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos un Domes priekšsēdētāja vietnieka tūrisma un investīciju jautājumos pienākumus un tiesības viņu prombūtnes laikā;

28.2. atbilstoši kompetencei un pārraudzības jomām dod saistošus rīkojumus Pašvaldības amatpersonām un Pašvaldības administrācijas darbiniekiem, Pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājiem;

28.3. koordinē izglītības sistēmas attīstību pilsētā, tai skaitā pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu, kā arī veido sadarbību ar profesionālās izglītības kompetences centriem un augstākajām mācību iestādēm;

28.4. pārrauga bērnu un jauniešu iesaistīšanu interešu izglītībā un saturīga brīvā laika pavadīšanā;

28.5. koordinē kultūras jomas un radošo industriju attīstību, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, kā arī mazākumtautību kultūras saglabāšanas pasākumus;

28.6. koordinē sporta nozares, tai skaitā sporta infrastruktūras attīstību pilsētā;

28.7. saskaņā ar Domes lēmumu veic Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus kapitālsabiedrībās, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas;

28.8. savu pienākumu un tiesību realizācijai iesniedz Domes priekšsēdētājam priekšlikumus par komisiju, konsultatīvo padomju un darba grupu izveidošanu, iesaistot tajās Pašvaldības administrācijas darbiniekus, Pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājus, kā arī pieaicinātos speciālistus un Pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

28.9. savas kompetences ietvaros ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pašvaldības iestāžu vadītājus;

28.10. atbild par normatīvo aktu, Domes lēmumu un rīkojumu izpildi savas pārraudzības nozarēs;

28.11. iesniedz Domei priekšlikumus par pārraudzības nozarēs esošo Pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu;

28.12. organizē, vada un kontrolē šajā nolikumā apstiprināto jautājumu risināšanu, ir atbildīgs par normatīvo aktu, Domes lēmumu un rīkojumu izpildi savās pārraudzības nozarēs;

28.13. pilnvaro personas, kas veic Pašvaldības pārstāvību tiesā vai citās institūcijās;

28.14. slēdz līgumus un izdod pilnvaras Pašvaldības vārdā atbilstoši savai kompetencei;

28.15. nodrošina Pašvaldības sadarbību ar ministrijām savas kompetences jomā;

28.16. veic citus uzdevumus un pilda pienākumus, kurus nosaka atsevišķi Domes lēmumi un priekšsēdētāja rīkojumi.

29. Domes priekšsēdētāja vietnieks tūrisma un investīciju jautājumos:

29.1. saskaņā ar rīkojumu pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus un realizē tiesības priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī Domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos un Domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos pienākumus un tiesības viņu prombūtnes laikā;

29.2. atbilstoši kompetencei dod saistošus rīkojumus Pašvaldības amatpersonām un Pašvaldības administrācijas darbiniekiem, Pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājiem;

29.3. koordinē darbības tūrisma nozares attīstībā pilsētā, kā arī pārstāv Liepāju valsts un starptautiska mēroga izstādēs un forumos;

29.4. veido sadarbību ar dažādām organizācijām un uzņēmumiem investīciju piesaistīšanas jomā;

29.5. popularizē Liepāju kā perspektīvu Latvijas reģionu Latvijā un ārvalstīs;

29.6. vada sadarbību ar Liepājas sadraudzības pilsētām un citiem ārvalstu partneriem;

29.7. saskaņā ar Domes lēmumu veic Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus kapitālsabiedrībās, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas;

29.8. savu pienākumu un tiesību realizācijai iesniedz Domes priekšsēdētājam priekšlikumus par komisiju, konsultatīvo padomju un darba grupu izveidošanu, iesaistot tajās Pašvaldības administrācijas, Pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājus, kā arī pieaicinātos speciālistus un Pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

29.9. savas kompetences ietvaros ierosina Domes priekšsēdētājam iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pašvaldības iestāžu vadītājus;

29.10. iesniedz Domei priekšlikumus par pārraudzībā esošo nozaru Pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu;

29.11. atbild par normatīvo aktu, Domes lēmumu un rīkojumu izpildi savās pārraudzības nozarēs;

29.12. pilnvaro personas, kas veic Pašvaldības pārstāvību tiesā vai citās institūcijās;

29.13. slēdz līgumus un izdod pilnvaras Pašvaldības vārdā atbilstoši savai kompetencei;

29.14. veic citus uzdevumus un pilda pienākumus, kurus nosaka atsevišķi Domes lēmumi un priekšsēdētāja rīkojumi.

30. Rīkojumus attiecībā uz Domes priekšsēdētāja vietniekiem izdod un paraksta Domes priekšsēdētājs, bet rīkojumus attiecībā uz Domes priekšsēdētāju izdod un paraksta viens no Domes priekšsēdētāja vietniekiem.

31. Izpilddirektors:

31.1. organizē, kontrolē un vada Pašvaldības administrācijas darbu;

31.2. organizē teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai Domei;

31.3. dod saistošus rīkojumus Pašvaldības iestāžu un aģentūru vadītājiem un darbiniekiem, kā arī kapitālsabiedrību vadītājiem, ciktāl tie nav pretrunā ar Domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja iepriekš izdotajiem rīkojumiem, finanšu līdzekļu pieejamību atbilstoši apstiprinātajam budžetam vai budžeta projektam, kā arī attiecīgo kapitālsabiedrību statūtiem;

31.4. organizē Domes izdoto saistošo noteikumu, lēmumu un citu normatīvo aktu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus komitejās;

31.5. piedalās Domes un pastāvīgo komiteju sēdēs ar padomdevēja tiesībām, kā arī jautājumu apspriešanā komisijās, konsultatīvajās padomēs, darba grupās un citās sanāksmēs;

31.6. atceļ Pašvaldības administrācijas pieņemtos prettiesiskos lēmumus, kā arī sagatavo un iesniedz Domei priekšlikumus par Pašvaldības iestāžu, aģentūru nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu, kā arī kapitālsabiedrību nelietderīgas un nesaimnieciskas rīcības apturēšanu un ierobežošanu, savas kompetences ietvaros dod rīkojumus Pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājiem, kā arī citiem darbiniekiem un kontrolē to izpildi, ir atbildīgs par Pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību darbu;

31.7. rīkojas ar Pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciska rakstura darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām, paraksta citus juridiskus dokumentus, Pašvaldības vārdā izdod pilnvaras, koordinē īpašumu un materiālo vērtību uzskaiti un inventarizācijas nodrošināšanu;

31.8. saskaņā ar Domes priekšsēdētāja rakstisku rezolūciju, kurā norādīti konkrētā darba līguma būtiskākie nosacījumi, pieņem darbā Pašvaldības administrācijas darbiniekus;

31.9. slēdz darba līgumus un vienošanās pie darba līgumiem ar Pašvaldības administrācijas darbiniekiem, saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju, atbrīvo Pašvaldības administrācijas darbiniekus no darba Darba likumā noteiktajā kārtībā;

31.10. izdod iekšējus normatīvos aktus Pašvaldības administrācijas darbiniekiem, Pašvaldības iestāžu un aģentūru vadītājiem, kontrolē to izpildi;

31.11. Pašvaldības administrācijas ikdienas funkciju izpildei var izveidot komisijas vai darba grupas;

31.12. ierosina Domei savas kompetences ietvaros iecelt amatā vai atbrīvot no amata Pašvaldības iestāžu un aģentūru vadītājus;

31.13. iesniedz Domei priekšlikumus par Pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu, kā arī rīcību ar Pašvaldības kapitāla daļām vai akcijām kapitālsabiedrībās;

31.14. ir tiesīgs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilnīgi vai daļēji pārņemt Pašvaldības administrācijas lietvedībā esošu lietu savā kompetencē;

31.15. pēc kārtējām Domes vēlēšanām organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam;

31.16. savas kompetences sfērā bez īpaša pilnvarojuma var pārstāvēt Pašvaldību attiecībās ar citām valsts institūcijām, izdot pilnvaras;

31.17. kontrolē, lai Pašvaldības administrācijā ietilpstošo nozaru speciālisti pārzinātu attiecīgo nozari regulējošos normatīvos aktus, sekotu to grozījumiem un izmaiņām un ierosinātu veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar to piemērošanu;

31.18. kontrolē Pašvaldības pasūtījumu izpildi;

31.19. pieņem lēmumus par publiskiem pasākumiem, sapulcēm, gājieniem un piketiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

31.20. izsniedz licences, atļaujas un rakstiskus saskaņojumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

31.21. ar rīkojumu apstiprina Pašvaldības administrācijas darba kārtības noteikumus, struktūrvienību nolikumus un citus dokumentus, kas reglamentē Pašvaldības administrācijas iekšējo darba kārtību, kā arī precizē Pašvaldības administrācijas darba samaksas kārtību;

31.22. organizē darba drošības noteikumu ievērošanu, kā arī citus darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus Pašvaldības administrācijā;

31.23. saskaņā ar Domes lēmumiem veic citus pienākumus.

32. Izpilddirektoram var būt vietnieki. Izpilddirektors koordinē un pārrauga izpilddirektora vietnieku darbu.

33. Izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā saskaņā ar rīkojumu pilda izpilddirektora vietnieks.

34. Izpilddirektora vietnieks (finanšu jautājumos):

34.1. saskaņā ar rīkojumu pilda izpilddirektora pienākumus un realizē tiesības izpilddirektora prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī izpilddirektora vietnieka (īpašumu jautājumos) un izpilddirektora vietnieka (būvniecības jautājumos) pienākumus un tiesības viņu prombūtnes laikā;

34.2. vada Pašvaldības budžeta projekta un budžeta grozījumu projektu izstrādi;

34.3. atbild par Pašvaldības grāmatvedības politikas īstenošanu;

34.4. koordinē sabiedriskā transporta un transporta kustības drošības jautājumus pilsētas teritorijā;

34.5. pārrauga kapsētu izveidošanas un uzturēšanas jautājumus;

34.6. koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības funkcijām civilstāvokļa aktu reģistrācijā;

34.7. veic citus uzdevumus, kas noteikti ar Domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumiem.

35. Izpilddirektora vietnieks (īpašumu jautājumos):

35.1. saskaņā ar rīkojumu pilda izpilddirektora pienākumus un realizē tiesības izpilddirektora prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī izpilddirektora vietnieka (finanšu jautājumos) un izpilddirektora vietnieka (būvniecības jautājumos) pienākumus un tiesības viņu prombūtnes laikā;

35.2. koordinē informātikas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un pielietošanu Pašvaldībā;

35.3. organizē un pārzina Pašvaldības īpašumu pārvaldi, tā izmantošanu Pašvaldības iedzīvotāju interesēs;

35.4. pārrauga atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pilsētā;

35.5. pārrauga siltumapgādes jautājumus, kā arī koordinē energoefektivitātes pasākumu ieviešanu un sasniedzamo rezultātu kontroli Pašvaldības īpašumā esošajās ēkās;

35.6. veic citus uzdevumus, kas noteikti ar Domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumiem.

36. Izpilddirektora vietnieks (būvniecības jautājumos):

36.1. saskaņā ar rīkojumu pilda izpilddirektora pienākumus un realizē tiesības izpilddirektora prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī izpilddirektora vietnieka (īpašumu jautājumos) un izpilddirektora vietnieka (finanšu jautājumos) pienākumus un tiesības viņu prombūtnes laikā;

36.2. organizē un pārzina Pašvaldības darbības komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) nodrošināšanu Liepājas pilsētas iedzīvotājiem;

36.3. organizē un pārzina Liepājas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana);

36.4. organizē priekšlikumu izstrādi un aktualizāciju kārtībai, kādā izmantojami publiskajā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ciktāl tas ir Domes kompetencē;

36.5. koordinē kontroles procesus pār būvniecību un rekonstrukcijas darbiem Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā;

36.6. sadarbojas ar kapitālsabiedrībām, kuras pilsētas teritorijā nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu un veic Pašvaldībai nepiederošu komunikāciju būvniecību un uzturēšanu;

36.7. veic citus uzdevumus, kas noteikti ar Domes lēmumiem, Domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumiem.

37. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un citas vēlētas Pašvaldības amatpersonas, kā arī izpilddirektors (vietnieki) un citi Pašvaldības administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

IV. DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCE, TO DARBA ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS

38. Katras politiskās organizācijas vai vēlētāju apvienības pārstāvju skaitu komitejās nosaka iespēju robežās proporcionāli no katras politiskās organizācijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam. Katram deputātam jābūt vismaz vienas Domes pastāvīgās komitejas loceklim.

39. Deputātam ir pienākums piedalīties komitejas, kuras sastāvā viņš ievēlēts, sēdēs.

40. Komitejas priekšsēdētāju un viņa vietnieku, izņemot Finanšu komitejas priekšsēdētāju, no saviem locekļiem ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas attiecīgā komiteja. Komitejas priekšsēdētājs un viņa vietnieks nedrīkst būt tās Pašvaldības iestādes, Pašvaldības kapitālsabiedrības vai to struktūrvienības vadītājs, kuras darbu saskaņā ar Pašvaldības nolikumu kontrolē attiecīgā komiteja.

41. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, izskata Finanšu komitejā, turklāt Finanšu komiteja:

41.1. sniedz atzinumu par Pašvaldības budžeta projektu, tajā izdarītajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā;

41.2. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;

41.3. sniedz priekšlikumus par Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;

41.4. sniedz atzinumu par Pašvaldības nekustamā īpašumā atsavināšanu, nodošanu pārvaldīšanā vai lietošanā;

41.5. sniedz atzinumu par gada publisko pārskatu;

41.6. sagatavo, virza un koordinē savas kompetences jautājumus izskatīšanai Domes sēdē;

41.7. veic citus ar Domes lēmumiem noteiktos pienākumus.

42. Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja:

42.1. izskata iedzīvotāju sociālās palīdzības, sociālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes, nodarbinātības un deklarēšanās jautājumus;

42.2. izvērtē sabiedriskās kārtības jautājumus;

42.3. izvērtē veselības aprūpes, veselīga dzīvesveida un sanitāri higiēniskos jautājumus;

42.4. sagatavo ar ārvalstnieku un bezvalstnieku problēmu saistīto jautājumu izskatīšanu, dod atzinumus par šiem jautājumiem;

42.5. izskata reliģisko organizāciju iesniegtos jautājumus;

42.6. sniedz atzinumus un priekšlikumus par Domes lēmumu projektiem, kas skar sociālos, veselības un sabiedriskās kārtības jautājumus;

42.7. veic citus ar Domes lēmumiem noteiktos pienākumus.

43. Pilsētas attīstības komiteja:

43.1. izskata jautājumus par pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības plāna un pilsētas teritorijas apbūves ģenerālplāna projektiem;

43.2. sniedz atzinumus par apbūves kārtību un tās grozījumiem;

43.3. izskata jautājumus un sniedz priekšlikumus par komunālo pakalpojumu organizēšanas, komunikāciju un transporta jautājumiem;

43.4. sniedz atzinumus par lēmumu projektiem par īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu;

43.5. risina pilsētas vides uzlabošanas jautājumus, tai skaitā teritorijas apstādījumu plānošanu;

43.6. pārrauga investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;

43.7. izskata jautājumus par starptautisko sadarbību un tūrismu;

43.8. izskata jautājumus par neapdzīvojamo telpu un zemes nomu, lietošanu, nodošanu pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā;

43.9. izskata jautājumus par Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;

43.10. sniedz atzinumus un priekšlikumus par Domes lēmumu projektiem savas kompetences jautājumos;

43.11. veic citus ar Domes lēmumiem noteiktos pienākumus.

44. Izglītības, kultūras un sporta komiteja:

44.1. izskata izglītības un kultūras politikas, kā arī fiziskās kultūras un sporta jautājumus;

44.2. izskata jautājumus un sniedz priekšlikumus par izglītības iestāžu tīkla optimizāciju un izglītības iestāžu darbības nodrošināšanu;

44.3. izskata jautājumus par izglītības, kultūras un sporta attīstības perspektīvo un ikgadējo programmu īstenošanu;

44.4. savas kompetences jomā sniedz atzinumus un priekšlikumus par Domes lēmumu projektiem, kas skar izglītības, kultūras un sporta jautājumus;

44.5. veic citus ar Domes lēmumiem noteiktos pienākumus.

45. Domes komiteju norises tehniskajam nodrošinājumam izmanto datortehniku un programmatūru "Liepājas dokumentu vadības sistēma" (turpmāk – Lietvedības programma), kura ir pieejama internetā.

46. Komiteju darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Pašvaldības administrācijas darbinieki.

47. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Komitejas priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

48. Komiteju sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju un paziņojot Administratīvās daļas Organizatoriskajai nodaļai (turpmāk – Organizatoriskā nodaļa). Komiteju sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir Domes sēdes. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo sēdes darba kārtību, sasauc un vada komitejas sēdes. Gadījumā, ja komitejas sēdē nepiedalās komitejas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, komitejas locekļi ar klātesošo balsu vairākumu no sava vidus ieceļ komitejas sēdes vadītāju.

49. Par komitejas sēžu vietu, laiku un darba kārtību komitejas sekretārs, nosūtot informāciju ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, informē deputātus ne vēlāk kā divas darba dienas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms komitejas ārkārtas sēdes.

50. Ja deputāts nevar ierasties uz komitejas sēdi, viņam vismaz 24 stundas pirms komitejas sēdes par to jāpaziņo komitejas, kuras sastāvā viņš ievēlēts, priekšsēdētājam.

51. Ja uz komitejas kārtējo sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs sasauc komitejas atkārtotu sēdi ne agrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz komitejas atkārtotu sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo Domei.

52. Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē Lietvedības programmā.

53. Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē Lietvedības programmā.

54. Komitejas var organizēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi.

55. Ja komitejā izskata administratīvā akta projektu, kas skar personas tiesības vai pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.

56. Ja komiteja pieņem lēmumu par lēmuma projekta grozīšanu vai papildināšanu, tad par korekciju ieviešanu ir atbildīgs lēmuma projekta gatavotājs.

57. Ja normatīvie akti nosaka, ka lēmums ir jāpieņem Domei, tad neatkarīgi no tā, vai komitejā lēmuma projekts ir vai nav atbalstīts, tas virzāms izskatīšanai Domes sēdē.

58. Par komitejās izskatītajiem lēmuma projektiem Domes sēdē ziņo komitejas priekšsēdētājs vai kāds no komitejas locekļiem. Ziņotājs tiek norādīts komitejas sēdes protokolā.

59. Komitejas sēdes protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekļi, kā arī sēdes protokolists.

V. DOMES UN KOMITEJU LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA

60. Lēmumu projekti jāsagatavo Lietvedības programmā, kā arī jāiesniedz papīra formātā. Lēmuma projekta gatavotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo dokumentu pievienošanu un saskaņojumu saņemšanu gan Lietvedības programmā, gan uz lēmuma projekta oriģināla papīra formātā, kā arī par sagatavotā lēmuma projekta tiesiskumu un lietderību.

61. Organizatoriskā nodaļa nodrošina Pašvaldības iestādēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām, kuras nestrādā Lietvedības programmā, lēmuma projekta un tam pievienojamo dokumentu ievietošanu Lietvedības programmā pirms saskaņojumu saņemšanas.

62. Lēmumu projektus, atzinumus par tiem un izziņas materiālus lēmuma projekta gatavotājs ievieto Lietvedības programmā ne vēlāk kā divas darbdienas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes. Ja lēmuma projekts izskatāms tikai Domes sēdē, lēmuma projektu, atzinumus par to un izziņas materiālus lēmuma projekta gatavotājs ievieto Lietvedības programmā ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms Domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

63. Lēmuma projektā jābūt norādītam:

63.1. kas un kad šo lēmuma projektu ir gatavojis, gatavotāja parakstam;

63.2. izvirzītiem precīzi formulētiem mērķiem un uzdevumiem;

63.3. kādās institūcijās projekts izskatīts;

63.4. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja jautājumu izpilde saistīta ar Pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu, izpildes un informācijas sniegšanas termiņam;

63.5. kam jānosūta lēmums;

63.6. konkrētiem izpildītājiem, kā arī struktūrvienībai vai konkrētai personai, kurai uzdota lēmuma izpildes kontrole.

64. Lēmuma, kas atzīstams par administratīvo aktu, projektam jāatbilst Administratīvā procesa likumā noteiktajām prasībām.

65. Gadījumā, ja lēmuma projektā minēti pielikumi (līgumi, nolikumi u.c.), uz katra no tiem jābūt pielikuma gatavotāja parakstam.

66. Lēmumu projektiem un tiem pievienotajiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā. Liela apjoma dokumentiem, kuri Pašvaldībā ir saņemti svešvalodā, pievienojams dokumentu kopsavilkums valsts valodā.

67. Lēmuma projekta gatavotājs lēmuma projektam pievieno anotāciju, kuras forma apstiprināta ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu. Domes saistošo noteikumu projektam gatavotājs pievieno paskaidrojuma rakstu, kurā ietverta likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantā norādītā informācija. Lēmuma projekta anotācija vai paskaidrojuma raksts jāsaskaņo ar Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļu – preses relīzes gatavošanai.

68. Domes lēmuma projekta gatavotājam jānodrošina lēmuma projekta saskaņojuma vai motivēta noraidījuma vīzas par attiecīgo lēmuma projektu saņemšana no Pašvaldības administrācijas struktūrvienībām šādā secībā:

68.1. no Pašvaldības administrācijas struktūrvienībām un Pašvaldības institūcijām, kuru darbība saistīta ar izskatāmo lēmuma projektu;

68.2. no Finanšu pārvaldes, ja lēmuma projekta jautājumi saistīti ar Pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu;

68.3. no Juridiskās daļas;

68.4. no izpilddirektora vai izpilddirektora vietniekiem atbilstoši viņu kompetencei.

69. Šī nolikuma 68.punktā minēto struktūrvienību darbinieki, kuri vīzējuši attiecīgo lēmuma projektu, atbild par lēmuma projekta atbilstību attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu prasībām savas kompetences ietvaros.

70. Lēmuma projekta gatavotājam lēmuma projekts un tam pievienojamie dokumenti ir savlaicīgi jāiesniedz saskaņošanai nolikuma 68.punktā norādītajām amatpersonām un institūcijām.

71. Uz Domes sēdi var virzīt tikai tādus lēmuma projektus, kas saskaņoti ar visām nolikuma 68.punktā norādītajām amatpersonām un institūcijām.

72. Lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi komitejas sēdē, jāiesniedz komitejas atbildīgajai sekretārei, kura lēmuma projektus nodod komitejas priekšsēdētājam. Domes lēmuma projekti un materiāli jāiesniedz Organizatoriskajā nodaļā, kas tos nodod Domes priekšsēdētājam.

73. Ja lēmuma projektu iesniedz Domes deputāts, lēmuma projekts ar visiem nepieciešamajiem materiāliem un saskaņojuma vīzām jāiesniedz Organizatoriskajā nodaļā, kas to nodod Domes priekšsēdētājam.

74. Domes lēmumu projektu izskatīšanu komitejās koordinē Domes priekšsēdētājs, nosakot komiteju, kurā izskatāms lēmuma projekts.

75. Pēc lēmumu projektu saņemšanas, komitejas priekšsēdētājs izskata lēmuma projektus un lemj par to iekļaušanu komitejas darba kārtībā.

76. Priekšsēdētājs izskata iesniegtos lēmumu projektus, kas izskatāmi Domes sēdē, un lemj par to iekļaušanu Domes kārtējās sēdes darba kārtībā. Ja lēmuma projektu nepieciešams izskatīt kādā no komitejām, priekšsēdētājs nosaka, kurai komitejai lēmuma projekts jāizskata.

77. Ja tiek konstatēts, ka lēmuma projekts ir pilnībā nepamatots un pēc būtības nav skatāms Domes sēdē, priekšsēdētājs to atgriež iesniedzējam, paskaidrojot atgriešanas iemeslu.

VI. DOMES DARBA REGLAMENTS

78. Dome lēmumus pieņem sēdēs. Domes sēdes ir atklātas, ja likumos nav noteikts citādi. Domes sēde notiek, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Domes deputātiem. Domes sēdes notiek valsts valodā.

79. Domes sēdes norises tehniskajam nodrošinājumam izmanto datortehniku un speciāli izstrādātu Lietvedības programmu, kura nodrošina piekļuvi sēžu materiāliem un atklātu vārdisko balsošanu elektroniski, izmantojot pašvaldības datu tīklu un internetu. Piekļuvi Lietvedības programmas lietošanai nodrošina personīgi saņemts "Lietotāja vārds", "Lietotāja identifikācijas numurs" un lietotāja "Parole". Šos datus aizliegts nodot citiem lietotājiem.

80. Katra deputāta pienākums ir piedalīties Domes sēdēs. Ja deputāts nevar ierasties uz Domes sēdi, viņam vismaz 24 stundas pirms Domes sēdes par to jāpaziņo Domes priekšsēdētājam.

81. Ja Domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties Domes sēdes norises vietā, Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka Domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference, ja Domes deputāts ir reģistrējies dalībai Domes sēdē Lietvedības programmā.

82. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu Domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana Lietvedības programmā. Neatrodoties sēdes norises vietā, deputāts nevar piedalīties likuma "Par pašvaldībām" 40.panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos.

83. Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas.

84. Domes kārtējās sēdes notiek ik pēc četrām nedēļām ceturtdienās.

85. Domes kārtējās un ārkārtas sēdes sasauc Domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot darba kārtību.

86. Domes deputātiem par kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību tiek paziņots, nosūtot informāciju, izmantojot elektroniskos sakarus.

87. Deputāts dalībai Domes sēdē reģistrējas Lietvedības programmā.

88. Domes sēdēs jāpiedalās izpilddirektoram (vietniekiem), Juridiskās daļas vadītājam, Finanšu pārvaldes vadītājam un lēmumu projektu gatavotājiem. Pašvaldības administrācijas struktūrvienību darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā nepieciešamības gadījumā nodrošina attiecīgās struktūrvienības vadītājs.

89. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties Domes sēdēs, pirms Domes sēdes jāreģistrējas pie Pašvaldības administrācijas struktūrvienības darbinieka, kurš protokolē Domes sēdi.

90. Personas, kas piedalās Domes sēdē, video un audio ierakstus sēžu zālē var veikt tikai ar Domes priekšsēdētāja saskaņojumu.

91. Privātpersonām, kuras vēlas uzstāties Domes sēdē par konkrētu jautājumu, līdz Domes sēdes sākumam jāiesniedz iesniegums par to Domes priekšsēdētājam. Domes deputāti lemj, vai dot vārdu.

92. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt Domes sēdē, nav tiesības piedalīties debatēs, ja sēdes vadītājs nedod vārdu, vai jebkādā veidā traucēt sēdes gaitu.

93. Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt kārtību Domes sēdēs. Ja Domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro deputāts, tas tiek fiksēts protokolā. Ja Domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro citas personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt minētās personas no Domes sēdes norises telpas.

94. Domes priekšsēdētājs:

94.1. atklāj, pārtrauc un slēdz sēdi;

94.2. pārliecinās par kvoruma esamību;

94.3. dod vārdu ziņotājam;

94.4. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;

94.5. atklāj, vada un slēdz debates;

94.6. ierosina jautājumu nobalsošanu;

94.7. piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;

94.8. nodod sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citam deputātam.

95. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:

95.1. ziņojums;

95.2. deputātu jautājumi;

95.3. debates;

95.4. ziņotāja galavārds, ja viņš to pieprasa;

95.5. ja nepieciešams, priekšsēdētāja viedoklis;

95.6. balsošana.

96. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis Domes priekšsēdētājs.

97. Par izskatāmajiem lēmumu projektiem Domes sēdē ziņo deputāti. Ja uz Domes sēdi ir uzaicināti speciālisti konkrētajā jautājumā, tad Domes priekšsēdētājs dod tiem vārdu pēc ziņojuma.

98. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo lēmuma projektu tiek dotas ne vairāk kā 5 minūtes.

99. Par katru Domes sēdē izskatāmo lēmuma projektu pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus. Priekšsēdētājam ir tiesības pārtraukt jautājumu uzdošanu ziņotājam, ja jautājumu uzdošanas ilgums par vienu lēmuma projektu pārsniedz 10 minūtes. Ja par kādu konkrētu lēmuma projektu uz Domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas, tad pēc Domes priekšsēdētāja vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek dots vārds, un tikai pēc tam notiek debates.

100. Ja komitejas sēdē, skatot lēmuma projektu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarotais komitejas pārstāvis var informēt Domes sēdē par visiem atšķirīgajiem viedokļiem. Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.

101. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā 3 minūtes. Debatēs par attiecīgo lēmuma projektu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes.

102. Ja deputāts neievēro Domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad Domes priekšsēdētājs pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs un turpmāk, apspriežot konkrēto lēmuma projektu, viņam vairs netiek dots vārds.

103. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm.

104. Ja līdz balsošanai tiek izteikti labojumi vai grozījumi Domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu. Ja tiek izteikti vairāki labojumi vai grozījumi, tad vispirms jābalso par to labojumu vai grozījumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā Domes priekšsēdētājs konsultējas ar tās komitejas, kura gatavoja atzinumu par lēmuma projektu, priekšsēdētāju. Domes priekšsēdētājs nosaka kārtību, kādā balso par iesniegtajiem Domes lēmumu projektu labojumiem.

105. Visi Domes lēmumi tiek pieņemti vienīgi koleģiāli.

106. Dome apstiprina vēlēšanu zīmes, kā arī nosaka kārtību, kādā notiek balsošana ar vēlēšanu zīmēm.

107. Ja Domes deputāts balsojot kļūdījies, viņam par to jāpaziņo Domes sēdes vadītājam līdz balsošanas rezultāta paziņošanai. Pēc balsošanas rezultāta paziņošanas labojumi balsojumā netiek pieņemti.

108. Ja balsošana notiek ar vēlēšanu zīmēm, tad no deputātiem tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija trīs cilvēku sastāvā. Šajā gadījumā balsu skaitīšanas komisija balsu skaitīšanas rezultātus iesniedz Domes priekšsēdētājam.

109. Balsošanas rezultātus paziņo Domes priekšsēdētājs.

110. Ja Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmuma projekti netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākamajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja Domes sēdes darba kārtībā iekļautos lēmuma projektus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad Domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Domes atkārtotā sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

111. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj Dome. Pasākumi, kas nav saistīti ar gada budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr Dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu līdzekļus.

112. Ja izskatot lēmuma projektu Domes sēdē, lēmums pieņemts, izdarot lēmuma projektā grozījumus vai labojumus, tad pirms lēmuma iesniegšanas parakstīšanai Domes sēdes vadītājam Organizatoriskā nodaļa noformē Domes lēmumu tādā redakcijā, kādā apstiprināta Domes sēdē, un nodrošina tā atkārtotu saskaņošanu ar šā nolikuma 68.punktā minētajām amatpersonām un institūcijām. Ja šā nolikuma 68.punktā minētās amatpersonas un institūcijas nesaskaņo lēmumu, Domes priekšsēdētājs, izvērtējot amatpersonu un institūciju argumentus, ir tiesīgs rīkoties atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 48.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.

113. Domes lēmums stājas spēkā parakstīšanas dienā, ja vien lēmumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

114. Pašvaldības saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu trīs dienu laikā pēc parakstīšanas Organizatoriskās nodaļas vadītājs nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā arī Organizatoriskās nodaļas vadītājs ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteikto saistošo noteikumu nosūtīšanu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informāciju par pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem izvieto redzamā vietā Pašvaldības Domes ēkā un publicē informāciju Pašvaldības mājaslapā internetā www.liepaja.lv.

VII. LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA

115. Iepirkuma procedūras, ko veikusi Domes izveidotā Iepirkumu komisija, rezultātā slēdzamos līgumus atbilstoši kompetencei paraksta Domes priekšsēdētājs (viņa vietnieki), izpilddirektors (viņa vietnieki) vai attiecīgās iestādes, aģentūras vai kapitālsabiedrības vadītājs.

116. Administratīvo līgumu slēdz izpilddirektors, kurš saskaņo to ar Domes priekšsēdētāju.

117. Par Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto sadarbības līgumu un deleģēšanas līgumu lemj Dome.

118. Dome ar lēmumu vai līgumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus citām Pašvaldības institūcijām, kā arī amatpersonām, izņemot jautājumos, kas ir domes ekskluzīvā kompetencē.

119. Līguma projekta virzītājam jānodrošina, ka pirms tā saskaņošanas Juridiskajā daļā projekts (caurauklots) ticis saskaņots:

119.1. ar citām Pašvaldības administrācijas struktūrvienībām, Pašvaldības institūcijām, kuru kompetencē ir līguma projektā ietvertie jautājumi;

119.2. ar Finanšu pārvaldi, ja līguma izpilde saistīta ar Pašvaldības budžetu;

119.3. ar institūciju, kas gatavo attiecīgo lēmuma projektu, juridisko dienestu (juristu), kurš atbild par lēmuma projekta atbilstību attiecīgās jomas normatīvo aktu prasībām.

120. Līgumu sagatavošanu, saskaņojumu saņemšanu, virzību un izpildi nosaka KVS procedūra "Līgumu aprite".

121. Slēdzot privāttiesisku līgumu Pašvaldības iestādes, aģentūras vai kapitālsabiedrības vārdā, līgumu paraksta attiecīgās institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona.

VIII. KĀRTĪBU, KĀDĀ PRIVĀTPERSONAS VAR IEPAZĪTIES AR PAŠVALDĪBAS PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM, NOSLĒGTAJIEM LĪGUMIEM UN DOMES SĒŽU PROTOKOLIEM

122. Ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem un to paskaidrojuma rakstu, Domes lēmumiem, Domes sēžu protokoliem, Domes sēžu ierakstiem audioformātā, iekšējiem normatīvajiem aktiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā internetā www.liepaja.lv. Pašvaldības saistošos noteikumus kopā ar paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

123. Domes deputāti, kuri vēlas iepazīties ar Pašvaldības rīcībā esošo dokumentāciju, kas skar Pašvaldības intereses, iesniedz rakstisku iesniegumu Organizatoriskajā nodaļā. Organizatoriskā nodaļa nodrošina Domes deputāta pieprasītās dokumentācijas izsniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā. Deputāts var personīgi iepazīties ar interesējošiem dokumentiem, savlaicīgi saskaņojot ierašanās laiku ar atbildīgo darbinieku. Ierobežotas pieejamības informācija deputātiem tiek izsniegta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saņemot rakstisku apliecinājumu, ka informācija netiks izpausta un tiks izlietota iesniegumā norādītajiem mērķiem.

124. Domes sēdes protokola atvasinājumu (kopija, noraksts, izraksts, dublikāts) izsniedz ar Domes priekšsēdētāja saskaņojumu, pamatojoties uz privātpersonas rakstisku pieprasījumu.

125. Ar Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem var iepazīties iestādē, kuras glabāšanā atrodas līgums, ievērojot Informācijas atklātības likuma un Fizisko personu datu aizsardzības likuma normas.

126. Ja Pašvaldībā saņemts privātpersonas iesniegums par Pašvaldības izdotā dokumenta izsniegšanu, to sagatavo iestāde, kuras lietvedībā ir dokumenta oriģināls, un izsniedz iesniegumā norādītajā veidā.

127. Ar dokumentiem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, var iepazīties Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.

IX. IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

128. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un izpilddirektors pieņem iedzīvotājus vienu reizi nedēļā šādos pieņemšanas laikos:

128.1. Domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki – otrdienās no pulksten 10.00 līdz pulksten 12.00;

128.2. Izpilddirektors – otrdienās no pulksten 14.00 līdz pulksten 16.00.

129. Iedzīvotāju pierakstu veic Administratīvās daļas Informācijas un pakalpojumu nodaļā (turpmāk – Informācijas un pakalpojumu nodaļa).

130. Deputāti nosaka iedzīvotāju pieņemšanas laiku ne retāk kā vienu reizi mēnesī un paziņo to Informācijas un pakalpojumu nodaļas darbiniekiem. Deputāts jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir tiesīgs pieaicināt jebkuru Pašvaldības administrācijas darbinieku, saskaņojot to ar darbinieka tiešo vadītāju.

131. Korespondenci, kas saņemta no Saeimas, Ministru kabineta, ministrijām, Valsts kontroles un tiesas, nodod izskatīšanai un vīzēšanai Domes priekšsēdētājam.

132. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē Administratīvās daļas Dokumentu vadības nodaļa (turpmāk – Dokumentu vadības nodaļa). Aizliegta dokumentu nodošana tālāk Pašvaldības administrācijas darbiniekiem vai Pašvaldības institūcijām bez reģistrācijas.

133. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, Informācijas un pakalpojumu nodaļas darbinieks noformē rakstiski atbilstoši formai, ko apstiprina ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstiskajiem iesniegumiem.

134. Iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus izskata, kā arī atbildes vēstules uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem paraksta Domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki vai izpilddirektors (vietnieki), Pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītāji atbilstoši savai kompetencei. Atsevišķos gadījumos pēc Domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku vai izpilddirektora norādījuma vēstules var parakstīt arī citas kompetentas personas – Pašvaldības administrācijas struktūrvienību vadītāji.

135. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība Pašvaldības administrācijas struktūrvienībās un citās Pašvaldības institūcijās, nosaka ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināti iekšējie normatīvie akti un KVS procedūras.

136. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju Dokumentu vadības nodaļā par viņa iesnieguma virzību Pašvaldības institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.

X. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA

137. Konsultatīvos nolūkos pēc Pašvaldības iedzīvotāju, Domes vai Domes priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties uz Domes lēmumu, var organizēt publisko apspriešanu par Pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem.

138. Publiskā apspriešana jārīko par:

138.1. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;

138.2. Pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu.

139. Par citiem normatīvajos aktos noteiktajiem jautājumiem publiskā apspriešana tiek rīkota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

140. Publisko apspriešanu nerīko par:

140.1. Pašvaldības budžetu, Pašvaldības maksas pakalpojumu, nodokļu un nodevu likmēm;

140.2. administrācijas struktūras un iekšējās darba organizācijas jautājumiem;

140.3. amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un citiem personāla jautājumiem;

140.4. valsts pārvaldes funkciju īstenošanas jautājumiem;

140.5. jautājumiem, kas attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu, it sevišķi administratīvu aktu;

140.6. citiem jautājumiem, ja tas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

141. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas Dome var lemt:

141.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;

141.2. pēc Pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas, ja ne mazāk kā pieci procenti no Liepājas teritorijas iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktajā kārtībā vēršas Pašvaldībā;

141.3. pēc Domes priekšsēdētāja iniciatīvas;

141.4. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

142. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.

143. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:

143.1. tās datumu un termiņus;

143.2. paredzamā jautājuma formulējumu;

143.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;

143.4. publiskās apspriešanas lapas formu;

143.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešanā.

XI. PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS IZDOTO ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

144. Pašvaldības administrācijas darbinieku (amatpersonas) izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā paredzētajā kārtībā un termiņos var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā institūcijā vai citai personai (institūcijai), kurai Dome deleģējusi tiesības izskatīt apstrīdētos administratīvos aktus un faktisko rīcību.

145. Padotības kārtībā augstākā institūcija, pēc iepazīšanās ar iesniegumu par faktiskās rīcības vai administratīvā akta apstrīdēšanu, var nodot dokumentu attiecīgās nozares speciālistiem lietas sagatavošanai izskatīšanai pēc būtības kopumā vai apstrīdētajā daļā.

146. Padotības kārtībā augstākā institūcija vai persona (institūcija) kurai Dome deleģējusi tiesības izskatīt apstrīdētos administratīvos aktus un faktisko rīcību, pieņem lēmumu pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz ko attiecas iesniedzēja iebildumi par apstrīdēto administratīvo aktu, pamatojoties uz lietas atkārtotas izskatīšanas rezultātiem, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.

XII. KĀRTĪBA, KĀDĀ PAŠVALDĪBAS AMATPERSONAS RĪKOJAS AR PAŠVALDĪBAS MANTU UN FINANŠU RESURSIEM

147. Jebkurai amatpersonas rīcībai ar Pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem jābūt likumīgai, lietderīgai, samērīgai un atbilstošai apstiprinātajam Pašvaldības budžetam.

148. Rīkojoties ar Pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem, Pašvaldības amatpersonām savā darbībā ir jāizvērtē korupcijas un interešu konflikta riski un apstākļi saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem.

149. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez Domes saskaņojuma parakstīt dokumentāciju saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārējo finanšu avotu līdzfinansēto projektu realizāciju par projektiem, kuriem Pašvaldības budžetā ir plānots Pašvaldības finansējums un ir pieņemts atbilstošs Domes lēmums.

XIII. KĀRTĪBA, KĀDĀ DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA NOMAIŅAS GADĪJUMĀ ORGANIZĒ LIETVEDĪBAS UN DOKUMENTU NODOŠANU

150. Domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā lietvedības un dokumentu nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam organizē izpilddirektors.

151. Izpilddirektors ar savu rīkojumu no Pašvaldības administrācijas darbiniekiem izveido komisiju, kas pārņem dokumentus un Domes priekšsēdētājam lietošanā nodoto mantu, sastādot par to nodošanas un pieņemšanas aktu, kuru paraksta Domes priekšsēdētājs un komisijas locekļi.

152. Komisijas sastādītais akts tiek iesniegts izpilddirektoram.

153. Izpilddirektoram ir pienākums nodrošināt pārņemtās mantas un dokumentu glabāšanu.

154. Jaunajam Domes priekšsēdētājam dokumenti un manta tiek nodota, sastādot par to nodošanas un pieņemšanas aktu.

155. Ja vien iespējams, dokumentu un mantas nodošana jaunajam Domes priekšsēdētājam tiek veikta vienlaicīgi ar dokumentu un mantas pārņemšanu no līdzšinējā Domes priekšsēdētāja.

156. Domes priekšsēdētāja lietvedībā esošo neatliekamo un steidzamo jautājumu izpildi organizē izpilddirektors, ja vien šo izpildi nav iespējams veikt jaunajam Domes priekšsēdētājam.

XIV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

157. Atzīt par spēku zaudējušiem Domes 2009.gada 5.novembra saistošos noteikumus Nr.27 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Saistošo noteikumu "Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 23.pants noteic, ka pašvaldības darba organizāciju nosaka pašvaldības nolikums. Atbilstoši minētā likuma 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi [..].

Spēkā esošais Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums tika pieņemts 2009.gada 5.novembrī, tajā ir veikti arī grozījumi.

Liepājas pilsētas pašvaldības nolikumā ir nepieciešams izdarīt būtiskus grozījumus, veicot tā aktualizāciju saistībā ar grozījumiem normatīvajos aktos un izmaiņām Liepājas pilsētas pašvaldības institucionālajā sistēmā.

Lai nodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldības nolikuma vieglāku uztveramību, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS" (turpmāk – saistošie noteikumi), kuros ir novērstas arī atsevišķas spēkā esošā Liepājas pilsētas pašvaldības nolikuma neprecizitātes (piemēram, terminoloģija, dublējošās normas).

2. Īss projekta satura izklāstsAr saistošajiem noteikumiem tiek precizēta Liepājas pilsētas pašvaldības institucionālā sistēma, tai skaitā nosakot, ka pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde un to vada izpilddirektors.

Ar saistošajiem noteikumiem precizēti domes priekšsēdētāja un viņa vietnieku, izpilddirektora un viņa vietnieku pienākumi. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" normām veikti grozījumi par komitejas locekļu un domes deputātu klātesamību komitejas vai domes sēdē ar videokonferences starpniecību.

Saistošajos noteikumos precizēta lēmumu projektu sagatavošanas, virzības un izskatīšanas kārtība. Pašvaldības nolikums papildināts ar tiesību normu par balsošanas kārtību ar vēlēšanu zīmēm. Papildus pašvaldības nolikumā precizēta līguma noslēgšanas procedūra.

Saistošie noteikumi papildināti ar jaunu nodaļu, kurā noteikta kārtība, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav tiešas ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav tiešas ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPēc saistošo noteikumu spēkā stāšanas tie būs pieejami pašvaldības domes ēkā, tiks publicēti pašvaldības mājaslapā internetā un nosūtīti zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
15.07.2016