Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2023. gada 1. jūnijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 633

Rīgā 2016. gada 27. septembrī (prot. Nr. 48 17. §)
Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība
Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma
7. panta 2. punktu

1. Noteikumi nosaka profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtību, kā arī institūciju, kas izstrādā un aktualizē nozares kvalifikāciju struktūru.

2. Valsts vai pašvaldību institūcija, kā arī juridiska persona, ierosinot Valsts izglītības satura centrā (turpmāk – centrs) profesijas standarta vai profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu):

2.1. izstrādi, iesniedz iesniegumu, kurā norādītas ziņas par iesniedzēju (nosaukums, reģistrācijas numurs un kontaktinformācija saziņai) un pamatojums izstrādes nepieciešamībai un lietderībai, kā arī profesijas standarta vai profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) projektu atbilstoši šo noteikumu 1. vai 2. pielikumam;

2.2. aktualizāciju, iesniedz iesniegumu, kurā norādītas ziņas par iesniedzēju un pamatojums aktualizācijas nepieciešamībai un lietderībai, norādot aktualizējamo informāciju.

3. Nozares ekspertu padome vai Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (turpmāk – apakšpadome) (ja attiecīgā nozares ekspertu padome nav izveidota), ierosinot centrā nozares kvalifikāciju struktūras:

3.1. izstrādi, iesniedz nozares kvalifikāciju struktūras projektu atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam;

3.2. aktualizāciju, iesniedz iesniegumu par aktualizācijas nepieciešamību un lietderību, norādot aktualizējamo informāciju.

4. Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk ‒ ministrija) un centrs nodrošina šo noteikumu 2. un 3. punktā minētajām personām organizatorisku un metodisku atbalstu profesijas standartu, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) vai nozares kvalifikāciju struktūru projektu izstrādē.

5. Centrs pēc šo noteikumu 2. un 3. punktā minēto dokumentu saņemšanas:

5.1. organizē profesijas standarta vai profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) izstrādi vai aktualizāciju atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (turpmāk ‒ ietvarstruktūra) 2.‒5. līmenim;

5.2. nosūta šo noteikumu 2. punktā minētos dokumentus ministrijai, ja izstrādājams vai aktualizējams profesijas standarts vai profesionālās kvalifikācijas prasības (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) atbilstoši ietvarstruktūras 6.–7. līmenim;

5.3. organizē nozares kvalifikāciju struktūras izstrādi vai aktualizāciju.

6. Ministrija organizē profesiju standartu vai profesionālo kvalifikāciju prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) izstrādi vai aktualizāciju atbilstoši ietvarstruktūras 6.–7. līmenim.

7. Lai nodrošinātu profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) vai nozares kvalifikāciju struktūras izstrādi vai aktualizāciju, ievērojot šo noteikumu 5. un 6. punktā minētos nosacījumus, ministrija vai centrs:

7.1. izveido ekspertu darba grupu (turpmāk – darba grupa). Darba grupas sastāvā iekļauj ministrijas vai centra pārstāvi, attiecīgās nozares ministrijas pārstāvi, iesniedzēju (izņemot gadījumu, ja iesniedzējs ir apakšpadome), nozaru ekspertu padomes (ja tāda ir izveidota) pārstāvi, kā arī uzaicina piedalīties izglītības iestādes pārstāvošas organizācijas deleģētu pārstāvi. Dalībai darba grupā var pieaicināt valsts vai pašvaldību institūciju, zinātnisko institūciju vai izglītības iestāžu, arodbiedrību un to apvienību vai darba devēju organizāciju deleģētus pārstāvjus un citas personas;

7.2. nosūta profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) vai nozares kvalifikāciju struktūras gala versiju apakšpadomei saskaņošanai.

8. Darba grupa veic šādus uzdevumus:

8.1. izvērtē šo noteikumu 2.1., 2.2., 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētos dokumentus;

8.2. izstrādā profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) vai nozares kvalifikāciju struktūras gala versiju;

8.3. izskata apakšpadomes nosūtīto atzinumu par šo noteikumu 2.1, 2.2., 3.1. un 3.2. apakšpunktā minēto dokumentu saturu.

9. Apakšpadome saskaņo darba grupas izstrādāto profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) vai nozares kvalifikāciju struktūras gala versiju, un centrs to ievieto savā tīmekļvietnē.

10. Profesijas standartu, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) vai nozares kvalifikāciju struktūru aktualizācijas nepieciešamību izvērtē ne retāk kā reizi piecos gados:

10.1. nozaru ekspertu padome (ja tāda ir izveidota);

10.2. attiecīgā nozares ministrija (ja attiecīgā nozares ekspertu padome nav izveidota).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā –
labklājības ministrs Jānis Reirs
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 27. septembra
noteikumiem Nr. 633
Profesijas standarts

1. Profesijas nosaukums, kvalifikācijas līmenis

2. Profesionālās kvalifikācijas prasības

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu kopsavilkums

4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes un attieksmes, profesionālās zināšanas un kompetences

Nr. p. k.

UzdevumiPrasmes un attieksmesProfesionālās zināšanasKompetences
(kvalifikācijas līmenis)

5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes un attieksmes, vispārējās zināšanas un kompetences

Nr.p. k.

UzdevumiPrasmes un attieksmesVispārējās zināšanasKompetences
(kvalifikācijas līmenis)
Izglītības un zinātnes ministra vietā –
labklājības ministrs Jānis Reirs
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 27. septembra
noteikumiem Nr. 633
Profesionālās kvalifikācijas prasības
1. Specializācijas vai saistītās profesijas nosaukums, kvalifikācijas līmenis
2. Profesijas nosaukums

3. Darba uzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes un attieksmes, zināšanas un profesionālās kompetences

Nr.p. k.UzdevumsPrasmes un attieksmesZināšanasKompetences
(kvalifikācijas līmenis)
Izglītības un zinātnes ministra vietā –
labklājības ministrs Jānis Reirs
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 27. septembra
noteikumiem Nr. 633
Nozares kvalifikāciju struktūra
1. Nozares profesiju vispārīgs raksturojums
1.1. Kvalifikācijas līmenis 

1.2. Nozares profesiju kvalifikācijas līmeņa raksturojums (sasniedzamie mācīšanās rezultāti: zināšanas, prasmes, kompetence, autonomija un atbildība)

 
 
 

2. Nozares profesiju, tajās ietilpstošo specializāciju, saistīto profesiju pārskats

2.1. Profesijas nosaukums
2.2. Kvalifikācijas līmenis 
2.3. Profesijas kods (pēc Latvijas Republikas Profesiju klasifikatora) 
2.4. Profesijas raksturojums 
2.5. Profesijas specializācijas 
2.6. Saistītās profesijas, profesionālās kvalifikācijas līmenis
 
Izglītības un zinātnes ministra vietā –
labklājības ministrs Jānis Reirs
30.09.2016