Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 393

Rīgā 2016. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 30 27. §)
Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu
vadību
5. panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Valsts meža dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Valsts meža dienests sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Par cenrāža 21. punktā minētajiem pakalpojumiem piemēro atlaidi 20 procentu apmērā daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

4. Maksas pakalpojumu sniedz, pamatojoties uz privātpersonas iesniegumu.

5. Pakalpojuma sniedzējs par maksas pakalpojumu sagatavo rēķinu.

6. Persona samaksā par pakalpojumu atbilstoši sagatavotajam rēķinam Valsts meža dienesta norādītajā Valsts kases kontā.

7. Par pakalpojumu persona norēķinās:

7.1. ar tādas maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

7.2. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Valsts meža dienestā.

8. Pakalpojumu persona saņem pēc tam, kad ir pilnā apmērā samaksājusi izrakstīto rēķinu un maksājums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par saņemtu valsts budžetā.

9. Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 883 "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 184. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 393
Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN
(euro)

1.Meža valsts reģistrā reģistrētu meža inventarizācijas datu precizēšana ar pārbaudi apvidū pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesnieguma, ja šo datu atšķirība no situācijas apvidū pārsniedz normatīvajos aktos par meža inventarizāciju noteikto pieļaujamo novirzi1

stunda2

19,48

0,003

19,48

2.Tādas zemes reģistrēšana Meža valsts reģistrā, kura Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs, bet atbilst Meža likuma objektam, ar pārbaudi apvidū pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma

stunda2

19,36

0,003

19,36

3.Meža un meža zemes novērtēšana zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot Meža valsts reģistra aktualizētos datus

meža īpašums

11,86

0,003

11,86

4.Rakstveida izziņas izsniegšana, izmantojot Meža valsts reģistra informāciju

gab.

15,93

0,003

15,93

5.Kalendāra gada laikā atkārtota aktuālas Meža valsts reģistra informācijas izsniegšana pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma

zemes vienība

11,23

0,003

11,23

6.Informācijas sagatavošana, arī speciāla datu atlase un apstrāde digitālā formā (tostarp programmēšanas un datu atlasīšanas laiks, datu noformēšana un apstrāde)

stunda2

19,17

0,003

19,17

7.Abonēšanas maksa par piekļuves tiesībām Meža valsts reģistram tiešsaistē

kalendāra gads

3,40

0,003

3,40

8.Maksa par piekļuves tiesībām Meža valsts reģistram tiešsaistē ar iesniegumu, paziņojumu un pārskatu iesniegšanas iespējām vai Meža valsts reģistra datu lietošanas tiesībām informācijas sistēmas līmenī ar iesniegumu, paziņojumu, pārskatu un meža inventarizācijas datu iesniegšanas iespējām – atbilstoši meža zemes platībai
8.1.0,1–100,0 ha meža zemes

kalendāra gadā par hektāru

0,05

0,003

0,05

8.2.100,1–1000,0 ha meža zemes

kalendāra gadā par hektāru

0,04

0,003

0,04

8.3.1000,1 ha un vairāk meža zemes

kalendāra gadā par hektāru

0,02

0,003

0,02

9.Meža valsts reģistra lietotāja tiesību piešķiršana medību tiesību lietotājam par katru medību iecirkni

kalendāra gads

16,69

0,003

16,69

10.Kalendāra gada laikā atkārtota vienas un tās pašas ieaudzējamās vai atjaunojamās platības vai kopjamās jaunaudzes pārbaude pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma

stunda2

19,10

0,003

19,10

11.Meža koku un krūmu vidējā sēklu parauga ņemšana (izņemot gadījumus, ja saņemts iesniegums meža reproduktīvā materiāla sertificēšanai)

paraugs

21,75

0,003

21,75

12.Meža veselības stāvokļa pārbaude pēc personas pieprasījuma (izņemot pārbaudi Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanai)

stunda2

24,19

0,003

24,19

13.Dokumentu kopēšana (melnbalta)
13.1.A4 formāts

1 lapa

0,07

0,02

0,09

13.2.A3 formāts

1 lapa

0,14

0,03

0,17

14.Apstiprinātas dokumenta kopijas izgatavošana (dokumenta apstrāde un dublikāta izgatavošana)

1 lappuse

3,84

0,81

4,65

15.Krāsaina izdruka
15.1.A4 formāts

1 lapa

0,78

0,17

0,95

15.2.A3 formāts

1 lapa

1,56

0,33

1,89

16.Īslaicīga telpu iznomāšana dažādu pasākumu organizēšanai (piemēram, semināriem, sanāksmēm)

stunda2

10,85

2,28

13,13

17.Prezentācijas tehnikas un cita inventāra iznomāšana

1 vienība stundā2

3,56

0,75

4,31

18.Šautuves iznomāšana

stunda2

15,48

3,25

18,73

19.Valsts meža dienesta transporta izmantošana

1 km

0,23

0,05

0,28

20.Specializētā transportlīdzekļa noma
20.1.vieglais kravas apvidus automobilis ar speciālu ugunsdzēsības iekārtu

stunda2

39,35

8,26

47,61

20.2.smagā meža ugunsdzēsības autocisterna

stunda2

96,76

20,32

117,08

21.Izglītošanas pasākumi par mežu (mācību takās, dabas un kultūrvēsturiskajos objektos grupās līdz 20 cilvēkiem)

stunda2

23,32

4,90

28,22

22.Atzinuma sagatavošana par mežaudzes bioloģisko vērtību (piemēram, īpaši aizsargājamu meža iecirkņu izvērtējums un eksperta atzinuma sagatavošana par mikroliegumu izveidošanu vai atcelšanu)

stunda2

37,75

7,93

45,68

23.Konsultāciju sniegšana par meža izmantošanas un apsaimniekošanas, medības un ugunsapsardzības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem ar izbraukumu uz meža īpašumu pēc pieprasījuma

stunda2

22,77

4,78

27,55

Piezīmes.

Pakalpojumu nepiemēro:

1) skuju koku, ošu un ozolu jaunaudzēs līdz 40 gadu vecumam, baltalkšņu mežaudzēs līdz 10 gadu vecumam, pārējo koku sugu mežaudzēs līdz 20 gadu vecumam;

2) ja pārbaude notiek saistībā ar administratīvo procesu, kas ierosināts uz iesnieguma pamata, kuram pievienota platības skice vai mērījumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti.

2 Maksu piemēro par pilnām stundām. Minimālais pakalpojuma sniegšanas laiks ir viena stunda.

3 Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
30.06.2016