Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 06.07.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 375

Rīgā 2016. gada 14. jūnijā (prot. Nr. 29 31. §)
Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde (turpmāk – iestāde). Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pakļautību īsteno ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas starpniecību.

2. Iestādes darbības mērķis ir īstenot atbalsta pasākumus vides aizsardzības politikas ieviešanai un līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts un citu finanšu instrumentu ieviešanu, valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes attīstību, analītisko darbību, kā arī administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem.

(MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 279 redakcijā)

II. Iestādes funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Iestādei ir šādas funkcijas:

3.1. tās pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja, valsts pārvaldes informācijas un tehnoloģiju koplietošanas infrastruktūras, informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība un turējumā esošo informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu uzturēšana un lietotāju atbalsts;

3.2. elektronisko iepirkumu sistēmas nodrošināšana un attīstība;

3.3. valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešana un uzraudzība atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam deleģējumam;

3.4. analītiskās darbības nodrošināšana saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;

3.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un tās padotības iestāžu informācijas tehnoloģiju risinājumu uzturēšana un lietotāju atbalsts;

3.6. Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteikto funkciju īstenošana.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 61; MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 279)

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, iestāde veic šādus uzdevumus:

4.1. izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai reģionālās attīstības un elektroniskās pārvaldes jomā;

4.2. nodrošina valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv uzturēšanu un attīstību, tai skaitā:

4.2.1. portālā iekļauto valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju sniegto elektronisko pakalpojumu pieejamību fiziskām un juridiskām personām;

4.2.2. tādu elektronisko pakalpojumu sniegšanu, kas nodrošina nodevu un nodokļu aprēķināšanu un samaksu;

4.2.3. portālā esošo e-pakalpojumu un koplietošanas risinājuma lietojamības un apmierinātības monitoringu;

4.2.4. sagatavo un uztur aktuālus e-pakalpojumu standartus un vadlīnijas, uzrauga vadlīniju ieviešanu;

4.3. atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam deleģējumam koordinē valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju un privātpersonu sadarbību publisko elektronisko pakalpojumu attīstīšanā;

4.4. nodrošina tās pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja uzturēšanu, attīstību un izmantošanu, tai skaitā izstrādā priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos, lai atvieglotu piekļuvi savietotājam un caur savietotāju pieejamiem datiem;

4.5. nodrošina Valsts pārvaldes pakalpojumu kataloga uzturēšanu un attīstību;

4.6. nodrošina Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem uzturēšanu un attīstību;

4.7. nodrošina Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla uzturēšanu un attīstību;

4.8. sadarbībā ar identifikācijas pakalpojumu sniedzējiem nodrošina iespēju identificēt fiziskas un juridiskas personas – e-pakalpojumu saņēmējus;

4.9. sadarbībā ar kredītiestādēm nodrošina e-pakalpojumu saņēmēju darījumu samaksu;

4.10. nodrošina reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu un attīstību;

4.11. nodrošina Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas un tās reģionālās attīstības indikatoru moduļa uzturēšanu un attīstību;

4.12. īsteno no Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem finansētos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošos projektus elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju jomā;

4.13. nodrošina elektronisko iepirkumu sistēmas darbību un attīstību;

4.14. organizē pasākumus, lai noslēgtu vispārīgās vienošanās par piedalīšanos standartizētu preču un pakalpojumu iepirkumā elektronisko iepirkumu sistēmā;

4.15. uzrauga vispārīgo vienošanos izpildi un regulāri publicē informāciju par elektroniskajā iepirkumu sistēmā veiktajiem piegādes līgumiem;

4.16. nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošo valsts un citu finanšu instrumentu projektu iesniegumu vērtēšanu, kā arī slēdz līgumus par projektu īstenošanu un nodrošina to uzraudzību un kontroli;

4.17. nodrošina Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzību;

4.18. nodrošina līdzdalību Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmu slēgšanā;

4.19. nodrošina no finanšu kontroles institūcijas funkcijas izrietošo uzdevumu izpildi attiecībā uz finansējuma saņēmējiem Latvijas Republikā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu 2007.–2013. gada plānošanas periodā īstenoto teritoriālās sadarbības programmu ietvaros;

4.20. (zaudējis spēku ar 01.01.2017.; sk. 15. punktu);

4.21. nodrošina Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam Informācijas un konsultāciju punkta, Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja uzņemošās institūcijas funkcijas un tā uzturēšanu;

4.22. analizē un novērtē informāciju reģionālās attīstības jomā, kā arī organizē statistisko datu strukturētu glabāšanu un informācijas pieejamību;

4.23. nodrošina Baltijas jūras reģiona valstu sekretariāta "Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai" uzņemošās institūcijas funkcijas;

4.24. nodrošina publicitātes un informācijas pasākumus par administrētajām valsts un citu finanšu instrumentu finansētajām aktivitātēm;

4.25. nodrošina mācības un seminārus par iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem;

4.26. nodrošina oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas pieejamību, uzturēšanu un attīstību;

4.27. nodrošina Latvijas nacionālās vārtejas pieejamību pārrobežu elektroniskajai identifikācijai, kā arī tās uzturēšanu un attīstību;

4.28. nodrošina Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteikto uzdevumu izpildi, kā arī:

4.28.1. sagatavo budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" ieņēmumu un izdevumu tāmi kārtējam saimnieciskajam gadam iekļaušanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta pieprasījumā;

4.28.2. ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un iestādes tīmekļvietnē informāciju par organizētajiem konkursiem un izsludināto projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem finansējuma saņemšanai;

4.28.3. ja nepieciešams, pieaicina ekspertus un speciālistus projektu iesniegumu izvērtēšanai vai pieprasa atzinumus no citām valsts institūcijām par projektu atbilstību politikas plānošanas dokumentiem;

4.28.4. apkopo un izvērtē pārskatus par projektu īstenošanas gaitu un piešķirto līdzekļu izlietojuma gaitu;

4.28.5. iesniedz projektu iesniegumus izskatīšanai Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē (turpmāk – konsultatīvā padome);

4.28.6. mērķtiecīgi un efektīvi apsaimnieko iestādei piešķirtos valsts budžeta līdzekļus;

4.28.7. ja nepieciešams, nodrošina no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem finansētā projekta auditu projekta īstenošanas laikā, lai izvērtētu tā īstenošanas kvalitāti un līdzekļu izlietojuma atbilstību ar iestādi noslēgtajam līgumam;

4.28.8. ievieto iestādes tīmekļvietnē Latvijas vides aizsardzības fonda padomes (turpmāk – fonda padome) un konsultatīvās padomes lēmumus;

4.28.9. rakstiski informē projekta iesniedzēju par fonda padomes lēmumu attiecībā uz projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu;

4.28.10. saskaņā ar fonda padomes lēmumu slēdz līgumu ar privātpersonu vai pašvaldību vai vienošanos ar vides aizsardzības valsts iestādi par projekta finansēšanu, paredzot projekta finansēšanas kārtību, kā arī iestādes, projekta iesniedzēja un izpildītāja tiesības, pienākumus un atbildību projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas;

4.28.11. informē fonda padomi, ja Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu saņēmējs piešķirtos līdzekļus neizmanto projekta pieteikumā paredzētajiem darbiem saskaņā ar fonda padomes lēmumu vai noslēgto līgumu vai vienošanos ar iestādi vai neizmanto piešķirtos līdzekļus paredzētajā termiņā, kā arī ja fonda līdzekļu saņēmējs nesniedz pārskatus par projekta īstenošanu līgumā noteiktajos termiņos;

4.28.12. saskaņā ar fonda padomes lēmumu rakstiski pieprasa, lai Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu saņēmējs neatbilstoši izmantotos vai neizmantotos līdzekļus atmaksā budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" kontā;

4.28.13. nodrošina konsultatīvās padomes tehnisko un administratīvo darbu.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 61; MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 279)

5. Lai nodrošinātu funkciju un uzdevumu izpildi, iestāde sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūciju un citu ārvalstu un starptautisko organizāciju struktūrvienībām un amatpersonām, kā arī ar citām juridiskajām un fiziskajām personām, piedalās starpvalstu sadarbības programmās un projektos, sadarbojas ar plašsaziņas līdzekļiem un sniedz tiem informāciju par iestādes darbību.

(MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 279 redakcijā)

6. Iestāde funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši kārtējā gada darbības plānam un budžetam.

7. Iestādei ir šādas tiesības:

7.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām un to apvienībām funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

7.2. publicēt informatīvos materiālus un sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkoties ar iestādes rīcībā esošo mantu un finanšu līdzekļiem;

7.4. atbilstoši iestādes kompetencei slēgt līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām un to apvienībām;

7.5. rīkoties kā centralizētajai iepirkumu institūcijai Publisko iepirkumu likuma izpratnē, veicot iepirkumus visiem Publisko iepirkumu likuma subjektiem;

7.6. organizēt un vadīt seminārus un konferences, kā arī piedalīties starptautisko organizāciju rīkotajos pasākumos iestādes kompetencē esošajos jautājumos;

7.7. pieaicināt ekspertus un slēgt ar viņiem līgumus, lai veiktu ar iestādes darbību saistītos uzdevumus.

III. Iestādes struktūra un pārvalde

8. Iestādi vada iestādes direktors. Iestādes direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Iestādes direktoram var būt vietnieki.

9. Iestādes direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts civildienesta likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

10. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina iestādes direktors. Iestādes direktors ir atbildīgs par iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

11. Iestādes darbinieku administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu iestādes direktoram, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Iestādes direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

12. Iestādes direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

13. Iestāde reizi gadā sagatavo un iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pārskatu par tās darbību un informāciju par finanšu līdzekļu izlietojumu.

V. Noslēguma jautājumi

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumus Nr. 689 "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 161. nr.).

15. Šo noteikumu 4.20. apakšpunkts zaudē spēku 2016. gada 31. decembrī.

16. Šo noteikumu 4.26. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

(MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 61 redakcijā)

17. Šo noteikumu 4.27. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 28. septembrī.

(MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 61 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Kaspars Gerhards
06.07.2019