Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 17.07.2021. - ... / Spēkā esošā
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.204

Rīgā 2016.gada 17.maijā (prot. Nr.73, 20.§)
Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam (turpmāk – līdzfinansējums) un līdzfinansējuma apmēru par vienu bērnu.

2. Līdzfinansējums ir paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kurš ir reģistrēts normatīvajos aktos par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanu noteiktajā kārtībā, par pilna laika (ne mazāk kā astoņas stundas dienā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas Pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam ar bērna likumisko pārstāvi ir noslēgts līgums par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu.

3. Līdzfinansējums paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai bērniem no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad bērns Pašvaldības noteiktajā kārtībā tiek iekļauts pretendentu sarakstā uzņemšanai Pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – Pašvaldības izglītības iestāde).

4. Līdzfinansējums nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

5. Līdzfinansējuma apmēru par vienu bērnu mēnesī kārtējam budžeta gadam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

L=Isp+Ik+Iml, kur
b

L – līdzfinansējuma apmērs vienam bērnam mēnesī;

Isp – Pašvaldības izglītības iestādē strādājoša pirmsskolas skolotāja palīga darba izmaksas mēnesī iepriekšējā budžeta gadā (tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

b – Ministru kabineta noteikumos noteiktais maksimālais bērnu skaits, ko vienlaikus var uzraudzīt fiziska persona, kas sniedz pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojumu;

Ik – Pašvaldības noteiktās vienam bērnam nepieciešamās vidējās izmaksas Pašvaldības izglītības iestādēs par komunālajiem pakalpojumiem iepriekšējā budžeta gadā;

Iml – Pašvaldības noteiktās vienam bērnam nepieciešamās vidējās izmaksas Pašvaldības izglītības iestādēs par mācību līdzekļiem un materiāliem (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) iepriekšējā budžeta gadā.

6. Informāciju par līdzfinansējuma apmēru un tā aprēķinu kārtējam budžeta gadam publicē tīmekļvietnē izglitiba.riga.lv.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 76)

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas, izmaksas un pārtraukšanas kārtība

7. Lai nodrošinātu līdzfinansējuma piešķiršanu, izmaksu un kontroli par piešķirtā līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši noteikumu 2., 4., 9. un 16.punktā minētajiem kritērijiem, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju slēdz līgumu.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 76)

8. Lai saņemtu līdzfinansējumu, bērna likumiskais pārstāvis sniedz informāciju Pašvaldības elektronisko pakalpojumu portālā www.eriga.lv pieejamajā pakalpojumā "Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam" (turpmāk – elektroniskais pakalpojums), izmantojot pieejamos autentifikācijas līdzekļus un aizpildot speciālu tiešsaistes formu.

9. Līdzfinansējums tiek piešķirts, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

9.1. bērns sasniedzis pusotra gada vecumu;

9.2. bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētās dzīvesvietas adrese ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

9.3. bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstveida līgumu ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām;

9.4. izvēlētais bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs nav bērna likumiskais pārstāvis;

9.5. bērnam Pašvaldības noteiktajā kārtībā ir reģistrēts pieteikums pirmsskolas izglītības programmas apguvei Pašvaldības izglītības iestādē un pieteikumā norādītais vēlamais mācību uzsākšanas laiks ir pagājis;

9.6. bērnam reģistrētajā pieteikumā pirmsskolas izglītības programmas apguvei nav atzīmēts, ka pagaidām piedāvājumu pirmsskolas izglītības pakalpojumam no Pašvaldības izglītības iestādes nevēlas saņemt;

9.7. bērns nav bijis iekļauts pretendentu sarakstā uzņemšanai Pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei vai bērns ir iekļauts pretendentu sarakstā un uzsāks pirmsskolas izglītības programmas apguvi no kārtējā gada 1.septembra, par ko Pašvaldības izglītības iestāde noslēgusi līgumu par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem ar bērna likumisko pārstāvi;

9.8. bērns Valsts izglītības informācijas sistēmā nav un arī iepriekš nav bijis reģistrēts kā Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu.

(Grozīts ar Rīgas domes 20.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 236)

10. Bērna likumiskais pārstāvis līdz kārtējā mēneša beigām, izmantojot elektronisko pakalpojumu, informē Departamenta Administratīvo pārvaldi, ja tiek mainīts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs vai bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšana tiek pārtraukta.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 76)

11. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs, izmantojot elektronisko pakalpojumu, katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz līdzfinansējuma pieprasījumu par iepriekšējā mēnesī sniegto pakalpojumu.

12. Departamenta Administratīvā pārvalde 10 darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja līdzfinansējuma pieprasījums un tā pamatojuma dokumenti par iepriekšējā mēnesī sniegto bērnu uzraudzības pakalpojumu, izvērtē līdzfinansējuma pieprasījumu un nodrošina līdzfinansējuma izmaksu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, pārskaitot to viņa kontā kredītiestādē, vai elektroniski informē bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 76)

13. Līdzfinansējums netiek izmaksāts, ja bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs iesniedzis pieprasījumu par bērnu, par kuru pieprasījuma periodā bērna likumiskais pārstāvis nav sniedzis informāciju noteikumu 8.punktā noteiktajā kārtībā.

14. Ja bērna likumiskais pārstāvis noteikumu 8.punktā noteiktajā kārtībā sniegtajā informācijā kā laiku, no kura bērns saņem uzraudzības pakalpojumu, ir norādījis kalendāro mēnesi, kas jau ir pagājis, līdzfinansējums tiek aprēķināts, sākot no mēneša, kurā bērna likumiskā pārstāvja sniegtā informācija elektroniskajā pakalpojumā ir reģistrēta.

15. Līdzfinansējums netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem bērnu uzraudzības pakalpojumu. Šajā gadījumā līdzfinansējums tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu bērnu uzraudzības pakalpojuma nesaņemšanai ir uzskatāma bērna veselības stāvokļa pasliktināšanās, ko apliecina ārsta izziņa.

16. Līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta:

16.1. pēc 30 dienām no uzņemšanas datuma, ja bērnam ir piedāvāta vieta Pašvaldības izglītības iestādē, bet piedāvājums nav pieņemts, kā rezultātā pieteikums Pašvaldības izglītības iestādē ir anulēts (neatkarīgi no tā, vai bērns ir reģistrēts uzņemšanai vienā vai vairākās Pašvaldības izglītības iestādēs);

16.2. nākamajā darba dienā, ja:

16.2.1. bērns tiek uzņemts privātā vai Pašvaldības izglītības iestādē vai citas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

16.2.1.1 bērnam Pašvaldības noteiktajā kārtībā vairs nav reģistrēts pieteikums pirmsskolas izglītības programmas apguvei Pašvaldības izglītības iestādē vai pieteikumā mainīts vēlamais mācību uzsākšanas laiks;

16.2.2. bērnam mainījusies deklarētās dzīvesvietas adrese, un tā ir ārpus Pašvaldības administratīvās teritorijas, vai neviena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētās dzīvesvietas adrese vairs nav Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

16.2.3. saņemts bērna likumiskā pārstāvja iesniegums par līguma ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju pārtraukšanu;

16.2.4. bērnam reģistrētajā pieteikumā pirmsskolas izglītības programmas apguvei bērna likumiskais pārstāvis veicis izmaiņas un atzīmējis, ka pagaidām piedāvājumu pirmsskolas izglītības pakalpojumam no Pašvaldības izglītības iestādes nevēlas saņemt;

16.2.5. ir pārtraukts līgums starp bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju un Departamentu;

16.2.6. Departamenta Administratīvā pārvalde ir konstatējusi, ka Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ir informācija, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja darbība ir apturēta vai pārtraukta.

(Grozīts ar Rīgas domes 20.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 236; Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 76)

17. Ja bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu un līdz kalendārā gada 1.septembrim bērnam Pašvaldības noteiktajā kārtībā nav piedāvāta pirmsskolas izglītības programmas apguve Pašvaldības izglītības iestādē, Pašvaldība, noslēdzot papildu vienošanos ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju par metodiskās palīdzības saņemšanu Pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai, var pagarināt līdzfinansējuma izmaksu līdz brīdim, kad bērns Pašvaldības noteiktajā kārtībā tiek uzņemts Pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

18. Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs 30 dienu laikā atmaksā līdzfinansējuma summas pārmaksu, ja tā izveidojusies bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz līdzfinansējumu. Ja nepamatoti saņemtā summa labprātīgi netiek atmaksāta, tā tiek piedzīta Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

19. Departamenta Administratīvās pārvaldes priekšnieka pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Departamenta direktoram.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 76)

20. Departamenta direktora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Līdzfinansējuma apmērs par vienu bērnu 2016.gadā ir 116,07 euro mēnesī.

22. Noteikumi piemērojami ar 2016.gada 1.jūniju.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
17.07.2021