Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 05.03.2020. - ... / Spēkā esošā
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Jūrmalā 2016.gada 21.aprīlī (prot. Nr.5, 19.p.)
Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta pirmo un 2.4daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) nodrošina privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par programmas īstenošanu segšanu (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta pamatizglītības ieguve, ja bērns ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) uzņemšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē un nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu pašvaldības dibinātā izglītības iestādē.

3. Atbalstu piešķir, pamatojoties uz bērna likumīgā pārstāvja Jūrmalas pilsētas domei (turpmāk – dome) iesniegta iesnieguma (1.pielikums), ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un pēc informācijas sistēmā norādītā vēlamā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laika bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums.

4. Atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam (2.pielikums) domes Budžeta nodaļa (turpmāk – Budžeta nodaļa) aprēķina atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai metodikai un publicē Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Izglītība".

5. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu, ievērojot šo noteikumu 2. un 3.punktā minētos priekšnoteikumus, pieņem domes Izglītības pārvaldes vadītājs. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde piecu darba dienu laikā elektroniski informē bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.

6. Atbalsts tiek nodrošināts, noslēdzot trīspusēju līgumu (3.pielikums) starp domi, bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi par atbalsta izmaksāšanu. Atbalsta apmēru nosaka domes Izglītības pārvaldes vadītājs un izmaksu uzsāk pēc tam, kad saņemta privātās izglītības iestādes iepriekšējā gada izmaksu tāme (4.pielikums) un domē reģistrēts šajā punktā minētais līgums.

7. Dome pārtrauc atbalsta izmaksu:

7.1. ar datumu, kad bērna dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldībā;

7.2. ar datumu, ar kuru bērns reģistrēts informācijas sistēmā kā pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais.

8. Lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu, atbalsta pārtraukšanu vai atbalsta apmēra izmaiņām pieņem domes Izglītības pārvaldes vadītājs. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde piecu darba dienu laikā elektroniski informē bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.

9. Domes Izglītības pārvaldes vadītāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu pašvaldības izpilddirektoram (Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV – 2015).

10. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra saistošie noteikumi Nr.4 "Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestāde".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

1. pielikums

Jūrmalas pilsētas domes
2016.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10
(prot. Nr.5, 19.p.)

Jūrmalas pilsētas domei

_________________________________________________________________________________
(iesniedzēja vārds, uzvārds)

-
(personas kods)

_____________________________________________________________________________________________ LV- _________
(deklarētās dzīves vietas adrese)

_____________________________________________________________________________________________ LV- _________
(faktiskā adrese)

___________________________,_______________________________________
(tālrunis, e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu privātajai izglītības iestādei

 

(nosaukums)

 

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai manam bērnam

 

(vārds, uzvārds, personas kods)

Pielikumā pievienots:

 
 

Apliecinu, ka visa iesniegumā un tā pielikumos minētā informācija, ir pareiza un pilnīga.

Piekrītu, ka Jūrmalas pilsētas dome var pārbaudīt un elektroniski apstrādāt šajā iesniegumā un tā pielikumos norādītos datus.

Esmu informēts, ka gadījumā, ja šajā iesniegumā un tā pielikumos ir sniegtas nepatiesas ziņas, Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības vērsties pret personu, kas sniegusi nepatiesas ziņas, civiltiesiskā un administratīvi tiesiskā kārtībā.

____________.gada ______.____________________________________ ________________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Aizpilda Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļas atbildīgais speciālists:

Informācija no Iedzīvotāju reģistra datu bāzes:

Bērna dzīves vieta

Ir deklarēta Jūrmalas pilsētā

Nav deklarēta Jūrmalas pilsētā

Informācija no Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzes:

Bērns reģistrēts rindā _____________________________________________________________________ (izglītības iestāde)

______________________________________________________ (datums) nepieciešama vieta _____________________ gadā

Atbilst atbalsta piešķiršanas prasībām

Neatbilst atbalsta piešķiršanas prasībām

_______________________________________________________________ amats, paraksts, paraksta atšifrējums

2. pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2016.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10
(prot. Nr.5, 19.p.)
Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā vidējo izmaksu aprēķins atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 "Noteikumu par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei''

(Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 20.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

Nr. Nosaukums EKK Izmaksas vienam audzēknim mēnesī 2019. gadā
1.1. Atalgojums 1100 164.76
2.1. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1200 53.56
3.1. Komandējumi un dienesta braucieni 2100 0.01
4. Pakalpojumi 2200 19.93
4.1. Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210 0.36
4.2. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 15.18
4.3. Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 0.66
4.4. Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 2240 3.07
4.5. Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi 2250 0.19
4.6. Īres un nomas maksa 2260 0.47
5. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 2300 5.91
5.1. Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 1.83
5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1.09
5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas 2340 0.05
5.4. Kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas materiāli 2350 1.62
5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus) (EKK2363)) 2360 0.45
5.6. Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 2370 0.87
6. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0.00
7. Kopā pašvaldību līdzekļi   244.17
8. Pamatlīdzekļu nolietojums   16.98
9. Kopējie izdevumi   261.15
10. Valsts mērķdotācija   34.45
11. Izglītojamo skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 1. septembrī   871
12. Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1. septembrī   540
13. Izglītojamo skaits kopā   1411
14. Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumam   295.60
15. Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā   205.57

3. pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2016.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10
(prot. Nr.5, 19.p.)

(Pielikums grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 26.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

LĪGUMS
par pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai
Jūrmalā, ______.______.201__.

Nr. _____________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, turpmāk – Dome, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums" rīkojas Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izpilddirektora p.i. [vārds, uzvārds], no vienas puses,

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "_____________________", reģistrācijas Nr.____________ (dibinātājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "_____________________", reģistrācijas Nr. ____________), turpmāk – Iestāde, tās vadītājas [vārds, uzvārds] personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikumu, no otras puses un [vārds, uzvārds], personas kods _____________________, turpmāk – Bērna likumīgais pārstāvis, no trešās puses, turpmāk atsevišķi vai kopā saukti arī – Puse/-s,

pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" (turpmāk – MK noteikumi Nr.709) un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu" (turpmāk – Saistošie noteikumi),

noslēdz šo trīspusējo līgumu (turpmāk – Līgums) par Domes atbalsta piešķiršanu bērna – [vārds, uzvārds], personas kods _____________________, turpmāk – Bērns, dzīvesvietas adrese: _________________________________, pirmsskolas izglītības programmas apguvei (turpmāk – Pakalpojums) Iestādē.

1. Līguma priekšmets

1.1. Iestāde sniedz Bērnam Pakalpojumu par normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas pirmsskolas izglītības programmas, programmas kods: _____________________, apguvi pilnā apmērā, un Dome piešķir Iestādei pašvaldības atbalstu par Pakalpojuma sniegšanu Bērnam (turpmāk – Atbalsts).

1.2. Domes Atbalsta apmērs 201__.gadā vienam bērnam ir _________ EUR (-_____________________ euro) mēnesī.

1.3. Atbalsta apmērs ik gadu tiek pārskatīts un tiek noteikts kā mazākais starp Iestādes izmaksām saskaņā ar Līguma 3.5.2.punktā noteikto tāmi un pašvaldības aprēķinātajām vidējām izmaksām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vienam bērnam iepriekšējā kalendārajā gadā.

1.4. Mainoties 1.2.punktā noteiktajam Atbalsta apmēram, Dome nosūta Iestādei un Bērna likumīgajam pārstāvim vēstuli par Atbalsta apmēra izmaiņām kārtējam kalendārajam gadam, kas tiek piemērotas sākot no kalendārā gada 1.janvāra. Vēstule kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

1.5. Atbalstu Dome piešķir, ja vienlaicīgi pastāv visi zemāk minētie priekšnoteikumi:

1.5.1. Bērna pamata dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

1.5.2. Iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu darba dienās ne mazāk kā 12 (divpadsmit) stundas dienā;

1.5.3. Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē ir reģistrēti dati, ka Bērns ir uzņemts un apgūst pirmsskolas izglītības programmu Iestādē.

2. Atbalsta izmaksas kārtība

2.1. Atbalstu izmaksu uzsāk pēc Līguma stāšanās spēkā atbilstoši Bērna apmeklējumam Iestādē saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

2.2. Dome veic Atbalsta aprēķinu un samaksu Iestādei no Izglītības pārvaldes vadītāja lēmuma par pašvaldības atbalsta piešķiršanu spēkā stāšanās brīža atbilstoši Iestādes iesniegtajai atskaitei par bērna apmeklējumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Iestādes rēķina saņemšanas, kam pievienota atskaite par Bērna apmeklējumu Iestādē iepriekšējā mēnesī.

2.3. Atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad Bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Iestādi. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma Bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem Bērna likumīgais pārstāvis Iestādi rakstiski informējis pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 (sešdesmit) dienām kalendārā gada laikā.

2.4. Ja Bērns nav apmeklējis Iestādi bez attaisnojuma, Atbalsts tiek aprēķināts proporcionāli Bērna apmeklējuma dienu skaitam.

3. Pušu pienākumi un tiesības

3.1. Domei ir pienākums pārskaitīt Atbalstu Iestādei Līguma 2.punktā noteiktajā kārtībā.

3.2. Domei ir tiesības pārbaudīt Iestādes sniegtos datus, un Iestādei ir pienākums nodrošināt, lai Domei būtu pieejama pārbaudes veikšanai nepieciešamā informācija.

3.3. Domei ir tiesības pieprasīt un Iestādei ir pienākums mēneša laikā atmaksāt Domei nepamatoti saņemto Atbalstu saskaņā ar Domes paziņojumu par konkrētā fakta konstatēšanu.

3.4. Bērna likumīgajam pārstāvim ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā informēt Puses par izmaiņām kontaktinformācijā (e-pasta adrese, tālrunis).

3.5. Iestādei ir šādi pienākumi:

3.5.1. nodrošināt Pakalpojumu 12 (divpadsmit) stundas katru darba dienu;

3.5.2. līdz kārtējā gada 15.februārim iesniegt Domei Iestādes iepriekšējā gada izmaksu tāmi atbilstoši Saistošo noteikumu 6.punktam;

3.5.3. līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniegt Domei rēķinu un Bērna apmeklējuma atskaiti par iepriekšējo mēnesi.

4. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība

4.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas visas Puses un Līgums ir reģistrēts Domē.

4.2. Līgums ir spēkā uz laiku, kamēr Bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu vai līdz dienai, kad:

4.2.1. Bērns tiek reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā kā pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais;

4.2.2. bērna dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldībā.

4.3. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.4. Dome ir tiesīga vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, brīdinot Iestādi un Bērna likumīgo pārstāvi 3 (trīs) dienas iepriekš uz Līgumā norādītajām e-pasta adresēm vai nosūtot ierakstītā pasta sūtījumā, šādos gadījumos:

4.4.1. Bērna dzīvesvieta nav deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

4.4.2. Iestāde pārtrauc īstenot Līguma 1.1.punktā norādīto pirmsskolas izglītības programmu;

4.4.3. Iestāde nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības un pēc Domes rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt.

4.5. Iestādei vai Bērna likumīgajam pārstāvim ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot Domi vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

5. Citi noteikumi

5.1. Pusēm saskaņā ar Civillikumu ir pienākums atlīdzināt cietušajai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies tās darbības vai bezdarbības rezultātā, tai skaitā, ja zaudējumi ir radīti sakarā ar Līgumā noteikto paziņošanas pienākumu nepildīšanu un ir konstatēta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs.

5.2. Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi nepārvaramas varas apstākļos, kuri padara neiespējamu Līguma izpildi vai Pušu darbību. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas katastrofas, jebkura rakstura militāras operācijas, epidēmijas, ugunsgrēks, plūdi, vētras, streiki un citi ārkārtēja rakstura faktori, kurus Puses nevarēja paredzēt Līguma izpildes laikā.

5.3. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses vienojas par tālāko sadarbību un Līguma spēkā esamību.

5.4. Puses atzīst Līgumā norādīto kontaktinformāciju (adresi, e-pasta adresi, tālruni u.c.) par tādu, kur tās ir sasniedzamas savstarpējās tiesiskajās attiecībās. Ja rakstveida paziņojumu sūta pa pastu ierakstītā vēstulē, uzskatāms, ka tas adresātam paziņots 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā.

5.5. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja Puses nevienojas sarunu ceļā, strīdi un domstarpības izšķirami tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.6. Līgums sagatavots uz ___ (_________) lapām un pielikums – Tāme uz ___ (_________) lapām 3 (trīs) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6. Pušu rekvizīti un paraksti

Dome
Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr. 90000056357
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Banka:
Kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV84PARX0002484572001
Tālrunis: 67093800, fakss: 67093991
e-pasta adrese: pasts@jpd.gov.lv
_______________________________________
(paraksts)

_______________________________________
(paraksta atšifrējums)

______.______.__________________.
(datums)

Iestāde
Reģ. Nr.
Juridiskā adrese:
Banka:
Kods:
Konta Nr.:
Tālrunis:                     , fakss:
e-pasta adrese:
_______________________________________
(paraksts)

_______________________________________
(paraksta atšifrējums)

______.______.__________________.
(datums)

Bērna likumīgā pārstāvja vārds, uzvārds:

Personas kods:
Deklarētās dzīvesvietas adrese:

Faktiskās dzīvesvietas adrese:

Tālrunis:                     , fakss:
e-pasta adrese:

_______________________________________
(paraksts)

_______________________________________
(paraksta atšifrējums)

______.______.__________________.
(datums)


4. pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2016.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10
(prot. Nr.5, 19.p.)

(Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 16.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

__________________________________ (iestādes nosaukums), reģistrācijas Nr.________________,
___________________________________________ (juridiskā adrese)

_______. gada izmaksu tāme pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem,
atbilstoši izdevumu klasifikācijai pa ekonomiskajām kategorijām (EKK)

Nr. Nosaukums EKK Izdevumi _____. pārskata gads
1 Atalgojums
(Aprēķinātā bruto darba samaksa visiem darbiniekiem)
1100  
2 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1200  
3 Komandējumi un dienesta braucieni
(komandējuma dienas nauda, transporta, viesnīcas izmaksas)
2100  
4 Pakalpojumi
(piemēram, komunālie maksājumi, sakaru, pasta izdevumi, transporta pakalpojumi, noma, reklāma, apsardze, remonts, apdrošināšana, tīrīšana, atkritumu savākšana, grāmatvedības, juridiskie, banku pakalpojumi u.tml.)
2200  
4.1. no tiem: izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220  
5 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs
(izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli uzņēmuma darbības nodrošināšanai, mazvērtīgais inventārs, kā arī citas preces uzņēmuma vajadzībām)
2300  
5.1. no tiem: ēdināšanas izdevumi 2363  
6 Izdevumi periodikas iegādei 2400  
7 Pamatlīdzekļu nolietojums    
8 Izdevumi kopā:
(8.r.=1.r.+2.r.+3.r.+4.r.+5.r.+6.r.+7.r.)

 

 

9 Izdevumi kopā, neieskaitot ēdināšanas izdevumus:
(8.r.=1.r.+2.r.+3.r.+4.r.+5.r.-5.1.r.+6.r.+7.r.)

 

 

10 Valsts budžeta mērķdotācija

 

 

(pedagogu atalgojumam, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, mācību līdzekļu iegādei)
11 Izglītojamo skaits pārskata gada 1.septembrī (11.r.=11.1.r.+11.2.r.)   0
11.1. no tiem: 1,5-4 gadi    
11.2. no tiem: izglītojamo skaits, kuriem īsteno obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei    
12 Izmaksas uz vienu audzēkni pārskata gada 1 mēnesī pa vecuma grupām:   X
12.1. 1,5-4 gadi (12.1.r.= (9.r.+10.r.)/11.r./12)    
12.2. Izglītojamie, kuriem īsteno obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei (12.2.r.= (((9.r.+10.r.)/11.r.*11.2.r.)-10.r.)/11.2.r./12)    

Apliecinu, ka uzrādītie dati ir pareizi, pilnīgi un atbilst uzņēmuma gada pārskata datiem, kas tiek iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā

05.03.2020