Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 06.10.2016. - 28.12.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2016/9

Carnikavā 2016.gada 20.aprīlī
Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2016.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.7, 11.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu,
Izglītības likuma 17.panta 2.4daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā notiek bērnu uzņemšana Carnikavas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – iestāde), kā arī atskaitīšana no iestādes;

1.2. kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības atbalsts privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, ja pašvaldība nevar nodrošināt bērnam vietu iestādē.

(Carnikavas novada domes 14.09.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/19 redakcijā)

2. Iestādē uzņem bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība

3. Bērnu var reģistrēt uzņemšanai iestādē, sākot no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas.

4. Reģistru bērna uzņemšanai iestādē (turpmāk – reģistrs) veido bērna vecāku vai aizbildņu (turpmāk – vecāki) pieteikumu secībā, veidojot katram bērnu dzimšanas gadam savu rindu. Reģistrā iekļauj bērnus, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

5. Dokumentus bērna reģistrēšanai rindā – pieteikumu (1.pielikums) – bērna vecāki iesniedz Carnikavas novada domes Dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – Dzimtsarakstu nodaļa).

6. Bērnus uzņemšanai iestādē reģistrē un reģistru aktualizē Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, pārbaudot tiešsaistes režīmā bērna un bērna vecāku deklarēto dzīvesvietu.

7. Pēc bērna reģistrācijas reģistrā Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs bez maksas vecākiem izsniedz izziņu (2.pielikums) klātienē vai nosūta pa pastu.

III. Bērna uzņemšana iestādē

8. Bērns tiek uzņemts iestādē, pamatojoties uz Carnikavas novada domes izveidotas komisijas bērnu uzņemšanai (turpmāk – komisija) lēmumu.

9. Iestādē bērnus uzņem to reģistrācijas secībā attiecīgā dzimšanas gada rindā, noteikumos minētajā kārtībā, nepārsniedzot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto bērnu skaitu grupās.

10. Gadījumā, ja no attiecīgā dzimšanas gada rindas iestādē uzņemto bērnu skaits nesasniedz normatīvajos aktos noteikto skaitu grupā, iestāde var veidot jaukta vecuma bērnu grupu, uzņemot grupā bērnus no tā dzimšanas gada rindas, kas ir vistuvāk pamatizglītības apguves vecumam.

11. Grupu komplektēšana bērnu uzņemšanai iestādē notiek katru gadu, sākot ar 1.martu.

12. Iestādes vadītājs, atbilstoši komisijas lēmumam, informē bērna vecākus par iespēju bērnu uzņemt iestādē no 1.septembra, nosūtot ierakstītu vēstuli.

13. Pēc grupu komplektēšanas pēc 1.septembra, ja iestādē atbrīvojas vieta, iestādes vadītājs ir tiesīgs, pamatojoties uz komisijas lēmumu, uzaicināt bērnu uz brīvo vietu iestādē, rakstiski informējot par to bērna vecākus.

14. Par brīvajām vietām iestādē tās vadītājs informē komisiju desmit darba dienu laikā no dienas, kad atbrīvojas vieta grupā.

15. Pirms bērna uzņemšanas iestādē vecāki iesniedz iestādes vadītājam šādus dokumentus:

15.1. iesniegumu;

15.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu, uzrādot oriģinālu;

15.3. medicīnisko karti;

15.4. izrakstu no medicīniskās kartes par iepriekš veiktajām profilaktiskajām vakcīnām;

15.5. aizbildņa apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, vai lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopiju (ja nepieciešams).

16. Uzņemot bērnu iestādē, iestādes vadītājs un viens no bērna vecākiem noslēdz līgumu.

17. Ja bērna vecāki, saņemot rakstisku uzaicinājumu par bērna uzņemšanu iestādē, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma izsūtīšanas dienas neiesniedz noteikumu 15.punktā minētos dokumentus, tiek uzskatīts, ka bērna vecāki ir atteikušies no piedāvātās vietas iestādē. Šajā gadījumā pašvaldība apmaksā pirmsskolas izglītības programmas izmaksas, ja bērns apmeklē privāto izglītības iestādi vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu, saskaņā ar noteikumu IV nodaļu.

18. Bērnus iestādē uzņem šādā prioritārā secībā:

18.1. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

18.2. bērnu, kura dzīvesvieta reģistrēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā un kuru norīko ar Carnikavas novada Sociālā dienesta lēmumu vai Carnikavas novada bāriņtiesas rekomendāciju;

18.3. bērnu, kura dzīvesvieta reģistrēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā un kuram speciālās programmas apguve nomainīta uz vispārējo pirmsskolas izglītības programmu ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu;

18.4. iestādes darbinieku bērnus, ja darbinieks iestādē nostrādājis ne mazāk kā vienu gadu;

18.5. bērnus, kuru brāļi vai māsas jau apmeklē iestādi, ja bērns reģistrēts uzņemšanai iestādē;

18.6. bērnus no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērni), ja to brāļi vai māsas ir Carnikavas pamatskolas audzēkņi;

18.7. rindas kārtībā bērnus no reģistra.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 14.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2016/19)

19. Ja bērns tiek aicināts uz iestādi, sasniedzot pusotra gada vecumu, bet vecāki attiecīgajā mācību gadā vēl nevēlas izmantot piedāvāto pakalpojumu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, bērns saglabā vietu rindā līdz nākamā gada 31.augustam.

(Carnikavas novada domes 14.09.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/19 redakcijā)

IV. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība

20. Pašvaldības atbalsts (turpmāk – atbalsts) tiek piešķirts:

20.1. bērnam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē Izglītības likuma 17.panta 2.1daļā minētajā gadījumā, ja bērna un viena no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Atbalsts tiek aprēķināts un piešķirts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nepārsniedzot pašvaldības noteiktās vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas iestādē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai;

20.2. privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē, ja bērna un viena no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pašvaldības atbalsta apmērs bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, atbilstoši budžeta iespējām, tiek noteikts ar Carnikavas novada domes lēmumu.

21. Vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas un atbalsta apmērs bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem tiek publiskots pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv triju dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.

22. Ja maksa par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja ir mazāka nekā noteiktais atbalsts, atbalstu nodrošina tādā apmērā, kāda ir maksa par attiecīgo pakalpojumu.

23. Lai saņemtu atbalstu, vecāki iesniedz Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā šādus dokumentus:

23.1. pieteikumu (3.pielikums);

23.2. līguma ar attiecīgo privāto izglītības iestādi vai privāto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju kopiju (uzrādot oriģinālu).

24. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikšanos piešķirt atbalstu pieņem Izglītības metodiķis. Lēmums par atbalsta piešķiršanu ir pamats līguma starp pašvaldību un privāto izglītības iestādi noslēgšanai.

25. Noteikumu 24.punktā minētais līgums tiek slēgts uz periodu, kādā attiecībā uz izglītojamo tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma vienā kalendārajā gadā, un tas var tikt pagarināts, noslēdzot vienošanos.

26. Pamats atbalsta izmaksai ir attiecīgās privātās izglītības iestādes vai privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja izrakstītais rēķins, kurā ir norādīts dienu skaits, kad bērns iepriekšējā mēnesī saņēmis pakalpojumu. Pakalpojuma sniedzējs rēķinu iesniedz pašvaldībai līgumā starp pašvaldību un pakalpojuma sniedzēju noteiktā kārtībā.

27. Atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna vecāki izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendārā gada laikā.

28. Noteikumu 27.punktā minētā kārtība attiecas arī uz Atbalsta par bērna uzraudzības pakalpojumu aprēķināšanu.

29. Pašvaldība pārtrauc atbalsta izmaksu:

29.1. ja tiek konstatēts, ka bērna un/vai vecāka dzīvesvieta ir deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

29.2. ja tiek izbeigts līgums ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi vai privāto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju;

29.3. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

V. Kārtība kādā bērnu izslēdz no reģistra un atskaita no iestādes

30. Bērnu no reģistra var izslēgt Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs:

30.1. aktualizējot bērnu reģistru un konstatējot izmaiņas attiecībā uz bērna deklarēto dzīvesvietu (tā deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā);

30.2. pamatojoties uz vecāka iesniegumu par bērna izslēgšanu no reģistra.

31. Informācija par bērna izslēgšanu no reģistra tiek nosūtīta bērna vecākam 1 (viena) mēneša laikā pa pastu vai uz e-pastu.

32. Bērnu atskaita no iestādes ar iestādes vadītāja rīkojumu:

32.1. pēc vecāku lūguma;

32.2. uzsākot pamatizglītības apguvi;

32.3. ja bērns iestādi bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 30 kalendārās dienas divu mēnešu periodā, izņemot noteikumu 19.punktā minēto gadījumu vai gadījumus, kad bērnam ir Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums;

32.4. pēc bērna vecāka – iestādes darbinieka, darba tiesisko attiecību izbeigšanas, ja bērns uzņemts iestādē noteikumu 18.4.apakšpunktā minētajā kārtībā, izņemot gadījumu, ja bērna dzīves vieta ir deklarēta Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

VI. Faktiskās rīcības un administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

33. Komisijas un amatpersonu lēmumus, kas saistīti ar šo noteikumu izpildi, un faktisko rīcību var apstrīdēt domē, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.

34. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

VII. Noslēguma jautājumi

35. Šo noteikumu 18.6.apakšpunkts tiek piemērots, sākot ar 2017.gada 1.martu.

36. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā.

37. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2013/51 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju" (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 18.12.2013. lēmumu (prot. Nr.26, 12.§).

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
Carnikavā 2016.gada 20.aprīlī

1. pielikums

Carnikavas novada domes 20.04.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2016/9
"Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

(Pielikums Carnikavas novada domes 14.09.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/19 redakcijā)

(vecāka vārds, uzvārds)
(deklarētā dzīvesvieta)
(adrese pasta korespondencei)
(e-pasta adrese)
(tālruņa numurs)

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu
(vārds, uzvārds)

personas kods ___________ - ______________

deklarētā dzīvesvieta
faktiskā dzīvesvieta

uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādē vispārējās pirmsskolas izglītības ieguvei.

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

Pielikumā:

- bērna dzimšanas apliecības kopija.

Carnikavā, Carnikavas nov.
201 __.gada ___.____________//
(vecāka paraksts)(paraksta atšifrējums)
Reģistrācijas datums, numurs
Atbildīgā persona par reģistru/
(paraksts)(vārds, uzvārds)
2. pielikums
Carnikavas novada domes 20.04.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2016/9
"Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

(Pielikums Carnikavas novada domes 14.09.2016. saistošo noteikumu Nr. SN/2016/19 redakcijā)

(uz veidlapas)

Carnikavā, Carnikavas novadā

201__. gada "____" ______________ Nr._______

IZZIŅA

PAR BĒRNA REĢISTRĀCIJU
uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādē
vispārējās pirmsskolas izglītības ieguvei

Bērns: 
 (vārds, uzvārds)

personas kods _____________ - ________________

ir reģistrēts ar kārtas Nr. rindā.
 (datums) (apvilkt) 

Pamatojums:

   iesniegums, kas reģistrēts ar Nr. _____ .
(vārds, uzvārds) (datums) 
Atbildīgā persona par reģistru / /
 (paraksts) (vārds, uzvārds) 

3. pielikums

Carnikavas novada domes 20.04.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2016/9
"Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"
  
vecāka vārds, uzvārds 
  
(deklarētā dzīvesvieta) 
  
(adrese pasta korespondencei) 
  
(tālruņa numurs) 
  
(e-pasta adrese) 

PIETEIKUMS

Lūdzu līdzfinansēt manas meitas/dēla 
 (vārds, uzvārds)

 

personas kods ___________ - ______________

 

deklarētā dzīvesvieta 
  
faktiskā dzīvesvieta 

 

pirmsskolas izglītības programmas apguvi
 opie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles)
   
 oprivātajā pirmsskolas izglītības iestādē
   

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

Pielikumā:

– līguma kopija.

Carnikavā, Carnikavas nov.

201 __.gada ___.____________ _____________________ /___________________________/
  (vecāka paraksts)(vārds, uzvārds)
 

Reģistrācijas datums, numurs ______________________

 

06.10.2016