Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Liepājā 2016.gada 24.martā (prot. Nr.4, 6.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pabalsta ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai (turpmāk – pabalsts) pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību un personas, kurām ir tiesības pabalstu saņemt.

2. Pabalstu piešķir un izmaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais dienests).

3. Pabalstu piešķir mantiskā veidā, vienu reizi četros gados nodrošinot ūdens skaitītāju uzstādīšanu vai nomaiņu mājoklī, kurā persona (ģimene) ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo.

4. Pabalstu ir tiesības saņemt šādām personām vai ģimenēm, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā:

4.1. ģimenei, kura audzina četrus vai vairāk bērnus;

4.2. daudzbērnu ģimenei, kurā vecāks viens audzina bērnus;

4.3. ģimenei, kura audzina bērnu ar invaliditāti;

4.4. ģimenei, kura audzina aizbildnībā esošu bērnu;

4.5. ģimenei, kura audzina bērnu un vienam vai abiem vecākiem ir noteikta II invaliditātes grupa;

4.6. personai, kurai noteikta I invaliditātes grupa;

4.7. atsevišķi dzīvojošai personai, kurai noteikta II invaliditātes grupa;

4.8. nestrādājošai politiski represētai personai, kura sasniegusi valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu;

4.9. personai, kura ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;

4.10. atsevišķi dzīvojošai valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasniegušai personai, kurai noteikts trūcīgas personas statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.11. valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasniegušai personai, kurai nav likumīgo apgādnieku un kura saņem Sociālā dienesta biroja "Aprūpe mājās" sniegto aprūpes mājās pakalpojumu;

4.12. atsevišķi dzīvojošai 80 gadu vecumu sasniegušai personai.

5. Pabalsta saņemšanai, pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

5.1. iesniegumu;

5.2. izziņu no mācību iestādes, kas apliecina, ka ģimenē dzīvojošā pilngadīgā persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, ja pabalstu pieprasa noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minētā ģimene;

5.3. bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu kopiju (uzrādot oriģinālu), ja pabalstu pieprasa noteikumu 4.4.apakšpunktā minētā ģimene;

5.4. politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja pabalstu pieprasa noteikumu 4.8.apakšpunktā minētā persona;

5.5. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja pabalstu pieprasa noteikumu 4.9.apakšpunktā minētā persona.

6. Sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

6.1. par pabalsta piešķiršanu;

6.2. par atteikumu piešķirt pabalstu, ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt pabalstu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

7. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē. Liepājas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

8. Sociālais dienests piešķirtā pabalsta summu pārskaita pakalpojuma sniedzējam, ar kuru Sociālajam dienestam ir noslēgts līgums par ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un nomaiņu.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra saistošos noteikumus Nr.19 "Par pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 207.nr.).

10. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Saistošo noteikumu "Par pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsPašlaik kārtību, kādā tiek pieprasīts un piešķirts pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai, nosaka Liepājas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra saistošie noteikumi Nr.19 "PAR PABALSTU ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU UZSTĀDĪŠANAI", turpmāk – noteikumi.
Ir nepieciešams mainīt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, svītrot normas par pienākumu personai iesniegt dokumentu kopijas, ja nepieciešamā informācija ir pieejama pašvaldības un valsts informācijas sistēmās, kā arī precizēt pabalsta saņēmēju kategorijas, paredzot arī jaunu kategoriju – trūcīgus vecuma pensionārus, kam ir tiesības saņemt pabalstu.
Ievērojot veicamo grozījumu būtību un apjomu, apstiprināšanai ir sagatavots jaunu saistošo noteikumu projekts.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts paredz, ka:
– pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai (turpmāk – pabalsts) piešķir mantiskā veidā, vienu reizi četros gados nodrošinot ūdens skaitītāju uzstādīšanu vai nomaiņu mājoklī, kurā persona (ģimene) ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo;
– papildus iepriekš noteiktajām personām pabalstu būs tiesības saņemt atsevišķi dzīvojošai valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasniegušai personai, kurai noteikts trūcīgas personas statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
– pabalsta saņemšanai pabalsta pieprasītājam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais dienests) jāuzrāda personas apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums;
– Sociālajam dienestam lēmums par pabalsta piešķiršanu, vai motivēts lēmums par atteikumu to piešķirt, jāsagatavo mēneša laikā;
– Sociālajam dienestam piešķirtā pabalsta summa jāparskaita pakalpojuma sniedzējam, ar kuru ir noslēgts līgums par skaitītāju uzstādīšanu vai nomaiņu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuLiepājas pilsētas pašvaldības 2016.gadā budžetā saistošo noteikumu projektā paredzētā pabalsta izmaksai papildus līdzekļi nav nepieciešami. Pabalsta izmaksai ieplānoti 4269 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāNav tiešas ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
03.05.2016