Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 07.04.2021. - 30.04.2021. / Vēsturiskā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2021. gada 28. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 43 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.198

Rīgā 2016.gada 19.aprīlī (prot. Nr.72, 2.§)
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 3.punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu
un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību
"
8., 9.punktu
(Grozīts ar Rīgas domes 28.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 82)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā ar Rīgas pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) tiek saskaņota:

1.1.1. pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošana vai izmaiņas iepriekš saskaņotā pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā;

1.1.2. ielu tirdzniecība un saņemama atļauja:

1.1.2.1. ielu tirdzniecībai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā;

1.1.2.2. ielu tirdzniecības organizēšanai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā;

1.1.2.3. ielu tirdzniecībai pasākuma laikā;

1.1.2.4. ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā;

1.1.2.5. īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai;

1.1.2.6. īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai;

1.1.2.7. ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā;

1.2. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un saņemama ielu tirdzniecības atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai;

1.3. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.4. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;

1.6. gadījumus un nosacījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā;

1.7. administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu.

2. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, nepārsniedzot faktisko tirdzniecības nodrošināšanas izmaksu apjomu un sadalot to proporcionāli tirdzniecības dalībnieku skaitam, šādos gadījumos:

2.1. ja pasākuma, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, organizators ir pašvaldība;

2.2. ja par pasākuma rīkošanu, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, vai ielu tirdzniecības organizēšanu Ziemassvētku laikā ar pašvaldību tiek noslēgts sadarbības līgums, projekta finansēšanas līgums vai vienošanās par saistību izpildi;

2.3. ja pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums ir iznomāts ar apbūves tiesībām saimnieciskās darbības veikšanai, tostarp ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai un ielu tirdzniecības organizēšanai, un zemes nomas līguma termiņš nav mazāks par 10 gadiem.

3. Gadījumos, kad par ielu tirdzniecību ir jāmaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, ielu tirdzniecības atļauja tiek izsniegta pēc minētās nodevas samaksāšanas. Ja ielu tirdzniecības atļauja nepieciešama ātrāk nekā 5 darba dienu laikā no maksājuma veikšanas datuma, jāuzrāda maksātāja bankas apstiprināts maksājuma dokuments.

2. Kārtība, kādā pašvaldībā tiek saskaņota pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošana vai izmaiņas iepriekš saskaņotā pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā

4. Lai saskaņotu pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu vai veiktu izmaiņas iepriekš saskaņotā pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā jāiesniedz iesniegums (1.pielikums) un iesnieguma veidlapas pielikuma daļā norādītie dokumenti.

5. Pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošana tiek saskaņota, ja tās izveidi akceptē:

5.1. attiecīgā pašvaldības izpilddirekcija (turpmāk – izpilddirekcija) par tirdzniecības vietas darbības periodu un tirdzniecības laiku, tirdzniecības vietā pieļaujamo sortimentu un tirdzniecības vietas izveides lietderīgumu gadījumos, ja tirdzniecības vieta ierosināta uz pašvaldībai piekrītošas vai neiznomātas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošas zemes vai publiskajos ūdeņos;

5.2. Rīgas pilsētas būvvalde par tirdzniecības vietas izvietojumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem;

5.3. Rīgas domes Satiksmes departaments par tirdzniecības vietas izvietojumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem, ja tirdzniecības vieta plānota ielas sarkanajās līnijās.

6. Izmaiņas iepriekš saskaņotā pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā tiek izskatītas šajā nodaļā noteiktajā kārtībā atbilstoši izmaiņu saturam.

7. Pēc noteikumu 5.punktā minēto iestāžu saskaņojumu saņemšanas Rīgas pilsētas izpilddirektors saskaņo pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu vai izmaiņas iepriekš saskaņotā pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā, ja pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu vai izmaiņas iepriekš saskaņotā pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā atbalstījusi Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja.

8. Rīgas pilsētas izpilddirektors atsaka saskaņot pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu vai izmaiņas iepriekš saskaņotā pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā, ja nav saņemts noteikumu 5.punktā minēto iestāžu saskaņojums vai pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu vai izmaiņas iepriekš saskaņotā pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā nav atbalstījusi Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja.

9. Pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošanā ņem vērā šādas prasības:

9.1. nedrīkst tikt bojāti apstādījumi vai pilsētvides elementi;

9.2. darbības vieta tiešā arhitektūras pieminekļa tuvumā netraucē tā vizuālo uztveri, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, vērtību kopuma radīto noskaņu, kā arī konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturu un mērogu;

9.2.1 Rīgas vēsturiskajā centrā un aizsargājamās apbūves teritorijās ielu tirdzniecības aprīkojumā nedrīkst izmantot spilgtus, ar pilsētvidi kontrastējošus toņus, ieteicams ir klusināts vai monohroms kolorīts;

9.3. nedrīkst aizsegt elektronisko kartes apkalpošanas ierīci skaidras naudas iemaksai un/vai izņemšanai bez tās īpašnieka piekrišanas;

9.4. nedrīkst aizsegt stacionārus reklāmas objektus, esošas tirdzniecības vietas, skatlogus, informatīvas zīmes un satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus. Jānodrošina ielas teritorijas brīvais platums vismaz 3,50 m un brīva piekļuve inženierkomunikāciju akām;

9.5. ielu tirdzniecības vietām ielu sarkanajās līnijās ir šādi maksimāli pieļaujamie izmēri:

9.5.1. platība – 1,50 m x 2 m;

9.5.2. platība saldējuma tirdzniecībai – 1 m x 1,50 m;

9.5.3. platība ziedu tirdzniecībai – 1,50 m x 3 m;

9.5.4. augstums tirdzniecības virsmai – 1 m, kopējai tirdzniecības iekārtai nepārsniedzot 1,30 m;

9.6. rūpnieciski izgatavotas tirdzniecībai paredzētas piekabes (treilera), mehāniskā transportlīdzekļa vai tirdzniecībai aprīkota velosipēda, kas pārsniedz noteikumu 9.5. apakšpunktā noteiktos izmērus, izmantošana:

9.6.1. aizliegta ierīkotās peldvietās un pludmalē (no jūras piekrastes līdz kāpu zonai), izņemot tirdzniecībai aprīkotu velosipēdu;

9.6.2. atļauta (izņemot noteikumu 9.6.1. apakšpunktā noteiktās vietas), ja mehāniskā transportlīdzekļa pilna masa nepārsniedz 3500 kg, piekabes pilna masa nepārsniedz 1750 kg un mehāniskā transportlīdzekļa kopā ar piekabi pilna masa nepārsniedz 5250 kg;

9.7. paredzētā vieta nedrīkst traucēt gājēju plūsmu un satiksmi, t. sk. jāparedz ietves brīvais platums ne mazāk kā 1,20 m Vecrīgas teritorijā, ne mazāk kā 2 m Rīgas vēsturiskajā centrā un ne mazāk kā 1,50 m pārējā Rīgas teritorijā.

(Grozīts ar Rīgas domes 20.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 233; Rīgas domes 17.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 46)

10. Saskaņotās pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas tiek apstiprinātas ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu un minētā informācija tiek publicēta pašvaldības portālā www.riga.lv.

3. Kārtība, kādā ar pašvaldību saskaņojama ielu tirdzniecība un tiek izsniegtas ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizēšanas atļaujas
3.1. Kārtība, kādā saņemama atļauja ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā

11. Atļauja ielu tirdzniecībai pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā (2.pielikums) vai atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā (3.pielikums) tiek izsniegta, ja ielu tirdzniecības vieta ir saskaņota šo noteikumu 2.nodaļā noteiktajā kārtībā un plānotā tirdzniecība atbilst attiecīgās saskaņotās pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas darbības nosacījumiem.

12. Lai saņemtu šo noteikumu 11.punktā minēto atļauju, tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators izpilddirekcijā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā iesniedz iesniegumu (4. vai 5.pielikums) un iesnieguma veidlapas pielikuma daļā norādītos dokumentus.

12.1 Atļauju ielu tirdzniecībai pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz kalendārā gada 31.decembrim. Ja tirdzniecības vieta ir pašvaldības iekārtota un aprīkota ar tirdzniecības galdiem, pieteikties tirdzniecības atļaujai var ne ātrāk kā trīs mēnešus pirms plānotās tirdzniecības uzsākšanas dienas, un tirdzniecības periodam jābūt nepārtrauktam. Ja tirdzniecība plānota atsevišķās mēneša dienās, atļauju izdod uz laiku, kas nav ilgāks par trīs mēnešiem.

(Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā)

12.2 Ja tirdzniecības vieta ir pašvaldības iekārtota un aprīkota ar tirdzniecības galdiem, atļauja vienam tirdzniecības dalībniekam vienā adresē un vienā laikā tiek izsniegta uz vietu skaitu, kas nav lielāks par konkrētajā adresē esoša viena tirdzniecības galda vietu skaitu. Atļaujas uz papildu tirdzniecības vietām izsniedz gadījumos, ja uz kārtējā mēneša sākumu konkrētajā adresē ir brīvas tirdzniecības vietas.

(Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā)

13. Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņojuma saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē iesniedz projektu trijos eksemplāros, projekta sastāvā iekļaujot:

13.1. vietas krāsainu fotofiksāciju bez tirdzniecības vietas izvietojuma;

13.2. objekta novietni inženiertīklu situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā mērogā 1:250 vai 1:500 (A4 formātā) ar izmēriem un piesaistēm;

13.3. vietas iekārtojumu plānā mērogā 1:100;

13.4. detalizētu dizaina risinājumu;

13.5. objekta vizualizāciju vides kontekstā;

13.6. ja tirdzniecība tiek veikta tikai no mehāniskā transportlīdzekļa bez papildu tirdzniecības vietas iekārtojuma ārpus transportlīdzekļa vai tirdzniecības vieta netiek speciāli iekārtota, transportlīdzekļa izvietojumu plānā mērogā 1:100 vai 1:250 ar izmēriem un piesaistēm.

14. Pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošanā ņem vērā šādas prasības:

14.1. jāparedz Rīgai raksturīgajai arhitektūrai un videi, konkrētas pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums, nav pieļaujama plēves un zemas kvalitātes materiālu izmantošana;

14.2. nav pieļaujama interjera (iekštelpu) mēbeļu izmantošana;

14.3. visiem ielu tirdzniecības vietas elementiem jābūt stilistiski vienotiem;

14.4. aizliegts izvietot teltis, noliktavas, nojumes ar nolaižamām sienām vai cita veida norobežojošas konstrukcijas (izņemot pludmales teritorijas);

14.5. pieļaujami tikai vieglas konstrukcijas saulessargi/lietussargi;

14.6. tirdzniecības iekārtām jābūt mobilām, viegli pārvietojamām, nav pieļaujamas būves;

14.7. karsto uzkodu un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecības vietās jāparedz atkritumu urnas;

14.8. ievēro noteikumu 9.punktā noteiktās prasības tirdzniecības vietas platībai, izmēriem un izvietojumam.

15. Pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošanā Rīgas vēsturiskajā centrā ievēro 14.punktā noteiktās prasības un papildus ievēro šādas prasības:

15.1. nav pieļaujami zemas kvalitātes standarta risinājumi;

15.2. tirdzniecības aprīkojumā izmantojami latviskajās tradīcijās veidoti stilizēti dizaina risinājumi, piemēram, pūralādes, rati, salokāmi galdiņi, ažūri statīvi koka konstrukcijās (molberti);

15.3. izmantojami kvalitatīvi dabiskie materiāli, piemēram, koks ar atklātu koka tekstūru, klūgu pinumi, metālkalumi, lins vai to kvalitatīva imitācija;

15.4. pieļaujami tikai vieglas konstrukcijas saulessargi/lietussargi neitrālā, ar apkārtējo pilsētvidi saderīgā tonī;

15.5. reklāmu uz saulessargiem/lietussargiem pieļaujams izvietot 30 cm platā joslā saulessarga/lietussarga apakšējā malā.

16. Noteikumu 12.punktā noteiktajā kārtībā iesniegtie dokumenti uzskatāmi par derīgiem vienu gadu no dokumentu reģistrēšanas pašvaldībā noteikumu 17.punktā minētā lēmuma pieņemšanai, izņemot, ja kādam no iesniegtajiem dokumentiem nav beidzies derīguma termiņš vai mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi.

17. Izpilddirekcija izsniedz noteikumu 11.punktā minēto atļauju atbilstoši ielu tirdzniecības norises laikam un ilgumam vai samaksātajai pašvaldības nodevai par tirdzniecību publiskās vietās, kam pievieno Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma plāna kopiju, izņemot, ja tirdzniecības vieta ir pašvaldības iekārtota un aprīkota ar tirdzniecības galdiem, un saskaņoto tirdzniecības dalībnieku sarakstu (tirdzniecības organizēšanas gadījumā), vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.

3.2. Kārtība, kādā saņemama atļauja ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā

18. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai pasākuma laikā vai atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā, ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības organizators:

18.1. elektroniski aizpilda un iesniedz iesniegumu pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, pievienojot tam krāsaini skenētas noteikumu 18.2punktā minēto dokumentu datnes;

18.2. vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā elektroniskā iesnieguma sagatavošanai iesniedz 18.1punktā norādīto informāciju un uzrāda 18.2punktā norādīto dokumentu oriģinālus, kurus Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra speciālists ieskenē un elektroniski pievieno iesniegumam.

(Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā)

18.1 Iesnieguma sagatavošanai Rīgas domes Apmeklētāju centram iesniedzama šāda informācija:

18.11. ielu tirdzniecības dalībnieks vai organizators (fiziskai personai norādāms vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību); juridiskai personai norādāms tās nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);

18.12. pasākums un tā organizators;

18.13. ielu tirdzniecības norises vieta, datums un laiks;

18.14. plānotās ielu tirdzniecības sortiments;

18.15. ielu tirdzniecības organizēšanas gadījumā – tirdzniecības vietu skaits;

18.16. ielu tirdzniecības dalībnieka vai organizatora kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese).

(Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā)

18.2 Atļaujas ielu tirdzniecībai pasākuma laikā vai atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

18.21. saskaņojums ar pasākuma organizatoru, izņemot gadījumus, kad pasākuma organizators un ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības organizators ir viena un tā pati persona;

18.22. aktuāla ielu tirdzniecības vietas krāsaina fotofiksācija (bez tirdzniecības vietas aprīkojuma);

18.23. aktuāla ielu tirdzniecības vietas aprīkojuma skice, fotofiksācija vai tās vizualizācija vides kontekstā;

18.24. ielu tirdzniecības vietas izvietojuma zemesgabalā shēma atbilstošā mērogā ar izmēriem un piesaistēm, norādot ietves un brauktuves brīvo platumu;

18.25. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts un pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma valdītāju un apsaimniekotāju;

18.26. ielu tirdzniecības organizēšanas gadījumā – ar ielu tirdzniecības organizatora parakstu apliecināts ielu tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai nodokļu maksātāja kods, juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, realizējamās preču grupas un aizņemto tirdzniecības vietu skaits;

18.27. ielu tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

(Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā)

19. Ielu tirdzniecības vietu ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā iekārtošanā ņem vērā šādas prasības:

19.1. jāparedz Rīgas arhitektūrai un videi, konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums, nav pieļaujama plēves un zemas kvalitātes materiālu izmantošana;

19.2. pieļaujams izvietot tikai ārtelpai, sezonai, vietai un pasākumam atbilstošu aprīkojumu;

19.3. visiem ielu tirdzniecības elementiem, kā arī, ja iespējams, blakus izvietotām tirdzniecības vietām jābūt stilistiski vienotām un atbilstošām pasākuma tematikai;

19.4. tirdzniecības iekārtām jābūt mobilām, viegli pārvietojamām, nav pieļaujamas būves;

19.5. nedrīkst aizsegt elektronisko kartes apkalpošanas ierīci skaidras naudas iemaksai un/vai izņemšanai bez tās īpašnieka piekrišanas.

20. Rīgas pilsētas izpilddirektors izsniedz noteikumu 18.punktā minēto atļauju, kam pievieno saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma plāna un vizuālā risinājuma kopiju un saskaņoto tirdzniecības dalībnieku sarakstu (tirdzniecības organizēšanas gadījumā), vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.

21. Ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām publiska pasākuma rīkošanai jāsaņem Rīgas pilsētas izpilddirektora atļauja vai saskaņojums, atļauja ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā ir derīga, ja izsniegta atļauja vai saņemts saskaņojums publiska pasākuma rīkošanai.

3.3. Kārtība, kādā saņemama atļauja īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai

22. Īslaicīga rakstura ielu tirdzniecība ir tirdzniecība vienā vietā vai adresē ne ilgāk kā 3 dienas ar tirdzniecības norises starplaiku ne mazāku kā 4 dienas (vienas tirdzniecības norise pieļaujama ne biežāk kā reizi nedēļā), tirdzniecībai kalendārajā gadā nepārsniedzot 24 dienas. Īslaicīga rakstura ielu tirdzniecība ar eglītēm var notikt decembrī un janvārī 24 dienas pēc kārtas, ja attiecīgajā vietā vai adresē nav saskaņota pastāvīgā ielu tirdzniecības vieta tirdzniecībai ar eglītēm.

23. Lai saņemtu atļauju īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai vai atļauju īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai, ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības organizators:

23.1. elektroniski aizpilda un iesniedz iesniegumu pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, pievienojot tam krāsaini skenētas noteikumu 23.2punktā minēto dokumentu datnes;

23.2. vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā elektroniskā iesnieguma sagatavošanai iesniedz 23.1punktā norādīto informāciju un uzrāda 23.2punktā norādīto dokumentu oriģinālus, kurus Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra speciālists ieskenē un elektroniski pievieno iesniegumam.

(Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā)

23.1 Iesnieguma sagatavošanai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centram iesniedzama šāda informācija:

23.11. ielu tirdzniecības dalībnieks vai organizators (fiziskai personai norādāms vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību); juridiskai personai norādāms tās nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);

23.12. ielu tirdzniecības norises vieta, datums un laiks;

23.13. plānotās ielu tirdzniecības sortiments;

23.14. ielu tirdzniecības organizēšanas gadījumā – tirdzniecības vietu skaits;

23.15. ielu tirdzniecības dalībnieka vai organizatora kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese).

(Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā)

23.2 Atļaujas īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai un atļaujas īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

23.21. aktuāla ielu tirdzniecības vietas krāsaina fotofiksācija (bez tirdzniecības vietas aprīkojuma);

23.22. aktuāla ielu tirdzniecības vietas aprīkojuma skice, fotofiksācija vai tās vizualizācija vides kontekstā;

23.23. ielu tirdzniecības vietas izvietojuma zemesgabalā shēma atbilstošā mērogā ar izmēriem un piesaistēm, norādot ietves un brauktuves brīvo platumu;

23.24. detalizēts ielu tirdzniecības vietas aprīkojuma izvietojums plānā mērogā 1:50 vai 1:25, norādot kopējo aizņemto ielu tirdzniecības vietas platību (tirdzniecības iekārta, tirgotāja aizņemtā teritorija, atkritumu urna un citi tirdzniecības vietas aprīkojuma elementi);

23.25. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts un pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma valdītāju un apsaimniekotāju;

23.26. ielu tirdzniecības organizēšanas gadījumā – ar ielu tirdzniecības organizatora parakstu apliecināts tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai nodokļu maksātāja kods, juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, realizējamās preču grupas un aizņemto tirdzniecības vietu skaits;

23.27. ielu tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

(Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā)

24. Īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības vietas iekārtošanā ņem vērā šādas prasības:

24.1. jāparedz Rīgas arhitektūrai un videi, konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums, nav pieļaujama plēves un zemas kvalitātes materiālu izmantošana;

24.2. pieļaujams izvietot tikai ārtelpai, sezonai un vietai atbilstošu aprīkojumu;

24.3. visiem ielu tirdzniecības elementiem un blakus izvietotām tirdzniecības vietām jābūt stilistiski vienotām;

24.4. aizliegts ielu tirdzniecības vietās izvietot slēgtas teltis, noliktavas u.c. līdzīgus objektus;

24.5. tirdzniecības iekārtām jābūt mobilām, viegli pārvietojamām, nav pieļaujamas būves;

24.6. darbības vieta tiešā arhitektūras pieminekļa tuvumā nedrīkst traucēt tā kopējā tēla uztveres iespēju;

24.7. aizliegts izvietot tirdzniecības vietu pie B un C kategorijas ielām teritorijās starp ēku ielas fasādi un ielas sarkano līniju, izņemot, ja tiek realizētas pašu ražotas pārtikas preces vai pašu izgatavoti amatniecības darinājumi;

24.8. nedrīkst aizsegt pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas skatlogu bez tās īpašnieka piekrišanas;

24.9. nedrīkst aizsegt elektronisko kartes apkalpošanas ierīci skaidras naudas iemaksai un/vai izņemšanai bez tās īpašnieka piekrišanas.

25. Izpilddirekcija izsniedz noteikumu 23.punktā minēto atļauju, kam pievieno saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma un vizuālā risinājuma kopiju un saskaņoto tirdzniecības dalībnieku sarakstu (tirdzniecības organizēšanas gadījumā), vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.

3.4. Kārtība, kādā saņemama atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā

26. Ielu tirdzniecības organizēšana Ziemassvētku laikā ir tirdzniecība, kas tiek veikta laikposmā no 1.novembra līdz 15.janvārim.

(Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā)

26.1 Ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā Esplanādē, Doma laukumā un Līvu laukumā tiek rīkots konkurss. Konkursu saskaņā ar konkursa nolikumu rīko Rīgas pilsētas izpilddirektors. Konkursa vērtēšanas komisija tiek apstiprināta ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu. Konkursa uzvarētājs iegūst tiesības organizēt ielu tirdzniecību Ziemassvētku laikā attiecīgajā vietā uz pieciem gadiem.

(Rīgas domes 28.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 82 redakcijā)

27. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā, ielu tirdzniecības organizators:

27.1. elektroniski aizpilda un iesniedz iesniegumu pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, pievienojot tam krāsaini skenētas noteikumu 27.2punktā minēto dokumentu datnes;

27.2. vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā elektroniskā iesnieguma sagatavošanai iesniedz 27.1punktā norādīto informāciju un uzrāda 27.2punktā norādīto dokumentu oriģinālus, kurus Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra speciālists ieskenē un elektroniski pievieno iesniegumam.

(Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā)

27.1 Iesnieguma sagatavošanai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centram iesniedzama šāda informācija:

27.11. ielu tirdzniecības organizators (fiziskai personai norādāms vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods; juridiskai personai norādāms tās nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);

27.12. ielu tirdzniecības norises vieta, datums un laiks;

27.13. plānotās ielu tirdzniecības sortiments;

27.14. ielu tirdzniecības vietu skaits;

27.15. ielu tirdzniecības organizatora kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese).

(Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā)

27.2 Atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

27.21. aktuāla ielu tirdzniecības vietas krāsaina fotofiksācija (bez tirdzniecības vietas aprīkojuma);

27.22. aktuāla ielu tirdzniecības vietas aprīkojuma skice, fotofiksācija vai tās vizualizācija vides kontekstā;

27.23. ielu tirdzniecības vietas izvietojuma zemesgabalā shēma atbilstošā mērogā ar izmēriem un piesaistēm, norādot ietves, brauktuves brīvo platumu;

27.24. detalizēts ielu tirdzniecības vietas aprīkojuma izvietojums plānā mērogā 1:50 vai 1:25, norādot visu aizņemto ielu tirdzniecības vietas platību (tirdzniecības iekārta, tirgotāja aizņemtā teritorija, atkritumu urna un citi tirdzniecības vietas aprīkojuma elementi);

27.25. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts un pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma valdītāju un apsaimniekotāju;

27.26. ar ielu tirdzniecības organizatora parakstu apliecināts ielu tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai nodokļu maksātāja kods, juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, realizējamās preču grupas un aizņemto tirdzniecības vietu skaits;

27.27. ielu tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

(Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā)

28. Ielu tirdzniecības organizēšanas Ziemassvētku laikā vietas iekārtošanā ņem vērā šādas prasības:

28.1. jāparedz Rīgas arhitektūrai un videi, konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums, nav pieļaujama plēves un zemas kvalitātes materiālu izmantošana;

28.2. tirdzniecības vietu izvietojumam paredzēt vienotu telpisko kompozīciju;

28.3. pieļaujams tikai ārtelpai, sezonai, vietai un pasākumam atbilstošs aprīkojums;

28.4. visiem ielu tirdzniecības elementiem un blakus izvietotām tirdzniecības vietām jābūt stilistiski vienotām atbilstoši Ziemassvētku tematikai;

28.5. tirdzniecības vietu noformējumam jāparedz vienots Ziemassvētku rotājumu un apgaismojuma risinājums;

28.6. reklāmas izvietojumam jābūt saskanīgam ar apkārtējā vidē esošiem reklāmas objektiem;

28.7. nedrīkst tikt bojāti apstādījumi un pilsētvides elementi;

28.8. darbības vieta tiešā arhitektūras pieminekļa tuvumā nedrīkst traucēt tā kopējā tēla uztveres iespēju;

28.9. nedrīkst aizsegt elektronisko kartes apkalpošanas ierīci skaidras naudas iemaksai un/vai izņemšanai bez tās īpašnieka piekrišanas.

29. Izpilddirekcija izsniedz noteikumu 27.punktā minēto atļauju, kam pievieno saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma un vizuālā risinājuma kopiju un saskaņoto tirdzniecības dalībnieku sarakstu, vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.

3.5. Kārtība, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un saņemama ielu tirdzniecības atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

30. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem, kā arī teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss.

31. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana publiskās vietās ir veicama atbilstoši gadalaikam pavasara/vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) vai rudens/ziemas sezonā (no 1.novembra līdz nākamā gada 31.martam). Ja pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtās informācijas meteoroloģiskie laikapstākļi atbilst meteoroloģiskā pavasara/vasaras laikapstākļiem, pavasara/vasaras sezona konkrētajā kalendārajā gadā tiek noteikta ātrāk nekā no 1.aprīļa, bet ne ātrāk kā no 1.marta, vai pagarināta līdz 30.novembrim, kas tiek apstiprināts ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu un publiskots pašvaldības portālā www.riga.lv.

32. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai uz pašvaldībai piederošas, piekrītošas vai valdījumā esošas zemes bez piesaistes pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai tiek rīkota zemes nomas tiesību izsole.

33. Piesaiste pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv gadījumā, kad pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā vietā, kurai ir publiskās funkcijas lietošanas veids, un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī pastāvīgo vietu un publiskā vietā plānoto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu nešķir zemesgabals vai teritorija, kas atrodas ielas sarkanajās līnijās.

(Rīgas domes 08.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

34. Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, ielu tirdzniecības dalībnieks:

34.1. elektroniski aizpilda un iesniedz iesniegumu pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, pievienojot tam krāsaini skenētas noteikumu 34.2punktā minēto dokumentu datnes;

34.2. vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā elektroniskā iesnieguma sagatavošanai iesniedz 34.1punktā norādīto informāciju un uzrāda 34.2punktā norādīto dokumentu oriģinālus, kurus Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra speciālists ieskenē un elektroniski pievieno iesniegumam.

(Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā)

34.1 Iesnieguma sagatavošanai Rīgas domes Apmeklētāju centram iesniedzama šāda informācija:

34.11. ielu tirdzniecības dalībnieks (norādāms juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);

34.12. ielu tirdzniecības norises vieta, kā arī pastāvīgās pakalpojumu sniegšanas vietas nosaukums, ja ielu tirdzniecības vieta ir ar piesaisti pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai);

34.13. ielu tirdzniecības vietas aizņemamā platība;

34.14. ielu tirdzniecības vietas darbības sezona (pavasara/vasaras sezona vai rudens/ziemas sezona), darbības periods un darba laiks;

34.15. ielu tirdzniecības dalībnieka kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese).

(Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 08.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

34.2 Ielu tirdzniecības atļaujas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

34.21. Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots projekts atbilstoši 35. un 36.1punktā minētajiem nosacījumiem, izņemot 34.3 un 36.2 punktā minētus gadījumus;

34.22. pastāvīgās pakalpojumu sniegšanas vietas, pie kuras plānots iekārtot ielu tirdzniecības vietu, īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;

34.23. saskaņojums ar nekustamā īpašuma (zemes) īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts, pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju vai apsaimniekotāju;

34.24. saskaņojums ar ēkas vai ēkas nožogojuma īpašniekiem vai likumīgiem lietotājiem, kurus tieši ietekmē ielu tirdzniecības vieta;

34.25. ielu tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību (ja ielu tirdzniecības vieta ir bez piesaistes pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai).

(Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 08.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

34.3 Šo noteikumu 34.21. apakšpunktā minētais Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņojums un šo noteikumu 37. punktā minētais Rīgas domes Satiksmes departamenta saskaņojums nav nepieciešams, ja ievēroti šādi nosacījumi:

34.31. plānots izvietot tikai galdus un krēslus, kas ir konkrētai pilsētvides zonai atbilstoša dizaina, krāsu risinājuma un kvalitatīva materiāla un viegli pārvietojami, kā arī brīvi stāvošas mobilas puķu kastes, kas izvietotas ne vairāk kā divās teritorijas malās ar vismaz 0,30 m savstarpējo attālumu un to augstums kopā ar augiem nepārsniedz 1,2 m no ietves līmeņa;

34.32. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vieta ir ar piesaisti pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai, kas atrodas ēkas pagrabstāvā vai ēkas pirmajā stāvā;

34.33. iesniegumā ir norāde, ka tirdzniecības dalībnieks nodrošinās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas atbilstību šo noteikumu 34.31. apakšpunktam un 49. punktam.

(Rīgas domes 08.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

35. Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņojuma saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē iesniedz projektu divos eksemplāros, kura sastāvā iekļauta:

35.1. vietas krāsaina fotofiksācija bez tirdzniecības vietas izvietojuma;

35.2. objekta novietne inženiertīklu situācijas plānā vai zemes robežu plānā mērogā 1:250 vai 1:500 (A4 formātā) ar izmēriem un piesaistēm;

35.3. vietas iekārtojums, mēbeļu, mākslīgā grīdas seguma izvietojums plānā mērogā 1:100 vai 1:250 ar izmēriem, uzrādot ietves un brauktuves brīvo platumu, ceļa zīmes, saulessargu pēdas u.tml., kas saskaņots ar Rīgas domes Satiksmes departamentu, ja darbība plānota ielas sarkanajās līnijās;

35.4. griezums mērogā 1:100 ar augstuma atzīmēm, ja paredzēts mākslīgais grīdas segums, markīzes, saulessargi/lietussargi, puķu kastes un citi elementi;

35.5. detaļu dizains ar izmēriem (mēbeles, saulessargi/lietussargi, norobežojoši elementi, apgaismojums, puķu kastes un citi elementi);

35.6. mākslīgā grīdas seguma izbūves gadījumos noteikumu 49.1.4.1.apakšpunkta ievērošanai plānā jānorāda, kā tiek nodrošināta brīva piekļuve inženierkomunikāciju akām (tajā skaitā ugunsdzēsības hidrantu akām), uztvērējakām (gūlijām) un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

36. Rīgas pilsētas būvvalde izvērtē tirdzniecības vietas risinājuma atbilstību noteikumu 40.–48.punkta prasībām un pieņem lēmumu saskaņot vai atteikt saskaņot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas projektu 10 darba dienu laikā, ja projekts Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegts no 1.novembra līdz 1.martam.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

36.1 Rīgas pilsētas būvvalde saskaņo tirdzniecības vietas risinājumu uz laiku līdz trīs gadiem. Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņojums vairākām sezonām ir spēkā, ja netiek mainīts tirdzniecības vietas novietojums un vizuālais risinājums.

(Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā)

36.2 Pēc tam, kad beidzies Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņojuma derīguma termiņš, ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi un ielu tirdzniecības dalībnieks vēlas iekārtot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu atbilstoši pēdējam Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotajam projektam, tad iesniegumā norāda, ka tirdzniecības dalībnieks nodrošinās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas atbilstību pēdējam Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotajam projektam.

(Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 08.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

37. Rīgas domes Satiksmes departaments izvērtē tirdzniecības vietas risinājumu atbilstību noteikumu 49.punkta prasībām, ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta tiek iekārtota teritorijā, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās; gadījumos, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta aizņem Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietas teritoriju, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izvietošana ir saskaņojama ar tās pilnvaroto apsaimniekotāju Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".

(Grozīts ar Rīgas domes 20.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 233; 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

37.1 Rīgas domes Satiksmes departaments saskaņo ielu tirdzniecības vietas izvietojumu uz laiku līdz trīs gadiem vai uz laiku līdz ielas, ielas elementu vai inženierkomunikāciju izbūves, pārbūves, atjaunošanas darbu veikšanai. Ielu tirdzniecības vietas izvietojums ir saskaņojams atkārtoti, ja pēc saskaņojuma saņemšanas:

37.11. tiek veiktas izmaiņas objekta novietnei būvju situācijas plānā;

37.12. tiek uzstādīti satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, velostatīvi u.c.) vai reklāmas objekti, kas izvietoti tirdzniecības vietas saskaņotajā platībā vai blakus tai, vai ja šo satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu darbība attiecas uz tirdzniecības vietas saskaņoto platību.

(Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā)

38. Izpilddirekcija izskata noteikumu 34.punktā minēto iesniegumu un izsniedz ielu tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai atbilstoši ielu tirdzniecības norises laikam un ilgumam vai samaksātajai pašvaldības nodevai par tirdzniecību publiskās vietās, kam pievieno Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma kopiju, vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.

39. Ja ielu tirdzniecības atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai tiek izsniegta tirdzniecībai pie pastāvīgās tirdzniecības vietas, kas atrodas dzīvojamā mājā, tās darba laiks nedrīkst būt ilgāks par plkst. 22.00, izņemot Vecrīgas teritoriju.

40. Visām sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām jānodrošina vides pieejamība, tostarp, ja tiek izvietots mākslīgais grīdas segums, jāparedz panduss ar slīpumu (augstuma un garuma attiecību) 1:12 un manevrēšanas laukums. Attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu atzinums vai saskaņojums var būt par pamatu vides pieejamības alternatīviem risinājumiem, vides pieejamības risinājumiem daļā vai atkāpēm no tiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 20.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 233)

40.1 Visās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās bez reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanas pieļaujama ne vairāk kā divu tāfeles veida (teksts rakstīts ar roku) slietņu izvietošana terases teritorijā, ievērojot šādas prasības:

40.11. slietnis ir brīvstāvošs vai stiprināts pie terases norobežojumiem (bet nepilda norobežojumu funkciju);

40.12. dizaina risinājums integrēts terases dizaina risinājumā, atbilst estētiskas, kvalitatīvas un drošas pilsētvides prasībām;

40.13. maksimāli pieļaujamais izmērs nepārsniedz 0,60 m x 1,20 m;

40.14. izvietojums tiek saskaņots kopā ar terasi;

40.15. nevar tikt izvietoti akciju plakāti.

(Grozīts ar Rīgas domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

41. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas, apbūves aizsardzības teritorijām, pilsētbūvniecības pieminekļiem ar piesaisti pastāvīgajai pakalpojumu sniegšanas vietai pavasara/vasaras sezonā izveidē ņem vērā šādas prasības:

41.1. jāparedz konkrētās pilsētvides zonas raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums; nav pieļaujama ar pakalpojumu sniegšanas funkciju nodrošināšanu nesaistītu, vides mērogam neatbilstošu reklāmu un vides dizaina objektu izvietošana, kā arī zemas kvalitātes materiālu izmantošana;

41.2. darbības vietā atļauts izvietot tikai apmeklētājiem paredzētos galdiņus ar sēdvietām, nelielu apkalpojošā personāla leti bez bāra funkcijas servēšanas priekšmetu izvietošanai, ēdiena izsniegšanai un norēķinu veikšanai, brīvstāvošus saulessargus/lietussargus vai markīzes, vai pie fasādes stiprināmas markīzes, kā arī podestus. Visu iepriekšminēto elementu kopumam terases ietvaros jāveido vienots dizaina risinājums;

41.3. saulessarga/lietussarga apakšējai malai jāatrodas vismaz 2,20 m virs ietves līmeņa, tā projekcija uz zemes nedrīkst pārsniegt vietas aizņemto platību uz zemes;

41.4. darbības vieta tiešā arhitektūras pieminekļa tuvumā nedrīkst traucēt tā kopējā tēla uztveres iespēju;

41.5. visas teritorijas norobežojums ar dekoratīviem elementiem vai barjerām atļauts ar maksimālo augstumu 1,20 m; divas sānu malas perpendikulāri ēkai atļauts norobežot ar caurredzamiem (neaplīmētiem, neaizklātiem, bez teksta un attēliem) norobežojumiem ar maksimālo augstumu 1,50 m; augstumu mēra no ietves līmeņa atzīmes pie ēkas; norobežojumi nedrīkst būt vienlaidu;

41.6. mākslīgā grīdas seguma izvietošana (maksimālais augstums 0,15 m) pieļaujama tikai teritorijās bez cietā seguma, uz nekvalitatīva seguma un nolūkā izlīdzināt ietves slīpumu pret brauktuvi;

41.7. aizliegta jebkādu vitrīnu, grilu, saldējamo iekārtu, brīvi stāvošu ledusskapju, interjera (iekštelpu) mēbeļu vai iekārtu izvietošana;

41.8. aizliegti zemas kvalitātes standarta risinājumi, mēbelēm jāatbilst laba dizaina paraugam, visiem elementiem jābūt stilistiski vienotiem;

41.9. aizliegtas būves un telpiski risinājumi, t.sk. slēgtas apkalpojošā personāla telpas, noliktavas, teltis vai nojumes ar nolaižamām sienām, necaurredzami nožogojumi; jāveido maksimāli caurredzams risinājums, neradot slēgtas telpas iespaidu;

41.10. reklāmu uz saulessargiem/lietussargiem pieļaujams izvietot 30 cm platā joslā saulessarga/lietussarga apakšējā malā;

41.11. aizliegta pārvietojamo tualešu uzstādīšana;

41.12. nedrīkst tikt bojāti apstādījumi un pilsētvides elementi;

41.13. nedrīkst aizsegt elektronisko kartes apkalpošanas ierīci skaidras naudas iemaksai un/vai izņemšanai bez tās īpašnieka piekrišanas.

(Grozīts ar Rīgas domes 20.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 233; Rīgas domes 08.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17; Rīgas domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

42. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, apbūves aizsardzības teritorijās, pilsētbūvniecības pieminekļos ar piesaisti pastāvīgajai sabiedriskās ēdināšanas vietai pavasara/vasaras sezonā jāatbilst noteikumu 41.punktā minētajām prasībām un šādām papildprasībām:

42.1. nedrīkst traucēt attiecīgās teritorijas kopējā tēla uztveres iespēju, nedrīkst izmantot plēves materiālu un pārāk spilgtus – ar kultūrvēsturiski vērtīgo vēsturisko apbūvi izteikti kontrastējošus detaļu (saulessargu/lietussargu, markīžu, norobežojošo elementu, grīdas segumu, gaismas ķermeņu u.c.) krāsu toņus;

42.2. virs apmeklētājiem paredzētajiem galdiņiem atļauts izvietot brīvi stāvošus saulessargus/lietussargus, markīzes vai pie fasādes stiprinātas markīzes, kā arī, izvērtējot pilsētbūvniecisko situāciju, kvalitatīvas koka jumta konstrukcijas;

42.3. noteikumu 41.5.apakšpunktā minētie norobežojumi pieļaujami tikai no stikla;

42.4. mobilu bāru/virtuvi pieļaujams izvietot tikai ārpus terases teritorijas uz brauktuves, aizņemot tikai autostāvvietu daļu, un tirdzniecība var tikt veikta tikai no aprīkota mehāniskā transportlīdzekļa vai piekabes (treilera), ievērojot šādas prasības:

42.4.1. tiek nodrošināts normatīvs ietves brīvais platums – 2 m (ietves brīvais platums ir attālums uz ietves, uz zemes un gaisa telpā no visvairāk izvirzītā ielu tirdzniecības vietas objekta (piemēram, saulessarga, jumtiņa, transportlīdzekļa atvērto konstrukciju tālākās malas) un pircējam paredzētās zonas (minimālais platums 60 cm) malējās robežas līdz jebkāda kustību traucējoša elementa (fasādes visvairāk izvirzītā elementa, koka apdobes malas, autostāvvietas drošības zonas robežas, staba, velostatīva, u. c. brīvstāvoša izvirzīta elementa) malējai robežai);

42.4.2. tiek nodrošināta atbilstība estētiskas, kvalitatīvas un drošas pilsētvides prasībām, kā arī pilsētvidē integrēts, krāsu kontrastu neveidojošs kolorīts.

(Rīgas domes 20.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 233 redakcijā, kas grozīts ar Rīgas domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

43. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai Vecrīgā ar piesaisti pastāvīgajai pakalpojumu sniegšanas vietai pavasara/vasaras sezonā jāatbilst noteikumu 41. punktā (izņemot noteikumu 41.5. apakšpunktu) un 42. punktā (izņemot 42.4. apakšpunktu) minētajām prasībām un šādām papildprasībām:

43.1. teritorijas norobežojums ar dekoratīviem elementiem vai stikla barjerām atļauts tikai gar divām malām ar maksimālo augstumu 1,50 m (norobežojumu augstumu mēra no ietves līmeņa atzīmes pie ēkas);

43.2. stikla norobežojumiem jābūt caurredzamiem (neaplīmētiem, neaizklātiem, bez teksta un attēliem);

43.3. norobežojumi nedrīkst būt vienlaidu;

43.4. mobilu bāru/virtuvi pieļaujams izvietot tikai ārpus terases teritorijas uz brauktuves, aizņemot tikai autostāvvietu daļu, un tirdzniecība var tikt veikta tikai no aprīkota mehāniskā transportlīdzekļa, ievērojot šādas prasības:

43.4.1. tiek nodrošināts normatīvs ietves brīvais platums – 1,20 m (ietves brīvais platums ir attālums uz ietves, uz zemes un gaisa telpā no visvairāk izvirzītā ielu tirdzniecības vietas objekta (piemēram, saulessarga, jumtiņa, transportlīdzekļa atvērto konstrukciju tālākās malas) un pircējam paredzētās zonas (minimālais platums 60 cm) malējās robežas līdz jebkāda kustību traucējoša elementa (fasādes visvairāk izvirzītā elementa, koka apdobes malas, autostāvvietas drošības zonas robežas, staba, velostatīva, u. c. brīvstāvoša izvirzīta elementa) malējai robežai);

43.4.2. tiek nodrošināta atbilstība estētiskas, kvalitatīvas un drošas pilsētvides prasībām, kā arī pilsētvidē integrēts, krāsu kontrastu neveidojošs klusinātu toņu vai monohroms kolorīts.

(Rīgas domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

44. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas, apbūves aizsardzības teritorijām, pilsētbūvniecības pieminekļiem bez piesaistes pastāvīgajai pakalpojumu sniegšanas vietai pavasara/vasaras sezonā jāatbilst noteikumu 41.1., 41.4., 41.8., 41.10., 41.12. un 41.13.apakšpunktā minētajām prasībām un šādām papildprasībām:

44.1. aizliegtas būves un telpiski risinājumi, t.sk. slēgtas teltis vai nojumes ar nolaižamām sienām (izņemot pludmales teritorijas), necaurredzami nožogojumi; jāveido maksimāli caurredzams risinājums, neradot slēgtas telpas iespaidu;

44.2. pieļaujama mākslīgā grīdas seguma izvietošana (maksimālais augstums 0,15 m);

44.3. atļauts teritorijas trīs malas norobežot ar dekoratīviem elementiem vai barjerām ar maksimālo augstumu 1,50 m; norobežojumiem jābūt caurredzamiem (neaplīmētiem, neaizklātiem, bez teksta un attēliem); augstumu mēra no seguma līmeņa; norobežojumi nedrīkst būt vienlaidu;

44.4. pieļaujams dizainiski kvalitatīvu, caurredzamu nolaižamo/paceļamo sienu, slēģu, žalūziju pielietojums bāra daļai laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 9.00;

44.5. jānodrošina sabiedriskā tualete, paredzot vienu vienību uz 60 apmeklētāju sēdvietām, slēdzot līgumu ar blakus esošu iestādi (ne tālāk par 50 m no darbības vietas) par tās sabiedrisko tualešu izmantošanu vai uzstādot pārvietojamo sabiedrisko tualeti; uzstādot pārvietojamo sabiedrisko tualeti, tā jānoformē atbilstoši vides estētiskajām prasībām, integrējot to kopējā dizaina risinājumā;

44.6. pieslēgšanās pie esošajiem komunikāciju tīkliem saskaņojama ar attiecīgo inženierkomunikāciju tīkla pārvaldītāju;

44.7. trauku mazgāšana pieļaujama tikai tad, ja darbības vieta pieslēgta pilsētas kanalizācijas tīklam.

(Grozīts ar Rīgas domes 20.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 233; Rīgas domes 08.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

45. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, apbūves aizsardzības teritorijās, pilsētbūvniecības pieminekļos bez piesaistes pastāvīgajai pakalpojumu sniegšanas vietai pavasara/vasaras sezonā jāatbilst noteikumu 44.punktā (izņemot noteikumu 44.2. un 44.3.apakšpunktu) minētajām prasībām un šādām papildprasībām:

45.1. aizliegts veidot konstrukcijas ar monolītiem jumtiem, tie nedrīkst traucēt attiecīgās teritorijas kopējā tēla uztveres iespēju, nedrīkst izmantot plēves materiālu un pārāk spilgtus – ar kultūrvēsturiski vērtīgo vēsturisko apbūvi izteikti kontrastējošus detaļu (saulessargu/lietussargu, markīžu, norobežojošo elementu, grīdas segumu, gaismas ķermeņu u.c.) krāsu toņus;

45.2. virs apmeklētājiem paredzētajiem galdiņiem atļauts izvietot tikai brīvi stāvošus saulessargus/lietussargus; saulessarga/lietussarga apakšējai malai jāatrodas vismaz 2,20 m virs ietves līmeņa, tā projekcija uz zemes nedrīkst pārsniegt vietas aizņemto platību uz zemes;

45.3. nojumju izvietošana pieļaujama tikai virs ēdienu servēšanai paredzētās letes/bāra;

45.4. teritorijas norobežojums ar dekoratīviem elementiem vai stikla barjerām (neaplīmētām, neaizklātām, bez teksta un attēliem) atļauts, izvietojot norobežojumu divās malās ar maksimālo augstumu 1,50 m vai trijās malās ar maksimālo augstumu 1,20 m; augstumu mēra no seguma līmeņa; norobežojumi nedrīkst būt vienlaidu;

45.5. mākslīgais grīdas segums (maksimālais augstums 0,15 m) atļauts tikai saimniecības zonā; pārējā teritorijā mākslīgā grīdas seguma izvietošana pieļaujama tikai teritorijās bez cietā seguma, uz nekvalitatīva seguma un nolūkā izlīdzināt ietves slīpumu pret brauktuvi;

45.6. bāra lete nedrīkst būt augstāka par 1,50 m;

45.7. sagatavošanas un servēšanas iekārtas, tostarp vitrīnas un trauku mazgāšanas, saldējamās u.c. iekārtas, nedrīkst pārsniegt bāra letes līmeni.

(Grozīts ar Rīgas domes 20.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 233; Rīgas domes 08.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

46. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas ar piesaisti pastāvīgajai pakalpojumu sniegšanas vietai visā pašvaldības teritorijā rudens/ziemas sezonā jāatbilst noteikumu 41.13.apakšpunktā minētajiem kritērijiem un šādiem papildkritērijiem:

46.1. darbības vietā drīkst izvietot tikai apmeklētājiem paredzētos galdiņus ar sēdvietām un gāzes sildītājus;

46.2. vietas iekārtojums nedrīkst traucēt ielu un ietvju attīrīšanu no sniega un sniega izvešanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

47. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana bez piesaistes pastāvīgajai pakalpojumu sniegšanas vietai rudens/ziemas sezonā aizliegta:

47.1. ielu sarkanajās līnijās;

47.2. jūras piekrastē un publiskajos ūdeņos;

47.3. uz pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

48. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas bez piesaistes pastāvīgajai pakalpojumu sniegšanas vietai visā pašvaldības teritorijā rudens/ziemas sezonā izveidei ņem vērā noteikumu 44. un 45.punktā minētās prasības.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

49. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām publiskās vietās ielu sarkanajās līnijās jāatbilst šādiem nosacījumiem:

49.1. visā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā:

49.1.1. nedrīkst būt aizsegti satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;

49.1.2. pie krustojuma izvietotās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas nedrīkst traucēt gājēju plūsmu, pasliktināt krustojuma pārredzamību un transportlīdzekļu braukšanu krustojumos;

49.1.3. jānodrošina ugunsdzēsības tehnikai paredzēto piebrauktuvju un iebrauktuvju platums vismaz 3,50 m, ja tas iespējams;

49.1.4. ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas konstrukcijas pamatnē ir grīda:

49.1.4.1. jābūt izbūvētai brīvai piekļuvei inženierkomunikāciju akām (t.sk. ugunsdzēsības hidrantu lūkām), uztvērējakām (gūlijām) un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem;

49.1.4.2. jānodrošina brīva piekļuve sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai publiskā vietā;

49.2. papildus šo noteikumu 49.1.apakšpunktā minētajam ārpus Vecrīgas teritorijas:

49.2.1. jāparedz ietves brīvais platums ne mazāk kā 1,50 m, bet Rīgas vēsturiskajā centrā – ne mazāk kā 2 m;

49.2.2. gājēju ielās brīvas ielas teritorijas platumam starp divām pretējās ielas pusēs izvietotām sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām ir jābūt ne mazākam kā 3,50 m;

49.2.3. iekārtot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu uz brauktuves ir atļauts, aizņemot tikai autostāvvietu daļu;

49.3. papildus šo noteikumu 49.1.apakšpunktā minētajam Vecrīgas teritorijā:

49.3.1. jāparedz ietves brīvais platums ne mazāk kā 1,20 m (vai esošais platums, ja ietve ir šaurāka), izņemot gājēju ielas;

49.3.2. jānodrošina, lai ielas teritorijas brīvais platums kopā ar braucamo daļu būtu ne mazāks kā 3,50 m, no kura ne mazāk kā 3 m jābūt braucamajai daļai. Gadījumā, ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas tiek izvietotas divās pretējās ielas pusēs, ielas teritorijas brīvo platumu (3,50 m) nosaka, mērot no brauktuves ass līnijas 1,75 m uz katru pusi, ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji nav vienojušies citādi. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju vienošanās ir noslēdzama rakstveidā un iesniedzama pašvaldībā;

49.3.3. jānodrošina, lai ielās ar divvirzienu satiksmi (izņemot gājēju ielas) vienas vai vairāku (blakus vai pretējās ielas pusēs izvietotu) sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu kopgarums nepārsniegtu 25 m un brīvais brauktuves garums aiz šīm, ne vairāk kā 25 m garumā izvietotajām sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām (vienā vai pretējās ielas pusēs izvietotām), būtu ne mazāks kā 10 m. Minētā prasība neattiecas uz gadījumiem, kad brīvais brauktuves platums paliek ne mazāks kā 5,5 m;

49.3.4. ievērojot noteikumu 49.3.2. un 49.3.3.apakšpunktā minētos nosacījumus, nepieciešamības gadījumā jāuzstāda attiecīga ceļa zīme, aizliedzot transportlīdzekļu stāvēšanu pretī tirdzniecības vietai.

(Grozīts ar Rīgas domes 20.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 233)

50. Gadījumā, ja šo noteikumu 49.punktā minēto prasību ievērošanai ir nepieciešama attiecīgajā teritorijā izvietoto satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un/vai citu elementu pārvietošana, visas ar pārvietošanu saistītās izmaksas sedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs.

51. Veicot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas risinājumu saskaņošanu:

51.1. Rīgas pilsētas būvvaldei, secinot, ka konkrētās vietas telpiskās iespējas rada šķēršļus ievērot šo noteikumu prasības, kā arī, ja paredzētais risinājums ir atbilstošs konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam un neskar trešo personu tiesības, ir tiesības atkāpties no noteikumu 41.–45.punktā noteiktajām prasībām;

51.2. Rīgas domes Satiksmes departamentam, izvērtējot satiksmes intensitāti, teritorijas funkcionalitāti, teritorijā izvietotos satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, apstādījumus un citus elementus, ir tiesības atkāpties no noteikumu 49.2.1., 49.3.1. un 49.3.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām, paredzot mazāku brauktuvju vai ietvju brīvo platumu, kā arī no 49.3.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām, paredzot mazāku brauktuves garumu vai lielāku tirdzniecības vietas kopgarumu. Ja tiek noteikta atkāpe no noteikumu 49.2.1., 49.3.1. un 49.3.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām par brauktuvju un ietvju brīvo platumu, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas aprīkošanai ir izmantojamas viegli demontējamas konstrukcijas.

4. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai

52. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs par:

52.1. tirdzniecības noteikumu ievērošanu un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu konkrētajā tirdzniecības vietā;

52.2. atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;

52.3. saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu;

52.4. noteikumos noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves nodrošināšanu;

52.5. saskaņotās tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma ievērošanu;

52.6. tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā un 1,50 m rādiusā ap tirdzniecības vietu un noteikumos noteiktajos gadījumos atkritumu urnu izvietošanu;

52.7. speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzturēšanu kārtībā, tīrībā un bez bojājumiem, kā arī iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, novākšanu;

52.8. ielu tirdzniecības vietu, tostarp saulessargu/lietussargu, demontāžu darba dienas beigās pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā un īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības vietā, izņemot gadījumu, kad tirdzniecības vieta saskaņota Rīgas pilsētas būvvaldē kā teritorijas labiekārtojuma projekts ar norādītām tirdzniecības vietām;

52.9. tirdzniecības vietas atbrīvošanu pēc darba beigšanas no tirdzniecības dalībniekam piederoša inventāra, produkcijas un taras un sakopšanu.

53. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs par:

53.1. saskaņoto tirdzniecības vietu skaita, izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu;

53.2. noteikumos noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves nodrošināšanu;

53.3. saskaņoto tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma nodrošināšanu;

53.4. tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās un noteikumos noteiktajos gadījumos atkritumu urnu izvietošanu;

53.5. atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;

53.6. sabiedrisko tualešu nodrošināšanu tirdzniecības dalībniekiem;

53.7. tirdzniecības dalībnieku saraksta aktualizēšanu pašvaldībā;

53.8. tirdzniecības vietu aprīkojuma savlaicīgu demontāžu, beidzoties tirdzniecības atļaujas derīguma termiņam, izņemot gadījumu, kad tirdzniecības vietas saskaņotas Rīgas pilsētas būvvaldē kā teritorijas labiekārtojuma projekts ar norādītām tirdzniecības vietām;

53.9. tirdzniecības vietu uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba beigšanas.

54. Ja ir gan tirdzniecības dalībnieks, gan tirdzniecības organizators, par saskaņotās tirdzniecības vietas risinājuma ievērošanu ir atbildīgs tirdzniecības organizators.

55. Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt tirdzniecību var:

55.1. tirdzniecības atļaujā norādītā persona;

55.2. tirdzniecības atļaujā norādītās fiziskās personas, kas nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, pilnvarots laulātais, vecāki, bērni, brāļi vai māsas, vecvecāki, mazbērni;

55.3. persona, kas ar tirdzniecības atļaujā norādīto personu atrodas darba tiesiskajās attiecībās.

56. Tirdzniecības dalībnieks vai organizators ir tiesīgs uzsākt ielu tirdzniecības vietas montāžas darbus:

56.1. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā ne ātrāk kā piecas dienas pirms ielu tirdzniecības atļaujā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai norādītā atļaujas derīguma termiņa sākuma, izņemot gadījumu, kad tirdzniecības vietas saskaņotas Rīgas pilsētas būvvaldē kā teritorijas labiekārtojuma projekts ar norādītām tirdzniecības vietām. Ja montāžas darbus veic teritorijā, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās, Rīgas domes Satiksmes departamentā jāsaņem atļauja Rīgas ielu un transporta būvju aizņemšanai;

56.2. pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā un īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības vietā ielu tirdzniecības atļaujā norādītā atļaujas derīguma termiņa sākuma dienā, izņemot gadījumu, kad tirdzniecības vietas saskaņotas Rīgas pilsētas būvvaldē kā teritorijas labiekārtojuma projekts ar norādītām tirdzniecības vietām;

56.3. pasākuma rīkošanas gadījumā – ne ātrāk kā publiska pasākuma atļaujā norādītajā montāžas jeb uzbūves laikā;

56.4. Ziemassvētku laikā, ievērojot noteikumu 26.punkta nosacījumus:

56.4.1. ja Ziemassvētku gadatirgus ietvaros tiek saskaņota publiska pasākuma norise – ne ātrāk kā publiska pasākuma atļaujā norādītajā montāžas jeb uzbūves laikā;

56.4.2. ja Ziemassvētku gadatirgus ietvaros netiek saskaņota publiska pasākuma norise – ne ātrāk kā 10 dienas pirms ielu tirdzniecības atļaujā norādītā atļaujas derīguma termiņa sākuma.

57. Tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram ielu tirdzniecības vietas demontāžas darbi jāveic:

57.1. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā ne vēlāk kā desmit dienas pēc pēdējās attiecīgajā gadā un sezonā izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai derīguma termiņa izbeigšanās, izņemot gadījumu, kad tirdzniecības vieta saskaņota Rīgas pilsētas būvvaldē kā teritorijas labiekārtojuma projekts ar norādītu tirdzniecības vietu. Ja montāžas darbus veic teritorijā, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās, Rīgas domes Satiksmes departamentā jāsaņem atļauja Rīgas ielu un transporta būvju aizņemšanai;

57.2. pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā un īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības vietā ielu tirdzniecības atļaujā norādītā derīguma termiņa ietvaros, katru dienu pēc tirdzniecības norises laika beigām, izņemot gadījumu, kad tirdzniecības vieta saskaņota Rīgas pilsētas būvvaldē kā teritorijas labiekārtojuma projekts ar norādītām tirdzniecības vietām;

57.3. pasākuma rīkošanas gadījumā – ne vēlāk kā līdz publiska pasākuma atļaujā norādītajam demontāžas laikam;

57.4. Ziemassvētku laikā, ievērojot noteikumu 26.punkta nosacījumus:

57.4.1. ja Ziemassvētku gadatirgus ietvaros tiek saskaņota publiska pasākuma norise – ne vēlāk kā līdz publiska pasākuma atļaujā norādītajam demontāžas laikam;

57.4.2. ja Ziemassvētku gadatirgus ietvaros netiek saskaņota publiska pasākuma norise – ne vēlāk kā 10 dienas pēc ielu tirdzniecības atļaujā norādītā atļaujas derīguma termiņa beigām.

(Grozīts ar Rīgas domes 20.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 233)

58. Tirdzniecības organizatoram un tirdzniecības dalībniekam aizliegts:

58.1. bojāt apstādījumus vai pilsētvides elementus;

58.2. traucēt tuvumā esošo kultūras un izglītības iestāžu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;

58.3. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;

58.4. traucēt piekļuvi ieejai/izejai ēkā, tostarp evakuācijas izejai;

58.5. traucēt ugunsdzēsības tehnikas uzstādīšanu un šļūteņu pieslēgšanu ugunsdzēsības hidrantu akām;

58.6. izvietot ar konkrētā tirdzniecības dalībnieka realizējamo produkciju nesaistītu reklāmu;

58.7. iekārtot un ekspluatēt ielu tirdzniecības vietu, kas nav iekārtota atbilstoši Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotam projektam vai 34.3 punktā norādītājām prasībām;

58.8. iekārtot tirdzniecības vietu pirms ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanas vai ielu tirdzniecības atļaujā norādītā termiņa;

58.9. atrasties ar preci tirdzniecības vietā bez ielu tirdzniecības atļaujas;

58.10. pārdot dzērienus stikla iepakojumā atvērtā vai izlejamā veidā pasākumu laikā, izņemot noteikumu 66.punktā minēto gadījumu.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

59. Ielu tirdzniecības vietā jābūt:

59.1. tirdzniecības dalībnieka personu apliecinošam dokumentam vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtai izziņai, kas apliecina, ka personai ir izsniegts personu apliecinošs dokuments;

59.2. ielu tirdzniecības atļaujai;

59.3. Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotam tirdzniecības vietas projektam vai citai dokumentācijai, ja nav tirdzniecības vietas projekta;

59.4. tirdzniecības preču izcelsmi apliecinošiem dokumentiem, izņemot gadījumus, ja tiek tirgotas savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi, svaigi zvejas produkti un medījumu gaļa nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos, kā arī lietotas personiskās mantas, vai tiek sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;

59.5. noteikumu 55.punktā minētajos gadījumos pilnvarai vai darba tiesiskās attiecības apliecinošam dokumentam.

60. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram pēc izpilddirekcijas izpilddirektora vai viņa pakļautībā esošo pilnvaroto amatpersonu, kā arī pēc kontrolējošo iestāžu amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda noteikumu 59.punktā norādītie dokumenti.

5. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

61. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas tiek noteiktas atbilstoši ielu tirdzniecības veidam un vietām.

62. Ielu tirdzniecības vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai atļauts tirgot pārtikas preces, kas domātas:

62.1. patērēšanai tirdzniecības vietā;

62.2. līdzņemšanai, izņemot alkoholiskos dzērienus.

(Rīgas domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

63. Pastāvīgajās ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupu uzskaitījums:

63.1. Vecrīgas teritorijā, kuru ierobežo 11.novembra krastmala–Krišjāņa Valdemāra iela–Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris–Aspazijas bulvāris–13.janvāra iela:

63.1.1. saldējums;

63.1.2. iepirkti ziedi;

63.1.3. karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni;

63.1.4. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi;

63.1.5. pašu izgatavoti mākslas priekšmeti;

63.1.6. iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari un no tiem gatavoti izstrādājumi;

63.1.7. preses izdevumi (tirdzniecības veikšanai saskaņotā tirdzniecības maršrutā bez transportlīdzekļu izmantošanas);

63.1.8. pašu ražotas Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1.2.apakšpunktā minētās preces, izņemot puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas;

63.2. Rīgas vēsturiskajā centrā, izņemot Vecrīgas teritoriju:

63.2.1. saldējums;

63.2.2. iepirkti ziedi;

63.2.3. karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni;

63.2.4. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi;

63.2.5. pašu izgatavoti mākslas priekšmeti;

63.2.6. iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari un no tiem gatavoti izstrādājumi;

63.2.7. teritorijā, kas atrodas ārpus ielu sarkanajām līnijām, pašu ražotas vai pašu iegūtas Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētās preces;

63.2.8. preses izdevumi (tirdzniecības veikšanai saskaņotā tirdzniecības maršrutā bez transportlīdzekļu izmantošanas);

63.3. kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" teritorijā:

63.3.1. saldējums;

63.3.2. karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni;

63.3.3. iepirkti augļi, dārzeņi, ogas;

63.3.4. sporta un atpūtas inventāra preces;

63.3.5. preses izdevumi (tirdzniecības veikšanai saskaņotā tirdzniecības maršrutā);

63.4. pašvaldības apsaimniekojamās pludmales teritorijās un Lucavsalas atpūtas parkā:

63.4.1. saldējums;

63.4.2. karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni;

63.4.3. sporta un atpūtas inventāra preces;

63.4.4. preses izdevumi (tirdzniecības veikšanai saskaņotā tirdzniecības maršrutā bez transportlīdzekļu izmantošanas);

63.5. tirdzniecības vietās pie kapiem:

63.5.1. grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, puķu un dekoratīvo koku un krūmu stādi;

63.5.2. Lieldienu svētku laikā (četras dienas no piektdienas līdz pirmdienai), 18.novembrī (vienu dienu), Mirušo piemiņas dienā (divas dienas – sestdienā un svētdienā pirms Mirušo piemiņas dienas) papildus noteikumu 63.5.1.apakšpunktā minētajam – mākslīgie ziedi, kapu vāzes, sveces;

63.6. pārējā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā:

63.6.1. saldējums;

63.6.2. iepirkti ziedi;

63.6.3. karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni;

63.6.4. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi;

63.6.5. pašu izgatavoti mākslas priekšmeti;

63.6.6. iepirkti Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari un no tiem gatavoti izstrādājumi;

63.6.7. pašu ražotas vai pašu iegūtas Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1, 7.2. un 7.4.apakšpunktā minētās preces, izņemot medījamos dzīvniekus;

63.6.8. iepirkti augļi, dārzeņi, ogas;

63.6.9. preses izdevumi (tirdzniecības veikšanai saskaņotā tirdzniecības maršrutā bez transportlīdzekļu izmantošanas);

63.6.10. pašu kūpinātas zivis.

64. Īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībā atļauts realizēt pārtikas preces, šo noteikumu 63.punktā minētās preces un rūpnieciski ražotas preces, lietotas personiskās mantas, izņemot tabakas izstrādājumus un autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām.

(Grozīts ar Rīgas domes 28.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 82)

65. Ielu tirdzniecībā pasākuma laikā un Ziemassvētku laikā papildus šo noteikumu 63. un 64.punktā minētajām precēm atļauts realizēt alkoholiskos dzērienus, kuros spirta daudzums nepārsniedz 15 tilpuma procentus, un koncertu norises laikā mūzikas ierakstu audio un videomateriālus.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

66. Ielu tirdzniecībā pasākuma laikā un Ziemassvētku laikā ir atļauta mazajā alkoholisko dzērienu darītavā ražota vīna, raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība stikla vai citā plīstošā iepakojumā, ja tas atbilst pasākuma saturam, neapdraud sabiedrisko kārtību un drošību, nepiesārņo apkārtējo vidi un ja to saskaņo:

66.1. attiecīgā pasākuma organizators;

66.2. pasākuma norises vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs – jautājumā par teritorijas sakopšanu;

66.3. Rīgas pašvaldības policija – jautājumā par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

66.1 Ielu tirdzniecībā pasākuma laikā, ja pasākuma norises vietā tiek norobežota un pasākuma norises vietā tiek kontrolēts apmeklētāju skaits, ir atļauts realizēt alkoholiskos dzērienus, kuros spirta daudzums pārsniedz 15 tilpuma procentus, ja tas atbilst pasākuma saturam, neapdraud sabiedrisko kārtību un drošību, nepiesārņo apkārtējo vidi un ja to saskaņo:

66.1 1. attiecīgā pasākuma organizators;

66.1 2. pasākuma norises vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs – attiecībā uz teritorijas sakopšanu;

66.1 3. Rīgas pašvaldības policijas – attiecībā uz sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu.

(Rīgas domes 14.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā)

67. (Svītrots ar Rīgas domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

6. Nosacījumi ielu tirdzniecības atļaujas darbības apturēšanai uz laiku un atcelšanai

(Nodaļas nosaukums Rīgas domes 20.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 233 redakcijā)

68. Rīgas pilsētas izpilddirektors, izpilddirekcija vai Rīgas domes Satiksmes departaments atbilstoši savai kompetencei var pieprasīt, lai tirdzniecības veicējs pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto ielu tirdzniecības darbības vietu uz laiku, par to informējot ielu tirdzniecības atļaujas izsniedzēju, šādos gadījumos:

68.1. sakarā ar pilsētā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);

68.2. sakarā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus akceptējis Rīgas pilsētas izpilddirektors;

68.3. ja tas nepieciešams pašvaldības projektu realizācijai;

68.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.

69. Šo noteikumu 68.punktā minētajos gadījumos ielu tirdzniecības darbības vieta uz laiku var tikt pārcelta citā vietā vai ielu tirdzniecības atļaujas darbība tiek apturēta uz laiku, kamēr pastāv noteikumu 68.punktā minētie apstākļi.

70. Izpilddirekcija ielu tirdzniecības atļaujas darbību var apturēt uz laiku, ja tirdzniecības vieta nav iekārtota atbilstoši Rīgas pilsētas būvvaldē vai Rīgas domes Satiksmes departamentā saskaņotam projektam un/vai ja netiek ievēroti tirdzniecības atļaujas nosacījumi. Ja izpilddirekcijas lēmumā norādītajā termiņā pārkāpums netiek novērsts, ielu tirdzniecības atļauju atceļ.

(Rīgas domes 20.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 233 redakcijā)

71. Ja izpilddirekcijai rodas pamatotas aizdomas par sniegtās informācijas patiesumu par realizējamo preču izcelsmi, izpilddirekcija var apturēt ielu tirdzniecības vietas darbību uz laiku, lai pieprasītu un pārbaudītu informāciju par ielu tirdzniecībā realizējamām precēm un to izcelsmi.

7. Administratīvā atbildība un noteikumu izpildes kontrole

(Nodaļa Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 108 redakcijā)

72. Par noteikumu prasību neievērošanu piemēro šādus administratīvos sodus:

72.1. par noteikumu 52.1., 52.2., 52.7., 53.5. apakšpunkta, 55. punkta, 58.1.–58.6. un 58.9., 58.10. apakšpunkta, 59., 60. punkta prasību neievērošanu piemēro fiziskajām personām brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 3 līdz 280 naudas soda vienībām;

72.2. par noteikumu 52.3.–52.6., 52.8. un 52.9. apakšpunkta prasību neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 7 līdz 29 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 29 līdz 143 naudas soda vienībām;

72.3. par noteikumu 53.1.–53.4., 53.6., 53.8. un 53.9. apakšpunkta prasību neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 15 līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 29 līdz 280 naudas soda vienībām;

72.4. par noteikumu 56. vai 57. punkta prasību neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 15 līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 29 līdz 280 naudas soda vienībām;

72.5. par noteikumu 58.7. un 58.8. apakšpunkta prasību neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 15 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 10 līdz 143 naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 108 redakcijā)

73. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvās pārkāpuma lietas izskatīšanai veic:

73.1. Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas;

73.2. Rīgas pilsētas būvvaldes amatpersonas – par noteikumu 52.3.–52.5., 53.1.–53.3. apakšpunktā, 57. punktā, 58.7. un 58.8. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 108 redakcijā)

74. Noteikumu 73. punktā minēto amatpersonu lēmumus var pārsūdzēt tās iestādes, kuras amatpersona pieņēmusi lēmumu, augstākai amatpersonai.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 108 redakcijā)

75. Administratīvā pārkāpuma lietu par šo noteikumu 52.3.–52.5., 53.1.–53.3. apakšpunktā, 57. punktā, 58.7. un 58.8. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu izskata Rīgas pilsētas būvvaldes amatpersonas. Rīgas pilsētas būvvaldes amatpersonas lēmumu var pārsūdzēt pie Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 108 redakcijā)

75.1 Administratīvā pārkāpuma lietu, izņemot par šo noteikumu 52.3.–52.5., 53.1.–53.3. apakšpunktā, 57. punktā, 58.7. un 58.8. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu, izskata attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektors. Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Rīgas domes Administratīvajā komisijā.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 108 redakcijā)

76. Izpilddirekcija un Rīgas pilsētas būvvalde, konstatējot noteikumu prasību neievērošanu, ir tiesīga izdot administratīvo aktu, kas uzliek adresātam par pienākumu veikt noteiktas darbības vai atturēties no noteiktu darbību veikšanas noteikumu izpildes nodrošināšanai.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 108 redakcijā)

8. Noteikumu izpildes kontrole

(Nodaļa svītrota ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 108)

9. Noslēguma jautājumi

77. Pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas, kas pašvaldībā ir saskaņotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir uzskatāmas par saskaņotām. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas projekts, kas iepriekš Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots ar derīguma termiņu uz vairākiem gadiem, ir derīgs līdz Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņojuma derīguma termiņa beigām, ja projektā nav jāveic izmaiņas atbilstoši Rīgas domes Satiksmes departamenta prasībām.

77.1 Noteikumu 36.1punktā minētais priekšnoteikums par tirdzniecības dalībnieka administratīvo sodu stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

(Rīgas domes 20.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 233 redakcijā)

77.2 Noteikumu 57.1. apakšpunktā minētais nosacījums nav spēkā ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta ar Ministru kabineta rīkojumu, tām sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām, par kurām 2020. gada pavasara/vasaras sezonā jau ir izsniegtas ielu tirdzniecības atļaujas un kuras, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi riga@riga.lv, informējušas pašvaldību par ielu tirdzniecības vietas darbības pārtraukšanu uz laiku sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī.

(Rīgas domes 20.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

77.3 Pēc ielu tirdzniecības atļaujas derīguma termiņa beigām tirdzniecības vietas demontāžas darbus sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās var neveikt līdz 2021. gada 31. martam, ja ielu tirdzniecības atļauja izdota uz 2020. gada pavasara/vasaras sezonu.

(Rīgas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

77.4 Saistošo noteikumu 46. un 47. punkts netiek piemērots līdz 2021. gada 31. martam.

(Rīgas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

77.5 Pēc ielu tirdzniecības atļaujas derīguma termiņa beigām tirdzniecības vietas demontāžas darbus sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās var neveikt līdz 2022. gada 31. martam, ja ielu tirdzniecības atļauja izdota uz 2021. gada pavasara/vasaras sezonu.

(Rīgas domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

77.6 Saistošo noteikumu 62.2. apakšpunkts ir spēkā, kamēr valstī spēkā ir regulējums, ka sabiedriskās ēdināšanas vietās atļauts izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai.

(Rīgas domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

78. Atzīt par spēku zaudējušiem:

78.1. Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra saistošos noteikumus Nr.108 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, Nr.22, Nr.103, Nr.110; 2013, Nr.249, Nr.250);

78.2. Rīgas domes 2011.gada 15.februāra saistošos noteikumus Nr.112 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, Nr.49, Nr.111; 2013, Nr.249, Nr.250).

79. Atcelt Rīgas domes 2016.gada 1.marta saistošos noteikumus Nr.196 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.198

(Pielikums Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā)

Rīgas pilsētas izpilddirektoram

Iesniedzējs – fiziskā persona:

Vārds, uzvārds 
Personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 
Kontaktinformācija:

Dzīvesvietas adrese

 
Tālruņa numurs 
Elektroniskā pasta adrese 

Iesniedzējs – juridiskā persona:

Nosaukums 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 
Kontaktinformācija:

Juridiskā adrese

 
Tālruņa numurs 
Elektroniskā pasta adrese 

 

IESNIEGUMS
par pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošanu vai izmaiņām iepriekš saskaņotā pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā

Lūdzu izskatīt jautājumu (attiecīgo atbildi " " atzīmēt ar ):

par pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošanu;

par izmaiņām iepriekš saskaņotā pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā.

Vietas adrese/nosaukums: 
Tirdzniecības vietu skaits: 

Tirdzniecības vietas darbība plānota (attiecīgo atbildi " " atzīmēt ar ):

neierobežotā periodā
ierobežotā darbības periodā un/vai laikā: 
 

(norādīt darbības periodu un/vai laiku)


 
Tirdzniecība paredzēta maršrutā ar pieturas punktiem

*

 
   

(tirdzniecībai plānotais laiks katrā pieturvietā)

Tirdzniecībai paredzēts izmantot mehānisko transportlīdzekli un tā pilna masa nepārsniedz 3500 kg vai mehānisko transportlīdzekli kopā ar piekabi un to pilna masa nepārsniedz 5250 kg

 
   

(norādīt transportlīdzekļa garumu/platumu/augstumu)

Tirdzniecība paredzēta no velosipēda

 
   

(norādīt velosipēda garumu/platumu/augstumu)

Tirdzniecība paredzēta no piekabes (treilera) un tā pilna masa nepārsniedz 1750 kg

 
   

(norādīt piekabes garumu/platumu/augstumu)

Tirdzniecības vieta tiks speciāli iekārtota, izmantojot papildaprīkojumu (galdu, krēslu, saulessargu u.tml.)

**

 
   

(norādīt iekārtojuma elementus un to garumu/platumu/augstumu)

Cita informācija par plānoto tirdzniecību:

 
 

Norādītajā tirdzniecības vietā tiks realizēts šāds tirdzniecības sortiments:

 
 
 
 

Atbildi uz iesniegumu piekrītu saņemt elektroniski uz šajā iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi:

Pielikumā:

* ielu tirdzniecības vietas risinājums katrā maršruta pieturvietā:

o katras pieturvietas krāsaina fotofiksācija (bez transportlīdzekļa);

o katras pieturvietas izvietojums ar piesaistēm un izmēriem noteiktā kārtībā sagatavotā zemes vienības situācijas plānā ar aktuālām ielu sarkanajām līnijām un nekustamā īpašuma robežām (A4 formātā) mērogā 1:250 vai 1:500;

o izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250;

o kustības maršruts, norādot pieturvietas tirdzniecības veikšanai;

** tirdzniecības vietas projekts:

o vietas krāsaina fotofiksācija (bez tirdzniecības vietas iekārtojuma);

o objekta novietne inženiertīklu situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā mērogā 1:250 vai 1:500 (A4 formātā);

o izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250;

saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju, uz kura īpašumā vai valdījumā esošas zemes tiek ierosināta pastāvīgā tirdzniecības vieta vai pieturvieta tirdzniecības maršrutā (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos).

Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesīgumu, pievienoto dokumentu likumīgu izcelsmi un kopiju atbilstību oriģināliem.

Personas datu aizsardzība:

Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas pilsētas izpilddirektors, adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 67026024, elektroniskā pasta adrese: riga@riga.lv).

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Personas datu apstrādes mērķis – iesnieguma par pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošanu vai izmaiņām iepriekš saskaņotā pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā izskatīšanas, atbildes sagatavošanas, kā arī uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" un Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa saistošie noteikumi Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība").

Personas datu saņēmēji – Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs (iesnieguma reģistrēšanai), attiecīgā Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcija (par tirdzniecības vietas darbības periodu un tirdzniecības laiku, tirdzniecības vietā pieļaujamo sortimentu un tirdzniecības vietas izveides lietderīgumu), Rīgas pilsētas būvvalde (par tirdzniecības vietas izvietojumu, vizuālo risinājumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem), Rīgas domes Satiksmes departaments (par tirdzniecības vietas izvietojumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem, ja tirdzniecības vieta plānota ielas sarkano līniju robežās), Rīgas domes Īpašuma departaments (informācijas sniegšanai par zemes piederību, kur plānots izveidot tirdzniecības vietu).

Personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā piecus gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un atbildes sniegšanas.

Informējam, ka personai kā datu subjektam ir tiesības:

1) pieprasīt pārzinim piekļūt datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2) iesniegt uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā) sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi.

   

(iesnieguma iesniedzēja vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

_________.gada ____. ___________________________

2. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.198

Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas veidlapas rekvizīti

ATĻAUJA IELU TIRDZNIECĪBAI
PASTĀVĪGAJĀ IELU TIRDZNIECĪBAS VIETĀ

Rīgā

___.___._______.Nr. ____________

Rīgas _________ izpilddirekcija atļauj veikt ielu tirdzniecību:

  
Tirdzniecības dalībnieka nosaukums
(vārds, uzvārds):
 
 
  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
(personas kods vai nodokļu
maksātāja reģistrācijas kods):
 
  
Tirdzniecības norises vieta: 
  
Realizējamo preču grupas: 
  
Atļaujas derīguma termiņš: 

Atļauja izsniegta saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa saistošo noteikumu Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" 11.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 14.3.apakšpunktu.

Izpilddirektors/V.Uzvārds/
Z.v. 

 

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
3. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.198

Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas veidlapas rekvizīti

ATĻAUJA IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI
PASTĀVĪGAJĀ IELU TIRDZNIECĪBAS VIETĀ

Rīgā

___.___._______.Nr. ____________

Rīgas _________ izpilddirekcija atļauj organizēt ielu tirdzniecību:

  
Tirdzniecības organizatora nosaukums
(vārds, uzvārds):
 
 
  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
(nodokļu maksātāja reģistrācijas kods):
 
  
Tirdzniecības organizēšanas vieta: 
  
Realizējamo preču grupas: 
  
Atļaujas derīguma termiņš: 

Atļauja izsniegta saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa saistošo noteikumu Nr.198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” 11.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 14.3.apakšpunktu.

Izpilddirektors/V.Uzvārds/
Z.v. 
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
4. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.198

(Pielikums Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā)

Rīgas ___________________________ izpilddirekcijai

Iesniedzējs – fiziskā persona:

Vārds, uzvārds

 

Personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 

Kontaktinformācija:

Dzīvesvietas adrese

 

Tālruņa numurs

 

Elektroniskā pasta adrese

 

Iesniedzējs – juridiskā persona:

Nosaukums

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 

Kontaktinformācija:

Juridiskā adrese

 

Tālruņa numurs

 

Elektroniskā pasta adrese

 

 

Iesniegums ielu tirdzniecībai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā:

Tirdzniecības vietas adrese:

 

Darbības periods, datums:

 

Tirdzniecības vietas darba laiks:

 

Tirdzniecība plānota (attiecīgo atbildi " " atzīmēt ar ):

Tirdzniecībai paredzēts izmantot mehānisko transportlīdzekli un tā pilna masa nepārsniedz 3500 kg vai mehānisko transportlīdzekli kopā ar piekabi un to pilna masa nepārsniedz 5250 kg

   
 

(transportlīdzekļa veids)

 
   
 

(reģistrācijas numurs)

 
   
 

(transportlīdzekļa garums/platums/augstums)

 

Tirdzniecība paredzēta no velosipēda

   
 

(velosipēda garums/platums/augstums)

 

Tirdzniecība paredzēta no piekabes (treilera) un tā pilna masa nepārsniedz 1750 kg

   
 

(piekabes garums/platums/augstums)

 

Tirdzniecības vieta tiks speciāli iekārtota, izmantojot papildaprīkojumu (galdu, krēslu, saulessargu u.tml.)

   
   
 

(iekārtojuma elementi un to garums/ platums/augstums)

 

Norādītajā tirdzniecības vietā tiks realizēts šāds tirdzniecības sortiments:

 
 
 
 

Cita informācija par plānoto tirdzniecību:

 
 

Atļauju vēlos saņemt:

Rīgas

 

izpilddirekcijā klātienē;

 

Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā

 

.

 

(adrese)

 

Pielikumā:

Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots tirdzniecības vietas projekts vai teritorijas labiekārtojuma ar tirdzniecības vietu būvniecības ieceres dokumentācijas un akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopija (uzrādot oriģinālu);

saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju, vai pašvaldības nekustamā īpašuma valdītāju vai apsaimniekotāju;

pašaudzētas produkcijas izcelsmes vietu apliecinoši dokumenti;

tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesīgumu, pievienoto dokumentu likumīgu izcelsmi un kopiju atbilstību oriģināliem.

Personas datu aizsardzība:

Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas Austrumu izpilddirekcija, adrese: Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, tālrunis 67013500, elektroniskā pasta adrese: ia@riga.lv; Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija, adrese: Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis 67012283, elektroniskā pasta adrese: ip@riga.lv; Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija, adrese: Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, tālrunis 67026602, elektroniskā pasta adrese: iz@riga.lv).

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Personas datu apstrādes mērķis – atļaujas ielu tirdzniecībai pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā saņemšanai iesnieguma izskatīšanas, atļaujas sagatavošanas un izsniegšanas, kā arī uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" un Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa saistošie noteikumi Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība").

Personas datu saņēmēji – Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs (iesnieguma reģistrēšanai), Rīgas pilsētas būvvalde (par tirdzniecības vietas izvietojumu, vizuālo risinājumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem), Rīgas domes Satiksmes departaments (par tirdzniecības vietas izvietojumu, aizņemamās teritorijas platību un izmēriem, ja tirdzniecības vieta plānota ielas sarkano līniju robežās), uzraudzības un kontroles funkciju veikšanai – Rīgas pašvaldības policija, Pārtikas un veterinārais dienests un Valsts ieņēmumu dienests.

Personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā vienu gadu pēc iesnieguma izskatīšanas un atļaujas izsniegšanas.

Informējam, ka personai kā datu subjektam ir tiesības:

1) pieprasīt pārzinim piekļūt datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2) iesniegt uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā) sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi.

   

(iesnieguma iesniedzēja vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

_________.gada ____. ___________________________

5. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.198

(Pielikums Rīgas domes 19.12.2018. saistošo noteikumu Nr. 65 redakcijā)

Rīgas ___________________________ izpilddirekcijai

Iesniedzējs – fiziskā persona:

Vārds, uzvārds

 

Personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 

Kontaktinformācija:

Dzīvesvietas adrese

 

Tālruņa numurs

 

Elektroniskā pasta adrese

 

Iesniedzējs – juridiskā persona:

Nosaukums

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 

Kontaktinformācija:

Juridiskā adrese

 

Tālruņa numurs

 

Elektroniskā pasta adrese

 

 

Iesniegums ielu tirdzniecības organizēšanai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā:

Tirdzniecības vietas adrese:

 

Darbības periods, datums:

 

Tirdzniecības vietas darba laiks:

 

Tirdzniecība plānota (attiecīgo atbildi " " atzīmēt ar ):

Tirdzniecībai paredzēts izmantot mehānisko transportlīdzekli un tā pilna masa nepārsniedz 3500 kg vai mehānisko transportlīdzekli kopā ar piekabi un to pilna masa nepārsniedz 5250 kg

Tirdzniecība paredzēta no piekabes (treilera) un tā pilna masa nepārsniedz 1750 kg

Tirdzniecības vieta tiks speciāli iekārtota, izmantojot papildaprīkojumu (galdu, krēslu, saulessargu u.tml.)

Norādītajā tirdzniecības vietā tiks realizēts šāds tirdzniecības sortiments:

 
 
 
 

Cita informācija par plānoto tirdzniecību:

 
 

Atļauju vēlos saņemt:

Rīgas

 

izpilddirekcijā klātienē;

 

Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā

 

.

 

(adrese)

 

Pielikumā:

ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināts tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai nodokļu maksātāja kods, juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, realizējamās preču grupas, aizņemamo tirdzniecības vietu skaits, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs tā izmantošanas gadījumā;

Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots tirdzniecības vietas projekts vai teritorijas labiekārtojuma ar tirdzniecības vietām būvniecības ieceres dokumentācijas un akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopija (uzrādot oriģinālu);

saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju, vai pašvaldības nekustamā īpašuma valdītāju vai apsaimniekotāju;

tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesīgumu, pievienoto dokumentu likumīgu izcelsmi un kopiju atbilstību oriģināliem.

Personas datu aizsardzība:

Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas Austrumu izpilddirekcija, adrese: Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, tālrunis 67013500, elektroniskā pasta adrese: ia@riga.lv; Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija, adrese: Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis 67012283, elektroniskā pasta adrese: ip@riga.lv; Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija, adrese: Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, tālrunis 67026602, elektroniskā pasta adrese: iz@riga.lv).

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Personas datu apstrādes mērķis – atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā saņemšanai iesnieguma izskatīšanas, atļaujas sagatavošanas un izsniegšanas, kā arī uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" un Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa saistošie noteikumi Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība").

Personas datu saņēmēji – Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs (iesnieguma reģistrēšanai), Rīgas pilsētas būvvalde (tirdzniecības vietas izvietojuma, vizuālā risinājuma, aizņemamās teritorijas platības un izmēru saskaņošanai), Rīgas domes Satiksmes departaments (tirdzniecības vietas izvietojuma, aizņemamās teritorijas platības un izmēru, ja tirdzniecības vieta plānota ielas sarkano līniju robežās, saskaņošanai), uzraudzības un kontroles funkciju veikšanai – Rīgas pašvaldības policija, Pārtikas un veterinārais dienests un Valsts ieņēmumu dienests.

Personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā vienu gadu pēc iesnieguma izskatīšanas un atļaujas izsniegšanas.

Informējam, ka personai kā datu subjektam ir tiesības:

1) pieprasīt pārzinim piekļūt datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2) iesniegt uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā) sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi.

   

(iesnieguma iesniedzēja vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

_________.gada ____. ___________________________

6. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.198

(Pielikums svītrots ar Rīgas domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

7. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.198

(Pielikums svītrots ar Rīgas domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

8. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.198

(Pielikums svītrots ar Rīgas domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

9. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.198

(Pielikums svītrots ar Rīgas domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

10. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.198

(Pielikums svītrots ar Rīgas domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

11. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.198

(Pielikums svītrots ar Rīgas domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

12. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.198

(Pielikums svītrots ar Rīgas domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

13. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.198

(Pielikums svītrots ar Rīgas domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

14. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.198

(Pielikums svītrots ar Rīgas domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

15. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.198

(Pielikums svītrots ar Rīgas domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

16. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.198

(Pielikums svītrots ar Rīgas domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

17. pielikums
Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.198

(Pielikums svītrots ar Rīgas domes 19.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

07.04.2021