Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.10.2020. - ... / Spēkā esošā
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Daugavpilī 2016.gada 10.martā (prot. Nr.5, 15.§)

2016.gada 15.aprīlī (precizēts)
Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību
APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2016.gada 10.marta sēdes lēmumu Nr.95,
ar 2016.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu Nr.170 precizēts

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 4.punktu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka prasības sabiedriskās kārtības nodrošināšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. zaļā zona – pašvaldības apstādījumi, visas ar augiem apaugušas platības ārpus meža zemes, kurās neiegūst produkciju (pārtiku, koksni, ziedus u.c.) realizācijai;

2.2. pašvaldības ierīkotā atpūtas vieta – teritorija, kas apzīmēta ar attiecīgu norādi.

II. Aizliegumi un ierobežojumi

3. Publiskās vietās aizliegts:

3.1. patvaļīgi pārvietot pašvaldības izvietotos dažāda veida atribūtus un svētku dekorācijas;

3.2. stāvēt uz atpūtas soliņiem, sēdēt vai stāvēt uz to atzveltnēm;

3.3. gulēt, izņemot tam paredzētā sabiedriskā transporta staciju uzgaidāmajā telpā;

3.4. staigāt un atrasties zālienā, kas atrodas parkos, dārzos, košumdārzos, skvēros, bulvāros, alejās, izņemot pasākumos un laika periodos, kas noteikti ar Domes izpilddirektora atļauju;

3.5. bojāt pašvaldības apstādījumus, t.sk. plūkt ziedus, lauzt krūmus vai to zarus;

3.6. mazgāties, mazgāt dzīvniekus, veļu, citas lietas publiskajā lietošanā esošajās ūdenstilpnēs un strūklakās;

3.7. peldēties un staigāt strūklakās;

3.8. novietot transportlīdzekli zaļajā zonā, izņemot apstādījumu apkopes vajadzībām;

3.9. profilaktiski apkopt transportlīdzekli (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, motora mazgāšana u.tml.) un mazgāt to ārpus speciāli šim nolūkam paredzētām vietām;

3.10. iebraukt ar transportlīdzekļiem, izņemot velosipēdiem, publiskajās peldvietās un pašvaldības ierīkotās atpūtas vietās pie ūdenstilpnēm un aktīvās sporta atpūtas zonās, izņemot, ja transportlīdzeklis ir novietots apsaimniekošanas vajadzībām;

3.11. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 34);

3.12. uzstādīt telti, ierīkot naktsmītni vai kurināt grilu, uguni ārpus šim mērķim noteiktām vietām;

3.13. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 28).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

4. Bez Daugavpils pilsētas izpilddirektora atļaujas pilsētas teritorijā aizliegts izmantot uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus laika posmā no plkst.23.00 līdz plkst.7.00, izņemot normatīvajos aktos noteiktajās svētku, atceres un atzīmējamās dienās.

III. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

5. Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz simts naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – līdz trīs simti naudas soda vienībām.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

5.1 Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Daugavpils pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu, izņemot šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto pārkāpumu, izskata pašvaldības administratīvā komisija.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

5.2 Administratīvā pārkāpuma lietu par šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto pārkāpumu izskata Daugavpils pilsētas pašvaldības policija.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

6. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošos noteikumus Nr.14 "Daugavpils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2005., Nr.207, 2006., Nr.30, Nr.201, 2007., Nr.49, 2008., Nr.59, Nr.109, Nr.170, 2010., Nr.127).

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.maijā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
01.10.2020