Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3/2016

Ogrē 2016.gada 18.februārī

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Apstiprināti
ar Ogres novada pašvaldības domes
18.02.2016. lēmumu (prot. Nr.3, 11.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Ogres novada pašvaldības laikraksts "Ogrēnietis".

Ogres novada domes priekšsēdētājs A.Mangulis

 

 

Saistošo noteikumu Nr.3/2016 "Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturojums Līdz šim Ogres novada pašvaldības domes saistošie noteikumi ir tikuši publicēti Ogres novada pašvaldības mājas lapā un pašvaldības bezmaksas laikrakstā "Ogrēnietis".
2. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 6.novembrī spēkā stājās 2015.gada 8.oktobra likums "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuros paredzēta jauna kārtība attiecībā uz pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu, nosakot pienākumu novada domei līdz 2016.gada 30.jūnijam noteikt saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pieļaujams publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā.
3. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz, ka Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksti publicējami pašvaldības bezmaksas laikrakstā "Ogrēnietis".
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Lēmumam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
6. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Ogres novada domes priekšsēdētājs A.Mangulis

24.02.2016