Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Lielvārdes novada domes saistošie noteikumi Nr.2

Lielvārdē 2016.gada 27.janvārī (prot. Nr.5, punkts Nr.4)

Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Lielvārdes novada pašvaldības bezmaksas izdevums "Lielvārdes Novada Ziņas".

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs I.Balodis

 

 

Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 "Par Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 6.novembrī spēkā stājās 2015.gada 8.oktobra likums "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" (publicēts 2015.gada 23.oktobra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nr.208). Minētā likuma 3.punkts izteica likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piekto un sesto daļu jaunā redakcijā, saskaņā ar kuru paredz jaunu kārtību attiecībā uz pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu, ļaujot novada domei noteikt saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Īss projekta satura izklāsts Lai nodrošinātu likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piektās daļas nosacījumus, Lielvārdes novada domei jāpieņem saistošie noteikumi, kuros noteikta domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžeta izdevumu daļu. Lai nodrošinātu to izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē uzņēmējdarbības vidi Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs I.Balodis

19.02.2016