Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2020. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 23. septembra saistošos noteikumus Nr. 10 "Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.37

Jēkabpilī 2015.gada 17.decembrī
Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta pirmo prim daļu un trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – Nodoklis) atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Jēkabpils pilsētas pašvaldībā (turpmāk – Noteikumi).

2. Saimnieciskās darbības veicējs šo Noteikumu izpratnē ir jebkura persona, kas veic jebkuru sistemātisku, patstāvīgu darbību par atlīdzību.

3. Nodokļa atvieglojumu var saņemt persona, kuras īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Jēkabpils pilsētā un kura atbilst Noteikumos noteiktajām Nodokļa maksātāju kategorijām un noteiktajiem kritērijiem.

4. Nodokļa maksātājam taksācijas gadā piešķir vienu Nodokļa atvieglojumu. Ja Nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt vairākus Nodokļa atvieglojumus, piešķir lielāko Nodokļa atvieglojumu.

5. Nodokļa atvieglojumu piešķir personai, kurai nav Nodokļa parādu vai citu parādsaistību pret Jēkabpils pilsētas pašvaldību. Šo nosacījumu nepiemēro likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta pirmajā prim, pirmajā divi prim un otrajā daļā noteiktajām maksātāju kategorijām.

6. Nodokļu atvieglojumu piešķir saimnieciskās darbības veicējiem saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 2013.gada 24.decembris, Nr.L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013), ievērojot, ka:

6.1. atbalstu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma veidā nevar piemērot, ja nodokļu maksātājam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

6.2. atbalstu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma veidā nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā;

6.3. saņemto atbalstu var apvienot ar citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus triju fiskālo gadu periodā viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai;

6.4. ja nodokļu maksātājs, kuram piemēro atbalstu nodokļu atvieglojuma veidā, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts nodokļu atvieglojuma veidā.

7. Nodokļa atvieglojumu piešķiršanas pamats ir motivēts iesniegums. Iesniegums atvieglojumu saņemšanai nav jāiesniedz 11.1. un 11.2.apakšpunktā noteiktajām nodokļu maksātāju kategorijām. Iesniegumā norāda:

7.1. maksātāja vārds, uzvārds, personas kods / nosaukums, reģistrācijas numurs;

7.2. maksātāja dzīves vietas adrese/ juridiskā adrese;

7.3. nekustamā īpašuma nodokļa objekta adrese un kadastra numurs, par kuru tiek lūgts atvieglojums;

7.4. nodokļa atvieglojuma saņemšanas pamatojums, norādot šo noteikumu 11.punktā minēto nodokļu maksātāju kategoriju.

8. Nodokļa maksātājs Noteikumu 7.punktā noteiktajam iesniegumam pievieno:

8.1. Noteikumu 11.4.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz apliecinošu dokumentu, par atbilstību noteiktajai kategorijai;

8.2. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 11.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 1);

8.3. Noteikumu 11.6. apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz:

8.3.1. apliecinājumu par atbilstību Noteikumu 11.6.1., 11.6.2. un 11.6.3.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem;

8.3.2. iepriekšējā taksācijas gada dokumentu kopijas, kas apliecina līdzekļu investēšanu ražošanā;

8.3.3. VID izsniegtu izziņu par vidējo strādājošo skaitu par diviem iepriekšējiem taksācijas gadiem;

8.4. Noteikumu 11.7.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz:

8.4.1. apliecinājumu par saimnieciskās darbības veikšanu īpašumā esošajās ēkās;

8.4.2. VID izsniegtu izziņu par vidējo strādājošo skaitu iepriekšējā taksācijas gadā.

8.5. Noteikumu 11.8.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz izglītojamo sarakstu, kuri nodarbināti taksācijas gada vasaras sezonā un kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir Jēkabpils pilsētas pašvaldībā;

8.6. Noteikumu 11.9.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz:

8.6.1. darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā uzskaitīti veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, norādīts to realizācijas gads;

8.6.2. ja atvieglojumi piešķirami saskaņā ar saistošo noteikumu 11.9.1.apakšpunktu – projekta līdzfinansētājas iestādes lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas projekta apstiprināšanu;

8.6.3. ja atvieglojumi piešķirami saskaņā ar saistošo noteikumu 11.9.2.apakšpunktu – energoapgādes komersanta izziņu par siltumenerģijas patēriņu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 3 (trīs) gadu laikā pirms energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas un par siltumenerģijas patēriņu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 1 (viena) gada laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas; kā arī aprēķinu, kas apliecina daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas rezultātā iegūtā siltumenerģijas patēriņa samazinājumu (% izteiksmē), salīdzinot vidējo siltumenerģijas patēriņu 3 gadu laikā pirms un viena gada laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas;

8.7. Noteikumu 11.11.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz:

8.7.1. būvvaldes izdotu pieņemšanas-nodošanas aktu;

8.7.2. iepriekšējā taksācijas un taksācijas gada dokumentu kopijas, kas apliecina līdzekļu investēšanu ēkas (būves) būvniecībā vai ražošanas uzsākšanā;

8.7.3. apliecinājumu par saimnieciskās darbības veikšanu ēkā, par kuru piešķirams nodokļa atvieglojums, norādot ēkas kadastra apzīmējumu un apliecinājumu, ka ražošanas uzsākšanai norādītie ieguldījumi veikti ēkā, par kuru saņem nodokļa atvieglojumu.

8.8. Noteikumu 11.12.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz:

8.8.1. apliecinājuma kartes II daļu, kurā būvvalde veikusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, vai būvvaldes izdotu pieņemšanas-nodošanas aktu;

8.8.2. gadījumos, kad atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumu Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju noteikumi" 18.punktam nav nepieciešams skaņojums ar būvvaldi, – pakalpojuma sniedzēja atzinumu par pieslēgumu.

8.9. Noteikumu 11.13.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz:

8.9.1. apliecinājuma kartes II daļu, kurā būvvalde veikusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, ja veikta ēkas jumta ieseguma atjaunošana vai ēkas fasāžu pilna atjaunošana,

8.9.2. pieņemšanas-nodošanas akts, ja veikta ēkas vai koka ēkas pilna restaurācija, atjaunošana vai pārbūve;

8.10. Noteikumu 11.14.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz apliecinājumu par to, ka attiecīgās ielas pārbūves/rekonstrukcijas laikā īpašumā tiek veikta saimnieciska darbība, norādot būves kadastra apzīmējuma numuru;

8.11. Noteikumu 11.16.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz informāciju par bāriņtiesas pieņemto lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai aizbildņa statusa piešķiršanu, izņemot gadījumu, ja minētā informācija ir Jēkabpils bāriņtiesas rīcībā;

8.12. Noteikumu 11.17.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz apliecinošu dokumentu par atbilstību noteiktajai kategorijai.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 11.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; 05.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

9. Saimnieciskās darbības veicējs pirms iesnieguma par Nodokļa atvieglojumu piešķiršanu iesniegšanas de minimis atbalsta uzskaites sistēmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (sadaļā de minimis), sagatavo un apstiprina Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 1.pielikumā minēto informāciju.

(Jēkabpils pilsētas domes 05.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

10. Iesniegumu par Nodokļa atvieglojumu Nodokļu maksātājs iesniedz par katru taksācijas gadu Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, šādos termiņos:

10.1. līdz taksācijas gada 15.jūlijam Noteikumos no 11.3. līdz 11.7.apakšpunktam un 11.9.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija;

10.2. līdz taksācijas gada 15.septembrim 11.8.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija;

10.3. līdz taksācijas gada 15.decembrim 11.10., 11.15. un 11.17.apakšpunktos noteiktā nodokļu maksātāju kategorija;

10.4. 3 mēnešu laikā no būvdarbu pabeigšanas 11.11.–11.13.apakšpunktos noteiktā nodokļu maksātāju kategorija;

10.5. 3 mēnešu laikā pēc tam, kad faktiski uzsākti ielas pārbūves/rekonstrukcijas darbi, kas būtiski ierobežo saimniecisko darbību, noteikumu 11.14.apakšpunktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 11.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; 05.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

11. Nodokļa atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami sekojošām nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:

11.1. 90% apmērā personai, kurai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, par to periodu, kad persona atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam;

11.2. 70% apmērā personai, kurai piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, par to periodu, kad persona atbilst maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam;

11.3. 50% apmērā personai, kurai taksācijas gada 1.janvārī ir 70 vai vairāk gadu un personas deklarētā dzīvesvieta laikā no iepriekšēja gada 1.janvāra ir Noteikumu 12.2.apakšpunktā noteiktajā īpašumā;

11.4. 50% apmērā personai, kurai ir I vai II invaliditātes grupa un personas deklarētā dzīvesvieta laikā no iepriekšēja gada 1.janvāra ir Noteikumu 12.3.apakšpunktā noteiktajā īpašumā;

11.5. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 11.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 1);

11.6. 50% apmērā saimnieciskās darbības veicējam, kuram īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas un tajās notiek pamatdarbība un, ja:

11.6.1. saimnieciskās darbības veicējs saglabājis pamatdarbību;

11.6.2. saimnieciskās darbības veicējs iepriekšējā taksācijas gadā investējis līdzekļus ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā;

11.6.3. vidējais strādājošo skaits divos iepriekšējos taksācijas gados nav samazinājies;

11.7. 25% apmērā saimnieciskās darbības veicējam, kuram juridiskā adrese reģistrēta Jēkabpils pilsētas pašvaldībā un kurš īpašumā esošajās ēkās veic uzņēmējdarbību (izņemot azartspēļu organizēšanu, telpu iznomāšanu), un kurš iepriekšējā taksācijas gadā nodarbināja vismaz sešus Jēkabpils pilsētas pašvaldībā deklarētos iedzīvotājus;

11.8. saimnieciskās darbības veicējs, kurš taksācijas gada vasaras sezonā ne mazāk kā divus mēnešus nodarbina Jēkabpils vispārizglītojošo skolu izglītojamos, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils pilsētā:

11.8.1. 25% apmērā, ja nodarbināti no 3 līdz 5 izglītojamiem;

11.8.2. 50% apmērā, ja nodarbināti 6 un vairāk izglītojamie;

11.9. 50% apmērā nodokļu maksātājiem – fiziskajai vai juridiskajai personai – desmit gadu laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

11.9.1. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir veikti ES struktūrfondu vai valsts atbalsta programmu ietvaros;

11.9.2. siltumenerģijas patēriņš pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir samazināts vismaz par 20% gadā;

11.10. 90% apmērā biedrībai vai nodibinājumam par 12.8.apakšpunktā noteikto nekustamā īpašuma objektu;

11.11. saimnieciskās darbības veicējam par turpmākajiem trīs gadiem, atvieglojumu piešķirot ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma iesniegšanas, par jaunuzceltu vai pārbūvētu ēku (būvi), kas nodota ekspluatācijā, un tā tiek izmantota uzņēmējdarbības veikšanai (izņemot azartspēļu organizēšanu, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, telpu iznomāšanu):

11.11.1. 25% apmērā – ja veiktas investīcijas no 10 000 līdz 100 000 euro;

11.11.2. 50% apmērā, ja veiktas investīcijas no 101 000 līdz 300 000 euro;

11.11.3. 70% apmērā, ja veiktas investīcijas virs 300 000 euro;

11.12. 25% apmērā personai, kuras nekustamajā īpašumā esošā dzīvojamā māja ir pieslēgta centralizētajai ūdensapgādes, kanalizācijas vai siltumapgādes sistēmai, ja

11.12.1. zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pēc stāvokļa uz taksācijas gada 1.janvāri reģistrēts lietošanas mērķis – "Individuālo māju dzīvojamā apbūve" (kods 0601);

11.12.2. nekustamā īpašuma sastāvā ir vismaz viena dzīvojamā ēka, kurai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pēc stāvokļa uz taksācijas gada 1.janvāri reģistrēts lietošanas veida kods 1110 vai 1121 un, kurā savu dzīvesvietu ir deklarējis nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, – par trīs gadu periodu, Nodokļa atvieglojumu piešķirot ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma iesniegšanas;

11.13. personai par ēkām, kuras atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7432 "Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijā un tā aizsardzības zonā, par turpmākajiem trīs gadiem, atvieglojumu piešķirot ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma iesniegšanas, ja sabiedrībai šīs ēkas ir pieejamas no publiskās ārtelpas:

11.13.1. 25% apmērā, ja ir veikta ēkas jumta ieseguma atjaunošana;

11.13.2. 50% apmērā, ja ir veikta ēkas fasādes pilna atjaunošana;

11.13.3. 70% apmērā, ja ir veikta ēkas pilna restaurācija, atjaunošana vai pārbūve;

11.13.4. 90% apmērā, ja ir veikta koka ēkas pilna restaurācija, atjaunošana vai pārbūve;

11.14. 50% apmērā saimnieciskās darbības veicējam, kurš veic uzņēmējdarbību sev piederošajā īpašumā (izņemot telpu iznomāšanu, azartspēļu organizēšanu), kas robežojas ar ielu, kurā notiek ielas pārbūves/rekonstrukcijas darbi, kas būtiski ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību, ar nosacījumu, ka būvdarbi notiek ne mazāk kā trīs kalendāros mēnešus pēc kārtas. Nodokļa atvieglojums piešķirams par laika periodu, kurā faktiski notiek būvdarbi;

11.15. 90% apmērā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, kurai piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un kura veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību;

11.16. 50% apmērā personai, kuras audžuģimenē ar bāriņtiesas lēmumu ievietots viens vai vairāki bērni vai personai, kuras aizbildnībā atrodas viens vai vairāki bērni un, ja personai kopā ar minētajiem bērniem deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums. Nodokļa atvieglojumu piešķir ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma iesniegšanas;

11.17. 50% apmērā personai, kura ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks un personas deklarētā dzīvesvieta laikā no iepriekšējā gada 1.janvāra ir īpašumā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 11.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; 05.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

12. Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts par šādiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem atbilstoši šajos Noteikumos noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai:

12.1. Noteikumu 11.1. un 11.2.apakšpunktā noteiktajām nodokļu maksātāju kategorijām likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgajai zemei;

12.2. Noteikumu 11.3.apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par zemes vienībām vai tās daļām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pēc stāvokļa uz taksācijas gada 1.janvāri reģistrēts viens lietošanas mērķis – "Individuālo dzīvojamo māju apbūve" (kods 0601) un dzīvojamām mājām (to daļām) (lietošanas veida kods 1110 vai 1121), kā arī telpu grupām, kuru lietošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām) un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;

12.3. Noteikumu 11.4.apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par zemes vienībām vai tās daļām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pēc stāvokļa uz taksācijas gada 1.janvāri reģistrēts viens lietošanas mērķis – "Individuālo dzīvojamo māju apbūve" (kods 0601) un dzīvojamām mājām (to daļām) (lietošanas veida kods 1110 vai 1121), kā arī telpu grupām, kuru lietošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām) un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;

12.4. Noteikumu 11.7.apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par ēkām;

12.5. Noteikumu 11.6.apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par rūpnieciskās ražošanas ēkām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pēc stāvokļa uz taksācijas gada 1.janvāri reģistrēts lietošanas veida kods 1251;

12.6. Noteikumu 11.8.apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai gan par ēkām, gan par zemi;

12.7. Noteikumu 11.9.apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām) ar centralizēto apkuri;

12.8. Noteikumu 11.10.apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, ja tas tiek izmantots biedrības vai nodibinājuma darbības nodrošināšanai;

12.9. Noteikumu 11.11. un 11.13.apakšpunktā noteiktajai maksātāju kategorijai par ēkām;

12.10. Noteikumu 11.12.apakšpunktā noteiktajai maksātāju kategorijai par ēkām un zemi;

12.11. Noteikumu 11.14.apakšpunktā minētajai nodokļu maksātāju kategorijai par ēkām, kas robežojas ar ielu, kurā notiek ielas pārbūves/ rekonstrukcijas darbi;

12.12. Noteikumu 11.15.apakšpunktā minētajai nodokļu maksātāju kategorijai par īpašumā vai nomā esošām ēkām, telpu grupām un zemi, ja tajās tiek veikta labvēlīgu sociālo ietekmi radoša saimnieciska darbība;

12.13. Noteikumu 11.16. un 11.17.apakšpunktā minētajai nodokļu maksātāju kategorijai par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids saistīts ar dzīvošanu, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un tām piekritīgo zemi.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 11.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; 05.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

13. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta pirmajā prim daļā noteiktajām maksātāju kategorijām Nodokļa atvieglojumu piešķir par to laika periodu, par kuru personai ir piešķirts attiecīgais statuss. Noteikumu 11.14.apakšpunktā norādītajai maksātāju kategorijai Nodokļa atvieglojumu piešķir par laika periodu, kurā faktiski notiek būvdarbi. Pārējos gadījumos Nodokļa atvieglojumu piešķir par visu Nodokļa taksācijas periodu.

(Jēkabpils pilsētas domes 05.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

14. Lēmumu par Nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Nodokļa atvieglojumu pieņem Jēkabpils pilsētas pašvaldības Finanšu departamenta Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājs (turpmāk – Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājs). 11.1. un 11.2.apakšpunktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām atvieglojumu piešķir, pārbaudot Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvās sistēmas (SOPA) datus un nosūtot Nodokļa maksāšanas paziņojumu.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 10.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

15. Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājs vienu reizi ceturksnī informē Finanšu komiteju par pieņemtajiem lēmumiem.

16. Pēc Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja lēmuma pieņemšanas Finanšu ekonomikas nodaļas pilnvarotie darbinieki veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

17. Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Jēkabpils pilsētas domes 05.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

18. Saimnieciskās darbības veicējs, kuram piešķirts Nodokļa atvieglojums un Jēkabpils pilsētas pašvaldība datus par de minimis atbalsta shēmu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šo shēmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts.

19. 2017.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piemēro nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.19 "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā" 2.11.apakšpunktā minētajiem objektiem, par kuriem, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli, piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības, šādā apmērā:

19.1. 50% apmērā, ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā 1.jūnija plkst. 00.00 ir deklarēta vismaz viena persona;

19.2. 25% apmērā, ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā 1.septembra plkst. 00.00 ir deklarēta vismaz viena persona.

(Jēkabpils pilsētas domes 06.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

20. 2017.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piemēro nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.19 "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā" 2.12.apakšpunktā minētajiem objektiem, par kuriem, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli, piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības, šādā apmērā:

20.1. 50% apmērā, ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā 1.jūnija plkst. 00.00 deklarēto personu skaits ir vismaz par vienu personu lielāks, salīdzinot ar taksācijas gada 1.janvāra plkst.00.00;

20.2. 25% apmērā, ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā 1.septembra plkst. 00.00 deklarēto personu skaits ir vismaz par vienu personu lielāks, salīdzinot ar taksācijas gada 1.janvāra plkst.00.00.

(Jēkabpils pilsētas domes 06.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

21. Noteikumu 7.punktā noteiktais iesniegums par 19. un 20.punktā noteiktiem atvieglojumiem Jēkabpils pilsētas pašvaldībā jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15.decembrim.

(Jēkabpils pilsētas domes 06.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
01.01.2020