Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Varakļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7

2015.gada 30.decembrī

Par Varakļānu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Varakļānu novada domes
30.12.2015. lēmumu Nr.14.2

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Varakļānu novada domes saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu.

2. Varakļānu novada domes saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vieta ir neatkarīgais Varakļānu novada laikraksts "Varakļōnīts".

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs M.Justs

 


Paskaidrojuma raksts
Varakļānu novada domes 30.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7 "Par Varakļānu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"". Ar minēto likumu ir grozīta likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piektā daļa, kas nosaka, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā.

Pārejas noteikumu 34.punkts nosaka, ka minētā prasība par saistošo noteikumu publicēšanas vietas noteikšanu izpildāma līdz 30.06.2016.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz, ka Varakļānu novada domes saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksti publicējami neatkarīgajā Varakļānu novada laikrakstā "Varakļōnīts".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Netiek plānota ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Projekts šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.
7. Cita informācija Nav.

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs M.Justs

19.01.2016