Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils novada domes saistošie noteikumi Nr.10

2015.gada 29.decembrī (prot. Nr.65, 6.§)

Par Ventspils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ventspils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Ventspils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Ventspils novada pašvaldības informatīvais izdevums "Ventspils Novadnieks".

Ventspils novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks

 

Paskaidrojuma raksts
Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem "Par Ventspils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturojums 2015.gada 6.novembrī spēkā stājās 2015.gada 8.oktobra likums "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" (publicēts 2015.gada 23.oktobra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nr.208). Minētā likuma 3.punktā paredz jaunu kārtību attiecībā uz pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu, ļaujot novada domei noteikt saistošo noteikumu publicēšanas vietu, par kuru jāpaziņo, publicējot attiecīgos saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Lai nodrošinātu likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piektā daļas nosacījumus, Ventspils novada domei jāpieņem saistošie noteikumi, kuros noteikta domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta.
3. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Šie saistošie noteikumi nosaka vietu, kur un kādā izdevumā Ventspils novada dome publicē pieņemtos saistošos noteikumus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
6. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošajiem noteikumiem. Saistošo noteikumu projekts un projekta paskaidrojuma raksts ievietots mājas lapā www.ventspilsnovads.lv.

Ventspils novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks

09.01.2016