Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 21.07.2017. - 28.02.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumus Nr. 228 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 13

Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 21. §)
Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka slaucamo govju (turpmāk – govis) un slaucamo kazu (turpmāk – kazas) pārraudzības kārtību.

2. Pārraudzības gads:

2.1. govīm sākas 1. oktobrī un beidzas 30. septembrī;

2.2. kazām sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

3. Pārraudzības laikā ganāmpulka īpašnieks nodrošina uzskaitei, apstrādei un ciltsvērtības noteikšanai nepieciešamo datu ieguvi par govju un kazu piena ražību (turpmāk – kontroles dati) un eksterjeru (turpmāk – eksterjera vērtēšanas dati).

4. Kontroles datus iegūst fiziska persona, kas individuāli kontrolē katru pārraudzībā esošo govi un kazu (turpmāk – pārraugs).

5. Eksterjera vērtēšanas datus iegūst fiziska persona, kas novērtē katras pārraudzībā esošās govs un kazas eksterjeru (turpmāk – eksperts).

6. Kontroles datus un eksterjera vērtēšanas datus reģistrē Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) tīmekļvietnē (www.ldc.gov.lv) ciltsdarba un pārraudzības informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze), kas ietilpst datu centra pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma".

7. Veicot pārraudzību, ganāmpulka īpašnieks nodrošina visu vienam mērķim un vienā novietnē turētu govju vai kazu (turpmāk – pārraudzības ganāmpulks) individuālo kontroli un novērtēšanu.

8. Kontroles datu iegūšanai lieto šādas pārraudzības metodes:

8.1. A metodi – pārraudzību veic pārraugs, kurš ir saņēmis sertifikātu pārraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tādu fizisko personu apmācību, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju;

8.2. B metodi – pārraudzību veic pārraugs, kurš ir saņēmis apliecību pārraudzības veikšanai vienā ganāmpulkā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tādu fizisko personu apmācību, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju;

8.3. C metodi – pārraudzību veic pārraugs, kurš ir saņēmis apliecību pārraudzības veikšanai vienā ganāmpulkā, un pārraugs, kurš ir saņēmis sertifikātu pārraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tādu fizisko personu apmācību, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju. Pārraugi Civillikumā noteiktajā kārtībā vienojas par veicamajiem pārraudzības darbiem.

II. Pārraudzības uzsākšana

9. Pirms pārraudzības sākšanas:

9.1. ganāmpulka īpašnieks:

9.1.1. Civillikumā noteiktajā kārtībā vienojas ar pārraugu par pārraudzības darba veikšanu, ja ganāmpulka īpašnieks pats neveic pārraudzību savā ganāmpulkā;

9.1.2. paziņo datu centram par pārraudzības uzsākšanu;

9.2. pārraugs Civillikumā noteiktajā kārtībā vienojas par piena analīžu veikšanu ar piena kvalitātes analīžu laboratoriju, kura ir:

9.2.1. akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību un kuras akreditācijas jomā ietilpst piena fizikāli ķīmiskā testēšana;

9.2.2. noslēgusi līgumu ar datu centru par kontroles datu apmaiņu (turpmāk – piena laboratorija).

10. Pārraudzības ganāmpulka īpašnieks sadarbībā ar pārraugu vienojas par ganāmpulka pārraudzības plānu un, to sagatavojot, nosaka:

10.1. kontroles datu reģistrēšanas dokumenta (turpmāk – pārraudzības uzdevums) saņemšanas veidu;

10.2. piena daudzuma noteikšanas un paraugu ņemšanas shēmu;

10.3. pārraudzības uzdevuma un kontroles datu apstrādes rezultātu saņēmēju;

10.4. intervālu starp ganāmpulka kontrolēm atbilstoši šo noteikumu 15. punktam.

11. Izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas autentifikācijas moduli, datubāze ir pieejama šādiem lietotājiem:

11.1. ganāmpulka īpašniekam – pārraudzības ganāmpulka datu apskatei;

11.2. pārraugam, govju vērtēšanas ekspertam un piena laboratorijas darbiniekam – ganāmpulka pārraudzības datu reģistrēšanai.

12. Datu centrs nodrošina iespēju pārraudzības uzdevumu:

12.1. lejupielādēt no savas tīmekļvietnes portatīvā dokumenta formātā (PDF) izdrukāšanai un aizpildīšanai;

12.2. saņemt CSV elektroniskās datu tabulas veidā elektroniskai aizpildīšanai;

12.3. saņemt pa pastu papīra formā aizpildīšanai.

13. Datu centrs pārraudzības uzdevumā norāda vismaz šādu informāciju:

13.1. datus par pārraudzības ganāmpulku:

13.1.1. ganāmpulka īpašnieku (personas vārdu, uzvārdu vai nosaukumu);

13.1.2. ganāmpulka un novietnes datus;

13.2. datus par pārraudzības ganāmpulka kontroli:

13.2.1. kontroles datumu;

13.2.2. kontrolējamo dzīvnieku vārdus un identifikācijas numurus;

13.2.3. atbilstoši pārraudzības ganāmpulka pārraudzības plānam piena daudzuma noteikšanas mērvienību, piena daudzuma noteikšanas biežumu un paraugu ņemšanas biežumu.

14. Piena laboratorija nodrošina:

14.1. piena paraugu kasti un kastes numuru;

14.2. piena paraugu pudelītes, kuru tilpums ir vismaz 45 mililitri;

14.3. konservantu un tā iepildīšanu piena paraugu pudelītēs;

14.4. pavaddokumentu papīra formā, ja laboratorija par to ir vienojusies ar pārraugu.

III. Kontroles datu iegūšanas un reģistrēšanas kārtība

15. Intervāls starp govju pārraudzības ganāmpulka kontrolēm ir no 22 līdz 37 dienām, bet starp kazu pārraudzības ganāmpulka kontrolēm – no 28 līdz 34 dienām.

16. Šo noteikumu 15. punktā minēto intervālu starp kontrolēm var pārsniegt:

16.1. vienu reizi pārraudzības gada laikā – pārrauga atvaļinājuma laikā vai viņa slimības dēļ – līdz 75 dienām;

16.2. ja Pārtikas un veterinārais dienests pārraudzības ganāmpulkam noteicis piena realizācijas aizliegumu;

16.3. ja visas pārraudzības ganāmpulka govis un kazas attiecīgajā brīdī ir cietstāvošas.

17. Govs vai kazas atnešanās dienu uzskata par slaukšanas dienu, bet cietlaišanas dienu – par cietstāvēšanas dienu.

18. Individuālo kontroli uzsāk:

18.1. govij – ne agrāk kā piektajā slaukšanas dienā pēc atnešanās;

18.2. kazai:

18.2.1. ne agrāk kā septītajā dienā pēc atnešanās, ja kazlēnus atšķir sešu dienu laikā pēc dzimšanas;

18.2.2. pēc kazlēnu nošķiršanas, ja kazlēnus zīda ilgāk nekā sešas dienas pēc dzimšanas.

19. Piena daudzuma noteikšanai izmanto nebojātus mērīšanas līdzekļus, kuru precizitāte ir pārbaudīta pirms pārraudzības uzsākšanas un turpmāk, ievērojot šo noteikumu 21. punktā minētajā uzlīmē noteikto termiņu, un kuri atzīti par derīgiem kontroles datu ieguvei.

(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 418 redakcijā)

20. Piena daudzuma mērīšanas līdzekļu precizitāti pārbauda institūcija, kas ar datu centru ir noslēgusi līgumu par piena daudzuma mērīšanas līdzekļu precizitātes pārbaudi, atzīšanu par derīgiem kontroles datu ieguvei un datu apmaiņu. Datu centrs informāciju par minētajām institūcijām ievieto savā tīmekļvietnē (www.ldc.gov.lv).

21. Piena daudzuma mērīšanas līdzekļa identifikācijai šo noteikumu 20. punktā minētā institūcija izmanto uzlīmes ar datu centra izsniegtu identifikatoru.

22. Pirms pārraudzības ganāmpulka kontroles pārraugs marķē visas piena paraugu pudelītes un aizpilda pārraudzības uzdevumu, reģistrējot:

22.1. ganāmpulka kontroles datumu (ja kontroli 24 stundu laikā veic divas dienas, par kontroles dienu reģistrē otro dienu);

22.2. ganāmpulka katras slaukšanas reizes sākuma laiku;

22.3. pirmā un pēdējā piena parauga numuru, kopējo pudelīšu skaitu un tukšo pudelīšu skaitu.

23. Govs vai kazas individuālās kontroles laikā pārraugs:

23.1. nosaka un pārraudzības uzdevumā reģistrē katras kontrolētās govs vai kazas piena daudzumu kilogramos vai litros. Piena daudzumu nosaka vienā no šādiem veidiem:

23.1.1. sver ar neautomātiskajiem svariem (govs piena daudzuma noteikšanai izmanto neautomātiskos svarus, ar kuriem var nosvērt vismaz 10 kilogramu ar vismaz 0,1 kilograma precizitāti, un kazas piena daudzumu nosaka ar vismaz 0,02 kilogramu precizitāti);

23.1.2. mēra tilpumu litros ar mērtraukiem (ar precizitāti līdz 0,1 litram govīm un ar precizitāti līdz 0,02 litriem kazām);

23.1.3. mēra ar slaukšanas iekārtu piena mērītājiem;

23.2. ņem kontrolizslaukuma piena paraugu un pārraudzības uzdevumā reģistrē katras individuālās govs vai kazas piena parauga numuru.

24. Ja pārraudzības ganāmpulka kontroles dienā nav veikta atsevišķas govs vai kazas individuālā kontrole un nav ņemts piena paraugs, kā arī ja pārraugs uzskata, ka individuālās kontroles rezultāti nav objektīvi, pārraudzības uzdevuma komentāros pārraugs norāda attiecīgo iemeslu:

24.1. govs vai kazas meklēšanās, slimība, trauma, turēšanas apstākļu vai barošanas līdzekļu maiņa;

24.2. govs vai kazas prombūtne;

24.3. govs vai kazas cietstāve;

24.4. teļu vai kazlēnu zīdīšana.

25. Piena parauga ņemšanai izmanto graduētu pipeti vai šļirci ar uzgali, kausiņu vai slaukšanas iekārtu piena mērītājus.

26. Piena paraugu ņem uzreiz pēc slaukšanas, kamēr piens vēl ir silts. Pirms parauga ņemšanas pienu rūpīgi samaisa. Parauga pudelītē iepilda ne mazāk kā 35 mililitrus piena.

27. Piena parauga pudelīti aizvāko, konservantam izšķīstot samaisa un ievieto piena paraugu kastē. Kasti glabā vēsā un citiem nepieejamā telpā.

28. Ja kontroles rezultāti nav objektīvi (turpmāk – neatbilstoša kontrole), piecu dienu laikā pēc neatbilstošās kontroles var veikt atkārtotu kontroli. Atkārtotā kontrolē iekļauj tikai tos dzīvniekus, par kuriem iegūtie rezultāti nav objektīvi. Atkārtotai kontrolei no datu centra pieprasa atkārtotas kontroles pārraudzības uzdevumu un tajā norāda kontroles veidu – R – atkārtota kontrole.

29. Pēc pārraudzības ganāmpulka kontroles pārraugs par kontroles rezultātiem ziņo datu centram vienā no šādiem veidiem:

29.1. aizpildīta pārraudzības uzdevuma datus augšupielādē datubāzē datu centra izsniegtās elektroniskās CSV datu tabulas veidā līdz dienai, kad saskaņā ar šo noteikumu 31. punktu uz piena laboratoriju tiek nosūtīti piena paraugi;

29.2. aizpildītu pārraudzības uzdevumu nosūta piena laboratorijai papīra formā atbilstoši šo noteikumu 31. punktam.

IV. Piena paraugu nosūtīšana un analīze

30. Pirms piena paraugu nosūtīšanas piena laboratorijai pārraugs datubāzē vai papīra formā noformē pavaddokumentu. Pavaddokumentā par katru pārraudzības uzdevumu norāda:

30.1. pārraudzības uzdevuma numuru;

30.2. katra pārraudzības ganāmpulka numuru;

30.3. katra pārraudzības ganāmpulka pirmā parauga pozīciju kastē;

30.4. kastes numuru;

30.5. katra pārraudzības ganāmpulka piena paraugu kopskaitu;

30.6. pārrauga vārdu, uzvārdu un sertifikāta vai apliecības numuru.

31. Piena paraugus un pavaddokumentu pārraugs četru dienu laikā pēc kontroles nogādā piena laboratorijā vai nodod tās pārstāvim. Ja pārraudzības uzdevumu pārraugs aizpilda papīra formā, viņš piena paraugiem un pavaddokumentam pievieno arī aizpildītu pārraudzības uzdevuma lapu.

32. Piena laboratorija pavaddokumentā norāda:

32.1. paraugu pieņemšanas datumu un laiku;

32.2. konteinera kodu;

32.3. darbinieku, kas pieņem piena paraugus.

33. Piena laboratorija nosaka piena kvalitātes rādītājus. Piena parauga tauku saturu un olbaltumvielu saturu nosaka procentos.

34. Piena laboratorija iegūtos piena satura rādītājus un pārraudzības uzdevuma lapās norādītos datus reģistrē datubāzē.

V. Govs eksterjera vērtēšana

35. Eksterjeru vērtē katrai pārraudzībā esošai govij pirmajā un trešajā laktācijā laikposmā no 20. laktācijas dienas līdz 120. laktācijas dienai.

36. Ja pirms ganāmpulka pārraudzības uzsākšanas govis netika vērtētas, pārraudzības ganāmpulka īpašnieks nodrošina visu govju novērtēšanu laikposmā no 20. laktācijas dienas līdz 120. laktācijas dienai.

37. Ja ganāmpulka īpašnieks ir ievedis govis no citas valsts vai iepircis no ganāmpulka, kas nav pārraudzībā, viņš laikposmā no 20. laktācijas dienas līdz 120. laktācijas dienai nodrošina visu ievesto un iepirkto govju novērtēšanu.

38. Govs eksterjeru vērtē ne vairāk kā divas reizes tās dzīves laikā.

39. Eksperts eksterjera vērtēšanas datu ieguvei:

39.1. lineāri vērtē 17 eksterjera pazīmes (1. pielikums), piešķirot punktus no 1 līdz 9;

39.2. ar mērspieķi mēra govs krustu augstumu un izsaka to centimetros;

39.3. norāda eksterjera kļūdas, izmantojot attiecīgo kodu (2. pielikums);

39.4. vērtē trīs eksterjera pazīmju grupas 90–100 punktu sistēmā (atbilstoši laktācijai). Pazīmju grupu kopvērtējuma iegūšanai katras pazīmju grupas vērtējumu reizina ar svara koeficientu, rezultātus summē un dala ar 100 (3. pielikums).

40. Eksperts govs eksterjera vērtēšanas datu reģistrēšanai izmanto eksterjera vērtēšanas protokolus datubāzē un 20 dienu laikā pēc novērtēšanas eksterjera vērtēšanas datus pievieno datubāzei.

41. Pārraugs, pārraudzības ganāmpulka īpašnieks vai darbinieks govij, kurai novērtēts eksterjers:

41.1. nosaka dzīvmasu, izmantojot svarus vai mērlenti;

41.2. slaukšanas laikā vizuāli vērtē piena atdeves ātrumu un pēc dzīvnieka izturēšanās slaukšanas un ēdināšanas laikā vizuāli vērtē govs temperamentu, piešķirot punktus no 1 līdz 9 (1. pielikumā minētā 18. un 19. pazīme).

42. Govs dzīvmasu nosaka, kā arī piena atdeves ātrumu un govs temperamentu vērtē šo noteikumu 35., 36. un 37. punktā minētajā laikposmā.

43. Pārraugs, pārraudzības ganāmpulka īpašnieks vai darbinieks govs dzīvmasas vai krūšu apkārtmēra un ķermeņa slīpā garuma datus, piena atdeves ātruma un govs temperamenta vērtēšanas datus reizi gadā nosūta datu centram.

VI. Kazas eksterjera vērtēšana

44. Eksterjeru vērtē katrai pārraudzībā esošai kazai pirmajā vai otrajā laktācijā laikposmā no 20. dienas pēc atnešanās līdz septītā laktācijas mēneša beigām.

45. Kazas eksterjeru vērtē vienu reizi dzīves laikā.

46. Ja pirms ganāmpulka pārraudzības uzsākšanas kazas netika vērtētas, pārraudzības ganāmpulka īpašnieks nodrošina visu pirmās un otrās laktācijas kazu novērtēšanu laikposmā no 20. dienas pēc atnešanās līdz septītā laktācijas mēneša beigām.

47. Ja ganāmpulka īpašnieks ir ievedis kazas no citas valsts vai iepircis no ganāmpulka, kas nav pārraudzībā, viņš laikposmā no 20. dienas pēc atnešanās līdz septītā laktācijas mēneša beigām nodrošina visu pirmās un otrās laktācijas ievesto un iepirkto kazu novērtēšanu.

48. Eksterjera vērtēšanas datu ieguvei eksperts:

48.1. lineāri vērtē deviņas eksterjera pazīmes (4. pielikums), piešķirot punktus no 1 līdz 9;

48.2. ar mērlenti mēra kazas krūšu apkārtmēru un pupu garumu;

48.3. norāda eksterjera kļūdas, izmantojot attiecīgo kodu (5. pielikums).

49. Eksperts kazas eksterjera vērtēšanas datu reģistrēšanai izmanto veidlapu, ko sagatavojusi attiecīgās šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss, un 20 dienu laikā pēc novērtēšanas eksterjera vērtēšanas veidlapas nosūta minētajai organizācijai.

50. Organizācija glabā eksterjera vērtēšanas datus.

VII. Kontroles datu un eksterjera vērtēšanas datu uzskaite

51. Datu centrs nodrošina kontroles datu uzskaiti un apstrādi:

51.1. aizstāj kontroles rādītājus ar prognozētajiem rādītājiem, ja ir vismaz viens no šādiem gadījumiem:

51.1.1. izslaukums:

51.1.1.1. govij dienā ir mazāks par trim kilogramiem (un pārraudzības uzdevumā komentāros ir norādīts viens no šo noteikumu 24.1. apakšpunktā minētajiem iemesliem) vai lielāks par 99,9 kilogramiem;

51.1.1.2. kazai dienā ir mazāks par 0,3 kilogramiem (un pārraudzības uzdevumā komentāros ir norādīts viens no šo noteikumu 24.1. apakšpunktā minētajiem iemesliem) vai lielāks par 30 kilogramiem;

51.1.2. tauku saturs pienā:

51.1.2.1. govij ir mazāks par 1,5 procentiem vai lielāks par deviņiem procentiem;

51.1.2.2. kazai ir mazāks par diviem procentiem vai lielāks par deviņiem procentiem;

51.1.3. olbaltumvielu saturs pienā govij vai kazai ir mazāks par vienu procentu vai lielāks par septiņiem procentiem;

51.1.4. kontroles rādītāji attiecībā uz izslaukumu, tauku saturu pienā vai olbaltumvielu saturu pienā par vairāk nekā 50 procentiem atšķiras no iepriekšējā kontrolē iegūtajiem rādītājiem;

51.1.5. šo noteikumu 16.1. un 16.2. apakšpunktā minētais iemesls;

51.2. atkārtotā kontrolē iegūtos kontroles datus iekļauj ražības aprēķinā, bet neatbilstošās kontroles datus aprēķinā neizmanto;

51.3. aprēķina standartražību:

51.3.1. govij par 305 dienām;

51.3.2. kazai par 240 dienām;

51.4. aprēķina kazas slaukšanas perioda ražību, ja kazu pārraudzība tiek veikta atbilstoši šo noteikumu 18.2.2. apakšpunktam;

51.5. pārtrauc laktācijas uzskaiti, ja:

51.5.1. izslaukums:

51.5.1.1. govij dienā ir mazāks par trim kilogramiem un pārraudzības uzdevumā komentāros kā iemesls saskaņā ar šo noteikumu 24.3. apakšpunktu ir norādīta cietstāve vai nav norādīts iemesls;

51.5.1.2. kazai dienā ir mazāks par 0,3 kilogramiem un pārraudzības uzdevumā komentāros kā iemesls saskaņā ar šo noteikumu 24.3. apakšpunktu ir norādīta cietstāve vai nav norādīts iemesls;

51.5.2. pēc kontroles uzsākšanas ir paziņots par govs vai kazas izmantošanu zīdīšanai;

51.6. neaprēķina standartražību, ja:

51.6.1. tiek pārkāpta šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētā prasība;

51.6.2. aprēķināmās standartražības periodā:

51.6.2.1. govij ir mazāk par pieciem derīgiem, ar prognozētajiem rādītājiem neaizvietotiem kontroles rezultātiem;

51.6.2.2. kazai ir mazāk par trim derīgiem, ar prognozētajiem rādītājiem neaizvietotiem kontroles rezultātiem;

51.6.3. laktācija ir īsāka par:

51.6.3.1. 240 dienām govij;

51.6.3.2. 150 dienām kazai;

51.6.4. kazas pārraudzība tiek veikta atbilstoši šo noteikumu 18.2.2. apakšpunktam.

52. Datu centrs papildus šajos noteikumos minētajam:

52.1. atbilstoši pārraudzības plānam nosūta pārraugam vai pārraudzības ganāmpulka īpašniekam kontroles datu apstrādes rezultātus;

52.2. katru gadu līdz 1. februārim sagatavo pārraudzības datu kopsavilkumu par iepriekšējo pārraudzības gadu un ievieto to savā tīmekļvietnē;

52.3. pamatojoties uz virspārraudzības rezultātiem un pārraudzības darba kontroles rezultātiem, atzīst kontroles datu ierakstus par neobjektīviem un pārrēķina atbilstošo laktāciju ražību;

52.4. atlasa pārraudzības datubāzē iespējami kļūdainos pārraudzības datus, kā arī pēc nejaušas izlases principa augstražīgu ganāmpulku pārraudzības datus virspārraudzībai.

(Grozīts ar MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 418)

53. Govju eksterjera vērtēšanas datu uzskaitei datu centrs:

53.1. datu centra tīmekļvietnē nodrošina ekspertam pieejamu informāciju par vērtējamām ganāmpulka govīm;

53.2. glabā eksterjera vērtēšanas datus un izmanto tos ciltsvērtības noteikšanai.

VIII. Virspārraudzība

54. Virspārraudzību veic katru gadu, pārbaudot pārraudzības datu ticamību pārraudzības ganāmpulkos, kuru dati attiecīgajā gadā atlasīti saskaņā ar šo noteikumu 52.4. apakšpunktu.

(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 418 redakcijā)

55. Virspārraudzības laikā:

55.1. pārraudzības saimniecībā:

55.1.1. pārbauda, vai govis un kazas ir apzīmētas normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā;

55.1.2. pārbauda, vai kontroles dati ir iegūti un tiek uzskaitīti atbilstoši šo noteikumu prasībām;

55.1.3. ja nepieciešams, atkārtoti ņem piena paraugu triju dienu laikā pēc ganāmpulka pārraudzības, lai noteiktu piena saturu un piena daudzumu;

55.2. aprēķināto kopējo piena apjomu, kas govju ganāmpulkā iegūts noteiktā periodā, ne īsākā par sešiem mēnešiem, salīdzina ar šajā pašā periodā pārdoto piena apjomu, kas norādīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā;

55.3. vērtē izslaukuma dinamiku pa mēnešiem govīm un kazām un noskaidro iemeslus, ja kādai izslaukuma dinamikas līknei ir būtiskas novirzes no standarta izslaukuma dinamikas līknes.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 607; MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 418)

56. Virspārraudzības rezultātus fiksē pārbaudes aktā, norādot pārbaudītos pārraudzības ganāmpulkus un konstatētās neatbilstības.

56.1 Virspārraudzības rezultātus izvērtē datu centra izveidota komisija (turpmāk – komisija) piecu cilvēku sastāvā. Komisijā ir trīs datu centra pārstāvji, viens Zemkopības ministrijas pārstāvis un viens Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis. Datu centrs savā tīmekļvietnē publicē datu centra apstiprinātu komisijas nolikumu, kurā noteikts komisijas sastāvs un darba organizēšanas kārtība.

(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 418 redakcijā)

57. Komisija, pamatojoties uz virspārraudzības laikā konstatēto, pieņem lēmumu par attiecīgā ganāmpulka pārraudzības datu:

57.1. anulēšanu un reģistrācijas apturēšanu, ja:

57.1.1. piena daudzuma mērīšanas līdzekļi neatbilst šo noteikumu prasībām;

57.1.2. piena paraugu ņemšana vai kontroles datu reģistrēšana neatbilst šo noteikumu prasībām;

57.1.3. personai, kas veic pārraudzību, nav saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tādu fizisko personu apmācību, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, izsniegta sertifikāta vai apliecības;

57.2. anulēšanu par attiecīgo periodu, ja šo noteikumu 55.2. apakšpunktā minētā piena apjoma atšķirība noteiktā periodā ir vairāk nekā 15 procentu un ganāmpulka īpašnieks nevar pamatoti paskaidrot un ar dokumentiem pierādīt minētās atšķirības iemeslus.

(MK 13.09.2016. noteikumu Nr. 607 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 418)

57.1 Ja komisija pieņēmusi lēmumu par ganāmpulka pārraudzības datu anulēšanu, datu centrs datubāzē attiecīgā ganāmpulka pārraudzības datiem pievieno atzīmi, ka minētie dati nav izmantojami ciltsdarbā.

(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 418 redakcijā)

58. Pēc virspārraudzības laikā konstatēto nepilnību novēršanas komisija pieņem lēmumu par ganāmpulka pārraudzības datu reģistrācijas atjaunošanu.

(Grozīts ar MK 18.07.2017. noteikumiem Nr. 418)

58.1 Komisijas lēmumus var apstrīdēt mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu datu centra direktoram. Datu centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 18.07.2017. noteikumu Nr. 418 redakcijā)

IX. Pārrauga, eksperta un ganāmpulka īpašnieka tiesības un pienākumi

59. Pārraugam ir tiesības:

59.1. pārbaudīt pārraudzības ganāmpulkā izmantojamo pārraudzības aprīkojumu;

59.2. pieprasīt, lai pārraudzības ganāmpulka īpašnieks nodrošina pārraudzības darbam nepieciešamos apstākļus.

60. Pārraugam ir pienākums:

60.1. pārraudzībā izmantot šo noteikumu 19. punktā minētajām prasībām atbilstošus piena daudzuma mērīšanas līdzekļus;

60.2. ievērot pārraudzības nosacījumus un noteiktajā termiņā precīzi sniegt informāciju;

60.3. iesniegt Pārtikas un veterinārajā dienestā ziņojumu par pārkāpumiem pārraudzības ganāmpulkā.

61. Ekspertam ir tiesības:

61.1. iegūt datu centra tīmekļvietnē informāciju par tām ganāmpulka govīm, kurām jāvērtē eksterjers;

61.2. iekļaut datubāzē un saņemt tikai tos datus, kas attiecas uz viņa darbību;

61.3. informēt pārraudzības ganāmpulka īpašnieku par govju vai kazu neatbilstību eksterjera vērtēšanas nosacījumiem.

62. Ekspertam ir pienākums ievērot eksterjera vērtēšanas nosacījumus un šo noteikumu 40. un 49. punktā noteiktajā termiņā sniegt informāciju par eksterjera vērtēšanas rezultātiem.

63. Pārraudzības ganāmpulka īpašniekam ir tiesības:

63.1. pieprasīt no pārrauga atkārtotu paraugu ņemšanu un to nosūtīšanu analīzei, ja datu ticamība ir apšaubāma;

63.2. saņemt pārrauga konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar pārraudzību;

63.3. saņemt no pārrauga informāciju par pārraudzības rezultātiem.

64. Pārraudzības ganāmpulka īpašniekam ir pienākums:

64.1. iesniegt Pārtikas un veterinārajā dienestā ziņojumu par pārkāpumiem pārrauga darbā;

64.2. nekavēt govju un kazu virspārraudzību un pārraudzības darba kontroli;

64.3. vienoties ar ekspertu par eksterjera vērtēšanu govīm vai kazām;

64.4. vienoties ar pārraugu par govs dzīvmasas noteikšanu, kā arī piena atdeves ātruma un temperamenta vērtēšanu govju ganāmpulkā (ja to nedara pats pārraudzības ganāmpulka īpašnieks vai darbinieks);

64.5. sniegt pieprasīto informāciju pārraugam, datu centram un Pārtikas un veterinārajam dienestam.

X. Noslēguma jautājumi

65. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumus Nr. 547 "Slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 107., 143. nr.).

66. Šo noteikumu 23.1.1. apakšpunktā minētā prasība attiecībā uz neautomātisko svaru precizitāti kazas piena daudzuma noteikšanai stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī. Līdz minētajam datumam kazas piena daudzumu nosaka ar vismaz 0,1 kilograma precizitāti.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. janvāra
noteikumiem Nr. 13
Govs vērtējamās eksterjera pazīmes un to optimālās izpausmes
Nr. 
p. k.
Eksterjera pazīmeEksterjera pazīmju izpausmes diapazoni un vērtējuma punkti
minimālais
(1)
maksimālais
(9)
optimālais punktu skaits
1.Piena tipsrupjšsmalks6
2.Ķermeņa dziļumsseklsdziļš7
3.Krūšu platumsšaursplats9
4.Krustu platumsšaursplats9
5.Krustu slīpumspaceltsnolaidens5
6.Pakaļkājas sānskatāstāvaszobenveida5
7.Pakaļkājas no aizmuguressatuvinātasparalēlas9
8.Nagu leņķisslīpsstāvs5
9.Tesmeņa priekšdaļaīsagara9
10.Tesmeņa dziļumsdziļšsekls5
11.Tesmeņa aizmugurējais augstumsmazsliels9
12.Tesmeņa aizmugurējais platumsšaursplats9
13.Centrālā saitevājastingra6
14.Tesmeņa pieslēgumsvājšciešs9
15.Pupu garumsīssgarš5
16.Aizmugurējo pupu izvietojumsattālinātsciešs5
17.Priekšējo pupu izvietojumsattālinātsciešs5
18.Piena atdeves ātrumslēnsļoti ātrs6
19.Temperamentsļoti nervozsflegmatisks5
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. janvāra
noteikumiem Nr. 13
Govs eksterjera kļūdu un kodu saraksts
Nr. 
p. k.
Eksterjera kļūdaKods
1.Smaga galva1
2.Īss kakls2
3.Seklas krūtis3
4.Iežmauga aiz lāpstiņām4
5.Vāji sietas lāpstiņas5
6.Ieliekusies mugura6
7.Nelīdzena mugura7
8.Karpveida mugura8
9.Vāja josta9
10.Īss krusts10
11.Šauri sēdes kaulu pauguri11
12.Jumtveida krusts12
13.Pacelta astes sakne13
14.Nolaidena astes sakne14
15.Izvērstas priekškājas16
16.Vāji vēzīši17
17.Šauri nagi18
18.Resni pupi20
19.Smalki pupi21
20.Pudeļveida pupi22
21.Gari priekšējie pupi23
22.Papildu pupi25
23.Satuvināti pupi26
24.Patvaļīga piena izplūšana27
25.Ceturkšņu atrofija28
26.Slīpa tesmeņa apakšējā mala30
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. janvāra
noteikumiem Nr. 13
Govs eksterjera pazīmju grupas, maksimālais iegūstamo punktu skaits laktācijā un pazīmju svara koeficienti
Nr.
p. k.
Vērtējamo eksterjera pazīmju grupaMaksimālais punktu skaits laktācijāSvara koeficients
1. laktācija2. laktācija3. laktācija un vecākas
1.Govs vispārējais izskats un attīstība909510030
2.Kājas un nagi909510020
3.Tesmenis909510050
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. janvāra
noteikumiem Nr. 13
Kazas vērtējamās eksterjera pazīmes un to optimālās izpausmes
Nr.
p. k.
Eksterjera pazīmeEksterjera pazīmju izpausmes diapazoni un vērtējuma punkti
minimālais
(1)
maksimālais
(9)
optimālais punktu skaits
1.Tesmeņa priekšdaļaīsagara9
2.Tesmeņa pamatneslīpataisna9
3.Tesmeņa novietojums pret lecamo locītavudziļšsekls7
4.Pupu formaresnasmalka5
5.Pupu izvietojums pret zemislīpsstāvs5
6.Pupu izvietojumsplatsšaurs5
7.Tesmeņa aizmugurējā formavājaizteikta5
8.Tesmeņa aizmugurējais pieslēgumsšaursplats9
9.Pakaļkāju stāvotnesatuvinātataisna9
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. janvāra
noteikumiem Nr. 13
Kazas eksterjera kļūdu un kodu saraksts
Nr. 
p. k.
Eksterjera kļūdaKods
1.Smaga galva1
2.Īss kakls2
3.Šauras krūtis3
4.Iežmauga aiz lāpstiņām4
5.Ieliekusies mugura5
6.Karpveida mugura6
7.Satuvinātas lecamās locītavas7
8.Izvērstas priekškājas8
9.Vāji vēzīši9
10.X veida pakaļkājas10
11.Papildu pupi11
12.Patvaļīga piena izplūšana12
13.Tesmeņa daļas atrofija13
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
21.07.2017