Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.22/2015

Ikšķilē 2015.gada 25.novembrī

Par Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanu

APSTIPRINĀTI
ar Ikšķiles novada pašvaldības domes
2015.gada 25.novembra lēmumu Nr.14 (prot. Nr.13)
precizēti ar 23.12.2015.
pašvaldības domes lēmumu Nr.7 (prot. Nr.14)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Ikšķiles novada pašvaldības domes apstiprinātie saistošie noteikumi publicējami Ikšķiles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ikšķiles Vēstis".

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs I.Trapiņš

 

 

Saistošo noteikumu Nr.22/2015 "Par Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 6.novembrī spēkā stājās 2015.gada 23.oktobra grozījumi likumā "Par pašvaldībām". Likuma 45.panta piektās un sestās daļas izpilde.
2. Īss projekta satura izklāsts Pašvaldība nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu - Ikšķiles novada pašvaldības informatīvais izdevums "Ikšķiles Vēstis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ikšķiles novada pašvaldības Attīstības nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs I.Trapiņš

06.01.2016