Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 597

Rīgā 2015. gada 20. oktobrī (prot. Nr. 55 22. §)
Noteikumi par svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasībām un kārtība, kādā novērtē svaigu augļu un dārzeņu atbilstību tirdzniecības standartiem
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
4. panta ceturto daļu un 13. panta trešās daļas 3. punktu

1. Noteikumi nosaka svaigu augļu un dārzeņu (turpmāk – produkts) kvalitātes un klasifikācijas prasības un kārtību, kādā novērtē šo produktu atbilstību tirdzniecības standartiem, kas noteikti Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (turpmāk – Komisijas Īstenošanas regula Nr. 543/2011), I pielikuma A un B daļā (turpmāk – standarts), kā arī prasības produktu papildu marķējumam.

2. Noteikumi neattiecas uz produktiem, ko ieved no trešajām valstīm, ja tie nav paredzēti komerciāliem mērķiem un viena veida produktu daudzums nepārsniedz 20 kilogramus.

3. Grieztu vai sadalītu produktu, kā arī ēšanai vai apstrādei virtuvē sagatavotu produktu atļauts izplatīt mazumtirdzniecībā, ja tas:

3.1. sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par pārtikas produktu higiēnu;

3.2. iepakots atbilstoši normatīvajiem aktiem par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku;

3.3. marķēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un pārtikas marķēšanu.

4. Atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 543/2011 4. panta 3. punkta nosacījumiem specifisko standartu nepiemēro mazumtirdzniecībā izplatāmiem produktiem, kuru marķējumā ir norāde par paredzēto pārstrādes veidu (piemēram, norāde "zemenes ievārījumam") un kuri atbilst Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 543/2011 I pielikuma A daļas prasībām.

5. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests):

5.1. ir Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 543/2011 9. pantā noteiktā koordinācijas un inspekcijas iestāde;

5.2. izstrādā atbilstības pārbaužu riska analīzes kritērijus atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 543/2011 11. un 17. panta prasībām;

5.3. izsniedz atbilstības sertifikātu saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 543/2011 14. panta un III pielikuma prasībām;

5.4. pārbauda produkta atbilstību saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 543/2011 V pielikumā norādītajām pārbaudes metodēm;

5.5. piešķir Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 543/2011 12. pantā noteikto atļauju;

5.6. pilda Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 543/2011 18. pantā noteiktās funkcijas. Ja konstatēta produkta neatbilstība standartam, dienests aizpilda paziņojumu par augļu un dārzeņu neatbilstību tirdzniecības standartam (pielikums);

5.7. izveido un uztur Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 543/2011 10. pantā noteikto personu (turpmāk – tirgotājs) datubāzi.

6. Lai novērtētu uz trešo valsti izvedamā produkta atbilstību standartam, tirgotājs nosūta dienesta teritoriālajai struktūrvienībai iesniegumu par produkta atbilstības novērtēšanu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

6.1. tirgotāja nosaukumu un kontroles vietas adresi;

6.2. produkta nosaukumu un daudzumu;

6.3. plānoto pārbaudes datumu;

6.4. izvešanas galamērķi.

7. Lai saņemtu novērtējumu par tā produkta atbilstību standartam, kurš ievests no trešajām valstīm, tirgotājs rīkojas atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārajai kontrolei nepakļautas pārtikas ievešanu no trešajām valstīm un tās kontroles kārtību valsts robežkontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās.

8. Tirgotājs sedz ar produkta atbilstības novērtēšanu saistītās izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem.

9. Visas izmaksas, kas saistītas ar produkta atpakaļnosūtīšanu, iznīcināšanu, nosūtīšanu pārstrādei vai izmantošanai dzīvnieku barībā, sedz tirgotājs.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 25. jūnija noteikumus Nr. 613 "Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības un svaigu augļu un dārzeņu atbilstības standartiem novērtēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 98. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 20. oktobra
noteikumiem Nr. 597
Paziņojums par augļu un dārzeņu neatbilstību tirdzniecības standartam
Notification on non-conformity of the marketing standard
Nr. ___________

Pārtikas un veterinārais dienests, veicot kontroli, ir konstatējis, ka produkts (preču partija) neatbilst Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, _____________________ tirdzniecības standarta prasībām.

Food and Veterinary Service has found that the following product (lot) did not meet the requirements of the _____________________ marketing standard of the Commission Implementing Regulation (EC) of No 543 7 June 2011 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 in respect of the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors.

1. Kontroles vieta/place of control 
2. Kontroles datums/date of control 
3. Kontroles apliecības Nr./control reference No. 
4. Atbilstības sertifikāta Nr./control certificate No. 
5. Produkta nosaukums/product (CN code) 
6. Izcelsmes valsts/origin (country code) 
7. Šķirne/variety or commercial type 
8. Pieprasītā šķira/quality class claimed 
9. Daudzums (iepakojumu skaits)/quantity – number 
10. Svars (kg)/quantity – weight 
11. Neatbilstība (% kods)/defects (% code)* 
12. Veiktie pasākumi/follow-up action 
13. Transportēšanas veids/transport means (code) 
14. Transportlīdzekļa numurs/number of vehicle 
15. Pakotājs/packer 
16. Nosūtītājs/sender 
17. Saņēmējs/recipient – country (code) – specifications 
18. Valstis, kurām nosūtīts paziņojums (kods)/member states notified (code) 
19. Komentāri/comments 

 
Datums/date  Inspektors/inspector 

Piezīme.
* Neatbilstības rādītāju kodi/code of defects:
01 bojājumi un defekti/blemishes and damages
02 slimības un puvumi/breakdown diseases and rots
03 fizioloģiskie defekti/physiological defects
04 izmērs/sizing
05 īpašas norādes par produkta formu marķējumā/shape labelling
06 netīrs produkts/cleanliness
07 krāsojums/colour
08 gatavības pakāpe/maturity
09 iepakojums/presentation
10 marķējums/labelling
11 neatbilstība minimālajiem kvalitātes rādītājiem/citi rādītāji/does not fulfil the minimum requirements/other requirements

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
23.10.2015