Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.165

Rīgā 2015.gada 25.augustā (prot. Nr.59, 27.§)
Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 5.punktu, 43.panta trešo daļu,
likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24.panta otro daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 1.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir finanšu līdzekļus (turpmāk – līdzfinansējums):

1.1. Rīgas pilsētā esošo valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu (ēku), kā arī valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr.7442), "Mežaparks" (valsts aizsardzības Nr.7444), "Ķīpsalas vēsturiskā apbūve" (valsts aizsardzības Nr.8327), "Kalnciema ielas koka apbūve" (valsts aizsardzības Nr.8583) un "Pārdaugavas apbūves fragments" (valsts aizsardzības Nr.7443) teritorijā esošo ēku (turpmāk – kultūras piemineklis) restaurācijai un konservācijai;

1.2. kultūras pieminekļu daļu (oriģināli logi, durvis, dekoratīvās vai funkcionālās būvdetaļas u.tml.; turpmāk – izstrādājums) restaurācijai.

2. Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties kultūras pieminekļa īpašnieks (turpmāk – īpašnieks), kuram:

2.1. nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu vai kurš netiek likvidēts;

2.2. nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošiem nekustamā īpašuma objektiem.

3. Līdzfinansējumu piešķir Rīgas pilsētas Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

4. Līdzfinansējuma piešķiršana notiek, veicot konkursu (turpmāk – konkurss).

5. Konkursa organizētājs ir Rīgas domes Īpašuma departaments (turpmāk – Departaments).

6. Paziņojums par konkursu tiek publicēts Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un mājaslapā www.rdid.lv, norādot:

6.1. pieteikumu iesniegšanas vietu;

6.2. pieteikumu iesniegšanas termiņu;

6.3. konkursa nolikumu.

7. Līdzfinansējuma piešķiršanas procedūras administrēšanu nodrošina Departaments.

8. Līdzfinansējums tiek izmaksāts pēc kultūras pieminekļa vai izstrādājuma restaurācijas vai konservācijas pabeigšanas.

9. Līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā no kultūras pieminekļa vai izstrādājuma saglabāšanai nepieciešamās kopējās tāmes, bet ne vairāk kā:

9.1. 14 000 euro kultūras pieminekļa restaurācijai un konservācijai;

9.2. 5000 euro izstrādājuma restaurācijai.

10. Papildus 9.punktā norādītajam Rīgas domes Satiksmes departaments atbrīvo īpašnieku no maksas par transporta būvju elementu izmantošanu uz laiku, kas nav ilgāks par Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas (turpmāk – Komisijas) lēmumā noteikto termiņu.

11. Līdzfinansējumu var attiecināt uz šādām izmaksām:

11.1. kultūras pieminekļa vai izstrādājuma restaurācijas un konservācijas būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta (tajā skaitā arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un inventarizācijas) izstrādes izmaksas;

11.2. kultūras pieminekļa restaurācijas un konservācijas darbu, kā arī izstrādājuma restaurācijas, tajā skaitā analogu (vēsturiskajai patiesībai atbilstošu) būvamatniecības izstrādājumu izgatavošanas, iegādes un uzstādīšanas, darbu izmaksas;

11.3. kultūras pieminekļa vai izstrādājuma restaurācijas un konservācijas būvuzraudzības izmaksas;

11.4. speciālā aprīkojuma nomas izmaksas kultūras pieminekļa vai izstrādājuma restaurācijai un konservācijai (pacēlājs, sastatnes u.tml.);

11.5. nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu.

12. Pieteikuma par līdzfinansējuma piešķiršanu vērtēšana notiek konkursa kārtībā, saskaņā ar Komisijas apstiprinātajiem līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem.

13. Komisija lemj par līdzfinansējuma piešķiršanu, tā apmēru un nosacījumiem.

14. Papildus Komisijas lēmuma par konkursa rezultātiem paziņošanai adresātam Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un mājaslapā www.rdid.lv tiek publicēta informācija, norādot:

14.1. līdzfinansējuma saņēmējus;

14.2. kultūras pieminekļu adreses;

14.3. īpašnieka noteikto kārtību, kādā kultūras piemineklis ir pieejams sabiedrības apskatei.

15. Īpašnieks būvdarbu laikā izvieto un trīs gadus pēc kultūras pieminekļa vai izstrādājuma restaurācijas vai konservācijas uztur plāksni uz kultūras pieminekļa ar informatīvu paziņojumu par līdzfinansējuma piešķiršanu. Plāksnes formu un izmērus nosaka Departaments.

16. Komisijas lēmumu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja.

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2015.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.165 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai"
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Sagatavoti Rīgas domes saistošie noteikumi "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai" (turpmāk – saistošie noteikumi), kas nosaka:

– kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir līdzekļus (turpmāk – līdzfinansējums) kultūras pieminekļu saglabāšanai;

– attiecināmās izmaksas;

– līdzfinansējumu 50% apmērā no kopējā kultūras pieminekļa saglabāšanai nepieciešamā budžeta (tāmes), bet ne vairāk kā 14 000 euro kultūras pieminekļu restaurācijai un konservācijai un ne vairāk kā 5000 euro izstrādājumu restaurācijai;

– pieteikumu iesniegšanas un vērtēšanas kārtību;

– lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību;

– līdzfinansējuma izmaksu.

Līdzfinansējuma saņēmēji ir valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu (ēku) īpašnieki, kuri atbilst saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Rīgā ir 5277 valsts kultūras pieminekļi, no kuriem 1291 ir arhitektūras piemineklis, un 3488 vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, no kuriem 2150 ir arhitektūras pieminekļi (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas dati 31.12.2014.). Kultūras pieminekļu saglabāšana ir konkrēto objektu īpašnieku pienākums sabiedrības interesēs. Valsts nozīmes kultūras pieminekļu īpašniekiem, pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24.panta otro daļu, ir iespēja saņemt finansējumu no valsts, taču kultūras pieminekļu saglabāšana prasa regulārus un lielus finansiālos ieguldījumus, bet valsts paredzētais finansiālais atbalsts šim mērķim ir nepietiekams.

Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, tajā skaitā atbalstīt kultūras pieminekļu saglabāšanu, savukārt saskaņā ar šī likuma 43.panta trešo daļu savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus.

Rīgas pilsētas pašvaldība, ņemot vērā iepriekš norādīto, kā arī realizējot likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24.panta otrajā daļā un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 otrās daļas 1.punktā minētās tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus to valsts nozīmes kultūras pieminekļu, kuri īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei, konservācijai un restaurācijai un sniegt palīdzību par valsts nozīmes kultūras pieminekli atzītas dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem šī kultūras pieminekļa restaurācijai, ir izdevusi saistošos noteikumus.

3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Rīgas pilsētas pašvaldības ikgadējā budžetā šim mērķim tiek paredzēti finanšu līdzekļi.

4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saglabājot un atjaunojot nozīmīgus kultūras pieminekļus, vienlaicīgi tiks uzlabota uzņēmējdarbības vide kopumā, kā arī būs pozitīvs iespaids uz tūrisma infrastruktūras un kultūras sfēras attīstību.

5. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Notikušas konsultācijas ar Latvijas Amatniecības kameras pārstāvi.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
01.01.2016