Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/12

Rīgā 2015. gada 10. septembrī (prot. Nr. 27, 1. p.)
Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi
Apstiprināti saskaņā ar Enerģētikas likuma
15. panta septīto daļu un 45.2 panta trešo un sesto daļu
1. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi apstiprināti, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas Nr.2009/73/EK (2013.gada 9.jūlijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu 49.pantā Latvijai piešķirtās atkāpes no direktīvas atsevišķām prasībām, kā arī ievērojot Enerģētikas likuma Pārejas noteikumu 32.punktā noteikto.

2. Noteikumi nosaka:

2.1. akciju sabiedrībai "Latvijas Gāze" (turpmāk – pārvades sistēmas operators) piederošās pārvades sistēmas (turpmāk – pārvades sistēma) lietošanas noteikumus;

2.2. pārvades sistēmas brīvās jaudas lietošanas tiesību piešķiršanas kārtību;

2.3. pārvades sistēmas lietošanas kārtību un gadījumus, kādos pārvades sistēmas operators drīkst pārtraukt vai ierobežot pārvades sistēmas lietošanu;

2.4. pārvades sistēmas operatora tiesības un pienākumus;

2.5. pārvades sistēmas lietotāja (turpmāk – sistēmas lietotājs) tiesības un pienākumus;

2.6. norēķinu kārtību par pārvades sistēmas lietošanu;

2.7. kārtību, kādā pārvades sistēmas operators pastāvīgi veic pārvades sistēmas balansēšanu, nodrošinot pārvades sistēmā ievadītās un izvadītās dabasgāzes apjoma līdzsvarošanu (turpmāk – līdzsvarošana), kā arī kārtību un kritērijus, kā pārvades sistēmas operators var pieprasīt garantijas, lai nodrošinātu maksājumus par pārvades sistēmas līdzsvarošanu.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. brīvā jauda – dabasgāzes pārvades sistēmas jauda, kura pieejama pretendentiem pārvades sistēmas pakalpojumu izmantošanai;

3.2. dabasgāzes mērīšanas stacija (turpmāk – GMS) – stacija, kurā pārvades sistēmas operators reģistrē pārvades sistēmā ievadītās un izvadītās dabasgāzes apjomu, kā arī dabasgāzes kvalitātes raksturlielumus;

3.3. gāzes diena – laika periods diennakts gāzes bilances noslēgšanā, kas sākas katras dienas pulksten 7.00 no rīta un beidzas nākamās dienas pulksten 7.00 no rīta pēc UTC (coordinated universal time);

3.4. iesūknēšanas sezona – laika periods, kura laikā krātuves operators iesūknē krātuvē dabasgāzi un kurš ilgst apmēram no katra gada aprīļa – maija līdz katra gada oktobrim – novembrim;

3.5. izņemšanas sezona – laika periods, kura laikā krātuves operators izņem no krātuves dabasgāzi un kurš ilgst apmēram no katra gada oktobra – novembra līdz nākamā gada martam – aprīlim;

3.6. krātuve – akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Inčukalna pazemes gāzes krātuve;

3.7. krātuves operators – akciju sabiedrība "Latvijas Gāze", kas krātuvē sniedz dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumus (dabasgāzes iesūknēšana krātuvē, glabāšana un izņemšana no krātuves);

3.8. līgums – pārvades sistēmas operatora un sistēmas lietotāja noslēgts līgums par pārvades sistēmas pakalpojumu saņemšanu;

3.9. nelīdzsvars – situācija dabasgāzes transportēšanas laikā, kad sistēmas lietotāja pārvades sistēmā ievadītais dabasgāzes daudzums atšķiras no dabasgāzes daudzuma, kuru līdzsvarošanas periodā attiecīgais sistēmas lietotājs izņēmis no pārvades sistēmas, vai situācija, kad pārvades sistēmā ievadītais summārais dabasgāzes daudzums atšķiras no pārvades sistēmas izņemtā summārā dabasgāzes daudzuma;

3.10. nominācija – sistēmas lietotāja savlaicīgs paziņojums pārvades sistēmas operatoram par faktisko dabasgāzes daudzumu, kuru sistēmas lietotājs vēlas ievadīt pārvades sistēmā vai izņemt no tās;

3.11. pārvades sistēmas jaudas fiziska pārslodze – stāvoklis, kad pieprasījums pēc faktiskās dabasgāzes transportēšanas jaudas kādā brīdī pārsniedz pārvades sistēmas tehnisko jaudu;

3.12. pārvades sistēmas pakalpojums – dabasgāzes transportēšana pārvades sistēmā;

3.13. piekļuves pieteikums – dokuments, ko pretendents iesniedz pārvades sistēmas operatoram par pārvades sistēmas brīvās jaudas rezervēšanu;

3.14. pretendents – komersants, kurš iesniedzis šo noteikumu 21.punktā noteiktos dokumentus un vēlas saņemt pārvades sistēmas pakalpojumus;

3.15. sadales sistēmas operators – akciju sabiedrība "Latvijas Gāze", kas sniedz sadales sistēmas pakalpojumu;

3.16. sistēmas lietotājs – komersants, kurš saskaņā ar līgumu saņem pārvades sistēmas pakalpojumus;

3.17. tirgotājs – akciju sabiedrība "Latvijas Gāze", kas sniedz dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumus.

4. Pārvades sistēmas operators nodrošina pretendentiem objektīvi pamatotu, ekonomiski attaisnotu, taisnīgu, vienlīdzīgu, nediskriminējošu un atklātu pieeju pārvades sistēmas pakalpojumu brīvajai jaudai, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu.

5. Pārvades sistēmas operators sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus līgumā noteiktajā apjomā atbilstoši tarifiem, kas noteikti Enerģētikas likumā un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" paredzētajā kārtībā. Pārvades sistēmas pakalpojumu Tipveida līgumu (2.pielikums) un spēkā esošos pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus pārvades sistēmas operators publisko savā mājaslapā internetā.

2. Pārvades sistēmas tehniskais raksturojums

6. Pārvades sistēmā ietilpst šādi gāzesvadi, kuri atrodas Latvijas Republikas teritorijā:

6.1. PGV Izborska – Inčukalna PGK;

6.2. PGV Valdaja – Pleskava – Rīga;

6.3. PGV Rīga – Inčukalna PGK I līnija;

6.4. PGV Rīga – Inčukalna PGK II līnija;

6.5. PGV Viļņa – Rīga;

6.6. PGV Rīga – Paņeveža;

6.7. PGV Vireši – Tallina;

6.8. PGV Iecava – Brocēni – Liepāja;

6.9. PGV Rīga – Daugavpils;

6.10. PGV Upmala – Preiļi – Rēzekne.

7. Dabasgāzi pārvades sistēmā iespējams ievadīt šādās vietās (turpmāk – ieejas punkti):

7.1. pārvades sistēmas starpsavienojums ar Krievijas Federācijas dabasgāzes pārvades sistēmu:

7.1.1. dabasgāzes uzskaites vieta – GMS Izborska;

7.1.2. dabasgāzes uzskaites vieta – GMS Korneti;

7.2. pārvades sistēmas starpsavienojums ar Lietuvas Republikas dabasgāzes pārvades sistēmu: dabasgāzes uzskaites vieta – GMS Kemenai;

7.3. pārvades sistēmas starpsavienojums ar Igaunijas Republikas dabasgāzes pārvades sistēmu: dabasgāzes uzskaites vieta – GMS Karksi;

7.4. pārvades sistēmas starpsavienojums ar krātuvi:

7.4.1. dabasgāzes uzskaites vieta – GMS 1;

7.4.2. dabasgāzes uzskaites vieta – GMS 2;

7.4.3. dabasgāzes uzskaites vieta – Gāzes savākšanas punkta Nr.1 gāzes mērīšanas mezgls.

8. Dabasgāzi no pārvades sistēmas iespējams izvadīt šādās vietās (turpmāk – izejas punkti):

8.1. pārvades sistēmas starpsavienojums ar Lietuvas Republikas dabasgāzes pārvades sistēmu: dabasgāzes uzskaites vieta – GMS Kemenai;

8.2. pārvades sistēmas starpsavienojums ar Krievijas Federācijas dabasgāzes pārvades sistēmu:

8.2.1. dabasgāzes uzskaites vieta – GMS Korneti;

8.2.2. dabasgāzes uzskaites vieta – GMS Izborska;

8.3. pārvades sistēmas starpsavienojums ar Igaunijas Republikas dabasgāzes pārvades sistēmu: dabasgāzes uzskaites vieta – GMS Karksi;

8.4. pārvades sistēmas starpsavienojums ar krātuvi:

8.4.1. dabasgāzes uzskaites vieta – GMS 1;

8.4.2. dabasgāzes uzskaites vieta – GMS 2;

8.4.3. dabasgāzes uzskaites vieta – Gāzes savākšanas punkta Nr.1 gāzes mērīšanas mezgls.

8.5. izejas punkti no pārvades sistēmas uz dabasgāzes sadales sistēmu vai galalietotāju gazificēto objektu pieslēgumiem pārvades sistēmai.

9. Pārvades sistēmas operators nosaka pārvades sistēmas darba režīmu un dabasgāzes piegādes virzienus un, ņemot vērā attiecīgā pārvades sistēmas gāzesvada tehnisko stāvokli,– maksimālo pieļaujamo darba spiedienu katram pārvades sistēmas gāzesvadam, un minēto informāciju publisko savā mājaslapā internetā. Minimālais pārvades sistēmas gāzesvada darba spiediens ir 2,5 MPa.

10. Pārvades sistēmas operators, vienojoties ar krātuves operatoru, pirms katras iesūknēšanas/ izņemšanas sezonas nosaka dabasgāzes plūsmas maksimālo/minimālo spiedienu, ar kādu pārvades sistēmas operators nodod dabasgāzi krātuves operatoram iesūknēšanai krātuvē un krātuves operators izņem dabasgāzi no krātuves, lai ievadītu pārvades sistēmā, un minēto informāciju publisko savā mājaslapā internetā.

11. Lai aprēķinātu pārvades sistēmas pakalpojumu brīvo jaudu, pārvades sistēmas operators kopīgi ar sadales sistēmas operatoru un krātuves operatoru saskaņo plānoto dabasgāzes pārvades sistēmas jaudu apkopojumus pa sezonām, mēnešiem, diennaktīm un stundām, tai skaitā nosakot maksimālās un minimālās slodzes.

12. Pārvades sistēmas operators šo noteikumu 19.punktā noteiktajā kārtībā savā mājaslapā internetā publisko informāciju par pārvades sistēmas pakalpojumu brīvo jaudu katrā ieejas/izejas punktā, informāciju par katra ieejas/izejas punkta tehniski iespējamo jaudu un kopējo ar piekļuves pieteikumiem un līgumiem rezervēto jaudu katrā ieejas/izejas punktā. Pārvades sistēmas operators katra ieejas/izejas punkta brīvo jaudu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

A = B – C + D, kur

A – ieejas/ izejas punkta brīvā jauda (m3);

B – ieejas/izejas punkta tehniski iespējamā jauda (m3);

C – dabasgāzes pārvades pakalpojuma daļa (m3), kas nepieciešama akciju sabiedrībai "Latvijas Gāze" izsniegto dabasgāzes pārvades, dabasgāzes uzglabāšanas, dabasgāzes sadales, kā arī dabasgāzes tirdzniecības licenču noteikumu izpildei, noslēgto dabasgāzes iepirkuma līgumu nosacījumu izpildei, ciktāl tas atbilst Eiropas Savienības un nacionālo konkurences tiesību normām, kā arī kas rezervēta saskaņā ar līgumiem vai piekļuves pieteikumiem, vai valsts pasūtījumiem;

D – pārvades sistēmas pakalpojumu daļa (m3), attiecībā uz kuru sistēmas lietotājs, ar kuru ir noslēgts līgums, ir savlaicīgi informējis pārvades sistēmas operatoru par to, ka neizmantos līgumā noteikto pārvades sistēmas jaudu, kā arī attiecībā uz kuru pretendents šajos noteikumos noteiktajā termiņā nav noslēdzis līgumu un kuru tehniski ir iespējams piedāvāt piekļuvei pretendentiem (papildus brīvā jauda).

3. Dabasgāzes uzskaite un kvalitātes kontrole

13. Pārvades sistēmā ievadāmās dabasgāzes, biogāzes un no biomasas ražotās gāzes, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstās sašķidrinātās dabasgāzes kvalitātei jāatbilst Ministru kabineta noteiktajiem dabasgāzes kvalitātes raksturlielumiem. Pārvades sistēmas operators savā mājaslapā internetā publisko noteikumus par pārvades sistēmā ievadītās un izvadītās dabasgāzes kvalitātes kontroli, dabasgāzes pieņemšanas – nodošanas un kvalitātes noteikšanas vietas, kā arī kvalitātes noteikšanai izmantotos tehniskos standartus un prasības.

14. Pārvades sistēmas operators nodrošina pārvadāmās dabasgāzes uzskaiti pārvades sistēmas ieejas un izejas punktos un dabasgāzes uzskaites vietās, regulāri fiksējot pārvadāmās dabasgāzes daudzumu, spiedienu un temperatūru.

15. Katrā dabasgāzes uzskaites vietā, kas var arī nesakrist ar dabasgāzes pārvades sistēmas ieejas/izejas punktu, ir pārvades sistēmas operatora noteikta vieta, kurā var tikt veikti dabasgāzes daudzuma, spiediena, temperatūras un kvalitātes parametru (izlases kārtībā) mērījumi.

16. Dabasgāzes uzskaitei un pārskatiem pārvades sistēmas operators izmanto tilpuma vienības. Dabasgāzes daudzuma (tilpuma) mērvienība ir kubikmetrs (m3), noteikts pie šādiem standarta apstākļiem: gāzes absolūtais spiediens ir 101,325 kPa un temperatūra ir 200C.

17. Ieejas un izejas punktos atbilstoši uzskaites vietās noteiktajām tilpuma vienībām tiek uzskaitīti šādi dabasgāzes pārvades daudzumi:

17.1. stundā pārvadītās dabasgāzes daudzums (m3/h);

17.2. diennaktī vienā stundā maksimāli pārvadītās dabasgāzes daudzums (m3/h);

17.3. diennaktī pārvadītās dabasgāzes daudzums, kas izteikts kā diennakts stundās pārvadītās dabasgāzes daudzuma (m3) summa;

17.4. mēnesī pārvadītās dabasgāzes daudzums, kas izteikts kā kalendārā mēneša diennaktīs pārvadītās dabasgāzes daudzuma (m3) summa;

17.5. gadā pārvadītās dabasgāzes daudzums, kas izteikts kā gada mēnešos pārvadītās dabasgāzes daudzuma (m3) summa.

18. Biogāzes un no biomasas ražotās gāzes, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstās sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai pārvades sistēmā dabasgāzes uzskaite un kvalitātes noteikšana tiek nodrošināta attiecīgajā ieejas punktā pārvades sistēmā. Ieejas punktos dabasgāzes uzskaiti un kvalitātes noteikšanu nodrošina biogāzes un no biomasas ražotās gāzes, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstās sašķidrinātās dabasgāzes piegādātājs, bet izejas punktos – pārvades sistēmas operators. Sistēmas lietotājam, kurš ievada šajā punktā minēto gāzi pārvades sistēmā, jānodrošina deggāzes fizikāli ķīmisko rādītāju nepārtraukta noteikšana, izmantojot atbilstoši sertificētu mēraparatūru, kā arī mērījumu datu uzkrāšana un pastāvīga pārvades sistēmas operatora attālināta piekļuve šai informācijai.

4. Pieejas pārvades sistēmai pieprasījums

19. Pārvades sistēmas operators publisko, uztur un katru darba dienu atjauno savā mājaslapā internetā informāciju par pārvades sistēmas brīvajām jaudām, informāciju par katra ieejas/izejas punkta tehniski iespējamo jaudu, kopējo ar piekļuves pieteikumiem un līgumiem rezervēto jaudu par katru dienu kārtējā gada ietvaros, kuras transportēšanai pretendents var iesniegt pārvades sistēmas operatoram piekļuves pieteikumu, ņemot vērā pārvades sistēmas ieejas/izejas punktu tehniskās iespējas un tajos uzstādīto gāzes uzskaites mēraparātu pieļaujamās darbības diapazonus.

20. Pārvades sistēmas operators ne vēlāk kā nākošajā darba dienā pēc informācijas saņemšanas par papildu brīvo jaudu, kuru tehniski ir iespējams piedāvāt piekļuvei pretendentiem, publisko savā mājaslapā internetā informāciju par papildu brīvās jaudas apjomu.

21. Pretendents, kurš vēlas saņemt pārvades sistēmas pakalpojumus, iesniedz pārvades sistēmas operatoram piekļuves pieteikumu, pilnīgi aizpildot šo noteikumu 1.pielikumā esošo piekļuves pieteikuma veidlapu un šādus dokumentus:

21.1. aktuālo izziņu no Lursoft Uzņēmumu datu bāzes par pretendentu vai izraksts no Pretendenta mītnes zemes uzņēmumu reģistra vai tiem pielīdzināmiem reģistriem atbilstoši tās valsts noteikumiem, kurā pretendents ir izveidots;

21.2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra lēmuma kopiju par pretendenta izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām vai prokūru, vai attiecīgu pilnvarojumu, kas apliecina pretendenta pārstāvja tiesības iesniegt piekļuves pieteikumu;

21.3. kompetentas valsts nodokļu iestādes izziņu, kas apliecina, ka pretendentam Latvijā un savā mītnes zemē nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (izsniegta ne agrāk kā divdesmit dienas pirms piekļuves pieteikuma iesniegšanas);

21.4. izziņu no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai pretendenta mītnes zemes uzņēmuma reģistra vai tiem pielīdzināmiem reģistriem, kas izsniegta ne agrāk kā divdesmit dienas pirms piekļuves pieteikuma iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, kā arī nav konstatējams, ka līdz paredzamajam pārvades līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

21.5. pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) maksātāja reģistrācijas apliecības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu kopiju. Ja pretendents ir reģistrēts kā PVN maksātājs vairākās Eiropas Savienības valstīs, iesniedzama reģistrācijas apliecības kopija tam PVN maksātāja reģistrācijas numuram, ar kuru pretendents paredzējis veikt darījumus par pārvades sistēmas pakalpojumiem.

22. Dokumentus, kurus izsniegušas Latvijas Republikas komercreģistrā nereģistrēta pretendenta vai sistēmas lietotāja mītnes zemes institūcijas, pretendents vai sistēmas lietotājs iesniedz pārvades sistēmas operatoram kopā ar Ministru kabineta noteiktajā kārtībā vai notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

23. Piekļuves pieteikumu pretendents iesniedz pārvades sistēmas operatoram rakstveidā, ne vēlāk kā trīsdesmit darba dienas pirms piekļuves pieteikumā norādītā datuma, ar kuru sistēmas lietotājs vēlas sākt lietot pārvades sistēmas pakalpojumus. Sistēmas lietotājam, kurš vēlas pagarināt ar pārvades sistēmas operatoru spēkā esošu līgumu par pārvades sistēmas brīvās jaudas izmantošanu, nav atkārtoti jāiesniedz šo noteikumu 21.punktā minētie dokumenti.

24. Ja pretendents piekļuves pieteikumā nav norādījis visu tajā norādīto informāciju vai nav pievienojis visus šo noteikumu 21.punktā minētos dokumentus, pārvades sistēmas operators nepieciešamo informāciju pieprasa pretendentam, nosūtot pieprasījumu uz pretendenta piekļuves pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Pretendentam ir pienākums būt sasniedzamam norādītajā adresē un pieņemt pārvades sistēmas operatora nosūtīto pieprasījumu. Pieprasījums uzskatāms par saņemtu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. Pretendentam pārvades sistēmas operatora norādītā informācija un dokumenti jāiesniedz septiņu darba dienu laikā no pārvades sistēmas operatora pieprasījuma saņemšanas. Ja pretendents šajā punktā noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, uzskatāms, ka pretendents ir atsaucis savu piekļuves pieteikumu.

25. Pēc visas šo noteikumu 21.punktā minētās informācijas saņemšanas pārvades sistēmas operators reģistrē saņemto piekļuves pieteikumu. Pārvades sistēmas operators, nodrošinot komerciālas informācijas aizsardzību, mājaslapā internetā uztur saņemto piekļuves pieteikumu pārvades sistēmai publisko reģistru, kurā norādīts piekļuves pieteikuma kārtas numurs, tā saņemšanas laiks un pretendenta pieprasītās pārvades sistēmas jaudas apjoms.

26. Informācija, ar kuru apmainījušies pretendents un pārvades sistēmas operators pēc piekļuves pieteikuma iesniegšanas, kā arī līgums, ir konfidenciāli, un puses nedrīkst izpaust vai kā citādi atklāt šo informāciju nevienai trešajai pusei, izņemot likumā noteiktos gadījumus.

5. Jaudas sadales mehānisms, pārslodzes vadības un līdzsvarošanas procedūras

27. Pārvades sistēmas operatoram ir pastāvīgs pienākums piešķirt sadales sistēmas operatoram pārvades sistēmas jaudu, kas nepieciešama dabasgāzes piegādei Latvijas dabasgāzes lietotājiem, un tirgotājam – pārvades sistēmas jaudu, kas nepieciešama dabasgāzes piegādei Latvijas dabasgāzes lietotājiem un ar dabasgāzes piegādātājiem noslēgto ilgtermiņa dabasgāzes iepirkuma līgumu nosacījumu izpildei, ciktāl tas atbilst Eiropas Savienības un nacionālo konkurences tiesību normām.

28. Pārvades sistēmas operators piecu darba dienu laikā pēc piekļuves pieteikuma reģistrēšanas izskata piekļuves pieteikumu un pieņem lēmumu par iespēju rezervēt attiecīgajam pretendentam pārvades sistēmas brīvo jaudu vai tās daļu un saņemt pārvades sistēmas pakalpojumus.

29. Ja, izskatot piekļuves pieteikumu, pārvades sistēmas operators konstatē, ka tehniski nav iespējams veikt dabasgāzes transportu Latvijas Republikā piekļuves pieteikumā norādītajā apjomā, pārvades sistēmas operators trīs darba dienu laikā nosūta pretendentam uz piekļuves pieteikumā norādīto pretendenta elektroniskā pasta adresi priekšlikumu grozīt piekļuves pieteikumā norādīto dabasgāzes apjomu vai tā sadalījumu pa mēnešiem un dienām.

30. Pretendentam ir pienākums būt sasniedzamam norādītajā adresē un pieņemt pārvades sistēmas operatora nosūtīto priekšlikumu. Priekšlikums uzskatāms par saņemtu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. Pretendentam pārvades sistēmas operatora priekšlikums jāizskata un precizētais dabasgāzes apjoma sadalījums jāiesniedz trīs darba dienu laikā no pārvades sistēmas operatora priekšlikuma saņemšanas, dabasgāzes sadales apjoma precizēto sadalījumu nosūtot uz pārvades sistēmas operatora norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja pretendents šajā punktā noteiktajā termiņā neiesniedz precizēto priekšlikumu, uzskatāms, ka pretendents ir atsaucis savu piekļuves pieteikumu.

31. Ja pretendentu iesniegtajos piekļuves pieteikumos kopējā pieprasītā pārvades sistēmas jauda pārsniedz pārvades sistēmas brīvo jaudu, pārvades sistēmas operators brīvo jaudu rezervē pretendentam, kura piekļuves pieteikums ir reģistrēts pirmais.

32. Sistēmas lietotājam ir tiesības nodot savu neizmantoto līgumā paredzēto pārvades sistēmas jaudu citam komersantam. Šajā punktā minētajā gadījumā par līguma saistību izpildi attiecībā pret pārvades sistēmas operatoru atbildīgs ir sistēmas lietotājs.

33. Ja dabasgāzes transportēšanas laikā rodas pārvades sistēmas jaudas fiziska pārslodze, pārvades sistēmas operators pārslodzes vadības ietvaros, vispirms nodrošina Latvijas dabasgāzes lietotāju vajadzībām nepieciešamās dabasgāzes transportēšanu, pēc tam sadala atlikušo pārvades sistēmas jaudu starp sistēmas lietotājiem, ievērojot šo noteikumu 53.3.punktā noteikto.

34. Pārvades sistēmas operators atsevišķi uzskaita katram sistēmas lietotājam sniegtos pārvades sistēmas pakalpojumus, kā arī pārvades sistēmas pakalpojumus, kas sniegti saskaņā ar katru līgumu.

35. Ja sistēmas lietotāja izraisītā nelīdzsvara dēļ rodas risks pārvades sistēmas drošai ekspluatācijai vai spēkā esošo līgumu izpildei, pārvades sistēmas operatoram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot (pārtraukt) dabasgāzes pārvadi attiecīgajam sistēmas lietotājam un dot obligāti izpildāmus norādījumus sistēmas lietotājam un krātuves operatoram. Šajā punktā minētais ierobežojums tiek izbeigts (dabasgāzes transports tiek atjaunots) tikai tad, kad ir nodrošināta droša pārvades sistēmas funkcionēšana.

36. Līdzsvarošanas periods ir viens mēnesis, kura laikā katram sistēmas lietotājam ir jānodrošina, ka no pārvades sistēmas izņemtais dabasgāzes daudzums atbilst pārvades sistēmā ievadītajam dabasgāzes daudzumam. Līdzsvarošanas perioda ietvaros sistēmas lietotāja vienā gāzes dienā no pārvades sistēmas izņemtais dabasgāzes daudzums var atšķirties no pārvades sistēmas vienā gāzes dienā ievadītā dabasgāzes daudzuma ne vairāk kā par 5%.

37. Sistēmas lietotājam, kurš piegādā dabasgāzi no krātuves vai uz to, ir pienākums iesniegt pārvades sistēmas operatoram ar krātuves operatoru saskaņotu grafiku, kurā ir noteikta dabasgāzes piegādes kārtība, piegādājamās dabasgāzes daudzums, termiņš, kā arī dabasgāzes kvalitātes un spiediena parametri, kādā sistēmas lietotājs piegādā dabasgāzi no krātuves vai uz krātuvi.

38. Sistēmas lietotājam, kurš piegādā dabasgāzi no citas dabasgāzes pārvades sistēmas, ir pienākums 20 darba dienas pirms dabasgāzes piegādes uzsākšanas iesniegt pārvades sistēmas operatoram ar citas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru saskaņotu grafiku, kurā ir noteikta dabasgāzes piegādes kārtība, piegādājamās dabasgāzes daudzums, termiņš, kā arī dabasgāzes kvalitātes un spiediena parametri.

39. Pārvades sistēmas operators, lai nodrošinātu pārvades sistēmas līdzsvarotību, izmanto krātuves pakalpojumus.

40. Lai nodrošinātu pārvades sistēmas efektīvu funkcionēšanu, pārvades sistēmas operators koordinē dabasgāzes pārvades režīmus un sadarbojas līdzsvarošanas jautājumos ar krātuves operatoru un Igaunijas Republikas, Krievijas Federācijas un Lietuvas Republikas pārvades sistēmu operatoriem.

6. Līguma noslēgšanas pamatnoteikumi

41. Ja pārvades sistēmas operators ir piešķīris pretendentam pārvades sistēmas brīvo jaudu vai tās daļu, pārvades sistēmas operators vienlaicīgi ar lēmumu par pārvades sistēmas brīvās jaudas vai tās daļas piešķiršanu nosūta pretendentam uz pretendenta piekļuves pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi līguma projektu, kurš pretendentam parakstīts piecu darba dienu laikā jāiesniedz pārvades sistēmas operatoram. Ja noteiktajā laikā pretendents nav iesniedzis pārvades sistēmas operatoram parakstītu līgumu, pārvades sistēmas operators attiecīgajam pretendentam rezervēto pārvades sistēmas jaudu piešķir nākamajam pretendentam, vai, ja tāda nav, šo noteikumu 20.punktā noteiktajā termiņā publisko savā mājaslapā internetā informāciju par papildu brīvo jaudu.

42. Pārvades sistēmas operators, saņemot parakstītu līgumu, trīs darba dienu laikā paraksta to un nosūta pretendentam uz tā piekļuves pieteikumā norādīto adresi.

43. Ja līgumu vēlas noslēgt pretendents, kurš iepriekš kā pārvades sistēmas lietotājs nav izpildījis līguma noteikumus, attiecīgajam pretendentam ir pienākums samaksāt pārvades sistēmas operatoram drošības depozītu līguma summas apmērā.

7. Pieejas pārvades sistēmai atteikums

44. Pārvades sistēmas operatoram ir tiesības motivēti atteikt pieeju pārvades sistēmai šādos gadījumos:

44.1. Enerģētikas likumā un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajos gadījumos;

44.2. pretendenta piekļuves pieteikumā sniegtā informācija ir nepilnīga vai kļūst zināms, ka tā ir nepatiesa;

44.3. piekļuves pieteikums nav iesniegts šo noteikumu 23.punktā noteiktajā termiņā;

44.4. tehnisku iemeslu dēļ (avārija, gāzesvada remonts, darba spiediena ierobežojums, nav pietiekama gāzesvada caurlaides spēja) nav iespējams sniegt piekļuves pieteikumā norādītos pārvades sistēmas pakalpojumus;

44.5. pretendents nav samaksājis par iepriekš saņemtajiem pārvades sistēmas pakalpojumiem;

44.6. pie pārvades sistēmas pieslēgtā dabasgāzes sistēma neatbilst tiesību aktos noteiktajām tehniskajām prasībām;

44.7. tiesību aktos noteiktajos citos gadījumos.

45. Par atteikumu pieejai pārvades sistēmai pārvades sistēmas operators informē pretendentu elektroniski vienas darba dienas laikā pēc tā pieņemšanas, nosūtot paziņojumu uz pretendenta pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Lēmuma oriģinālu pārvades sistēmas operators nosūta pa pastu septiņu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas uz pretendenta piekļuves pieteikumā norādīto adresi.

8. Norēķinu kārtība

46. Sistēmas lietotājs par saņemtajiem pārvades sistēmas pakalpojumiem, kā arī rezervēto, bet neizlietoto pārvades sistēmas jaudu, samaksā pārvades sistēmas operatoram līgumā noteiktajā kārtībā, apmērā un termiņos.

47. Sistēmas lietotājs maksā pārvades sistēmas operatoram līgumā noteikto kompensāciju ja:

47.1. sistēmas lietotājs ir nodevis pārvadei mazāku dabasgāzes apjomu nekā pielīgts līgumā vai nav nodevis pārvadei līgumā noteikto dabasgāzes apjomu;

47.2. sistēmas lietotājs no pārvades sistēmas ir izņēmis mazāku dabasgāzes apjomu nekā nodevis pārvadei vai nodevis pārvadei lielāku dabasgāzes apjomu nekā līgumā noteikts.

48. Šo noteikumu 47.punktā minēto kompensāciju pārvades sistēmas operators aprēķina pēc līdzsvarošanas perioda beigām.

49. Ja sistēmas lietotājs neievēro līgumā noteikto maksājumu par pārvades sistēmas pakalpojumiem termiņu vai kārtību, sistēmas lietotājam ir pienākums iemaksāt pārvades sistēmas operatoram drošības depozītu līguma summas apmērā.

50. Ja sistēmas lietotājs ir iemaksājis drošības depozītu:

50.1. pārvades sistēmas operatoram ir pienākums paziņot sistēmas lietotājam par tā neizpildīto saistību dzēšanu no drošības depozīta;

50.2. sistēmas lietotājam ir pienākums pēc pārvades sistēmas operatora pieprasījuma atjaunot drošības depozītu pilnā apmērā, ja pārvades sistēmas operators no tā dzēsis sistēmas lietotāja neizpildītās saistības;

50.3. izbeidzot līgumiskās attiecības, pārvades sistēmas operatoram ir pienākums piecu darba dienu laikā atmaksāt sistēmas lietotājam drošības depozīta summu, kas nav izlietota sistēmas lietotāja neizpildīto saistību dzēšanai.

51. Ja pārvades sistēmas operators nenodrošina līgumā noteiktās pārvades sistēmas jaudas rezervēšanu, pārvades sistēmas operators maksā sistēmas lietotājam līgumsodu līgumā noteiktajā apmērā no līgumā noteikto, bet nenodrošināto pakalpojumu summas. Pārvades sistēmas operatoram nav jāmaksā līgumā noteiktais līgumsods, ja pārvades pakalpojumi sistēmas lietotājam nav sniegti saskaņā ar šo noteikumu 57. un 59.punktu.

9. Pārvades sistēmas operatora tiesības un pienākumi

52. Pārvades sistēmas operatora pienākumi:

52.1. publiskot šajos noteikumos noteiktajos termiņos savā mājaslapā internetā informāciju par pārvades sistēmas pakalpojumu brīvo jaudu;

52.2. kontrolēt pārvades sistēmā ievadītās dabasgāzes ķīmisko sastāvu un fizikālās īpašības;

52.3. nodrošināt dabasgāzes līdzsvaru pārvades sistēmā;

52.4. nodrošināt Latvijas dabasgāzes lietotājiem nepieciešamā dabasgāzes apjoma transportēšanu;

52.5. sniegt sistēmas lietotājiem ar pārvades pakalpojumiem saistīto nepieciešamo informāciju;

52.6. nodrošināt pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanu sistēmas lietotājam saskaņā ar līgumu;

52.7. izskatīt sistēmas lietotāja iesniegumus, kas saistīti ar pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanu un līguma izpildi, un Enerģētikas likumā noteiktajā termiņā sniegt sistēmas lietotājam rakstisku atbildi;

52.8. sadarboties ar krātuves operatoru, lai nodrošinātu efektīvu un drošu pārvades sistēmas un ar pārvades sistēmu savienotās krātuves darbību;

52.9. sadarboties ar sadales sistēmas operatoru, lai nodrošinātu efektīvu un drošu pārvades sistēmas un ar pārvades sistēmu savienotās sadales sistēmas darbību;

52.10. kopīgi ar krātuves operatoru izskatīt pretendentu piekļuves pieteikumus, kas saistīti ar dabasgāzes transportēšanu uzglabāšanai krātuvē;

52.11. organizēt iespējamo avāriju lokalizāciju un likvidāciju pārvades sistēmā.

53. Pārvades sistēmas operatora tiesības:

53.1. Enerģētikas likumā, šajos noteikumos un līgumā noteiktajos gadījumos pārtraukt vai ierobežot pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanu;

53.2. noteikt minimālo diennaktī transportējamo dabasgāzes apjomu katram sistēmas lietotājam;

53.3. noteikt sistēmas lietotājam ierobežojumus maksimālajam diennaktī transportējamam dabasgāzes apjomam, kuru pārvades sistēmas operators, ievērojot šo noteikumu 33.punktā noteikto, nosaka kā proporciju starp attiecīgā sistēmas lietotāja transportējamo dabasgāzes apjomu un pārvades sistēmā maksimāli iespējamo transportējamo dabasgāzes apjomu;

53.4. dot sistēmas lietotājiem saistošus norādījumus, lai nodrošinātu pārvades sistēmas drošu lietošanu un pārvades sistēmas pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu;

53.5. pieprasīt no sistēmas lietotājiem, tajā skaitā krātuves operatora un sadales sistēmas operatora, pārvades sistēmas operatoram nepieciešamo informāciju;

53.6. sadarboties ar krātuves operatoru un sadales sistēmas operatoru;

53.7. iegūt un apstrādāt datus par sistēmas lietotājiem un pretendentiem.

10. Sistēmas lietotāja tiesības un pienākumi

54. Sistēmas lietotājam ir šādi pienākumi.

54.1. ievērot pārvades sistēmas operatora līgumā noteiktos pārvades sistēmas darba režīmus un dabasgāzes transportēšanas virzienus pārvades sistēmā;

54.2. nodrošināt, ka līdzsvarošanas perioda ietvaros no pārvades sistēmas tiek izņemts tāds pats dabasgāzes daudzums, kādu sistēmas lietotājs ievadījis pārvades sistēmā, ievērojot to, ka vienā gāzes dienā no pārvades sistēmas izņemtais dabasgāzes daudzums var atšķirties no pārvades sistēmā vienā gāzes dienā ievadītā dabasgāzes daudzuma ne vairāk kā par 5%;

54.3. samaksāt līgumā noteiktajos termiņos, apjomā un kārtībā pārvades sistēmas operatoram par saņemtajiem pārvades sistēmas pakalpojumiem, dabasgāzes līdzsvarošanu, kā arī par līgumā rezervētajiem, bet neizmantotajiem pārvades sistēmas pakalpojumiem;

54.4. ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, rakstiski informēt pārvades sistēmas operatoru par iebildumiem pret rēķina saturu; ja vien tā nav acīmredzama aritmētiska kļūda, iebildumi pret pārvades sistēmas operatora izrakstīto rēķinu nedod sistēmas lietotājam tiesības atlikt vai samazināt, vai atteikties veikt maksājumu;

54.5. nodrošināt, ka pārvades sistēmas operatoram pārvades sistēmas ieejas punktā tiek nodota dabasgāze, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajiem dabasgāzes kvalitātes raksturlielumiem;

54.6. pieņemt no pārvades sistēmas operatora dabasgāzi pārvades sistēmas izejas punktā;

54.7. izpildīt pārvades sistēmas operatora norādījumus, kas saistīti ar pārvades sistēmas pakalpojumu saņemšanu un dabasgāzes līdzsvarošanu;

54.8. neizmantot tiesības uz pārvades sistēmas jaudu tādā veidā, kas paredz ierobežot, izkropļot vai aizkavēt konkurenci, piemēram, ar jaudas slēptu uzkrāšanu;

54.9. sniegt pārvades sistēmas operatora pieprasīto pārvades pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;

54.10. nodrošināt līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos pārvades sistēmas operatoru ar informāciju par padotās un saņemtās dabasgāzes apjomu, kvalitātes un fizikāli ķīmiskajiem rādītājiem;

54.11. pildīt citus pienākumus, kas sistēmas lietotājiem noteikti šajos noteikumos, līgumā, standartos un citos tiesību aktos dabasgāzes transportēšanas jomā.

55. Sistēmas lietotājam ir šādas tiesības:

55.1. saņemt no pārvades sistēmas operatora dabasgāzes pārvades un līdzsvarošanas pakalpojumus pārvades līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā;

55.2. pieprasīt no pārvades sistēmas operatora informāciju par attiecīgā sistēmas lietotāja veiktajiem maksājumiem;

55.3. saņemt no pārvades sistēmas operatora informāciju par dabasgāzes transportēšanas ierobežošanu vai pārtraukšanu, to iemesliem un iespējamo pakalpojumu sniegšanas atjaunošana laiku.

56. Sistēmas lietotājs ir atbildīgs par jaudas rezervācijām un nepieciešamā dabasgāzes apjoma nodrošināšanu pārvades pakalpojumu sniegšanai, kā arī dabasgāzes pieņemšanu, izvadot to no pārvades sistēmas saskaņā ar līgumu un tehniskajiem noteikumiem un procedūrām.

11. Pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana vai ierobežošana

57. Pārvades sistēmas operatoram ir tiesības nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot un pārtraukt dabasgāzes pieņemšanu pārvades sistēmā, tās transportēšanu un izvadi no pārvades sistēmas šādos gadījumos:

57.1. tiek konstatēts, ka pārvades sistēmai pievienotā dabasgāzes apgādes sistēma rada apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai īpašumam;

57.2. sistēmas lietotāja rīcība ir izraisījusi pārvades sistēmā avārijas situāciju (vai tās iespējamību) vai kaitē pārvades sistēmas drošībai;

57.3. pārvades sistēmā ievadāmā dabasgāze pēc savām fizikāli ķīmiskām īpašībām neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem dabasgāzes kvalitātes raksturlielumiem un līgumā noteiktajām dabasgāzes kvalitātes prasībām;

57.4. pārvades sistēmā ievadāmās dabasgāzes plūsmas spiediens neatbilst līgumā noteiktajām prasībām;

57.5. ja pārvades sistēmā ir notikusi avārija vai izveidojusies avārijas situācija, vai saskaņā ar Enerģētikas likumu izsludināta enerģētiskā krīze;

57.6. pārvades sistēmā, sadales sistēmā vai krātuvē ir bojājumi, kas var izraisīt avāriju un nelaimes gadījumus pārvades sistēmā;

57.7. pārvades sistēmā, Latvijas dabasgāzes sadales sistēmā vai krātuvē ir novirzes no normālā darba režīma vai pārvades sistēmā, Latvijas dabasgāzes sadales sistēmā vai krātuvē ir bojājumi un Igaunijas Republikas vai Lietuvas Republikas, vai Krievijas Federācijas pārvades sistēmas operators, vai sadales sistēmas operators, vai dabasgāzes krātuves operators ir lūdzis nekavējoties pārtraukt dabasgāzes transportēšanu uz/no attiecīgās sistēmas;

57.8. sistēmas lietotājs neievēro līgumā noteikto dabasgāzes ieejas vai izejas režīmu;

57.9. dabasgāzes transports uz Latvijas Republikas teritoriju tiek pārtraukts vai ierobežots un Latvijas dabasgāzes apgādes sistēmas operatoriem nav pietiekamas dabasgāzes rezerves;

57.10. ja sistēmas lietotāja radītā nelīdzsvara dēļ tiek apdraudēta pārvades sistēmas funkcionēšana un drošība vai līgumu noteikumu izpilde;

57.11. nepieciešams veikt neatliekamus remontdarbus avārijas situācijas novēršanai pārvades sistēmā vai krātuvē.

58. Ja dabasgāzes transportēšana tiek ierobežota vai pārtraukta šo noteikumu 57.punktā minētajos gadījumos, pārvades sistēmas operatoram ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc dabasgāzes transportēšanas ierobežošanas vai pārtraukšanas publiskot par to informāciju savā mājaslapā internetā un līgumā noteiktā kārtībā informēt sistēmas lietotājus.

59. Pārvades sistēmas operatoram ir tiesības, vismaz piecas dienas iepriekš brīdinot sistēmas lietotāju, ierobežot un pārtraukt dabasgāzes pieņemšanu pārvades sistēmā, tās transportu un izvadi no pārvades sistēmas šādos gadījumos:

59.1. ja sistēmas lietotājs, neņemot vērā saņemto pārvades sistēmas operatora brīdinājumu, ar savu darbību vai bezdarbību izraisa traucējumus un negatīvi ietekmē dabasgāzes kvalitāti;

59.2. sistēmas lietotājs liedz pārvades sistēmas operatoram, sadales sistēmas operatoram vai dabasgāzes uzskaites sistēmas apkalpojošiem darbiniekiem piekļuvi teritorijai vai telpām, kurās izvietota pārvades sistēma, lai ierīkotu, uzraudzītu vai apmainītu dabasgāzes uzskaites iekārtas vai fiksētu to rādītājus;

59.3. normatīvajos aktos un līgumā noteiktajos citos gadījumos.

60. Par plānotajiem pārvades sistēmas uzturēšanas, remonta, pieslēgšanas, atslēgšanas, vai demontāžas darbiem pārvades sistēmas operators ne vēlāk kā trīsdesmit dienas iepriekš publisko informāciju savā mājaslapā internetā un līgumā noteiktā kārtībā informē pārvades sistēmas lietotājus.

61. Ja konstatēti apstākļi, kas liecina par avārijas situācijas rašanās iespēju pārvades sistēmā, pārvades sistēmas operatoram ir tiesības liegt vai ierobežot sistēmas lietotājiem pārvades sistēmas jaudu izmantošanu.

12. Noslēguma jautājumi

62. Šajos noteikumos iekļautais regulējums, tai skaitā pārvades sistēmas operatora un sistēmas lietotāja tiesības un pienākumi, ir attiecināmi uz tiesiskajām attiecībām, kuras nodibinātas pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

63. Līdz šo noteikumu 13. un 54.5.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai pārvades sistēmā ievadāmās dabasgāzes, biogāzes un no biomasas ražotās gāzes, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstās sašķidrinātās dabasgāzes kvalitātei jāatbilst LVS 459:2014 "Dabasgāze. Gāzu īpašības, parametri, kvalitātes novērtēšana" un LVS 460:2014 "No reģeneratīviem avotiem iegūto gāzu izmantošana dabasgāzes sadales sistēmā".

64. Pārvades sistēmas operators šajos noteikumos paredzētās informācijas par kopējo ar piekļuves pieteikumiem rezervēto jaudu katrā ieejas/izejas punktā, kā arī saņemto piekļuves pieteikumu pārvades sistēmai publiskā reģistra publicēšanu savā mājaslapā internetā nodrošina ne vēlāk kā no 2015.gada 1.novembra.

65. Iestājoties vienam no Enerģētikas likuma Pārejas noteikumu 32.punktā minētajiem apstākļiem, šie noteikumi piemērojami tiktāl, cik tie nav pretrunā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas Nr. 1775/2005 atcelšanu (turpmāk – Regula Nr. 715/2009), ievērojot Eiropas Komisijas īstenošanas aktus, kas pieņemti, papildinot Regulu Nr. 715/2009.

66. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

1.pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2015. gada 10. septembra lēmumam Nr. 1/12
Piekļuves pieteikums dabasgāzes transportēšanai Latvijas Republikas pārvades sistēmā
201__.gada ____________ Nr._________

_______________________________________

 
 

/Sagatavošanas vieta/

 

Adresāts:Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze", vienotais reģistrācijas Nr.40003000642,
Ekspluatācijas iecirknis "Gāzes transports",
Stigu iela 14, Rīga, LV – 1021, Latvija.
Pretendents: 
 Reģistrācijas numurs: 
 Juridiskā adrese: 

Pamatojoties uz akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" kā pārvades sistēmas operatora (turpmāk – PSO) mājaslapā internetā publiskoto informāciju par pārvades sistēmas brīvo jaudu, saskaņā ar Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem (turpmāk – Noteikumi) un tipveida līgumu, mēs, apakšā parakstījušies, apliecinām, ka ______________________________________ (turpmāk – Pretendents) vēlas iegādāties dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumus akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" pārvades sistēmā šādā apjomā:

Nr.p.k.

Mēnesis

Nominētais transportēšanas apjoms m3 (200C; 101,325 kPa)

Transportēšanas maršruts

Ieejas punkts

Izejas punkts

1.

Janvāris

   

2.

Februāris

   

3.

Marts

   

4.

Aprīlis

   

5.

Maijs

   

6.

Jūnijs

   

7.

Jūlijs

   

8.

Augusts

   

9.

Septembris

   

10.

Oktobris

   

11.

Novembris

   

12.

Decembris

   
 

KOPĀ

   

Apliecinām, ka, ja mūsu pieteikums tiks akceptēts, Noteikumos noteiktajā termiņā Pretendents noslēgs līgumu par pārvades sistēmas pakalpojumu izmantošanu (turpmāk – līgums) un veiks samaksu par pārvades sistēmas pakalpojumiem līgumā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā.

Apņemamies savlaicīgi iesniegt Latvijas Republikas PSO ar Lietuvas Republikas PSO un Igaunijas Republikas PSO saskaņotu dabasgāzes transportēšanas apjoma grafiku pa mēnešiem, sadalījumā pa dienām.

Piekrītam, ka PSO, ņemot vērā Latvijas pārvades sistēmas tehniskās iespējas, ir tiesīgs veikt izmaiņas nominētajā iesūknēšanas apjomā pa mēnešiem un mūsu iesniegtajā dabasgāzes transportēšanas grafikā.

Informācija par Pretendenta atbildīgo personu, kura nodrošinās pārrunas ar PSO par visiem jautājumiem, kas saistīti ar šo piekļuves pieteikumu, ieskaitot līguma slēgšanu:

(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontaktinformācija (telefons, e-pasts, fakss))

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav uzskatāms par ar akciju sabiedrību "Latvijas Gāze" saistītu uzņēmumu likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu

Parakstot šo piekļuves pieteikumu, Pretendents apstiprina, ka Pretendenta piekļuves pieteikums ir spēkā līdz 201__.gada __.____________ un PSO var jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās piešķirt Pretendentam šajā piekļuves pieteikumā minētās pārvades sistēmas brīvās jaudas, ierosināt precizēt šajā piekļuves pieteikumā minētās pārvades sistēmas jaudas un/vai pārvades sistēmas pakalpojumu izmantošanas termiņus, kā arī atteikt pieeju pārvades sistēmas brīvajai jaudai Noteikumos minētajos gadījumos.

Pielikumā:

1. aktuālā izziņa no Lursoft Uzņēmumu datu bāzes par Iesniedzēju vai izraksts no Iesniedzēja mītnes zemes uzņēmumu reģistra vai tiem pielīdzināmiem reģistriem atbilstoši tās valsts noteikumiem, kurā Iesniedzējs ir izveidots;

2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra lēmuma kopija par pretendenta izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām vai prokūra, vai attiecīgs pilnvarojums, kas apliecina pretendenta pārstāvja tiesības iesniegt piekļuves pieteikumu;

3. kompetentas valsts nodokļu iestādes izziņu, kas apliecina, ka pretendentam Latvijā un savā mītnes zemē nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (ne vecāka par 20 dienām no piekļuves pieteikuma iesniegšanas);

4. izziņa no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai pretendenta mītnes zemes uzņēmuma reģistra vai tiem pielīdzināmiem reģistriem, kas izsniegta ne agrāk kā 20 dienas pirms piekļuves pieteikuma iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, kā arī nav konstatējams, ka līdz paredzamajam pārvades līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

5. pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) maksātāja reģistrācijas apliecības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta kopija. Gadījumā, ja Iesniedzējs ir reģistrēts kā PVN maksātājs vairākās Eiropas Savienības valstīs, jāpievieno reģistrācijas apliecības kopija tam PVN maksātāja reģistrācijas numuram, ar kuru Iesniedzējs paredzējis veikt darījumus par dabasgāzes transportēšanas pakalpojumiem.

Dokumentus, kurus izsniegušas Latvijas Republikas komercreģistrā nereģistrēta pretendenta lietotāja mītnes zemes institūcijas, pretendents iesniedz kopā ar Ministru kabineta noteiktajā kārtībā vai notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

 

(Pretendenta pārstāvja (-u) paraksts, ieņemamais amats)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

2.pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2015. gada 10. septembra lēmumam Nr. 1/12

Līgums № ____

starp
akciju sabiedrību "Latvijas Gāze"
un
_____________________ komersanta nosaukums _____________________
par
gāzes pārvadi pa Latvijas Republikas teritoriju

Rīga

201__.gada __. ____________

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003000642), turpmāk – Pārvades sistēmas operators, kuru saskaņā ar _________Statūtiem/komercpilnvaru___________ pārstāv _____________________________________, no vienas puses, un ____ komersanta nosaukums______________ (vienotais reģistrācijas Nr. ____________), turpmāk – Sistēmas lietotājs, kuru saskaņā ar __ pārstāvības pamats___ pārstāv __________________________, no otras puses, turpmāk kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse,

ņemot vērā, ka, pamatojoties uz Sistēmas lietotāja 201__.gada __.____________ Pārvades sistēmas operatoram iesniegto pieteikumu par dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu brīvās jaudas rezervēšanu, Pārvades sistēmas operators* 201__.gada __.__________ ir pieņēmis lēmumu "Par dabasgāzes pārvades sistēmas brīvās jaudas rezervēšanu _________ komersanta nosaukums ___________________________" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada__.____________ lēmumu Nr. ____"Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi).

Akciju sabiedrībai "Latvijas Gāze" piederošās Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk – krātuve) operators* 201__.gada __.__________ ir pieņēmis lēmumu Nr.____ "Par krātuves pakalpojumu brīvās jaudas rezervēšanu _________ komersanta nosaukums ___________________________" un saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada__.____________ lēmumu Nr. ____"Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi" Pārvades sistēmas operators ir rezervējis Sistēmas lietotājam nepieciešamo pārrobežu pārvades sistēmas jaudu dabasgāzes iesūknēšanai krātuvē un izņemšanai no krātuves, lai to pārvadītu uz Sistēmas lietotāja piekļuves pieteikumā norādīto dabasgāzes izvades punktu,

* līgumā norāda lēmumu, kurš attiecas uz konkrēto Sistēmas lietotāju

noslēdz šāda satura Līgumu, turpmāk – Līgums:

1.sadaļa. Termini

Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1.1. gāzes diena – laika periods, ko veido 24 secīgas stundas no pulksten 7.00 pēc universal time coordinated, turpmāk – UTC, no jebkādas kalendāra dienas rīta līdz nākošās kalendāra dienas pulksten 7.00 pēc UTC;

1.2. gads – laika periods no gada pirmās kalendāra dienas pulksten 7.00 pēc UTC līdz atskaites gadam sekojošā gada pirmās kalendāra dienas pulksten 7.00 pēc UTC;

1.3. gāze – dabasgāze, t.i. zemes dzīļu iegulu produkts (deggāze), kuras pamatkomponents ir metāns, un kura pēc kvalitātes atbilst Latvijas valsts standartam LVS 459/:2014 "Dabasgāze. Gāzu īpašības, parametri, kvalitātes novērtēšana." (turpmāk – LVS 459);

1.4. gāzes juridiskā nodošanas – gāzes nejauša zaudējuma riska pāreja no Pārvades sistēmas operatora uz Sistēmas lietotāju pēc gāzes pārvades pa visu Latvijas Republikas teritoriju piegādei Sistēmas lietotājam uz Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas robežas vai Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas robežas, kā arī gāzes nejauša zaudējuma riska pāreja no Sistēmas lietotāja uz Pārvades sistēmas operatoru, Sistēmas lietotājam nododot uz Latvijas Republikas robežas gāzi pārvadei pa Latvijas Republikas teritoriju;

1.5. gāzes pārvades sistēma – akciju sabiedrībai "Latvijas Gāze" piederošā gāzes pārvades sistēma;

1.6. gāzes tehniskā nodošana–pieņemšana – gāzes nodošana – pieņemšana pēc daudzuma un kvalitātes;

1.7. gāzes tilpums – gāzes daudzums m3, kas noteikts standarta apstākļos: t = 20 grādi pēc Celsija skalas un Р = 101,325 kPa;

1.8. gāzes spiediens – starpība starp gāzes absolūtu spiedienu gāzes vadā un atmosfēras spiedienu;

1.9. gāzes kaloritātes risks – zemākās siltumspējas rādījumu starpības kkal/m3 GMS "Kemenai" pieņemtās un Pasūtītājam uz GMS "Karksi"* vai krātuvi* vai pēc izņemšanas no krātuves uz GMS "Kemenai"* piegādātās gāzes;

* līgumā norāda uz attiecīgo Pasūtītāju attiecināmo gāzes nodošanas vietu

1.10. grāds pēc Celsija skalas – noteikts intervāls starp jebkādu temperatūru pēc Kelvina skalas un temperatūru 273.15 grādi pēc Kelvina skalas, kā tas ir noteikts Starptautiskajā standartā ISO 100/1973.g;

1.11. GMS – gāzes mērīšanas stacija;

1.12. kkal – siltuma daudzums, kas nepieciešams destilēta ūdens viena kilograma uzsildīšanai no +19,5 līdz + 20,5 grādiem pēc Celsija skalas pie atmosfēras spiediena;

1.13. krātuves operators – akciju sabiedrība "Latvijas Gāze";

1.14. m3 – sausas gāzes daudzums, kas aizņem viena kubikmetra tilpumu pie temperatūras + 20 grādi pēc Celsija skalas un absolūtā spiediena 101,325 kPa;

1.15. mēnesis – laika periods no mēneša pirmās kalendāra dienas pulksten 7.00 pēc UTC līdz atskaites mēnesim sekojošā mēneša pirmās kalendāra dienas pulksten 7.00 pēc UTC;

1.16. miligrams (mg) – kilograma viena miljonā daļa;

1.17. PSO – gāzes pārvades sistēmas operators;

1.18. rasas punkts – ūdens tvaiku rasas punkts: stāvoklis, kurā gāze pie noteikta spiediena ir piesātināta ar ūdens tvaikiem, kā rezultātā pie pastāvīga spiediena, mainoties temperatūrai, daļa ūdens tvaiku sāk kondensēties no gāzveida fāzes šķidrā fāzē;

1.19. zemākā siltumspēja – siltuma daudzums, kas tiek noteikta kkal/m3 un kas pie temperatūras +20/25 (mērīšanas/sadegšanas) grādi pēc Celsija skalas un pie absolūtā spiediena 101,325 kPa izdalās pie sausās dabasgāzes viena kubikmetra pilnīgās sadegšanas, pie nosacījuma, ka degšanas produktos esošie ūdens tvaiki paliek gāzveida stāvoklī.

2.sadaļa. Līguma priekšmets

2.1. Pārvades sistēmas operators apņemas veikt Līguma 2.pielikumā minētajos apjomos un termiņā Sistēmas lietotājam piederošās gāzes pārvadi Latvijas Republikas teritorijā no Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas robežas (tehniskā nodošana – pieņemšana GMS "Kemenai") līdz Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas robežai (tehniskā nodošana – pieņemšana GMS "Karksi"), kopējais gāzes pārvades attālums – 272,928 km* vai līdz krātuvei, lai nodrošinātu gāzes iesūknēšanu krātuvē un pēc tās izņemšanas no krātuves – gāzes transportēšanu no krātuves līdz GMS "Karksi"/ GMS "Kemenai"*.

* līgumā norāda uz attiecīgo Sistēmas lietotāju attiecināmo pakalpojumu

Gāzes daudzumu nosaka gāzes nodošanas – pieņemšanas akti, kurus noformē un paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji un/vai Lietuvas Republikas PSO, un/vai krātuves operators un/vai Igaunijas Republikas PSO.

Gāzes daudzums, ko Pārvades sistēmas operators pieņem transportēšanai Latvijas Republikas teritorijas ietvaros no Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas robežas (tehniskā nodošana – pieņemšana uz GMS "Kemenai") līdz Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas robežai (tehniskā nodošana – pieņemšana uz GMS "Karksi") vai krātuvei, tiek noteikts m3 pie standarta apstākļiem: t = 20 grādi pēc Celsija skalas un Р = 101,325 kPa pie zemākās siltumspējas.

Pārvades sistēmas operatoram Noteikumos noteiktajos gadījumos ir tiesības vienpusējā kārtā pārtraukt gāzes pārvadi vai arī samazināt Līguma 2.pielikumā minētos pārvades apjomus. Par gāzes pārvades pārtraukšanu vai pārvadi samazinātā apjomā Pārvades sistēmas operators informē Sistēmas lietotāju Līguma 4.11.punktā norādītajā termiņā. Iestājoties iepriekš minētajam gadījumam, Puses slēdz vienošanos par gāzes pārvades apjomu samazināšanu vai arī saskaņo laiku, kurā Pārvades sistēmas operators veiks gāzes pārvadi pilnā apjomā.

2.2. Sistēmas lietotājs apņemas Līgumā noteiktajā apjomā, kārtībā un termiņos samaksāt Pārvades sistēmas operatoram par Sistēmas lietotāja piederošās gāzes pārvades pakalpojumiem Latvijas Republikas teritorijā 272,928 km distancē* vai _________km distancē, kas aprēķināta no gāzes tehniskās nodošanas punkta Pārvades sistēmas operatoram līdz krātuvei un no krātuves līdz gāzes tehniskās nodošanas punkta Sistēmas lietotājam*, atbilstoši Pārvades sistēmas operatora piestādītajiem rēķiniem un saskaņā ar Līguma 3.1.punktā minētājā kārtībā noteiktajiem tarifiem.

* tiek norādīts attiecīgajam Sistēmas lietotājam piemērojamais attālums

2.3. Sistēmas lietotājs arī apņemas:

2.3.1. izpildīt visas tiesību aktos paredzētas ar gāzes padevi saistītās procedūras (t.sk. muitas procedūras) pēc gāzes juridiskās nodošanas uz Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas robežas un gāzes tehniskās nodošanas GMS "Kemenai" un 3 (trīs) darba dienu laikā pēc muitas procedūru pabeigšanas (ja tādas nepieciešamas) iesniegt Pārvades sistēmas operatoram dokumentu kopijas, kas apliecina muitas procedūru veikšanu;*

2.3.2. veikt visas nepieciešamās procedūras, kas saistītas ar gāzes pieņemšanu (t.sk. muitas procedūras) pēc gāzes juridiskās nodošanas uz Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas robežas un gāzes tehniskās nodošanas GMS "Karksi" un 3 (trīs) darba dienu laikā pēc muitas procedūru pabeigšanas (ja tādas nepieciešamas) iesniegt Pārvades sistēmas operatoram dokumentu kopijas, kas apliecina muitas procedūru veikšanu;*

2.3.3. noslēgt līgumu ar Lietuvas PSO un/vai Igaunijas Republikas PSO un/vai krātuves operatoru*, kurš nodrošinātu Sistēmas lietotājam šajā Līgumā ietverto saistību izpildi, ņemot vērā to, ka gāzes daudzums tiek noteikts kubikmetros pie standarta apstākļiem: t = 20 grādi pēc Celsija skalas un Р = 101,325 kPa;

* līgumā norāda uz attiecīgo Sistēmas lietotāju attiecināmo prasību

2.3.4. Līguma 4.9.punktā minētajā kārtībā un termiņos informēt Pārvades sistēmas operatoru par gāzes piegādes, tajā skaitā izņemšanas no krātuves, uzsākšanu;

2.3.5. savlaicīgi saskaņot ar Lietuvas Republikas PSO (ja nepieciešams), krātuves operatoru (ja nepieciešams) un Igaunijas Republikas PSO (ja nepieciešams) kopējo transportējamo gāzes daudzumu un tā sadalījumu pa mēnešiem un dienām atbilstoši Līguma 2.pielikumam. Šajā punktā minēto saskaņojumu Sistēmas lietotājs ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pirms gāzes pārvades uzsākšanas nosūta Pārvades sistēmas operatoram uz elektroniskā pasta adresi: ______________ un pa faksu: ______________. Ja nav nepieciešams saskaņojums ar citas valsts PSO vai ir panākta attiecīga starpoperatoru vienošanās, šajā punktā minēto informāciju Sistēmas lietotājs Pārvades sistēmas operatoram uz šajā punktā norādīto elektroniskā pasta adresi un faksa numuru nosūta ne vēlāk kā 16 (sešpadsmit) stundas pirms gāzes pārvades uzsākšanas;

2.3.6. Līguma 3.9.punktā paredzētajā termiņā un kārtībā iemaksāt drošības depozītu.

Līguma 2.3.6.punkts iekļaujams tikai tajos līgumos, kurus slēgs Sistēmas lietotāji, kas iepriekš nav ievērojuši līgumā noteikto maksājumu par pārvades sistēmas pakalpojumiem termiņu vai kārtību.

3.sadaļa. Līguma kopējā summa, norēķinu veikšanas kārtība un samaksa

3.1. Samaksa par pārvades pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar spēkā esošajiem dabasgāzes pārvades pakalpojumu tarifiem, kas noteikti Enerģētikas likumā un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" paredzētajā kārtībā. Pievienotās vērtības nodoklis piemērojams saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.2. Līguma noslēgšanas brīdī Regulatora apstiprinātais dabasgāzes pārvades pakalpojumu tarifs ir noteikts ____ EUR (_____ euro _____ centi) par 1000 m3 uz 100 km.

3.3. Par kārtējā mēnesī veikto gāzes pārvadi (3.pielikums) Sistēmas lietotājs samaksā Pārvades sistēmas operatoram ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam, saskaņā ar Līguma 3.2.punktā noteikto tarifu, pamatojoties uz gāzes nodošanas – pieņemšanas aktu, izpildīto darbu nodošanas pieņemšanas aktu (4.pielikums) un Pārvades sistēmas operatora iesniegto rēķinu.

Saskaņošanai Pārvades sistēmas operators nosūta rēķinu Sistēmas lietotājam uz elektronisko pasta adresi: _____@__.__. Rēķina oriģinālu Pārvades sistēmas operators nosūta Sistēmas lietotājam pa pastu.

Ja 10 (desmit) dienu laikā pēc Pārvades sistēmas operatora rēķina saņemšanas Sistēmas lietotājs nav iesniedzis iebildumus, rēķina summa uzskatāma par akceptētu un izslēdz jebkādas Pušu domstarpības.

3.4. Par katru veicamā maksājuma kavējuma dienu Sistēmas lietotājs maksā Pārvades sistēmas operatoram nokavējuma procentus (Civillikuma 1753.pants) – 0,15 % dienā no savlaicīgi nesamaksātās summas.

3.5. Par samaksas datumu uzskatāma diena, kad nauda ir ieskaitīta Pārvades sistēmas operatora norēķinu kontā.

3.6. Naudas līdzekļu pārskaitīšana tiek veikta uz Sistēmas lietotāja rēķina.

3.7. Ja starp Sistēmas lietotāju un Pārvades sistēmas operatoru rodas domstarpības saistībā ar Pārvades sistēmas operatora iesniegtu rēķinu, domstarpības tiek risinātas Līgumā noteiktajā kārtībā. Domstarpību gadījumā Līguma 3.3.punktā minētajā termiņā Sistēmas lietotājs veic visus maksājumus par Pārvades sistēmas operatora sniegtajiem pārvades pakalpojumiem, par kuriem starp Pusēm nerodas domstarpības. Galīgie norēķini un rēķinu korekcijas, ja tas ir nepieciešams, tiek veikti pēc Pušu vienošanās panākšanas vai pēc tiesas nolēmuma stāšanās spēkā.

3.8. Kopējā Līguma summa ir _____ EUR (_____ euro _____ centi).

3.9. Sistēmas lietotājs kā Līguma izpildes garantiju ____ dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā iemaksā Pārvades sistēmas operatora kontā un uztur drošības depozītu _____ EUR (_____ euro _____ centi) apmērā. Sistēmas lietotājam izpildot visus Līguma noteikumus, Pārvades sistēmas operators sedz ar drošības depozīta summu pēdējā rēķina par Pārvades sistēmas operatora sniegtajiem pārvades sistēmas pakalpojumiem summu. Ja drošības depozīts pārsniedz Pārvades sistēmas operatora iesniegtā pēdējā rēķina summu, Pārvades sistēmas operators piecu darba dienu laikā atmaksā Sistēmas lietotājam drošības depozīta atlikumu, to pārskaitot uz Līgumā norādīto Sistēmas lietotāja kontu.

3.10. Ja Sistēmas lietotājs ir iemaksājis Pārvades sistēmas operatoram drošības depozītu kā līgumsaistību, kas izriet no Līguma, pienācīgas izpildes nodrošinājumu:

3.10.1. Pārvades sistēmas operatoram ir pienākums paziņot Sistēmas lietotājam par Sistēmas lietotāja neizpildīto saistību dzēšanu no drošības depozīta;

3.10.2. Sistēmas lietotājam ir pienākums pēc Pārvades sistēmas operatora pieprasījuma atjaunot drošības depozītu pilnā apmērā, ja Pārvades sistēmas operators no tā dzēsis Sistēmas lietotāja neizpildītās saistības;

3.10.3. izbeidzot līgumiskās attiecības, Pārvades sistēmas operatoram ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksāt Sistēmas lietotājam drošības depozīta summu, kas nav nepieciešama Sistēmas lietotāja neizpildīto Līguma saistību dzēšanai.

Līguma 3.9. un 3.10.punkts iekļaujams tikai tajos līgumos, kurus slēgs Sistēmas lietotāji, kas iepriekš nav ievērojuši līgumā noteikto maksājumu par pārvades sistēmas pakalpojumiem termiņu vai kārtību.

4.sadaļa. Pārvadītās gāzes uzskaites kārtība

1.var. 4.1. Gāzes juridiskā nodošana no Sistēmas lietotāja Pārvades sistēmas operatoram notiek uz Lietuvas Republikas un Latvijas Republikas robežas, vietā un brīdī, kad gāze nonāk Latvijas Republikas PSO gāzes pārvades sistēmā, tehniskā nodošana – pēc GMS "Kemenai" rādījumiem.*

2.var. 4.1. Gāzes juridiskā nodošana no Sistēmas lietotāja Pārvades sistēmas operatoram notiek pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi, vietā un brīdī, kad gāze nonāk Pārvades sistēmas operatora pārvades sistēmā, tehniskā nodošana – pēc GMS 1 vai GMS 2 rādījumiem.*

3.var. 4.2. Gāzes juridiskā nodošana Sistēmas lietotājam notiek uz Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas robežas vietā un brīdī, kad gāze nonāk Igaunijas Republikas PSO gāzes pārvades sistēmā, tehniskā nodošana – pēc GMS "Karksi" rādījumiem.*

4.var. 4.2. Gāzes juridiskā nodošana Sistēmas lietotājam notiek uz Latvijas Republikas robežas un Lietuvas Republikas robežas, vietā un brīdī, kad gāze nonāk Lietuvas Republikas PSO gāzes pārvades sistēmā, tehniskā nodošana pēc GMS "Kemenai" rādījumiem.*

4.3. Sistēmas lietotāja gāze, kas pēc pārvades Latvijas Republikas teritorijā šķērso Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas robežu, tiek uzskaitīta GMS "Karksi", un, vadoties no GMS "Karksi" mērīšanas ierīču rādījumiem, tiek sagatavots trīspusējs gāzes nodošanas – pieņemšanas akts Līguma 3.pielikums, kuru noformē un paraksta Pušu pilnvaroti pārstāvji un Igaunijas Republikas PSO pārstāvis.

4.4. Sistēmas lietotāja gāze, kas pēc pārvades Latvijas Republikas teritorijā šķērso Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas robežu, tiek uzskaitīta GMS "Kemenai", un, vadoties no GMS "Kemenai" mērīšanas ierīču rādījumiem, tiek sagatavots trīspusējs gāzes nodošanas – pieņemšanas akts Līguma 3.pielikums, kuru noformē un paraksta Pušu pilnvaroti pārstāvji un Lietuvas Republikas PSO pārstāvis.

*Līgumā tiek norādīts 1.vai 2.variants un 3.vai 4.variants.

4.5. Katras Puses pienākums ir nodrošināt otru Pusi ar informāciju par Līguma izpildi.

Pēc Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas muitas iestāžu pieprasījuma ir jāiesniedz visa dokumentācija par kārtējo mēnesi.

4.6. Gāzes daudzuma un kvalitātes noteikšana tiek veikta saskaņā ar Starptautiskās Standartizācijas organizācijas noteikumiem ISO:6974 ar grozījumiem, ISO 6976:1995 ar grozījumiem un ISO 9951:1993 ar grozījumiem.

4.7. Pušu pilnvarotie pārstāvji mēneša aktu noformēšanai par nodotās – pieņemtās gāzes apjomiem caur GMS "Kemenai" un/vai GMS "Karksi" un/vai krātuvi ir:

4.7.1. No Sistēmas lietotāja puses - __________________________________________.

4.7.2. No Pārvades sistēmas operatora puses - __________________________________.

4.8. Caur GMS "Kemenai" un GMS "Karksi" pārvadītās gāzes nodošanas – pieņemšanas akti tiek sagatavoti saskaņa ar GMS "Kemenai" un GMS "Karksi" rādījumiem.

Ikmēneša nodošanas – pieņemšanas aktus Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta līdz katra mēneša piektajam datumam. Nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņošana tiek veikta elektroniskā formā, no Pārvades sistēmas operatora puses elektroniskā pasta adrese: _____@______.__ vai pa faksu +___________ un no Sistēmas lietotāja puses elektronisko pasta adresi: _____@__.__ vai faksu +__________. Pēc nodošanas – pieņemšanas saskaņošanas aktu oriģinālus Sistēmas lietotājs nosūta Pārvades sistēmas operatoram parakstīšanai.

4.9. Ikmēneša nodošanas – pieņemšanas aktos uzrādītais gāzes daudzums ir pamats savstarpēju norēķinu veikšanai.

4.10. Sistēmas lietotājs un Pārvades sistēmas operators savlaicīgi saskaņo gāzes pārvades režīmus un apjomus (stundu, diennakts), ņemot vērā Pārvades sistēmas operatora pārvades sistēmu tehniskās iespējas un krātuves tehniskās iespējas un to, ka gāzes pārvades režīmiem un apjomiem jāatbilst GMS "Kemenai" un GMS "Karksi" tehniskajiem raksturojumiem.

Savus priekšlikumus, saskaņotus ar Lietuvas Republikas PSO (ja nepieciešams) un Igaunijas Republikas PSO (ja nepieciešams), un krātuves operatoru (ja nepieciešams), Sistēmas lietotājs nosūta uz Pārvades sistēmas operatora elektroniskā pasta adresi: _____@______.__ un pa faksu +__________________ ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms gāzes pārvades uzsākšanas. Precizētus gāzes pārvades apjomus Sistēmas lietotājs saskaņo ar Pārvades sistēmas operatoru, Lietuvas Republikas PSO (ja nepieciešams) un Igaunijas Republikas PSO (ja nepieciešams), un krātuves operatoru (ja nepieciešams) 24 (divdesmit četras) stundas pirms pārvades uzsākšanas. Ja nav nepieciešams saskaņojums ar citas valsts PSO vai ir panākta attiecīga starpoperatoru vienošanās, šajā punktā minēto informāciju Sistēmas lietotājs Pārvades sistēmas operatoram uz šajā punktā norādīto elektroniskā pasta adresi un faksa numuru nosūta ne vēlāk kā 16 (sešpadsmit) stundas pirms gāzes pārvades uzsākšanas.

Pārvades sistēmas operators, ņemot vērā pārvades sistēmas tehniskās iespējas un pie nosacījuma, ka tiek saglabāts kopējais mēneša gāzes pārvades daudzums, izskata Sistēmas lietotāja iesniegumu par izmaiņām gāzes pārvades daudzumā līdz 5% no mēnesī vidēji gāzes dienā transportējamā gāzes daudzuma.

Sistēmas lietotājam iesniegumus par izmaiņām gāzes pārvades grafikā ir pienākums saskaņot ar Lietuvas Republikas PSO (ja nepieciešams) un Igaunijas Republikas PSO (ja nepieciešams), un krātuves operatoru (ja nepieciešams) un iesniegt Pārvades sistēmas operatoram 24 (divdesmit četras) stundas pirms plānoto gāzes pārvades izmaiņu sākuma. Ja nav nepieciešams saskaņojums ar citas valsts PSO vai ir panākta attiecīga starpoperatoru vienošanās, šajā punktā minēto informāciju Sistēmas lietotājs Pārvades sistēmas operatoram uz šajā punktā norādīto elektroniskā pasta adresi un faksa numuru nosūta ne vēlāk kā 16 (sešpadsmit) stundas pirms plānoto gāzes pārvades izmaiņu sākuma. Pārvades sistēmas operators pēc tam informē Sistēmas lietotāju par pieņemto lēmumu.

Informācijas apmaiņa notiek no Pārvades sistēmas operatora puses - elektroniskā pasta adrese: _____@_______.__ vai pa faksu +_____________ un no Sistēmas lietotāja puses - elektronisko pasta adrese: _____@__.__ vai pa faksu +__________.

4.11. Ja Pārvades sistēmas operators Līguma 2.1.punktā minētajā gadījumā pārtrauc gāzes pārvadi vai samazina gāzes pārvades daudzumu, Pārvades sistēmas operators par to informē Sistēmas lietotāju vismaz 5 dienas iepriekš pirms gāzes pārvades pārtraukšanas vai samazināšanas.

5.sadaļa. Gāzes kvalitāte

Gāzes, ko Puses nodod viena otrai, fizikāli – ķīmiskiem rādītājiem jāatbilst prasībām un normām, kas minētas Līguma 1.pielikumā un LVS 459:2014 "Deggāzes. Gāzu īpašības, parametri, kvalitātes novērtēšana" un LVS 460:2014 "No reģeneratīviem avotiem iegūto gāzu izmantošana dabasgāzes pārvades sistēmā".

Pārvades sistēmas operatoram nododamās gāzes kvalitātes rādītāji tiek noteikti GMS "Kemenai" vai krātuvē, bet Sistēmas lietotājam nododamās – GMS "Karksi", GSM "Kemenai" vai krātuvē. Gāzes kaloritātes risku uzņemas Sistēmas lietotājs.

6.sadaļa. Pušu atbildība

6.1. Puses ir atbildīgas par Līguma noteikumu izpildi. Puses atlīdzina zaudējumus, kas otrai Pusei radušies, ja vainīgā Puse nepilda vai nekvalitatīvi izpilda Līguma noteikumus.

6.2. Puse, kas pienācīgi izpildīja savas Līguma saistības, ir tiesīga pieprasīt, lai otra Puse pilnā apmērā izpilda saistības, neatkarīgi no Līguma izbeigšanās termiņa.

6.3. Ja Sistēmas lietotājs ir nodevis pārvadei mazāku gāzes apjomu, nekā Līguma 2.pielikumā noteikts, vai nav nodevis pārvadei līgumā noteikto gāzes apjomu, Sistēmas lietotājs samaksā Pārvades sistēmas operatoram kompensāciju par jaudas rezervēšanu un līdzsvara nodrošināšanu pārvades sistēmā. Pārvades sistēmas operators kompensāciju aprēķina, reizinot pārvadei nenodotās gāzes apjomu ar Līguma 3.2.punktā noteikto tarifu divkāršā apmērā. Šajā punktā minēto kompensāciju Pārvades sistēmas operators aprēķina pēc līdzsvarošanas perioda beigām.

6.4. Ja Sistēmas lietotājs no pārvades sistēmas ir izņēmis mazāku gāzes apjomu, nekā nodevis pārvadei, vai nodevis pārvadei lielāku dabasgāzes apjomu, kā līgumā noteikts, Sistēmas lietotājs maksā Pārvades sistēmas operatoram kompensāciju. Pārvades sistēmas operators kompensāciju nosaka, reizinot gāzes apjomu, ko Sistēmas lietotājs nav izņēmis no pārvades sistēmas vai gāzes apjomu, kas ir lielāks par Līgumā noteikto, ar Līguma 3.2.punktā noteikto tarifu divkāršā apmērā un gāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem divkāršā apmērā. Gāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu nosaka Līguma 3.1.punktā minētajā kārtībā un Līguma noslēgšanas brīdī tas ir noteikts ____ EUR/tūkst. m3. Šajā punktā minēto kompensāciju Pārvades sistēmas operators aprēķina pēc līdzsvarošanas perioda beigām.

Līdzsvarošanas periods ir viens mēnesis, kura laikā katram sistēmas lietotājam ir jānodrošina, ka no pārvades sistēmas izņemtais gāzes daudzums atbilst pārvades sistēmā ievadītajam gāzes daudzumam. Līdzsvarošanas perioda ietvaros sistēmas lietotāja vienā gāzes dienā no pārvades sistēmas izņemtais gāzes daudzums var atšķirties no pārvades sistēmas vienā gāzes dienā ievadītā gāzes daudzuma ne vairāk kā par 5%.

6.5. Ja kāda no Pusēm nodod otrai Pusei gāzi, kuras fizikāli-ķīmiskais sastāvs neatbilst Līguma 1.pielikumā uzrādītajiem parametriem, Puse, kura veic gāzes pieņemšanu, nekavējoties pārtrauc šādas gāzes pieņemšanu. Gāzes pieņemšana tiek atjaunota tikai tad, ja attiecīgā Puse nodrošina atbilstošu gāzes sastāvu. Šajā punktā paredzēta gāzes pieņemšanas pārtraukšana no Pārvades sistēmas operatora puses nav uzskatāma par Līguma noteikumu pārkāpumu.

6.7. Ja Sistēmas lietotājs nenoslēdz līgumu ar Lietuvas Republikas PSO vai Igaunijas Republikas PSO vai krātuves operatoru par gāzes attiecīgu padošanu vai pieņemšanu Līguma izpildes nodrošināšanai, Pārvades sistēmas operators ir tiesīgs izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā, nosūtot Sistēmas lietotājam rakstisku paziņojumu uz Līgumā norādīto Sistēmas lietotāja adresi. Šādā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu pēc 5.dienas pēc datuma, kad Pārvades sistēmas operators nosūtījis Sistēmas lietotājam attiecīgu paziņojumu.

6.8. Ja Sistēmas lietotājs neievēro Līgumā noteikto maksājumu par pārvades sistēmas pakalpojumiem termiņu vai kārtību, Pārvades sistēmas operatoram ir tiesības pieprasīt Sistēmas lietotājam iesniegt līgumsaistību pienācīgas izpildes nodrošinājumu, - iemaksāt un uzturēt drošības depozītu Līguma summas apmērā.

6.9. Ja Sistēmas lietotājs ir iemaksājis Pārvades sistēmas operatoram drošības depozītu kā līgumsaistību pienācīgas izpildes nodrošinājumu:

6.9.1. Pārvades sistēmas operatoram ir pienākums paziņot Sistēmas lietotājam par tā neizpildīto saistību dzēšanu no drošības depozīta;

6.9.2. Sistēmas lietotājam ir pienākums pēc Pārvades sistēmas operatora pieprasījuma atjaunot drošības depozītu pilnā apmērā, ja Pārvades sistēmas operators no tā dzēsis Sistēmas lietotāja neizpildītās saistības;

6.9.3. izbeidzot līgumiskās attiecības, Pārvades sistēmas operatoram ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksāt Sistēmas lietotājam drošības depozīta summu, kas nav izlietota Sistēmas lietotāja neizpildīto saistību dzēšanai.

6.10. Ja gāze tiek ievadīta Pārvades sistēmas operatora gāzes pārvades sistēmā, bet netiek nodota Igaunijas Republikas PSO vai Lietuvas Republikas PSO* Sistēmas lietotāja vainas dēļ, Sistēmas lietotājs maksā Pārvades sistēmas operatoram kompensāciju atbilstoši Līguma 6.4.punktam.

* līgumā norāda uz attiecīgo PSO.

7. Piemērojamās tiesību normas un strīdu izskatīšana

7.1. Līgums sastādīts, kā arī tiesiskās attiecības, kas izriet no Līguma, tiek reglamentētas, izpildītas un iztulkotas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

7.2. Visi strīdi un domstarpības (turpmāk šajā punktā – Strīds) starp Pusēm tiek risinātas sarunu ceļā. Strīda gadījumā Pusei, kura atsaucas uz Strīda esamību, jāiesniedz otrai Pusei rakstisks paziņojums, kurā jānorāda Strīda apraksts, piedāvātais Strīda risinājums, personas, kas ir pilnvarotas Puses vārdā risināt ar Strīdu saistītās sarunas.

7.3. Ja Strīdu 30 (trīsdesmit) dienu laikā (ja Pušu pilnvarotie pārstāvji nav vienojušies par citu termiņu Strīda atrisināšanai) no tā rašanās brīža nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

8.sadaļa. Nepārvarama vara

8.1. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir radusies nepārvaramās varas apstākļu ietekmes dēļ (force-majeure). Nepārvaramās varas apstāklis šī punkta nozīmē ir šķērslis, kas radies ārpus ietekmētās Puses kontroles, kas neļauj tai pildīt savas Līgumā noteiktās saistības un kuru Puse nevar novērst. Par šādiem apstākļiem primāri uzskatāmi: katastrofas, ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas parādības, kara darbības, kā arī ekonomiskās sankcijas, embargo, tiesu, administratīvo, valsts iestāžu rīkojumi un pavēles vai jebkādi citi apstākļi, kurus Puses Līguma slēgšanas laikā nevarēja paredzēt.

8.2. Šķēršļi, kas rodas no Pušu personīgiem un īpaši ekonomiskiem apstākļiem nav uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi arī atsevišķi Līguma saistību izpildes šķēršļi, kas radušies laikā, kad Līguma saistības neizpildījusi Puse kavēja savu Līguma saistību izpildi.

8.3. Nepārvaramās varas (force-majeure) apstākļu pastāvēšanas faktu apliecina attiecīgās Puses Tirdzniecības palāta divu nedēļu laikā no šādu apstākļu rašanās brīža. Ja nepārvaramās varas apstākļi turpinās ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, Puses uzsāk pārrunas par pieņemamu risinājumu Līguma saistību izpildei. Šādā gadījumā Līguma izbeigšana iespējama, tikai Pusēm savstarpēji vienojoties.

9.sadaļa. Konfidencialitāte

9.1. Visa informācija, kas kļuva zināma Pusēm sakarā ar Līguma noslēgšanu un Līgumā noteikto saistību izpildi, ir konfidenciālā un nevar tikt izpausta trešajām personām bez Pušu pilnvaroto pārstāvju iepriekšējās rakstiskās piekrišanas saņemšanas, izņemot informāciju, kuras izpaušanu paredz normatīvie akti.

9.2. Līguma 9.punkta izpratnē par trešo pusi uzskatāmi arī līgumslēdzēju pušu darbinieki, kuriem to darba apraksta un veicamo pienākumu ietvaros normāli nebūtu piekļuves tādiem dokumentiem kā Līgums. Tomēr trešās puses neietver līgumslēdzēju pušu ārējos konsultantus un sadarbības partnerus, kuri ir iesaistīti attiecīgās līgumslēdzējas puses komercdarbībā un kurus tai pašā laikā ar šo līgumslēdzēju pusi saista līgumiskas vai likumiskas konfidencialitātes saistības vismaz tādā pašā līmenī, kā to paredz Līgums.

9.3. Līguma izbeigšana vai Līguma termiņa iestāšanās neizbeidz Pušu pienākumu par konfidenciālās informācijas neizpaušanu.

10.sadaļa. Pārējie noteikumi

10.1. Pusēm, abpusēji vienojoties, Līgumā var tikt izdarīti grozījumi un papildinājumi. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi veicami rakstveidā, un tie stājas spēkā tad, kad tos ir parakstījušas abas Puses

10.2. Līgums pirms termiņa var tikt izbeigts, Pusēm rakstiski par to vienojoties vai Līguma 10.3.punktā minētajā gadījumā

10.3. Jebkura no Pusēm var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja otra Puse nepilda vai nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās saistības. Šādā gadījumā Puse, kas vēlas izbeigt Līgumu uz šī pamata, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma izbeigšanas rakstveidā paziņo par to otrai Pusei, norādot Līguma izbeigšanas iemeslu. Līgums atzīstams par izbeigtu ar paziņojumā norādīto dienu.

10.4. Pušu pienākums ir ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā informēt vienai otru par savu juridisko adrešu, elektroniskā pasta adrešu, telefona numuru, faksu izmaiņām.

10.5. Lai nodrošinātu Līgumā noteikto saistību izpildi, Puses ir tiesīgas veikt papildu pasākumus, ieskaitot apdrošināšanu un citas darbības.

10.6. Līguma parakstīšanas dienā zaudē spēku visa iepriekšējā sarakste, dokumenti un pārrunas starp Pusēm par jautājumiem, kas veido Līguma priekšmetu.

10.7. Puses nav tiesīgas nodot vai deleģēt kādu no Līgumā noteiktajām savām saistībām trešajai pusei bez otras Puses iepriekšējās rakstiskas piekrišanas.

10.8. Ja atsevišķi Līguma punkti zaudē spēku, tas nav par iemeslu citu Līguma punktu atcelšanai. Šādā gadījumā Puses, ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, aizstāj spēku zaudējušo Līguma punktu tā, lai pēc satura un nolūka jaunais punkts būtu pēc iespējas līdzīgāks spēkā neesošajam punktam.

10.9. Pušu pilnvaroti pārstāvji:

No Pārvades sistēmas operatora puses – dispečeru daļas vadītājs ____________________ vai

dispečeru daļas vadītāja vietnieks _________________________,

No Sistēmas lietotāja puses - ____________________,

10.10. Līgumam parakstīšanas brīdī ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums – Gāzes sastāva fizikāli – ķīmiskie rādītāji;

2.pielikums – Gāzes pārvades apjoms un tā sadalījuma grafiks;

3.pielikums – Mēneša nodošanas – pieņemšanas akts;

4.pielikums – Kopējais nodošanas – pieņemšanas akts.

11. sadaļa. Līguma darbības termiņš

11.1. Līgums stājas spēkā pie nosacījuma, ka Sistēmas lietotājs ir izpildījis Līguma 2.3.5.punktā minētos pienākumus.

11.2. Līguma darbības termiņš ir no 201_.gada __._________ līdz 201_.gada __.___________. Līgums noslēgts Rīgā, divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Sistēmas lietotāja, otrs – pie Pārvades sistēmas operatora. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

12.sadaļa Juridiskās adreses un rekvizīti

Sistēmas lietotājs:

____________________________________________________________

Vienotais reģistrācijas № ______________________________

PVN № ___________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Tālr. ______________________________________________________

Fakss: ____________________________________________________

E-pasts: __________________________________________________

Cc: ________________________________________________________

IBAN _____________________________________________________

SWIFT ____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Pārvades sistēmas operators:

Akciju Sabiedrība

"Latvijas Gāze"

Vienotais reģistrācijas № 40003000642

Vagonu iela 20, Rīga,

LV-1009 Latvijas Republika

tālr. 67369132, 67369117

fakss: 67821406

Norēķinu konts LV38PARX0000004461018

PVN LV № 40003000642

SWIFT PARXLV22

AS "Citadele banka",

Republikas laukums 2a, Rīga

LV-1010, Latvijas Republika


Sistēmas lietotāja paraksttiesīgā pārstāvja amata nosaukums

Pārvades sistēmas operatora paraksttiesīgā pārstāvja amata nosaukums
________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pielikums Nr.1

201__.gada __. ____________ līgumam Nr.____
starp akciju sabiedrību "Latvijas Gāze" un
_____________________(Sistēmas lietotājs)____________________ par
gāzes transportēšanu Latvijas Republikas teritorijā

Saskaņā ar 201_. __. ________ noslēgto līgumu Nr.___ starp akciju sabiedrību "Latvijas Gāze" un ____________(Sistēmas lietotājs)____________ par gāzes transportēšanu Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk – Līgums) transportējamās gāzes fizikāli ķīmiskajiem rādītājiem, ko Puses viena otrai nodod Līgumā noteikto saistību izpildei, jāatbilst šī pielikuma tabulā norādītajām prasībām.

Gāzes fizikāli ķīmiskie rādītāji

Nr.p.k.

Rādītāji

Mērvienība

Vērtība

1.

Vobes skaitlis (indekss), WS,b, bāzes temperatūras apstākļos (sadegšana/mērīšana) 25/20 oC

kcal/m3
MJ/m3

11230 – 13020
47,02 – 54,5

2.

Sadegšanas siltums (zemākais) pie 200C un 101,325 kPa, bāzes temperatūras apstākļos (sadegšana/mērīšana) 25/20 oC

kcal/m3
MJ/m3

Ne mazāk, kā
7600
31,82

3.

Relatīvais blīvums, d 

0,55 -0,75

4.

Sērs kopā, S

mg/m3

≤30

5.

Sērūdeņradis+karbonilsulfids, H2S + COS (S)

mg/m3

≤7

6.

Merkaptāni, RSH (S)

mg/m3

16

7.

Metāns, CH4

mol, %

≥90

8.

Etāns, C2H6

mol, %

≤8

9.

Propāns, C3H8

mol, %

≤3

10.

Etāna un propāna summa, C2H6 + C3H8

mol, %

≤8,5

11.

Butāns, C4H10, un augstākie ogļūdeņraži

mol, %

≤1

12.

Slāpeklis, N2

mol, %

≤3

13.

Skābeklis, O2

mol, %

≤0,02

14.

Oglekļa dioksīds, CO2

mol, %

≤2,5

15.

Ūdens rasas punkts, H2O DP

0C, pie
3,92 MPa

- 101)

16.

Ogļūdeņraža rasas punkts,HC DP

0C, pie
1-5,5 MPa

- 2

17.

Mehāniskie piemaisījumi

g/m3

0,001

1) Pie absolūtā spiediena 3,92 MPa

 

Pielikums Nr.2

201__.gada __. ____________ līgumam Nr.____
starp akciju sabiedrību "Latvijas Gāze" un
_____________________(Sistēmas lietotājs)____________________ par
gāzes transportēšanu Latvijas Republikas teritorijā

Transportējamās gāzes apjomu sadalījuma pieprasījums
201__.gada ____________ - ____________
(mēnesis)
(mēnesis)

Sagatavots 201__.gada ___. ____________

tūkst.m3


Datums/Mēnesis

201__.gada
(mēnesis)

201__.gada
(mēnesis)

201__.gada
(mēnesis)

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   

KOPĀ:

   

Gāzes apjomi standarta apstākļos t = +20 oC un P= 101,325 kPa.

   
(Sistēmas lietotāja paraksttiesīgais pārstāvis) 

V.Uzvārds


SASKAŅOTSSASKAŅOTS

Lietuvas PSO
pārstāvis

Igaunijas PSO
pārstāvis

201__.gada ___. ____________201__.gada ___. ____________

 

Pielikums Nr.3.1

201__.gada __. ____________ līgumam Nr.____
starp akciju sabiedrību "Latvijas Gāze" un
_____________________(Sistēmas lietotājs)____________________ par
gāzes transportēšanu Latvijas Republikas teritorijā

gāzes nodošanas – pieņemšanas

A K T S Nr.____

Saskaņā ar 201_. __. ________ līgumu Nr.___ starp akciju sabiedrību "Latvijas Gāze" un ____________(Sistēmas lietotājs)____________ par gāzes transportēšanu Latvijas Republikas teritorijā

Tallinā,

201__.gada ___. ____________

Kopējā gāzes plūsmā pa gāzesvadu Vireši – Tallina, pamatojoties uz nodošanas – pieņemšanas punkta GMS "Karksi" mērījumiem uz Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas robežas, akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" ir padevusi, bet Igaunijas PSO laika periodā

no 201__.gada "1" _________mēnesis_________ plkst. "7-00" (UTC)

līdz 201__.gada "1" _________mēnesis +1_________ plkst. "7-00" (UTC)

ir pieņēmusi šādu gāzes daudzumu, kas paredzēts transportēšanai

___________________________(Sistēmas lietotājs)___________________________:

_________(apjoms vārdiem)_________ miljoni ____________________ tūkst.m3 (___________ tūkst.m3)

ar zemāko siltumspēju ______ kcal/m3 standarta apstākļos t = +20 oC un Р = 101,325 kPa.

Piezīmes: nav

Akts sagatavots trīs eksemplāros, pa vienam katrai Pusei.

Igaunijas PSO
Nosaukums

Akciju sabiedrības
"Latvijas Gāze"

Sistēmas lietotāja
Nosaukums

Vienotais reģ.Nr
Adrese

Vienotais reģ.Nr. 40003000642,
Vagonu 20, Rīga,

Vienotais reģ.Nr
Adrese

Paraksttiesīgā pārstāvja amats

Paraksttiesīgā pārstāvja amats

Paraksttiesīgā pārstāvja amats

____________ V.Uzvārds

____________ V.Uzvārds

____________ V.Uzvārds

 

Pielikums Nr.3.2

201__.gada __. ____________ līgumam Nr.____
starp akciju sabiedrību "Latvijas Gāze" un
_____________________(Sistēmas lietotājs)____________________ par
gāzes transportēšanu Latvijas Republikas teritorijā

gāzes nodošanas – pieņemšanas

A K T S Nr.____

Saskaņā ar 201_. __. ________ noslēgto līgumu Nr.___ starp akciju sabiedrību "Latvijas Gāze" un ____________(Sistēmas lietotājs)____________ par gāzes transportēšanu Latvijas Republikas teritorijā

Rīgā,

201__.gada ___. ____________

Kopējā gāzes plūsmā pa gāzesvadu Rīga – Paņeveža, pamatojoties uz nodošanas – pieņemšanas punkta GMS "Kemenai" mērījumiem uz Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas robežas, akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" no Inčukalna PGK ir padevusi, bet Lietuvas PSO laika periodā

no 201__.gada "1" _________mēnesis_________ plkst. "7-00" (UTC)

līdz 201__.gada "1" _________mēnesis +1_________ plkst. "7-00" (UTC)

ir pieņēmusi šādu gāzes daudzumu, kas paredzēts transportēšanai

___________________________(Sistēmas lietotājs)___________________________:

_________(apjoms vārdiem)_________ tūkst.m3 (____________ tūkst.m3)

ar zemāko siltumspēju ______ kcal/m3 standarta apstākļos t = +20 oC un Р = 101,325 kPa.

Piezīmes: nav

Akts sagatavots trīs eksemplāros, pa vienam katrai Pusei.

Akciju sabiedrības
"Latvijas Gāze"

Lietuvas PSO
Nosaukums

Sistēmas lietotāja nosaukums
Nosaukums

Vienotais reģ.Nr. 40003000642,
Vagonu 20, Rīga,

Vienotais reģ.Nr
Adrese

Vienotais reģ.Nr
Adrese

Paraksttiesīgā pārstāvja amats

Paraksttiesīgā pārstāvja amats

Paraksttiesīgā pārstāvja amats

____________ V.Uzvārds

____________ V.Uzvārds

____________ V.Uzvārds

 

Pielikums Nr.3.3

201__.gada __. ____________ līgumam Nr.____
starp akciju sabiedrību "Latvijas Gāze" un
_____________________(Sistēmas lietotājs)____________________ par
gāzes transportēšanu Latvijas Republikas teritorijā

gāzes nodošanas – pieņemšanas

A K T S Nr.____

Saskaņā ar 201_. __. ________ noslēgto līgumu Nr.___ starp akciju sabiedrību "Latvijas Gāze" un ____________(Sistēmas lietotājs)____________ par gāzes transportēšanu Latvijas Republikas teritorijā

Rīgā,

201__.gada ___. ____________

Kopējā gāzes plūsmā pa gāzesvadu Rīga – Paņeveža, pamatojoties uz nodošanas – pieņemšanas punktu GMS "Kemenai" uz Lietuvas Republikas un Latvijas Republikas robežas un Inčukalna PGK GMS-1 vai GMS-2 mērījumiem, Lietuvas PSO ir padevis, bet akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" Inčukalna PGK laika periodā

no 201__.gada "1" _________mēnesis_________ plkst. "7-00" (UTC)

līdz 201__.gada "1" _________mēnesis +1_________ plkst. "7-00" (UTC)

ir pieņēmusi šādu gāzes daudzumu, kas paredzēts iesūknēšanai Inčukalna PGK, uzglabāšanai, izsūknēšanai un transportēšanai

___________________________(Sistēmas lietotājs)___________________________:

_________(apjoms vārdiem)_________ tūkst.m3 (___________ tūkst.m3)

ar zemāko siltumspēju ______ kcal/m3 standarta apstākļos t = +20 oC un Р = 101,325 kPa.

Piezīmes: nav

Akts sagatavots divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei.

Akciju sabiedrības
"Latvijas Gāze"

Sistēmas lietotāja
Nosaukums

Vienotais reģ.Nr. 40003000642,
Vagonu 20, Rīga,

Vienotais reģ.Nr

Adrese

Paraksttiesīgā pārstāvja amats

Paraksttiesīgā pārstāvja amats

____________ V.Uzvārds

____________ V.Uzvārds

 

Pielikums Nr.4

201__.gada __. ____________ līgumam Nr.____
starp akciju sabiedrību "Latvijas Gāze" un
_____________________(Sistēmas lietotājs)____________________ par
gāzes transportēšanu Latvijas Republikas teritorijā

201__.gada ____________ veikto darbu nodošanas – pieņemšanas

A K T S Nr.____

Rīgā,

201__.gada ___. ____________

Mēs, zemāk parakstījušies, akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk AS "Latvijas Gāze" un ____________(Sistēmas lietotājs)____________ pārstāvji, saskaņā ar 201__. __. ________ noslēgto līgumu Nr.___ starp AS "Latvijas Gāze" un ____________(Sistēmas lietotājs)____________ par gāzes transportēšanu Latvijas Republikas teritorijā, sagatavojām šo aktu par to, ka 201_.gada ______(mēnesī)______ AS "Latvijas Gāze" veica ____________(Sistēmas lietotājs)____________ īpašumā esošas gāzes pārvades pakalpojumus ______(apjoms vārdiem)______ tūkst.m3 apjomā no Lietuvas Republikas un Latvijas Republikas robežas (GMS "Kemenai"), līdz Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas robežai (GMS "Karksi")* vai Lietuvas Republikas un Latvijas Republikas robežas (GMS "Kemenai"), līdz Inčukalna PGK (GMS1 vai GMS2)*, vai no Inčukalna PGK (GMS1 vai GMS2) līdz Lietuvas Republikas un Latvijas Republikas robežas (GMS "Kemenai")*, vai no Inčukalna PGK (GMS1 vai GMS2) līdz Igaunijas Republikas robežai (GMS "Karksi")*:

(* norāda uz attiecīgo Sistēmas lietotāja attiecināmo pakalpojumu)

- transportēšanas pakalpojumi pārvades gāzesvadu sistēmā:

 tūkst.m3 х

Dabasgāzes pārvades

EUR х

Transportēšanas attālums

km : 100 =
 EUR

pakalpojuma tarifs

   

Kopējā pakalpojumu summa: _________ EUR ____________(summa vārdiem)____________ tūkstoši ________________ EUR un __ eirocenti).

Akts sagatavots divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei.

Akciju sabiedrības
"Latvijas Gāze"
Vienotais reģ.Nr. 40003000642
Vagonu 20, Rīga,

Paraksttiesīgā pārstāvja amats

____________ V.Uzvārds

Sistēmas lietotāja
Nosaukums
Vienotais reģ.Nr
Adrese

Paraksttiesīgā pārstāvja amats

____________ V.Uzvārds

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
16.09.2015