Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.05.2018. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošos noteikumus Nr. 17 "Saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17

Jēkabpilī 2015.gada 2.jūlijā
Saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas
11.punktu, 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu, 47.panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi nosaka interešu izglītības un pieaugušo neformālo izglītības programmu licencēšanas kārtību Jēkabpils pilsētā.

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas, lēmuma pieņemšanas un licences pārreģistrēšanas kārtība

2. Lai saņemtu licenci, fiziskai vai juridiskai personai jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Izglītības programma, norādot programmas mērķi, uzdevumus, saturu, satura apguves secību un apguvei paredzēto laiku, metodiskos paņēmienus, satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu un metožu uzskaitījumu.

3. Jēkabpils Izglītības pārvaldes sagatavotos lēmuma projektus izskata Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejā, kas izvērtē iesniegtās izglītības programmas.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

4. Lēmumu par izglītības programmas licencēšanu vai atteikumu pieņem Jēkabpils pilsētas dome.

5. Dome ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

5.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

5.2. ir sniegtas nepatiesas ziņas;

5.3. programmas satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu finansiālie resursi nenodrošina programmas īstenošanu.

6. Licence tiek izsniegta uz gadu. Licence stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās izdošanas datuma vai Jēkabpils pilsētas domes lēmumā norādītajā laikā.

7. Ja licence tiek anulēta, tās īpašniekam jāpārtrauc apmācību veikšana.

8. Licence tiek pārreģistrēta, ja, pamatojoties uz tās īpašnieka pieteikumu, nepieciešams licencē izdarīt izmaiņas vai to pagarināt. Pārreģistrācijas gadījumā jāiesniedz visi dokumenti, kas nepieciešami jaunas licences izsniegšanai un iepriekš izsniegtā licence.

III. Noslēguma jautājumi

9. Licences, kuras licences pieprasītājam izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajā norādītā termiņa beigām.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2005.gada 15.jūnija saistošos noteikumus Nr.11 "Izglītības programmu licencēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 34.nr.).

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
01.05.2018