Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Jēkabpilī 2015.gada 4.jūnijā
Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12.panta otro prim daļu,
likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguvi Jēkabpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dibinātajās izglītības iestādēs.

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Jēkabpils mākslas skolas, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas, Jēkabpils sporta skolas un Jēkabpils bērnu un jauniešu centra (turpmāk katra atsevišķi – izglītības iestāde) audzēkņu vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk –vecāki) maksājumu veikšanu par profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguvi.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas un maksāšanas kārtība

3. Līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs veido daļu no katras izglītības iestādes finansējuma.

4. Līdzfinansējuma apmēru un personu kategorijas, kas ir atbrīvojamas no līdzfinansējuma maksas, nosaka Jēkabpils pilsētas dome ar atsevišķu lēmumu.

5. Līdzfinansējumu maksā vecāki, kuru bērni izglītības iestādē apgūst licencētas profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas atbilstoši izglītības iestādes nolikumam.

6. Līdzfinansējumu vecāki maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (rēķinu).

7. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts Jēkabpils pilsētas pašvaldības norēķinu kontā.

8. Līdzfinansējumu vecāki maksā par katru mēnesi atkarībā no izglītības programmas ilguma, maksājumus veicot par kārtējo mēnesi līdz nākamā mēneša 20.datumam.

9. Līdzfinansējumu var samaksāt avansā. Avansā iemaksātā līdzfinansējuma summa pāriet uz nākamo samaksas periodu.

10. Ja audzēknis izstājas vai tiek atskaitīts no izglītības iestādes, avansā iemaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts vecākiem vai pārcelts uz citu izglītības programmu tajā pašā vai citā noteikumu 2.punktā minētajā izglītības iestādē pēc attiecīga vecāku rakstiska iesnieguma saņemšanas izglītības iestādē.

11. Ja vairāk nekā 2 mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, izglītības iestādei ir tiesības izglītojamo atskaitīt no attiecīgās profesionālās vai interešu izglītības programmas.

12. Izglītības iestādes no vecāku līdzfinansējuma maksājumiem iegūtos līdzekļus izlieto izglītības iestādes mācību procesa nodrošināšanai un pedagogu atalgojumam.

III. Noslēguma jautājumi

13. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina izglītības iestādes direktors.

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2011.gada 3.februāra saistošos noteikumus Nr.2 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Jēkabpils pilsētas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 33.nr.).

Jēkabpils pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos J.Raščevskis
Saistošo noteikumu Nr.13 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļai pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem noteikta daļēja maksa kā līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuLīdzfinansējums samazinās pašvaldības budžeta izdevumus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā izglītības iestādē vai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Jēkabpils pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos J.Raščevskis
08.07.2015