Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.271

Rīgā 2015.gada 2.jūnijā (prot. Nr.27 26.§)
Noteikumi par tādas gaļas marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
13.panta trešās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka papildu marķējuma prasības Eiropas Savienībā ražotai vai no trešajām valstīm importētai gaļai, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus (turpmāk – gaļa). Minētās prasības nosaka saskaņā ar:

1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (turpmāk – regula Nr. 1308/2013), 78. pantu un VII pielikuma I daļu;

1.2. Komisijas 2008. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 566/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai tādas gaļas tirdzniecībai, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus (turpmāk – regula Nr. 566/2008);

1.3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulas (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97 (turpmāk – regula Nr. 1760/2000), 13., 14. un 15. pantu.

2. Pārtikas un veterinārais dienests ir kompetentā iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli saskaņā ar regulas Nr. 1308/2013 VII pielikuma I daļas VI iedaļas 2. punktā un regulas Nr. 566/2008 6. panta 1. punktā noteiktajām prasībām.

3. Noteikumi attiecas uz visiem pārtikas aprites posmiem.

4. Kaušanas laikā visus liellopus, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus, kautuve iedala divās kategorijās saskaņā ar regulas Nr. 1308/2013 VII pielikuma I daļas II iedaļā un regulas Nr. 566/2008 3. pantā noteiktajām prasībām.

5. Kautuves darbinieks pēc dzīvnieka nokaušanas liellopu liemeņus marķē, izmantojot zīmogu.

6. Marķējumā norāda attiecīgās kategorijas identifikācijas burtu saskaņā ar regulas Nr. 566/2008 4. panta 1. punktā noteiktajām prasībām. Blakus identifikācijas burtam liemeņa marķējumā papildus norāda:

6.1. pirmajā rindā – liellopa kaušanas datumu XxxD, kur X – gada pēdējais skaitlis, xx – gada nedēļa, D – nedēļas diena;

6.2. otrajā rindā – liellopa kaušanas kārtas numuru (ar arābu cipariem) konkrētajā dienā.

7. Gaļu marķē, uz iesaiņojuma vai etiķetes norādot informāciju saskaņā ar regulas Nr. 1760/2000 13., 14. un 15. pantā, regulas Nr. 1308/2013 VII pielikuma I daļas IV iedaļas 1. punktā un III iedaļas 2. punktā, kā arī regulas Nr. 566/2008 4. panta 2. punktā noteiktajām prasībām.

8. Ja galapatērētājam mazumtirdzniecības vietā gaļu piedāvā bez iesaiņojuma, attiecīgajā pārtikas izplatīšanas vietā atbilstoši regulas Nr. 566/2008 4. panta 2. punkta prasībām novieto skaidri saskatāmu, salasāmu un neizdzēšamu rakstisku norādi ar šādu informāciju:

8.1. tirdzniecības nosaukums – "Teļa gaļa" vai "Jaunlopa gaļa". Papildus var norādīt konkrētā gaļas vai subprodukta gabala nosaukumu vai apzīmējumu;

8.2. kaušanas vecums – attiecīgi "Kaušanas vecums – līdz astoņu mēnešu vecumam" vai "Kaušanas vecums – 8–12 mēneši".

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumus Nr. 257 " Noteikumi par tādas gaļas marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 50. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
06.06.2015