Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21

Daugavpilī 2015.gada 16.aprīlī (prot. Nr.8, 29.§)
Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma
7.panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas
izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisku vietu
" 28. un 45.punktu
(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka reklāmu, reklāmas objektu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu (turpmāk – Reklāma) izvietošanas kārtību un ierobežojumus, kā arī kārtību, kādā veicama Reklāmas izvietošanas uzraudzība un kontrole, un ietver ierobežojumus atbilstoši videi, ēku un būvju arhitektūrai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Daugavpils pilsētā.

2. Pašvaldības vārdā atļauju Reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments (turpmāk – Departaments). Atļauja Reklāmai izsniedzama pēc pašvaldības nodevas samaksas, izņemot izkārtnes izvietošanu.

3. Daugavpils pilsētā aizliegta patvaļīga Reklāmas vai reklāmas objektu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana. Aizliegts izvietot Reklāmu, kas nav realizēta atbilstoši Reklāmas vai reklāmas objekta, izkārtnes izvietošanas atļaujai pievienotajai Departamentā saskaņotajai skicei vai fotomontāžai. Aizliegts ekspluatēt Reklāmu, ja nav izpildīti atļaujā norādītie nosacījumi. Aizliegta Reklāmas vai reklāmas objekta eksponēšana, kas ir sliktā vizuālā un tehniskā stāvoklī (sarūsējusi, saplīsusi, izbalējusi, notraipīta, ar izgaismojuma defektiem u.tml).

II. Reklāmas izvietošanas nosacījumi

4. Izvietojot Reklāmu, jānodrošina pilsētai raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, konkrētās teritorijas apbūves un ainavas raksturs un mērogs, kā arī jāievēro prasības, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos. Tā nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas panorāmu, nozīmīgu un vizuāli augstvērtīgu pilsētvides un dabas ainavu, pieminekļiem, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertiem objektiem, baznīcām un ielu perspektīvu.

5. Reklāmās un izkārtnēs ir jāievēro materiālu grafiskās kompozīcijas, plastiskā risinājuma un kolorīta atbilstība apbūves, pilsētvides raksturam un stilistikai.

6. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu uz ēkas, reklāmas vai reklāmas objekta projekta sastāvā jāiekļauj krāsaina ēkas kopējās fasādes vizualizācijas skice.

7. Reklāmu atļauts izvietot uz ēkām, kas nav avārijas stāvoklī.

8. Reklāmā aizliegts:

8.1. izmantot skaņas efektus;

8.2. izmantot gaismas iekārtas ar bākuguņu veida efektu.

9. Reklāmu aizliegts:

9.1. izvietot 20 m rādiusā ap sabiedriski nozīmīgiem kultūrvēsturiskiem objektiem (baznīcām, pieminekļiem, vides objektiem), izņemot izkārtnes un reklāmas bez piesaistes zemei, ar šiem objektiem saistītas reklāmas izvietošanu.

9.2. uzstādīt, izvietot uz tiltiem pār Daugavu;

9.3. izvietot (apsiet, aplīmēt u.tml.) ap apgaismes elektroapgādes un citiem stabiem un balstiem bez speciāli izgatavotām nesošajām konstrukcijām;

9.4. stiprināt pie kokiem.

10. Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā Reklāmas izvietošana pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

11. Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā Reklāmas izvietošana pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.

12. Izvietojot Reklāmu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu Nr.7428, Nr.7429 (Daugavpils cietoksnis ar priekštilta nocietinājumu un Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs) teritorijā, ievēro šādus nosacījumus:

12.1. izvietojot Reklāmu perpendikulāri ēkas fasādei – maksimāli pieļaujamais Reklāmas izvirzījums no ēkas fasādes ir 1,1 m, ievērojot, ka attālums no tās ārējās malas līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m, apakšējai malai jāatrodas ne zemāk par 2,5 m no zemes;

12.2. izvietojot Reklāmu (izkārtni) paralēli ēkas fasādei – audumu vai citu elastīgu materiālu (PVC audumu u.tml.) pie fasādes nospriego, reklāmas risinājumu veido bez redzamiem montāžas stiprinājumiem;

12.3. izvietojot Reklāmu uz ēku stikla fasādēm:

12.3.1. Reklāmas laukums nedrīkst pārsniegt 25% no vienas stikla fasādes plaknes;

12.3.2. Reklāmu ir jāizvieto starpstāvu seguma līnijā atbilstoši fasādes dalījumam, veidojot kompleksu risinājumu;

12.4. izvietojot Reklāmu uz loga, skatloga un durvju vērtņu stiklotajām daļām:

12.4.1. izmantojama tikai viena apdrukāta A4 vai A3 formāta papīra loksne;

12.4.2. telpu remonta, pārbūves, atjaunošanas vai restaurācijas laikā aizlīmējamas tikai ar Reklāmu par veikalu, iestādi u.tml., kas attiecīgajās telpās tiks iekārtots/iekārtota pēc būvdarbu vai remonta pabeigšanas, uz periodu, kas nepārsniedz trīs mēnešus;

12.4.3. nedrīkst aizlīmēt vairāk nekā 50% no katras rūts laukuma;

12.4.4. fotogrāfijām, ilustrācijām un citiem informatīviem materiāliem jābūt planšetu veidā (ar apgaismojumu, gaismas), kas ir izvietoti skatlogos aiz stikla, izmērs nedrīkst pārsniegt 50% no skatloga;

12.5. aizliegta reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana uz žoga.

13. Izvietojot Reklāmu bez pamatiem, netiek izmantoti redzami atsvari, pamatnes balsti un atsaiši.

14. Slietņu (līdz 1,2 m augstu reklāmas objektu) izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot izkārtni konstruktīvā saistībā ar būvi (objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā, pagalmā, augstāk par 1.stāva līmeni). Slietni izvieto ne tālāk kā 2m no objekta ieejas.

15. Reklāmas objektiem viena skata perspektīvā jābūt vizuāli saskanīgiem. Tie jāizvieto taisnās līnijās paralēli brauktuvei.

16. Reklāmas objektiem, kuru augstums pārsniedz 2,5 m, jāizstrādā būvprojekts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

17. Informācijas objektam – standarta ceļa norādei ir jāatbilst pielikumā noteiktajam paraugam.

18. Ja izkārtne vai reklāma nav izvietota sešu mēnešu laikā pēc saskaņošanas, par to jāinformē Departaments, kas var lemt par izvietošanas termiņa pagarināšanu, veicot atzīmi uz saskaņotā projekta.

19. Afišu stabu un stendu izmantošanas kārtība:

19.1. uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem A1, A2 un A3 izmērā tiek izvietoti paziņojumi vai plakāti par pasākumiem, koncertiem, izrādēm, izstādēm, lekcijām u.tml. ar norādītu pasākuma norises vietu un laiku.

19.2. minimālais afišas eksponēšanas termiņš ir piecas dienas.

20. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

II1. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 44 redakcijā)

20.1 Papildus normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajām vietām priekšvēlēšanu aģitācijas periodā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus aizliegts izvietot šādās publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu:

20.11. valsts, pašvaldības un kapitālsabiedrību, kurās vairāk kā 50% kapitāla daļu pieder valstij vai pašvaldībai, īpašumā vai valdījumā esošajā zemesgabalā;

20.12. tuvāk par 100 m no valsts, pašvaldības un kapitālsabiedrību, kurās vairāk kā 50% kapitāla daļu pieder valstij vai pašvaldībai, īpašumā vai valdījumā esošajām ēkām;

20.13. uz pašvaldībai vai kapitālsabiedrībai, kurā vairāk kā 50% kapitāla daļu pieder pašvaldībai, piederošiem reklāmas objektiem ar piesaisti zemei;

20.14. uz afišu stabiem, stendiem, apgaismojuma stabiem;

20.15. sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietās;

20.16. uz valsts, pašvaldības vai kapitālsabiedrību, kurās vairāk kā 50% kapitāla daļu pieder valstij vai pašvaldībai, īpašumā vai lietojumā esošiem transporta līdzekļiem;

20.17. tuneļos;

20.18. uz transporta un gājēju tiltiem;

20.19. uz ūdenstilpnēm.

20.2 Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus aizliegts izvietot, izmantojot mobilo reklāmu.

III. Reklāmas ekspluatācijas un demontāžas kārtība

21. Reklāmas devējs ir atbildīgs par Reklāmas konstrukcijas drošumu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

22. Reklāmas devējam pēc Reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām nekavējoties jāveic tās demontāža (noņemšana), sakārtojot Reklāmas izvietošanas vietu. Gadījumā, ja Reklāmas devējs nav noskaidrojams, Reklāmas demontāžu veic ēkas, būves, zemes īpašnieks, valdītājs vai to pilnvarota persona. Par Reklāmas demontāžu persona 5 dienu laikā rakstiski paziņo Departamentam.

23. Departaments lemj par Reklāmas demontāžu šādos gadījumos:

23.1. ja Reklāma neatbilst ekspluatācijas prasībām;

23.2. ja Reklāma tiek ekspluatēta bez atļaujas;

23.3. ja Reklāma ir uzstādīta neatbilstoši atļaujai;

23.4. ja beidzies Reklāmas atļaujas derīguma termiņš;

23.5. ja Reklāma apdraud trešo personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu;

23.6. ja pašvaldības nodevas maksājums nav veikts pilnā apmērā ilgāk par diviem mēnešiem.

24. Ja Reklāmas devējs vai, ja tāds nav noskaidrojams, ēkas, būves vai zemes īpašnieks, valdītājs vai to pilnvarota persona, nav veicis Reklāmas demontāžu, Departaments ierakstītā pasta sūtījumā nosūta brīdinājumu par nepieciešamību Reklāmu demontēt.

25. Ja brīdinājums netiek izpildīts, Departaments sastāda aktu par Reklāmas demontāžu, norādot Reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli, un organizē Reklāmas demontāžu. Reklāmas demontāžas un uzglabāšanas izdevumus piedzen no Reklāmas devēja, bet, ja tāds nav noskaidrojams, no ēkas, būves vai zemes īpašnieka, valdītāja vai no to pilnvarotas personas. Demontētā Reklāma tiek uzglabāta trīs mēnešus, pēc tam tā tiek utilizēta bez iespējas to atgūt.

IV. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

26. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – naudas sodu līdz 280 naudas soda vienībām.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā; sk. 32. punktu)

27. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Daugavpils pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

27.1 Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Departaments un Daugavpils pilsētas pašvaldības policija.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

V. Administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

28. Departamenta izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē.

29. Daugavpils pilsētas domes izdoto administratīvo aktu persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Noslēguma jautājumi

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 14.marta saistošos noteikumus Nr.1 "Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2002., Nr.55, 2005., Nr.207, 2007., Nr.49, 2008., Nr.59, Nr.66, 2010., Nr.67).

31. Departamenta izsniegtās atļaujas un saskaņojumi Reklāmām, kas izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām.

32. Personas, kuras līdz šo noteikumu 26. punkta spēkā stāšanās brīdim izdarījušas administratīvos pārkāpumus, par ko atbildība noteikta Daugavpils pilsētas domes 2011. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi" (turpmāk – Atbildības noteikumi), saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Atbildības noteikumiem.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Dukšinskis
Pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2015.gada 16.aprīļa saistošajiem noteikumiem
Nr.21 "Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu
un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā"
Informācijas objektam – standarta ceļa norādei

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Dukšinskis
01.07.2020