Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumus Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.175

Rīgā 2015.gada 7.aprīlī (prot. Nr.18 31.§)
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta 3.1 un ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu meža nozares attīstībai (turpmāk – atbalsts) 2015. gadā, kā arī atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kritērijus.

2. Atbalsta kopējais apmērs 2015. gadā ir 237 927 euro, ko piešķir no Zemkopības ministrijas budžeta programmas 24.00.00 "Meža resursu ilgtspējības saglabāšana" apakšprogrammā 24.02.00 "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē" Meža attīstības fondam (turpmāk – fonds) paredzētajiem līdzekļiem.

3. Atbalstu piešķir ar saimniecisko darbību nesaistītu projektu finansēšanai, kuri neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minētajā jomā. Atbalstu piešķir:

3.1. šādiem meža nozares atbalsta un attīstības, sabiedrības informēšanas un izglītošanas projektiem (turpmāk – attīstības projekti):

3.1.1. pasākuma "Meža dienas 2015" norises nodrošināšanai – 31 230 euro;

3.1.2. meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas norises nodrošināšanai (informatīvajam un tehniskajam nodrošinājumam) – 21 000 euro;

3.1.3. balvu fondam meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" laureātiem – 23 700 euro;

3.1.4. izstādes "Iepazīsties – koks!" uzturēšanas nodrošinājumam – 25 000 euro;

3.1.5. skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam "Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens"" – 19 000 euro;

3.1.6. meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" izgatavošanai – 10 000 euro;

3.2. šādiem meža nozares prioritāro jomu zinātniskās izpētes projektiem (turpmāk – izpētes projekti):

3.2.1. nacionālajam meža monitoringam atbilstoši Meža likuma 29.1 pantam – 64 600 euro;

3.2.2. projektam "Insekticīda Magtoksīns efektivitātes pārbaude zem apaļo kokmateriālu mizas esošu kaitēkļu ierobežošanā" – 35 400 euro;

3.2.3. īpaši aizsargājamo meža, krūmāju un purvu biotopu noteikšanas metodikas zinātniskā pamatojuma izstrādei – 7000 euro;

3.3. ekspertiem par projektu iesniegumu un izpildes pārskatu vērtēšanu – 997 euro.

4. Uz atbalstu attīstības projektu īstenošanai var pieteikties fiziska vai juridiska persona. Uz atbalstu izpētes projektu īstenošanai var pieteikties zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta institūcija.

5. Ja šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto finansējumu neizlieto pilnā apmērā, Meža attīstības fonda padome (turpmāk – padome), kas rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 22. maija noteikumiem Nr. 356 "Meža attīstības fonda pārvaldības kārtība", lemj par finansējuma pārdali un atkārtota konkursa izsludināšanu.

6. Lai īstenotu šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētos projektus (izņemot 3.1.3. un 3.2.1. apakšpunktā minētos projektus), Zemkopības ministrija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina konkursu, nosakot vismaz 10 darbdienu ilgu projektu iesniegšanas termiņu, un Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē ievieto informāciju par projektu mērķiem un darba uzdevumiem.

7. Iesniegumu (1. pielikums) vai pārskatu par uzdevumu izpildi (turpmāk – pārskats) un finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumu (2. pielikums) iesniedz Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – dienests) elektroniska dokumenta veidā vai papīra formā, pievienojot identisku iesnieguma elektronisko versiju elektronisko datu nesējā.

8. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

8.1. projekta vadītāja un izpildītāja dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum vitae);

8.2. projekta vadītāja un izpildītāja apliecinājumu par gatavību strādāt projektā;

8.3. atbilstošu pilnvarojumu, ja iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona.

9. Dienests 10 dienu laikā pēc iesniegumu vai pārskatu iesniegšanas termiņa beigām:

9.1. izskata iesnieguma vai pārskata atbilstību šo noteikumu 10. punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Ja termiņā iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9. vai 10.10. apakšpunktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, dienests pieprasa precizēt informāciju vai novērst nepilnības piecu dienu laikā;

9.2. elektroniski nosūta fonda sekretariātam iesniegumu un šo noteikumu 8. punktā minētos dokumentus vai pārskatu, informējot fonda sekretariātu par iesnieguma vai pārskata atbilstību šo noteikumu 10. punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un precizējumiem, ja tādi ir veikti.

10. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

10.1. iesniegums vai pārskats ir iesniegts šo noteikumu 6. punktā minētajā termiņā;

10.2. iesniegums ir sagatavots datorrakstā valsts valodā;

10.3. iesniegums ir sagatavots atbilstoši noteiktajam veidlapas paraugam (1. pielikums), kā arī ir aizpildīti un iesniegti visi šo noteikumu 8. punktā minētie dokumenti;

10.4. iesniegums vai pārskats ir iesniegts atbilstoši šo noteikumu 7. punktā minētajām prasībām;

10.5. iesniegumā pieprasītais finansējums norādīts veselos euro;

10.6. iesniegumā nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu;

10.7. iesnieguma izmaksu pozīcijas vai pārskata finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkums ir aritmētiski pareizs un saskan ar norādīto kopsummu;

10.8. projekta izmaksu pozīcijās nav ietvertas šo noteikumu 18. punktā minētās neattiecināmās izmaksas;

10.9. iesniegumu vai pārskatu un tiem pievienotos dokumentus parakstījusi persona, kurai ir paraksta tiesības;

10.10. pārskatam pievienotajā finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumā norādīto finanšu līdzekļu summa nepārsniedz līgumā par projekta īstenošanu noteikto summu.

11. Fonda sekretariāts šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētos dokumentus apkopo un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fonda pārvaldīšanas kārtību iesniedz padomē.

12. Padomes pieaicināti meža nozares eksperti izvērtē šo noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4. un 3.1.5. apakšpunktā minētos attīstības projektus atbilstoši attīstības projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (3. pielikums), kā arī izvērtē pārskatus par šiem projektiem.

13. Padomes pieaicināti Latvijas Zinātnes padomes eksperti izvērtē šo noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minēto izpētes projektu atbilstoši izpētes projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (4. pielikums), kā arī izvērtē pārskatu par šo projektu.

14. Eksperts pirms iesnieguma vai pārskata izvērtēšanas paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts konkrētā pārskata vērtējumā vai ir saistīts ar projekta īstenotāju.

15. Padome 20 dienu laikā pēc iesniegumu vai pārskatu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtējot šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētos dokumentus un ņemot vērā ekspertu vērtējumu, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu un paziņo to dienestam.

16. Padome pieņem lēmumu atbalstu nepiešķirt, ja:

16.1. iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu 10. punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

16.2. ekspertu vērtējuma punktu summa atbilstoši šo noteikumu 3. vai 4. pielikumā minētajiem kritērijiem ir mazāka par 40.

17. Attiecināmas ir tādas projektu izmaksas, kas saistītas ar projekta īstenošanu, ir nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai un pamatotas ar attaisnojošiem dokumentiem.

18. Projektā nav attiecināmas šādas izmaksas:

18.1. pievienotās vērtības nodoklis, ko projekta īstenotājs var atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļiem;

18.2. transportlīdzekļu iegādes izdevumi;

18.3. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmijas;

18.4. ar projekta īstenošanu nesaistītas izmaksas;

18.5. citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav minētas kā attiecināmās izmaksas.

19. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minētā padomes lēmuma saņemšanas paziņo pretendentam par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu, norādot atteikuma iemeslu.

20. Dienests paziņojumā norāda:

20.1. pārskata iesniegšanas kārtību un termiņu:

20.1.1. pārskatu un finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumu iesniedz līdz 2015. gada 12. novembrim;

20.1.2. pārskata publiska prezentācija – 2015. gada ceturtajā ceturksnī;

20.2. grāmatvedības uzskaites un finansēšanas kārtību un termiņu:

20.2.1. avansa maksājumu izmaksā 50 procentu apmērā no projekta atbalsta summas;

20.2.2. gala norēķinu iesniedz pēc pārskata apstiprināšanas padomē.

21. Projekta izpildei nepieciešamās finansējuma izmaiņas projekta tāmē, ja tās pārsniedz 10 procentus no kopējās projekta atbalsta summas, saskaņo ar padomi, bet izmaiņas, kas nepārsniedz 10 procentus no kopējās projekta atbalsta summas, saskaņo ar dienestu.

22. Atbalstu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot pārskaitījumu uz projekta īstenotāja norādīto bankas kontu.

23. Grāmatvedības uzskaitē atsevišķi nodala saimniecisko darījumu un citu darījumu ieņēmumus un izdevumus.

24. Projekta īstenotājs:

24.1. izplatot jebkādu informāciju par projektu, norāda atsauci uz finansētāju un informācijai pievieno fonda logotipu;

24.2. izpētes projektu izpildes pārskatu līdz nākamā gada 1. februārim pēc projekta īstenošanas ievieto Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnisko pētījumu datubāzē un iesniedz fonda sekretariātam ievietošanai Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē;

24.3. projekta gaitā izveidotos materiālus (grāmatas, brošūras, videoierakstus) vienā eksemplārā iesniedz fonda sekretariātā;

24.4. vismaz divas nedēļas pirms plānotajiem informatīvajiem pasākumiem par tiem informē fonda sekretariātu.

25. Dienests:

25.1. piecu darbdienu laikā pēc padomes lēmuma saņemšanas par šo noteikumu 3.1.3. apakšpunktā minētās meža nozares balvas piešķiršanu veic norēķinu ar balvas laureātiem;

25.2. piecu darbdienu laikā pēc padomes lēmuma saņemšanas izmaksā avansu projekta īstenotājam;

25.3. piecu darbdienu laikā pēc padomes lēmuma saņemšanas par pārskata apstiprināšanu veic norēķinu ar projekta īstenotāju;

25.4. izlases veidā veic kontroli pie projekta īstenotājiem, pārbaudot ne mazāk par pieciem procentiem no kopējā īstenoto projektu skaita.

26. Ja projekta īstenotājs ir sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu nosacījumus, dienests pēc attiecīga padomes lēmuma pieņemšanas pieprasa projekta īstenotājam atmaksāt saņemto atbalstu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

1.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.175
Projekta iesniegums valsts atbalsta saņemšanai
Pretendents  
 

(firma (juridiskai personai) vai vārds, uzvārds (fiziskai personai))


Adrese  

Tālruņa numurs  

E-pasta adrese  

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  

Projekta nosaukums  
Projekta atbilstība (atzīmēt ar X)

Izpētes projekts

Attīstības projekts

Izpildes termiņš (pilnos mēnešos, ne vairāk kā 10)  
Projekta vadītājs (vārds, uzvārds)  
Tālruņa numurs, e-pasta adrese  

Aizpilda, ja pretendents ir juridiska persona
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā  
Juridiskā adrese  
Bankas rekvizīti  

Aizpilda, ja pretendents ir fiziska persona
Personas kods  
Deklarētās dzīvesvietas adrese  
Bankas rekvizīti  

1. Projekta apraksts
1.1. projekta mērķis un apraksts (līdz 1000 rakstu zīmēm)
1.2. projekta uzdevumi – detalizēti aprakstīt, ko plānots paveikt, kurus pasākumus īstenot, kādi ir katra darba izpildītāja pienākumi un uzdevumi projektā (līdz 1500 rakstu zīmēm)
1.3. projekta mērķa un rezultātu sasniegšanai piedāvātais risinājums – kā veiktie uzdevumi nodrošinās projekta mērķa sasniegšanu, kādi ir gaidāmie rezultāti, kādas kvantitatīvas un kvalitatīvas pārmaiņas ir gaidāmas – nosaukt rezultatīvos rādītājus (līdz 1000 rakstu zīmēm)
1.4. aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta gaitā izveidotās infrastruktūras uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (izpētes projektiem) (līdz 500 rakstu zīmēm)
1.5. projekta īstenošanā iesaistītie partneri
1.6. projekta metodika (izpētes projektiem)

2. Kopējais projekta finansējums (norādīt veselos euro)  

Meža attīstības fonds

Cits

Cita finansētāja nosaukums

euro

% (no kopējā projekta finansējuma)

euro

% (no kopējā projekta finansējuma)

 
         

3. Izpētes projekta vadītāja un izpildītāju nozīmīgākie iepriekšējo triju gadu rezultāti ar projektu saistītajā jomā
3.1. monogrāfijas, grāmatas (skaits)  
3.2. publikācijas (skaits), tajā skaitā  
3.2.1. starptautiski citējamos zinātniskos žurnālos (skaits)  
3.2.2. nacionālas nozīmes zinātniskos žurnālos (skaits)  
3.2.3. zinātniskos un citos izdevumos (skaits)  
3.3. dalība starptautiskos projektos (skaits)  
3.4. informatīvie pasākumi (piemēram, semināri, priekšlasījumi un lekcijas) (nosaukums)
3.5. nozīmīgāko publikāciju (nosaukums, autors, gads, izdevums, numurs, lappuses), projektu, starptautisko projektu (nosaukums, gads, finansētājs) un patentu (nosaukums, autors, gads, numurs, valsts) saraksts

4. Attīstības projekta vadītāja un izpildītāju nozīmīgākie iepriekšējo triju gadu rezultāti
4.1. iepriekš vadīti projekti (skaits)  
4.2. piedalīšanās projektu īstenošanā izpildītāja statusā (skaits)  
4.3. nozīmīgāko projektu saraksts (nosaukums, gads, finansētājs, pienākumi projekta īstenošanā)

5. Projekta izmaksu pozīcijas*

% no kopējām izmaksām

5.1. darba alga

vārds, uzvārds

viena mēneša izmaksas (euro)

mēnešu skaits

kopā (euro)

 
         

kopā

       
5.2. valsts sociālā apdrošināšana

vārds, uzvārds

viena mēneša izmaksas (euro)

mēnešu skaits

kopā (euro)

 
         

kopā

       
5.3. komandējumi

valsts, pilsēta

vienas personas izmaksas (euro)

personu skaits

kopā (euro)

 
         

kopā

       
5.4. materiāli

Nosaukums

vienas vienības cena (euro)

vienību skaits

kopā (euro)

 
         

kopā

       
5.5. pakalpojumi

nosaukums

vienas vienības cena (euro)

vienību skaits

kopā (euro)

 
         

kopā

       
5.6. atskaitījumi institūcijas infrastruktūras uzturēšanai, piemēram, telpu īre, elektroenerģija, apkure (ne vairāk kā 10 % no kopējām projekta izmaksām)

nosaukums

vienas vienības cena (euro)

vienību skaits

kopā (euro)

 
         

kopā

       
5.7. PVN (ja projekta izpildītājs ir PVN maksātājs)

kopā

     

100 %


6. Informācija par projekta vadītāja un izpildītāju plānoto darba slodzi (h) 2015. gadā citos projektos

Vārds, uzvārds

Projekta nosaukums un finansētājs

Slodze (h)

     
     

7. Komandējumi

Komandējuma valsts, pilsēta

Komandētā persona (vārds, uzvārds)

Komandējuma mērķis, projekta uzdevums (numurs), kura īstenošanā ietilpst komandējums

     
     

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Projekta vadītājs          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts**)

 

(datums**)


Institūcijas vadītājs***          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts**)

 

(datums**)

Piezīmes.
1. * Visas izmaksas pierāda ar apliecinošiem dokumentiem pēc projekta izpildes.
2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. *** Institūcijas vadītājs iesniegumu paraksta, ja to iesniedz juridiska persona.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

2.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.175
Kopsavilkums par projektam paredzēto finanšu līdzekļu izlietojumu
   
 

(projekta nosaukums)

 

Tāmes pozīcija (apakšpozīcija)

Dokumenta nosaukums

Dokumenta datums un numurs

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Summa euro

Attiecināmās izmaksas

ar PVN

bez PVN

 
             
             

Projekta vadītājs          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)


Institūcijas grāmatvedis          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)


Institūcijas vadītājs          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.175
Meža nozares attīstības projektu vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1. Iesniegtā projekta apraksta atbilstība publiskotajam darba uzdevumam:
1.1. projekta īstenošana nodrošinās darba uzdevumu izpildi

20

1.2. projekta īstenošana daļēji nodrošinās darba uzdevumu izpildi

10

2. Iesniegtā projekta apraksta atbilstība sasniedzamajiem rezultātiem:
2.1. projekta īstenošana pilnībā nodrošinās darba rezultātu sasniegšanu

20

2.2. projekta īstenošana daļēji nodrošinās darba rezultātu sasniegšanu

10

3. Iesniegtā projekta vadītāja un izpildītāja spēja (pieredze un zināšanas) kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu un sasniegt plānotos rezultātus:
3.1. projekta vadītājam un izpildītājam ir projekta īstenošanai nepieciešamā pieredze un zināšanas

16

3.2. projekta vadītājam un izpildītājam ir projekta īstenošanai nepieciešamās zināšanas

8

4. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība darba uzdevumiem, samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:
4.1. projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe:
4.1.1. projekta budžets ir pārskatāms un detalizēts

8

4.1.2. projekta budžets ir pārskatāms, bet nav detalizēts

4

4.2. izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem:
4.2.1. izmaksas atbilst plānotajiem uzdevumiem

8

4.2.2. izmaksas daļēji atbilst plānotajiem uzdevumiem

0

4.3. izmaksu (atalgojums, materiāli, pakalpojumi) samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:
4.3.1. izmaksas ir samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

8

4.3.2. izmaksas ir daļēji samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

0

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.175
Izpētes projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1. Izpētes projekta metodiskā pieeja:
1.1. piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja nodrošina darba uzdevumu izpildi

30

1.2. piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja daļēji nodrošina darba uzdevumu izpildi

15

2. Projekta vadītāja pieredze un zināšanas:
2.1. projekta vadītājam ir pieredze vairāk nekā viena projekta vadībā attiecīgajā jomā

26

2.2. projekta vadītājam ir pieredze vismaz viena projekta vadībā attiecīgajā jomā

13

2.3. projekta vadītājs ir piedalījies attiecīgās jomas projektu izpildē

7

3. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība darba uzdevumiem, samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:
3.1. projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe:
3.1.1. projekta budžets ir pārskatāms un detalizēts

8

3.1.2. projekta budžets ir pārskatāms, bet nav detalizēts

4

3.2. izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem:
3.2.1. izmaksas atbilst plānotajiem uzdevumiem

8

3.2.2. izmaksas daļēji atbilst plānotajiem uzdevumiem

4

3.3. izmaksu (atalgojums, materiāli, pakalpojumi) samērojamība ar sasniedzamajiem rezultātiem:
3.3.1. izmaksas ir samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

8

3.3.2. izmaksas ir daļēji samērojamas ar sasniedzamajiem rezultātiem

4

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
22.04.2015