Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15-10

Jelgavā 2015.gada 26.martā

Jelgavas domes 2008.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.08-15 "Teritorijas Rogu ceļā 13D detālplānojums. Saistošā daļa" atcelšana

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu

Atcelt Jelgavas domes 2008.gada 19.jūnija saistošos noteikumus Nr.08-15 "Teritorijas Rogu ceļā 13D detālplānojums. Saistošā daļa".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.RāviņšJelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.15-10 "Jelgavas domes 2008.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.08-15 "Teritorijas Rogu ceļā 13D detālplānojums. Saistošā daļa" atcelšana"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums No 2014.gada 6.novembra zemesgabala Rogu ceļā 13D, Jelgavā īpašnieks ir Ivo Rubīns, kurš lūdz atcelt detālplānojumu zemesgabalam Rogu ceļā 13D, Jelgavā, jo minētais detālplānojums viņam nav aktuāls.

Līdz 2015.gada martam Detālplānojuma realizācija nav uzsākta, jo Kadastra reģistrā nav reģistrēti dati par ēkām un būvēm augstāk minētā zemesgabalā. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldē nav saskaņots un spēkā esošs būvprojekts un spēkā esoša būvatļauja būvniecībai pēc adreses Rogu ceļš 13D, Jelgava

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz atcelt Jelgavas domes 2008.gada 19.jūnija saistošos noteikumus Nr.08-15 "Teritorijas Rogu ceļā 13D detālplānojums. Saistošā daļa", jo nekustamā īpašuma īpašnieks lūdz atcelt minēto detālplānojumu, jo tas nav aktuāls un detālplānojuma realizācija līdz šim brīdim nav uzsākta.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu Nav ietekmes.
4. Normatīvā akta ietekme uz sabiedrību Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Pēc saistošo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās tiks atcelts detālplānojums.
6. Informācija par konsultācijām ar sabiedrības pārstāvjiem Konsultācijas netika veiktas.
7. Sabiedrības informēšana par normatīvo aktu Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā, portālā www.likumi.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

14.04.2015